Voorstellen van Anne Delvaux (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

32 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-228 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 1/10/2007
S. 4-375 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen 8/11/2007
S. 4-376 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiŽle bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie 8/11/2007
S. 4-383 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 12/11/2007
S. 4-402 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdwerkers met een inkomensgarantie-uitkering 22/11/2007
S. 4-506 Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof 7/1/2008
S. 4-534 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming op het stuk van adoptie 29/1/2008
S. 4-608 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten 4/3/2008
S. 4-609 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan 4/3/2008
S. 4-617 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste 6/3/2008
S. 4-649 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar 18/3/2008
S. 4-674 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, teneinde de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap te versnellen 7/4/2008
S. 4-813 XXXIXe COSAC, Ljubljana, 7-8 mei 2008 18/6/2008
S. 4-825 Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 24/6/2008
S. 4-880 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 16/7/2008
S. 4-929 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, om de cumulatie toe te staan van het werknemerspensioen met de uitkeringen in geval van loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties teneinde palliatieve zorg te verstrekken, voor ouderschapsverlof of voor het bijstaan of verzorgen van een familielid 30/9/2008
S. 4-986 Voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010. 22/10/2008
S. 4-991 Wetsvoorstel tot wijziging -wat het rouwverlof betreft- van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 5/11/2008
S. 4-1006 Wetsvoorstel teneinde de IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten 14/11/2008
S. 4-1059 Wetsvoorstel strekkende op de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 11/12/2008
S. 4-1070 Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof 16/12/2008
S. 4-1078 Wetsvoorstel tot toekenning aan alle betrokkenen met de Belgische nationaliteit van een herstelpensioen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden 16/12/2008
S. 4-1083 Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŽnten 22/12/2008
S. 4-1140 Voorstel van resolutie om door kwaliteitscontrole via drugstesten van verdovende middelen, inzonderheid van "partydrugs", de gebruiker te beschermen 22/1/2009
S. 4-1150 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende het statuut van levenloos geboren kinderen 29/1/2009
S. 4-1164 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met het oog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen 5/2/2009
S. 4-1185 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 17/2/2009
S. 4-1213 Voorstel van resolutie betreffende een grotere betrokkenheid van BelgiŽ in de strijd tegen HIV en aids in zwart Afrika 11/3/2009
S. 4-1263 Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 31/3/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
S. 4-1346 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 24 december 2002, teneinde te voorzien in sterkere, op de lage lonen gerichte verminderingen van de werkgeversbijdragen, om de kosten voor laaggeschoolde arbeid terug te dringen en de werkgelegenheidsgraad te verhogen 28/5/2009
S. 4-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de aftrekbaarheid van de opvangkosten voor gehandicapte kinderen betreft 14/7/2009