Voorstellen van Jean-Frédéric Eerdekens (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

32 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-11 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt
3/10/2019
S. 7-12 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
3/10/2019
S. 7-73 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 8/10/2019
S. 7-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 8/10/2019
S. 7-75 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 8/10/2019
S. 7-76 Voorstel van resolutie teneinde in België te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 8/10/2019
S. 7-77 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 8/10/2019
S. 7-79 Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten 8/10/2019
S. 7-80 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren 8/10/2019
S. 7-81 Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties 8/10/2019
S. 7-83 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 8/10/2019
S. 7-84 Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in België te bestrijden 8/10/2019
S. 7-85 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiënten met hersenaandoeningen 8/10/2019
S. 7-86 Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiënten en hun families beter op te vangen 8/10/2019
S. 7-87 Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privéleven als het beroepsleven 8/10/2019
S. 7-88 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 8/10/2019
S. 7-89 Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst 8/10/2019
S. 7-90 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 8/10/2019
S. 7-91 Voorstel van resolutie om een interfederaal «monitoringmechanisme» in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België 8/10/2019
S. 7-92 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiële steun 8/10/2019
S. 7-93 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020 8/10/2019
S. 7-94 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen 8/10/2019
S. 7-95 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiële producten 8/10/2019
S. 7-96 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius 8/10/2019
S. 7-106 Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ 21/10/2019
S. 7-116 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
12/11/2019
S. 7-139 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
S. 7-164 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor plastic verpakkingen en sigarettenfilters 6/6/2020
S. 7-173 Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is 7/7/2020
S. 7-179 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om voor de gewestverkiezingen stemrecht toe te kennen aan buitenlandse onderdanen die in België verblijven 4/9/2020
S. 7-198 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een bepaling toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde er het recht op energie aan toe te voegen
20/10/2020
S. 7-235 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 25/2/2021