ROL VAN DE SENAAT

Als gevolg van de 6de staatshervorming worden de meeste senatoren sinds 25 mei 2014 door de parlementen van de gemeenschappen en gewesten aangeduid. Ze nemen deel aan de federale besluitvorming en behartigen hierbij de belangen van de deelstaten.

De nieuwe Senaat heeft voornamelijk de volgende taken:

Wetgeving

De Senaat is, samen met de Kamer, ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de federale Staat en van de deelstaten. Naargelang de soort wet zijn verschillende procedures mogelijk.

Informatieverslagen

De Senaat kan ook informatieverslagen opstellen, in het bijzonder wanneer een regel invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau (Staat, Gemeenschappen, Gewesten).

Belangenconflicten

Nog steeds in de federale logica, bemiddelt de Senaat in eventuele belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land.

Internationale parlementaire organisaties

Via hun vertegenwoordigers in de Senaat hebben de deelstaten toegang tot internationale parlementaire organisaties. Meer info via : Internationaal

Subsidiariteit

Net als de andere parlementen waakt de Senaat erover dat de Europese Unie geen initiatief neemt over een thema dat beter op een ander niveau behandeld wordt. Dat is de subsidiariteitstoets.

Benoemingen in rechtscolleges

De Senaat neemt ten slotte deel aan een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Hoge Raad voor de Justitie).

Meer info via : Brochure