Voorstellen van Marie Nagy (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 20/12/1999
S. 2-313 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 25/1/2000
S. 2-316 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 31/1/2000
S. 2-322 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 2/2/2000
S. 2-368 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, wat de benoeming van de staatsraden betreft 15/3/2000
S. 2-548 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 13/10/2000
S. 2-568 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken 9/11/2000
S. 2-612 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat het verbod betreft op wapens met verarmd uranium 238 5/1/2001
S. 2-667 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de ruimtelijke ordening betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 20/2/2001
S. 2-668 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de cumulatie van het ambt van minister, staatssecretaris of regeringscommissaris met het ambt van burgemeester of schepen 20/2/2001
S. 2-688 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat 15/3/2001
S. 2-752 Voorstel van resolutie waarbij de regering gevraagd wordt het koninklijk besluit van 18 april 1974 betreffende de feestdagen te wijzigen om van 8 mei een feestdag te maken 15/5/2001
S. 2-823 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 4/7/2001
S. 2-844 Voorstel van resolutie over de huidige toestand in Algerije. 6/7/2001
S. 2-847 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbare bestedingen voor kinderopvang 10/7/2001
S. 2-870 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap 18/7/2001
S. 2-871 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen 18/7/2001
S. 2-882 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden 20/7/2001
S. 2-918 Voorstel van resolutie betreffende de vierde ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie 3/10/2001
S. 2-921 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de toepassing van dwangsommen te verbieden bij geschillen die zijn gerezen naar aanleiding van collectieve arbeidsconflicten 3/10/2001
S. 2-963 Voorstel van resolutie over de vorming van een nieuwe regering in Afghanistan 26/11/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1053 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens wegens schending van artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 18/2/2002
S. 2-1076 Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding 14/3/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 28/5/2002
S. 2-1189 Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet 4/6/2002
S. 2-1194 Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid 6/6/2002
S. 2-1225 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 1/7/2002
S. 2-1253 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 17/7/2002
S. 2-1270 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) binnen de Wereldhandelsorganisatie 10/9/2002
S. 2-1303 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 335, ß 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 11/10/2002
S. 2-1335 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria 4/11/2002
S. 2-1401 Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in het kader van de thans bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gevoerde onderhandelingen ingevolge de Verklaring van 14 novembre 2001 over de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (HAIE) en volksgezondheid 18/12/2002
S. 2-1420 Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld 14/1/2003
S. 2-1523 Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties 11/3/2003
S. 2-1525 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de bilaterale akkoorden die de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof beperken 11/3/2003
S. 2-1591 Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties dat de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening waarborgt 4/4/2003

Legislatuur 2007-2010