Voorstellen van José Daras (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-130 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 17/10/1995
S. 1-158 Wetsvoorstel strekkende om het algemeen belastingstelsel toe te passen op de dividenden die intercommunale verenigingen aan binnenlandse vennootschappen uitkeren 13/11/1995
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
S. 1-382 Wetsvoorstel betreffende de instelling van administratieve rechtbanken van eerste aanleg 10/7/1996
S. 1-397 Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen 24/7/1996
S. 1-522 Wetsvoorstel betreffende asbest en asbestverbindingen 14/1/1997
S. 1-591 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de componenten van de politieke partijen 27/3/1997
S. 1-592 Wetsvoorstel tot beperking van het vertrouwelijke karakter van de identiteit van particuliere schenkers inzake de financiering van de verkiezingsuitgaven en van de politieke partijen 27/3/1997
S. 1-802 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 3/12/1997
S. 1-864 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen 2/2/1998

Legislatuur 2007-2010