Voorstellen van Tony Van Parys (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

78 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-10 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco÷rdineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State 12/7/2007
S. 4-11 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-13 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie 12/7/2007
S. 4-14 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371, ž 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-15 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-16 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-17 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-18 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 12/7/2007
S. 4-19 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-20 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-21 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 12/7/2007
S. 4-133 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlanstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
S. 4-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
S. 4-338 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 25/10/2007
S. 4-423 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 26/11/2007
S. 4-495 Wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 19/12/2007
S. 4-576 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 21/2/2008
S. 4-579 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 25/2/2008
S. 4-580 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 25/2/2008
S. 4-599 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 29/2/2008
S. 4-600 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 29/2/2008
S. 4-606 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof 4/3/2008
S. 4-612 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied 5/3/2008
S. 4-644 Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 17/3/2008
S. 4-669 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 2/4/2008
S. 4-670 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 2/4/2008
S. 4-686 Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector 9/4/2008
S. 4-688 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten 10/4/2008
S. 4-698 Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis 15/4/2008
S. 4-735 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat 7/5/2008
S. 4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 22/5/2008
S. 4-787 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3bis, ž 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 29/5/2008
S. 4-788 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen 20/6/2008
S. 4-826 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten 25/6/2008
S. 4-841 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 1/7/2008
S. 4-942 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector 3/10/2008
S. 4-973 Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars 20/10/2008
S. 4-988 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 4/11/2008
S. 4-989 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot 4/11/2008
S. 4-1021 Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux 24/11/2008
S. 4-1047 Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 5/12/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1060 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145(24) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde "gevelisolatie" toe te voegen aan de lijst van de energiebesparende maatregelen die recht geven op een belastingvermindering 11/12/2008
S. 4-1080 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft 22/12/2008
S. 4-1081 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame 22/12/2008
S. 4-1082 Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen 22/12/2008
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 8/1/2009
S. 4-1155 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 29/1/2009
S. 4-1217 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 12/3/2009
S. 4-1226 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 16/3/2009
S. 4-1324 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiŰle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŰle instrumenten, met het oog op de beperking van het personeel toepassingsgebied 14/5/2009
S. 4-1339 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 25/5/2009
S. 4-1361 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied 17/6/2009
S. 4-1362 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 18/6/2009
S. 4-1364 Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat 22/6/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1427 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 17/9/2009
S. 4-1431 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 28/9/2009
S. 4-1436 Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken 5/10/2009
S. 4-1450 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen 13/10/2009
S. 4-1451 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 13/10/2009
S. 4-1456 Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische co÷peratieve vennootschap 15/10/2009
S. 4-1457 Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen 15/10/2009
S. 4-1461 Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŰle instellingen om een financieel noodplan op te stellen 15/10/2009
S. 4-1488 Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken 29/10/2009
S. 4-1503 Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen 13/11/2009
S. 4-1504 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 13/11/2009
S. 4-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet 16/12/2009
S. 4-1548 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek 16/12/2009
S. 4-1587 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud 5/1/2010
S. 4-1588 Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat 5/1/2010
S. 4-1589 Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting 6/1/2010
S. 4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
S. 4-1646 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, met het oog op het verbeteren van de rechtspositie van de auteur 4/2/2010
S. 4-1696 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat 8/3/2010
S. 4-1698 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 9/3/2010
S. 4-1751 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 21/4/2010