Voorstellen van Hassan Bousetta (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

29 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-228 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231/1 in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 6/10/2010
S. 5-245 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren 7/10/2010
S. 5-264 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 8/10/2010
S. 5-321 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 13/10/2010
S. 5-327 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft 13/10/2010
S. 5-713 Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag 26/1/2011
S. 5-714 Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag 26/1/2011
S. 5-715 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de verschoonbaarheidsregel inzake faillissementen tot de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van hun gefailleerde wettelijk samenwonende 26/1/2011
S. 5-721 Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in TunesiŽ na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali 27/1/2011
S. 5-734 Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces 31/1/2011
S. 5-938 Voorstel van resolutie betreffende de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ 6/4/2011
S. 5-997 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de mededeling van de strafrechtelijke beslissingen en de nodige informatie om rechtsmiddelen in te stellen 4/5/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen 28/6/2011
S. 5-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek 28/6/2011
S. 5-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren 5/7/2011
S. 5-1230 Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen 23/9/2011
S. 5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1398 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 15/12/2011
S. 5-1440 Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen 18/1/2012
S. 5-1682 Wetsvoorstel met het oog op de verwijzing van een minderjarige naar de specifieke kamer binnen de jeugdrechtbank 28/6/2012
S. 5-1694 Wetsvoorstel teneinde dezelfde samenstelling van een assisenjury te behouden na verwijzing wegens onwettige bepaling van de strafmaat 4/7/2012
S. 5-1793 Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 26/9/2012
S. 5-1794 Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2į, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 26/9/2012
S. 5-1810 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 209 en 210 van het Wetboek van strafvordering 16/10/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-1949 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 met het oog op het behoud van de economische activiteit en de werkgelegenheid in het kader van de sluiting van een levensvatbaar bedrijf 31/1/2013
S. 5-2798 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun 10/1/2014