Voorstellen van Guido De Padt (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

98 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 9/9/2010
S. 5-68 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven 9/9/2010
S. 5-69 Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector 9/9/2010
S. 5-70 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen 9/9/2010
S. 5-71 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken 9/9/2010
S. 5-73 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiŽle pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief 9/9/2010
S. 5-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 9/9/2010
S. 5-75 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 9/9/2010
S. 5-76 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen 9/9/2010
S. 5-77 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust 9/9/2010
S. 5-78 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft 9/9/2010
S. 5-79 Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen 9/9/2010
S. 5-80 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof 9/9/2010
S. 5-81 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieŽn 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen 9/9/2010
S. 5-84 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten 9/9/2010
S. 5-85 Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille 9/9/2010
S. 5-86 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard 9/9/2010
S. 5-87 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid 9/9/2010
S. 5-88 Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen 9/9/2010
S. 5-89 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden 9/9/2010
S. 5-90 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 9/9/2010
S. 5-91 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 9/9/2010
S. 5-109 Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan 9/9/2010
S. 5-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving 9/9/2010
S. 5-119 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day" op 21 september 9/9/2010
S. 5-120 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria 9/9/2010
S. 5-121 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 9/9/2010
S. 5-122 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 9/9/2010
S. 5-123 Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 9/9/2010
S. 5-124 Voorstel van resolutie betreffende de eerlijke handel 9/9/2010
S. 5-125 Wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie bij het epileren om esthetische redenen 9/9/2010
S. 5-126 Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken 9/9/2010
S. 5-127 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 9/9/2010
S. 5-272 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving in verkeerszaken wat de territoriale bevoegdheid van de rechter betreft 12/10/2010
S. 5-273 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft 12/10/2010
S. 5-274 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van een mobiliteitsvergoeding 12/10/2010
S. 5-275 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot onopzettelijke misdrijven in verkeerszaken 12/10/2010
S. 5-276 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning in rechte van gemeenten 12/10/2010
S. 5-277 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 12/10/2010
S. 5-278 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der succesierechten wat de gezamenlijke aansprakelijkheid inzake successierechten betreft 12/10/2010
S. 5-279 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat betreft de verjaringstermijn van verkeersovertredingen 12/10/2010
S. 5-280 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 12/10/2010
S. 5-288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de gewaarborgde minimumdienstverlening 12/10/2010
S. 5-316 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat betreft het verval van het recht tot sturen 13/10/2010
S. 5-386 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft 25/10/2010
S. 5-518 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek, ter uitbreiding van de stemming bij volmacht 23/11/2010
S. 5-623 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 20/12/2010
S. 5-654 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 13/1/2011
S. 5-717 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 27/1/2011
S. 5-771 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiŽle ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen 11/2/2011
S. 5-773 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 14/2/2011
S. 5-802 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op beperking van de voortplanting van de soort 23/2/2011
S. 5-890 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende uitgaven voor werken aan woningen en beroepslokalen ter preventie van waterschade 23/3/2011
S. 5-891 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 23/3/2011
S. 5-900 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis, ß 2, van de nieuwe gemeentewet, inzake straffen en administratieve sancties 25/3/2011
S. 5-912 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement 29/3/2011
S. 5-941 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6, ß 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 7/4/2011
S. 5-942 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/4/2011
S. 5-943 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen 7/4/2011
S. 5-944 Herziening van artikel 111 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen
7/4/2011
S. 5-1025 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet 19/5/2011
S. 5-1118 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van DE POST en betreffende sommige postdiensten 23/6/2011
S. 5-1163 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's wat de openbaarheid van de locaties betreft 11/7/2011
S. 5-1223 Wetsvoorstel tot harmonisering van de regelingen inzake het overlevingspensioen en tot opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid 14/9/2011
S. 5-1236 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 29/9/2011
S. 5-1241 Voorstel van resolutie betreffende het aanmoedigen van het dragen van een helm door fietsers 3/10/2011
S. 5-1244 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten 4/10/2011
S. 5-1266 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer teneinde de Koning de machtiging te geven om het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap als een overtreding van de derde graad aan te wijzen 12/10/2011
S. 5-1337 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de vrijstelling betreft van het voordeel dat voortvloeit uit het privťgebruik van een door de werkgever of vennootschap ter beschikking gestelde mobilofoon 18/11/2011
S. 5-1365 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep 25/11/2011
S. 5-1366 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep 25/11/2011
S. 5-1396 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft 15/12/2011
S. 5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
S. 5-1965 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 8/2/2013
S. 5-1981 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde het statuut van de kunstenaars efficiŽnter te maken 22/2/2013
S. 5-2058 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
13/5/2013
S. 5-2059 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 13/5/2013
S. 5-2060 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 13/5/2013
S. 5-2062 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten 13/5/2013
S. 5-2063 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden 13/5/2013
S. 5-2064 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie 13/5/2013
S. 5-2065 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer 13/5/2013
S. 5-2066 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting 13/5/2013
S. 5-2067 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft 13/5/2013
S. 5-2068 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven 13/5/2013
S. 5-2069 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen 13/5/2013
S. 5-2070 Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet 13/5/2013
S. 5-2071 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft 13/5/2013
S. 5-2072 Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft 13/5/2013
S. 5-2073 Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten 13/5/2013
S. 5-2074 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
13/5/2013
S. 5-2075 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft 13/5/2013
S. 5-2076 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft 13/5/2013
S. 5-2132 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de rechtspersonenbelasting van lokale besturen op inkomsten uit roerende goederen en kapitalen 3/6/2013
S. 5-2159 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 20/6/2013
S. 5-2446 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 21/1/2014
S. 5-2493 Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken 18/2/2014
S. 5-2733 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 13/3/2014