Voorstellen van Els Schelfhout (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

58 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-221 Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 1/10/2007
S. 4-222 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 1/10/2007
S. 4-223 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken 1/10/2007
S. 4-224 Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 1/10/2007
S. 4-226 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 1/10/2007
S. 4-227 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal ComitÚ "mannen en zorg" 1/10/2007
S. 4-233 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 1/10/2007
S. 4-234 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale re´ntegratie van prostituees 1/10/2007
S. 4-235 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 1/10/2007
S. 4-236 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 1/10/2007
S. 4-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 3/8/2007
S. 4-316 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 3/8/2007
S. 4-317 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŰ 22/10/2007
S. 4-318 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 22/10/2007
S. 4-319 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 22/10/2007
S. 4-338 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 25/10/2007
S. 4-386 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 12/11/2007
S. 4-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 28/11/2007
S. 4-503 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 4/1/2008
S. 4-504 Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden 4/1/2008
S. 4-511 Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd 16/1/2008
S. 4-532 Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen 16/1/2008
S. 4-572 Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 20/2/2008
S. 4-617 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste 6/3/2008
S. 4-669 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 2/4/2008
S. 4-670 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 2/4/2008
S. 4-684 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 9/4/2008
S. 4-695 Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 14/4/2008
S. 4-791 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen 2/6/2008
S. 4-842 Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran 2/7/2008
S. 4-948 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering 7/10/2008
S. 4-1046 Voorstel van resolutie betreffende de opvolging van de Internationale Conferentie over de financiering voor ontwikkeling te Doha van 29 november tot 2 december 2008 4/12/2008
S. 4-1047 Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 5/12/2008
S. 4-1049 Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 9/12/2008
S. 4-1103 Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van osteoporose 8/1/2009
S. 4-1136 Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis 21/1/2009
S. 4-1146 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 27/1/2009
S. 4-1157 Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting 2/2/2009
S. 4-1159 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŔre Planning Systeem (CPS) 3/2/2009
S. 4-1226 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 16/3/2009
S. 4-1280 Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen 9/4/2009
S. 4-1329 Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van sociale en milieunormen in het kader van de globalisering 14/5/2009
S. 4-1362 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 18/6/2009
S. 4-1372 Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru 24/6/2009
S. 4-1375 Wetsvoorstel tot invoeging van een onderafdeling IIquater decies in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor de uitgaven gemaakt voor een opleiding in het hoger onderwijs 25/6/2009
S. 4-1379 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŰn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering 25/6/2009
S. 4-1416 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 24/7/2009
S. 4-1427 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 17/9/2009
S. 4-1482 Wetsvoorstel tot de inrichting van een transparant systeem inzake de Civiele Lijst en de Koninklijke Schenking 28/10/2009
S. 4-1485 Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap 29/10/2009
S. 4-1583 Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen 4/1/2010
S. 4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
S. 4-1625 Voorstel van resolutie over de erkenning van de Holodomor, de hongersnood in Oekra´ne tussen 1932 en 1933 29/1/2010
S. 4-1675 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi 24/2/2010
S. 4-1676 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie 24/2/2010
S. 4-1681 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers 25/2/2010
S. 4-1703 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 12/3/2010
S. 4-1747 Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C 21/4/2010