De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

1. Samenstelling

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) is een paneuropese politieke assemblee samengesteld uit 636 parlementsleden (318 effectieve leden en 318 plaatsvervangers), verkozen of aangeduid in de parlementen van de 47 lidstaten van de Raad van Europa, die meer dan 800 miljoen Europeanen vertegenwoordigen.

België wordt vertegenwoordigd door 7 effectieve en 7 plaatsvervangende leden : 3 vaste leden en 4 plaatsvervangende leden worden aangeduid door de Senaat; 4 vaste leden en 3 plaatsvervangende leden worden aangeduid door de Kamer (Art. 1 van de wet van 13 oktober 1961 betreffende de wijze van benoeming van de vertegenwoordigers van België in de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa).

De verdeling van de mandaten wordt, voor elke assemblee afzonderlijk, berekend volgens het systeem D’hondt. Het mandaat van de afgevaardigden is geldig tot de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van Kamer en Senaat (art. 2 van voornoemde wet).

De andere landen vaardigen volgend aantal vaste leden (en evenveel plaatsvervangende leden) af :

Albanië 4 - Andorra 2 - Armenië 4 - Azerbeidjan 6 - Bosnië-Herzegovina 5 - Bulgarije 6 - Cyprus 3 - Denemarken 5 - Duitsland 18 - Estland 3 - Finland 5 - Frankrijk 18 - Georgië 5 - Griekenland 7 - Hongarije 7 - Ierland 4 - IJsland 3 - Italië 18 - Kroatië 5 - Letland 3 - Liechtenstein 2 - Litouwen 4 - Luxemburg 3 - Malta 3 - Moldavië 5 - Monaco 2 - Montenegro 3 - Nederland 7 - Noorwegen 5 - Oekraïne 12 - Oostenrijk 6 - Polen 12 - Portugal 7 - Roemenië 10 - Rusland 18 - San Marino 2 - Servië 7 - Slovenië 3 - Slowakije 5 - Spanje 12 - Tsjechische republiek 7 - Turkije 12 - Verenigd Koninkrijk 18 - voormalige Joegoslavische republiek Macedonië 3 - Zweden 6 - Zwitserland 6

De parlementsleden zetelen in alfabetische orde in het halfrond. Zij spreken in eigen naam, zonder hun respectieve regering te binden. In het algemeen echter leven zij de steminstructies na waartoe wordt besloten binnen de 5 politieke fracties die de Assemblee telt : de socialistische fractie, de fractie van de Volkspartij (voorheen de christen-democratische fractie), de fractie van de Europese democraten (de conservatieven), de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa en de fractie van verenigd links. Ongeveer 25 leden van de Assemblee behoren tot geen enkele politieke fractie.

2. Werking

De jaarlijkse zitting van de Assemblee wordt opgesplitst in vier delen van een week: in het voorjaar, in de zomer, in het najaar en in de winter. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het halfrond van het "Palais de l’Europe" te Straatsburg.

De redevoeringen worden gehouden in één van de vijf werktalen van de Assemblee: Frans, Engels, Italiaans, Duits en Russisch. Er wordt voor simultaanvertaling gezorgd. Alle documenten van de Assemblee verschijnen in de twee officiële talen van de Raad van Europa: het Frans en het Engels.

De Assemblee verkiest onder haar leden haar Voorzitter -die zijn functie traditioneel gedurende 2 jaar waarneemt- alsmede 20 Ondervoorzitters van verschillende nationaliteiten, voor de duur van 1 jaar. Zij vormen samen het Bureau van de Assemblee dat o.a. belast is met het vaststellen van de agenda en met de kalender van de debatten. De voorzitters van de politieke fracties en van de commissies zetelen tevens in het Bureau.

De werkzaamheden van de Assemblee worden voorbereid door 8 gespecialiseerde commissies :

  1. Commissie voor politieke zaken en democratie
  2. Commissie voor juridische zaken en rechten van de mens
  3. Commissie voor sociale zaken, gezondheid en duurzame ontwikkeling
  4. Commissie voor migraties, vluchtelingen en verplaatste personen
  5. Commissie voor cultuur, wetenschap, opvoeding en media
  6. Commissie voor gelijkheid en niet-discriminatie
  7. Commissie voor het reglement, immuniteiten en institutionele zaken
  8. Commissie voor de naleving van de verplichtingen en verbintenissen van de Lidstaten van de Raad van Europa (monitoringcommissie)
  9. Commissie voor de verkiezing van de rechters bij het Europees Hof van de rechten van de Mens

De commissies komen bijeen tijdens de zittingsperioden (te Straatsburg) en buiten de zittingsperioden (meestal te Parijs). Eens per jaar komen zij samen in één van de andere lidstaten.

België heeft twee effectieve en twee plaatsvervangende zetels in elk van de eerste 6 commissies. Het lidmaatschap van de monitoringcommissie, van de Commissie voor het reglement, immuniteiten en institutionele zaken en van de Commissie voor de verkiezing van de rechters bij het Europees Hof van de rechten van de Mens wordt bepaald door de politieke fracties. De tussenkomsten worden gehouden in een van de 5 werktalen van de Assemblee.

De Vaste Commissie, samengesteld uit de leden van het Bureau van de Assemblee en de voorzitters van de nationale afvaardigingen, vergadert ten minste driemaal per jaar en handelt in naam van de Assemblee tussen de zittingen in.
Het Gemengd Comité verzekert de contacten tussen de Assemblee en het Comité van Ministers, het beslissingsorgaan van de Raad van Europa.

De parlementsleden worden in hun werkzaamheden bijgestaan door de Griffie van de Assemblee, samengesteld uit ambtenaren van het secretariaat, onder de verantwoordelijkheid van de Griffier van de Assemblee.

De Assemblee verkiest de Secretaris-generaal van de Raad van Europa en diens adjunct, alsmede de Griffier van de Assemblee, de Commissaris-generaal voor de rechten van de mens en de rechters in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De Assemblee neemt haar beslissingen zoals dit voorzien wordt door het Reglement. Dit reglement gelijkt op het reglement van de meeste parlementaire assemblees. Zo bepaalt art. 39 stemmingen bij handopsteking, bij zitten en opstaan, bij naamafroeping (elektronische stemming) of geheime stemming. België beschikt over 7 stemmen.

Naargelang het geval keurt de Assemblee adviezen, aanbevelingen, resoluties of richtlijnen goed.

Een voorstel van aanbeveling, resolutie of richtlijn moet ondertekend zijn door minstens 20 vertegenwoordigers of plaatsvervangers die tot minimum 5 nationale delegaties behoren.

Een amendement of sub-amendement moet ondertekend zijn door tenminste 5 vertegenwoordigers of plaatsvervangers.