Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep voor Europol


Europol is een agentschap van de Europese Unie dat gevestigd is in Den Haag (NL) en dat als doel heeft om het optreden van de politie-instanties en andere wetshandhavingsdiensten van de lidstaten te ondersteunen en te versterken. Meer in het bijzonder treedt Europol op bij de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten worden getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort (artikel 88 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Op 11 mei 2016 werd door het Europees Parlement en de Raad van ministers een verordening aangenomen (2016/794) die de werking van Europol regelt. Artikel 51 van die verordening bepaalt dat de parlementaire controle van de activiteiten van Europol gedaan wordt door een gespecialiseerde Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep, die gezamenlijk door de nationale parlementen van de lidstaten en de bevoegde commissie van het Europees Parlement wordt opgericht.


Elke delegatie van een nationaal parlement bestaat uit 4 leden. De Belgische delegatie bestaat uit 2 leden van de Senaat en 2 leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Voor elk effectief lid wordt ook een plaatsvervanger aangeduid. De Senaatsdelegatie is momenteel als volgt samengesteld:


Meer info over de GPC voor Europol vindt u hier: