Voorstellen van Clotilde Nyssens (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

150 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-44 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben 9/7/2003
S. 3-45 Wetsvoorstel tot oprichting van een economisch en sociaal auditoraat 9/7/2003
S. 3-46 Wetsvoorstel betreffende de oprichting van ontmoetingsruimten in het kader van een gerechtelijke procedure 9/7/2003
S. 3-47 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek 9/7/2003
S. 3-48 Wetsvoorstel tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 360quinquies betreffende de weddeverhogingen van de magistraten van het Hof van Cassatie 9/7/2003
S. 3-49 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
9/7/2003
S. 3-50 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen 9/7/2003
S. 3-51 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten 9/7/2003
S. 3-52 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, inzake de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid 9/7/2003
S. 3-53 Wetsvoorstel houdende diverse structurele maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken in burgerlijke zaken 9/7/2003
S. 3-54 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand 9/7/2003
S. 3-55 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 447ter in het Wetboek van strafvordering 9/7/2003
S. 3-56 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 326 van het Gerechtelijk Wetboek 9/7/2003
S. 3-57 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de wraking betreft 9/7/2003
S. 3-58 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen 9/7/2003
S. 3-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat de plaatsing van minderjarigen betreft 9/7/2003
S. 3-60 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek 9/7/2003
S. 3-61 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 9/7/2003
S. 3-62 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de benoemingsprocedure van magistraten te versnellen 9/7/2003
S. 3-63 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 9/7/2003
S. 3-64 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 9/7/2003
S. 3-77 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie 14/7/2003
S. 3-97 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 22/7/2003
S. 3-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 22/7/2003
S. 3-99 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C 22/7/2003
S. 3-100 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 22/7/2003
S. 3-101 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43, ß 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, teneinde de werking van de rechtbanken in het arrondissement Brussel te verbeteren 22/7/2003
S. 3-102 Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren 22/7/2003
S. 3-103 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 22/7/2003
S. 3-104 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 22/7/2003
S. 3-105 Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 22/7/2003
S. 3-106 Wetsvoorstel strekkende om de sociale- verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 22/7/2003
S. 3-107 Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 22/7/2003
S. 3-108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen 22/7/2003
S. 3-109 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 22/7/2003
S. 3-110 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 22/7/2003
S. 3-111 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen 22/7/2003
S. 3-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen 22/7/2003
S. 3-113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen 22/7/2003
S. 3-115 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 22/7/2003
S. 3-116 Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie 22/7/2003
S. 3-117 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 22/7/2003
S. 3-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen 22/7/2003
S. 3-119 Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 22/7/2003
S. 3-120 Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing 22/7/2003
S. 3-121 Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" van 10 april 2003) 22/7/2003
S. 3-123 Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank 22/7/2003
S. 3-124 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 22/7/2003
S. 3-139 Wetsvoorstel tot instelling van een opvangverlof in geval van adoptie 29/7/2003
S. 3-217 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 2/10/2003
S. 3-225 Wetsvoorstel dat ertoe strekt artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurcontracten op te heffen 9/10/2003
S. 3-226 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling 9/10/2003
S. 3-251 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 15/10/2003
S. 3-263 Voorstel tot wijziging van artikel 74 van het Reglement van de Senaat om een rapporteur aan te wijzen bij themadebatten 17/10/2003
S. 3-274 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven 21/10/2003
S. 3-286 Wetsvoorstel tot invoering van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de Hoge Raad voor de Justitie, aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie 23/10/2003
S. 3-296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 203 van het Wetboek van strafvordering betreffende de akte van hoger beroep in correctionele zaken 4/11/2003
S. 3-310 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de voor onderwijs bestemde gebouwen betreft, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 6/11/2003
S. 3-365 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 390 van het Gerechtelijk Wetboek om rechters in sociale zaken en in handelszaken de mogelijkheid te bieden zitting te hebben na het bereiken van de leeftijd van zevenenzestig jaar 25/11/2003
S. 3-381 Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de voorstellen de lege ferenda van het parket van het Hof van Cassatie te organiseren 4/12/2003
S. 3-394 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek 5/12/2003
S. 3-447 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2004
S. 3-448 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 12/1/2004
S. 3-450 Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht 13/1/2004
S. 3-461 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 16/1/2004
S. 3-520 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren 19/2/2004
S. 3-528 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de mobiliteit van de magistraten aan te moedigen 26/2/2004
S. 3-550 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 965, 981 en 989 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de procedures voor het deskundigenonderzoek te versnellen 8/3/2004
S. 3-557 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de aan de sportclubs betaalde bijdragen aftrekbaar te maken 12/3/2004
S. 3-561 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, met het oog op de beperking van de vereiste tweetaligheid voor de griffiers tot 2/3 van de personeelsformatie 12/3/2004
S. 3-565 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft 12/3/2004
S. 3-568 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van kosten die betrekking hebben op woongebouwen 18/3/2004
S. 3-574 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het bedrag te verhogen van de uitgaven voor kinderopvang die voor aftrek van het totale inkomen in aanmerking komen, alsook, in het geval van zwaar zieke kinderen, het belastingvrije inkomen op te trekken 19/3/2004
S. 3-575 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog een grotere transparantie van de vereffeningsprocedures ten aanzien van derden 19/3/2004
S. 3-576 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, C, van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van artikel 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet 19/3/2004
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-588 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 29/3/2004
S. 3-589 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 23ter in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten voorafgaan te reglementeren 29/3/2004
S. 3-590 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 46 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, teneinde erin te voorzien dat bij de indiening van wetsontwerpen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat het voorafgaand advies van de Inspectie van FinanciŽn wordt toegevoegd 29/3/2004
S. 3-591 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de aftrek mogelijk te maken van de studiekosten in het hoger onderwijs 29/3/2004
S. 3-592 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de vergoeding voor verbreking van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd betreft, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 29/3/2004
S. 3-593 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het statuut van de vrijwilligers te verbeteren 29/3/2004
S. 3-594 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde meer rekening te houden met kinderen ten laste 29/3/2004
S. 3-595 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen 29/3/2004
S. 3-596 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een recht in te stellen om het belastingdossier te raadplegen in het raam van de bezwaarprocedure 29/3/2004
S. 3-597 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden 29/3/2004
S. 3-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden 29/3/2004
S. 3-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden 29/3/2004
S. 3-620 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op het creŽren van een voorrecht voor de verenigingen van mede-eigenaars 2/4/2004
S. 3-621 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, tot verbod van de organisaties van privť-personen die tot doel hebben de instanties die wettelijk belast zijn met het toezicht op de politiediensten, te vervangen of in hun plaats te treden 2/4/2004
S. 3-622 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 13 januari 1973 2/4/2004
S. 3-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259terdecies van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
S. 3-652 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
S. 3-654 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
S. 3-655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 682bis in hetzelfde wetboek betreffende de procedure voor het onderzoek door het Hof van Cassatie van de verzoeken om rechtsbijstand 23/4/2004
S. 3-663 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten 30/4/2004
S. 3-685 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 747, 748 en 751 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de datum van het neerleggen van de conclusies door de partijen en de gevolgen van het laattijdig neerleggen van die akten te bepalen 13/5/2004
S. 3-686 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 13/5/2004
S. 3-687 Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen 13/5/2004
S. 3-708 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het rechters in sociale zaken mogelijk te maken zitting te hebben in aangelegenheden betreffende de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen en in aangelegenheden betreffende rust- en overlevingspensioenen 19/5/2004
S. 3-715 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken in staat te stellen zitting te houden in kort geding 26/5/2004
S. 3-716 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de bevoegdheid inzake de magistratenopleiding over te hevelen naar de Hoge Raad voor de Justitie 26/5/2004
S. 3-754 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te voorzien in een objectieve berekening van de door de vader en de moeder te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 17/6/2004
S. 3-763 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 182 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de hergroepering van de geschillen die eigen zijn aan de ondernemingen bij de rechtbank van koophandel 17/6/2004
S. 3-775 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 22/6/2004
S. 3-790 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 60, 65 en 70 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de politierechtbanken en de vrederechters 1/7/2004
S. 3-822 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetsbepalingen betreffende de werkstraf en de dienstverlening 16/7/2004
S. 3-827 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de echtgenoot van de gefailleerde 16/7/2004
S. 3-856 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 419bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de toerekeningsorde van de betalingen, om aldus op te treden tegen overmatige schuldenlast 7/10/2004
S. 3-874 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten 20/10/2004
S. 3-892 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage 5/11/2004
S. 3-899 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen voor de zogenaamde borg uit vrijgevigheid te verduidelijken 10/11/2004
S. 3-903 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de minnelijke schikking betreft 17/11/2004
S. 3-955 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse archaÔsche bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 10/12/2004
S. 3-972 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het afschaffen van dure en nutteloze procedurele formaliteiten 23/12/2004
S. 3-1083 Voorstel van resolutie betreffende de Syrische aanwezigheid in Libanon 10/3/2005
S. 3-1106 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek 22/3/2005
S. 3-1108 Wetsvoorstel betreffende het beroep op de vrijgevigheid van de bevolking en tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 22/3/2005
S. 3-1116 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het echtscheidingsrecht te hervormen en echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting in te stellen 25/3/2005
S. 3-1131 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven 20/4/2005
S. 3-1274 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code tot regeling van de betrekkingen tussen senatoren en de instellingen en openbare diensten betreffende individuele dossiers 1/7/2005
S. 3-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek 1/7/2005
S. 3-1335 Wetsvoorstel tot regeling van de splitsing van de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel op basis van de taal 2/9/2005
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
S. 3-1369 Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen 30/9/2005
S. 3-1372 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 11/10/2005
S. 3-1399 Wetsvoorstel tot het verbieden van zowel draagmoederschap waarbij de draagmoeder niet genetisch verwant is met het kind als draagmoederschap waarbij die genetische verwantschap wel bestaat 19/10/2005
S. 3-1429 Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen 24/11/2005
S. 3-1453 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, teneinde de voorwaarden te preciseren waaronder cassatieberoep kan worden ingesteld 29/11/2005
S. 3-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of nalatigheden in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen 29/11/2005
S. 3-1471 Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1518 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 19/1/2006
S. 3-1536 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een fiscaal statuut ten behoeve van de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken 26/1/2006
S. 3-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek teneinde daarin het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen alsmede het verbod op het plegen van psychisch of fysiek geweld tegen kinderen 17/2/2006
S. 3-1599 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten 2/3/2006
S. 3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006
S. 3-1669 Wetsvoorstel houdende een conjuncturele regularisatieoperatie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/4/2006
S. 3-1677 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde rekening te houden met opdrachten voor een wetgevende vergadering, een universiteit, een hof of een rechtbank 5/5/2006
S. 3-1732 Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit 30/5/2006
S. 3-1826 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering 3/8/2006
S. 3-1827 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 420ter van het Wetboek van strafvordering 3/8/2006
S. 3-1828 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 373 en 413 van het Wetboek van strafvordering, betreffende de termijn om cassatieberoep in te stellen tegen bepaalde beslissingen 3/8/2006
S. 3-1831 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19quater in de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, vervangen bij de wet van 1 juli 1964, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden cassatieberoep in te stellen tegen een door de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing tot invrijheidstelling 23/8/2006
S. 3-1963 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, betreffende de invoering van herstelmaatregelen voor minderjarigen in het raam van administratieve sancties 4/12/2006
S. 3-1970 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 43 en 46 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtzoekende vollediger te informeren 6/12/2006
S. 3-1971 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek 6/12/2006
S. 3-2042 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 25/1/2007
S. 3-2102 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende mede-eigendom 5/3/2007
S. 3-2103 Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid 6/3/2007
K. 51-640 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 19/12/2003

Legislatuur 1999-2003