De Duitstalige Gemeenschap oefent extra bevoegdheden van het Waalse Gewest uit

28/8/2019

Vanaf 1 januari 2020 zal de Duitstalige Gemeenschap een hele reeks bevoegdheden inzake huisvesting, energie en ruimtelijke ordening en bepaalde aanverwante materies uitoefenen. Dat is het gevolg van de goedkeuring van zes decreten waarbij het Waalse Gewest de uitoefening van bevoegdheden in bepaalde aangelegenheden aan de Duitstalige Gemeenschap overdraagt.

In het Belgische federale bestel zijn de Grondwetgever en de bijzondere wetgever bevoegd om bepaalde aangelegenheden (of bevoegdheden) aan de deelentiteiten toe te wijzen. De gemeenschappen en de gewesten zelf kunnen geen bevoegdheden aan elkaar of aan het federale niveau overdragen. Wel kan in enkele in de Grondwet omschreven gevallen de uitoefening van bevoegdheden van één deelentiteit naar een andere deelentiteit worden overgedragen.

Krachtens artikel 139 van de Grondwet kunnen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en het Parlement van het Waalse Gewest, op voorstel van hun respectieve regeringen, in onderlinge overeenstemming en elk bij decreet beslissen dat het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in het Duitse taalgebied geheel of gedeeltelijk bevoegdheden van het Waalse Gewest uitoefenen.

In het verleden hebben de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest een aantal maal van die mogelijkheid gebruik gemaakt:

In april en mei 2019 hebben de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest elk drie decreten aangenomen waarbij de uitoefening van de bevoegdheden in de volgende aangelegenheden wordt overgedragen:

Een dergelijke overdracht van de uitoefening van bevoegdheden gaat gepaard met een overdracht van financiële middelen. De Duitstalige Gemeenschap ontvangt voor de uitoefening van elk van die bevoegdheden een jaarlijkse dotatie, die op de begroting van het Waalse Gewest wordt ingeschreven. In sommige gevallen worden ook personeelsleden en/of goederen overgedragen.  

Artikel 138 van de Grondwet voorziet in een gelijkaardig mechanisme waarbij het Parlement van de Franse Gemeenschap enerzijds en het Parlement van het Waalse Gewest en de Franse taalgroep van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest anderzijds in onderlinge overeenstemming en elk bij decreet kunnen beslissen dat het Parlement van het Waalse Gewest en zijn Regering in het Franse taalgebied en de Franse taalgroep van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en zijn College in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad geheel of gedeeltelijk bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefenen. De Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie hebben in het verleden een aantal maal van die mogelijkheid gebruik gemaakt.