Dossierfiche K. 54-1861

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie
Regering Ch. Michel I  

eerbiediging van het privť-leven
elektronische handel
consumentenvoorlichting
elektronisch betaalmiddel
bankkosten
financiŽle voorschriften
financiŽle diensten
prijsregeling
geneesmiddel
octrooi
economisch beleid
bescherming van de consument
handelsregelingen
concurrentie
nationale uitvoeringsmaatregel
vrij verrichten van diensten
harmonisatie van de wetgevingen
interne markt
diensten
administratieve formaliteit
recht van vestiging
dienstverleningscontract
invoer
veterinair product
Europees Geneesmiddelenbureau
consumptief krediet
gezondheidsbeleid
programmawet
wetboek
handelsrecht
Handelswetboek
Europees octrooi
Europees Octrooibureau
bestuursmaatregel
intellectuele eigendom
licentie
octrooirecht
nauwere samenwerking
vertaling
automatische vertaling
officiŽle taal
taalgebruik
administratieve sanctie
auteursrecht
radiouitzending
satellietcommunicatie
teledistributie
vrij verkeer van programma's
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
internet
teleshopping
veiling
provider
bankactiviteit
datatransmissie
gegevensbescherming
persoonlijke gegevens
informatieverwerking
gegevensverwerking
vertrouwelijkheid
gegevensbank
vrij beroep
strafrecht
economisch delict
misleidende reclame
reclame
voedselveiligheid
commercialisering
levensduur van het product
kwaliteitsbeheersing van industrieproducten
kwalitatieve analyse
vennootschapsrecht
geldboete
Hof van Justitie van de Europese Unie
binnenlandse markt
commerciŽle informatie
vergelijkende reclame
vrij verkeer van goederen
straathandel
verkoop aan huis
toegang tot het beroepsleven
strafsanctie
wapenhandel
vuurwapen
burgerlijke rechtsvordering
akkoordprocedure
schuldenlast
armoede
beslag op bezittingen
financiŽle solvabiliteit
Financial Services and Markets Authority
krediet op onroerende goederen
bank
verzekering
financiŽle transactie
bankcontrole
geldmarkt
rechtsmiddel
hogere rechtspraak
verzekeringspremie
particuliere verzekering
gedekt risico
beleggingsmaatschappij
personenverzekering
medische gegevens
herverzekering
verzekeringsuitkering
verzekeringsovereenkomst
verzekeringsrecht
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
tussenhandelaar
autoverzekering
verzekeringsmaatschappij
financieel beroep
schadeverzekering
levensverzekering
verzekeringsberoep
financiŽle instelling
financiŽle controle
dienstverrichting
informatieverspreiding
investeringsvoorschriften
doorgeven van informatie
ziekteverzekering
magistraat
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
normalisatie
kwaliteit van het product
begrotingsfonds
veiligheid van het product
kredietinstelling
Kruispuntbank van Ondernemingen
rechtsvordering
schending van het EU-recht
internetadres
feestdag
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
internationale organisatie
niet-gouvernementele organisatie
financieel toezicht
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1861/1 Wetsontwerp 27/5/2016
K. 54-1861/2 Amendementen 31/5/2016
K. 54-1861/3 Verslag namens de commissie 10/6/2016
K. 54-1861/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/6/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/5/2016   Indiening Doc. K. 54-1861/1
10/6/2016   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-1861/3
16/6/2016   Bespreking
Integraal verslag nr. 115, p. 76-80
16/6/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-0/o5)
Integraal verslag nr. 115, p. 93
Doc. K. 54-1861/5
16/6/2016   Aanneming na amendering door commissie
16/6/2016   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/6/2016   Bekrachtiging en afkondiging
6/7/2016   Bekendmaking (41701-41716)
8/7/2016   Erratum (42732)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/6/2016
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/6/2016 6/7/2016 , blz 41701-41716
Errata
Op 8/7/2016 , blz 42732