Voorstellen van Michel Foret (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

57 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-8 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 27/6/1995
S. 1-9 Wetsontwerp houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering 27/6/1995
S. 1-33 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 29/6/1995
S. 1-38 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom 3/7/1995
S. 1-41 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Strafwetboek 5/7/1995
S. 1-48 Wetsvoorstel betreffende de "closed shop" en andere aantastingen van de vrijheid om zich al dan niet aan te sluiten bij een werknemersorganisatie 5/7/1995
S. 1-52 Wetsontwerp strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie 10/7/1995
S. 1-56 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 13/7/1995
S. 1-118 Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters 6/10/1995
S. 1-119 Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport 6/10/1995
S. 1-133 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten 19/10/1995
S. 1-141 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 331ter in het Strafwetboek teneinde het geweld en het wangedrag van de toeschouwers tijdens sportmanifestaties en inzonderheid tijdens voetbalwedstrijden strenger te bestraffen 26/10/1995
S. 1-181 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, §5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 28/11/1995
S. 1-190 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid tussen het ambt van lid van een parlementaire assemblée en het ambt van lid van een federale, een gemeenschaps- of een gewestregering 1/12/1995
S. 1-191 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 1/12/1995
S. 1-201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken 11/12/1995
S. 1-220 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 8/1/1996
S. 1-227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden 17/1/1996
S. 1-228 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden 17/1/1996
S. 1-229 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet 17/1/1996
S. 1-230 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen 17/1/1996
S. 1-258 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 16/2/1996
S. 1-259 Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de moord op tien Belgische blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Ruanda 13/2/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël 5/3/1996
S. 1-279 Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap 7/3/1996
S. 1-322 Voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben 26/4/1996
S. 1-323 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 30/4/1996
S. 1-349 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 6/6/1996
S. 1-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek 25/6/1996
S. 1-397 Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen 24/7/1996
S. 1-747 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de onbemande camera's 16/10/1997
S. 1-749 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 16/10/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-811 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, § 2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-812 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, § 2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-837 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 9/1/1998
S. 1-918 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist 24/3/1998
S. 1-951 Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst 8/4/1998
S. 1-984 Ontwerp van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten 15/5/1998
S. 1-985 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten 15/5/1998
S. 1-986 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde 15/5/1998
S. 1-987 Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie 15/5/1998
S. 1-988 Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector 15/5/1998
S. 1-989 Wetsontwerp tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen 15/5/1998
S. 1-994 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie 26/5/1998
S. 1-1018 Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof 11/6/1998
S. 1-1041 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten 30/6/1998
S. 1-1065 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 16/7/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1098 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten 23/9/1998
S. 1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
S. 1-1235 Wetsontwerp met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten 19/1/1999
S. 1-1260 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 29/1/1999
S. 1-1262 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/2/1999
S. 1-1268 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 9/2/1999
S. 1-1321 Wetsvoorstel betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Federale Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet 16/3/1999
S. 1-1322 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 16/3/1999