Voorstellen van Jacky Morael (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

36 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-511 Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie 25/11/2010
S. 5-547 Wetsvoorstel tot vaststelling van een objectief criterium voor de verdeling van de begroting waarmee de erediensten en de vrijzinnigheid worden gefinancierd 30/11/2010
S. 5-590 Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt 9/12/2010
S. 5-812 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 28/2/2011
S. 5-955 Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed 12/4/2011
S. 5-1199 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de carensdag bij de arbeiders af te schaffen 27/7/2011
S. 5-1209 Wetsvoorstel houdende verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot de economische-werkloosheidsregeling voor bedienden 8/9/2011
S. 5-1210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde bij de berekening van de anciŽnniteit van de werknemers ook de periodes van uitzendarbeid in aanmerking te nemen 8/9/2011
S. 5-1276 Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen 21/10/2011
S. 5-1317 Voorstel van resolutie over een verbetering van de dienstenchequeregeling, wat de kaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheid betreft 10/11/2011
S. 5-1319 Wetsvoorstel tot optimalisering van de taks op de beursverrichtingen 10/11/2011
S. 5-1320 Wetsvoorstel tot invoering van een register van de spaarverzekeringsovereenkomsten en tot vergemakkelijking van de inning van de roerende voorheffing op de spaarverzekeringsovereenkomsten die werden gesloten met in het buitenland gevestigde bankinstellingen 10/11/2011
S. 5-1321 Wetsvoorstel ter voorkoming van de ontwijking van de taks op de beursverrichtingen en tot bescherming van de beleggers 10/11/2011
S. 5-1370 Resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/11/2011
S. 5-1390 Wetsvoorstel tot invoering van een koppeling werk-leefmilieu in het sociaal overleg 8/12/2011
S. 5-1482 Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit 10/2/2012
S. 5-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden 17/2/2012
S. 5-1492 Resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ 17/2/2012
S. 5-1493 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het invoeren van een collectieve procedure betreft 17/2/2012
S. 5-1503 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft 28/2/2012
S. 5-1516 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft 2/3/2012
S. 5-1517 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 2/3/2012
S. 5-1557 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking 29/3/2012
S. 5-1601 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen 4/5/2012
S. 5-1612 Voorstel van resolutie over het mandaat van BelgiŽ binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme 9/5/2012
S. 5-1613 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie 9/5/2012
S. 5-1626 Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen 22/5/2012
S. 5-1786 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 4/9/2012
S. 5-1807 Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek 11/10/2012
S. 5-1808 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 11/10/2012
S. 5-1820 Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA 24/10/2012
S. 5-1854 Voorstel van resolutie over de instelling van een Europees onderhandelingskader voor de lidstaten die betrokken partij zijn bij de herstructurering van multinationale ondernemingen 27/11/2012
S. 5-2301 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, teneinde het financiŽle draagvlak van de banken te verstevigen en de verschillende bankactiviteiten van elkaar te scheiden 22/10/2013
S. 5-2436 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor druggebruikers 15/1/2014
S. 5-2437 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine 15/1/2014
S. 5-2854 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/4/2014

Legislatuur 1999-2003