Voorstellen van Philippe Mahoux (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

86 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-10 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, § 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciën te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 3/7/2003
S. 3-11 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen 3/7/2003
S. 3-12 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten 3/7/2003
S. 3-13 Wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen 3/7/2003
S. 3-27 Wetsontwerp houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 7/7/2003
S. 3-28 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 8/7/2003
S. 3-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan 8/7/2003
S. 3-30 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 8/7/2003
S. 3-31 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtegenoten een vreemdeling is 8/7/2003
S. 3-32 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft 8/7/2003
S. 3-33 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft 8/7/2003
S. 3-66 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 11/7/2003
S. 3-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk 11/7/2003
S. 3-125 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 23/7/2003
S. 3-129 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 23/7/2003
S. 3-135 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 24/7/2003
S. 3-214 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 26/9/2003
S. 3-353 Voorstel van resolutie teneinde tot een ruimere transparantie te komen wat betreft de standpunten die België inneemt ten opzichte van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 20/11/2003
S. 3-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie 20/11/2003
S. 3-375 Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie 4/12/2003
S. 3-384 Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van Genčve 4/12/2003
S. 3-437 Herziening van artikel 63, § 2 en § 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgish Staatsblad" nr. 128 - tweede editie van 10 april 2003)
6/1/2004
S. 3-450 Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht 13/1/2004
S. 3-480 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie het "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede uitgave van 10 april 2003)
__________
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, dat het recht op water waarborgt
26/1/2004
S. 3-492 Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties ten einde de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische odprachten van openbare dienstverlening te waarborgen 4/2/2004
S. 3-569 Het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004 en de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie 3/2/2004
S. 3-577 Wetsvoorsel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 19/3/2004
S. 3-586 Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn 19/12/2003
S. 3-663 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten 30/4/2004
S. 3-672 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de arbeidsrechtbanken van Brugge en Namen-Dinant betreft, van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 7/5/2004
S. 3-673 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Tunesië 7/5/2004
S. 3-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een verplichte nationale registratie van melanomen van de huid 3/6/2004
S. 3-747 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en van de wet van 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier 10/6/2004
S. 3-771 Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest 22/6/2004
S. 3-834 Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen 30/8/2004
S. 3-835 Wetsvoorstel tot instelling van een Raad voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen bij de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 30/8/2004
S. 3-961 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 15/12/2004
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-1010 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 28/1/2005
S. 3-1044 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens 18/2/2005
S. 3-1123 Wetsontwerp tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 13/4/2005
S. 3-1152 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie 28/4/2005
S. 3-1202 Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 23bis met betrekking tot de aanwijzing van Europese facilitatoren in de vaste commissies 24/5/2005
S. 3-1216 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie 1/6/2005
S. 3-1266 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 29/6/2005
S. 3-1343 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan 14/9/2005
S. 3-1348 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geďntegreerd beleid inzake milieuziekten 20/9/2005
S. 3-1393 Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat 13/10/2005
S. 3-1395 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 13/10/2005
S. 3-1429 Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen 24/11/2005
S. 3-1440 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten 23/11/2005
S. 3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
S. 3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005
S. 3-1497 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen 22/12/2005
S. 3-1532 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 25/1/2006
S. 3-1543 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor de sector van de senioren 31/1/2006
S. 3-1544 Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, § 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 1/2/2006
S. 3-1545 Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling 31/1/2006
S. 3-1556 Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen 3/2/2006
S. 3-1583 Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg 20/2/2006
S. 3-1585 Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma 22/2/2006
S. 3-1599 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten 2/3/2006
S. 3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006
S. 3-1602 Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid 7/3/2006
S. 3-1619 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 13/3/2006
S. 3-1641 Wetsontwerp tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 28/3/2006
S. 3-1653 Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie" 31/3/2006
S. 3-1757 Wetsvoorstel met het oog op de evaluatie van de toepassing van het huamnitair recht, de bijbehorende nationale en internationale instrumenten en van de naleving van de verplichtingen die België in dit verband is aangegaan 16/6/2006
S. 3-1768 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten 23/6/2006
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
S. 3-1779 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231bis in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 28/6/2006
S. 3-1836 Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen 20/9/2006
S. 3-1843 Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek 26/9/2006
S. 3-1968 Wetsontwerp inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie 5/12/2006
S. 3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
S. 3-1985 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomité voor duurzame ontwikkeling 11/12/2006
S. 3-2012 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2035 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 24/1/2007
S. 3-2050 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 1/2/2007
S. 3-2109 Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België 7/3/2007
S. 3-2426 Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen 25/4/2007
S. 3-2442 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 23/4/2007
S. 3-2446 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
--------------------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
24/4/2007
S. 3-2447 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de ontwikkeling en de productie van letterkundige werken 26/4/2007
S. 3-2455 Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen 30/4/2007
K. 51-633 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/12/2003

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999