Voorstellen van Josť Daras (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-186 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen 19/9/2007
S. 4-188 Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties 19/9/2007
S. 4-189 Herziening van artikel 63, ßß 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
--------------------
Voorstel tot herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege
19/9/2007
S. 4-190 Wetsvoorstel tot invoeging van een ß 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen 19/9/2007
S. 4-258 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds 9/10/2007
S. 4-259 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat 9/10/2007
S. 4-260 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 9/10/2007
S. 4-261 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo 9/10/2007
S. 4-792 Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" 3/6/2008
S. 4-950 Wetsvoorstel tot invoering van een heffing op de winsten van de afgeschreven centrales, teneinde een betere openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt te garanderen, hernieuwbare energie en efficiŽntie op energievlak te promoten en de algemene energiekosten te drukken 7/10/2008
S. 4-1064 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1065 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1066 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1067 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1068 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1102 Wetsvoorstel tot regeling van de toekenning van financiŽle dotaties aan leden van de koninklijke familie 8/1/2009
S. 4-1119 Voorstel van resolutie betreffende het IsraŽlisch-Palestijns conflict 15/1/2009
S. 4-1122 Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 15/1/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
S. 4-1403 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia 15/7/2009
S. 4-1416 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 24/7/2009
S. 4-1700 Wetsvoorstel tot opsplitsing van de bankactiviteiten 11/3/2010
S. 4-1743 Wetsvoorstel voor een steviger financiŽle grondslag voor de banken 1/4/2010

Legislatuur 1995-1999