Voorstellen van Cindy Franssen (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010

60 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-93 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 20/9/2010
S. 5-94 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 20/9/2010
S. 5-95 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, geco÷rdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 20/9/2010
S. 5-116 Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld 22/9/2010
S. 5-186 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/9/2010
S. 5-187 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 28/9/2010
S. 5-189 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 28/9/2010
S. 5-190 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 28/9/2010
S. 5-192 Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 29/9/2010
S. 5-204 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 4/10/2010
S. 5-205 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 4/10/2010
S. 5-206 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 4/10/2010
S. 5-207 Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof 4/10/2010
S. 5-208 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 4/10/2010
S. 5-209 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŔre Planning Systeem (CPS) 4/10/2010
S. 5-210 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 4/10/2010
S. 5-211 Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof 4/10/2010
S. 5-213 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 4/10/2010
S. 5-215 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 4/10/2010
S. 5-254 Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding 7/10/2010
S. 5-349 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 15/10/2010
S. 5-350 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, wat de honorariumsupplementen betreft 15/10/2010
S. 5-539 Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld 29/11/2010
S. 5-631 Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C 22/12/2010
S. 5-649 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof 11/1/2011
S. 5-650 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof 11/1/2011
S. 5-652 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen en 129 en 142 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 69 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 12/1/2011
S. 5-660 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen 18/1/2011
S. 5-748 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, wat de optrekking van het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding betreft 1/2/2011
S. 5-752 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook 3/2/2011
S. 5-828 Voorstel van resolutie tot co÷rdinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden 7/3/2011
S. 5-923 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 31/3/2011
S. 5-926 Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de patiŰnt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen 31/3/2011
S. 5-932 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 5/4/2011
S. 5-1029 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de afschaffing van de afwijkingsmogelijkheid voor levensverzekeringen 16/5/2011
S. 5-1053 Wetsvoorstel betreffende de cumul van het overlevings- en rustpensioen met een beroepsinkomen 30/5/2011
S. 5-1054 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het pensioen van een uit de echt gescheiden echtgenoot van een werknemer betreft 30/5/2011
S. 5-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, wat betreft de berekening van de solidariteitsbijdrage voor de pensioenen 30/5/2011
S. 5-1147 Wetsvoorstel tot invoering van de welvaartsvastheid van de uitkeringen 4/7/2011
S. 5-1161 Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding 8/7/2011
S. 5-1211 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de op 14 juli 1994 geco÷rdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat de verhoging van de minimumuitkering voor invalide gezinshoofden betreft 12/9/2011
S. 5-1212 Wetsvoorstel tot verbetering van de inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen 12/9/2011
S. 5-1267 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, teneinde het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding van het zorgend vrijwilligerswerk te verhogen 13/10/2011
S. 5-1292 Voorstel van resolutie betreffende het chronisch vermoeidheid syndroom of myalgische encefalomyelitis 3/11/2011
S. 5-1336 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water 18/11/2011
S. 5-1413 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit 21/12/2011
S. 5-1439 Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŰn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 17/1/2012
S. 5-1462 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht 31/1/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-2008 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering, teneinde het gehalte aan transvetzuren, kokosolie en palmolie in voedingsmiddelen te beperken 14/3/2013
S. 5-2156 Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling 18/6/2013
S. 5-2201 Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist 11/7/2013
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2294 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninkrijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, voor de studieperiodes 14/10/2013
S. 5-2391 Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 9/12/2013
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
S. 5-2423 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren 16/12/2013
S. 5-2424 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen 16/12/2013
S. 5-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 19/12/2013
S. 5-2476 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŰn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 6/2/2014

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010