Voorstelling van het jaarverslag 2021 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting

31/01/2023

Op dinsdag 31 januari 2023 hebben de leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden een gedachtewisseling gehad met mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer (ERK). Onderwerp van de vergadering waren het jaarverslag 2021 van de ERK over de EU-begroting, twee speciale verslagen en een analysedocument over het beleid van EU-financiering van cohesie en de faciliteit voor herstel en veerkracht.

In het jaarverslag concludeert de ERK dat de rekeningen van de EU voor het begrotingsjaar 2021 een getrouw beeld geven. De uitgaven daarentegen werden negatief beoordeeld doordat het percentage van materiële fouten te hoog ligt, dit voornamelijk bij de uitgaven met hoog risico. Daarnaast wijst de ERK erop dat de absorptie van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) door de lidstaten nog steeds te traag verloopt.

In een speciaal verslag (17/2022) doet de ERK aanbevelingen om de verslaggeving over en het kader voor het inzetten van externe consultants bij de Europese Commissie te verbeteren. Een ander speciaal verslag (19/2022) onderzoekt de aankoop door de EU van COVID-19 vaccins. De aanbevelingen zijn gericht op de noodzaak om te leren uit de ervaringen en om het EU-kader te testen en te verbeteren op vlak van paraatheid bij pandemieën.

De analyse over het EU-financieringsbeleid voor cohesie en de faciliteit voor herstel en veerkracht werd toegelicht (01/2023). Er zal onder andere nog een verslag uitgebracht worden over mogelijke dubbelfinanciering.

Tijdens de gedachtewisseling hebben de leden van het adviescomité de volgende punten besproken:

Verder werden bijkomende vragen gesteld over gevaarlijk nucleair afval, het pensioenpact en beheerskosten.

De vergadering kan worden herbekeken op Youtube.

Voorstelling van het jaarverslag 2021 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting
Voorstelling van het jaarverslag 2021 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting

Copyright : Clémence De Coster - Belgische Senaat