BELGISCHE SENAAT - SÉNAT DE BELGIQUE

 

- Colloquium -

DE RESTITUTIE VAN CULTURELE GOEDEREN:
WELKE ROL VOOR BELGIË?

 

- Colloque -

LA RESTITUTION DES BIENS CULTURELS :
QUEL RÔLE POUR LA BELGIQUE ?

 

Brussel - Bruxelles
10-1-2003
Handelingen - Annales

 

Inhoudsopgave

Sommaire

Programma

Welkomstwoord

Inleiding

Deel I. De overlevering van culturele goederen: een historisch perspectief

Deel II. De internationale instrumenten

Deel III. De restitutie van culturele goederen, een controversieel item

Deel IV. België en de restitutie

Programme

Bienvenue

Introduction

Section I : La transhumance des biens culturels : une perspective historique

Section II : Les instruments internationaux

Section III : La restitution des biens culturels, une question controversée

Section IV : La Belgique et la restitution des biens culturels

De restitutie van culturele goederen: Welke rol voor België?

La restitution des biens culturels : Quel rôle pour la Belgique ?

Colloquium georganiseerd door de Belgische Senaat op 10 januari 2003

Colloque organisé par le Sénat de Belgique le 10 janvier 2003

Begeleidingscomité

Comité d'accompagnement :

  Professor Robert Laffineur, Université de Liège (ULg)
  Professeur Robert Laffineur, ULg (Université de Liège)
  Mevrouw Laurence Massy, Doctor in de Criminologie, Université de Liège (ULg)
  Madame Laurence Massy, Doctorante en criminologie, ULg (Université de Liège)
  Robert Senelle, Professor emeritus, Rijksuniversiteit Gent (RUG)
  Robert Senelle, Professeur émérite, RUG (Université de Gand)
  Mevrouw Christiane Tytgat, Conservator, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark)
  Madame Christiane Tytgat, Conservatrice, Musées royaux d'Art et d'Histoire du Cinquantenaire

Programma

Programme

09.00 u Welkomstwoord Senator Paul Wille

09 h 00 Bienvenue Sénateur Paul Wille

09.15 u Inleiding Senator François Roelants du Vivier

09 h 15 Introduction Sénateur François Roelants du Vivier

Deel I. De overlevering van culturele goederen: een historisch perspectief

Section I : La transhumance des biens culturels : une perspective historique

Koloniale periodes: `plunderingen' en ontstaan van de museumcollecties

Périodes coloniales : « pillages » et création des collections muséales :

09.30 u Afrika Anne-Marie Bouttiaux, Diensthoofd, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren

09 h 30 Afrique Anne-Marie Bouttiaux, Chef de département, Musée royal de l'Afrique centrale à Tervueren

09.45 u Noord-Amerika Mireille Holsbeke, Conservator, Etnografisch Museum Antwerpen

09 h 45 Amérique du Nord Mireille Holsbeke, Conservatrice, Musée Ethnographique d'Anvers

10.00 u Zuid-Amerika Sergio Purin, Werkleider, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark)

10 h 00 Amérique du Sud Sergio Purin, Chef de Travaux, Musées royaux d'Art et d'Histoire du Cinquantenaire

10.15 u Griekenland Colin Renfrew, Archeoloog, Professor, Cambridge University

10 h 15 Grèce Colin Renfrew, Archéologue, Professeur, Université de Cambridge

De Tweede Wereldoorlog

Deuxième guerre mondiale :

10.30 u De in beslag genomen goederen Jacques Lust, Onderzoeker, Diensten van de Eerste Minister van België

10 h 30 Les biens spoliés Jacques Lust, Chercheur, Services du Premier Ministre de Belgique

10.45 u In het geval van een gewapend conflict - The Blue Shield Christiane Logie, secretaris-generaal van het International Committee of the Blue Shield

10 h 45 En cas de conflit armé, le « Bouclier Bleu » Christiane Logie, Secrétaire générale du Comité international du Bouclier bleu

11.00 u PAUZE

11 h 00 PAUSE

Hedendaagse periode: de plundering van archeologische sites en culturele goederen vandaag

Période contemporaine : le pillage des sites archéologiques et des biens culturels aujourd'hui :

11.15 u Criminologisch standpunt Laurence Massy, Doctor in de Criminologie, Université de Liège (ULg)

11 h 15 Le point de vue du criminologue Laurence Massy, Doctorante en criminologie, ULg (Université de Liège)

11.30 u De actie van ICOM (International Council of Museums) Valérie Jullien, Communications and Publications Officer, ICOM

11 h 30 L'action du Conseil International des musées (ICOM) Valérie Jullien, Responsable des communications - publications, ICOM

Deel II. De internationale instrumenten

Section II : Les instruments internationaux

11.45 u Het UNESCO-verdrag van 1970 betreffende de te nemen maatregelen over het verbieden en het verhinderen van de onrechtmatige invoer, de uitvoer en de eigendomsoverdracht van culturele goederen Guido Carducci, Directeur, Afdeling Cultureel Erfgoed, UNESCO

11 h 45 La convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels Guido Carducci, Directeur, Division du Patrimoine culturel, UNESCO

12.00 u Het UNIDROIT-verdrag Marina Schneider, Onderzoeker, UNIDROIT

12 h 00 La convention UNIDROIT Marina Schneider, Chercheuse, UNIDROIT

12.15 u LUNCH

12 h 15 DEJEUNER

14.15 u De noodzaak van de ratificatie van de UNESCO en UNIDROIT-verdragen Harrie Leyten, Voorzitter Werkgroep Repatriëring, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Reinwardt Academie

14 h 15 De la nécessité de ratifier les conventions UNESCO et UNIDROIT Harrie Leyten, Président du groupe de travail « Rapatriement », The Amsterdam School of the Arts, Reinwardt Academy

14.30 u Knelpunten bij de toepassing van de UNESCO en UNIDROIT-verdragen Guido Carducci, Directeur, Afdeling Cultureel Erfgoed, UNESCO

14 h 30 Problèmes liés à l'application des conventions UNESCO et UNIDROIT Guido Carducci, Directeur, Division du Patrimoine culturel, UNESCO

14.45 u Het Europees recht Antonio Miceli, Eerste administrateur, DG Juridische en Binnenlandse Zaken, Europese Commissie

14 h 45 Le droit européen Antonio Miceli, Administrateur principal, DG Justice et Affaires intérieures, Commission européenne

Deel III. De restitutie van culturele goederen, een controversieel item

Section III : La restitution des biens culturels, une question controversée

15.00 u Panel

15 h 00 Panel

  Christiane Tytgat, Conservator, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark)
  Christiane Tytgat, Conservatrice, Musées royaux d'Art et d'Histoire du Cinquantenaire
  Colin Renfrew, Archeoloog, Professor, Cambridge University
  Colin Renfrew, Archéologue, Professeur, Université de Cambridge
  Robert Senelle, Professor emeritus, Rijksuniversiteit Gent (RUG)
  Robert Senelle, Professeur émérite, RUG (Université de Gand)
  Claudine Bautze-Picron, Docent Indiaanse cultuur, Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Claudine Bautze-Picron, Chargée de cours d'Art indien, ULB (Université Libre de Bruxelles)
  Bernard de Grunne, Antiquair, Tribal Fine Arts
  Bernard de Grunne, Antiquaire, Tribal Fine Arts
  Guido Gryseels, Directeur Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren
  Guido Gryseels, Directeur, Musée royal de l'Afrique centrale à Tervueren
  Baron Philippe Roberts-Jones, Ere-vaste secretaris, Koninklijke Academie van België
  Baron Philippe Roberts-Jones, Secrétaire perpétuel honoraire, Académie royale de Belgique

Deel IV. België en de restitutie

Section IV : La Belgique et la restitution des biens culturels

16.15 u De Caïro-dialoog Yves Haesendonck, Ambassadeur van België bij de UNESCO

16 h 15 Le dialogue du Caire Yves Haesendonck, Ambassadeur de Belgique à l'UNESCO

16.30 u Het Belgisch beleid inzake restitutie Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken van België

16 h 30 La politique de la Belgique en matière de restitution Louis Michel, Ministre des affaires étrangères de Belgique

16.50 u Conclusies Senator François Roelants du Vivier

16 h 45 Conclusions Sénateur François Roelants du Vivier

17.00 u EINDE

17 h 00 FIN

Welkomstwoord

Bienvenue

De heer Paul Wille, senator. - Mijnheer de voorzitter, geachte aanwezigen, collegæ, doctors in de kunst, professoren, conservatoren, kunstminnaars, diplomaten, ambtenaren, wij heten iedereen, ongeacht zijn graad en functie, van harte welkom op dit colloquium over de restitutie van culturele goederen en over de rol die door België in deze aangelegenheid kan worden gespeeld. Het geeft een aangenaam gevoel om dit halfrond op deze manier gevuld te zien. Dat gebeurt uiterst zelden. Ik vind het fijn dat u allen zo vroeg aanwezig bent om dit thema te behandelen. Senatoren zijn niet altijd zo vroeg op pad. Een beetje zelfkritiek kan geen kwaad.
De aanleiding tot dit colloquium is de imminente bekrachtiging door de Belgische Senaat van het UNESCO-verdrag van 1970 betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om de onrechtmatige invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van culturele goederen te verbieden en te beletten. Na deze assemblee zal aan zes andere parlementaire assemblees worden gevraagd om deze voor de bescherming van het culturele erfgoed belangrijke tekst te bekrachtigen.
Zelfs vóór de ratificatie van het verdrag van 1970 heeft België eigenlijk al veel aandacht besteed aan deze kwestie. Zo heeft België vlak na de onafhankelijkheid van Congo - en dat was in die tijd zeker een gedurfde zaak - een teruggavebeleid gevoerd. Nu is ons land betrokken bij de dialoog van Caïro tussen de Europese Unie en de landen van het Afrikaanse continent. Het is hierbij in het bijzonder belast met het vinden van oplossingen voor de teruggave van Afrikaanse cultuurgoederen. Bovendien wenst België deel te nemen aan het intergouvernementeel comité van de UNESCO dat in 1978 werd opgericht ter bevordering van de terugkeer van cultuurgoederen naar het land van herkomst of ter bevordering van de teruggave bij onrechtmatige toe-eigening. De teruggave van cultuurgoederen is een controversiële zaak en een complexe aangelegenheid.
De doelstelling van het colloquium is bijzonder duidelijk: het wil informatie aanreiken aan de beleidsmakers, maar het wil ook ingaan op de wegen die door België moeten worden bewandeld na de ratificatie van het UNESCO-verdrag. Wij trachten vandaag een stap in de goede richting te doen en het debat op gang te trekken zodat het op de juiste toon en met enige kennis van zaken ook in een bredere kring kan worden gevoerd. Het is ongetwijfeld een moeilijk thema, maar de sensibilisatie hieromtrent is aangewezen.
De organisatie van dit colloquium was geen sinecure. Is de Belgische Senaat wel de goede plaats voor dit colloquium? In alle bescheidenheid denken wij dat onze instelling een geschikte ontmoetingsplaats is, omdat in dit colloquium de reflectiefunctie die wij voorstaan, concreet vorm krijgt. De ratificatie van internationale verdragen wordt overigens altijd eerst in de Senaat behandeld. Aan de ratificatie van een internationaal verdrag zou steeds een bezinningsdag zoals deze moeten voorafgaan.
Tot slot van mijn welkomstwoord wil ik nog even de grote verdienste van voorzitter Roelants du Vivier belichten. Mijnheer de voorzitter, het verheugt mij actief aan dit colloquium te mogen deelnemen, want ik weet dat u het thema met stijl en kennis van zaken zult inleiden. Ik verleen u dan ook graag het woord. (Applaus.)

M. Paul Wille, sénateur. - Monsieur le président, chers participants, collègues, docteurs en art, professeurs, conservateurs, amateurs d'art, diplomates, fonctionnaires, quels que soient votre grade et votre fonction, nous vous souhaitons la bienvenue à ce colloque consacré à la restitution des biens culturels et au rôle joué par la Belgique en la matière. Il est d'autant plus réjouissant de voir cet hémicycle comble - de surcroît à une heure aussi matinale - que c'est un spectacle rare. Un peu d'autocritique ne fait jamais de tort !
Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la ratification imminente, par le Sénat, de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels. À la suite de cette réunion, il sera demandé à six autres assemblées parlementaires d'entériner ce texte important pour la protection du patrimoine culturel.
La Belgique n'a pas attendu la convention de 1970 pour se préoccuper de cette question. C'est ainsi que peu après l'indépendance du Congo, nous avons mené une politique - audacieuse, à l'époque - de restitution des biens culturels. Actuellement, notre pays participe au dialogue du Caire entre l'Union européenne et les États africains. Nous sommes, plus particulièrement, chargés de trouver des solutions en vue de la restitution des biens culturels africains. La Belgique souhaite en outre participer au comité intergouvernemental de l'UNESCO, créé en 1978, afin de promouvoir le retour vers le pays d'origine de biens culturels ou leur restitution, en cas d'appropriation illicite.
L'objectif du colloque est tout à fait clair : il vise, non seulement, à fournir des informations aux responsables politiques, mais aussi à amorcer la mission que la ratification de la Convention de l'UNESCO imposera à la Belgique. Nous essayons aujourd'hui, dans cette première étape, d'engager le débat dans le bon sens, pour pouvoir, ensuite, l'élargir sur une base correcte et en connaissance de cause. Ce sujet difficile mérite des efforts de sensibilisation.
Le Sénat était-il le lieu approprié pour ce colloque, dont l'organisation ne fut pas une sinécure ? Certes, oui, car nous avons ainsi l'occasion de concrétiser notre réflexion. D'ailleurs, la ratification des traités internationaux incombe au Sénat ; cette mission devrait toujours être précédée d'une journée de réflexion comme celle-ci.
Je voudrais, pour conclure mon message de bienvenue, souligner les grands mérites du président Roelants du Vivier. Je me réjouis, monsieur le président, de pouvoir participer à ce colloque car, je le sais, vous aborderez le sujet avec style et en parfaite connaissance de cause. Je vous cède donc très volontiers la parole. (Applaudissements.)

Inleiding

Introduction

De heer François Roelants du Vivier, senator. - Excellentie, collega's, dames en heren, het is mij een waar genoegen in het halfrond van de Senaat met vertegenwoordigers van internationale organisaties, van Staten en hun wetenschappelijke instellingen, met kunsthandelaars, mensen van politie- en douanediensten, kunstliefhebbers en verzamelaars samen te kunnen debatteren over de restitutie van cultuurgoederen.
Deze vergadering houdt verband met de nakende ratificatie, door de Senaat, van het UNESCO-verdrag van 1970 betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om de invoer, de uitvoer en de eigendomsoverdracht van cultuurgoederen te verbieden en te verhinderen. Het wetsontwerp werd op de Ministerraad van 6 december laatstleden aangenomen. België had enige achterstand ten opzichte van de 95 Staten die dat Verdrag hebben geratificeerd. We willen nu zorgen voor een nuttig en noodzakelijk instrument, maar daarvoor moeten ook de Kamer en de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten de tekst ratificeren.
De burgers van ons land hebben het geluk dat ze in vrede kunnen leven. Toch zien ze elke dag op hun televisie verschrikkelijke beelden van conflicten en drama's overal in de wereld. Ze zijn verontwaardigd bij het zien van al die doden, gewonden, ontheemden, al die onschuldige burgers die opdraaien voor de gevolgen van oorlogen die ze niet hebben gewild.
Ook bij het zien van televisiebeelden over de Boeddha's van Bamian die worden opgeblazen, het bombardement van een moskee in Bosnië, de verwoesting van een orthodoxe kerk in Kosovo, de sloop van een klooster in het noorden van Cyprus, zijn we diep verontwaardigd.
Maar als we ergens in de Europese Unie een kunstgalerij bezoeken waar orthodoxe iconen of mozaïeken van Cypriotische herkomst worden tentoongesteld, beseffen we dan wel dat die daar misschien langs illegale weg zijn terecht gekomen als gevolg van die vernielingen? We zien op de televisie beelden en we lezen in de kranten over de vernieling of de plundering van kunstschatten. Maar er zijn ook zaken die we niet zien als we niet in de kunstwereld vertoeven. Ik denk bijvoorbeeld aan de tempel van Banteay Chmar in Cambodja, waarvan de beeldhouwwerken systematisch worden verkocht en over de hele wereld worden verspreid. Die tempel is nu helemaal vervallen.
Als er bij gewapende conflicten cultuurgoederen worden vernield, zijn we verontwaardigd. Plundering en diefstal zijn echter even onaanvaardbaar en vormen een reële dreiging voor de cultuur van de mensheid, net zoals de slachting van en de handel in diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn, een dreiging vormen voor het natuurlijk milieu.
U zult opwerpen dat wat ik zeg niet nieuw is. Dat is waar; oorlogvoerende partijen hebben altijd cultuurschatten vernield en er zijn altijd dieven geweest die graven plunderden. Het grote verschil met vroeger is dat dit nu ongekende proporties aanneemt. Nooit eerder werd het cultureel patrimonium van de mensheid zo verwoest en bestolen.
Illegale handel in die goederen is voor de cultuur en de beschaving een zware slag. Het is ook een belediging voor de rechtsstaat en voor de eerlijke kunsthandelaars. Zij die zaken van onbekende herkomst te koop blijven aanbieden, steunen de sjacheraars en de illegale handel in kunstvoorwerpen en archeologische voorwerpen.
Ik heb enkele maanden geleden in Spanje een seminarie bijgewoond met eenheden van Europese politiediensten gespecialiseerd in de illegale handel in cultuurgoederen. Ik was er getuige van de gedrevenheid van die ambtenaren, van hun terreinkennis en hun vermogen om samen te werken over de grenzen heen.
Als het om recht gaat, knelt het schoentje echter. Er zijn landen waar het gewoonterecht heerst en er zijn landen met een burgerlijk wetboek. Het concept en de strafmaatregelen zijn niet eenvormig.
De wetgever moet zorgen voor een internationaal wettelijk kader en moet de interne wetgevingen op elkaar afstemmen. Dat kan en moet de Belgische Senaat doen.
Deze dag luidt het begin in van een sterke politieke bewustwording van het probleem van de illegale handel in cultuurgoederen. Die handel moet worden bestreden. Hoe die strijd moet worden gevoerd, behoort tot het domein van overleg en politieke akkoorden en beslissingen.
Over het UNESCO-verdrag van 1970 en de Europese richtlijnen die daaruit volgen, bestaat eenparigheid, maar over andere instrumenten, zoals het UNIDROIT-verdrag van 1995 is er betwisting. Er rijzen echt fundamentele vragen. Daarom heeft België, in tegenstelling tot zijn zuiderbuur, dit verdrag nog niet ondertekend.
Het is dan ook interessant de vertegenwoordiger van UNIDROIT te horen, nu de billijkheid, de gegrondheid en de efficiëntie van dat internationaal instrument worden betwist.
Ik geef toe dat ik niet onverschillig sta tegenover enige fundamentele kritiek op het UNIDROIT-verdrag. Het is dan ook wenselijk dat de nieuwe regering, die zal worden gevormd na de verkiezingen van 18 mei, meteen het initiatief neemt voor een ruim overleg zodat alle partijen kunnen worden gehoord vooraleer ons land terzake een standpunt inneemt.
De minister van Buitenlandse Zaken zal op het einde van de dag het beleid van België inzake restitutie van cultuurgoederen uiteenzetten. Dat zal waarschijnlijk steunen op ervaring en op principes die voortvloeien uit de Rechten van de Mens.
Wat het verleden betreft, heeft dit colloquium de ambitie om, in een historisch perspectief, de `transhumance' van de cultuurgoederen te beschrijven, ongeacht of het gaat om koloniale perioden, waar dan ook, of om systematische plunderingen waarvan landen als Griekenland, die bekend zijn voor hun kunstschatten, het slachtoffer waren. De goederen die tijdens de tweede wereldoorlog in beslag werden genomen, vormen een aparte problematiek. Ook daar wordt aandacht aan besteed. Tenslotte wordt de hedendaagse periode bestudeerd, met de illegale handel en de plunderingen.
Een panel zal discussiëren over de restitutie van cultuurgoederen en de manier waarop dat moet gebeuren. Dat is niet eenvoudig. De panelleden, die met deze problematiek werden geconfronteerd, zullen met hun toelichtingen de wetgever wellicht interessant materiaal aanreiken.
Ik zei al dat België vertraging heeft opgelopen bij de ratificatie van het UNESCO-verdrag van 1970. België hoeft zich echter niet alleen verwijten te maken. Ons land was de eerste koloniale mogendheid die cultuurgoederen heeft teruggegeven aan zijn vroegere eigenaar, Congo. De ervaring die daar werd opgedaan - en die hier ook wordt toegelicht - maakt dat ons land, met kennis van zaken, acties op dat gebied kan voorstellen. Dat België op de top van Caïro, waar de landen van de Europese Unie en het Afrikaanse continent samenkomen, werd aangewezen als voorzitter van de werkgroep voor de restitutie van cultuurgoederen, is daarvan het opmerkelijke bewijs.
U krijgt hier vandaag zeer veel te horen. Dat zal aanleiding geven tot voorbehoud en betwisting, maar ook hoop en enthousiasme wekken. Dit is uiteraard slechts het begin van een proces, maar de Belgische Senaat zal vandaag toch een beslissende stap doen: de restitutie van cultuurgoederen zal eindelijk op de politieke agenda staan.
Ik wens u allen uitstekend werk.
Ik stel voor meteen te beginnen en geef het woord aan mevrouw Anne-Marie Bouttiaux, hoofd van de afdeling etnografie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Zij is sedert 1979 belast met onderzoek in het Museum van Tervuren en heeft veel werk verricht met betrekking tot museologie en kunstantropologie. Mevrouw Bouttiaux zal het hebben over specifieke problemen betreffende de `transhumance' van de cultuurgoederen in verband met Afrika.

M. François Roelants du Vivier, sénateur. - Excellence, chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi d'emblée de manifester le plaisir très vif que j'éprouve à voir dans cet hémicycle du Sénat les représentants des organisations internationales, des États et de leurs institutions scientifiques, des professions faisant commerce de l'art, des services de police et de douane, sans oublier les amoureux de l'art que sont les collectionneurs, tous ici rassemblés pour débattre de la restitution des biens culturels.
La raison de cette réunion, vous le savez, réside dans la ratification imminente par le Sénat - le projet de loi a été adopté au conseil des ministres le 6 décembre dernier - de la Convention de 1970 de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels. La Belgique, qui accusait un retard certain face aux 95 États ayant ratifié cette Convention, va donc se doter d'un instrument utile et nécessaire et, pour que cela soit le cas, il faudra encore que la Chambre et les assemblées communautaires et régionales ratifient à leur tour ce texte.
Mesdames, messieurs, les citoyens de ce pays ont la chance de vivre en paix mais, pour autant, chaque jour, sur leurs écrans de télévision, apparaissent les images terribles de conflits à travers le monde. Ils sont indignés par ces drames, avec leur cortège de morts, de blessés, de personnes déplacées, de populations civiles innocentes qui, toujours, font les frais de ces guerres qu'ils n'ont pas voulues.
Notre indignation est aussi perceptible lorsqu'apparaissent à l'écran les images du dynamitage des bouddhas de Bamiyan, du bombardement d'une mosquée en Bosnie, de la destruction d'une église orthodoxe au Kosovo, d'un monastère rasé dans la partie nord de Chypre. Mais lorsque, quelque part dans l'Union européenne, nous passons devant une galerie qui propose des icônes orthodoxes ou des mosaïques de provenance chypriote, réalisons-nous que certaines d'entre elles pourraient provenir d'un trafic illicite engendré par ces destructions.
Il y a ce que nous voyons à la télévision ou ce que nous lisons dans nos journaux, des images, des articles relatant des destructions de trésors artistiques ou leur pillage.
Il y a aussi ce que nous ne voyons pas si nous ne sommes pas dans le milieu de l'art. Par exemple, le temple de Banteay Chmar au Cambodge, dont les sculptures ont été débitées systématiquement et dispersées dans le monde entier. Aujourd'hui, ce temple est en ruines.
Oui, la destruction des biens culturels lors des conflits armés nous révolte mais le pillage et le vol sont aussi insupportables et constituent une menace réelle pour la culture de l'humanité, exactement comme le massacre et le commerce des espèces animales menacées d'extinction est une menace pour l'environnement naturel.
Vous me direz que ce que je viens de décrire n'est pas un phénomène nouveau. C'est vrai : de tout temps, les belligérants ont détruit de nombreux trésors culturels et des voleurs ont pillé de nombreuses tombes mais, ce qui est aujourd'hui sans précédent, c'est l'échelle du phénomène. Jamais on n'a autant détruit et volé le patrimoine culturel de l'humanité avant aujourd'hui.
Le commerce illicite de ces biens est une plaie pour la culture et pour la civilisation. C'est aussi un affront à l'État de droit et aux professionnels honnêtes du marché de l'art. Ceux qui continuent à offrir à la vente des objets de provenance inconnue favorisent les trafiquants et le trafic illicite d'objets d'art et d'archéologie.
J'ai, voici quelques mois, assisté en Espagne à un séminaire rassemblant les unités spécialisées des polices européennes en matière de trafic illicite de biens culturels. Et, soit dit en passant, on peut mesurer lors d'une occasion comme celle-là, le degré d'engagement de ces fonctionnaires, leur connaissance du terrain et leur capacité à travailler ensemble au-delà des frontières.
Là où le bât blesse, c'est lorsqu'il s'agit du droit. Il n'est pas le même, qu'il s'agisse de pays de common law ou de pays pourvus d'un code civil et il est loin d'être uniforme dans ses concepts et ses sanctions.
Disposer d'un cadre légal international et rapprocher les législations internes, voilà bien le travail du législateur. C'est notamment ce à quoi le Sénat de Belgique peut et doit s'employer.
La journée d'aujourd'hui est, je le crois - et tel est le souhait du Comité d'accompagnement qui a guidé son élaboration - le début d'une prise de conscience forte du politique face à la question du trafic illicite des biens culturels. Ce trafic doit être combattu, tel est le message. Toutefois, les modalités de ce combat devront faire l'objet de concertations, d'accords et de décisions politiques.
Si la Convention de l'UNESCO de 1970 et les directives européennes qui en sont le prolongement font l'unanimité, d'autres instruments, telle la Convention UNIDROIT de 1995, sont nettement plus controversés. De véritables questions de fond se posent. C'est pourquoi la Belgique n'a pas, jusqu'à présent, contrairement à son voisin du sud, signé cette Convention.
Aussi était-il intéressant d'entendre le représentant d'UNIDROIT au moment où des voix s'élèvent pour contester l'équité, la pertinence et l'efficacité de cet instrument international.
J'avoue ne pas être insensible à certaines critiques de fond émises à l'égard de la Convention UNIDROIT. C'est pourquoi il serait souhaitable que le nouveau gouvernement issu des urnes dans quelques mois - je dis, notamment, à l'attention des personnes présentes qui ne résident pas sur le territoire belge, que nous avons des élections le 18 mai prochain - prenne d'entrée de jeu l'initiative d'une vaste concertation permettant d'entendre toutes les parties avant de prendre position sur le sujet.
Mesdames, messieurs, le ministre des Affaires étrangères définira, en fin de journée, la position de la Belgique par rapport à la question, vue sous un angle large, soit celui de la restitution des biens culturels. Celle-ci s'inspirera vraisemblablement de l'expérience acquise et d'un certain nombre de principes découlant des Droits de l'Homme.
Pour ce qui concerne le passé, le colloque a l'ambition de retracer, dans une perspective historique, la transhumance des biens culturels, qu'il s'agisse des périodes coloniales sous différentes latitudes ou des pillages systématiques dont ont été victimes des pays renommés pour leurs trésors artistiques, parmi lesquels la Grèce est un exemple fameux. Les biens spoliés pendant la deuxième Guerre mondiale font l'objet d'une problématique à part et ne sont pas oubliés. Enfin, la période contemporaine, avec son lot de trafics et de pillages, sera analysée.
La controverse sera directement présentée sous forme d'un panel dont les participants seront invités à débattre de la restitution des biens culturels et de sa mise en œuvre. Rien n'est simple dans ce domaine et les éclairages différents apportés par ceux qui ont été confrontés à cette question apporteront, sans doute, un riche matériau au législateur.
La Belgique, ai-je dit d'emblée, a pris du retard par rapport à la ratification de la Convention de l'UNESCO de 1970. Pourtant, la Belgique n'a pas que des reproches à se faire. Notre pays a ainsi été la première puissance coloniale à restituer des biens culturels à son ancienne possession, le Congo. L'expérience acquise à cette occasion, qui sera présentée ici, a donné à notre pays une connaissance de la matière, mais aussi une autorité pour suggérer des actions dans ce domaine. Le fait que la Belgique se soit vu attribuer la présidence du groupe de travail sur la restitution des biens culturels au Sommet du Caire, qui rassemble les pays de l'Union européenne et du Continent africain, en est une preuve éminente.
Mesdames, messieurs, la matière qui vous sera livrée aujourd'hui est, j'en ai bien conscience, abondante. Elle suscitera, pour partie, réserve et controverses, mais aussi espoirs et enthousiasme. Ce n'est, de toute évidence, que le début d'un processus mais, aujourd'hui, le Sénat de Belgique aura franchi un pas décisif : faire entrer de plein pied la question de la restitution des biens culturels dans l'agenda politique.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent travail.
Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais donner la parole à Mme Anne-Marie Bouttiaux, chef de la section d'ethnographie du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren et chargée de recherches au Musée de Tervuren depuis 1979, qui a réalisé de nombreux travaux concernant la muséologie et l'anthropologie de l'art. Mme Bouttiaux va nous entretenir des questions spécifiques en matière de transhumance des biens culturels liée à l'Afrique.

Voorzitter: François Roelants du Vivier, senator

Présidence : François Roelants du Vivier, sénateur

Deel I. De overlevering van culturele goederen: een historisch perspectief

Section I : La transhumance des biens culturels : une perspective historique

Koloniale periodes: `plunderingen' en ontstaan van de museumcollecties

Périodes coloniales : « pillages » et création des collections muséales

Afrika

Afrique

Mevrouw Anne-Marie Bouttiaux, diensthoofd Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. - Vele collecties afkomstig uit het Afrikaanse continent werden voor wetenschappelijke doeleinden in het Museum van Tervuren samengebracht. Ze hebben betrekking op humane wetenschappen en natuurwetenschappen, maar het thema van dit colloquium, namelijk de restitutie van cultuurgoederen, betreft vooral de collecties van de afdeling etnografie, meer bepaald de kunstvoorwerpen en de voorwerpen uit de Afrikaanse materiële cultuur.
Ik wil een poging doen om de ontstaansgeschiedenis van de collectie te schetsen, vanaf de aankomst van de eerste artefacten in 1880, tot in 1960, het jaar waarin Congo onafhankelijk werd. De meeste van onze voorwerpen komen uit Congo, zeker de meest prestigieuze stukken, als men kijkt naar hun huidige waarde op de kunstmarkt.
De samenstelling van die collecties is onlosmakelijk verbonden met de Belgische koloniale aanwezigheid in Congo en met Leopold II. Het startpunt is de Conférence de Géographie te Brussel in 1876. Daar wordt een internationale Afrikavereniging, de AIA, Association internationale africaine, opgericht officieel om `de beschaving uit te dragen' en om de slavernij af te schaffen. Maar toen al koesterde Leopold II koloniale ambities die duidelijker vorm krijgen in 1879 met de oprichting van een internationale Congovereniging, de AIC, Association Internationale du Congo. Tezelfdertijd trekt de Anglo-Amerikaanse ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley, in opdracht van Leopold II door Midden-Afrika om de eerste grenzen van het immense gebied af te bakenen.
De antislavernijcampagne is een voorwendsel om de toekomstige bezittingen van de Belgische vorst af te bakenen. Ze dient ook als verantwoording voor de militaire expedities die zowel gericht zijn op de onderwerping van de autochtone bevolking als op de vervolging van volken die op de slavernij teren.
Het zijn officieren die in Congo verblijven die de eerste, vooral dierkundige en etnografische collecties naar België sturen. Ze worden bewaard in het Natuurhistorisch Museum in Brussel.
Omstreeks 1884 blijkt de AIC bijzonder geïnteresseerd te zijn in de oprichting van een Afrikamuseum.
Op dat ogenblik onderwerpt de Belgische luitenant Storms met geweld het Tabwavolk in Oost-Congo. Hun chef, Lusinga, wil een keizerrijk veroveren dat even groot is als dat van zijn machtige Luba-buren, maar de opmars van de Belgen doorkruist zijn plannen. Om zijn politieke en economische macht te consolideren drijft hij een slavenhandel. Dat is voor de Belgen het ideale voorwendsel om hem onverbiddelijk uit te schakelen. Hij sneuvelt tijdens een strafexpeditie die door Storms zelf wordt geleid. De Belgische soldaten hakken zijn hoofd af en keren met de bloedige trofee naar hun kamp terug. Storms bemachtigt de parafernalia van de Tabwachef. De oorlogsbuit bevat onder meer een beeld dat een voorouder van Lusinga voorstelt. Die voorwerpen werden in 1930 door de weduwe van Storms aan het Museum van Tervuren geschonken en worden daar sedertdien bewaard.
Op de Conferentie van Berlijn in 1885 worden, met de oprichting van de Onafhankelijke Staat Congo, de Afrikaanse bezittingen van Leopold II officieel erkend. Leopold II vergelijkt Congo met een stuk taart en er wordt gretig werk gemaakt van de bezetting en de exploitatie van de rijkdommen van dit nieuwe land.
Expedities worden uitgestuurd om de eerste administratieve posten op te richten. Naar het voorbeeld van Storms voor de AIC, doorkruisen en veroveren Belgische militairen de Onafhankelijke Staat Congo. Velen onder hen brengen hun verzamelingen van planten, stenen, dieren en voorwerpen mee. Ze worden in Brussel opgeslagen, voornamelijk in het Natuurhistorisch Museum. Ik heb hier twee voorbeelden meegebracht.
Niets wijst erop dat die mannen andere methoden hebben gebruikten dan die welke Storms voor hen gebruikte. Een zekere Charles Lemaire heeft in een dagboek getuigenissen opgetekend die door historicus Daniel Vangroenweghe werden overgenomen in zijn boek Du sang sur les lianes. Het betreft een monotone opsomming van wreedheden uitgevoerd door lugubere functionarissen die secuur noteren hoeveel geld ze opstrijken, hoeveel mannen ze opeisen en hoeveel levenmiddelen ze aanslaan.
Op het einde van de negentiende eeuw worden in de grote Europese steden talrijke wereldtentoonstellingen georganiseerd die enorm veel bijval genieten.
Vanaf 1891 zendt de gouverneur-generaal van de Onafhankelijke Staat Congo verschillende circulaires rond met de opdracht voorwerpen te verzamelen voor de koloniale tentoonstellingen van Antwerpen in 1894, van Brussel en Tervuren in 1897 en voor het toekomstige museum van Tervuren.
Eens te meer lijkt het evident dat bestuurders en militairen gerechtigd zijn zaken op te eisen of zelfs in beslag te nemen. Interessant is wel dat sommigen weigeren aan dat bevel gevolg te geven om diplomatieke of persoonlijke redenen of zelfs om affectieve redenen, omdat ze een bijzondere band hebben met de plaatselijke bevolking of met sommigen een verbond hebben gesloten.
In 1897 vindt de Koloniale Tentoonstelling van Tervuren plaats in het Paleis van de Koloniën. Met de etnografische collecties wordt een exotisch decor opgebouwd om het beschavingswerk van de koloniale onderneming te promoten. De Afrikaanse collecties bevinden zich dus al in Tervuren, maar nog niet in het huidige museumgebouw. Ze worden alsmaar groter, want er worden voordurend nieuwe ladingen uit Afrika aangevoerd.
Uit de toenmalige etnografische dossiers valt niet af te leiden dat de voorwerpen met geweld of door afpersing werden bemachtigd, maar er zijn ook geen bewijzen dat ze werden aangekocht of geruild. Dergelijke transacties werden meestal nauwkeurig in die dossiers genoteerd. Overigens waren de Afrikanen, door de positie van de koloniale bestuurders in het algemeen en van de blanken in het bijzonder, eerder geneigd hun voorwerpen weg te geven dan ze te ruilen of te verkopen.
Wat wel uit de etnografische dossiers blijkt, is de behoefte om over zoveel mogelijk informatie te beschikken over het gebruik van de verzamelde voorwerpen, iets wat de conservators van de afdeling etnografie nog steeds bezig houdt.
Het is de regering die de ambtenaren van de Onafhankelijke Staat Congo opdraagt de voorwerpen te verzamelen en van documentatie te voorzien. De mate waarin daaraan gevolg wordt gegeven, hangt af van de interesse van de commissarissen en van de districtsbeambten. Sommigen ontpoppen zich tot verwoede verzamelaars: ze beschrijven de voorwerpen tot in het kleinste detail en bezorgen uitgebreide informatie over de manier waarop ze gebruikt worden en benoemd worden in de inheemse taal. Talrijker zijn evenwel de anderen die een aantal willekeurige voorwerpen uit de materiële cultuur samenrapen en zonder verdere formaliteiten opsturen.
In 1901 wijst Leopold II Charles Girault aan als architect van een nieuw en veel groter museum om de alsmaar toestromende verzamelingen in onder te brengen. Tijdens de bouw ervan, in 1908, schenkt Leopold II de Onafhankelijke Staat Congo aan België. Hij sterft in 1909, enkele maanden voor de inhuldiging van het museum.
Kenmerkend is dat in het nieuwe gebouw alle aandacht naar het economisch aspect gaat. De afdeling economie beslaat vijf zalen. Het museum blijft dus vooral een instrument voor koloniale propaganda.
Toch telt de afdeling etnografie ook al 15.000 voorwerpen, voornamelijk uit de materiële cultuur.
Intussen zorgen militaire expedities, overplaatsing van gewestbeambten, exploitatie van natuurlijke rijkdommen, bekeringsactiviteiten van de missionarissen en, zij het in mindere mate, de eerste wetenschappelijke missies, voor een toestroom van collecties uit diverse hoeken.
De missionarissen volgen meestal het spoor van de militairen om de autochtone bevolking te bekeren. Soms nemen ze de afbeeldingen van de goden en van plaatselijke geesten in beslag of ze vernietigen ze, maar meestal worden ze bewaard als materiële herinnering aan de vroegere geloofsovertuiging van de plaatselijke bevolking.
In het museum bevinden zich ook heel wat voorwerpen die door missionarissen werden in beslag genomen, zoals dit, dat ons door de Witte Paters werd geschonken.
Het is van belang te weten dat destijds weinig conservators van de etnografische afdeling zich werkelijk bezighielden met antropologisch veldwerk, wat naar onze mening de enige manier is om de juiste informatie te verzamelen. Dat was aanvankelijk wellicht te wijten aan de talrijke aanwezigheid van Belgische ambtenaren ter plaatse. Toch ontstaat er in Tervuren stilaan meer belangstelling voor gericht verzamelen, vanop afstand en door toedoen van heel wat tussenpersonen.
Mede omdat de onderzoekers er op aandringen, krijgt de afdeling etnografie steeds meer voorwerpen binnen die voorzien zijn van gedetailleerde informatie over het gebruik ervan.
Rond die periode ontvangt het museum ook talrijke giften zoals deze voorwerpen die de Compagnie du Kasaï in 1913 heeft geschonken, samen met een grote hoeveelheid andere voorwerpen.
In tegenstelling tot wat in België gebeurt, reizen onderzoekers uit andere landen wel naar Midden-Afrika om ter plaatse voorwerpen te verzamelen, zoals Frobenius voor het Museum van Hamburg en Torday voor het British Museum. Torday werkte een tijdlang voor de Belgische administratie en voor de Compagnie du Kasaï, maar werd uiteindelijk wegens vermeende spionage verplicht te vertrekken. Uit zijn versie van de gebeurtenissen kunnen we opmaken hoe de betrekkingen tussen de personeelsleden van dat bedrijf en de autochtonen verliepen. Zo schrijft hij dat sedert het bekend werd dat hij een artikel had geschreven voor een Engels tijdschrift en etnografische voorwerpen had verstuurd naar het British Museum en niet naar Tervuren, hij niets dan problemen kreeg. Hij had ook een werknemer die inboorlingen had gedood naar de directeur gestuurd. Die leverde hem niet over aan de justitie, maar stuurde hem gewoon naar Europa terug. Daarop verklaarde Torday dat zijn zelfrespect en zijn eergevoel hem beletten daar nog langer te blijven werken.
Vanaf die tijd worden er steeds meer wetenschappelijke missies ondernomen die geleid worden door onderzoekers van andere afdelingen. Ze verzamelen evenwel ook materiële cultuurvoorwerpen voor de afdeling etnografie. Ziehier enkele voorwerpen die meegebracht werden door herpetoloog De Witte.
In de jaren '50 wordt het museum omgedoopt tot Koninklijk Museum voor Belgisch Congo en wordt het onderzoek uitgebreid tot geheel subsaharaans Afrika.
Na de onafhankelijkheid van Congo in 1960 gaat het museum een meer autonome koers varen ten aanzien van de toezichthoudende minister. Het verandert nogmaals van naam en wordt het huidige Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Het wetenschappelijk onderzoek wordt alsmaar belangrijker. Sommige collecties over Midden-Afrika zijn ontegensprekelijk van wereldniveau.
Aangezien de uiteenzettingen van vanochtend handelen over de plunderingen en het ontstaan van de museumcollecties in de koloniale periodes, moet ik het hierbij laten, maar ik wil nog één belangrijk feit aanstippen. In 1976 heeft het Museum van Tervuren 114 stukken uit zijn collecties overgedragen aan het Institut des musées nationaux du Zaïre in Kinshasa. Dat gebeurde in drie fasen en ging gepaard met samenwerkingsprogramma's gefinancierd door België met als doel het aanleggen van een gerichte collectie voor het museum van Kinshasa.

Mme Anne-Marie Bouttiaux, chef de département, Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. - De nombreuses collections constituées sur le continent africain, ont été accumulées au Musée de Tervuren à des fins de recherches scientifiques. Elles concernent les sciences humaines et les sciences naturelles mais le thème de notre colloque, « La restitution des biens culturels », se rapporte plus particulièrement à celles qui se trouvent aujourd'hui dans la section d'ethnographie, à savoir les objets des arts et des cultures matérielles d'Afrique.
Je tenterai donc de présenter brièvement l'histoire de la constitution des collections ethnographiques depuis l'arrivée des premiers artefacts en 1880 jusqu'en 1960, date de l'indépendance du Congo, pays d'où provient l'essentiel de « nos » objets, et en tout cas, les plus prestigieux si l'on considère la valeur qu'ils ont acquise sur le marché de l'art.
La constitution de ces collections est indissociablement liée à l'histoire coloniale belge en Afrique centrale et à Léopold II. Cette histoire commence réellement en 1876 avec la Conférence de Géographie de Bruxelles. À cette occasion, l'association internationale africaine est créée, théoriquement pour « apporter la civilisation » et abolir l'esclavage, mais déjà à l'époque, Léopold II nourrit ses premières aspirations coloniales qui deviennent plus évidentes encore en 1879 lorsqu'il fonde l'Association internationale du Congo. Pendant ce temps, au centre de l'Afrique, Henry Morton Stanley, le célèbre journaliste-explorateur anglo-américain parcourt, pour le souverain belge, cet immense territoire et en prévoit les premières frontières.
La campagne anti-esclavagiste sert de prétexte pour commencer à baliser le terrain des futures possessions du souverain belge ; elle donne en outre une justification aisée aux expéditions militaires qui visent autant la soumission des populations autochtones que la poursuite des plus esclavagistes d'entre elles.
Des officiers en poste au Congo envoient en Belgique les premières collections, essentiellement zoologiques et ethnographiques ; elles sont conservées au Musée d'Histoire naturelle de Bruxelles.
Vers 1884, l'Association internationale du Congo se montre déjà extrêmement intéressée par la création d'un musée consacré à l'Afrique.
C'est à cette époque qu'un militaire belge, le lieutenant Storms, soumet violemment les populations Tabwa de l'est du Congo - les populations sont indiquées par une flèche rouge sur la carte. Leur chef, Lusinga, nourrit de grandes ambitions : gouverner un empire comparable à celui de ses puissants voisins Luba ; la pénétration des Belges le contrarie. Afin de consolider son pouvoir politique et économique, il pratique le commerce des esclaves. Cela fournira aux Belges un prétexte idéal pour l'écraser sans merci. Il trouve la mort en défendant son peuple au cours d'une expédition punitive conduite par Storms lui-même. Les soldats belges lui coupent la tête et rentrent avec le sanglant trophée au camp militaire. Storms met la main sur les objets de pouvoir et de culte du chef Tabwa défunt. Ces objets constituent un véritable butin de guerre sous forme de sculptures, lesquelles sont actuellement conservées à Tervuren. L'une d'entre elles représente un ancêtre du chef Lusinga.
Ce n'est pas Storms qui remit ces objets au Musée de Tervuren mais sa veuve qui en fit don en 1930.
En 1885, les possessions africaines de Léopold II sont officiellement reconnues à la Conférence de Berlin avec la création de l'État indépendant du Congo. Il s'agit maintenant d'occuper et d'exploiter les richesses de ce nouveau pays que Léopold II compare, dans sa grande avidité, à un morceau de gâteau.
Des expéditions sont envoyées de tous côtés pour établir les bases des premiers postes administratifs. Comme Storms l'a fait pour l'Association internationale, des militaires belges vont effectivement sillonner et conquérir cet État indépendant du Congo. Nombre d'entre eux ramènent des collections de plantes, de pierres, d'animaux et d'objets. Elles sont toujours mises en dépôt à Bruxelles, essentiellement au Musée d'Histoire naturelle. Je vous en montre deux exemples.
Nous n'avons aucune raison de croire que ces hommes ont réalisé les récoltes en utilisant d'autres procédés que ceux de Storms. Un militaire comme Charles Lemaire a laissé des témoignages qui sont consignés dans un journal. Daniel Vangroenweghe, un historien belge, en a fait état dans un ouvrage intitulé « Du sang sur les lianes ». Il les présente comme : « le récit quasi monotone d'atrocités qui se succèdent. Plus qu'un récit, c'est l'exposé comptable d'un lugubre fonctionnaire : exiger de l'argent, réquisitionner des hommes, prélever des aliments, le tout scrupuleusement noté. »
En cette fin de siècle, on assiste à une profusion d'expositions universelles qui élisent domicile dans les grandes villes européennes et rencontrent un énorme succès.
À partir de 1891, le gouverneur général de l'État indépendant envoie plusieurs circulaires prescrivant des récoltes d'objets raisonnées en vue d'expositions coloniales qui doivent se tenir à Anvers en 1894, à Bruxelles avec une antenne à Tervuren, en 1897, ainsi que des collections pour le futur Musée de Tervuren.
Il semble évident, une fois de plus, que les administrateurs et les militaires sont en droit d'exiger, voire de confisquer, des pièces. Il est intéressant de noter d'ailleurs que certains refusent d'obtempérer pour des raisons diplomatiques ou personnelles, voire affectives, quand ils ont lié certaines relations avec des populations particulières ou quand ils ont établi des pactes avec certaines d'entre elles.
En 1897, l'Exposition coloniale a lieu à Tervuren dans le Palais des Colonies et les collections ethnographiques constituent le décor exotique de mises en scène qui visent la promotion de la mission civilisatrice de l'entreprise coloniale. Les collections africaines sont donc déjà à Tervuren mais pas encore dans l'actuel bâtiment du Musée. Elles ne cessent de croître : l'arrivage en provenance d'Afrique est constant.
Dans les dossiers ethnographiques de l'époque, rien ne permet d'affirmer que les objets sont extorqués selon les méthodes qui avaient cours les années précédentes mais rien ne prouve qu'ils sont achetés ou échangés, car lorsqu'il y a échange ou achat, généralement, les termes des transactions sont scrupuleusement notés dans les dossiers ethnographiques.
Par ailleurs, la position occupée par les administrateurs coloniaux, en général, et les Blancs, en particulier, met les Africains dans une situation quelque peu particulière : ils ont plutôt tendance à donner leurs objets qu'à les échanger ou à les monnayer.
Par contre, les dossiers ethnographiques reflètent un besoin pressant d'avoir le plus de renseignements possible sur les contextes d'utilisation des artefacts envoyés et cela restera un souci constant de la part des conservateurs de la section d'ethnographie.
C'est toujours une directive gouvernementale qui demande aux fonctionnaires de l'État Indépendant du Congo de récolter des objets et de les documenter. Les commissaires et agents de district s'exécutent avec plus ou moins d'enthousiasme selon leurs propres centres d'intérêt : certains sont de véritables passionnés, scrupuleux jusqu'à la maniaquerie dans la description des objets, qui recherchent des informations sur le contexte d'utilisation et transcrivent les termes vernaculaires se rapportant aux collections qu'ils envoient. D'autres, par contre, plus nombreux, faut-il le préciser, s'empressent de ramasser quelques témoignages de la culture matérielle et de les envoyer sans autre formalité.
En 1901, Léopold II prend l'initiative de désigner Charles Girault comme architecte pour l'édification du nouveau musée, beaucoup plus grand, afin d'abriter les collections qui ne cessent d'arriver. Durant la construction, en 1908, Léopold II offre l'État indépendant du Congo à la Belgique. Il ne verra cependant pas la fin des travaux car il mourra en 1909, quelques mois avant l'inauguration du musée.
Dans le nouvel édifice, la place considérable, voire prépondérante, donnée à l'économie est révélatrice. La section monopolise cinq salles publiques. Le Musée reste donc avant tout un outil de propagande coloniale.
De son côté, l'ethnographie compte déjà quelque quinze mille objets, pour la plupart, des témoignages de la culture matérielle.
Entre-temps, les collections arrivent, récoltées dans des contextes aussi différents que des expéditions militaires, des déplacements d'agents territoriaux, des exploitations de ressources naturelles, des activités évangélisatrices des missionnaires et dans une moindre mesure, les premières missions scientifiques.
Les missionnaires suivent généralement les traces des militaires, afin de convertir les populations autochtones. Ils confisquent, détruisent parfois, mais le plus souvent, conservent les représentations sculptées des divinités ou des esprits locaux, ainsi que les témoignages matériels des convictions religieuses qui animaient les populations avant leur arrivée.
Nombre d'objets confisqués dans le cadre des missions évangélisatrices font aussi partie des collections du Musée. À titre d'exemple, je vous en montre un qui nous a été offert par les Pères Blancs.
Il faut noter qu'à l'époque, peu de conservateurs de la section d'ethnographie s'impliquent dans la véritable recherche de terrain anthropologique, seule valable à nos yeux pour documenter les objets. C'est peut-être dû, dans les premiers temps en tout cas, à la présence massive de fonctionnaires belges sur le terrain. Cependant, à Tervuren, l'intérêt va croissant pour la récolte raisonnée mais de loin, et moyennant de multiples intermédiaires.
L'insistance des chercheurs aidant, la section d'ethnographie reçoit de plus en plus d'objets accompagnés de rapports détaillant le contexte d'utilisation.
Arrivent aussi, à partir de cette époque, de très nombreux dons, comme l'objet que voici ou cet autre qui a été donné par la Compagnie du Kasaï en 1913, en même temps qu'un autre groupe très important d'objets.
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que, contrairement à ce qui se passe en Belgique, pour les raisons que je viens d'exposer, des chercheurs d'autres pays sont amenés à réaliser des récoltes de terrain en Afrique centrale, comme Frobenius pour le Musée de Hambourg, ou Torday, pour le British Museum, pour n'en citer que deux. Torday a également travaillé pour l'administration belge et pour la Compagnie du Kasaï, où il est finalement considéré comme une espion et contraint de partir. Les événements qu'il relate reflètent les relations que pouvaient entretenir les agents de cette entreprise commerciale avec les locaux africains. Je le cite : « Depuis que l'on sait que j'écris pour une revue anglaise et que j'ai envoyé des objets ethnographiques au British Museum plutôt qu'à Tervuren, je n'ai que des ennuis. De plus, j'ai envoyé un agent qui avait tué des indigènes chez le directeur, ceci entre nous. Plutôt que de le remettre à la justice, celui-ci l'a simplement renvoyé en Europe. Le respect que j'ai de moi-même et mon sens de l'honneur n'ont pas permis que je continue ici plus longtemps. »
Pour en revenir aux missions scientifiques du Musée, il faut signaler qu'il y en a de plus en plus à cette époque, souvent menées par des chercheurs d'autres sections que la section ethnographie qui n'hésitent pas à faire des récoltes d'objets de la culture matérielle qu'ils ramènent pour la section d'ethnographie. Voici quelques exemples qui ont été récoltés par De Witte, un herpétologiste.
Dans les années cinquante, le Musée devient « Musée royal du Congo belge » et les zones de recherche se diversifient pour toucher toute l'Afrique, au sud du Sahara.
Avec l'indépendance du Congo, en 1960, le Musée devient plus autonome par rapport à son ministre de tutelle. Il change de nom une fois de plus pour devenir le « Musée Royal de l'Afrique centrale », ce qu'il est toujours actuellement.
La recherche scientifique est de plus en plus valorisée. Certaines collections sont déjà des références mondiales incontournables en ce qui concerne l'Afrique centrale.
L'intitulé des interventions de ce matin concerne les « Périodes coloniales, pillages et créations des collections muséales ».
Je devrais donc m'arrêter ici mais je pense utile de mentionner le fameux événement qui a eu lieu à partir de 1976 : le Musée de Tervuren a organisé le transfert de 114 pièces de ses collections vers Kinshasa à l'Institut des musées nationaux du Zaïre. Ce transfert, réalisé en trois étapes, fut accompagné de programmes de coopération financés par la Belgique et visant notamment la collecte raisonnée d'objets pour le Musée kinois.

Noord-Amerika

Amérique du Nord

Mevrouw Mireille Holsbeke, conservator, Etnografisch Museum Antwerpen. - Wanneer ik, als conservator van de Amerika-afdeling in het Etnografisch Museum van Antwerpen onze kleine Noord-Amerikacollectie bekijk in het licht van de restitutie van cultuurgoederen, kan ik in één opzicht al opgelucht ademhalen. Eén categorie van eventueel gestolen of illegaal verworven cultuurgoederen die voor restitutie in aanmerking komt, is immers in ons museum niet te vinden, namelijk de voorwerpen die in ons bezit zijn gekomen als resultaat van een koloniale geschiedenis. Zoals iedereen weet, heeft België, met uitzondering van een kortstondig avontuur in Verapaz, Guatemala, nooit ambities gehad om een kolonie op het Amerikaanse continent te stichten. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen migraties zijn geweest. Integendeel.
Hoe zijn de voorwerpen afkomstig van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika - de huidige VS, met inbegrip van Alaska, Canada en Groenland - dan wel in het museum gekomen?
Wat de wijze van verwerven betreft, kunnen grosso modo drie groepen voorwerpen in onze Noord-Amerikacollectie worden onderscheiden. Ik haal hier binnen elke groep één of meerdere voorbeelden aan omdat ze typerend zijn voor de wijze waarop de Noord-Amerikacollecties in het algemeen genomen in de Belgische volkenkundige musea tot stand zijn gekomen. De voorbeelden zijn met andere woorden wel gegrepen uit de realiteit van het Etnografisch Museum van Antwerpen, maar kunnen net zo goed gelden voor de andere publieke Noord-Amerikaverzamelingen in België. Ik denk hier in het bijzonder aan de voorwerpen die bewaard worden in de KMKG te Brussel en in het KMMA van Tervuren.
Een eerste groep van voorwerpen uit Noord-Amerika in ons museum zijn de voorwerpen uit privé-bezit die gekocht of geschonken zijn en in de periode vóór de tweede wereldoorlog in België zijn terechtgekomen. Daarbij moet een kleine collectie van eskimovoorwerpen uit Alaska worden gerekend die in de jaren vijftig door doctor Hasse aan de Antwerpse stedelijke musea werd geschonken. De archieven leren ons dat ze deel uitmaakten van een geheel van ongeveer 10.000 voorwerpen, voor het grootste deel archeologische vondsten uit diverse plaatsen in België. De Belgische voorwerpen kwamen terecht in het Vleeshuis en de kleine voorwerpen van buiten Europa, waaronder de eskimovoorwerpen, in het Etnografisch Museum. Hoe de heer Hasse aan zijn eskimocollectie is gekomen, valt uit de archieven moeilijk op te maken. We weten alleen dat hij de Alaskacollectie omstreeks 1850 dateerde, wat erop wijst dat hij ze niet zelf ter plaatse is gaan halen, maar ze klaarblijkelijk van iemand anders - een Amerikaan? - heeft gekocht of gekregen.
Ik haal de verzameling-Hasse aan omdat ze typerend is voor een vorm van collectievorming die gangbaar was in de periode vóór de tweede wereldoorlog. In die tijd, en ook later nog, kwamen tal van musea in België in het bezit van privé-verzamelingen, in vele gevallen aangelegd door archeologen en amateur-archeologen die, hoewel ze zich vooral toespitsten op de archeologie van de eigen streek, soms ook interesse hadden voor vreemde culturen. De niet-Europese voorwerpen uit deze archeologische collecties bestaan in sommige gevallen uit artefacten, zoals pijlpunten, stenen bijlen, of uit voorwerpen die we vandaag zouden klasseren onder kunstvoorwerpen, bijvoorbeeld sieraden, vaatwerk en steensculpturen. Daarnaast omvatten ze vaak ook onbewerkt of natuurlijk materiaal zoals fossielen of stukjes ivoor en been. Een aantal stukken uit onze oude Alaskacollectie behoren trouwens tot deze categorie. Ze illustreren het feit dat in oude verzamelingen naturalia en artefacten, zowel archeologische als etnografische, tot dezelfde categorie werden gerekend. Die denkwijze is vandaag nog mooi weerspiegeld in de musea voor natural history, waarvan het KMMA in Tervuren een mooi voorbeeld is.
Soms bevatten deze archeologische verzamelingen ook voorwerpen die afkomstig zijn uit graven. Ik denk aan mummies, schedels en grafgiften van diverse aard. In het concrete geval van de Hassecollectie bijvoorbeeld ligt er in het Etnografisch Museum een stenen traanlamp die uit een eskimograf afkomstig zou kunnen zijn. We zijn echter, zoals gezegd, zeer slecht geïnformeerd over de wijze waarop de voorwerpen bij Hasse terechtgekomen zijn en over de oorsprong ervan.
De restitutie van dit archeologisch materiaal zou dan ook een ontzettend probleem worden, gelet op het ontbreken van nauwkeurige gegevens van herkomst. Er kan natuurlijk ook worden aangetoond dat de voorwerpen in kwestie reeds lang vóór 1970 in België aanwezig waren.
Een tweede groep van voorwerpen in de Noord-Amerikacollectie van het Etnografisch Museum zijn de voorwerpen die ter plaatse werden verzameld door onderzoekers, handelaars of missionarissen. Hiertoe behoren een aantal etnografische voorwerpen verzameld door Frans en Maria Olbrechts. Frans Olbrechts was één van de eerste wetenschappelijk geschoolde Belgische antropologen. In de jaren 1927-1930 verrichtte hij veldwerk bij een aantal indianengroepen, waaronder de Cherokee en de Onondaga uit het oosten van de Verenigde Staten. Zowel bij de Cherokee als de Onondaga legde Olbrechts een verzameling aan van maskers en andere objecten die een goed beeld geven van de materiële cultuur van deze volkeren. In 1930 verkocht hij het grootste deel van deze verzameling aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, waar hij toen werkzaam was als verantwoordelijke voor de etnografische verzamelingen. Als gevolg van een ruiloperatie is sinds de jaren zestig een deel van de Olbrechtscollectie terechtgekomen in de Koninklijke Musea voor Midden-Afrika in Tervuren. Als medeoprichter van het Etnografisch Museum heeft Olbrechts ook altijd een nauwe band gehad met het Etnografisch Museum in Antwerpen. Dat verklaart waarom hij, en na zijn overlijden ook zijn weduwe, een aantal voorwerpen uit hun privé-bezit aan het Etnografisch Museum hebben geschonken. Hiertoe behoren ook een reeks maskers en andere voorwerpen van de hoger genoemde Onondaga en Cherokee. Ik vertel dit verhaal om te wijzen op een eigenaardige, maar wellicht typisch Belgische situatie, namelijk dat de verzameling van Olbrechts zich in drie verschillende Belgische musea bevindt.
Tot de Olbrechtsverzameling behoren false face-maskers van de Onondaga. Deze maskers worden vandaag nog steeds door de traditionalisten gebruikt bij genezingsrituelen. De huidige Iroquois, waartoe de Onondaga behoren, hechten veel belang aan de false face-maskers en beschouwen ze als uiterst sacraal en representatief voor hun cultuur. Om die reden nemen zij aanstoot aan het publiekelijk tentoonstellen van de maskers. Daarom hebben tal van musea in de VS en Canada besloten hun false face-maskers veilig op te bergen in de reserve. De vraag rijst dan ook wat er met deze maskers van Olbrechts moet gebeuren.
Uit archiefonderzoek blijkt dat Olbrechts de maskers kocht bij de sculpteurs zelf. Het gaat dus in geen geval om illegaal verworven of gestolen voorwerpen. In die periode lagen de kaarten trouwens nog helemaal anders en was de culturele bewustwording bij de inheemse bevolking nog veel minder intens, om nog maar te zwijgen van de verkoop van sacrale voorwerpen aan buitenstaanders. We kunnen er bovendien ook van uitgaan dat de sculpteurs of bezitters niet hun meest sacrale maskers aan Olbrechts verkochten, maar alleen die maskers die ze onmiddellijk door nieuwe evenwaardige maskers konden vervangen.
Niet alleen wetenschappelijke onderzoekers verzamelden etnografische voorwerpen ter plaatse, ook missionarissen droegen hun steentje bij. In Noord-Amerika zijn enkele Belgische verzamelende missionarissen actief geweest. Ik verwijs in dat verband graag naar de alom bekende Pater De Smet, alias `De Groote Zwartrok' uit Dendermonde. De jezuïet Pierre Jean De Smet was vooral actief in het gebied tussen de Rocky Mountains en de Stille Oceaan, de zogenaamde plateauregio, die de Staten Washington, Oregon, Montana en Idaho omvat. Als coördinator van de `missie van de rotsgebergten' stichtten hij en zijn medewerkers vanaf 1841 tal van missieposten. Idealistisch als hij was, ging De Smets aandacht echter niet alleen uit naar het winnen van zieltjes, maar wilde hij ook actief bijdragen tot het uitbouwen van vreedzame contacten tussen de Amerikaanse overheid en de blanke kolonisten, enerzijds, en de indianen, anderzijds. Zo was De Smet in 1865 actief betrokken bij het tot stand komen van het fameuze verdrag van Fort Laramie tussen de Amerikaanse regering en diverse Lakotagroepen - vroeger meestal Sioux genoemd - die in ruil voor een reservaat een groot deel van hun grondgebied afstonden aan de Amerikaanse regering.
Omdat pater De Smet zich grotendeels met politiek bezighield, raakte zijn belangstelling voor de cultuur en zeker de materiële cultuur van de inheemse bevolking op het achterplan. Dat kunnen we opmaken uit de voorwerpen die hij heeft verzameld. Eigenlijk kunnen we hier niet spreken van een echte verzameling. Het gaat veeleer om een klein aantal voorwerpen, vooral kledingstukken, die De Smet hoogstwaarschijnlijk bij bevriende indianen op bestelling liet maken om ze als relatiegeschenk op te sturen naar vooraanstaande en bevriende Belgen die hem financieel en logistiek konden steunen. Enkele geschenken kwamen later in de KMKG terecht, onder meer een vrouwenjurk uit de noordelijke vlakten, die hij aan het koningshuis had geschonken. Als gevolg van de hoger vermelde ruiloperatie is nu ook de collectie van De Smet verspreid over de KMKG en het KMMA.
Ook een andere bekende missionaris, de onlangs overleden oblaat Frans Van de Velde uit Landskouter, Oost-Vlaanderen, ging op een min of meer gelijkaardige wijze te werk. Tijdens zijn verblijf bij de Netjilik-Inuit uit Pelly Bay in de Canadese Northwest Territories in de periode 1938-1965 vroeg hij aan bevriende Netjilik om traditionele voorwerpen als kleding, jachtwapens en ander gebruiksmateriaal te maken. Hij stuurde die naar België om ze te laten gebruiken als illustratiemateriaal bij de lezingen om zo het missiewerk van de oblaten te propageren en tegelijk de cultuur van de Inuit bekend te maken bij het Belgische publiek. Van de Velde, die de cultuur van de Netjilik grondig kende en ze nog in haar oorspronkelijke vorm had meegemaakt, namelijk in de periode vóór 1950 toen er in het Hoge Noorden nog geen blanke nederzettingen waren, schonk in het begin van de jaren zeventig het grootste deel van zijn verzameling aan het KMMA en zijn archief aan het KADOC in Leuven.
In 1991 heb ik in het Etnografisch Museum een tentoonstelling gewijd aan de Netjilik en aan het werk van Van de Velde. Hiermee heb ik voor de eerste keer de verzameling van Van de Velde gepubliceerd. Naar aanleiding van dit project hebben de oblaten nog een klein aantal voorwerpen van de Netjilik aan ons museum geschonken.
Naast voorwerpen die ter plaatse zijn verzameld, bestaat de Noord-Amerikacollectie van het etnografisch museum ook voor een groot deel uit objecten die aangekocht zijn in de kunsthandel. Ter illustratie wil ik een opmerkelijke verzameling aanhalen, namelijk de verzameling die in 1963 werd aangekocht bij de Zwitserse kunsthandelaar Robert Stolper. De voorwerpen, afkomstig van verschillende cultuurgebieden van Noord-Amerika, verkreeg Stolper enige tijd daarvoor via een ruil met het Museum of the American Indian in New York, dat toen nog de Heye Foundation heette en dat vandaag onder The Smithsonian Institution in Washington ressorteert. George Gustav Heye was een rijke spoorwegmagnaat met een romantische bewondering voor de indianen. In Heye's tijd - hij leefde van 1874 tot 1957 - ging men ervan uit dat de indianen in Noord-Amerika een verdwijnend ras, een vanishing race waren, dat stilaan ten onder zou gaan aan de vooruitgang van de blanke beschaving. Antropologen en verzamelaars deden daarom hun uiterste best om een laatste herinnering te bewaren aan dit moedige strijdersvolk. Dat deden ze onder meer door het verzamelen en documenteren, vooral aan de hand van foto's, van wat nog restte aan authentieke indiaanse cultuurobjecten. Ook het hiervoor besproken veldwerk van Frans Olbrechts kadert in deze gigantische operatie van salvage ethnology, die niet alleen leefde van de steun van mecenassen, maar ook van de universiteiten en zelfs werd gesteund door de overheid door de oprichting van het Bureau of American Ethnology binnen het Smithsonian Institution in Washington. Olbrechts werd door dit bureau naar de indiaanse gebieden gestuurd.
Heye collectioneerde niet enkel zelf, maar hij zond ook wetenschappers uit en kocht van overheidsambtenaren en handelaren die actief waren in de verschillende reservaten. Zijn doel was om een zo groot en zo divers mogelijk overzicht te krijgen van alle oorspronkelijke culturen op het hele Amerikaanse continent. Onder meer via de Zwitserse kunsthandelaar Stolper, kwam een deel van zijn gigantische collectie, die uit meer dan één miljoen voorwerpen en meer dan 100.000 foto's bestond, in enkele Europese musea terecht.
Ik heb deze drie clusters van voorwerpen in onze Noord-Amerikacollectie aangehaald omdat ze, zoals reeds gezegd, als typevoorbeelden kunnen gelden voor de manier waarop ook andere Noord-Amerikacollecties in Belgische musea zijn tot stand gekomen. Elk hierboven vermeld museum beschikt over voorwerpen uit Noord-Amerika, verworven uit oude archeologische privé-verzamelingen. Elk museum beschikt over voorwerpen die te velde werden verzameld door handelaren, missionarissen of wetenschappelijke onderzoekers. En elk museum beschikt over voorwerpen verworven uit de kunsthandel.
Dit is echter niet de enige reden waarom ik deze drie typevoorbeelden vermeld. Ik vermeld ze ook omdat ze duidelijk aantonen dat er in de Noord-Amerikacollecties in het Etnografisch Museum en bij uitbreiding ook in de andere musea strikt genomen weinig voorwerpen zijn die door de oorspronkelijke makers en gebruikers voor restitutie kunnen worden geclaimd. Van vele sacrale voorwerpen of menselijke resten - als die er zijn - is de precieze herkomst niet bekend, wat het moeilijk maakt om na te gaan of ze effectief kunnen worden geclaimd. Bovendien zijn de meeste archeologische en etnografische voorwerpen al lang in België, lang vóór 1970, het ogenblik waarop het UNESCO-verdrag ter voorkoming van illegale in-, uit- en doorvoer van cultuurgoederen werd opgesteld. Ze zijn dus verworven in een periode waarin, strikt juridisch, de hele problematiek van kunstroof, illegale kunsttrafiek en teruggave nog lang niet aan de orde was.
Betekent dit dat wij onze handen in onschuld kunnen wassen? Helemaal niet, want de kwestie van de restitutie kadert in een veel ruimere context. Restitutie of teruggave van illegaal verworven cultuurgoederen, eventueel in het kader van het UNIDROIT-verdrag van 1995, is maar één aspect van een context, een context die alles te maken heeft met de wijze waar wij, Westerlingen, in het verleden omgingen en vandaag nog omgaan met niet-Europese volkeren en culturen. In die omgang met `de ander' heeft het verhaal dat wij in onze musea aan de hand van hun cultuurobjecten over niet-Europese volkeren vertellen, altijd al een cruciale rol gespeeld.
Ik verwijs in dat verband naar de situatie in Canada, waar in 1990 een Task Force Committee is opgericht dat zich ervoor inzet de samenwerking en het wederzijds respect tussen de volkenkundige musea en de inheemse volkeren of first nations te bevorderen. Aanleiding tot dit initiatief was de boycot door de Lubicon Lake First Nation van de prestigieuze tentoonstelling in het Glenbow Museum in Calgary naar aanleiding van de organisatie van de Olympische spelen in 1988. Een van de grote sponsors van de tentoonstelling was het oliebedrijf Shell, dat tegen de wil van de bewoners aan oliewinning deed in het Lubiconreservaat en daarbij grote schade aanrichtte aan het natuurlijk milieu. Hoe dan ook, The Spirit Sings kreeg een staartje en werd uiteindelijk de aanleiding tot een kritische bezinning over de manier waarop musea de geschiedenis en de cultuur van gekoloniseerde volkeren interpreteren en representeren. Voor het eerst werd actief geluisterd naar de inheemse volkeren en rekening gehouden met hun eisen, die erin bestaan actief betrokken te worden bij de interpretatie en presentatie van hun geschiedenis en cultuur; opleiding en toegang te krijgen tot de museumcollecties om aldus te leren over hun eigen verleden en cultuur; steun te krijgen bij het oprichten van eigen musea en culturele centra in hun eigen woongebied. Een laatste eis is die tot repatriëring van menselijke resten, illegaal verworven objecten en voorwerpen met een belangrijke sacrale, ceremoniële en historische betekenis.
Bij deze laatste eis valt duidelijk op dat de inheemse volkeren in Canada pleiten voor een aanpak die meer op ethische en morele principes dan op strikt juridische principes steunt. Concepten van eigendomsrecht kunnen immers sterk variëren en daarom lijkt het aangewezen elk geval afzonderlijk te bekijken en te negotiëren. De conclusie tot dusver luidt dat een nauwe samenwerking tussen de inheemse bevolking en de musea boven alles te verkezen is en dat beide partijen samen naar oplossingen moeten zoeken inzake het beheer, het behoud en het bewaringsrecht van cultuurgoederen.
Uit het Canadese voorbeeld kunnen we in elk geval leren dat respect voor en dialoog met de inheemse volkeren, wier voorwerpen wij in onze musea beheren, de eerste en de belangrijkste voorwaarde is om ons cultureel werelderfgoed goed te bewaren, maar vooral om het op een eerlijke en correcte wijze te presenteren. Musea over de hele wereld dienen daarom dringend te worden aangemoedigd en op elk vlak te worden gesteund om een beleidspolitiek te ontwikkelen die een openlijk maatschappelijk debat impliceert over de totstandkoming van hun collecties en die prioriteit verleent aan een nauwe samenwerking met de inheemse bevolking. Alleen op die manier kunnen ze hun maatschappelijke opdracht vervullen, die erin bestaat het verleden te interpreteren, het heden te verduidelijken en verhelderende opties te bieden voor de toekomst. De titel van mijn lezing luidt daarom: `Een pleidooi voor respect'.

Mme Mireille Holsbeke, conservatrice, Musée ethnographique d'Anvers. - Lorsqu'en tant que conservatrice de la section américaine du musée ethnographique d'Anvers, j'examine notre petite collection d'Amérique du Nord dans la perspective de la restitution des biens culturels, je suis rassurée sur un point : notre musée ne possède pas une des catégories de biens culturels susceptibles d'avoir été volés ou acquis de manière illicite et concernés par la restitution : les objets appartenant à l'histoire coloniale. Chacun sait que, hormis un bref épisode à Verapaz, au Guatemala, la Belgique n'a jamais eu de velléités coloniales sur le continent américain. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de migrations. Au contraire.
Comment notre musée est-il dès lors entré en possession d'objets ayant appartenu aux premiers habitants de l'Amérique du Nord - les actuels États-Unis, y compris l'Alaska, le Canada et le Groenland ?
On peut distinguer, dans notre collection d'Amérique du Nord, trois grands groupes en fonction du mode d'acquisition des objets. Pour chacun d'entre eux, je citerai un ou plusieurs exemples. Ils sont représentatifs de la manière dont les collections d'Amérique du Nord se sont constituées dans les musées anthropologiques belges. Ces exemples sont tirés de la réalité du musée ethnographique d'Anvers mais ils pourraient tout aussi bien s'appliquer aux autres collections présentes en Belgique concernant l'Amérique du Nord. Je songe en particulier aux objets conservés aux MRAH et au MRAC de Tervuren.
Un premier groupe d'objets d'Amérique du Nord conservé dans notre musée concerne des dons ou des objets achetés à des particuliers et arrivés en Belgique avant la seconde guerre mondiale. On peut y ajouter une petite collection d'objets esquimaux d'Alaska que le docteur Hasse a offerte aux musées communaux d'Anvers dans les années cinquante. Les archives nous apprennent qu'ils font partie d'un ensemble d'environ 10.000 objets, pour la plupart des découvertes archéologiques provenant de différentes villes belges. Les objets belges ont abouti à la « Vleeshuis » et les petits objets extra-européens, dont font partie les objets esquimaux, au musée ethnographique. Les archives ne permettent pas de savoir exactement comment M. Hasse a rassemblé sa collection d'objets esquimaux. Nous savons seulement qu'il datait la collection d'Alaska d'environ 1850, ce qui démontre qu'il n'est pas allé les chercher lui-même sur place mais qu'il les a visiblement achetés ou reçus d'une tierce personne - un Américain ?
Si je cite la collection Hasse, c'est parce qu'elle est caractéristique d'une des manières dont les collections se sont constituées avant la seconde guerre mondiale. À cette époque et plus tard encore, de nombreux musées belges sont entrés en possession de collections privées, souvent constituées par des archéologues et des archéologues amateurs s'intéressant avant tout à leur propre région mais parfois aussi aux cultures étrangères. Les objets extra-européens contenus dans ces collections archéologiques peuvent se présenter sous la forme d'artefacts, comme des pointes de flèches, des haches en pierres ou d'objets que nous classerions aujourd'hui parmi les objets d'art, telles que les parures, la vaisselle et les sculptures sur pierre. On y trouve en outre souvent des matériaux bruts ou naturels, par exemple des fossiles, des fragments d'ivoire et d'os. Un certain nombre de pièces de notre collection d'Alaska entrent d'ailleurs dans cette catégorie. Elles illustrent le fait que dans les anciennes collections, les objets d'histoire naturelle et les artefacts humains, tant archéologiques qu'ethnographiques, étaient classés dans la même catégorie. Il s'agit d'une philosophie toujours bien présente dans les musées d'histoire naturelle dont le MRAC de Tervuren constitue un bel exemple.
Ces collections archéologiques contiennent parfois aussi des objets découverts dans les tombes. Je songe aux momies, aux crânes et au mobilier funéraire. Dans le cas concret de la collection de Hasse, par exemple, on trouve au musée ethnographique une lampe à huile qui pourrait provenir d'une tombe esquimau. Malheureusement, nous sommes mal informés sur la manière dont ces objets se sont retrouvés chez Hasse et sur leur origine.
La restitution de ce matériel archéologique pourrait constituer un énorme problème vu l'absence de données précises concernant sa provenance. Bien entendu, on pourrait également démontrer que lesdits objets étaient arrivés en Belgique bien avant 1970.
Un second groupe d'objets de la collection d'Amérique du Nord du Musée ethnographique concerne les objets recueillis sur place par des chercheurs, des commerçants ou des missionnaires. On y trouve un certain nombre d'objets ethnographiques rassemblés par Frans et Maria Olbrechts. Frans Olbrechts était l'un des premiers anthropologues belges diplômés. Dans les années 1927-1930, il a travaillé auprès de quelques tribus indiennes, dont les Cherokees et les Onondagas de l'Est des États-Unis. Olbrechts a rassemblé une collection de masques et d'autres objets qui sont une bonne illustration de la culture matérielle de ces peuplades. En 1930, il a vendu la plus grande partie de cette collection aux Musées royaux d'art et d'histoire dont il était alors le responsable des collections ethnographiques. À l'occasion d'une opération d'échange, une partie de la collection d'Olbrechts est en possession des Musées royaux de l'Afrique centrale de Tervuren depuis les années soixante. En tant que co-fondateur du musée ethnographique, Olbrechts a aussi toujours été en étroite relation avec le musée ethnographique d'Anvers. C'est pourquoi il a offert une partie de sa collection privée au Musée ethnographique et qu'après son décès, sa veuve a fait de même. Il s'agit notamment d'une série de masques et d'autres objets des Onondagas et Cherokees précités. Si j'en parle, c'est pour souligner une situation propre à la Belgique : le partage, entre trois musées, de la collection Olbrechts.
À cette collection appartiennent des masques « false face » des Onondagas, masques que les traditionalistes continuent aujourd'hui à utiliser à l'occasion de rituels de guérison. Les Iroquois actuels, auxquels appartiennent les Onondagas, accordent cependant une grande importance aux masques « false face » qu'ils considèrent comme sacrés et représentatifs de leur culture. C'est pourquoi la présentation de ces masques au public les scandalise. Aussi de nombreux musées aux États-Unis et au Canada ont-ils décidé de mettre leurs masques « false face » en sécurité. On se demande dès lors ce que l'on doit faire de ces masques d'Olbrechts.
Les archives nous apprennent qu'Olbrechts a acheté les masques directement aux sculpteurs. Il ne s'agit donc nullement d'objets acquis illégalement ou volés. Durant cette période, la situation était bien différente et la conscientisation des peuplades indigènes bien moins forte encore, sans parler de la vente d'objets sacrés aux étrangers. On peut en outre supposer que les sculpteurs ou les propriétaires n'ont pas vendu à Olbrechts leurs masques les plus sacrés mais seulement ceux qu'ils pouvaient aussitôt remplacer par des masques de même valeur.
Les chercheurs scientifiques n'ont pas été les seuls à aller chercher sur place des objets ethnographiques. Les missionnaires ont, eux aussi joué un rôle, notamment des Belges en Amérique du Nord. Je renvoie à cet égard au célèbre père De Smet de Termonde. Ce jésuite travaillait principalement dans un territoire situé entre les Rocheuses et l'Océan pacifique, la « région des plateaux » qui englobe les États de Washington, de l'Oregon, du Montana et de l'Idaho. En sa qualité de coordinateur de la mission des Rocheuses, il a fondé bon nombre de missions avec ses collaborateurs à partir de 1841. En tant qu'idéaliste, De Smet ne s'est pas uniquement attaché à rassembler des âmes, mais il s'est aussi efforcé de nouer des contacts pacifiques entre l'autorité américaine et les colons blancs, d'une part, et les Indiens, d'autre part. C'est ainsi qu'il a joué un rôle actif dans l'élaboration de la fameuse convention de Fort Laramie entre le gouvernement américain et différents groupes Lakotas - autrefois communément appelés Sioux - qui ont cédé une grande partie de leur territoire au gouvernement américain en échange d'une réserve.
Le père De Smet s'étant beaucoup investi dans la politique, son intérêt pour la culture et certainement la culture matérielle de la population indigène a été relégué au second plan, ainsi que l'attestent les objets qu'il a rassemblés. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une véritable collection mais plutôt d'un petit nombre d'objets, pour la plupart des pièces d'habillement, que le père De Smet a vraisemblablement commandées à des amis Indiens afin de les offrir à des Belges éminents avec lesquels il était en relation et qui pouvaient lui apporter un soutien financier et logistique. Quelques cadeaux ont abouti ultérieurement aux MRAH, notamment une robe de femme venant des plaines du Nord, qu'il avait offerte à la maison royale. À la suite de l'opération d'échange précitée, la collection De Smet est aujourd'hui répartie entre les MRAH et le MRAC.
Un autre missionnaire connu, récemment décédé, l'oblat Frans Van de Velde, de Landskouter, en Flandre-Orientale, procédait plus ou moins de la même manière. Lorsqu'il a séjourné, entre 1938 et 1965, chez les Inuits Netjiliks de Pelly Bay, dans les territoires canadiens du Nord-Ouest, il a demandé à ses amis Netjiliks de lui fabriquer des objets traditionnels tels que des vêtements, des armes de chasse et d'autres objets usuels. Il les a envoyés en Belgique pour illustrer les conférences et propager ainsi le travail de mission des oblats et faire connaître, par la même occasion, la culture inuite au public belge. Van de Velde, qui connaissait parfaitement la culture des Netjiliks, l'ayant encore vécue dans sa forme originale, c'est-à-dire avant 1950, au moment où il n'y avait pas encore d'implantations blanches dans le Grand Nord, a offert, au début des années septante, la majeure partie de sa collection aux MRAH et ses archives au KADOC de Louvain.
En 1991, le Musée ethnographique a présenté une exposition consacrée aux Netjiliks et aux travaux de Van de Velde. C'est ainsi que pour la première fois, j'ai publié la collection de Van de Velde. À l'occasion de ce projet, les oblats ont encore offert à notre musée quelques objets Netjiliks.
À côté d'objets rassemblés sur place, la collection d'Amérique du Nord du Musée ethnographique se compose également, pour une grande part, d'objets acquis dans le commerce d'art. À cet égard, je voudrais évoquer une remarquable collection, celle achetée en 1963 au marchand d'art suisse, Robert Stolper. Il avait reçu un peu auparavant ces objets, issus de plusieurs territoires culturels d'Amérique du Nord à l'occasion d'un échange avec le Museum of the American Indian de New York, qui s'appelait encore la Heye Foundation et qui dépend aujourd'hui de la Smithsonian Institution de Washington. George Gustav Heye était un riche magnat des chemins de fer qui vouait une admiration romantique aux Indiens. À l'époque de Heye, qui vécut de 1874 à 1957, on partait du principe que les Indiens d'Amérique du Nord étaient une race en voie de disparition, une « vanishing race », qui péricliterait sous l'influence de la civilisation blanche. Aussi les anthropologues et les collectionneurs faisaient-il tout ce qu'ils pouvaient pour conserver un dernier souvenir de ce peuple de vaillants combattants. Ils sont partis de documents, essentiellement photographiques pour rassembler ce qui subsistait des objets culturels authentiques des Indiens. Le travail de terrain de Frans Olbrechts dont nous avons déjà parlé s'insère dans cette gigantesque opération de « salvage ethnology ». Olbrechts bénéficiait non seulement du soutien de mécènes mais également des universités et il obtint même l'aide de l'État pour créer le Bureau of American Ethnology au sein de la Smithsonian Institution de Washington. Ce Bureau envoya Olbrechts dans les territoires indiens.
Non seulement Heye était lui-même collectionneur mais il faisait également appel à des scientifiques et achetait à des fonctionnaires et à des commerçants qui travaillaient dans les différentes réserves. Il voulait refléter le plus largement possible les cultures primitives de l'ensemble du continent américain. C'est notamment grâce au marchand d'art suisse Stolper qu'une partie de sa gigantesque collection, qui se composait de plus d'un million d'objet et de plus de 100.000 photos, a abouti dans les musées européens.
Dans chacun des musées précités, on trouve des objets d'Amérique du Nord issus d'anciennes collections archéologiques privées, des objets récoltés sur le terrain par des commerçants, des missionnaires et des chercheurs scientifiques, ainsi que des objets achetés sur le marché de l'art.
Si je cite ces exemples, c'est aussi parce qu'ils montrent clairement que dans les collections d'Amérique du Nord et, par extension, également dans les autres musées, il y a relativement peu d'objets pouvant être revendiqués par leurs fabriquants et leurs utilisateurs d'origine. La provenance exacte de nombreux objets sacrés ou de restes humains - s'il y en a - n'étant pas connue, on peut difficilement savoir s'ils sont susceptibles d'être réclamés. Qui plus est, la plupart des objets archéologiques et ethnographiques se trouvent en Belgique depuis bien avant 1970, date de l'élaboration de la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels. Ils ont donc été acquis à un moment où, sur le plan strictement juridique, tout le problème du pillage de l'art, du trafic illégal d'objets d'art et de restitution n'était pas encore à l'ordre du jour.
Cela veut-il dire que nous pouvons nous en laver les mains ? Absolument pas, car la question de la restitution s'insère dans un contexte bien plus large. La restitution ou la rétrocession d'objets culturels acquis de manière illicite, éventuellement dans le cadre de la Convention UNIDROIT de 1995, n'est qu'un aspect de ce contexte, contexte qui illustre parfaitement la manière dont nous, les Occidentaux, traitions et traitons encore actuellement les peuples et les cultures extra-européennes. Dans ces rapports avec l'« autre », les déclarations selon lesquelles ces objets culturels permettent à nos musées de présenter des informations sur les peuples extra-européens, a toujours joué un rôle essentiel.
Je renvoie à cet égard à la situation canadienne. En 1990, un Task Force Committee a été créé en vue d'encourager la collaboration et le respect mutuel entre les musées ethnologiques et les peuples indigènes ou « first nations ». C'est le boycott, par la Lubicon Lake First Nation, de la prestigieuse exposition au Glenbow Museum de Calgary, à la suite de l'organisation des Jeux olympiques de 1988, qui a été à l'origine de cette initiative. L'un des principaux sponsors de l'exposition était la société pétrolière Shell, qui extrayait du pétrole dans la réserve du Lubicon contre la volonté des habitants, causant des dommages considérables à l'environnement. Quoi qu'il en soit, « The Spirit Sings » eut un prolongement et fut l'occasion d'une réflexion critique sur le mode d'interprétation et de représentation, par les musées, de l'histoire et de la culture des peuples colonisés. Pour la première fois, on écouta activement les peuples indigènes et on tint compte de leurs souhaits, à savoir une implication active dans l'interprétation et la présentation de leur histoire et de leur culture, la formation, l'accès aux collections des musées pour qu'ils puissent s'informer sur leur passé et leur culture, une aide à la création de leurs propres musées et centres culturels sur leur propre territoire. Un dernier souhait concerne le rapatriement de restes humains, d'objets acquis de manière illicite et d'objets ayant une signification sacrée, rituelle et historique importante.
À propos de cette dernière revendication, il est évident que les peuples indigènes du canada plaident pour une approche reposant davantage sur des principes éthiques et moraux que sur des principes strictement juridiques. Les notions de droit de propriété pouvant fortement varier, il semble indiqué d'examiner et de négocier chaque cas séparément. On peut donc conclure en disant qu'une collaboration étroite entre la population indigène et les musées est de loin préférable et que les deux parties doivent ensemble rechercher des solutions en matière de gestion, de conservation et de droit de conservation des biens culturels.
L'exemple canadien nous apprend qu'en tout état de cause, le respect et le dialogue avec les peuples indigènes dont nos musées possèdent des objets, est la condition essentielle qui nous permettra de conserver et présenter notre patrimoine culturel mondial en faisant preuve d'honnêteté et de correction. C'est pourquoi il faut de toute urgence encourager les musées du monde entier et les soutenir dans tous les domaines afin qu'ils développent une politique de gestion impliquant un débat social ouvert sur la constitution de leurs collections et qui accorde la priorité à une collaboration étroite avec la population indigène. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront assumer leur mission sociale qui consiste à interpréter le passé, à éclaircir le présent et à offrir, pour l'avenir, des pistes de réflexion. C'est pourquoi mon exposé s'intitule « Plaidoyer pour le respect ».

Zuid-Amerika

Amérique du Sud

De heer Sergio Purin, werkleider en titularis van de verzameling `Amerika' bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Het betreft meer bepaald Latijns-Amerika, want wanneer men spreekt van pre-Columbiaanse kunst, moet men het niet alleen hebben over Zuid-Amerika, maar ook over Midden-Amerika en over Mexico, dat een deel is van Noord-Amerika.
Het beginpunt van de pre-Columbiaanse verzameling in het Jubelparkmuseum waren voorwerpen die werden bewaard in het oude arsenaal. Een van die voorwerpen was de befaamde pluimmantel die aan Montezuma zou hebben toebehoord. Later is echter gebleken dat hij helemaal niet Azteeks is.
Keizerin Charlotte, de zuster van Leopold II, die destijds samen met haar echtgenoot Maximiliaan over Mexico heerste of trachtte te heersen, heeft een verzoek gericht aan de Belgische Staat om restitutie te doen van die mantel waarvan men toen nog dacht dat hij van Montezuma was. Ik kan hier vandaag over spreken, want het gaat over de restitutie aan de oorspronkelijke eigenaars.
Mevrouw Mireille Holsbeke heeft bij de aanvang van haar uiteenzetting terecht beklemtoond dat België op het Amerikaanse continent nooit kolonies heeft gehad in de strikte zin van het woord. Het bleef bij een mislukte poging van Leopold I.
Spanje, dat over het grootste deel van Latijns-Amerika heerste, voerde tot 1820 een zeer restrictief beleid ten aanzien van niet-Spanjaarden die zich naar Latijns-Amerika willen begeven. Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals de befaamde expeditie van Charles-Marie de la Condamine die het mogelijk maakte de diameter van aarde aan de evenaar te meten. Men moest wachten tot de meeste landen van Latijns-Amerika omstreeks 1820 onafhankelijk werden.
We onderscheiden twee soorten reizigers: de zakenlui en de diplomaten van de Belgische Staat. Beide groepen zullen onze musea, en vooral de Musea voor Kunst en Geschiedenis, bevoorraden met pre-Columbiaanse en etnografische voorwerpen.
Men zou kunnen denken dat de landen van Latijns-Amerika in 1820 nog geen enkele wet ter bescherming van hun erfgoed hadden uitgevaardigd. Wie er sommige Grondwetten aandachtig op naleest, meer bepaald de Peruviaanse Grondwet van 1821, zal echter vaststellen dat Don José de San Martin, de bevrijder van Peru, elke uitvoer verbiedt van kunstwerken die behoren tot het Peruviaanse erfgoed. Deze wetten zullen spijtig genoeg helemaal niet worden geëerbiedigd en geleidelijk zal een groot aantal voorwerpen terechtkomen in de verzamelingen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
De zakenlui zullen natuurlijk geen honderden kunstvoorwerpen verzamelen om ze ons bij hun terugkeer aan te bieden. Het zijn losse voorwerpen, die soms zeer belangrijk zijn. Maar al bij al blijft de hoeveelheid werken die ons langs deze weg bereikt, betrekkelijk gering.
Onze diplomaten bezorgden ons veel meer voorwerpen. Gedurende de jaren 1860 zond baron Émile de Ville, die op post was in Ecuador, meer dan vierhonderd voorwerpen uit verschillende beschavingen van pre-Columbiaans Ecuador naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Uit ons omvangrijk archief blijkt dat Émile de Ville niet de enige was. Talloze andere personen hebben hetzelfde gedaan.
Er zijn nog andere situaties. In een meer recente periode, in 1929, heeft president Leguía van de Peruviaanse Republiek aan de Belgische vorsten Albert en Elisabeth een zeer belangrijke verzameling van circa 150 voorwerpen uit de Nascabeschaving geschonken. Deze beschaving heeft zich tussen 100 vóór en 600 na Christus ontwikkeld aan de zuidkust van Peru. Zij heeft ons prachtig veelkleurig ceramiekwerk nagelaten dat nog steeds de bewondering afdwingt van de museumbezoekers.
Ook in dit verband hebben wij onlangs een verzoek van de Peruviaanse autoriteiten ontvangen. Het schijnt dat deze schenking strijdig was met de toen geldende Peruviaanse Grondwet.
Men mag echter niet denken dat het Jubelparkmuseum alleen maar voorwerpen in ontvangst heeft genomen die Latijns-Amerika illegaal hebben verlaten.
Er was ook `legale' export. Eén van die ladingen is de echte basis geworden van de pre-Columbiaanse verzameling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Ik bedoel de verzameling die werd geschonken door Auguste Genin.
Deze man werd in Mexico geboren uit een Belgische moeder en een Franse vader. Hij heeft in Mexico een vestiging geleid van de firma Nobel, die gespecialiseerd was in de fabricatie van dynamiet, en als goede Belg richtte hij de brouwerij van Yucatán op.
Auguste Genin heeft op zijn reizen door Mexico een enorme verzameling voorwerpen verzameld waarvan er 3.000 in de verzamelingen van Brussel zijn opgenomen. Hij schonk evenveel voorwerpen aan het Musée de l'Homme te Parijs, dat eveneens een etnografisch museum is.
Auguste Genin heeft niet zomaar in een opwelling beslist om deze schenking te doen. Hij had zich voorgenomen dat te doen met de goedkeuring van wat later het Nationaal Instituut voor Antropologie en voor de Geschiedenis van Mexico is geworden, een instelling die de leiding heeft over het beheer van het artistiek erfgoed van de Mexicaanse natie.
Deze instelling hield enkele werken tegen die ze belangrijk achtte en die ontbraken in haar eigen patrimonium en liet op volkomen legale wijze zowat 6.000 voorwerpen vertrekken. En die kwamen in onze verzamelingen terecht.
Amerikaanse verzamelingen blijven echter niet beperkt tot de pre-Columbiaanse archeologie. De archeologie uit die periode is wel het meest netelige punt in de akkoorden en de betrekkingen met de landen van oorsprong. De `Amerika'-verzamelingen van het Jubelparkmuseum bestrijken heel het Amerikaanse continent, van Alaska tot Vuurland, en ook alle periodes zowel voor als na de Europese veroveringen. Onze verzamelingen bevatten etnografische stukken die afkomstig zijn van de autochtone volkeren, maar wij hebben het aspect ambachten en actuele folklore zeker niet verwaarloosd.
De folkloreverzamelingen werden volkomen legaal bijeengebracht door aankoop van de gewenste voorwerpen bij de oorspronkelijke eigenaars. Zo slaagde Stadler Errera, een Belgisch diplomaat in Mexico, er in de jaren dertig in, een verzameling traditionele klederdrachten uit verschillende periode en streken bijeen te kopen.
Bij het begin van de twintigste eeuw ging Auguste Genin net zo te werk en zodoende heeft het Jubelparkmuseum vandaag een verzameling traditionele Mexicaanse klederdrachten die de Mexicaanse regering en de Mexicaanse specialisten ons benijden. Waarom? Omdat het Mexicaanse beleid nooit veel interesse heeft getoond voor deze traditionele kunst waarin het slechts de voortzetting zag van het autochtone en het indiaanse verleden. Mexico heeft dat deel van zijn erfgoed dus laten verkommeren of laten wegvoeren zonder in enige wettelijke bescherming te voorzien.
Zoals Anne-Marie Bouttiaux heef gezegd, zou het probleem van de kolonisatie moeten ophouden in 1960. Tot op die datum rijzen er geen grote problemen bij de quasi illegale en zelfs de officiële invoer van de pre-Columbiaanse of etnografische stukken uit Latijns-Amerika, omdat wij vanuit ethisch oogpunt geen conflict hebben met de landen van oorsprong.
In feite wordt het probleem erger, zowel voor België als voor de Verenigde Staten die al in 1960, dus heel snel, reageren. De belangstelling voor de pre-Columbiaanse kunst kent dan immers een explosie zowel bij de privé-verzamelaars als bij de instellingen. In dezelfde periode tekent ontstaat ook de interesse voor tentoonstellingen over pre-Columbiaanse kunst.
Vroeger liet het publiek zulke tentoonstellingen links liggen. Vanaf 1960 echter genieten die beschavingen, misschien dank zij de vulgarisatie en een betere verspreiding van de kennis erover, een zeker prestige. De namen Azteek, Maya, Inca, enzovoorts trekken het publiek aan.
Uiteraard waren ook de musea geïnteresseerd in deze tijdelijke tentoonstellingen. Zij wilden hun panorama van de pre-Columbiaanse beschavingen aanvullen en het publiek een zo juist en zo volledig mogelijk overzicht bieden van het verleden van de landen van Latijns-Amerika. Ook de vele privé-verzamelaars waren geïnteresseerd.
Als we de cijfers over de legale en de illegale invoer van pre-Columbiaanse voorwerpen analyseren, dan komen wij tot de vaststelling dat de privé-verzamelaars in België in veertig jaar tijd vijfmaal zoveel voorwerpen hebben aangekocht als de Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis. Als wij 400 voorwerpen hebben gekocht, dan hebben de privé-verzamelaars er in dezelfde periode minstens 2.000 à 2.500 gekocht.
Tot zover dit beknopt overzicht van de toestand van de verzamelingen uit Latijns-Amerika in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
De eerste tentoonstelling over Mexico in het Jubelparkmuseum werd georganiseerd in 1923, maar er werden zeer weinig authentieke voorwerpen tentoongesteld. De Mexicaanse regering schonk ons toen een hele reeks replica's van de beroemdste monumenten. Zodoende beschikken wij vandaag nog over een reeks bas-reliëfs van de site van Palenque en van teocalli, huizen van de Azteekse goden, zeer bekende monumenten die vandaag op een tentoonstelling te Londen te zien zijn. Op die manier hebben wij kunnen aantonen dat het mogelijk is om belangstelling te wekken voor kopieën van kunstwerken.
Het probleem van de grote tijdelijke tentoonstellingen blijft echter bestaan. Dat laatste punt moet worden aangehaald, want ik denk dat collega Mireille Holsbeke met dat ethisch probleem is geconfronteerd bij een tentoonstelling over West-Mexico. Als wij vandaag een tijdelijke tentoonstelling organiseren, stellen wij vast dat de musea niet noodzakelijk alle werken in huis hebben van alle beschavingen die zich in een bepaald deel van Latijns Amerika hebben ontwikkeld. Om zo'n volledig mogelijke tentoonstelling te kunnen organiseren, moeten wij soms bepaalde voorwerpen in leen vragen bij privé-verzamelaars.
Als het om een of om twee voorwerpen gaat, loopt dat meestal nog betrekkelijk vlot. Spijtig genoeg hebben zich moeilijkheden voorgedaan - en ik zal niet het voorbeeld van Mireille Holsbeke aanhalen - toen wij zo goed als carte blanche hebben gegeven aan de organisatie van de tentoonstelling `Schatten van de Nieuwe Wereld'. Het was een schitterende tentoonstelling, maar slechts 30% van de 600 à 650 tentoongestelde voorwerpen was afkomstig van openbare collecties, terwijl de overige 70% uit privé-collecties kwamen. Dat is niet abnormaal, maar er is erger.
In de daarop volgende jaren zijn vele van de tentoongestelde kunstvoorwerpen te koop aangeboden door het veilinghuis Sotheby's. De tentoonstellingscatalogus had hun waarde doen stijgen.

M. Sergio Purin, chef de travaux et titulaire des collections « Amériques » des Musées royaux d'Art et d'Histoire. - Il s'agit plus précisément de l'Amérique latine puisque, quand on évoque l'art précolombien, il convient non seulement de parler de l'Amérique du sud proprement dite mais également de l'Amérique centrale et d'une petite partie de l'Amérique du nord constituée par le Mexique.
La constitution des collections précolombiennes au musée du Cinquantenaire a comme point de départ l'ancien arsenal où était conservé un certain nombre d'objets et, notamment en ce qui concerne l'Amérique latine, une pièce, devenue éminemment prestigieuse pour les collections du musée, soit le fameux manteau de plumes dit « de Montezuma » et longtemps appelé ainsi, mais dont on saura ultérieurement qu'il n'est pas du tout aztèque.
Il est assez étonnant de souligner que ce manteau fit l'objet, non pas d'une controverse mais d'une sollicitation de l'impératrice Charlotte, sœur de notre souverain Léopold II, qui, à l'époque où elle régnait ou tentait de régner sur le Mexique en compagnie de son époux Maximilien, introduisit une demande auprès de l'État belge pour que l'on restituât au Mexique le manteau considéré à ce moment comme étant celui « de Montezuma ». Je crois que nous sommes tout à fait dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de restituer les biens à ceux à qui ils appartenaient à l'origine.
Comme Mme Mireille Holsbeke l'a très bien souligné au début de son exposé, la Belgique n'a pas eu de colonies, à proprement parler, sur le continent américain, si ce n'est la tentative menée par Léopold Ier, qui n'a finalement pas abouti.
Il faut aussi savoir que, jusqu'en 1820, la politique menée par l'Espagne, qui gouverne la plus grande partie de l'Amérique latine, est extrêmement contraignante vis-à-vis des personnes étrangères à l'Espagne et qui désirent se rendre en Amérique latine. Il y a, bien sûr, quelques exceptions puisque, au 18ème siècle, les Espagnols autorisent notamment la fameuse expédition de Charles-Marie de la Condamine, laquelle va permettre de mesurer exactement le diamètre de l'équateur.
En fait, il faudra attendre les années 1820, lorsque la plupart des pays d'Amérique latine acquièrent peu à peu leur indépendance, pour qu'un certain nombre de voyageurs puissent y entrer. Deux types de voyageurs vont se distinguer particulièrement et vont trouver intérêt à se rendre en Amérique latine : d'une part, les hommes d'affaires et, d'autre part, les diplomates envoyés par l'État belge. Ce sont deux groupes de personnes qui seront finalement les fournisseurs de nos différents musées, essentiellement des Musées royaux d'Art et d'Histoire, en ce qui concerne aussi bien ce qu'on appelle l'art précolombien que les objets appartenant à l'ethnographie américaine.
Curieusement, on pourrait croire qu'en 1820, ces pays d'Amérique latine n'avaient encore édité aucune loi concernant la protection de leurs patrimoines. Or, en lisant attentivement certaines Constitutions, notamment la Constitution péruvienne de 1821, on note que le général Don José de San Martin, le libérateur du Pérou à l'époque, évoque déjà l'interdiction de toute exportation d'œuvres appartenant au patrimoine péruvien. Malheureusement, ces lois ne seront pas du tout respectées et un grand nombre d'objets arriveront progressivement parmi nos collections aux Musées royaux d'Art et d'Histoire.
Il n'est évidemment pas question pour les hommes d'affaires, par exemple, d'accumuler des centaines d'objets et de revenir avec cette quantité impressionnante, puis de nous l'offrir. Il s'agit d'œuvres éparses, parfois très importantes. Mais je dirais que, dans l'ensemble, la quantité d'objets qui nous viennent de cette façon est relativement faible.
Par contre, en ce qui concerne nos diplomates, le phénomène devient plus important. Ainsi, dans les années 1860, le baron Émile de Ville, en poste en Équateur, envoya aux Musées royaux d'Art et d'Histoire, un ensemble de plus de quatre cents objets appartenant aux différentes civilisations de l'Équateur précolombien.
À la lecture de notre énorme quantité d'archives, on s'aperçoit qu'Émile de Ville n'est pas le seul diplomate à avoir agi de la sorte. Une énorme quantité de personnes ont fait de même.
Nous sommes aussi confrontés à d'autres situations. Ainsi, pour une période un peu plus récente, en 1929, le Président de la République du Pérou, M. Leguía, offrit aux souverains belges, Albert et Élisabeth, une collection très importante d'à peu près 150 objets appartenant à la civilisation Nasca. Celle-ci s'est développée entre 100 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ, sur la côte méridionale du Pérou. Elle nous a laissé un patrimoine en céramique polychrome de toute beauté qui fait sûrement encore l'admiration des visiteurs.
Là aussi, nous avons reçu récemment une demande des autorités péruviennes. Il semblerait que ce don effectué de chef d'État à chef d'État était en contradiction avec la Constitution péruvienne en vigueur à l'époque.
Mais il ne faudrait pas croire que le musée du Cinquantenaire n'a fait accueillir des objets sortis illégalement d'Amérique latine.
Il y a eu ce que nous pourrions appeler des exportations autorisées. C'est l'une d'entre elles qui a constitué le fond véritable des collections précolombiennes des musées royaux d'Art et d'Histoire : il s'agit de la collection offerte par Auguste Genin.
Nous avons la chance que ce dernier, bien que né sur le territoire mexicain, était de mère belge et de père français. Au cours de son activité d'homme d'affaires - c'est lui qui dirigea la société Nobel spécialisée dans la fabrication de dynamite sur le territoire mexicain - il fondera, fidèle sans doute à ses origines belges, les brasseries du Yucatán. Auguste Genin rassembla, au cours de ses voyages à travers le Mexique, une énorme collection d'objets dont 3.000 entreront dans les collections de Bruxelles. Il offrira la même quantité d'objets à un musée consacré essentiellement à l'ethnographie, le Musée de l'Homme à Paris.
Ces dons ne résultaient pas d'une décision ex abrupto d'Auguste Genin. Ce dernier avait bien l'intention de donner les œuvres à ces deux musées, mais après avoir soumis l'ensemble des objets qu'il désirait offrir à ces deux institutions, à l'approbation de ce qui deviendra plus tard l'Institut national d'Anthropologie et d'Histoire à Mexico, institution qui chapeaute toute la gestion du patrimoine artistique de la nation mexicaine.
Cette institution, elle, va retenir quelques œuvres qu'elle estime significatives et qui sont absentes de son propre patrimoine et, de façon tout à fait légale, laisser sortir à peu près 6.000 objets qui sont maintenant arrivés dans nos collections.
Il faut savoir aussi que, quand on parle de collections américaines, celles-ci ne se limitent pas à l'archéologie précolombienne. Cette dernière est certainement le point le plus sensible du point de vue des accords et des relations que l'on peut avoir avec les pays d'origine. Cependant, les collections « Amériques » du Musée du Cinquantenaire couvrent tout le continent américain, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, et toutes les époques, aussi bien les périodes antérieures à la conquête par les Européens que les périodes postérieures. Nos collections comportent donc des objets d'origine ethnographique, venant des populations autochtones, mais nous n'avons pas négligé l'aspect important de l'artisanat ou du folklore actuel.
En ce qui concerne les collections folkloriques, bien qu'elles aient été constituées de façon tout à fait légale, en achetant tout simplement à leurs propriétaires d'origine les objets désirés, on peut citer le cas, dans les années 1930, d'un autre diplomate belge, M. Stadler Errera qui, au cours de sa mission diplomatique au Mexique, acquit un certain nombre de vêtements traditionnels d'époque de différentes contrées.
Auguste Genin avait procédé exactement de la même façon au début du vingtième siècle et grâce à cela, le Musée du Cinquantenaire se trouve aujourd'hui à la tête d'une collection de vêtements traditionnels mexicains que le gouvernement mexicain et les spécialistes mexicains nous envient. Pourquoi ? Parce que dans la politique suivie par le Mexique, il n'y a pas eu véritablement d'intérêt pour cet art traditionnel qui n'était jamais que la continuité du passé autochtone, du passé indien de ce pays et que le Mexique a donc laissé se perdre ce patrimoine ou l'a laissé partir, comme dans ce cas, sans élaborer aucune loi de protection.
Comme le disait Anne-Marie Bouttiaux, normalement, le problème de la colonisation s'arrête donc en 1960. Jusqu'à cette date, l'entrée quasi illégale ou même officielle, des objets appartenant au monde précolombien ou même à l'ethnographie de l'Amérique latine et qui constituent le noyau de nos collections, ne pose pas vraiment problème puisque nous sommes, éthiquement parlant, en ordre vis-à-vis des pays d'origine.
En fait, le problème va s'aggraver, que ce soit au niveau belge ou au niveau des États-Unis qui, eux, vont réagir beaucoup plus rapidement, à partir des années 1960. En effet, c'est à cette époque que l'on observe véritablement un boom de l'intérêt pour l'art précolombien, tant de la part des collectionneurs privés que des institutions. C'est aussi à partir de cette époque-là que l'on va assister à l'apparition d'un autre phénomène, l'intérêt pour les expositions d'art précolombien.
Auparavant, c'est à peine si le public daignait se déplacer pour aller visiter ce genre d'exposition mais, à partir de 1960, peut-être en raison d'une vulgarisation et d'une meilleure diffusion des connaissances concernant ces civilisations-là, une certaine aura, un certain prestige les entoure et l'on remarque chez le public une sensibilité pour réagir à des termes comme Aztèque, Maya, Inca et à se sentir attiré vers ces domaines-là.
Ces expositions temporaires ont naturellement également intéressé les musées qui voulaient compléter le panorama des civilisations précolombiennes et offrir ainsi au public la vision la plus correcte et la plus complète possible du passé de ces pays d'Amérique latine, mais également tous les collectionneurs privés, et il ne faut pas croire qu'à cet égard les chiffres soient minimes.
Aujourd'hui, l'analyse des chiffres relatifs à l'importation légale ou illégale - nous en débattrons après - d'objets précolombiens montre que la comparaison de ce que les Musées royaux d'Art et d'Histoire ont pu acheter en quarante ans et de ce que les collectionneurs privés en Belgique ont acheté pendant la même période, atteint la proportion de un pour cinq. Si nous avons acheté 400 objets, les collectionneurs privés en ont au moins acheté 2.000 à 2.500 durant la même période.
Voilà qui conclut ce bref résumé de la situation des collections de l'Amérique latine dans les Musées Royaux d'Art et d'Histoire.
La première exposition consacrée au Mexique s'est tenue en 1923 au Musée du Cinquantenaire, mais très peu d'objets authentiques y ont été exposés. En revanche, le gouvernement mexicain nous a fait don, à l'époque, de toute une série de moulages représentant les monuments les plus prestigieux. C'est ainsi que nous avons encore aujourd'hui - et nous avons précieusement conservé ces objets - toute une série de bas-reliefs du site de Palenque ou de fameux téocallis, maisons des dieux aztèques, etc., qui sont des monuments très connus et que l'on peut voir actuellement dans une exposition à Londres. Grâce à cela nous avons pu montrer qu'il était possible de susciter l'intérêt à partir de copies d'œuvres.
Le problème des grandes expositions temporaires demeure. C'est un dernier point à soulever parce que je crois que ma collègue, Mireille Holsbeke, a été confrontée à ce problème éthique lors d'une exposition consacrée au Mexique occidental. Lorsque nous organisons aujourd'hui des expositions temporaires consacrées à l'art précolombien, nous constatons que les musées ne possèdent pas forcément toutes les œuvres de toutes les civilisations qui se sont développées dans telle ou telle contrée de l'Amérique latine. Il nous arrive dès lors, pour que notre exposition soit la plus complète possible, de nous tourner vers des collections privées pour obtenir certains objets en prêt.
Quand il ne s'agit que d'un ou deux objets, les choses peuvent encore relativement bien se passer. Malheureusement, des difficultés sont apparues - et je ne prendrai pas pour exemple le problème qu'a connu Mireille Holsbeke à cette époque - lorsque nous avons laissé pratiquement carte blanche à l'organisation de l'exposition « Trésors du Nouveau Monde », que beaucoup d'entre vous ont dû voir. Elle était prestigieuse, les objets étaient superbes, mais 30% seulement des 600 ou 650 objets exposés provenaient de collections publiques, tandis que les 70% restants provenaient de collections privées. Il n'y a là rien d'anormal, mais il y a plus grave.
En effet, dans les années qui ont suivi, beaucoup d'œuvres ayant été exposées dans le cadre de nos institutions nationales ont été mises en vente par la maison de vente publique Sotheby's, après avoir acquis une plus-value certaine grâce au catalogue publié à l'époque de l'exposition.

Griekenland

Grèce

De heer Colin Renfrew, archeoloog, professor, Cambridge University (in het Engels). - In de eerste plaats wil ik zeggen dat het een waar genoegen is om hier vandaag aanwezig te zijn op dit belangrijk colloquium met betrekking tot de Belgische ratificatie van het UNESCO-verdrag van 1970.
Het Verenigd Koninkrijk heeft dit verdrag onlangs geratificeerd. Persoonlijk meen ik dat die ratificatie wel eerder had mogen gebeuren, maar dit geldt niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk.
Ik zal het vandaag hebben over Griekenland. In de map die de deelnemers hebben ontvangen, zit ook een nota die ik heb voorbereid.
De Griekse archeologische dienst levert al jarenlang schitterend werk inzake het beheer van het Griekse erfgoed. De Griekse wetgeving wordt goed toegepast. Mijn felicitaties gaan dan ook uit naar onze Griekse collega's die het Griekse erfgoed al jaren efficiënt beheren.
Aangezien iedereen mijn nota reeds heeft ontvangen, wil ik deze in een ruimere context plaatsen. Aan de koloniale periode in Griekenland kwam in 1821 een einde met de onafhankelijkheid van het land. Wanneer we het hebben over restitutie, mogen we niet vergeten dat het UNESCO-verdrag van 1970 geen retroactieve werking heeft. Artikel 7, b, 2 van het verdrag bepaalt dat de Staten die het verdrag ondertekenen zich ertoe verbinden op vraag van de ondertekenende Staat van herkomst de nodige stappen te doen om al het culturele erfgoed terug te geven dat na de inwerkingtreding van het verdrag in beide Staten naar het land is gekomen. Het UNESCO-verdrag heeft wettelijk dus enkel betrekking op de goederen die na de ratificatie van het verdrag werden geïmporteerd. Voor het Verenigd Koninkrijk is dit pas sinds kort en voor België zal dit pas gelden vanaf de ratificatie. Tot zover het wettelijke aspect van de restitutie.
Zoals mevrouw Holsbeke heeft aangeven is er echter ook een ethisch aspect. Vele landen die in hun musea belangrijke culturele objecten hebben verzameld, hebben een ethische plicht om die objecten terug te geven. Hierover moet uitvoerig worden gedebatteerd. Er is wel een wettelijke verplichting om goederen terug te geven die recent werden geïmporteerd. Er moet echter een onderscheid worden gemaakt enerzijds tussen de ethische plicht van restitutie van culturele erfgoederen die tijdens de koloniale periode werden weggenomen - in de meeste gevallen tegen de wetgeving van het land van herkomst in - anderzijds de goederen die reeds lang geleden werden weggenomen, soms zelfs vóór in de landen van herkomst een wetgeving terzake bestond. De heer Purin gaf in dit verband reeds het voorbeeld van de Zuid-Amerikaanse landen. Dit leidt tot ingewikkelde juridische problemen.
In het geval van Griekenland werden vooral op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw vele Griekse culturele erfgoederen verzameld. Het ging vooral om marmeren beelden. De eerste grote verzameling dateert van 1812, toen voor koning Ludwig van Beieren heel wat objecten uit de Aphaia-tempel in Aegina werden verwijderd, die nu te vinden zijn in de Glyptothek in München. Hierop volgde de verwijdering van de marmeren beelden van het Parthenon op de Acropolis door Lord Elgin. Elgin deed dit in de periode vóór de onafhankelijkheid van Griekenland in 1921 en hij werkte met een firman van de Ottomaanse overheden uit Constantinopel, waardoor hem was toegestaan onderzoek te verrichten, hoewel het zeer onduidelijk was of hij de beelden mocht wegnemen.
De collectie werd wel degelijk weggehaald en in 1816 kocht de Britse regering haar aan voor het British Museum. Ik denk dat er duidelijk sterke ethische argumenten zijn om de marmeren beelden van het Parthenon aan Griekenland terug te geven, maar we mogen niet vergeten dat ze werden geëxporteerd vóór de onafhankelijkheid van Griekenland en dus vóór Griekenland als natie een wet tegen dergelijke praktijken kon goedkeuren. We moeten hierover duidelijk zijn.
De Griekse regering heeft zich in het recente verleden wel doeltreffend verzet tegen het weghalen van antieke stukken. De gevolgen van de ratificatie van het UNESCO-verdrag voor Groot-Brittannië of België zijn dan ook ervoor te zorgen dat er nu niet meer geplunderd wordt. Vergeet niet dat archaioklopia, het roven van antieke stukken, in Griekenland ook vandaag nog voorkomt. Ook in vele andere landen, zoals Cambodja en West-Afrikaanse landen, zoals Mali, gaat het roven van belangrijke archeologische en historische artefacten nog steeds door. De eerste plicht van elk land dat het UNESCO-verdrag ratificeert, is volgens mij dan ook ervoor te zorgen dat geen enkel museum of openbare collectie nog geroofde antieke stukken opneemt. Sommige musea hebben inderdaad een dergelijke maatregel genomen. Het British Museum heeft pas onlangs, in 1999, een eigen resolutie gepubliceerd waarin het verklaart enkel nog antieke stukken aan te kopen waarvan kan worden aangetoond dat ze al vóór 1970 bestonden. De logica is dat van antieke stukken die na 1970 werden geroofd, niet kan worden aangetoond dat ze voordien al in wetenschappelijke kringen bekend waren en deze stukken worden dan ook in geen enkel geval door het museum aangekocht. Musea zouden dus verbod moeten krijgen nog antieke stukken met onbekende herkomst aan te kopen.
De antiquiteitenhandel is hier natuurlijk niet zo voor te vinden. Vanmiddag zullen we daarover discussiëren met de vertegenwoordigers van deze handel en ik voorspel dat ze niet blij zullen zijn met de resolutie dat musea geen antieke stukken van onbekende herkomst meer mogen aankopen. Mijns inziens is dat echter de wettelijke verplichting die voortvloeit uit de ratificatie van het UNESCO-verdrag van 1970.
In mijn paper verwijs ik naar de soms succesvolle pogingen van Griekenland, Turkije en andere landen om antieke stukken terug te krijgen die geëxporteerd werden na 1970, in bepaalde gevallen naar de Verenigde Staten. Noch het Metropolitan Museum of Art, noch het Boston Museum of Fine Arts hebben een aankoopbeleid dat voorkomt dat ze recent geroofde antieke stukken verwerven. Het Boston Museum of Fine Arts heeft onlangs nog de `Vermoeide Hercules' in zijn collectie opgenomen. Dat is het bovendeel van een beeld waarvan de onderkant in Turkije blijft en dat na 1971 werd ontdekt.
Ik zal niet te ver uitweiden, maar wil toch benadrukken dat restitutie ethische kanten heeft, waarover we vanochtend discussiëren, en dat er goede argumenten te vinden zijn voor de restitutie van bepaalde antieke stukken die werden weggehaald in de koloniale of postkoloniale periode. Daarover moet nog verder worden gediscussieerd. Niet iedereen is het er blijkbaar over eens dat antieke stukken moeten worden teruggegeven. En als er een akkoord is, hoeveel moeten er dan worden teruggegeven? Daarover moeten we eerst een overeenkomst bereiken. Dat is de ethische invalshoek.
De wettelijke kant van de zaak begint bij het feit dat er nog altijd antieke stukken worden aangekocht. Dat verontrust mij als archeoloog werkelijk zeer erg, omdat de plundering van het culturele erfgoed van de wereld ook vandaag nog doorgaat.
De plundering in Azië, in Afrika en uiteraard in Europa gaat nog steeds door. Ook in Griekenland wordt nog steeds geplunderd. De musea van Amerika en ongetwijfeld ook van andere gedeelten van de wereld kopen nog steeds recent geplunderde antiquiteiten.
Dat is de eerste bezorgdheid en de wettelijke implicatie van de ratificatie van het verdrag van 1970. U zal deze zaken ongetwijfeld vanmiddag verder kunnen uitdiepen, maar ik denk dat het beschamend zou zijn voor België als Belgische musea na de ratificatie van dit verdrag door zouden gaan met de aankoop van antiquiteiten waarvan de oorsprong niet bekend is. Volgens mij kan niemand het daarmee oneens zijn.
Dit verdrag is wettelijk niet retroactief, al ben ik het met mevrouw Holsbeke eens dat het ethisch gezien wel retroactief zou moeten zijn. Het is echter totaal uitgesloten dat Belgische musea of privé-verzamelaars geplunderde oude stukken of antiquiteiten waarvan men de oorsprong zogezegd niet kent, zouden blijven kopen. Ik vraag ook aan musea en verzamelaars in Groot-Brittannië mij daarin te volgen, maar niet iedereen doet het. De veilinghuizen Sotheby's en Christie's aanvaarden het niet helemaal. Sotheby's is bijvoorbeeld gestopt met het veilen van antiquiteiten in Londen, maar gaat ermee door in New York. We hebben het hier wel degelijk over een internationaal probleem en zodra men het er in België over eens is geworden dat dit soort aankopen niet langer kan, hoop ik dat België en andere naties hun invloed zullen laten gelden en erop zullen toezien dat het een wereldwijd verdrag wordt. Dat zou met zich meebrengen dat ook de Verenigde Staten en andere onverzadelijke landen zich erbij aansluiten.
Tot slot wens ik erop te wijzen dat het een schandaal is dat vandaag dit plunderproces nog steeds doorgaat en dat musea in de hele wereld nog steeds antiquiteiten kopen waarvan ze de oorsprong niet kennen. We moeten dit nu stoppen en pas dan kunnen we doorgaan met de ethische kwesties die we vanochtend hebben behandeld.

M. Colin Renfrew, archéologue, professeur, Université de Cambridge (en anglais). - Tout d'abord, je tiens à vous dire combien je suis heureux d'être présent aujourd'hui à cet important colloque qui marque un progrès vers la ratification par la Belgique de la convention de l'UNESCO de 1970.
Le Royaume-Uni a ratifié très récemment cette convention. Je fais cependant partie des personnes qui estiment qu'elle aurait dû l'être bien plus rapidement mais cette critique, je pourrais l'appliquer à bien d'autres pays que le Royaume-Uni.
Aujourd'hui, je parlerai de la Grèce. Vous trouverez dans les papiers distribués aux participants un document de travail que j'ai préparé.
C'est un privilège de pouvoir faire un rapport sur la Grèce où le service archéologique grec fait depuis longtemps de l'excellent travail en matière de biens culturels. La loi grecque est bien appliquée. Je voudrais dès lors féliciter nos collègues grecs qui durant toutes ces années ont administré de manière efficace leur patrimoine archéologique.
Je voudrais situer mon document de travail dans un contexte plus large en vous rappelant que la période coloniale n'a pris fin en Grèce qu'en 1821, lors de son indépendance, et en signalant que la convention de l'UNESCO de 1970 ne prévoit pas la rétroactivité pour la restitution. L'article 7, b, 2 dispose qu'à la demande de l'État d'origine du bien culturel partie à la convention, les États s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour restituer un bien culturel qui aurait été importé après que les deux États aient donné force à la convention. Pour le Royaume-Uni c'est le cas depuis peu et pour la Belgique cela sera le cas sitôt qu'elle aura ratifié la convention. Voilà pour l'aspect légal.
Mme Holsbeke a judicieusement insisté sur un autre aspect : la question éthique. En effet, de nombreux pays ont le devoir éthique de rendre les objets culturels importants rassemblés dans leurs musées. Cela demande à être débattu plus amplement. Mais la restitution d'objets importés récemment est une obligation légale. Il faut cependant faire une distinction entre le devoir éthique de restitution de biens culturels acquis durant la période coloniale, dans la plupart des cas en infraction avec la législation du pays d'origine, et celle de biens déplacés depuis longtemps, parfois même avant que les pays n'aient de législation qui en interdisaient l'exportation, comme M. Purin l'a souligné dans le cas de l'Amérique du Sud. Cela induit une longue série de questions juridiques complexes.
Dans le cas de la Grèce, les objets culturels, essentiellement des sculptures en marbre, ont été collectés surtout à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème. La première grande collecte date de 1812 lorsque de nombreux objets du temple d'Aphaia à Égine furent emportés pour Louis de Bavière. Cette collection se trouve aujourd'hui à la Glyptothèque de Munich. Suivit l'enlèvement par Lord Elgin des frises et d'autres objets du Parthénon sur l'Acropole, évidemment avant l'indépendance de la Grèce. Lord Elgin disposait d'ailleurs d'un firman de l'autorité ottomane de Constantinople qui l'autorisait à étudier les objets en marbre de l'Acropole mais qui n'était pas très clair quant au droit de les enlever.
La collection a bel et bien été emportée et achetée en 1816 par le gouvernement britannique pour le British Museum. Je pense qu'il y a des arguments éthiques forts en faveur de la restitution des frises du Parthénon à la Grèce. Mais ces sculptures ont donc été exportées avant l'indépendance et dès lors avant que la Grèce ne puisse, en tant que nation, édicter une loi contre de telles pratiques. Il faut être clair à ce sujet.
Dans le passé récent le gouvernement grec s'est opposé efficacement à l'exportation d'antiquités. Les conséquences de la ratification de la convention par la Grande Bretagne ou la Belgique seront d'assurer qu'il n'y aura plus de pillage. N'oublions pas que le pillage de pièces archéologiques importantes sévit en Grèce encore actuellement, mais aussi au Cambodge, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, et dans bien d'autres pays du monde. La première obligation de chaque pays qui ratifie la convention de l'UNESCO est de veiller à ce qu'aucun musée, aucune collection publique ne fasse l'acquisition d'antiquités volées. Certains musées ont déjà décidé d'une telle mesure. Le British Museum a publié en 1999 une résolution déclarant que désormais il n'acquerra plus d'antiquités que s'il peut être prouvé qu'elles ont été découvertes avant 1970. La logique est que pour les pièces pillées après 1970, il ne peut être prouvé qu'elles étaient connues des milieux scientifiques et ces pièces ne seront dès lors en aucun cas achetées par le musée. L'achat d'antiquités de provenance inconnue devrait donc être interdit aux musées.
Ces mesures ne sont évidemment pas bien accueillies par ceux qui font commerce d'antiquités. Nous en discuterons cet après-midi avec les représentants de ce commerce et je prévois que la résolution interdisant aux musées d'acheter des objets de provenance inconnue ne les réjouira pas. À mon sens telle est pourtant l'obligation légale qui découle de la ratification de la convention de 1970. Il ne devrait plus y avoir de telles acquisition ni pour des collections publiques ni pour des collections privées.
Dans ma contribution, je renvoie à des tentatives parfois réussies de la Grèce, de la Turquie et d'autres pays d'obtenir la restitution d'antiquités exportées après 1970, spécialement à destination des États-Unis. En effet, ni le Metropolitan Museum of Arts, ni le Museum of Fine Arts de Boston n'ont de politique d'acquisition qui empêcherait l'achat d'antiquités provenant d'un pillage récent. Le Museum of Fine Arts de Boston a récemment inclus dans ses collections un « Hercule fatigué » qui est la partie supérieure d'une statue dont le reste se trouve en Turquie et qui fut découverte après 1971.
Sans m'étendre trop longuement, je voudrais insister néanmoins sur les aspects éthiques de la restitution et sur le fait qu'il y a bons arguments en faveur de la restitution de certaines antiquités qui furent enlevées durant la période coloniale ou même post-coloniale. Cependant cela nécessitera d'autres discussions parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce sujet ni sur le nombre de pièces à restituer en cas d'accord.
La question juridique commence par le fait qu'on achète toujours des antiquités. Je m'inquiète très fort en tant qu'archéologue de ce que le pillage du patrimoine culturel mondial se poursuive encore aujourd'hui.
Le pillage perdure en Asie, en Afrique et bien sûr en Europe, même en Grèce. Les musées américains et sans doute d'autres parties du monde achètent toujours des antiquités volées récemment.
Mettre fin à ce pillage est le premier objectif et la conséquence légale de la ratification de la convention de 1970. Vous aurez la possibilité d'approfondir cette discussion cette après-midi mais je crois que ce serait une honte pour la Belgique que ses musées continuent à acquérir des antiquités de provenance inconnue après la ratification de la convention. Je serais surpris d'entendre quelqu'un contester ce fait cet après-midi.
Cette convention n'a légalement aucun effet rétroactif quoique je sois d'accord avec Mme Holsbeke pour dire qu'elle devrait en avoir d'un point de vue éthique. Mais il est absolument exclu que des musées ou des collections privées belges puissent continuer à acheter des pièces antiques ou anciennes volées et dont l'origine serait soi-disant ignorée. Je fais la même demande aux musées et aux collectionneurs britanniques mais tous ne partagent pas ce point de vue. Les sociétés de vente aux enchères comme Sotheby's ou Christie's n'adhèrent pas complètement à cette position. Sotheby's a par exemple mis fin à ses ventes d'antiquités à Londres mais pas à New York. C'est donc bien un problème international. J'espère que, sitôt qu'il y aura un consensus en Belgique sur l'arrêt de ce genre d'achats, ce pays et d'autres nations joueront de leur influence pour que cette convention s'applique au monde entier et en particulier aux États Unis et à d'autres pays insatiables.
Pour terminer, je souhaite répéter qu'il est scandaleux qu'aujourd'hui encore le pillage se poursuive et que des musées persistent à acheter des antiquités d'origine inconnue. Nous devons mettre fin à cela immédiatement et ensuite seulement nous pourrons poursuivre avec les questions éthiques.

De Tweede Wereldoorlog

Deuxième guerre mondiale

De in beslag genomen goederen

Les biens spoliés

De heer Jacques Lust, onderzoeker, diensten van de eerste minister van België (in het Engels). - Hoewel de titel van deze uiteenzetting ietwat misleidend is, wil ik toch een persoonlijk overzicht en een indruk geven van de feitelijke situatie in Noord-Amerika, West- en Oost-Europa met betrekking tot de `culturele goederen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn weggehaald'. Ten tweede wil ik aangeven welke onderzoeksdomeinen en restituties nog niet zijn afgesloten en welke culturele goederen, zoals kunstwerken, bibliotheken, archieven naar mijn mening nog steeds `vermist zijn', nog niet teruggegeven of gelokaliseerd zijn, zeker wat België betreft.
Eerst ga ik even in op het recente Belgische succesverhaal met betrekking tot verdwenen culturele goederen. In 2001 werden Belgische archieven teruggevonden in het voormalige KGB- of Osobyi archief te Moskou. Wouter Steenhaut en Michel Vermote van AMSAB te Gent ontdekten dat een grote hoeveelheid archiefmateriaal dat in België in beslag was genomen en naar Duitsland was gebracht, na de Tweede Wereldoorlog naar de voormalige Sovjetunie was verhuisd. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Louis Michel, rondde in 2001 met succes de onderhandelingen tussen Rusland en België af. Minister van Defensie André Flahaut en het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis verleenden de nodige logistieke steun. Aldus werd België, samen met Frankrijk en Liechtenstein één van de eerste landen die hun archieven terugkregen. De Russische Federatie heeft nog steeds archieven van meer dan dertig andere landen in haar bezit.
Mijn eerste vraag is: kan men, na ongeveer tien jaar van internationaal onderzoek, congressen, deskundigenverslagen en officiële rapporten, ontdekkingen en restituties, een waarheidsgetrouwe evaluatie maken van de culturele verliezen en vondsten?
Dankzij het UNESCO-initiatief bestaat er een internationaal juridisch kader van richtlijnen met betrekking tot de plunderingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ongetwijfeld zullen andere sprekers daar vandaag uitgebreider op ingaan.
Na meer dan tien jaar onderzoek over de plunderingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kan men twee thema's onderscheiden: de verliezen van culturele overheidsinstellingen zoals musea, bibliotheken en archieven enerzijds en anderzijds de individuele privé-collecties, meestal goederen van joodse origine.
In West-Europa en Noord-Amerika ligt de klemtoon momenteel op de teruggave van joodse collecties, terwijl in Oost-Europa vooral de nadruk wordt gelegd op het verlies van het officiële culturele erfgoed van de naties en hun instellingen. Deze zienswijze werd complexer als gevolg van het uiteenvallen van de voormalige Sovjetunie en de zoektocht naar een nationale identiteit van de nieuw gevormde Staten. In de Westerse landen is de problematiek van de plunderingen momenteel gericht op het opsporen, het lokaliseren en de teruggave van joodse culturele collecties en voorwerpen conform de Overeenkomst van de Conferentie van Washington van 1998. Achteraf beschouwd, hebben beide zienswijzen slechts betrekking op een deel van wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog aan culturele goederen verdwenen is.
Om dit laatste punt toe te lichten, kunnen we verwijzen naar de Belgische archieven die uit Moskou terugkeerden: het joodse aandeel daarin was zeer klein. Op een totaal van 20.000 dossiers, was 75% afkomstig uit militaire archieven en 25% van privé-organisaties en -personen in België. Van dit gedeelte van 25% komt ongeveer een derde uit vrijmetselaarsarchieven en een derde uit socialistische of communistische archieven. Het overige derde is van diverse archieven afkomstig.
Slechts één procent van het totale bedrag heeft betrekking op archieven van joodse origine. In vergelijking tot Duitse documenten over de plundering van cultuurgoederen in België, zijn dat uiterst lage cijfers, waaruit blijkt dat niet alleen de joodse gemeenschap werd geplunderd, zoals nog steeds in brede bevolkingslagen wordt gedacht.
Strookt die analyse met de werkelijkheid? In zekere mate wel. Zijn alle verloren archieven teruggevonden? Ik denk van niet. Er kunnen nog nieuwe ontdekkingen gebeuren. Veel hangt af van de wil om het speurwerk verder te zetten en de wezenlijke historische informatie te evalueren.
Op internationaal vlak zien we dat er massaal verzamelwerken worden uitgegeven, dat er nieuwe websites worden gecreëerd, meestal door officiële organisaties en Europese culturele instellingen. Die bevatten lijsten, verslagen en catalogi met de volledige beschrijving van verloren schilderijen, beeldhouwwerken, wandtapijten en andere cultuurobjecten, bibliotheken en archieven, in de meeste gevallen zonder enig fotografisch bewijsmateriaal. Die publicaties vermelden duizenden ja zelfs honderdduizenden verloren cultuurobjecten, miljoenen boeken en tonnen archiefmateriaal. De methode van catalogeren is gebaseerd op nauwgezet wetenschappelijk onderzoek waarbij het cultuurobject en de kunsthistorische benadering centraal staan. Slechts een gering aantal cultuurgoederen komt opnieuw te voorschijn en wordt aan hun voormalige eigenaars, erfgenamen of instellingen teruggegeven. Het grote verschil tussen de astronomische aantallen verloren cultuurgoederen en het geringe aantal teruggevonden goederen wekt een irreële indruk, anders gezegd: er klopt iets niet met die cijfers. Niemand durft de cruciale vraag te stellen waarom na tien jaar speurwerk en documentatie dat verschil nog zo groot blijft, en waarom de cijfers worden aanvaard zonder enige kritische analyse van de onderliggende historische problemen.
Over de verloren cultuurgoederen is heel wat informatie voorhanden en de achtergrondinformatie blijkt grotendeels aannemelijk. Vaak wordt echter uit het oog verloren dat gegevens werden verzameld om andere redenen dan enkel de identificatie van het voorwerp omwille van kunsthistorische, bibliografische of archiefdoeleinden. Dat proces is kenmerkend voor verloren cultuurgoederen uit privé-verzamelingen. De basisgegevens voor die inventarissen werden onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog verzameld met in het achterhoofd een schadeloosstelling.
Voor experts blijft het moeilijk om te zeggen of de papieren versie klopt met het echte kunstvoorwerp. Zo werd bijvoorbeeld een 16de-eeuws schilderij van de Vlaamse School omgedoopt tot een werk van Pieter Bruegel de Oudere, ter wille van de verzekering. Het opwaarderen van de kunstwaarde of het upgraden - om het modern te zeggen - van een kunstwerk omwille van winstbejag was en is een veelvuldig gebruik.
In België waren de meeste verloren cultuurgoederen (meer dan 90%) privé-goederen. Instellingen ter bescherming van het cultureel erfgoed zoals het KIK gingen niet onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog van start. (Zelfs vandaag bestaat in de meeste instellingen maar weinig systematische kennis en fotografisch bewijsmateriaal over privé-verzamelingen, met uitzondering van topverzamelingen van schone kunsten of bibliotheken, die werden tentoongesteld of als donatie afgestaan aan het cultureel erfgoed van een natie.)
Ik zal die discrepantie illustreren met een voorbeeld uit de Belgische archieven die in Moskou werden teruggevonden en zal aantonen welke aspecten daarbij misleidend kunnen zijn.
De Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), een van de nationaal-socialistische organisaties die de toon aangaven als het op plunderen van kunstvoorwerpen aankwam, was tijdens de Tweede Wereldoorlog ook actief in België. De ERR had het vooral gemunt op Belgische politici en professoren die België in mei 1940 waren ontvlucht en niet naar bezet België waren teruggekeerd of niet opnieuw door het Duitse bewind werden aangesteld.
Niko Gunzburg was een van de leiders van de joodse gemeenschap in Antwerpen. In de archieven die uit Moskou terugkwamen, draagt geen enkel archieffonds of dossier zijn naam, in elk geval niet in het joodse deel van de archieven. Niko Gunzburg was wel geboren in Riga, maar werd advocaat, professor en decaan van de Rechtsfaculteit van de Universiteit van Gent. In het vooroorlogse België was hij ook actief in de protestbeweging La Justice du Troisième Reich tegen het nationaal-socialisme. In een zeldzaam, maar uitgebreid rapport dat in het Bundesarchiv in Koblenz werd teruggevonden, analyseerde de ERR Belgien hoe de archieven in zijn huis werden gevonden. Na onderzoek door de Sicherheitsdienst doorzocht de ERR Belgien of de Rosenberggroep zijn huis in Antwerpen. Ze waren niet in de eerste plaats geïnteresseerd in Gunzburgs officiële activiteiten die hierboven werden beschreven, maar vooral in zijn uitgebreide correspondentie over zijn hoge vrijmetselaarsfuncties en zijn persoonlijke deelname aan de internationale vrijmetselaarscongressen in de jaren 1930. Tien kratten werden gevuld met die archieven, boeken uit zijn bibliotheek en enkele schilderijen van joodse schilders. Op het eerste gezicht werden geen archieven van Niko Gunzburg uit Moskou gerecupereerd. Maar niemand heeft de vrijmetselaarsarchieven die uit Moskou terugkwamen, grondig onderzocht om dit standpunt te kunnen bevestigen. De federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden - onder de Belgische minister Charles Picqué - zijn nu bezig met een nieuw onderzoek van de joodse cultuurobjecten om de nieuwe historische standpunten te verduidelijken. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met de Indemnification Commission for the Belgian Jewish Community's Assets (Commissie schadeloosstelling joodse Gemeenschap) onder voorzitterschap van de heer Lucien Buysse.
De meeste organisaties gaan in het buitenland op zoek naar hun verloren cultuurgoederen, vanuit de eenvoudige veronderstelling dat de meeste geroofde cultuurgoederen werden geëxporteerd, meestal naar Duitsland - men vergeet daarbij zelfs dat het Duitsland van vandaag niet hetzelfde is als dat van 1945 - en verder rechtstreeks naar Rusland. Bij die simpele redenering vergeten de experts dat bijna elke stad die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bezet, opslagplaatsen had waarvan de inhoud na de oorlog werd verkocht. Dat werd nooit nader onderzocht. Alleen de Study Commission on Jewish Assets (Studiecommissie joodse goederen) onderzocht dat delicate probleem en berekende in haar eindrapport hoe groot het aandeel van joodse goederen daarin was. Tussen 1948 en 1953 organiseerde de Belgische Staat zes grote veilingen in het veilinghuis Palais des Beaux-Arts in Brussel. Andere administraties, zoals het ministerie van Financiën, hielden echter ook veilingen. Het onderzoek leidde zelfs tot de identificatie van verkochte objecten die vergoed kunnen worden door de nieuwe commissie-Buysse. Het onderzoek toont dus aan dat een deel van de gestolen goederen op Belgische bodem bleven en nooit naar Duitsland of Oost-Europa werden gebracht. Daarom ook worden ze daar niet teruggevonden. Een ander vergeten detail is dat de grenzen van Duitsland nu niet dezelfde zijn als die van 1945. Al die elementen tonen duidelijk aan dat we ook veel aandacht moeten hebben voor de kritische historische achtergronden en niet alleen voor de beschrijving van de objecten zelf.
De afgelopen tien jaar werd er wereldwijd een enorm aantal overzichten en catalogi met culturele verliezen samengesteld. Het onderzoek zou moeten worden gevoerd vanuit een historische en niet vanuit een kunsthistorische of archivistische invalshoek. Het aantal gerecupereerde cultuurgoederen is miniem, zelfs bij de officiële instanties. De grote kloof die gaapt tussen het aantal cultuurgoederen dat verloren ging en het aantal dat gerecupereerd werd, moet opnieuw geëvalueerd worden in het licht van een kritisch heronderzoek van de inventarissen, van de lijsten (met kunstwerken) van de veilingen die georganiseerd werden door de plaatselijke regeringen en van de inhoud van de buit. Hoewel plundering en vooral plundering van cultuurgoederen altijd bij oorlog horen, zijn de slachtoffers niet in alle oorlogen dezelfde.
Wanneer we een vergelijking maken tussen de goederen die in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in België werden geroofd, stellen we vast zowel in de aard als in het volume van de goederen een enorme wijziging vast. Buiten de plundering van enkele `lokale' musea in Aalst en Aarlen werden in België in de Eerste Wereldoorlog vooral de historische sites en monumenten - zoals het middeleeuwse centrum van Ieper - en de objecten nabij de frontlinie verwoest. De Duitse bezetter ging niet over tot een systematische plundering van de roerende culturele goederen. Er werden zelfs objecten uit het gebied aan de frontlijn teruggegeven aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Brussel.
Minder dan vijfentwintig jaar later ging het niet meer om vernietiging, maar om de systematische plundering waarbij de tegenstanders van het nationaal-socialisme werden geviseerd, zoals de politici Van Zeeland, Huysmans, de Laveleye, Dens en anderen. Hoewel de Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog barbaars was, was er geen sprake van raciale vervolging en de daarmee verbonden plundering. De nationaal-socialistische ideologie en de macht van organisaties als de Sicherheitsdienst en de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg maakten het verschil. De restitutie na de Tweede Wereldoorlog verliep op gelijke wijze. De schade aan privé-bezit was veel groter dan de schade aan gebouwen en collecties van de overheid.
In het verdrag van Versailles werd België afgeschilderd als het weerloze slachtoffer van de Duitse barbarij. Het kreeg dan ook compensaties voor de vernietiging van het erfgoed: twee nieuwe zijpanelen voor het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck en een nieuw samengestelde bibliotheek voor de vernietigde universiteitsbibliotheek van Leuven. Na de Tweede Wereldoorlog werden de overheden in de eerste plaats geconfronteerd met verliezen van privé-bezit. De wetenschappelijke staven van nationale en lokale musea, bibliotheken en archieven waren niet geïnteresseerd en ze namen dan ook een passieve houding aan omdat ze hun eigen collecties niet waren verloren. De onderzoeken na de Tweede Wereldoorlog lieten dan ook veel te wensen over. Minder dan 20% van de culturele goederen die in de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland waren verscheept, keerden terug naar België, maar minder dan 10% kwam nadien bij de vroegere eigenaars terecht. Ik hoop dat de volgende spreker, Christiane Logie, met die vaststelling rekening zal houden. Het goede nieuws is dat eindelijk een plan is uitgewerkt voor het geval een gewapend conflict uitbreekt. In 1939 was dat niet voorhanden. Minder positief is dat zo een plan na enkele jaren nutteloos wordt als het niet geregeld wordt bijgewerkt.
Al die bedenkingen tonen aan dat veel van de culturele goederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geroofd, nooit werden opgeëist of terugbezorgd. Er moet dus nieuw onderzoek worden gedaan.
Het onderzoek van de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is toegespitst op de identificatie van de eigenaars van de culturele goederen die zich in de grootste Belgische culturele instellingen bevinden, die zeer nauw hebben samengewerkt met de onderzoekscommissie.
In nauwe samenwerking met de commissie voor schadeloosstelling wordt eindelijk een financiële berekening gemaakt van de joodse culturele collecties die door de Belgische overheid werden verkocht.
Het ministerie van Financiën onderzoekt de plis cachetés, gesloten enveloppen en pakjes die in de Belgische financiële sector werden gevonden.
Het ministerie van Economische Zaken doet onderzoek naar de kunstwerken die in het buitenland werden gevonden.
België kreeg in 2001 archieven van de Russische federatie terug, maar er waren er geen boekenverzamelingen of kunstwerken bij. De Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg maakte slechts zelden het onderscheid tussen archieven en bibliotheken in de expeditielijsten. De volgepropte kisten bevatten zowel handgeschreven manuscripten, getypte verslagen, correspondentie als gedrukt materiaal, zoals pamfletten, boekjes (plaquettes), brochures, magazines, tijdschriften, kranten en echte boeken.
Een aantal daarvan zitten nog steeds in de Osobyi archieven, die een verzameling bevatten van meer dan tienduizend gespecialiseerde tijdschriften uit verschillende landen.
Ook belangrijke bibliotheken van politici werden nooit gerecupereerd. Meer dan vijfduizend boeken van de voormalige Belgische premier Paul Van Zeeland bevinden zich in Wit-Rusland. De archieven van de Tweede Internationale, door de Duitsers gestolen in Brussel, bevinden zich nog steeds in Moskou.
Polen bezit nog altijd een grote collectie verplaatste culturele goederen, met name een bibliotheek van meer dan honderdduizend gestolen boeken die door de Sicherheitsdienst werd verzameld vanuit vrijmetselaarsloges uit heel Europa, inclusief Belgische collecties. Die stukken worden nu bewaard in de universiteit van Poznań.
Ik kan er nog talloze zaken aan toevoegen, maar we kunnen concluderen dat de plunderingen en de restitutie van culturele goederen na de Tweede Wereldoorlog een complex, historisch internationaal en politiek onderwerp zijn. Hoe belangrijk de inventarissen, de publicaties, de websites en de lijsten van de culturele verliezen ook zijn, ze zijn slechts een eerste stap in een continu en kritisch onderzoeksproces en een nieuw onderzoek dat tot bijkomende resultaten kan leiden.

M. Jacques Lust, chercheur, services du premier ministre de Belgique (en anglais). - Bien que le titre de cet exposé soit quelque peu trompeur, je voudrais toutefois donner un aperçu personnel, une impression sur la situation de fait en Amérique du Nord et en Europe occidentale et orientale quant aux « biens culturels dérobés durant et après la Seconde Guerre mondiale ». En second lieu, je voudrais évoquer les domaines de recherche et les restitutions qui n'ont pas encore été bouclées. Je voudrais également mentionner les bien culturels, comme les œuvres d'art, les bibliothèques et les archives qui à mon sens n'ont pas encore été retrouvés ou localisés, en tout cas pour ce qui concerne la Belgique.
Tout d'abord, j'aborde le récent succès belge dans le domaine des biens culturels disparus. En 2001, des archives belges ont été retrouvées dans les archives « Osobyi » de l'ancien KGB à Moscou. Wouter Steenhaut et Michel Vermote de l'AMSAB à Gand avaient découvert qu'une grande quantité d'archives saisies en Belgique et transportées en Allemagne avaient été déménagées en Union Soviétique après la Seconde Guerre mondiale. En 2001, M. Louis Michel conclut avec succès les négociations entre la Russie et la Belgique. Le ministre de la Défense, André Flahaut, et le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ont fourni le soutien logistique nécessaire. La Belgique a donc été avec la France et le Liechtenstein un des premiers pays à récupérer ses archives. La Fédération russe possède encore les archives de plus de trente autres pays.
Après environ dix années d'enquêtes internationales, de congrès, de rapports d'experts, de rapports officiels, de découvertes et de restitutions, peut-on évaluer correctement les pertes et les découvertes culturelles ?
Grâce à l'initiative de l'UNESCO, il existe un cadre juridique international composé de directives relatives aux pillages commis durant la Seconde Guerre mondiale. D'autres orateurs reviendront certainement plus amplement sur cette question.
Après plus de dix ans de recherches consacrées aux pillages commis pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut distinguer deux thèmes : les pertes enregistrées par, d'une part, des institutions culturelles publiques comme les musées et les bibliothèques et, d'autre part, les collections privées, le plus souvent des biens d'origine juive.
En Europe occidentale et en Amérique du Nord, l'accent est actuellement mis sur la restitution des collections juives alors qu'en Europe de l'Est, il est mis sur la perte du patrimoine officiel culturel des nations et de leurs institutions. Cette conception s'est compliquée à la suite du démembrement de l'ancienne Union soviétique et de la quête d'identité nationale des nouveaux États. Dans les pays occidentaux, la question des pillages est pour l'instant axée sur la recherche, la localisation et la restitution des collections culturelles juives, conformément à la Convention de la Conférence de Washington de 1998. Tout compte fait, les deux conceptions ne concernent qu'une partie des biens culturels qui ont disparu durant la Seconde Guerre mondiale.
Afin d'éclairer ce dernier point, nous pouvons renvoyer aux archives belges revenues de Moscou : la part juive y était très petite. En effet, 75% des 20.000 dossiers provenaient des archives militaires et 25% d'organisations privées ou de personnes. Environ un tiers de ces 25% était constitué par des archives de la franc-maçonnerie et un autre tiers d'archives socialistes ou communistes, le tiers restant venant d'archives diverses.
Un pour cent seulement du total se composait d'archives d'origine juive. Si on compare avec les documents allemands relatifs aux pillages de biens culturels en Belgique, ces chiffres sont extrêmement bas. Il en ressort la communauté juive n'est pas la seule à avoir été pillée comme le croit toujours une grande partie de la population.
Cette analyse correspond-elle à la réalité ? Dans une certaine mesure. Toutes les archives perdues ont-elles été retrouvées ? Je ne le pense pas. De nouvelles découvertes peuvent être faites. Beaucoup de choses dépendent de la volonté de poursuivre les recherches et d'évaluer les informations historiques essentielles.
À l'échelle internationale, nous constatons que des répertoires sont dressés et que de nouveaux sites web sont créés, la plupart du temps par des organisations officielles et des institutions culturelles européennes. Ils contiennent des listes, des rapports et des catalogues avec la description complète de peintures, de sculptures, de tapisseries et d'autres biens culturels perdus, de bibliothèques et d'archives, dans la plupart des cas sans aucune preuve photographique. Ces publications compilent des centaines de milliers de biens culturels perdus, des millions de livres et des tonnes d'archives. La méthode de catalogage est basée sur une recherche scientifique méticuleuse dans laquelle le bien culturel et l'approche historico-culturelle sont centraux. Seul un petit nombre de biens culturels réapparaissent et sont rendus à leurs anciens propriétaires, aux héritiers ou aux institutions. La différence importante existant entre les quantités astronomiques de biens culturels perdus et le petit nombre de ceux qui sont retrouvés donne une impression irréelle. Autrement dit, quelque chose cloche avec ces chiffres. Personne n'ose poser la question cruciale : pourquoi, après dix ans de recherches et de documentation, cette différence reste-t-elle si grande ? Pourquoi ces chiffres sont-ils acceptés sans aucune analyse critique des problèmes historiques sous-jacents ?
De nombreuses données relatives aux biens culturels perdus sont disponibles et les informations de fond semblent en grande partie crédibles. Toutefois on oublie souvent que les données ont été rassemblées pour d'autres raisons que la seule identification des objets à des fins d'histoire de l'art, bibliographiques ou d'archivage. Ce processus est caractéristique pour les biens culturels perdus et issus des collections privées. Les données de base de ces inventaires ont été collectées immédiatement après la Seconde Guerre mondiale parce qu'on envisageait un dédommagement.
Les experts ont des difficultés à déterminer si la version papier correspond à la véritable œuvre d'art. Ainsi, par exemple, une peinture du XVIe siècle de l'École flamande est devenue une œuvre de Pierre Breugel l'ancien pour des raisons d'assurances. La surévaluation de la valeur artistique ou upgrading, - pour parler moderne, d'une œuvre d'art par appât du gain était et est toujours fréquemment utilisée.
En Belgique, la plupart des biens culturels perdus, plus de 90%, étaient des biens privés. Les institutions de protection du patrimoine culturel telles que l'IRPA n'ont pas été actives dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. (Même aujourd'hui, la plupart des institutions possèdent peu de connaissances systématiques ou de matériel photographique relatifs aux collections privées, à l'exception des principales collections de beaux-arts ou des bibliothèques, collections qui ont été exposées ou cédées au patrimoine culturel de certaines nations.)
J'illustrerai cette disparité par un exemple issu des archives belges retrouvées à Moscou et je montrerai les aspects qui peuvent être trompeurs. L'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), une des principales organisations nationales-socialistes responsables du pillage d'œuvres d'art, était également active en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale. L'ERR visait surtout des politiciens et des professeurs belges qui avaient fui la Belgique en mai 1940 et qui n'étaient pas revenus en Belgique occupée ou qui n'avaient pas été réengagées par les autorités allemandes.
Niko Gunzburg était un des leaders de la communauté juive à Anvers. Son nom n'est mentionné dans aucune pièce des archives ramenées de Moscou et en tous cas pas dans la partie juive de ces archives. Né à Riga, il devint avocat, professeur et doyen de la Faculté de Droit à l'Université de Gand. Avant la guerre, en Belgique, il était aussi un membre actif du mouvement de protestation La Justice du Troisième Reich opposé au national-socialisme. Dans un rapport rare mais détaillé qui fut retrouvé dans le Bundesarchiv à Coblence, l'ERR belge analyse la manière dont les archives ont été retrouvées chez lui. Au terme d'une enquête menée par le Sicherheitsdienst, l'ERR belge, aussi appelé Groupe Rosenberg, a fouillé sa maison à Anvers. L'ERR n'était pas intéressé par les activités officielles de Gunzburg décrites ci-dessus mais par sa nombreuse correspondance relative à ses fonctions supérieures au sein de la franc-maçonnerie et sa participation personnelle aux congrès internationaux francs-maçons durant les années 1930. Ces archives, des livres de sa bibliothèque et des peintures signées par des Juifs remplissaient dix caisses. À première vue, des archives de Niko Gunzburg n'ont pas été retrouvées à Moscou mais personne n'a examiné à fond les archives de la franc-maçonnerie ramenées de Moscou. Les services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - sous la compétence du ministre Charles Piqué - examinent actuellement à nouveau les biens culturels juifs afin d'éclaircir les nouveaux points de vue historiques. L'enquête est menée en étroite collaboration avec la Indemnification Commission for the Belgian Jewish Community's Assets (Commission de dédommagement de la Communauté juive de Belgique) présidée par M. Lucien Buysse.
La plupart des organisations recherchent leurs biens culturels pillés à l'étranger car elles supposent qu'ils ont pour la plupart été exportés, en général vers l'Allemagne - qui n'est plus la même qu'en 1945 - et ensuite vers la Russie. Les experts oublient ainsi que presque toutes les villes occupées pendant la Seconde Guerre mondiale possédaient des entrepôts dont le contenu fut vendu après la guerre. Cela n'a jamais fait l'objet d'une enquête plus poussée. Seule la Study Commission on Jewish Assets (Commission d'étude des Biens Juifs) a examiné ce problème délicat et a calculé dans son rapport final l'importance de la part des biens juifs lors de ces ventes. Entre 1948 et 1953, l'État belge a organisé six grandes ventes aux enchères au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. D'autres administrations, comme le ministère des Finances, procèdent encore à de telles ventes. L'enquête a permis l'identification d'objets vendus dont les propriétaires peuvent être indemnisés par la nouvelle commission Buysse. L'enquête montre donc qu'une partie des biens volés sont restés sur le territoire belge et n'ont jamais été transportés vers l'Allemagne ou l'Europe de l'Est. C'est pourquoi ils n'y ont pas été retrouvés. On oublie un autre détail : les frontières de l'Allemagne ont changé depuis 1945. Tous ces éléments montrent clairement que nous devons être également très attentifs au contexte historique et pas seulement à la description des objets eux-mêmes.
Ces dix dernières années, un très grand nombre de relevés et de catalogues consignant des biens culturels perdus ont été rédigés partout dans le monde. On devrait mener une enquête à partir d'un point de vue historique plutôt que d'histoire de l'art ou archivistique. Le nombre de biens culturels récupérés même auprès des instances officielles est minime. Le fossé entre le nombre des biens culturels perdus et le nombre de ceux qui ont été récupérés doit être réévalué à la lumière d'un nouvel examen critique des inventaires, des listes de ventes aux enchères organisées par les gouvernements locaux et du contenu du butin. Bien qu'il y ait toujours eu pillage - notamment de biens culturels - en temps de guerre, les victimes ne sont pas les mêmes dans tous les conflits.
Lorsque nous comparons les biens volés en Belgique durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, nous constatons une énorme différence de nature et de volume. Durant la Première Guerre mondiale, en Belgique, hormis le pillage de certains musées « locaux » à Alost et Arlon, ce sont surtout les sites et monuments historiques - comme le centre médiéval d'Ypres - et les objets situés près de la ligne de front qui ont été détruits. L'occupant allemand ne s'est pas livré à un pillage systématique des biens culturels mobiliers. Des objets provenant du territoire proche de la ligne de front ont même été rendus au Musée des Beaux Arts de Bruxelles.
Moins de vingt-cinq ans plus tard, il ne s'agissait plus de destructions mais d'un pillage systématique visant les adversaires du national-socialisme, comme les hommes politiques Van Zeeland, Huysmans, De Laveleye et Dens entre autres. Bien que l'occupation allemande lors de la Première Guerre mondiale ait été féroce, il n'était pas question de persécutions raciales et des pillages concomitants. L'idéologie national-socialiste et le pouvoir d'organisations telles que le Sicherheitsdienst et le Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg ont fait la différence. Après la Seconde Guerre mondiale, la restitution a eu lieu de la même manière. Les dommages causés aux collections privées étaient beaucoup plus grands que les dégâts subis par les édifices et les collections des pouvoirs publics.
Le Traité de Versailles a dépeint la Belgique comme la victime sans défense de la barbarie allemande. Elle a dès lors reçu des compensations pour la destruction du patrimoine : deux nouveaux panneaux latéraux pour l'Agneau mystique des frères Van Eyck et une nouvelle bibliothèque en dédommagement de la destruction de la bibliothèque universitaire de Louvain. Après la Seconde Guerre mondiale, les pouvoirs publics ont d'abord été confrontés à la perte de biens privés. Les équipes scientifiques des musées nationaux et locaux, des bibliothèques et des archives n'étaient pas intéressées et ont donc adopté une attitude passive parce qu'elles n'avaient pas perdu leurs propres collections. Les recherches menées après la Seconde Guerre mondiale ont dès lors fort laissé à désirer. Moins de 20% des biens culturels transportés en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale sont revenus en Belgique mais moins de 10% ont été récupérés par leur ancien propriétaire. J'espère que l'oratrice suivante, Christiane Logie, tiendra compte de cette constatation. Mais il y a une bonne nouvelle : un plan a finalement été élaboré pour le cas où éclaterait un conflit armé. En 1939, il n'y avait rien de tel. Par contre, ce plan deviendra inutile après quelques années si on ne le met pas régulièrement à jour.
Toutes ces considérations montrent que de nombreux biens culturels volés durant la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais été réclamés ou restitués. Il faut donc de nouvelles recherches.
Les recherches des Services centraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles se concentrent sur l'identification des propriétaires des biens culturels qui se trouvent dans les principales institutions culturelles belges, lesquelles ont collaboré étroitement avec la commission d'enquête.
En étroite collaboration avec la commission pour l'indemnisation, on établit enfin un chiffrage financier pour des collections culturelles juives qui ont été vendues par les autorités belges.
Le ministère des Finances examine les plis cachetés, les enveloppes fermées et les paquets qui ont été trouvés dans le secteur financier belge.
Le ministère de l'Économie recherche les œuvres d'art qui ont été trouvées à l'étranger.
En 2001, la Belgique a récupéré des archives de la fédération russe mais il n'y avait ni collections de livres ni œuvres d'art. Le Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg ne faisait que rarement la distinction entre les archives et les bibliothèques dans les listes d'expédition. Les caisses contenaient aussi bien des manuscrits que des rapports dactylographiés, de la correspondance et des imprimés comme des pamphlets, des petits livres (plaquettes), des brochures, des magazines, des revues, des journaux et de vrais livres.
Un certain nombre d'entre eux sont toujours dans les archives « Osobyi » qui ont une collection de plus de 10.000 périodiques spécialisés de différents pays.
D'importantes bibliothèques d'hommes politiques n'ont jamais été récupérées. Plus de 5.000 livres appartenant à l'ancien premier ministre belge Paul Van Zeeland se trouvent en Russie blanche. Les archives de la Deuxième Internationale volées par les Allemands à Bruxelles sont toujours à Moscou.
La Pologne possède encore une grande collection de biens culturels déplacés, notamment une bibliothèque de plus de 100.000 livres volés et rassemblés par le Sicherheitsdienst à partir des loges maçonniques de l'Europe entière, y compris des collections belges. Ces pièces sont conservées à l'université de Poznań.
Nous pouvons conclure que les pillages et la restitution de biens culturels après la Seconde Guerre mondiale constituent un sujet complexe, historique, international et politique. Quelle que soit l'importance des inventaires, des publications, des sites web et des listes de biens culturels perdus, ils ne sont que le premier pas d'une recherche continue et critique et d'une nouvelle enquête pouvant conduire à des résultats complémentaires.

In het geval van een gewapend conflict - The Blue Shield

En cas de conflit armé, le « Bouclier bleu »

Mevrouw Christiane Logie, secretaris-generaal van het International Committee of the Blue Shield. - Alhoewel dat misschien minder bekend is, heeft België op gebied van internationaal verdragsrecht vaak een positieve, en soms zelfs een pioniersrol vervuld.
Het is mij een eer en een genoegen om in dit prestigieuze halfrond één van de voorbeelden waarin België een grote positieve rol heeft gespeeld, te mogen toelichten, meer bepaald in het raam van het Verdrag van Den Haag van 1954.
Dit verdrag is er niet plots in 1954 gekomen. Graag zeg ik enkele woorden over de voorgeschiedenis ervan, omdat België daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Die begint 80 jaar voordien in 1874 met de fameuze Déclaration de Bruxelles, waarin de wetten en de gewoonten die het oorlogsrecht regelden, internationaal werden vastgelegd. Op dat ogenblik en op het ogenblik van de fameuze oproep van Henri Dunant ter bescherming van de oorlogsslachtoffers, werd voor het eerst ook gesproken over de bescherming van het cultuurgoed op internationaal vlak.
Die Déclaration de Bruxelles werd nadien volledig overgenomen in het Europees verdragsrecht en vastgelegd in de Verdragen van Den Haag van 1899 en 1904 en heeft gedurende ongeveer vijftig jaar het Europees verdragsrecht in verband met oorlogsrecht geregeld. Het is pas na het grote trauma van de Tweede Wereldoorlog dat een wereldwijd verdrag is tot stand gekomen, het Verdrag van Den Haag van 1954. Dit verdrag legde aan de lidstaten zware verplichtingen op ter bescherming van het cultuurgoed. De verplichtingen moesten door de lidstaten op zich worden genomen enerzijds in vredestijd en anderzijds in oorlogstijd. Die verplichtingen in vredestijd zijn heel belangrijk omdat zij de verplichtingen die nadien in oorlogstijd moeten worden nageleefd mogelijk maken. De verplichtingen in vredestijd houden in dat alle maatregelen moeten worden genomen om een bescherming mogelijk te maken. Ze betreffen het opstellen van inventarissen maar ook het opstellen van rapporten voor de UNESCO. Ze moeten er ook voor zorgen dat de beschermde monumenten en gebouwen worden voorzien van het specifieke kenteken van het Verdrag van Den Haag, het blauwe schildje.
De verplichtingen in geval van oorlogstijd zijn dat elk cultuurgoed moet worden beschermd en gerespecteerd. In de strijdkrachten moeten bijzondere eenheden worden opgenomen die verantwoordelijk zijn voor het naleven van het respect van het cultuurgoed.
Bij dit Verdrag van Den Haag behoort een aanvullend protocol waarin op zijn beurt belangrijke rechtsregels staan. Die houden in dat in geen geval cultuurgoed mag worden vervreemd uit een bezet gebied, dat wanneer het wordt vervreemd het onmiddellijk moet worden gerestitueerd en dat geen enkel cultuurgoed in beslag mag worden genomen als vergoeding voor oorlogsschade.
Het Verdrag van Den Haag van 1954 is eigenlijk een kind van zijn tijd. Het is het eerste verdrag waarbij niet meer wordt gesproken van oorlogsrecht maar van internationaal humanitair recht. Samen met de Verdragen van Genève vormen de Verdragen van Den Haag het geheel van het internationaal humanitair recht. Het verdrag van 1954 is het eerste verdrag waarin de rol van de UNESCO wordt benadrukt. Het is aan de UNESCO dat de rapporten moeten worden gericht en haar taak om toezicht te houden op de goede uitvoering van het internationale verdrag. Het is een verdrag waarin de taak van de UNESCO wereldwijd wordt erkend. Het is ontstaan uit het trauma en uit het drama van tien jaar ervoor. Het richt zich hoofdzakelijk op de bescherming van cultuurgoed in geval van een internationaal conflict. We zien dat de tweede helft van de twintigste eeuw niet meer zozeer wordt gekenmerkt door een internationaal wereldwijd conflict maar door meer dan een honderdtal interne conflicten.
In feite kan zijn toepassing niet worden geëist voor die interne conflicten. Bovendien is de aard van oorlogvoering hier totaal anders. In de tweede helft van de twintigste eeuw komt één belangrijk element naar voren, namelijk de culturele identiteit die een belangrijk wapen wordt. Precies die elementen die kenmerkend zijn voor de culturele identiteit worden immers als eerste doelwit genomen in de psychologische oorlogsvoering. Het gaat dan over religieuze of andere gebouwen of elementen die getuigen van de culturele identiteit van een volk. De vernietiging van die elementen wordt ook gebruikt om een etnische schoonmaak te realiseren. Etnische schoonmaak gebeurt in de eerste plaats door de vernietiging van cultuurgoederen. Wanneer dan op het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig in de Balkan de oorlogsbrand uitbreekt, komt op initiatief van onze Nederlandse collega's een voorstel om een nieuw protocol aan het Verdrag van Den Haag toe te voegen, dat in 1999 wordt goedgekeurd. Krachtens dit tweede protocol is het Verdrag niet langer alleen van toepassing op een wereldwijd internationaal conflict, maar ook op interne conflicten. De bescherming van de cultuurgoederen betreft niet alleen deze die in lijsten zijn opgenomen, maar om het even welk cultuurgoed. Aan bepaalde, voornamelijk de meest kwetsbare, zoals roerende cultuurgoederen wordt een verhoogde bescherming gegeven. Het tweede protocol komt ook tegemoet aan een ander zwak punt van het Verdrag van Den Haag, namelijk het ontbreken van sancties. Het voorziet in sancties en in een gerechtshof voor de berechting en bestraffing van misdadigers.
Ik zei al dat deze rechtsregels dankzij de inzet van België tot stand zijn gekomen. België speelde ook op een ander gebied een belangrijke rol. Het tweede protocol kent voor de toepassing van die rechtsregels taken toe aan belangrijke internationale gouvernementele organisaties, maar ook aan niet-gouvernementele organisaties, met name aan het Rode Kruis en het International Committee of the Blue Shield. Deze nieuwe organisatie ontstond in 1996 naar aanleiding van de oorlog in voormalig Joegoslavië, op initiatief van de vier professionele verenigingen van cultuurverantwoordelijken en op aanraden van de UNESCO. Ze is gericht op het treffen van preventieve maatregelen op het gebied van cultuurbescherming tijdens gewapende internationale of nationale conflicten en zelfs natuurrampen en op het bieden van concrete hulp tijdens of na dergelijke calamiteiten. De ICBS staat de UNESCO bij op twee gebieden, enerzijds een actieve interventie bij rampen of conflicten en anderzijds sensibiliseren en opleiden waar dat nodig is. Sensibiliseren is nodig zowel in de cultuurwereld als in de politiek, omdat daar de nodige wetgeving tot stand moet komen.
Ik heb gezegd dat België in deze zaak een heel positieve rol heeft gespeeld, maar er zijn ook schaduwpunten. Het tweede protocol dateert van 1999 en wordt operationeel wanneer twintig landen het hebben geratificeerd.
Op het ogenblik hebben zestien landen het protocol geratificeerd en het is bijgevolg nog altijd niet operationeel. In enkele landen is er een wetsontwerp ingediend om het te ratificeren en we koesteren de hoop dat het op het einde van het jaar inderdaad operationeel zal zijn.
België vervult voor dit tweede protocol echter niet de pioniersrol die het op dat vlak altijd vervuld heeft, want er werd in het federale Parlement nog altijd geen wetsontwerp ingediend laat staan in de andere wetgevende kamers. Wij hopen dat de hier aanwezige senatoren op dit wetsontwerp zullen aandringen en dat België zijn pioniersrol verder zal vervullen.
Het was mij een genoegen om hier over het blauwe schildje en het Verdrag van Den Haag te kunnen spreken. Ik dank u voor de aandacht en hoop dat zowel het tweede protocol als het blauwe schildje in de toekomst uw steun en aandacht zullen krijgen.

Mme Christiane Logie, secrétaire générale du Comité international du Bouclier bleu. - Bien que cela soit peut-être moins connu, la Belgique a souvent joué un rôle positif et parfois même de pionnier en matière de conclusion de traités internationaux. Je ferai des commentaires à cet égard dans le cadre de la Convention de La Haye de 1954.
En 1874, dans la fameuse Déclaration de Bruxelles, les lois et coutumes réglant le droit de la guerre furent établies au niveau international. On commença alors à parler pour la première fois de la protection des biens culturels à l'échelle internationale.
Cette Déclaration de Bruxelles fut ensuite complètement reprise dans le droit régissant les traités européens et inscrite dans les conventions de La Haye de 1899 et 1904 ; elle a réglé pendant environ vingt ans le droit européen des traités relatif au droit de la guerre. C'est seulement après le grand traumatisme de la Seconde Guerre mondiale que la Convention de La Haye a vu le jour, en 1954. Cette dernière imposait aux États membres de lourdes obligations en matière de protection de biens culturels en temps de paix et en temps de guerre.
En temps de paix, toutes les mesures doivent être prises pour permettre la protection en temps de guerre. Des inventaires doivent être dressés et des rapports rédigés pour l'UNESCO. Les monuments et bâtiments protégés doivent arborer le signe distinctif de la Convention de La Haye, le bouclier bleu.
Les obligations en temps de guerre consistent à ce que tout bien culturel soit respecté. Dans les forces armées, certaines unités particulières sont responsables du respect des biens culturels.
Un protocole supplémentaire contenant des règles importantes fait partie de cette convention. Selon ces règles aucun bien culturel ne peut être soustrait d'un territoire occupé ; s'il est aliéné, il doit immédiatement être restitué ; aucun bien culturel ne peut être saisi comme réparation de dommages de guerre.
La Convention de La Haye de 1954 est au fond un enfant de son temps. C'est la première dans laquelle on ne parle plus de droit de la guerre mais de droit humanitaire international. La Convention de Genève et la Convention de La Haye forment l'ensemble du droit humanitaire international. La Convention de La Haye de 1954 est la première à insister sur le rôle de l'UNESCO. Les rapports doivent être adressés à cette organisation dont la tâche consiste à contrôler l'application de la convention internationale. C'est une convention dans laquelle la tâche de l'UNESCO est reconnue mondialement. Elle est née du traumatisme et du drame qui se sont produits dix ans plus tôt. Elle est principalement consacrée à la protection des biens culturels en cas de conflit international. Nous voyons que la deuxième moitié du 20ème siècle n'est plus tellement caractérisée par un conflit mondial mais par plus d'une centaine de conflits internes.
En fait, son application ne peut être exigée pour ces conflits internes. De plus, la manière de faire la guerre est ici totalement autre. Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, l'identité culturelle devient une arme importante. Ce sont précisément les éléments caractéristiques de l'identité culturelle qui sont visés dans la guerre psychologique. Des bâtiments religieux ou autres, ou des éléments qui témoignent de l'identité culturelle d'un peuple sont alors pris pour cible. Le nettoyage ethnique se fait en premier lieu par la destruction de ces éléments.
Quand éclate la guerre des Balkans la proposition est faite, à l'initiative de nos collègues des Pays-Bas, d'ajouter un nouveau protocole à la Convention de La Haye, lequel est adopté en 1999 et rend la convention également applicable aux conflits internes.
La protection des biens culturels concerne non seulement ceux qui sont repris dans les listes mais aussi n'importe quel bien culturel. Une protection accrue est accordée aux biens culturels plus vulnérables comme les biens mobiliers.
Le deuxième protocole prévoit aussi des sanctions ainsi qu'une cour de justice pour le jugement des malfaiteurs et leur châtiment.
La Belgique a également joué un rôle important dans un autre domaine. Le deuxième protocole attribue des tâches pour l'application de ces règles de droit à des organisations gouvernementales internationales importantes mais aussi à des organisations non gouvernementales, à savoir la Croix-Rouge et le Comité international du Bouclier bleu. Cette nouvelle organisation a vu le jour en 1996 lors de la guerre en ex-Yougoslavie, à l'initiative des quatre associations professionnelles de responsables culturels et sur les conseils de l'UNESCO. Elle est axée sur la prise de mesures de prévention en matière de protection de la culture au cours de conflits armés nationaux et internationaux et même de catastrophes naturelles ; elle vise aussi à offrir une aide concrète pendant ou après de telles calamités. L'ICBS assiste l'UNESCO dans deux domaines ; d'une part, une intervention active lors de catastrophes ou de conflits et, d'autre part, sensibiliser et former. La sensibilisation est nécessaire tant dans le monde culturel que dans le monde politique parce que c'est au sein de ce dernier que la législation indispensable doit être mise sur pied.
La Belgique a joué un rôle positif dans cette affaire, mais il y a aussi des zones d'ombre. Le deuxième protocole date de 1999 et sera opérationnel quand vingt pays l'auront ratifié.
Pour l'instant, seize pays l'ont fait. Dans quelques pays, un projet de loi a été déposé pour sa ratification et nous espérons qu'il sera opérationnel à la fin de l'année.
Pour ce deuxième protocole, la Belgique n'a cependant pas joué son rôle de pionnier habituel en la matière car aucun projet de loi n'a encore été soumis au parlement fédéral, sans parler des autres chambres législatives. Nous espérons que les sénateurs ici présents insisterons sur ce projet de loi et que la Belgique continuera à jouer son rôle pionnier.

Hedendaagse periode: de plundering van archeologische sites en culturele goederen vandaag

Période contemporaine : le pillage des sites archéologiques et des biens culturels aujourd'hui

Criminologisch standpunt

Le point de vue du criminologue

Mevrouw Laurence Massy, doctor in de criminologie, Université de Liège (ULg). - Ik wil beginnen met een verhaal. In 1923 gaven twee jonge mannen zich uit voor amateur-archeologen. Ze hadden officieel toestemming gekregen van het hoofd van de archeologische dienst van Indo-China om naar de tempel van Banteay Srei te gaan, dichtbij die van Angkor. Ze stelden de expeditie voor als een archeologische reddings- en herontdekkingsmissie. Ze beschikten over officiële documenten, aanbevelingsbrieven en attesten waarin stond dat de autoriteiten zouden worden ingelicht over de resultaten van hun werk.
Toen ze ter plaatse waren, verwijderden ze beeldhouwwerken van de muren van de tempel met behulp van houwelen en steenzagen. In twee dagen tijd konden ze zeven beeldhouwwerken losmaken, die ze daarna over water vervoerden. Het stel werd gearresteerd in Phnom Penh aan boord van het schip dat hen naar Frankrijk zou brengen. Een van de twee mannen was André Malraux, de toekomstige Franse minister van cultuur.
Tijdens het proces luidde de aanklacht: vernieling van monumenten en verduistering van fragmenten van een stenen bas-reliëf. In eerste aanleg werd Malraux veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een aansluitend verbod van toegang tot bepaalde gebieden gedurende vijf jaar. In beroep werden beide mannen elk veroordeeld tot één jaar en acht maanden met uitstel, wegens de jonge leeftijd en de reputatie van de beklaagden, waarvoor een aantal Franse schrijvers borg stonden. Het hof beval de restitutie van de bas-reliëfs op de oorspronkelijke plaats.
Voor mij, als kunsthistoricus en criminoloog, roept dit verhaal heel wat vragen op. Ik zal op enkele van die vragen ingaan tijdens mijn kwartier spreektijd.
Ten eerste, wat verstaat men onder antiquiteiten? Ik zal me baseren op de definitie van O'Keefe, die ze omschrijft als objecten die gecreëerd of gewijzigd zijn door de mens, die dateren uit een vroeger tijdperk en die dikwijls toevallig zijn gevonden, zijn ontdekt bij opgravingen of van monumenten werden verwijderd.
Ik stel u nu voor de illegale markt in antiquiteiten te gaan ontdekken en die te beschouwen als een onderdeel van een bredere commerciële markt.
Vanuit een theoretisch oogpunt pleit Freiberg voor een benadering waarbij delinquentie ten aanzien van goederen niet moet worden gezien als een reeks onopvallende individuen maar als een markt van goederen en diensten die, zoals elke andere markt, onderworpen is aan vraag en aanbod, en aan de overheidsreglementeringen.
Dat brengt er ons toe de illegale markt in antiquiteiten te zien als een bredere commerciële markt die gekenmerkt wordt door interactie tussen vraag en aanbod. We moeten twee gevallen bekijken.
Het eerste is dat de vraag en het aanbod voor eenzelfde type voorwerpen zich in hetzelfde land voordoen. Dat is het geval in de Verenigde Staten: de plundering van indiaanse begraafplaatsen heeft dramatische proporties aangenomen vanaf het ogenblik dat een belangrijk veilinghuis recordprijzen voor dat soort voorwerpen optekende. Tot dan was de vraag naar die voorwerpen vrij klein. Meestal waren het gezinnen die opgravingen deden als tijdverdrijf. Toen de vraag naar dit soort voorwerpen groot werd, terwijl het legale aanbod beperkt was, ontwikkelde zich een illegale handel.
De plundering, die aanvankelijk een recreatieve activiteit was, kwam in de clandestiniteit. Ze werd goed georganiseerd en was in sommige gevallen zelfs gewelddadig. Ze steunde op een complex netwerk van opgravers, kopers en verkopers. Volgens het FBI kon een groep 700 personen omvatten, gaande van bouwvakkers tot bekende politici en mensen uit de showbusiness. Dat netwerk omvatte werknemers uit musea, kunstgalerijen en veilinghuizen die aan de plunderaars informatie bezorgden over het soort voorwerpen die voor een hoge prijs konden worden verkocht op de nationale of internationale markt, volgens de smaak van de Japanse of Duitse kopers. In sommige gevallen werden studenten aangetrokken om op te graven en er waren ook wetenschappers betrokken bij de plundering. Parallel met die beweging publiceerden verschillende gespecialiseerde tijdschriften artikels over de voorwerpen in kwestie, waarbij zelfs soms de lijst van de pas ontdekte vindplaatsen werd gepubliceerd.
De plunderaars werkten 's nachts in de Staten Utah, Colorado, Arizona en Nieuw-Mexico, waarbij ze de vindplaatsen bereikten per helikopter en met geschikte motorvoertuigen.
De schattenzoekers waren gewapend om zich te beschermen tegen concurrenten, maar ook tegen de grondbezitters en de politie. Na de plundering van een site werden de voorwerpen naar tussenpersonen verzonden. Die verkochten ze op hun beurt door aan musea, galerijen of privé-verzamelaars, die dikwijls geen vragen stelden over de manier waarop deze voorwerpen verkregen werden.
Vanuit een sociologisch gezichtspunt wordt de delinquentie met betrekkingen tot antiquiteiten gezien als een product van de sociale organisatie van de kunstwereld. De conventies die er gelden, leiden soms tot afwijkend gedrag. Voor de criminoloog is één van de opvallende kenmerken van die markt de manier waarop de legale en illegale markten in elkaar overlopen.
Volgens Freibergs analyse van de markt weten vele eindconsumenten dat ze goederen kopen waarvan de oorsprong illegaal is. Ze hebben goede redenen om dat aan te nemen wegens de specifieke kenmerken zoals het feit dat ze worden benaderd in een context die verschilt van die van de legale markt of de manier waarop over de prijs wordt onderhandeld. De precieze herkomst en de omstandigheden waarin het voorwerp werd verworven en het zijn land van oorsprong heeft verlaten, worden echter niet vermeld.
Het tweede geval is dat de vraag en het aanbod zich voordoen in twee verschillende landen, of zelfs in verschillende continenten.
Een van de meest gebruikte omschrijvingen voor de illegale handel in antiquiteiten is een denkbeeldig systeem met aan de basis de plunderaars en dieven, meestal arme mensen die proberen te overleven door de schatten die ze vinden te verkopen aan lokale agenten of tussenpersonen. Die verkopen ze dan door aan opkopers of smokkelaars die op internationaal niveau opereren.
Aan de top hebben de kopers een bijzonder kenmerk: ze hopen allen de beste voorwerpen te kopen tegen de laagste prijs. Ze kopen de illegale stukken op van de opkopers en smokkelaars die de voorwerpen de internationale grenzen over brengen om ze naar de meest winstgevende markten te brengen.
De opgestreken winst is verschillend in elke fase. Elke tussenpersoon verhoogt de prijs in verhouding tot het risico van het plunderen en van het overbrengen van de voorwerpen van de ene plaats naar de andere.
De illegale handel in antiquiteiten brengt ook corruptie teweeg, aangezien opgravingen op grote schaal en smokkel niet mogelijk zijn zonder de medewerking van overheidsfunctionarissen.
De noodzaak om geregeld en systematisch goederen over te brengen schept meer mogelijkheden voor het ontstaan van georganiseerde criminele activiteiten. Tijdelijke verenigingen kunnen ontstaan met het doel zich te specialiseren. Wie beter dan de criminele organisaties kunnen illegale activiteiten uitoefenen en hun flexibiliteit, mobiliteit en knowhow ten dienste stellen van tijdelijke partners?
De smokkelaars maken gebruik van de internationale transportnetten - hetzij via de zee, de lucht, of via het land - waarbij ze soms een koffer gebruiken die kan worden aangepast.
Er bestaan concrete voorbeelden die aantonen dat er een nauwe band bestaat tussen de illegale handel van culturele goederen en de illegale drugshandel. Zo werd een vliegtuig uit Mexico onderschept toen het aankwam in Colorado. Het bevatte 160 kg marihuana en pre-Columbiaanse antiquiteiten met een waarde van miljoenen dollars.
De illegale markt in antiquiteiten wordt gekenmerkt door een illegale bron, een illegaal transport en een illegale bestemming op de markt. Om het voorwerp aan zijn volle marktwaarde te kunnen verkopen, moet het op een of ander ogenblik op de legale markt komen.
Als het antiek voorwerp het land uitgaat, worden de exportwetten overtreden. Om de voorwerpen legaal te kunnen verkopen, moeten ze geïmporteerd zijn met wettelijke exportdocumenten.
De prijzen die voor de voorwerpen worden gekregen zijn ontzettend hoog op de belangrijke plaatsen van de markt. Bovendien zijn de kopers van antiquiteiten per definitie individuen of organisaties die rijkdom en een maatschappelijke positie bezitten. De bekende verzamelaars zijn niet alleen financieel bemiddeld, het zijn dikwijls belangrijke personen in de gemeenschap en de sociale en economische elite.
Het doel van de smokkelaars is dus de antiquiteiten naar toevluchtsoorden te brengen waar ze witgewassen worden door hen te voorzien van een herkomst. Daar vinden ook groot- en kleinhandel plaats. Die traditionele legitimatiecentra zijn Hong Kong, Macau en Singapore in Azië. In Europa vervult Zwitserland historisch die functie. Daar vindt de overgang van illegaal naar legaal plaats. Het voorwerp gaat via dekmantelmaatschappijen en wordt aan het einde van het circuit voorzien van wettelijke documenten
Vervolgens vinden ze hun weg naar verschillende vennootschappen die gespecialiseerd zijn in de kunsthandel.
Het is al gebeurd dat op bepaalde documenten de bekende vermelding voorkomt `uit de collectie van een Zwitsers gentleman'. Ten slotte is het mogelijk dat de eindkoper niets weet over de illegale herkomst van een voorwerp.
Als het voorwerp zonder bekende herkomst op de Europese of Amerikaanse kunstmarkt komt, zal het toch te koop worden aangeboden in een veilinghuis of bij een handelaar. In het slechtste geval, als er naar de herkomst wordt gevraagd, zal worden geantwoord dat het voorwerp uit een oude, beroemde, liefst Zwitserse collectie komt. Het is moeilijk het tegendeel te bewijzen. Er is weinig kans dat het geplunderde land het voorwerp kan identificeren als gestolen goed of dat het de kosten voor recuperatie van het goed kan dragen.
Ik sluit dit hoofdstuk af met de stelling dat de legale en de illegale economie zo nauw met elkaar verbonden zijn dat het soms moeilijk is er het onderscheid tussen te maken.
Het gebruik van vennootschappen voor de legitimatie van antiquiteiten brengt me tot het werk van Edwin Sutherland. In 1940 definieerde hij witteboordencriminaliteit als criminaliteit, gepleegd door mensen met een hoge sociale status in het kader van hun beroep. Ze overtreden veelvuldig en aanhoudend de wet: door de wet te schenden verliezen ze hun status niet bij de medewerkers. Die vennootschappen minachten politie en de Staat in het algemeen omdat die hen storen in hun daden.
De witteboordencriminaliteit wordt gezien als een sterk rationele vorm van criminaliteit waar de risico's en opbrengsten nauwgezet worden afgewogen.
De georganiseerde criminaliteit en de economische criminaliteit hebben gemeenschappelijke kenmerken. Queloz onderscheidt er drie:

 • een ongebreidelde wil om zich te verrijken en goederen en macht te verwerven;
 • een steeds verder doorgedreven professionalisering;
 • een internationale dimensie - samenwerking tussen groepen uit verschillende landen -, een transnationale - samenwerking over de staatsgrenzen heen -, en een supranationale, dus boven de nationale en internationale wetgeving en soevereiniteit.

Die drie karakteristieken maken dat die verschijnselen geen grenzen kennen.
Er kan in zekere zin worden gesproken van een uiterst aangepaste criminaliteit, die gebruikmaakt van de zwakke plekken in een reglementering of in een eenvoudige controle, die steeds een stap vóór is op de wetgeving of op politie; ze is, net zoals een legale onderneming, in staat om strategieën uit te stippelen.
Een nieuwe kijk op zakencriminaliteit zou nochtans een nieuwe situatie kunnen scheppen, want de bevolking wordt zich bewust van het verschijnsel. Er worden groepen opgericht met als doel te waken over integriteit en goede praktijken. Een voorbeeld daarvan zijn de consumentenverenigingen die kunnen meewerken aan de opsporing van een voedselvergiftiging.
In ons geval worden er pressiegroepen opgericht die de liefhebbers van antiquiteiten er proberen van bewust te maken dat ze het recht hebben te eisen dat de precieze herkomst van de goederen die ze kopen, wordt meegedeeld. Op die manier dragen ze bij tot de zelfregulering van de markt door de kennis van oude beschavingen wijd te verspreiden.
De zakencriminaliteit is niet goed bestand tegen de stigmatisering die een gerechtelijke actie, een veroordeling, een schandaal of de publiciteit met zich meebrengen. Een strenge transparantie is waarschijnlijk nodig omdat ze een belangrijke hindernis vormt voor de illegale economische handelingen.
De oprichting van pressiegroepen kan bijdragen tot het blootleggen van criminele economische activiteiten en tot de vaststelling dat bepaalde praktijken illegaal zijn.
Zoals in de drugshandel bestaan er ten slotte vele verschillende en gedifferentieerde deelmarkten. Zoals er verschillen zijn voor de handel in bijvoorbeeld cocaïne en heroïne, bestaan er eveneens specifieke modellen voor het uit het land smokkelen van voorwerpen van de Mochica-indianen van Zuid-Amerika of voorwerpen van de Khmer van Zuidoost-Azië.
Om de illegale markt in antiquiteiten als een criminele markt te onderzoeken, is het nodig om, naast de traditionele criminologische concepten, gebruik te maken van concepten van strategische analyse en concurrentie en van het onderzoek van rentabiliteit op zeer flexibele markten. Daarbij moeten de interacties tussen de criminele figuren worden onderzocht, zoals ondernemingen in een netwerk, in gunstige culturele en politieke omstandigheden.
De criminologen hebben een rol te vervullen in de uitwerking van het criminele en culturele beleid.
Het lijkt me belangrijk om een gezonde en legale markt in antiquiteiten in stand te houden zonder een nog problematischer ondergrondse markt te doen ontstaan.
Ik wil mijn uiteenzetting beëindigen zoals ik begonnen ben: met een verhaal.
In het noorden van India, in Uttar Pradesh, ligt het dorp Lokhari. In de omgeving van dat dorp bevindt zich sinds het midden van de tiende eeuw na Christus een tempel waarin twintig standbeelden staan die de Hindoegoden voorstellen.
Nog niet zo lang geleden hebben plunderaars elf beeldhouwwerken meegenomen en hebben ze er negen gebroken. Toen de dorpsbewoners dat vaststelden, begonnen ze te schreeuwen en te huilen: voor hen waren die beelden goden en was de ziel van het dorp zelf gestolen!

Mme Laurence Massy, doctorante en criminologie, ULg (Université de Liège). - Permettez-moi de commencer cette communication par une histoire :
En 1923, deux jeunes hommes se font passer pour des archéologues amateurs. Ils avaient obtenu l'autorisation officielle du chef du service archéologique d'Indochine de se rendre au temple de Banteay Srei, proche de celui d'Angkor.
Ils présentèrent l'expédition comme une mission archéologique de sauvetage et de redécouverte. Ils possédaient documents officiels, lettres de recommandations et confirmations attestant que les autorités seraient avisées des résultats de leur travail.
Sur place, ils enlevèrent les sculptures qui ornaient les murs du temple à l'aide de pics et de scie à pierre. Il leur fallut deux jours pour dégager sept sculptures qui furent ensuite transportées par voie fluviale. Le groupe fut arrêté à Phnom Penh à bord du bateau qui devait les conduire en France. Un des deux hommes était André Malraux, futur ministre de la culture français.
Durant le procès, les charges retenues furent la spoliation de monuments et le détournement de fragments de bas-reliefs en pierre.
En première instance, Malraux fut condamné à trois ans de prison ferme assortis d'une période d'interdiction de pénétrer dans certains territoires pendant cinq ans. En appel, les deux hommes furent condamnés, chacun, à un an et huit mois avec sursis en raison de la jeunesse et de la réputation des accusés, dont un certain nombre d'écrivains français s'étaient portés garants. La cour ordonna la restitution des bas-reliefs à leur site d'origine 1.
Pour l'historienne de l'art et la criminologue que je suis, ce récit, au parfum d'Indiana Jones, suscite bien des questions. Dans le quart d'heure qui m'est imparti, je vous invite à en examiner quelques unes.
Tout d'abord, qu'entend-on par « antiquités » ? Je me baserais sur la description qu'en fait O'Keefe, il s'agit 2 d'objets créés ou modifiés par l'homme, datant d'un époque lointaine et souvent trouvés fortuitement, mis à jour à l'occasion de fouilles ou prélevés sur des monuments.
Après avoir ainsi spécifié l'objet de mon étude, je vous propose à présent de découvrir le marché illicite d'antiquités et de le concevoir comme une partie d'un marché commercial plus large.
D'un point de vue théorique, Freiberg plaide en faveur d'une approche qui considère que la délinquance contre les biens ne doit pas être vue comme une série d'individus discrets mais comme un marché de biens et de services qui, comme n'importe quel autre marché, est sujet eux influences de l'offre et de la demande et aux réglementations gouvernementales 3.
Ceci nous amène à voir le marché illicite d'antiquités comme une partie d'un marché commercial plus large et qui possède une interaction entre la demande et l'offre 4. Nous allons envisager deux cas de figure.
Le premier est que l'offre et la demande pour un certain type d'objet émanent du même pays
Ce fut le cas aux États-Unis 5 : le pillage des cimetières indiens a connu une augmentation dramatique a partir du moment où une salle de vente importante a enregistré des records de prix pour ce type d'objets. Jusque là, le demande pour ces objets étaient assez faible. Le plus souvent c'était des familles qui faisaient des fouilles comme passe-temps. À partir du moment où la demande pour ce type d'objets a été forte et que l'offre légale était limitée, un commerce illicite s'est développé.
D'activité récréative, le pillage est entré en clandestinité. Il s'est fortement organisé et est même, occasionnellement, devenu très violent. Il s'est appuyé sur un réseau complexe de fouilleurs, acheteurs et vendeurs. Selon le FBI, un groupe pouvait comprendre 700 personnes allant des travailleurs dans la construction à des politiciens bien connus et des membres du show-business. Ce réseau incluait des employés de musées, des galeries d'art, et des salles de vente qui fournissaient aux pilleurs des informations sur le type d'objets qui se vendraient à des prix élevés sur le marché national ou international selon les goûts des acheteurs japonais ou allemands. Dans certains cas, des étudiants furent engagés pour fouiller. Des scientifiques ont également été impliqués dans le pillage. Parallèlement à ce mouvement, plusieurs revues spécialisées ont publié des articles sur les objets en question, allant même jusqu'à dresser la liste des sites nouvellement découverts.
Les bandes de pilleurs agissaient la nuit dans les États de l'Utah, du Colorado, de l'Arizona et du Nouveau Mexique, se rendant sur les sites grâce à des hélicoptères et des équipements motorisés adaptés. Les chercheurs de trésors étaient armés pour se protéger des concurrents, des propriétaires fonciers et des policiers. Après avoir pillé un site, les objets étaient acheminés vers des intermédiaires qui à leur tour les revendaient à des musées, galeries ou collectionneurs privés qui fréquemment ne posaient pas de question sur la manière dont ces objets avaient été obtenus.
Suivant une perspective sociologique, la délinquance liée aux antiquités est vue comme le produit de l'organisation sociale du monde de l'art. Les conventions qui y ont court conduisent parfois à un comportement déviant 6. Pour le criminologue 7, une des caractéristiques marquantes de ce marché est la manière dont les marchés légitimes et illégitimes se mêlent l'un à l'autre.
Dans l'analyse de marché proposée par Freiberg, un grand nombre des consommateurs finaux savent qu'ils achètent des biens d'origine illicite. Il ont de bonnes raisons de le penser en raison des caractéristiques telles que le fait d'être approché dans un contexte différent de celui du marché licite 8 ou lorsque le prix est négocié mais que la provenance précise, les conditions d'acquisition et de sortie de l'antiquité de son pays d'origine ne sont pas mentionnées.
Le second cas de figure est celui où l'offre et la demande émanent de deux pays, voire de deux continents distincts.
Une de manières les plus fréquentes de décrire le trafic d'antiquités est de l'imaginer sous la forme d'un système où à la base se trouvent les pilleurs et les voleurs 9. Habituellement des gens pauvres qui tendent de survivre en vendant les trésors qu'ils trouvent à des agents locaux ou à des intermédiaires. Ceux-ci vont les vendre à des marchands ou à des contrebandiers qui opèrent au niveau international. Au sommet, les acquéreurs sont d'un type particulier : tous espèrent acquérir les pièces les plus fines disponibles au prix le plus bas possible. Ils achètent les pièces illicites aux marchands et aux contrebandiers qui font passer les frontières internationales aux objets afin de les mener au marché le plus lucratif.
Le profit engrangé diffère à chaque étape 10 : chaque intermédiaire prélèvera une « taxe » proportionnelle à la part de risque qu'il prend pour piller, pour faire transiter les objets d'un endroit à un autre, ou encore pour leur faire passer les frontières en contrebande.
Le trafic illicite d'antiquités crée également une corruption importante puisque les excavations à grande échelle et les opérations de contrebande ne sont possibles qu'avec la coopération des officiers publics.
Le besoin de faire transiter des marchandises de façon régulière et systématique crée de plus grandes possibilités d'émergence d'activités criminelles organisées.
Des associations temporaires peuvent se réaliser dans un but de spécialisation 11. Qui mieux que les organisations criminelles peut exercer des activités illégales et mettre au service de partenaires occasionnels sa flexibilité, sa mobilité, son savoir-faire et son acceptation du risque ?
Les contrebandiers utilisent les réseaux de transports internationaux, que ce soit par mer, par terre ou par air ; au moyen, parfois, d'une valise à la taille extensible.
Il existe des exemples concrets qui témoignent d'associations entre le trafic illicite de biens culturels et de drogue. C'est le cas 12 d'un avion en provenance du Mexique qui fut intercepté alors qu'il arrivait au Colorado. Il contenait 150 kilos de marijuana et des antiquités précolombiennes d'une valeur de plusieurs milliers de dollars.
Le marché illicite d'antiquités se caractérise par une source illicite, un transport illicite et une destination licite sur le marché. Pour que l'objet puisse réaliser sa pleine valeur marchande, il doit à un moment ou à un autre apparaître sur le marché légitime de l'art.
L'antiquité quitte son pays en violation des lois d'exportations. Si les objets doivent être vendus légalement, ils doivent avoir été importés avec des documents d'exportation légitimes. Les prix obtenus par les objets sont incroyablement hauts sur les places importantes du marché. Les acquéreurs d'antiquités sont par définitions des individus ou des organisations ayant richesse et position sociale 13. Les collectionneurs biens connus ne sont pas simplement à l'aise financièrement, ils figurent également parmi les figurent dominantes de la communauté, et font souvent partie de l'élite sociale et économique.
L'objectif est donc d'acheminer les antiquités vers des ports de transition où elles seront blanchies en leur créant une provenance. C'est également le lieu des ventes en gros et au détail. Ces centres de légitimations traditionnels sont Hong Kong, Macau et Singapour en Asie, Historiquement en Europe, c'est la Suisse qui remplit cette fonction. C'est là que la transition de l'illicite au licite prend place. L'objet va transiter par des sociétés écrans, et à la fin du circuit, il sera doté de documents légitimes. Par la suite, les objets seront acheminés vers diverses sociétés spécialisées dans le commerce de l'art.
Il arrive que certains documents portent la mention bien connue de « issu de la collection d'un gentleman suisse ». Au bout du compte, il est possible que l'acquéreur final ignore tout de la provenance illicite de l'objet.
Si l'objet arrive sans provenance sur le marché de l'art européen ou américain, il sera tout de même proposé à la vente dans une salle de vente ou chez un marchand. Au pire, si la provenance est demandée, il sera répondu que l'objet provient d'une ancienne collection réputée, de préférence suisse et il sera difficile de prouver le contraire. Il y a très peu de chance que le pays spolié soit capable d'identifier l'objet comme étant volé ou même soit même capable de supporter les coûts d'une action en récupération 14.
Les parallèles entre l'économie licite et illicite sont si étroits qu'il est parfois difficile d'en faire la différence.
L'utilisation de sociétés dans le processus de légitimation des antiquités m'amène à évoquer les travaux d'Edwin Sutherland. En 1940, il définit la criminalité en col blanc comme une criminalité commise, dans le cadre de leur profession, par des cadres de rang social élevé. Les violations de la loi sont fréquentes et persistantes, le fait d'enfreindre la loi ne leur fait pas perdre leur statut parmi les associés, elles n'ont que mépris pour la police et l'État en général parce qu'ils les gênent dans leurs agissements 15. Le crime en col blanc est vu comme une forme de criminalité fortement rationnelle où les risques et les récompenses sont attentivement évaluées.
La criminalité organisée et la criminalité économique présentent des dénominateurs communs, Queloz 16 en identifie trois :

 • une volonté effrénée d'enrichissement et d'accumulation de biens et de pouvoir,
 • un professionnalisme toujours plus poussé,
 • une dimension internationale (collaboration entre groupes de divers pays), transnationale (au-delà des frontières étatiques) et supranationales (au-dessus des lois et souverainetés nationales et internationales).

Ces trois dénominateurs rendent ces phénomènes sans limite.
Les chemins de la criminalité organisée et de la criminalité économique peuvent se croiser dans le cadre des actes, de criminalité économique, réalisés par des organisations criminelles : par exemple lors de fraudes, d'actes de corruption ; ou encore lors des phases névralgiques de recyclage des produits de leurs divers trafic illégaux et de réinvestissement dans l'économie légale.
Dans un sens, on peut parler de criminalité suradaptée, une criminalité qui utilise les failles d'une réglementation ou d'un simple contrôle, qui se trouve toujours en avance sur la loi ou sur le gendarme. Elle est aussi capable d'élaborer des stratégies comme toute autre entreprise légale. Une nouvelle perception de la criminalité des affaires pourrait toutefois changer la donne, car la population prend apparemment conscience du phénomène. Des groupes se créent dans le but de surveiller leur degré d'intégrité et de bonnes pratiques 17. Ainsi, les associations de consommateurs peuvent contribuer à la détection d'une intoxication alimentaire.
Dans le cas qui nous occupe, des groupes de pression se forment pour faire prendre conscience aux amoureux des antiquités qu'ils sont en droit d'exiger la provenance exacte des biens qu'ils achètent. Ce faisant, ils contribuent à l'autorégulation du marché et ouvrent largement les champs de leur connaissance des civilisations ancienne. La criminalité des affaires supporte mal le stigmate laissé par une action judiciaire, une condamnation, le scandale et la publicité.
Une stricte transparence semble être exigée car elle est un obstacle majeur aux agissements économiques illicites 18. Le développement de groupes de pression peut contribuer à la découverte d'activités économiques criminelles et à l'identification de certaines pratiques comme étant illégales.
En conclusion, je dirais que tout comme pour le trafic de drogue, il existe une multitude de sous marchés divers et différenciés. Si des différences peuvent être observées entre par exemple la cocaïne et l'héroïne 19, il existe aussi des modèles spécifiques quand il s'agit de faire sortir du pays des objets Moche d'Amérique du Sud ou des objets Khmer d'Asie du Sud Est.
Le fait d'analyser un marché illicite, en l'occurrence celui des antiquités, en le considérant dans la perspective de marché criminel, nécessite de faire appel 20, par delà les concepts criminologiques traditionnels à des concepts d'analyse stratégique, de concurrence et de recherche de rentabilité sur des marchés très flexibles. Et ce faisant, d'analyser les interactions d'agents criminels, comme des entreprises en réseaux dans des contextes culturels et politiques favorables.
Il me semble important de maintenir un marché des antiquités sain et licite tout en ne créant pas un marché souterrain encore plus problématique. Ce faisant, les criminologues ont un rôle a jouer dans l'élaboration des politiques criminelles et des politiques culturelles.
Au Nord de l'Inde, en Uttar Pradesh, se trouve le village de Lokhari 21. À proximité du village, se dresse, depuis le milieu du 10ème siècle de notre ère, un sanctuaire qui abritait vingt statues représentant des divinités du panthéon hindou.
Dans un passé récent, des pillards ont enlevés onze sculptures et en ont cassé neuf autres.
Quand les villageois ont constaté les faits, des cris et des lamentations se sont élevés.
Pour eux, ce ne sont pas seulement des statues. Ce sont des dieux et c'est l'âme même du village que l'on a volé.

De actie van ICOM (International Council of Museums)

L'action du Conseil International des musées (ICOM)

Mevrouw Valérie Jullien, Communications and Publications Officer, ICOM. - Zoals mevrouw Massy en Lord Renfrew hebben aangetoond, is de illegale handel in cultuurgoederen, gevoed door plundering van archeologische sites en diefstal in musea en privé-verblijven, een verschijnsel dat zich uitbreidt.
De Internationale Raad van musea - ICOM - is, met zijn 17.000 leden over de hele wereld, de internationale niet-gouvernementele organisatie van musea en museummedewerkers die opkomt voor het behoud, de continuïteit en de bekendmaking van de waarde van het cultureel erfgoed over heel de wereld.
ICOM moet zich dus inzetten in de strijd voor het behoud van het erfgoed. De strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen is één van de belangrijkste doelstellingen van zijn activiteitenprogramma.
De acties van ICOM gebeuren meestal in het stadium vóór het politieoptreden in een internationale en niet-gouvernementele context.
Sinds de oprichting van de organisatie in 1946 hebben de acties van ICOM betrekking op verschillende aspecten van de bescherming van het erfgoed.
Eerste belangrijke maatregel: eerbied voor de deontologie.
De invoering van een deontologische code voor de museummedewerkers is een belangrijke stap in de acties van ICOM. De museummedewerkers moeten inderdaad de eerste actoren zijn in de strijd tegen de illegale handel door de deontologische regels te eerbiedigen wanneer hun voorwerpen worden aangeboden. Die deontologische code, aangenomen in 1986 en onlangs gewijzigd, bevat precieze regels voor de verwerving van voorwerpen. Een museum mag in geen enkel geval voorwerpen aanvaarden waarvan de herkomst niet duidelijk is of die afkomstig kunnen zijn van plundering of van illegale handel in cultuurgoederen.
Vandaag moet elke medewerker zich ertoe verbinden die code na te leven door lid te worden van onze organisatie. ICOM waakt daar zorgvuldig over. Het is waar dat er nog altijd problemen zijn. Ik ben hier niet om kritiek te leveren op musea. De musea zijn niet de oorzaak van de illegale handel, maar het is uiterst belangrijk dat ze een beleid voeren en een houding aannemen die een voorbeeld zijn op het vlak van de verwerving van goederen en de teruggave van gestolen goederen.
Naast de professionele deontologie richt het werk van ICOM zich op de formulering en bevordering van preventieve maatregelen voor de bescherming van verzamelingen. Die maatregelen hebben betrekking op de opleiding van het personeel, de invoering van veiligheidsmaatregelen in musea en de documentatie van verzamelingen.
Wat de documentatie van verzamelingen betreft, is het onontbeerlijk dat de inventarissen van de musea volledig zijn en regelmatig worden bijgewerkt. Enkel de inventaris kan immers zowel bewijzen dat een voorwerp een museum toebehoort als helpen het voorwerp terug te vinden bij diefstal.
Preventieve maatregelen kunnen enkel efficiënt zijn als een welomschreven juridisch kader de voorwerpen beschermt. De invoering van aangepaste sociale wetgeving en de ratificatie van internationale juridische instrumenten zoals het UNESCO-verdrag en het UNIDROITverdrag zijn van vitaal belang voor de bescherming van de verzamelingen en van het erfgoed in zijn geheel. Die strijd is noodzakelijk en vergt tijd, maar is niet vruchteloos. De recente ratificatie van het verdrag van 1970 door het Verenigd Koninkrijk, Japan, Denemarken en, laat ons hopen, binnenkort België, is zeer bemoedigend en bewijst dat de landen die cultuurgoederen invoeren, de strijd met de illegale handel willen aanbinden.
Sinds 1993 heeft de actie van ICOM in de strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen een andere wending genomen als reactie op een situatie die almaar verontrustender wordt. De toename van het aantal diefstallen in musea, de wilde plundering van archeologische sites, de politieke instabiliteit in vele landen en de stijging van de financiële waarde van cultuurgoederen hebben de museummedewerkers doen beseffen dat ze deze strijd niet in hun eentje kunnen voeren.
Het werd duidelijk dat er meer moest worden gedaan en vooral dat het publiek bewust moest worden gemaakt en dat andere beroepsgroepen moesten worden gemobiliseerd. ICOM heeft dus beslist om concrete en praktische informatie- en bewustmakingsinitiatieven uit te werken.
Allereerst wenste ICOM de samenwerking tussen de musea en politiediensten te versterken. In samenwerking met Interpol werden regionale ateliers georganiseerd waarin beroepsmensen op het gebied van erfgoed, politie en douane samenkwamen.
In Afrika, Latijns Amerika en Azië werden verschillende ateliers georganiseerd. Het is de bedoeling een band te creëren tussen de verschillende beroepsmensen die bij deze strijd betrokken zijn, op regionaal niveau doeltreffende maatregelen uit te werken en op het terrein operationele equipes op te zetten.
Een en ander heeft in januari 2000 geleid tot de ondertekening van officiële samenwerkingsakkoorden tussen ICOM, Interpol en de Wereldorganisatie van Douane om de douanediensten en de politie beter bij de strijd tegen deze praktijken te betrekken.
Sensibilisering en informatie zijn twee andere belangrijke elementen in de actie van ICOM. ICOM vindt het belangrijk het publiek te informeren over de illegale handel.
Daarom is ICOM in 1994 gestart met een reeks publicaties `Honderd verdwenen werken'. Totnogtoe werden vier delen gepubliceerd, namelijk over Cambodja, Afrika, Latijns Amerika en Europa. Deze publicaties bevatten foto's van de gestolen voorwerpen en informatie over het probleem van de illegale handel en over het belang van nationale wetgevingen en internationale overeenkomsten. Ze zijn uiteraard niet volledig, maar vestigen de aandacht op de nadelige gevolgen van deze illegale handel. Ze worden breed verspreid onder de musea, de politie, de douane en op de kunstmarkt.
De publicaties gingen telkens gepaard met perscampagnes, die de publieke opinie en de beroepsmensen moeten wijzen op het bestaan van deze illegale handel.
Om de landen die gestolen cultuurgoederen importeren en verkopen te sensibiliseren, hebben we ook een deel aan Europa gewijd. Het werd in februari 2001 gepubliceerd onder de titel `Plundering in Europa'.
Zowel minder ontwikkelde als ontwikkelde landen worden door plundering en diefstal getroffen. Ook Europa blijft niet gespaard van illegale handel in zijn cultuurgoederen.
In vele Europese landen vormen kerken en andere religieuze monumenten het doelwit van kunstdieven. `Plundering in Europa' beschrijft de toestand in Italië, Tsjechië, Frankrijk en Hongarije. Uiteraard zijn dat niet de enige landen die het slachtoffer zijn van plundering van religieuze en cultuurgoederen. Veel Europese landen, waaronder ook België, hebben met diefstal en illegale handel te kampen.
De reeks `Honderd verdwenen voorwerpen' heeft er ook toe geleid dat meerdere gestolen voorwerpen werden teruggevonden. Dank zij `Plundering in Angkor', bijvoorbeeld, konden verschillende Khmer-objecten die op de kunstmarkt in Europa, Noord-Amerika en Hongkong waren verkocht, worden teruggegeven aan het Nationaal museum van Phnom Penh.
Het boekdeel over Afrika heeft ertoe geleid dat in België een masker werd teruggevonden dat gestolen was uit het Livingstone Museum in Zambia.
Enkele weken na de verspreiding van `Plundering in Europa' werden twee Tsjechische objecten door handelaars teruggegeven. Heel recent werd een Italiaanse polyptiek uit de zestiende eeuw door carabinieri teruggevonden.
Deze resultaten zijn heel bemoedigend, maar ze blijven symbolisch ten aanzien van het grote aantal gestolen objecten en plunderingen van archeologische sites. Toch kunnen ze de handelaars en verzamelaars, de overheid en het grote publiek sensibiliseren voor de ernst van het probleem.
Na een vergadering in oktober 1997 over de bescherming van het Afrikaanse erfgoed, werd een nieuw instrument van sensibilisering en educatie ontwikkeld, namelijk de rode lijst van ICOM. Dit keer is het de bedoeling de aandacht te vestigen op de plundering van archeologische sites. De clandestiene archeologische opgravingen, waardoor de historische context van de gevonden objecten verloren gaat, zijn een onherstelbare aanslag op de geschiedenis van het Afrikaanse continent en van de gehele mensheid.
Een archeologisch object uit clandestiene opgravingen is voor altijd monddood en heeft niets meer te vertellen over de beschavingen die het hebben voortgebracht. De in Afrika gestolen objecten worden in Europa en Noord-Amerika verkocht, ondanks de nationale wetgevingen die ze beschermen.
De eerste rode lijst van ICOM, die aan Afrika is gewijd, inventariseert de verschillende soorten archeologische voorwerpen die in aanmerking komen voor plundering en diefstal. Ze zijn wettelijk beschermd, mogen niet worden uitgevoerd en mogen in geen geval te koop worden aangeboden. Via deze lijst worden musea, handelaars en verzamelaars ertoe opgeroepen deze objecten niet meer te kopen.
De rode lijst had onverhoopt veel succes en bewijst dat het belangrijk en noodzakelijk is over instrumenten te beschikken waarmee de illegale handel in archeologische stukken kan worden bestreden. In Parijs en Amsterdam werden objecten teruggevonden. Musea in de Verenigde Staten weigerden stukken aan te kopen uit categorieën van de rode lijst. Een bekend museum in Frankrijk heeft twee Nok-stukken aan Nigeria teruggegeven. Een Duits verzamelaar gaf zeer onlangs een beeldje aan Burkina Faso terug.
ICOM werkt nu aan een nieuwe rode lijst over Latijns-Amerikaanse koloniale en pre-Columbiaanse objecten. Deze lijst werd vorig jaar opgesteld door museummedewerkers en specialisten van het erfgoed uit de Latijns-Amerikaanse landen, Europa en Noord-Amerika tijdens een vergadering in Bogotá. ICOM zal in september 2003 een informatiedossier over de categorieën van deze lijst publiceren.
ICOM heeft dus vele instrumenten ontwikkeld en zet zijn strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen intens voort. We zijn tot de bevinding gekomen dat die strijd lang en moeilijk is. Een mirakeloplossing bestaat niet, maar we kunnen toch iets doen. Diegenen die de strijd aanbinden tegen de illegale handel, moeten pro-actief en efficiënt samenwerken. Politie, musea en douane, maar ook de kunsthandelaars moeten hun inspanningen opdrijven en samenwerken om nieuwe middelen te vinden die deze plaag kunnen indijken. De werkzaamheden van internationale organisaties zoals ICOM, UNESCO en Interpol moeten ook op nationaal en lokaal vlak weerklank vinden. Via informatie- en sensibiliseringscampagnes moet blijvend druk worden uitgeoefend. Deze campagnes moeten evenwel gepaard gaan met concrete, praktische en doeltreffende maatregelen. Ook onze regeringen hebben een rol te spelen.
De Staten moeten een duidelijk beleid voeren inzake de bescherming van het erfgoed en de strijd tegen de illegale handel door de ratificatie van de internationale juridische instrumenten zoals het UNESCO-verdrag van 1970 en het UNIDROIT-verdrag, die de invoer, uitvoer en illegale overdracht van cultuurgoederen kunnen indijken. Dat zijn bijkomende instrumenten die het erfgoed van een land beschermen en bovendien verhinderen dat dit land de draaischijf wordt van de handel in gestolen of geplunderde cultuurgoederen.
De mobilisering voor de bescherming van bedreigde diersoorten moet ook mogelijk zijn voor de cultuurgoederen, die het geheugen en de identiteit zijn van de naties. Dat is alleszins de diepe overtuiging van onze organisatie, die resoluut ten strijde trekt voor het behoud van ons erfgoed.

Mme Valérie Jullien, responsable communications-publications, ICOM. - Comme l'ont démontré Mlle Massy et Lord Renfrew, le trafic illicite des biens culturels alimenté par le pillage des sites archéologiques et le vol dans les musées et dans les demeures privées est un phénomène contemporain qui s'amplifie.
Le Conseil international des musées - l'ICOM - est, avec ses 17.000 membres dans le monde, l'organisation internationale non gouvernementale des musées et des professionnels des musées qui s'engage à préserver, à assurer la continuité et à communiquer la valeur du patrimoine culturel mondial.
L'ICOM se doit donc d'être à la pointe du combat pour la préservation du patrimoine. Il considère la lutte contre le trafic illicite des biens culturels comme un des objectifs essentiels de son programme d'activités.
Les actions de l'ICOM dans ce domaine se situent généralement en amont de l'action policière dans un contexte international et non gouvernemental.
Depuis la création de l'organisation en 1946, les actions de l'ICOM ont touché différents aspects de la protection du patrimoine.
Première mesure essentielle : le respect de la déontologie.
La mise en place d'un code de déontologie pour les professionnels des musées est une étape majeure de l'action de l'ICOM. En effet, les professionnels des musées doivent être les premiers acteurs de la lutte contre le trafic illicite en respectant des règles scrupuleuses à l'égard des objets qui leurs sont proposés. Ce code de déontologie, adopté en 1986 et récemment révisé, donne des règles précises en matière d'acquisition d'objets et un musée ne doit en aucun cas accepter des objets dont la provenance ne serait pas clairement établie ou qui serait issu du pillage ou du trafic illicite de biens culturels. Aujourd'hui, chaque professionnel doit s'engager à respecter ce code en devenant membre de notre organisation. L'ICOM est très attentif à cela. Il est vrai que des problèmes persistent. Je ne suis pas là pour critiquer les musées. Les musées ne sont pas la cause du trafic mais il est vrai qu'il est absolument essentiel que les musées adoptent une politique et une attitude exemplaires en matière d'acquisition d'objets et de restitution d'objets volés ou pillés.
En complément à la déontologie professionnelle, le travail de l'ICOM s'est notamment orienté vers l'établissement et la promotion de mesures préventives pour la protection des collections. Ces mesures touchent la formation du personnel, la mise en place dans les musées de mesures de sécurité - qu'elles fassent ou non appel à des technologies avancées - et la documentation des collections.
En ce qui concerne la documentation des collections, il est indispensable que les inventaires des musées soient complets et mis régulièrement à jour car seule la fiche d'inventaire pourra à la fois prouver l'appartenance d'un objet à un musée et aider à son identification en cas de vol.
Pour que des mesures préventives soient efficaces, il est essentiel qu'un cadre juridique précis protège les objets. La mise en place de législations sociales appropriées et la ratification d'outils juridiques internationaux tels que la convention de l'UNESCO ou la convention UNIDROIT sont vitales pour la protection des collections et la protection du patrimoine dans son ensemble. Ce combat est essentiel et long mais pas vain. Les récentes ratifications de la convention de 1970 par le Royaume-Uni, le Japon, le Danemark et, nous l'espérons, très bientôt par la Belgique, sont très encourageantes et démontrent la volonté des États importateurs de biens culturels de s'engager dans la lutte contre le trafic illicite.
À partir de 1993, l'action de l'ICOM dans la lutte contre le trafic des biens culturels a pris une tournure différente pour répondre à une situation de plus en plus inquiétante. L'augmentation des vols dans les musées, le pillage sauvage des sites archéologiques, l'instabilité politique dans de nombreux pays et la hausse de la valeur financière des biens culturels ont fait prendre conscience aux professionnels des musées qu'ils ne pouvaient agir seuls dans cette bataille.
Il est apparu qu'il fallait faire davantage et surtout qu'il fallait sensibiliser l'opinion publique et mobiliser d'autres groupes professionnels. L'ICOM a donc décidé de développer des initiatives concrètes et pratiques d'information et de sensibilisation.
Tout d'abord, l'ICOM a souhaité renforcer la coopération entre musées et forces de police en organisant en collaboration avec Interpol des ateliers régionaux regroupant professionnels du patrimoine, de la police et des douanes.
Plusieurs ateliers ont été organisés en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Ils ont pour objectif de créer des liens entre les différents professionnels engagés dans cette lutte et ainsi d'élaborer, à un niveau régional, des mesures efficaces et de mettre en place des équipes opérationnelles sur le terrain.
Cela a également permis à l'ICOM de signer, en janvier 2000, des accords officiels de coopération avec l'Interpol et l'Organisation Mondiale des Douanes et ainsi de renforcer, aux côtés des musées, l'implication des douanes et de la police dans la lutte contre ces pratiques.
L'autre élément important de l'action de l'ICOM est la sensibilisation et l'information. En effet, il est apparu important, pour l'ICOM, d'informer le public sur la réalité des trafics et leur importance.
C'est donc pour informer et pour alerter que l'ICOM publie, depuis 1994, une série d'ouvrages intitulée « Cent objets disparus ». À ce jour, quatre volumes ont été publiés successivement sur le Cambodge, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. Ces différents ouvrages reprennent des photos d'objets volés et des informations sur le problème des trafics, mais également sur l'importance et l'existence des législations nationales et des conventions internationales. Ces ouvrages sont évidemment non exhaustifs mais montrent les dommages et les conséquences de ce trafic. Une très large diffusion a été effectuée vers les musées, la police, les douanes et les professionnels du marché de l'art.
La diffusion de chacun de ces ouvrages a également été accompagnée de campagnes de presse afin d'obtenir une meilleure prise de conscience de la réalité de ces trafics par l'opinion publique et les professionnels.
C'est pour renforcer cette prise de conscience, notamment dans les pays importateurs et vendeurs de bien culturels volés, que nous avons souhaité consacrer un volume de la série « Cent objets disparus » à l'Europe. Cet ouvrage a été publié en février 2001 et s'intitule « Pillage en Europe ».
En effet, les pillages et les vols touchent sans distinction pays en voie de développement et pays développés, et l'Europe n'est pas épargnée par le trafic illicite de ses biens culturels.
Dans de nombreux pays européens, ce sont les églises et autres monuments religieux qui sont la cible des voleurs. L'ouvrage « Pillage en Europe » décrit la situation dans quatre pays : l'Italie, la République tchèque, la France et la Hongrie. Bien évidemment, ces pays ne sont pas les seules victimes du pillage des biens culturels ou religieux. De nombreux pays européens - et je sais que c'est le cas de la Belgique - sont concernés par le vol et la circulation illégale d'objets religieux.
Comme je l'ai mentionné, les ouvrages publiés dans la série « Cent objets disparus » sont toujours d'excellents moyens de communication et de sensibilisation, mais ils ont également permis de retrouver plusieurs objets volés qui avaient été publiés dans cet ouvrage. Par exemple, grâce à « Pillage à Angkor », plusieurs objets khmers vendus sur le marché de l'art en Europe, en Amérique du Nord et à Hong Kong ont pu être restitués au Musée national de Phnom Penh.
L'ouvrage sur l'Afrique nous a permis de retrouver, ici-même, en Belgique, un masque qui avait été volé au Musée national de Livingstone, en Zambie.
Enfin, quelques semaines après la diffusion de « Pillage en Europe », ce sont deux objets tchèques qui ont été restitués par des marchands. Très récemment, c'est un polyptyque italien du 16ème siècle qui a été retrouvé par les carabiniers.
Ces restitutions sont très encourageantes, mais elles restent - et nous en sommes tout à fait conscients - symboliques par rapport au grand nombre d'objets volés et pillés sur les sites archéologiques.
Néanmoins, elles constituent des cas exemplaires conduisant à une meilleure prise de conscience de la gravité du trafic par les marchands et les collectionneurs, les pouvoirs publics et le grand public, de façon générale.
À la suite d'une réunion en octobre 1997 sur la protection du patrimoine africain, un nouvel outil de sensibilisation et de formation a été développé. Il s'agit de la liste rouge de l'ICOM. Cette fois, l'objectif est d'attirer l'attention sur la question du pillage des sites archéologiques. En effet, les fouilles archéologiques clandestines qui détruisent le contexte historique dans lequel les objets sont trouvés constituent, en Afrique, une atteinte irréparable à l'histoire du continent et à celle de l'humanité tout entière.
Un objet archéologique issu de fouilles clandestines est à jamais muet et il impossible de connaître les civilisations qui l'ont produit. Pillés en Afrique, les objets sont revendus en Europe et en Amérique du Nord, en dépit des législations nationales qui les protègent.
La première liste rouge de l'ICOM, qui est dédiée à l'Afrique, répertorie donc des types d'objets archéologiques particulièrement victimes du pillage et du vol. Protégés pas des législations, ils sont interdits d'exportation et ne doivent, en aucun cas, être proposés à la vente. À travers cette liste, un appel est donc lancé aux musées, aux marchands et aux collectionneurs, afin qu'ils n'achètent plus ces objets.
Le succès de la liste rouge a été inespéré et a bien prouvé qu'il était important, voire indispensable de mettre en place des outils permettant de lutter contre le trafic de pièces archéologiques. En ce qui concerne la liste rouge Afrique, des saisies ont été effectuées à Paris et à Amsterdam. Des musées aux États-Unis ont refusé d'acquérir des pièces appartenant aux catégories de la liste rouge. Un musée célèbre, en France, a restitué la propriété de deux pièces Nok au Nigeria. Plus récemment, c'est un collectionneur allemand qui a restitué une statuette au Burkina Faso.
L'ICOM travaille aujourd'hui sur une nouvelle liste rouge qui concernera cette fois-ci les objets coloniaux et précolombiens d'Amérique latine. Cette liste a été élaborée l'année dernière par des professionnels des musées et du patrimoine des pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Amérique du Nord, réunis à Bogotá. Un dossier d'information sur les catégories de la liste rouge Amérique latine sera publié par l'ICOM en septembre 2003.
Comme vous pouvez le constater, l'ICOM a tenté de développer de nombreux moyens et continue son action intense en faveur de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Toutes nos actions nous ont permis de nous rendre compte que cette bataille est longue et difficile. S'il n'y a pas de solution miracle, il existe toutefois des remèdes. Il importe que les acteurs qui luttent contre le trafic coopèrent de façon proactive et efficace. Police, musées et douane mais également professionnels du marché d'art doivent renforcer leurs actions, en développer de nouvelles toujours plus performantes et travailler ensemble pour mettre au point de nouveaux moyens pour endiguer ce fléau. Il importe également que le travail effectué par les organisations internationales comme l'ICOM, l'UNESCO ou Interpol soit relayé au niveau national et local. Il faut également continuer à développer des campagnes d'information et de sensibilisation et ne pas relâcher la pression. Cependant, ces campagnes doivent absolument être associées à des mesures concrètes, pratiques et efficaces et nos gouvernements ont également un rôle à jouer.
Il est essentiel que les États adoptent des politiques claires en matière de protection du patrimoine et de lutte contre le trafic illicite. Cela passe notamment par la ratification des outils juridiques internationaux comme la convention de l'UNESCO de 1970 et la convention UNIDROIT. Ces conventions permettent d'endiguer l'importation, l'exportation et le transfert illicite de biens culturels. En d'autres termes, ces conventions sont des outils supplémentaires pour, d'une part, protéger le patrimoine national d'un pays et, d'autre part, empêcher que ce même pays ne devienne receveur voire plaque tournante d'objets culturels volés ou pillés.
Le soutien et la mobilisation qui ont été accordés aux espèces animales en danger doivent pouvoir être obtenus pour les bien culturels qui sont la mémoire et l'identité des nations. C'est en tout cas la profonde conviction de notre organisation qui s'est résolument engagée dans ce combat dont l'enjeu est la survie de notre patrimoine.

Voorzitter: Clotilde Nyssens, senator

Présidence : Mme Clotilde Nyssens, sénatrice

Deel II. De internationale instrumenten

Section II : Les instruments internationaux

Het UNESCO-verdrag van 1970 betreffende de te nemen maatregelen over het verbieden en het verhinderen van de onrechtmatige invoer, de uitvoer en de eigendomsoverdracht van culturele goederen

La convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels

De heer Guido Carducci, directeur, afdeling Cultureel Erfgoed, UNESCO (in het Engels). - In de eerste plaats dank ik de Belgische Senaat voor de organisatie van dit colloquium. De UNESCO juicht dergelijke initiatieven over de restitutie van culturele goederen uiteraard toe en verheugt zich over het voornemen van de Belgische overheid het Verdrag van 1970 te ratificeren. Dit Verdrag is na 33 jaar nog altijd het belangrijkste wettelijke multilaterale instrument in de strijd tegen de illegale handel in culturele goederen.
Ik zal eerst het algemeen kader van de illegale handel schetsen om de draagwijdte van het Verdrag van 1970 duidelijk te maken. Het probleem van de illegale handel wordt voortdurend groter en komt in alle landen voor, zij het niet in dezelfde mate. In 2000 noteerde Interpol meer dan 27.000 kunstdiefstallen in Italië, 3000 in Rusland en 1000 in Griekenland.
Illegale handel in culturele goederen vormt een enorm juridisch probleem, dat een internationale dimensie heeft gekregen. Heel wat elementen liggen aan de basis van dat probleem. De jongste 20 tot 30 jaar is de commerciële waarde van kunstvoorwerpen en culturele goederen aanzienlijk gestegen. Het gaat om gemakkelijk te verkopen goederen, die perfect bruikbaar zijn voor het witwassen van geld en die geschikt zijn voor investering van kapitaal en financiële speculatie. Voorts is er een praktische reden: het gaat om voorwerpen die gemakkelijk kunnen worden verplaatst en die dus ook kunnen worden verborgen. De toename van de illegale handel heeft ook financiële redenen: de goederen kunnen worden verkocht in landen waar de marktprijs hoger is dan in het land van oorsprong. Ten slotte zijn er ook juridische redenen. Ze vormen het belangrijkste element, daarom is de ratificatie van het Verdrag van 1970 zo belangrijk. De illegale uitvoer van culturele goederen heeft in de eerste plaats tot gevolg dat de dief moeilijker kan worden vervolgd in het land van oorsprong. Het belangrijkste bewijsstuk bevindt zich immers niet meer op het grondgebied, wat de onderzoekers bijkomende moeilijkheden oplevert. Ook op het vlak van het internationaal privaatrecht rijzen er moeilijkheden. Aan de koper van een gestolen kunstvoorwerp kan het eigendomsrecht worden toegekend. Dat betekent dat de koper de nieuwe eigenaar kan worden, zelfs wanneer de verkoper zelf geen eigenaar was. Volgens het internationaal privaatrecht moet de wet worden toegepast van de plaats waar de verkoopovereenkomst wordt gesloten. De zaak Winkworth-Christie's is een goed voorbeeld dat velen wellicht kennen. Een aantal Japanse culturele goederen die in Engeland waren gestolen, werden uitgevoerd om in Italië te worden verkocht. De koper bracht de goederen terug naar Engeland om ze bij Christie's in Londen te verkopen.
De Britse rechter paste de Italiaanse wet toe omdat het object in Italië te goeder trouw was aangekocht: volgens de Italiaanse wet was de koper de rechtmatige eigenaar geworden. Hij kon het object behouden en een eis tot restitutie was niet mogelijk.
Hoe efficiënt strijden tegen illegale handel? Er zijn twee fasen.
Ten eerste is preventie noodzakelijk. Staten moeten maatregelen nemen en een wetgeving uitwerken om illegale activiteiten, zoals diefstal, plundering, illegale opgravingen, illegale import en export van culturele goederen, te voorkomen. Ook moet de publieke opinie worden gesensibiliseerd en moeten musea worden beschermd. Ook moeten alle Staten inventarissen van hun culturele goederen aanleggen en bijhouden. De UNESCO spoort lidstaten aan om Object ID aan te nemen, een uniform identificatiesysteem met foto's en beschrijvingen van de objecten. Een goede foto is onontbeerlijk voor de opsporing.
Als de preventieve maatregelen voor een bepaald object niet hebben volstaan, dan moeten in de tweede fase maatregelen worden genomen inzake de identificatie en de restitutie. Identificatie in het buitenland is zeer moeilijk. Interpol speelt in dit verband een belangrijke en nuttige rol. Eén categorie van culturele objecten loopt een zeer groot gevaar: de illegaal opgegraven archeologische objecten. In de meeste gevallen worden deze objecten voor de eerste keer opgegraven door de plunderaar zelf. Het land van herkomst heeft meestal geen enkele informatie noch een foto van het object. Artikel 3 van het UNESCO-verdrag besteedt bijzondere aandacht aan deze categorie van objecten.
Als het object in het buitenland wordt geïdentificeerd, moet worden nagedacht over de verschillende methodes van restitutie; zowel diplomatiek overleg als wettelijke middelen zijn noodzakelijk.
Laat me even stilstaan bij de wettelijke middelen. Als het verdrag niet van kracht is, dan gelden de regels van het internationaal privaatrecht. De wetgeving van het land van herkomst van het object is van kracht en bepaalt of restitutie mogelijk is.
In het vergelijkend privaatrecht komen we de volgende zienswijzen tegen. Als het object verkocht is in een land dat de Common Law volgt, dan blijft de oorspronkelijke eigenaar meestal de eigenaar. Hij kan dus een eis tot restitutie indienen. Als het object daarentegen is verkocht in een land dat de continentale rechtstraditie volgt, dan zal restitutie waarschijnlijk onmogelijk zijn omdat dit systeem bescherming biedt aan de bezitter die te goeder trouw is.
Zolang het verdrag niet van toepassing is, kan het internationaal privaatrecht geen zekerheid bieden over een mogelijke restitutie in geval van diefstal of illegale export.
Illegale export is niets meer dan een inbreuk op de regels van het internationaal privaatrecht. Dat betekent dat een rechter illegale export op zich doorgaans niet aanvaardt als grond voor restitutie.
Zo komen we tot de impact en de betekenis van het UNESCO-verdrag van 1970. Precies om de onzekerheid die ik probeerde te beschrijven bij het terugeisen van culturele goederen onder het internationaal privaatrecht weg te nemen of althans te verminderen, zijn de UNESCO-lidstaten onderhandelingen gestart en werd de Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property in 1970 door de Algemene Conferentie goedgekeurd. Twee jaar later, in april 1972, werd dit UNESCO-verdrag van kracht. Het is de bekendste internationale, multilaterale overeenkomst die tot doel heeft illegale trafiek te bestrijden en de restitutie van gestolen en, in mindere mate, illegaal uitgevoerde cultuurgoederen te vergemakkelijken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het algemeen geldende karakter van het verdrag. Dat betekent dat in het toepassingsgebied van verdrag niet het internationaal privaatrecht van toepassing is, maar wel het verdrag.
Tot dusver telt het verdrag 95 lidstaten, wat een behoorlijk resultaat is, als we weten dat het gaat om een domein dat politiek zo gevoelig ligt. We staan nu op een echt scharniermoment, omdat enkele zeer belangrijke importlanden, zoals Japan en het Verenigd Koninkrijk, onlangs zijn toegetreden, respectievelijk in september en juli 2002. Waarschijnlijk zullen België en Zwitserland in 2003 hetzelfde doen. Belangrijk is dus dat ook grote marktstaten willen deelnemen aan wat al een zeer belangrijk multilateraal systeem is. Importlanden realiseren zich dus dat illegale handel niet langer aanvaardbaar is, ook niet voor landen met een sterke commerciële traditie op het vlak van culturele eigendommen.
De ratificatie door 95 Staten is op zich al een goed resultaat, maar niet voldoende. Het is even belangrijk of zelfs belangrijker dat elke Staat ook zorgt voor een aangepaste wetgeving die accuraat genoeg is om alle bepalingen van het verdrag in praktijk om te zetten.
Het verdrag introduceert een systeem van exportcertificaten. Dat betekent dat de export van cultuurgoederen zonder een dergelijk certificaat verboden is. De lidstaten moeten beletten dat hun musea en soortgelijke instellingen gestolen of illegaal uitgevoerde culturele eigendommen uit andere lidstaten verwerven.
De artikelen 7 en 13 van het verdrag bevatten bepalingen in verband met restitutie. Men is verplicht geïnventariseerde belangrijke culturele eigendommen van een andere lidstaat te zoeken en terug te geven. Een regel als deze was in 1970 duidelijk zeer vernieuwend, zelfs revolutionair. We mogen immers niet vergeten dat er daardoor een garantie op restitutie is, weliswaar niet voor alle, maar ten minste wel voor de geïnventariseerde cultuurobjecten. Het internationaal privaatrecht omvat dergelijke garantie niet. Alles hangt dan af van de inhoud van de lex situs.
Er kan restitutie zijn, maar niet noodzakelijk. Bij schending van het verdrag moeten andere strafvorderingen of sancties kunnen worden opgelegd.
Artikel 9 bevat een zogenaamde `open-end'-provisie. Elke Staat die bedreigd wordt door plundering kan de medewerking vragen van een andere Staat om er iets tegen te doen. In de Verenigde Staten werd een systeem van bilaterale overeenkomsten in het leven geroepen. Via die overeenkomsten kan met andere landen het artikel 9 op een andere manier worden toegepast.
Het Verdrag van 1970 is niet langer uniek. De UNESCO heeft geen specifiek mandaat in privaatrechtelijke aangelegenheden. Dit verdrag werd aangevuld met het zogenaamde UNIDROIT-verdrag. UNESCO nodigt alle Staten uit om zowel het verdrag van UNESCO als het UNIDROIT-verdrag te ondertekenen omdat ze complementair zijn. Het eerste heeft veeleer een staatsrechtelijk karakter terwijl het tweede veel meer privaatrechtelijk getint is.
Op wereldvlak zijn er met betrekking tot dit soort zaken steeds meer vrijwillige restituties. Men komt tot een overeenkomst en men vindt het moreel goed dat één en ander wordt teruggeschonken. Men mag de zaken echter niet veralgemenen. Het is nog steeds uitzonderlijk. We zullen altijd een duidelijk multilateraal kader nodig hebben als stimulans voor het afronden van dergelijke restitutiedossiers.
Eén van de belangrijkste experts, de heer Droz, zal zeker nog wat aan mijn uiteenzetting toevoegen.

M. Guido Carducci, directeur, division du Patrimoine culturel, UNESCO (en anglais). - Avant tout, je remercie le Sénat d'avoir organisé ce colloque. L'UNESCO applaudit de telles initiatives et se réjouit que les autorités belges aient l'intention de ratifier la Convention de 1970. Adoptée voici 33 ans, celle-ci constitue toujours le principal instrument légal multilatéral dans la lutte contre le commerce illégal de biens culturels.
Je tracerai d'abord le cadre général du commerce illégal afin de montrer la portée de la Convention de 1970. Le problème du commerce illégal s'accroît et se pose dans tous les pays.
Le commerce illégal de biens culturels constitue un problème juridique considérable, ayant acquis une dimension internationale. De très nombreux éléments sont à l'origine de ce problème. Au cours des 20 à 30 dernières années, la valeur commerciale des objets d'art et des biens culturels a crû sensiblement. Il s'agit de biens faciles à vendre, parfaitement utilisables pour le blanchiment d'argent et se prêtant aux investissements financiers et à la spéculation. S'y ajoute une raison pratique : il s'agit d'objets pouvant facilement être déplacés et dissimulés. L'augmentation du commerce illégal a aussi des raisons financières : les biens peuvent être vendus dans des pays où le prix du marché est supérieur à celui du pays d'origine. Le phénomène s'explique aussi par des raisons juridiques. Celles-ci sont d'ailleurs les principales, d'où l'importance de ratifier la Convention de 1970. L'exportation illégale de biens culturels rend les poursuites contre le voleur plus difficiles que dans le pays d'origine. La principale pièce à conviction ne se trouve en effet plus sur le territoire, ce qui complique le travail des enquêteurs. Des difficultés surgissent également dans le domaine du droit international privé. Le droit de propriété peut être reconnu à l'acheteur d'un objet d'art volé. Selon le droit international privé, c'est la loi du pays où la convention de vente est conclue qui s'applique.
Comment lutter efficacement contre le commerce illégal ? On distingue deux phases.
Avant tout, c'est la prévention qui s'impose. Les États doivent prendre des mesures et élaborer une législation afin de prévenir les activités illégales, comme le vol, le pillage, les fouilles illégales, l'importation et l'exportation illégales de biens culturels. Il faut également sensibiliser l'opinion publique et protéger les musées. Il faut par ailleurs que les États dressent des inventaires de leurs biens culturels. L'UNESCO incite ses États membres à adopter « Object ID », un système uniforme d'identification à l'aide de photos et de descriptions des objets. Une bonne photo de l'objet est indispensable pour les recherches.
Si les mesures de prévention n'ont pas suffi pour un objet déterminé, il faut, dans une deuxième phase, prendre des mesures pour faciliter l'identification et la restitution. L'identification à l'étranger est très difficile. Interpol joue à cet égard un rôle capital. Il est une catégorie de biens culturels qui courent un très grand risque : les objets archéologiques exhumés illégalement. Dans la plupart des cas, ces objets sont exhumés pour la première fois par le pillard lui-même. Le pays d'origine ne dispose généralement d'aucune information, ni d'aucune photo de l'objet. L'article 3 de la Convention de l'UNESCO porte une attention particulière à cette catégorie d'objets.
Si l'objet est identifié à l'étranger, il convient de réfléchir aux différentes méthodes de restitution ; tant une concertation diplomatique que des moyens légaux sont indispensables.
Arrêtons-nous quelques instants sur les moyens légaux. Si la Convention n'est pas en vigueur, ce sont les règles du droit international privé qui s'appliquent. C'est la législation du pays d'origine qui prévaut et qui détermine si une restitution est possible.
En droit privé comparé, on rencontre les points de vue suivants. Si l'objet a été vendu dans un pays qui applique la « Common Law », le propriétaire initial conserve généralement la propriété. Il peut alors introduire une demande de restitution. En revanche, si l'objet a été vendu dans un pays qui suit la tradition juridique continentale, la restitution sera probablement impossible, le système offrant une protection au détenteur de l'objet s'il est de bonne foi.
Tant que la Convention n'est pas applicable, le droit international privé ne pourra garantir avec certitude une possible restitution en cas de vol ou d'exportation illégale.
L'exportation illégale constitue tout au plus une infraction aux règles du droit international privé. Cela signifie qu'un juge n'admettra généralement pas l'exportation illégale comme motif de restitution.
Nous en venons ainsi à l'impact et à la signification de la Convention de l'UNESCO de 1970. C'est précisément pour supprimer ou réduire l'incertitude que fait planer le droit international privé quant à la restitution de biens culturels que les États membres de l'UNESCO ont entamé des négociations et que la Conférence générale de 1970 a adopté la « Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property ». Cette convention est entrée en vigueur en avril 1972. il s'agit de la convention internationale multilatérale la plus connue ayant pour objectif de lutter contre le trafic et de faciliter la restitution de biens culturels volés et, dans une moindre mesure, exportés illégalement. Cette convention est d'application générale, ce qui implique que dans le champ d'application de la Convention, celle-ci prime le droit international privé.
Jusqu'à présent, la Convention a été ratifiée par 95 États. Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment charnière, certains grands pays importateurs, comme le Japon et le Royaume-Uni, ayant récemment adhéré à la Convention. Sans doute la Belgique et la Suisse feront-elles de même en 2003. Il importe donc que des États représentant de grands marchés participent également à ce qui est déjà un système multilatéral très important. Les pays importateurs admettent que le commerce illégal n'est plus acceptable, pas même pour des pays ayant développé une forte tradition commerciale dans le domaine des biens culturels.
La ratification de la convention par 95 États est déjà un bon résultat en soi mais ne suffit pas. Il importe davantage encore que chaque État veille aussi à élaborer une législation adéquate suffisamment précise pour mettre en œuvre toutes les dispositions de la Convention.
La Convention instaure un système de certificats d'exportation. L'exportation de biens culturels est interdite sans certificat ad hoc. Les États membres doivent empêcher que leurs musées fassent l'acquisition de biens culturels volés ou exportés illégalement d'autres États membres.
Les articles 7 et 13 de la Convention contiennent des dispositions relatives à la restitution. Il est obligatoire de rechercher et de restituer les biens culturels importants répertoriés d'un autre État membre. Une telle règle était révolutionnaire en 1970. Il ne faut en effet pas oublier qu'elle offre une garantie de restitution pour les objets culturels répertoriés, contrairement au droit international privé où tout dépend du contenu de la « lex situs ».
Une restitution est possible mais n'a pas nécessairement lieu. Une violation de la Convention doit pouvoir donner lieu à d'autres actions judiciaires ou entraîner des sanctions.
L'article 9 prévoit une provision « open end ». Chaque État menacé de pillage peut demander la collaboration d'un autre État membre pour tenter de l'empêcher. Les États-Unis ont instauré un système de conventions bilatérales permettant d'appliquer différemment l'article 9 avec d'autres pays.
La Convention de 1970 n'est plus l'instrument unique. L'UNESCO n'a pas de mandat spécifique dans les matières relevant du droit privé. Cette convention a été complétée par la Convention UNIDROIT. L'UNESCO invite tous les États à signer ces deux conventions qui sont complémentaires. La première relève plutôt du droit public alors que la seconde tient davantage du droit privé.
On observe, à l'échelon mondial, de plus en plus de restitutions volontaires, souvent inspirées par des motifs moraux. Il ne faut toutefois généraliser. Les restitutions restent exceptionnelles. Un cadre multilatéral précis sera toujours nécessaire pour encourager les États à mener à bon terme de tels dossiers de restitution.
M. Droz, un des experts les plus importants en la matière, ajoutera certainement de nombreuses informations à mon exposé.

Het UNIDROIT-verdrag

La convention UNIDROIT

De heer Georges Droz, gewezen secretaris-generaal van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. - Ik heb mijn interventie niet grondig kunnen voorbereiden omdat de heer Roelants du Vivier me vlak voor de kerstvakantie heeft gevraagd de ambtenaar van UNIDROIT, die verhinderd was, te vervangen.
Omdat ik gepensioneerd ben, beschik ik niet meer over een secretariaat en heb ik geen tijd gehad om een document voor te bereiden. Ik vraag de tolken me daarvoor te willen verontschuldigen.
Het UNIDROIT-verdrag is er gekomen omdat het nodig was de internationale kunsthandel de les te lezen. Iedereen weet dat het aantal diefstallen de jongste dertig jaar sterk is toegenomen. Enkele jaren geleden schreef ik dat er in Italië om het half uur een kunstvoorwerp wordt gestolen. Collega Carducci zegt me dat dit nu om de twintig minuten is.
De illegale uitvoer van kunstvoorwerpen is zo sterk toegenomen omdat de meeste Staten hun erfgoed willen beschermen en daarom de uitvoer beperken. Daardoor daalt de waarde van de voorwerpen. Op de vrije markt worden ze echter veel duurder. Zo was het bekende schilderij `Tuin in Auvers' 100 miljoen frank meer waard op de vrije markt dan op de Franse markt.
Het praktische belang van het UNIDROIT-verdrag bestaat erin dat dit het UNESCO-verdrag aanvult. Dit laatste heeft betrekking op diefstal bij particulieren, terwijl het UNIDROIT-verdrag diefstallen in musea beteugelt.
Het UNIDROIT-verdrag heeft dus een dubbele doelstelling: een privaatrechtelijke, namelijk het gestolen voorwerp terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar - die zowel de Staat als een particulier kan zijn - en een publiekrechtelijke, namelijk de andere ondertekenende Staten de regels inzake de uitvoer doen naleven en de illegale uitvoer beteugelen.
Het doel is dus het goed aan de eigenaar of aan de Staat van herkomst terugbezorgen.
De heer Carducci heeft uitgelegd dat er in het vergelijkend recht over kunstroof drie systemen bestaan: het Angelsaksische systeem, dat altijd de bestolen eigenaar beschermt ten koste van de verkrijger, ook al is die te goeder trouw; het Italiaanse systeem, dat altijd de verkrijger beschermt ten koste van de rechtmatige eigenaar, en daartussenin het Frans-Zwitserse systeem, dat de verkrijger die te goeder trouw is, beschermt, maar de rechtmatige eigenaar het recht geeft het goed gedurende een bepaalde periode tegen vergoeding terug te vragen. Er moest dus een keuze gemaakt worden.
Bovendien moest worden aanvaard dat een Staat een regel van internationaal publiek recht over de export van cultuurgoederen door een andere Staat kon opleggen, wat in het douane- of fiscaal recht onmogelijk is.
UNIDROIT is erin geslaagd voor beide problemen een oplossing te vinden. Ze heeft een harmonisering tussen de systemen tot stand gebracht. Het goed moet altijd worden teruggegeven, zoals het Angelsaksische stelsel voorschrijft. De rechtmatige eigenaar kan altijd zijn goed opeisen. De Staat die het slachtoffer is van illegale uitvoer, kan altijd om een teruggave van het goed vragen. In een aantal gevallen kan de eigenaar die het goed te goeder trouw heeft verworven, echter aanspraak maken op een vergoeding. Op die manier wordt ook hij beschermd.
Het verdrag harmoniseert het nog altijd zeer delicate probleem van de verjaring. Bij een verjaring op korte termijn kan de bestolen eigenaar of Staat gedurende drie jaar de teruggave van het goed vragen. De termijn loopt echter niet vanaf het ogenblik van de diefstal. Als iemand een schilderij steelt en het gedurende vijf jaar in een kluis deponeert, zou het na vijf jaar witgewassen zijn omdat de verjaringstermijn is verstreken. Zo gaat het echter niet.
De termijn van drie jaar loopt vanaf het ogenblik dat men weet waar het goed zich bevindt en wie het in zijn bezit heeft. Op die manier heeft een vordering meer kans op succes.
Er bestaat ook langere verjaringstermijn van 50 jaar, die loopt vanaf het ogenblik van de diefstal. Na verloop van 50 jaar wordt alles echter uitgewist en kan de eigendom van het goed nooit meer worden betwist. Voor goederen die tot het openbare domein behoren, bestaat er echter een uitzondering. De landen met een burgerlijk wetboek kunnen echter in een zeer lange verjaringstermijn van 75 jaar voorzien, zoals Nederland bijvoorbeeld deed toen het de overeenkomst ratificeerde.
De verjaringstermijn werd geharmoniseerd, zowel voor de teruggave van een gesloten goed als voor de terugkeer van een goed dat illegaal werd uitgevoerd.
Bij diefstal vormt de confrontatie tussen de rechtmatige eigenaar en de bezitter het grootste probleem. Als de dief kan worden aangehouden in het bezit van het goed, volstaat het dat goed aan de rechtmatige eigenaar terug te geven. Als iemand het goed in zijn bezit heeft, rijst echter een probleem. In dat geval moet hij het goed teruggeven, maar kan hij rekenen op een schadevergoeding. Volgens het verdrag heeft de verkrijger die een gestolen cultureel goed moet teruggeven, recht op een rechtvaardige schadevergoeding, op voorwaarde dat hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten dat het goed gestolen was. Hij moet ook kunnen aantonen dat hij het voorwerp te goeder trouw heeft verkregen.
Het verdrag preciseert ook dat bij de vaststelling van de goede trouw van de verkrijger rekening zal worden gehouden met alle omstandigheden van de verkrijging, met inbegrip van de hoedanigheid van de partijen, de betaalde prijs, of de verkrijger registers i.v.m. gestolen kunstvoorwerpen raadpleegde...
Aan de verkrijger die een schadevergoeding eist, wordt dus gevraagd of hij de nodige voorzorgen heeft genomen bij de aankoop, of hij de registers heeft geconsulteerd, of hij de herkomst van het goed heeft nagetrokken, of hij een oorsprongsattest heeft gevraagd. Deze voorzorgen zullen natuurlijk verschillen naargelang de prijs die betaald werd. Als iemand op de rommelmarkt voor een prikje een voorwerp koopt waarvan blijkt dat het gestolen is, zal dat terugbetaald worden. Als de verkrijger echter zegt dat het voorwerp een miljoen euro waard is, zal men hem verwijten dat hij zich niet heeft geïnformeerd, ten minste als hij dat niet heeft gedaan.
Ook de kwaliteit speelt een rol. Uiteraard wordt van beroepsmensen een grotere waakzaamheid gevraagd dan van particulieren. Voor een vakman is het gemakkelijker registers te consulteren. De bewijslast wordt echter niet helemaal omgekeerd; het gaat om een gedeelde bewijslast. De bestolen eigenaar had ook voorzorgen moeten treffen: hij had de diefstal aan de politie moeten melden, een foto van het goed in de registers doen opnemen, gebruik maken van het internet enzovoort. Als de eigenaar niets heeft gedaan, is de verkrijger uiteraard te goeder trouw, vermits hij niet heeft kunnen nagaan of het goed gestolen was.
Als de eigenaar daarentegen veel voorzorgen heeft genomen en de verkrijger niets heeft nagetrokken, zal hij beschouwd worden als te kwader trouw en zal hij geen schadevergoeding krijgen. Het gaat dus om een gedeelde bewijslast.
Voor illegaal uitgevoerde voorwerpen is de toestand verschillend. Dat is heel belangrijk. Diegene die het misdrijf, de illegale uitvoer, pleegt, bezondigt zich niet aan diefstal. Er kan dus geen teruggave worden gevraagd. Diegene die illegaal uitvoert, is de wettige eigenaar. Hij voert uit via een omweg. Dat wordt nu vergemakkelijkt doordat er op Europees en op internationaal vlak geen controle bestaat. De eigenaar die uitvoert, zal daaraan uiteraard geen al te grote ruchtbaarheid geven.
De bestolen eigenaar daarentegen zal er wel ruchtbaarheid aan geven. Hij zal naar de politie en de verzekering stappen, de registers raadplegen.
De eigenaar die illegaal heeft uitgevoerd, zal zo discreet mogelijk zijn.
De verkrijger bevindt zich dus in een andere situatie. Hoe kan de verkrijger weten dat het goed illegaal werd uitgevoerd als er geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven? Volgens het verdrag moet de verkrijger die zijn goede trouw wil bewijzen, in een aantal gevallen hoogstens een exportattest kunnen voorleggen. Het zij zo. Het verdrag kon niet even streng zijn voor de verkrijger van een illegaal uitgevoerd goed als voor de verkrijger van een gestolen goed. Het beperkt zich ertoe de koper aan te zetten tot waakzaamheid.
Bovendien is de verkrijger die het goed van een legitieme eigenaar heeft verworven, uiteraard de legitieme eigenaar. Volgens het verdrag mag hij het goed dan ook houden, op voorwaarde dat hij het terugbrengt naar het land van herkomst.
Als ik bijvoorbeeld, toen ik in Den Haag resideerde, per ongeluk een stuk had gekocht dat illegaal uit Frankrijk was geïmporteerd, had ik volgens het verdrag het goed naar mijn buitenverblijf in Chamonix in Frankrijk moeten overbrengen.
De verkrijger die te goeder trouw is, kan het goed ook verkopen aan iemand die zich ertoe verbindt het goed naar het land van herkomst terug te brengen of het aan één van zijn kinderen te geven dat in het land van herkomst woont.
Illegale uitvoer wordt dus minder streng bestraft.
In Amsterdam, waar mijn vrouw nog een atelier heeft in de straat van de antiquairs, zie ik soms objecten waarvan ik me afvraag of ze niet illegaal werden geëxporteerd. Ze komen uit Oost-Europa, uit Mexico of van elders. Het scheelt niet veel of er zit nog aarde op de objecten! Maar dat is een andere geschiedenis.
De illegale uitvoer van goederen wordt nooit bestraft als de maker van het werk nog leeft of minder dan 50 jaar geleden overleden is. Het vrije verkeer van hedendaagse kunst mag immers niet worden gehinderd. Dat is volkomen normaal. Ik weet dat in sommige Europese landen de uitvoer van objecten van levende kunstenaars of van kunstenaars die zopas zijn overleden, wettelijk verboden is. Het verdrag zou dit soort uitvoer niet bestraffen.
Het verdrag voegt een procedureregel aan deze basisregels toe. Het creëert een speciale rechterlijke bevoegdheid waardoor altijd gevraagd kan worden dat het goed wordt teruggeven aan de rechtbank van de plaats waar het goed zich bevindt. Dat lijkt misschien evident, maar dat is het niet. In het internationale recht is de bevoegdheid van het land waar een roerend goed zich bevindt, niet de regel. Noch in het Verdrag van Brussel, dat nu 15 Staten bindt, noch in het Verdrag van Lugano, dat zich over geheel Europa uitstrekt, is de internationale bevoegdheid gebaseerd op de plaats waar het roerend goed zich bevindt.
In geval van teruggave van het goed is de rechter van de plaats waar het goed zich bevindt, bevoegd om het goed te beschermen en vervolgens de terugkeer of de teruggave te bevelen. Dit is een zeer nuttige bevoegdheidsregel die met andere bevoegdheidsregels kan worden gecombineerd.
Als men niet weet waar een gestolen goed zich bevindt, maar wel het adres van de bezitter kent - dat kan men soms in de catalogus van de verzamelaar vinden - kan men de betrokken persoon voor de eigen rechtbank dagen.
Ik bekijk ten slotte het overgangsrecht. Toen het UNIDROIT-verdrag werd opgesteld, hoorde men daarover van alles en nog wat, bijvoorbeeld dat het alle transacties zou betwisten. Dat is onjuist. Dat verdrag is, in elke betrokken Staat, enkel voor de toekomst van toepassing voor de diefstallen en de illegale export die hebben plaatsgevonden na zijn inwerkingtreding. UNIDROIT gaat dus niet over het verleden. Het zal nooit van toepassing zijn op de Venus van Milo of de friezen van het Parthenon. Dat zijn problemen die tussen de Staten moeten worden geregeld. Door zich bij het UNESCO-verdrag te voegen wil UNIDROIT de internationale kunsthandel en de circulatie van kunstwerken saneren.

M. Georges Droz, ancien secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé - Mon intervention se fait au pied levé puisque ce n'est que peu avant les vacances de Noël que le sénateur Roelants du Vivier m'a demandé de remplacer le fonctionnaire d'UNIDROIT qui était empêché.
Étant retraité, je ne dispose plus d'un secrétariat et je n'ai pas eu le temps de préparer un document. Je demande aux interprètes de bien vouloir m'en excuser. Je parlerai donc sans notes.
La convention UNIDROIT est née du besoin de moraliser le commerce international de l'art. Vous savez que le nombre de vols a fortement augmenté depuis une trentaine d'années. Voici quelques années, j'écrivais qu'il y avait un vol d'objet d'art toutes les demi-heures en Italie. Mon collègue Carducci me dit qu'actuellement, il y a un vol toutes les vingt minutes.
Par ailleurs, l'exportation illicite des œuvres d'art a pris une grande ampleur du fait que la plupart des États veulent protéger leur patrimoine, émettent donc des règles restrictives à l'exportation, font baisser la valeur des objets ; on peut donc les vendre beaucoup plus cher sur les marchés libres, comme le fameux « Jardin à Auvers », qui valait 100 millions de francs de plus sur le marché libre que sur le marché français.
La convention UNIDROIT a un intérêt pratique en ce sens qu'il s'agit en quelque sorte du bras armé de la convention de l'UNESCO. Elle s'applique aux vols chez les particuliers, alors que la convention UNIDROIT réprime les vols dans les musées.
Elle a donc un double objectif. Un objectif de droit privé : opérer la restitution du bien volé à son légitime propriétaire, qui peut être l'État, mais aussi un particulier. Un objectif de droit public : faire respecter à l'étranger, parmi les autres États contractants, les règles relatives à l'exportation et réprimer l'exportation illicite.
Le but est donc de restituer ou de retourner le bien au propriétaire ou à l'État d'origine.
M. Carducci vous a dit qu'en droit comparé sur le vol, il existait trois systèmes : le système anglo-américain, qui protège toujours le propriétaire au détriment de l'acquéreur, même de bonne foi, le système « italien », qui protège toujours l'acquéreur au détriment du propriétaire, et le système intermédiaire franco-suisse, qui protège l'acquéreur de bonne foi mais permet au propriétaire de réclamer le bien pendant une certaine période, sous réserve de payer une indemnité à l'acquéreur de bonne foi qui est intermédiaire. Il fallait choisir l'un de ces systèmes.
Par ailleurs, concernant les exportations de biens illicites, il fallait admettre l'idée qu'un État puisse faire respecter, pour les biens culturels, une règle de droit public étranger, une règle sur l'exportation d'un autre pays, alors que ce n'est pas le cas pour le droit douanier ou fiscal.
UNIDROIT a réussi à traiter les deux problèmes à la fois. Elle a pris une attitude unique. Il y aura toujours restitution ou retour du bien. C'est donc abonder dans le sens anglo-américain. Le propriétaire dépossédé pourra toujours réclamer son bien. L'État dépossédé par une exportation illicite pourra toujours demander le retour du bien sur son territoire. Mais dans certains cas, et c'est le fruit d'un compromis, le possesseur du bien qui a acquis celui-ci de bonne foi pourrait être protégé par une indemnité. Ce serait un moyen de protéger sa position.
La convention unifie le problème toujours très délicat des prescriptions, lesquelles sont de deux types. D'abord, la prescription à délai court, à savoir que le propriétaire dépossédé ou l'État peut, pendant trois ans, demander la restitution ou le retour du bien. Toutefois, le point de départ du délai n'est pas le moment du vol. Le moment du vol, c'est aujourd'hui. En pratique, on vole, on met le tableau à la banque et, après cinq ans, il est blanchi parce que la prescription est passée. Il n'en est rien.
Ce délai de trois ans prend cours le jour où l'on sait où se trouve le bien et où l'on connaît l'identité du possesseur ; une action sera alors plus efficace. Il faut donc avoir tous les éléments en main.
Il y a ensuite un délai plus long, classique, traditionnel, de 50 ans, qui commence au moment du vol. Mais, après 50 ans, on efface tout, et on ne pourra plus jamais contester la propriété de ce bien. Il y a toutefois une exception pour les biens du domaine public. Traditionnellement, dans les pays du droit civil, on a la possibilité, si on ne veut pas que ce soit imprescriptible, d'adopter une prescription très longue de 75 ans, comme l'ont fait les Pays-Bas, par exemple, quand ils ont ratifié la convention.
Le délai de prescription est unifié, tant pour la restitution du bien volé que pour le retour du bien illicitement exporté.
J'en viens au vol. Le grand problème qui se pose, comme pour le retour in situ, c'est la confrontation entre le propriétaire et l'acquéreur. Si l'on parvient à appréhender le voleur alors qu'il est en possession du bien, il suffit de restituer ce bien au propriétaire. Le problème se pose quand le bien est dans les mains d'un possesseur. Dans ce cas, on doit le restituer, mais une amélioration est prévue au bénéfice du possesseur. La convention dit que « Le possesseur d'un bien culturel volé qui doit le restituer a droit au paiement d'une indemnité équitable, à condition qu'il n'ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu'il puisse prouver avoir agi avec diligence lors de l'acquisition. »
La convention précise encore ce qu'on entend par diligence : « Pour déterminer si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur du bien de tous registres relatifs au bien culturel volé ... »
On demande donc au possesseur du bien qui réclame une indemnité s'il a pris certaines précautions lors de l'achat, s'il a consulté les registres, s'il s'est renseigné sur l'origine du bien, s'il a demandé un certificat d'origine. Ces précautions varieront en fonction du prix payé, bien entendu. Si vous achetez un bien sur le marché aux puces pour des clopinettes, et qu'il s'agit d'un objet volé, ce dernier sera remboursé. Mais si le possesseur dit que l'objet vaut un million d'euros, on lui reprochera de ne pas s'être renseigné, s'il ne l'a pas fait.
La qualité intervient aussi. On demandera évidemment plus de diligence aux professionnels qu'aux particuliers, un professionnel ayant d'ailleurs plus de facilité pour consulter les registres. Mais ce n'est pas un renversement total de la charge de la preuve ; cette charge est partagée. Le propriétaire volé lui aussi aurait dû prendre des précautions : il aurait dû signaler le vol à la police, faire insérer une photo de son bien dans les registres, passer par internet, etc. Si le propriétaire n'a rien fait, il est évident que l'acquéreur sera de bonne foi, puisqu'il n'aura pas pu vérifier s'il ne s'agit pas d'un vol.
En revanche, si le propriétaire a pris des tas de précautions et que l'acquéreur n'a procédé à aucune vérification, ce dernier sera considéré comme étant de mauvaise foi et il ne recevra pas d'indemnité. Il y a donc en quelques sorte un partage de la preuve.
La situation est différente à l'égard des objets illicitement exportés, et c'est très important. Celui qui commet le délit, l'exportation illicite, ne commet pas un vol, sans quoi on retombe dans le cas que je viens d'exposer et on réclame la restitution du bien. Celui qui commet l'exportation illicite, c'est le propriétaire légitime. Par un moyen détourné, il va illicitement transférer le bien à l'étranger. Cette opération est maintenant facilitée en raison de l'absence de contrôle au niveau européen, voire au niveau international, en dehors de l'Europe. Le propriétaire ne va évidemment pas le clamer sur la place publique.
Le propriétaire volé, quant à lui, va faire beaucoup de publicité. Il va aller voir la police, l'assurance, consulter les registres.
Le propriétaire qui a illicitement exporté le bien sera le plus discret possible.
L'acquéreur va donc être dans une situation différente. Comment voulez-vous que l'acquéreur, dans certains cas, sache que le bien est exporté illicitement puisqu'aucune publicité ne peut être faite ? Tout au plus, la convention prévoit que, pour prouver sa bonne foi, il faut, dans certains cas, tenir compte d'un certificat d'exportation. Soit, mais on ne pouvait pas être aussi sévère pour l'acquéreur d'un bien illicitement exporté que pour celui d'un bien volé. C'est pourquoi la convention est bien moins sévère. Elle se borne à dire qu'il faut quand même faire attention.
De plus, l'acquéreur ayant acquis le bien d'un légitime propriétaire - fautif, mais légitime - celui-ci est bien entendu un légitime propriétaire. Étant lui-même légitime propriétaire, il peut garder le bien, dit la convention, à la condition de le retourner physiquement dans le pays d'origine.
Par exemple, quand j'étais en poste à La Haye, si j'avais acheté, par mégarde, un bien illicitement exporté venant de France, la convention m'aurait recommandé de transporter le bien dans ma résidence secondaire à Chamonix. De la sorte, il était de nouveau en France.
De même, l'acquéreur de bonne foi peut aussi vendre le bien à quelqu'un qui s'engage à le retourner dans le pays d'origine ou à le donner à un de ses enfants qui vit dans le pays d'origine.
Vous voyez que la sanction est beaucoup plus souple en cas d'exportation illicite.
Il n'en reste pas moins que quand je suis à Amsterdam chez ma femme, qui y a gardé son atelier de sculpteur dans la rue des Antiquaires, je vois parfois des biens dont je me demande s'ils ne sont pas illicitement exportés parce qu'ils sont encore tout frais. Soit ils viennent de pays de l'Est, soit ils viennent tout simplement du Mexique ou d'ailleurs. Il y a presque encore de la terre collée aux biens ! Mais c'est une autre histoire.
Donc, on ne sanctionne jamais l'exportation illicite des biens lorsque l'auteur de l'œuvre d'art est vivant ou mort depuis moins de 50 ans, et ce afin de conserver l'absolue liberté de circulation de l'art contemporain. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y a, dans certains pays européens, des législations qui interdisent l'exportation des biens d'auteurs vivants ou qui viennent de mourir. La convention ne sanctionnerait pas elle-même de telles exportations.
La convention complète ces règles de fond par une règle de procédure. Elle crée une compétence judiciaire spéciale, car on pourra toujours demander le retour ou la restitution du bien au tribunal du lieu où le bien est situé. Vous me direz que c'est évident. Non, car en matière de compétence internationale, la compétence du lieu de situation d'un bien meuble n'est pas la règle. Tant dans la fameuse convention de Bruxelles qui s'étend maintenant à 15 États que dans la convention de Lugano qui s'étend pratiquement à toute l'Europe, il n'y a pas de compétence internationale fondée sur la situation d'un bien meuble.
Pour ce cas particulier qui est la restitution du bien, on donne compétence au juge du lieu où est situé le bien pour le mettre à l'abri et, ensuite, ordonner son retour ou sa restitution. C'est une règle de compétence très utile qui se combine avec d'autres règles de compétence.
Si l'on ne sait pas où se trouve un bien volé mais si l'on connaît l'adresse de son possesseur, que l'on peut parfois trouver dans le catalogue du collectionneur, on peut citer la personne en question devant son propre tribunal.
J'aborde enfin le problème du droit transitoire. Quand la convention UNIDROIT a été élaborée, on a entendu tout et n'importe quoi à son propos, par exemple qu'elle allait remettre en cause toutes les transactions. C'est faux : cette convention ne s'applique que pour l'avenir, dans chaque État intéressé, pour les vols et les exportations illicites qui ont eu lieu après son entrée en vigueur. La Convention UNIDROIT ne concerne pas le passé : elle ne s'occupera jamais de la Vénus de Milo, des frises du Parthénon et autres, questions devant être réglées entre les États ; elle vise l'avenir ; en s'agrégeant à la Convention UNESCO, elle veut, en quelque sorte, assainir le commerce international de l'art et la circulation des œuvres d'art.

De noodzaak van de ratificatie van de UNESCO en UNIDROIT-verdragen

De la nécessité de ratifier les conventions UNESCO et UNIDROIT

De heer Harrie Leyten, voorzitter werkgroep `Repatriëring', Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Reinwardt Academie. - Ik wil voor u de volgende stelling verdedigen. De meeste Europese landen hebben buitensporig veel en grote verzamelingen kunst en cultureel erfgoed van andere landen aangelegd. Ze hebben zich vervolgens met juridische en opportunistische argumenten verzet tegen de teruggave van dubieus verworven collecties. De ratificatie van het UNESCO-verdrag van 1970 en die van het UNIDROIT-verdrag van 1995 zijn daarom noodzakelijk geworden om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. Tot zo ver mijn stelling.
Oorlogen zijn altijd een belangrijke bron van aanwinsten geweest voor particuliere verzamelaars en in de laatste twee eeuwen ook voor musea. De Romeinse legers plunderden nieuw veroverde gebieden in opdracht van hun generaals. De kruisvaarders plunderden Jeruzalem en Istanbul. Deel van die buit staat te pronk in de San Marco in Venetië. De Franse legers roofden op hun beurt kunst uit Europese landen en uit Egypte in opdracht van Napoleon om Parijs tot de culturele hoofdstad van Europa te maken. Britse mariniers plunderden als onderdeel van een strafexpeditie de paleizen van de Oba van het koninkrijk Benin in Nigeria. De buit is te bewonderen in de grote musea van Europa.
Plunderingen van veroverde steden pasten in een eeuwenoude traditie die de overwinnaar recht gaf op have en goed van de overwonnene. Oorlogsbuit als compensatie voor geleden verliezen aan manschappen en materieel. Nog pas enkele jaren geleden sprak de Doema in Moskou zich uit tegen teruggave van tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland meegenomen kunstschatten en baseerde zich hiervoor op hetzelfde argument.
De roof van kunstwerken uit musea en uit particulier - vooral joods - bezit tijdens het nazi-regime staat nog levendig in ons geheugen. Maar de ambtenaren en museumdirecteuren die na 1945 de uit hun land geroofde kunstschatten weer gingen zoeken in Duitsland, hebben, zoals onlangs duidelijk is geworden, op hun beurt meer kunstwerken meegebracht naar hun eigen landen en hun eigen musea dan waarop zij recht hadden. Dat moet ook als plundering worden betiteld. Niet in alle gevallen hebben diezelfde ambtenaren en diezelfde museumdirecteuren echt de moeite genomen om de erfgenamen van de door de nazi's gestolen kunst op te sporen, maar ze hebben de zogenaamde `overgebleven' kunstwerken in de eigen musea opgehangen. Ik vind het schokkend te moeten horen dat verzoeken om teruggave door museumbestuurders systematisch zijn tegengewerkt. Het ontbreekt sommige mensen, die algemeen beschouwd worden als achtenswaardige burgers, blijkbaar aan ethisch normbesef.
Musea en verzamelaars hebben zich ook op andere manieren verrijkt. Europese schatgravers, archeologen en kunsthistorici zoeken sinds mensenheugenis naar spectaculaire `vondsten': de Steen van Rosetta, de buste van Nefertete, de obelisken op de pleinen van Parijs, Rome, Londen en Washington D.C., het Pergamon-altaar, het marmer van het Parthenon, Etruskische grafvondsten, beelden uit Griekse en Romeinse tempels, pre-Columbiaanse schatten, Afrikaanse terracottafiguren uit Nigeria en Mali.
De huidige eigenaars houden vol dat deze collecties op juridisch correcte wijze verworven zijn. Ik twijfel echter aan de ethische correctheid van hun handelwijze.
Hoe hebben regeringen, musea en verzamelaars zulke grootschalige leegroof van landen gerechtvaardigd?
Eén motief was de behoefte om de eigen nationale identiteit - de 19de eeuw was de periode waarin in Europa de natiestaten ontstonden - te kunnen baseren op de Grieks-Romeinse en Egyptische beschavingen. Musea en overheidsgebouwen, opgetrokken in neoclassicistische architectuur, moesten deze legitimatie illustreren en visualiseren.
Een tweede motief werd voor het eerst verwoord door Wallace Budge, de geleerde die in de 1880 het British Museum enkele van zijn meest waardevolle Egyptische voorwerpen gaf. Hij schreef: "Ieder onbevooroordeeld individu moet toegeven dat, wanneer een mummie eenmaal is terechtgekomen in de goede zorgen van het British Museum en daar veilig is opgeborgen, ze een veel betere kans maakt om behouden te blijven, dan ze mogelijkerwijs zou hebben in welke graftombe in Egypte dan ook." Tot op de dag van vandaag wordt dit argument zonder enige zelfkritiek herhaald, ondanks tegenvoorbeelden zoals beschadigingen, zelfs in het British Museum, aan de kunstwerken door onzorgvuldig gebruik.
Een aantal Europese landen heeft nog een bron van zelfverrijking gevonden, namelijk de koloniale bezittingen. Scheepsladingen zogenaamde primitieve kunst zijn in de afgelopen 150 jaar afgevoerd naar Europa, waar ze in volkenkundige musea en bij particuliere verzamelaars terechtkwamen. Ik zou de waarheid geweld aandoen als ik beweer dat alle bestaande verzamelingen van primitieve kunst op onoorbare wijze tot stand gekomen zijn. Vanmorgen hebben verschillende sprekers daarnaar verwezen. Een wetgeving om zulke vormen van verwerving illegaal te maken, bestond niet of nauwelijks. Dat neemt echter niet weg dat veel aanwinsten onethisch te noemen zijn.
De grote Europese musea zijn er zich van bewust dat ze sommige van de grootste kunstschatten aller tijden bezitten. Ze beseffen ook dat sommige van deze schatten in twijfelachtige omstandigheden in hun bezit gekomen zijn. Toch wensen vele van hen niet over het verleden te spreken. Enkele weken geleden ondertekenden 18 vooraanstaande kunstmusea, op initiatief van het Metropolitan Museum of Art in New York, een verklaring dat ze niet van plan zijn om oudheidkundige kunstvoorwerpen terug te sturen naar de landen van herkomst. Hun argument is dat ze zichzelf zien als `universele instellingen', als `wereldmusea'. Ze zeggen letterlijk: "De wereld zou niet zo doordrongen zijn van de waarde van de antieke beschavingen zonder de kunstschatten van deze culturen die tentoongesteld worden voor een internationaal publiek in de grote musea." De teruggave van cultureel erfgoed naar de landen van herkomst is, enkele uitzonderingen daargelaten, een taboe onderwerp.
De machtspositie van de grote musea en van de internationale handel kwam rond 1960 onder zware druk te staan. Toen werden de meeste Afrikaanse landen politiek onafhankelijk en de stemverhouding in de Verenigde Naties veranderde plotseling ten gunste van de voormalige koloniën, de zogenaamde ontwikkelingslanden. Vanaf toen bepaalden deze landen onder meer de culturele agenda van UNESCO. Zo werd in 1970 het befaamde UNESCO-verdrag over de illegale handel aangenomen. Omdat dit verdrag geen terugwerkende kracht bezit, werd het niet mogelijk om op juridische gronden de teruggave van goederen die illegaal of langs dubieuze weg hun landen van herkomst hadden verlaten, te bewerkstelligen. Maar - en dat was de doelstelling van het verdrag - de illegale handel en export van cultuurgoederen zou vanaf dat moment kunnen worden tegengegaan. Het verdrag was een doorbraak. Voor het eerst was er een universele verklaring die het internationale verkeer in cultuurgoederen regelt, die iedere Staat het recht geeft om zijn cultureel erfgoed wereldwijd erkend en beschermd te krijgen.
Dertig jaar na de opstelling van het verdrag was het echter nog maar door een klein aantal landen geratificeerd. Een sterke lobby van de mensen die baat hebben bij wat `de vrije handel in kunst' wordt genoemd, weerhield veel regeringen ervan om tot ratificatie over te gaan.
De gevolgen zijn schokkend. Afghanistan en Cambodja, Mali en Nigeria en de Andeslanden in Latijns-Amerika zien hun cultureel erfgoed op grote schaal verwoest worden. Gewetenloze handelaren en verzamelaars maken nog steeds misbruik van de ondeskundigheid en omkoopbaarheid van plaatselijke ambtenaren en lokale overheden. Burgeroorlogen werken plundering van kerken en heiligdommen, van musea en particuliere collecties in de hand. Verpaupering van het Russische platteland noopt boerenfamilies tot het verkopen van de heilige iconen die al generaties lang in hun bezit zijn. In Mali en het Andesgebied worden arme boeren grafschenners. Regeringen van arme landen geven prioriteit aan de bestrijding van economische en maatschappelijke problemen boven het bewaken van hun cultureel erfgoed.
Ondanks oproepen van de UNESCO en de internationale vereniging ICOM bleven vele musea, internationale handelaars en veilinghuizen weigeren om mee te werken aan een document waarin wordt erkend dat kunstvoorwerpen op grote schaal gestolen en illegaal verhandeld worden, en om gestolen kunstschatten terug te geven aan de landen van herkomst. Dertig jaar lang hebben de meeste Europese landen de ratificatie van het verdrag tegengehouden.
Pas de jongste drie jaar is de lang gewenste doorbraak gekomen. Thans hebben alle landen in West-Europa het verdrag geratificeerd of een datum genoemd waarop ze dat zullen doen. Er zijn twee uitzonderingen en ik schaam me het te moeten toegeven: Nederland en Duitsland. Van de tien Midden- en Oost-Europese landen die binnenkort tot de Europese Unie zullen toetreden, hebben er negen het UNESCO-verdrag reeds geratificeerd.
Na ratificatie wordt illegale handel in deze landen een misdaad. Ratificeren alleen lost evenwel niet alle problemen op, want volgens het verdrag moet de aanklager bewijzen dat de verdachte te kwader trouw heeft gehandeld. De verdachte zelf hoeft zijn goede trouw niet aan te tonen. Voor het gerecht wordt daarom het vinden van het bewijs dat voorwerpen illegaal verworven zijn, zeer moeilijk. Daarom is het UNIDROIT-verdrag ontwikkeld, als noodzakelijke aanvulling op het UNESCO-verdrag.
Het UNIDROIT-verdrag eist dat de bezitter aantoont dat hij te goeder touw heeft gehandeld: een omgekeerde bewijslast. Het UNIDROIT-verdrag beschermt het recht van de oorspronkelijke eigenaar. Ik geef een voorbeeld dat u allen welbekend is. België zelf heeft het beste bewijs geleverd voor de noodzaak van het UNIDROIT-verdrag. Een Belgische verzamelaar en zelf een groot Ethiopiëkenner kocht op amper tien kilometer van dit Senaatsgebouw een kruis dat gestolen was uit een Ethiopisch heiligdom voor een bedrag van ruim tienduizend euro. De koper moet dat geweten hebben. Maar omdat België het UNIDROIT-verdrag niet heeft geratificeerd, viel tegen deze meneer juridisch niets te doen. Slechts onder morele druk heeft hij toegestaan het kruis terug te geven. Het kruis is naar Ethiopië teruggegaan, maar de verzamelaar in België ging vrijuit. Hij kreeg zelfs de tienduizend euro terug. In Ethiopië gingen vijf mensen de gevangenis in.
Ten slotte moet mij nog iets van het hart. Nu bijna alle Europese landen het UNESCO-verdrag hebben geratificeerd of dat spoedig zullen doen, klinkt er euforie bij hen die hiervoor jarenlang hebben gestreden. Maar ik wil de leden van de Senaat waarschuwen. Laat u niet in slaap sussen door de overwinning, want het zou een Pyrrusoverwinning kunnen blijken te zijn. Uit landen die in 2002 zijn overgegaan tot ratificatie, komen geluiden dat de tegenstanders actief zijn om de overheden tot een restrictieve interpretatie van het verdrag aan te zetten. De ratificatie van de beide verdragen is noodzakelijk, maar ook daarna is de strijd tegen de illegale handel niet gestreden.

M. Harrie Leyten, président du groupe de travail « Rapatriement », The Amsterdam School of the Arts, Reinwardt Academy. - Je voudrais défendre la position suivante. La plupart des pays européens ont constitué des collections extrêmement nombreuses et importantes de biens culturels d'autres pays. Ensuite, s'appuyant sur des arguments juridiques et opportunistes, ils se sont opposés à la restitution des collections acquises de manière douteuse. La ratification de la convention de l'UNESCO de 1970 et celle de la convention UNIDROIT de 1995 sont donc devenues indispensables pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Telle est ma position.
Les guerres ont toujours été une importante source d'acquisition pour les collectionneurs particuliers mais, au cours des deux derniers siècles, aussi pour les musées. Sur ordre de leurs généraux, les légions romaines pillaient les régions nouvellement conquises. Les croisés ont pillé Jérusalem et Istanbul. Une partie du butin est exhibé à Saint-Marc à Venise. Les troupes françaises ont dérobé à leur tour des œuvres d'art dans les pays européens et en Égypte, sur ordre de Napoléon, dans le but de faire de Paris la capitale culturelle de l'Europe. Lors d'une expédition punitive, les fusiliers marins britanniques ont pillé les palais de l'Oba du royaume du Bénin au Nigeria. Le butin peut être admiré dans les grands musées d'Europe.
Le pillage des villes conquises relevait d'une tradition séculaire selon laquelle le vainqueur avait droit aux biens des vaincus, le butin de guerre étant une compensation pour les pertes subies en effectifs et en matériel. Plus récemment, il y a quelques années, se fondant sur le même argument, la Douma à Moscou s'est opposée à la restitution des trésors artistiques emportés d'Allemagne au cours de la Deuxième Guerre mondiale
Le pillage sous le régime nazi d'œuvres d'art détenues par des musées et par des particuliers - surtout des Juifs - est encore vivant dans nos mémoires. Mais on s'est rendu compte récemment qu'après 1945, lorsque les fonctionnaires et les directeurs de musée ont recherché en Allemagne les œuvres d'art volées dans leurs pays, ils ont à leur tour ramené dans leur propre pays et leurs propres musées davantage d'œuvres que ce à quoi ils avaient droit. Cela aussi doit être qualifié de pillage. Ces mêmes fonctionnaires et directeurs de musée n'ont pas toujours pris la peine de rechercher sérieusement les héritiers des œuvres d'art volées par les nazis et ont accroché dans leurs propres musées les œuvres soi-disant « restantes ». Il est choquant de devoir entendre que les dirigeants de musées font systématiquement obstacle aux demandes en restitution. Manifestement, certaines personnes généralement considérées comme des citoyens respectables sont dépourvues de sens éthique.
Les musées et les collectionneurs se sont également enrichis d'autres manières. De mémoire d'homme, les chercheurs de trésors européens, les archéologues et les historiens d'art cherchent à faire des découvertes spectaculaires. Il y a la pierre de Rosette, le buste de Nefertiti, les obélisques à Paris, Rome, Londres et Washington, l'autel de Pergame, les frises du Parthénon, les tombeaux étrusques, les statues des temples grecs et romains, les trésors précolombiens, les figurines en terre cuite africaines du Nigeria et du Mali.
Les propriétaires actuels soutiennent avoir acquis ces collections de manière juridiquement correcte. J'éprouve cependant des doutes quant à la correction éthique de leur manière d'agir.
Comment des gouvernements, des musées et des collectionneurs ont-ils justifié un tel pillage à grande échelle ?
L'un des motifs était le besoin de fonder l'identité nationale propre - c'est au cours du 19e siècle que sont apparus en Europe les États nations - sur les civilisations gréco-romaine et égyptienne. Les musées et les bâtiments publics construits en architecture néoclassique devaient illustrer et visualiser cette légitimation.
Un deuxième motif a été formulé pour la première fois par Wallace Budge, le savant qui a donné en 1880 au British Museum certains de ses plus précieux objets égyptiens. Selon lui, chaque individu exempt de préjugé doit admettre qu'une fois qu'une momie est confiée aux bons soins du British Museum et qu'elle y est conservée en sécurité, elle a de plus fortes chances d'y être maintenue en bon état que dans n'importe quel tombeau d'Égypte. On ne cesse de répéter cet argument jusqu'à ce jour, sans autocritique aucune et en dépit des contre-exemples comme les détériorations, même au British Museum, d'œuvres d'art à la suite de négligences.
Certains pays européens ont trouvé une source d'enrichissement dans les possessions coloniales. Au cours des 150 années écoulées, des cargaisons d'art soi-disant primitif ont été acheminées vers l'Europe pour aboutir dans des musées d'anthropologie ou chez des collectionneurs particuliers. Je trahirais la vérité en affirmant que toutes les collections existantes d'art primitif on été constituées de manière inadmissible. Cette question a été évoquée ce matin par différents orateurs. Une législation considérant comme illégaux de tels procédés d'acquisition n'existait pas ou à peine. Il n'empêche que de nombreuses acquisitions peuvent être considérées comme non éthiques.
Les grands musées européens sont conscients de posséder certains des plus précieux trésors artistiques de tous les temps. Ils sont aussi conscients du fait qu'ils sont entrés en possession de certains de ces trésors dans des circonstances douteuses. Cependant, nombre d'entre eux refusent de parler du passé. Il y a quelques semaines, dix-huit musées d'art de premier plan ont fait une déclaration dont l'initiative a été prise par le Metropolitan Museum of Art de New York et selon laquelle ils n'ont pas l'intention de restituer des objets d'art archéologiques aux pays d'origine. Leur argument est qu'ils se considèrent comme des institutions universelles, des « musées du monde ». Ils déclarent littéralement que le monde ne serait pas aussi pénétré de la valeur des civilisations anciennes sans les trésors artistiques de ces cultures qui sont exposées au public international dans les grands musées. La restitution de l'héritage culturel aux pays d'origine est à quelques exceptions près un sujet tabou.
La position de force des grands musées et du commerce international a été soumise à une forte pression vers 1960. À l'époque, la plupart des pays africains devenaient indépendants et le rapport des voix au Nations unies changea brusquement au bénéfice des anciennes colonies, les pays dits en voie de développement. Depuis lors ces pays ont déterminé entre autres l'agenda culturel de l'UNESCO. C'est ainsi que fut adoptée en 1970 la fameuse convention UNESCO sur le commerce illégal. Cette convention étant sans effet rétroactif, il n'a pas été possible de mettre en œuvre sur des bases juridiques la restitution des biens soustraits de manière illégale ou suspecte à leurs pays d'origine. Cependant, et tel était l'objectif de la convention, le commerce et l'exportation illégaux de biens culturels pourraient désormais être réprimés. La convention a été un tournant. Pour la première fois, il existait une déclaration universelle réglant la circulation universelle des bien culturels et donnant à chaque État le droit de voir son propre héritage culturel reconnu dans le monde et protégé.
Trente ans après la rédaction de son texte, cette convention n'était toutefois ratifiée que par un nombre limité de pays. Un puissant lobby de personnes ayant intérêt à ce qu'on appelle le « libre commerce de l'art » a dissuadé de nombreux gouvernements de procéder à la ratification.
Les conséquences sont choquantes. L'Afghanistan, le Cambodge, le Mali, le Nigeria et les pays andins d'Amérique latine ont vu leur héritage culturel saccagé à grande échelle. Des commerçants et des collectionneurs sans scrupules abusent encore toujours de l'inexpertise et de la corruptibilité des fonctionnaires et des pouvoirs locaux. Les guerres civiles contribuent au pillage des églises et des édifices sacrés ainsi que des musées et des collections particulières. La paupérisation des zones rurales russes incite les familles paysannes à vendre les icônes sacrées qu'elles possèdent depuis des générations. Au Mali et dans les Andes, les paysans pauvres se transforment en profanateurs de sépultures. Les gouvernements des pays pauvres donnent la priorité à la lutte contre les problèmes économiques et sociaux plutôt qu'à la surveillance de leur héritage culturel.
En dépit des appels de l'UNESCO et de l'association internationale ICOM, de nombreux musées, des négociants internationaux et des maisons de ventes aux enchères refusent de collaborer à un document reconnaissant que des objets d'art sont volés en grand nombre et commercialisés illégalement et de restituer les trésors artistiques volés à leur pays d'origine. Pendant trente ans la plupart des pays européens ont empêché la ratification de la convention.
C'est seulement ces trois dernières années qu'est intervenue la percée longtemps espérée. À présent tous les pays d'Europe occidentale ont ratifié la convention ou ont fixé une date de ratification. Je dois cependant admettre à ma grande honte qu'il y a deux exceptions : les Pays-Bas et l'Allemagne. Parmi les dix pays d'Europe centrale et de l'Est qui entreront prochainement dans l'Union européenne, neuf ont déjà ratifié la convention de l'UNESCO.
À la suite de la ratification, le commerce illégal devient un délit dans ces pays. La ratification seule ne résout cependant pas tous les problèmes car selon la convention le plaignant doit prouver que le suspect a agi de mauvaise foi. Le suspect, lui, ne doit pas démontrer sa bonne foi. De ce fait, la justice a beaucoup de difficultés à trouver la preuve de l'acquisition illégale des biens. C'est pourquoi la convention UNIDROIT a été élaborée, comme un complément indispensable de la convention de l'UNESCO.
La convention UNIDROIT exige que le détenteur prouve qu'il a agi de bonne foi : un renversement de la charge de preuve. La Convention UNIDROIT protège le droit du propriétaire d'origine. Voici un exemple bien connu. La Belgique elle-même a fourni la meilleure preuve de la nécessité de la convention UNIDROIT. À une dizaine de kilomètres du Sénat, un collectionneur belge grand connaisseur de l'Éthiopie a acheté pour un peu plus de dix mille euros une croix volée dans un lieu saint éthiopien. L'acheteur a dû le savoir. Étant donné que la Belgique n'avait pas ratifié la convention UNIDROIT, on ne pouvait rien entreprendre au plan juridique contre ce monsieur qui a cependant consenti à restituer la croix suite à la pression morale exercée sur lui. La croix est retournée en Éthiopie mais le collectionneur en Belgique s'en est tiré impunément. Il a même récupéré les dix mille euros. En Éthiopie, cinq personnes se sont retrouvées en prison.
Je ne puis m'empêcher d'ajouter ce qui suit. Maintenant que les pays européens ont quasiment tous ratifié la convention UNESCO ou le feront prochainement, ceux qui ont travaillé pendant des années à la réalisation de cet objectif éprouvent un sentiment d'euphorie. Mais je tiens à mettre en garde le Sénat. Ne vous endormez pas car ce succès pourrait se révéler être une victoire à la Pyrrhus. Selon des bruits venant de pays qui ont ratifié la convention en 2002, les opposants se montreraient très actifs pour inciter les autorités à une interprétation restrictive du texte. Au-delà de l'indispensable ratification des deux conventions, la lutte contre le commerce illégal n'est pas finie.

Knelpunten bij de toepassing van de UNESCO- en UNIDROIT-verdragen

Problèmes liés à l'application des conventions UNESCO et UNIDROIT

De heer Guido Carducci. - Op vraag van de organisatoren voer ik vandaag een tweede maal het woord. Ik wil hen nogmaals danken, in het Frans ditmaal, voor dit belangrijk colloquium. Zij zijn erin geslaagd een groot aantal eminente mensen bijeen te brengen die hetzij tot de beschuldigers, hetzij tot de verdedigers van de kunsthandel behoren.
Er werd mij gevraagd de problemen bij de toepassing van het UNESCO-verdrag van 1970 en het UNIDROIT-verdrag van 1995 toe te lichten.
Ik wil een voorafgaande opmerking maken. Tussen die twee verdragen zitten 25 jaar, een kwarteeuw dat niet alleen een grote uitbreiding kende van de gesel van de illegale trafiek in cultuurgoederen maar ook bepaalde ontwikkelingen in het internationaal privaatrecht, dat de gemeenschappelijke rechtsgrond vormt voor de instrumenten waarover wij het hebben. Het internationaal privaatrecht steekt telkens de kop op wanneer een instrument expliciet of impliciet een lacune vertoont.
Het UNESCO-verdrag van 1970 en het UNIDROIT-verdrag van 1995 hebben vóór hun toepassing gelijkaardige problemen gekend. Er kwam tegenstand tegen de ratificatie van de beide verdragen van de kant van lobby's of belangengroepen die er iets demonisch in zagen, iets wat de circulatie van kunstvoorwerpen kon beperken.
De informatie, vooral over het UNIDROIT-verdrag, was niet altijd eerlijk. Soms was de informatie opzettelijk negatief en niet gestoeld op juiste juridische argumenten.
In werkelijkheid hebben die verdragen niet de bedoeling de legale handel te beperken. Die heeft niets van de beide verdragen te vrezen. Het doel van de verdragen van 1970 en 1995 is enkel de illegale handel te beperken en dat probleem te verhelpen door teruggave en terugkeer. In sommige Staten kan de tegenstand tegen de ratificatie leiden tot niet-ratificatie. Dat hangt van de regering af, van de mate waarin die luistert naar de pressiegroepen. De keuze hangt af van de nationale overheden van elke Staat. In sommige Staten slaagt de regering erin te ratificeren ondanks het gewicht en de druk van de belangengroepen. Zoiets gebeurt bij de ratificatie van eender welk internationaal instrument. Dat is niet anders in het domein van de cultuur.
Na de ratificatie komen we bij de echte problemen inzake de toepassing van de verdragen als instrumenten van internationaal publiek recht.
Ik begin met het UNIDROIT-verdrag. Het is nu van toepassing in 18 Staten. Sinds 1 januari is het in werking getreden in Cambodja en Portugal. Dat is geen slecht resultaat voor een verdrag dat in 1995 werd goedgekeurd en pas in 1998 in werking is getreden. De toepassing ervan heeft tot nu toe nauwelijks problemen opgeleverd. Vijf jaar is echter een erg korte periode om eventuele toepassingsproblemen van een multilateraal instrument te evalueren.
Inzake de grote beginselen en de algemene filosofie van de tekst kan het UNIDROIT-verdrag steunen op het UNESCO-verdrag dat reeds 25 jaar bestaat en werkt. Dit verdrag heeft het terrein voorbereid voor het nog meer performante UNIDROIT-verdrag.
De opdracht van UNIDROIT wordt ook vergemakkelijkt door de steeds krachtiger houding van de publieke opinie, zowel nationaal als internationaal, tegenover de illegale handel in cultuurgoederen. Die illegale handel wordt steeds openlijker bekritiseerd. Er is dus een houding gegroeid, met name door de ratificatie van die instrumenten, zonder de bilaterale akkoorden uit te sluiten.
Op technisch vlak zie ik geen bijzondere toepassingsproblemen. UNIDROIT is een verdrag over eenvormig privaatrecht. Het heeft dus alle voordelen van een geheel van goed gedefinieerde regels die gemakkelijk kunnen worden toegepast door de administratie - het ministerie van Cultuur of van Buitenlandse Zaken van de verdragsstaat - en door de rechters bij geschillen.
Een Staat kan bepaalde reserves maken met betrekking tot een verdrag, conform het internationaal publiek recht zoals vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 1969. Het UNIDROIT-verdrag sluit echter in zijn artikel 18 alle reserves uit.
Dat is een krachtig standpunt van de opstellers van het verdrag die meenden dat de ratificatie ten volle diende te gebeuren, zonder de mogelijkheid van unilaterale wijzigingen door de Staten.
De uitsluiting van reserves door artikel 18 garandeert een uniforme toepassing door alle verdragsstaten.
Al die elementen maken dat echte problemen in de toepassing van het UNIDROIT-verdrag waarschijnlijk achterwege blijven.
Ik kom nu tot het UNESCO-verdrag van 1970. Zoals u weet is 25 jaar in ons domein een lange tijd. De opvattingen inzake internationaal privaatrecht, noch de aandacht voor de illegale handel, waren destijds dezelfde als nu.
Op het vlak van de grote principes en de algemene filosofie werd het verdrag van 1970 goedgekeurd door de Algemene Conferentie van de UNESCO. Het is in werking getreden in april 1972. Toen vervulde het een pioniersrol. Zoals ik deze morgen in het kort heb trachten samen te vatten, waren sommige bepalingen, met name artikel 7-13, erg vernieuwend voor het internationaal privaatrecht van die tijd.
Toen kon het verdrag op het multilaterale vlak - ik laat de talrijke en uiteenlopende bilaterale akkoorden buiten beschouwing - slechts terugvallen op één precedent van soft law, d.w.z. niet-dwingend recht, namelijk de aanbeveling van de UNESCO over hetzelfde onderwerp uit 1964. Het enige multilateraal precedent vóór 1970 was dus een aanbeveling van de Algemene Conferentie van de UNESCO van zes jaar eerder over hetzelfde onderwerp, die slechts een instrument van soft law was.
Technisch gezien is het UNIDROIT-verdrag een verdrag van privaatrecht. Het UNESCO-verdrag heeft een meer publiekrechtelijk karakter en is enkel op interstatelijke samenwerking gestoeld.
Het is dus niet verwonderlijk dat zijn terminologie algemener is; critici zullen zeggen: vager. Dat betekent dat zijn toepassing waarschijnlijk gemakkelijker is. Het laat immers meer speelruimte aan de administratie en de rechters van de verdragsstaat. Ik geef een voorbeeld. De heer Droz sprak over de verjaringstermijn. Ik heb het wel degelijk over de bevrijdende en niet over de verkrijgende verjaring. Het betreft dus de termijn waarbinnen een vordering rechtsgeldig kan worden ingediend. Inzake deze bevrijdende verjaringstermijn voor teruggave van goederen kan de Staat die het UNESCO-verdrag heeft ondertekend, kiezen voor de termijn van gemeen recht, dat wil zeggen de termijn die in het interne recht geldt voor alle bezitsvorderingen voor lichamelijke roerende goederen, of voor een termijn ad hoc, speciaal voor culturele goederen. Er wordt aan de Staten dus een beoordelingsmarge gegeven, die niet bestaat binnen UNIDROIT dat een eenvormige materiële rechtsregel bevat die de verdragsstaten bindt.
Ik kom nu tot het probleem van de reserves.
In tegenstelling met het UNIDROIT-verdrag, dat recenter en in veel opzichten performanter is, werden in het verdrag van 1970 zekere reserves niet uitdrukkelijk uitgesloten. Dat betekent dat men automatisch terugvalt op het algemeen internationaal recht. Het Verdrag van Wenen van 1969 inzake het verdragenrecht laat op zekere voorwaarden bepaalde reserves toe. Toen de Verenigde Staten in 1983 het verdrag in intern recht omzetten, hebben zij bepaalde understandings vastgelegd die neerkomen op reserves en die het toepassingsgebied en dus de draagkracht van het verdrag in het Amerikaans recht hebben beperkt. Indien men die mogelijkheid tot reserves nu in 2003 bekijkt, lijkt ze zeker betreurenswaardig, vooral wanneer men gewoon is geraakt aan het veeleisende UNIDROIT-model. Waarom? Omdat zij de garanties op een eenvormige toepassing door de verdragsstaten verkleint. Anderzijds moet men realistisch zijn en erkennen dat het aanvaarden van unilaterale reserves waarschijnlijk een noodzakelijk kwaad was om de ratificatie mogelijk te maken van de tekst, die in 1970 echt revolutionair was. Zonder die mogelijkheid tot reserves hadden een aantal Staten er waarschijnlijk de voorkeur aan gegeven om niet te ratificeren. Het is al positief dat bepaalde Staten dit verdrag hebben ondertekend, vooral landen die erg belangrijk zijn voor de kunstmarkt, zoals de Verenigde Staten. Het is beter hen in dat multilateraal systeem te hebben, zelfs met reserves, dan helemaal niet.
Dan resten nog de problemen die zich in bepaalde Staten hebben voorgedaan bij de toepassing van sommige artikelen. Ik kan niet alle artikelen bespreken. Artikel 9 maakt een bilaterale internationale samenwerking mogelijk in het geval van plundering van sommige cultuurgoederen. Voor de uitvoering van dit artikel bestaan in het interne recht uiteenlopende oplossingen. Zo is in de recente wetgeving van Japan, dat de ratificatie onlangs heeft doorgevoerd, geen precieze bepaling over artikel 9 opgenomen. In andere rechtssystemen, zoals dat van de Verenigde Staten, volgt men de weg van de bilaterale akkoorden. In nog andere systemen gebruikt men oplossingen via consulaire weg. Eenzelfde artikel kan dus op verschillende manieren in intern recht worden vertaald. Ik heb echter niet de tijd om in details te treden voor alle materiële bepalingen van het verdrag.
Vooraleer te besluiten wil ik de aandacht vestigen op een ander punt. De heer Droz sprak over de niet-retroactiviteit. Dat is een cruciaal punt. Wij denken allemaal aan belangrijke gevallen, zoals de marmeren sculpturen van het Parthenon die bij het begin van de 19de eeuw werden weggenomen. De verdragen van 1970 en 1995 werken niet retroactief. Strikt genomen is dat geen toepassingsprobleem. Het is een bewuste keuze van de opstellers om transacties over lang geleden weggenomen goederen in het kader van die twee verdragen niet te betwisten. Waarom? Eerst en vooral omwille van de rechtszekerheid, maar ook uit realisme. Indien men openlijk vóór retroactiviteit had gepleit, had geen importstaat de verdragen ooit geratificeerd. Dat is een zuiver realistische keuze.
Ik stip aan dat de terminologie van het UNIDROIT-verdrag krachtiger is en in de preambule de idee verwerpt dat de non-retroactiviteit kan worden beschouwd als een vrijbrief voor de bekende praktijken en plunderingen uit de geschiedenis. Het is niet omdat het verdrag niet retroactief werkt dat het impliciet alles aanvaardt wat in de loop van de geschiedenis is gebeurd.
Wat is de juridische toestand van de voorwerpen die werden weggenomen voor de beide verdragen in werking traden, in 1972 voor het verdrag van 1970 en in 1998 voor het verdrag van 1995? De UNESCO heeft een intergouvernementeel comité opgericht voor de bevordering van de terugkeer van cultuurgoederen naar hun land van oorsprong of de teruggave in het geval van illegale toe-eigening. Dat comité werd opgericht voor alle gevallen waarvoor het verdrag van 1970 niet van toepassing is. Die is uiteraard niet van toepassing ratione temporis, dus niet op de goederen die vóór de inwerkingtreding van het verdrag werden weggenomen. De geschillen daarover kunnen worden voorgelegd aan het comité.
Het is een intergouvernementeel comité. Het initiatief berust dus bij de regeringen en niet bij private natuurlijke of rechtspersonen. De regeringen moeten een vraag tot teruggave bij het comité indienen. Dat kan slechts raadgevend optreden. Het heeft geen rechtsprekende functie. Het kan niet worden vergeleken met een rechtbank die een geschil beslecht met een dwingend vonnis met een betrekkelijk gezag van gewijsde ten opzichte van de partijen. In diplomatiek jargon beperkt dat comité zich tot goede diensten. Het tracht een bilateraal akkoord te vergemakkelijken dat beide partijen zo veel mogelijk voldoening kan geven. Dat verklaart waarom het comité, in tegenstelling tot een rechtbank, eigenlijk geen rechtsregels toepast. Dat verklaart ook waarom er een retroactieve draagkracht kan zijn. Het comité kan zich bezighouden met de teruggave van een voorwerp dat vóór zijn oprichting in 1978 werd weggenomen. In 1978 werd het comité goedgekeurd door de Algemene Conferentie van de UNESCO. Het comité bestaat dus, is toegankelijk voor de verdragsstaten, maar treedt slechts op in laatste instantie. De Staten moeten dus eerst zelf proberen een bilaterale diplomatieke oplossing te vinden. De voorbesprekingen moet zijn afgesprongen vooraleer zij zich tot het comité kunnen wenden. Dat zal alles proberen om te komen tot een oplossing die de partijen voldoening kan schenken.
Het is voor niemand een geheim dat wij de aandacht van het comité hebben gevestigd op het netelige en beruchte probleem van de marmeren beelden van het Parthenon. Dat probleem is al jaren aan het comité voorgelegd. Wij weten niet of en wanneer de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Griekenland een akkoord zullen bereiken dat hen voldoening geeft.

M. Guido Carducci. - Ce sera, à la demande des organisateurs, ma deuxième intervention ce jour. Je tiens encore une fois à les remercier, en français cette fois, pour cet important colloque. Ils ont réussi à réunir un nombre considérable d'acteurs éminents appartenant tantôt à l'accusation, tantôt à la défense du commerce de l'art.
J'ai été invité à vous entretenir des problèmes relatifs à l'application de la convention de l'UNESCO de 1970 et de la convention UNIDROIT de 1995.
Une observation préliminaire tout d'abord. Vingt-cinq ans séparent ces deux conventions, un quart de siècle très important en termes d'extension du fléau du trafic illicite de biens culturels et de prises de position relatives à certains développements de droit international privé. Or, le droit international privé est le droit commun sous-jacent aux instruments que nous sommes en train d'évoquer. Le régime de droit international privé refait surface chaque fois qu'un instrument présente une lacune, explicite ou implicite.
La convention de l'UNESCO de 1970 et la convention UNIDROIT de 1995 ont connu des problèmes similaires avant même leur application. Il y a eu des oppositions à la ratification des deux conventions de la part de lobbies ou de groupes d'intérêts qui y ont vu quelque chose de démoniaque, susceptible de restreindre la circulation des objets d'art.
L'information, surtout en ce qui concerne la convention UNIDROIT, n'a malheureusement pas toujours été honnête. Parfois, l'information a été délibérément négative, non fondée sur des arguments juridiques viables.
En réalité, l'objectif de ces conventions n'est pas de limiter le commerce licite. Le commerce licite n'a aucune crainte à avoir à l'égard de ces deux conventions. L'objectif des conventions de 1970 et de 1995 est exclusivement de limiter le commerce illicite et, chaque fois que commerce illicite il y a, d'y porter remède par le biais de restitutions ou de retours. Dans certains États, l'opposition à la ratification peut aboutir à la non-ratification ; cela dépend des gouvernements, du degré d'écoute qu'ils accordent à ces groupes de pression. C'est un choix propre aux autorités nationales de chaque État. Dans certains États, il se peut que le gouvernement arrive à ratifier malgré le poids de ces groupes d'intérêt et la pression qu'ils exercent. C'est dans l'ordre des choses en ce qui concerne la ratification de n'importe quel instrument international. Il n'en va pas autrement dans le domaine de la culture.
Donc, si nous présumons acquise l'étape préalable de la ratification, venons-en aux véritables problèmes relatifs à l'application de ces conventions ratifiées en tant qu'instruments de droit public international.
Je commencerai par la convention UNIDROIT. Elle est désormais en vigueur dans 18 États. Depuis le 1er janvier, elle est entrée en vigueur au Cambodge et au Portugal. Dans l'absolu, ce n'est pas un mauvais résultat pour une convention adoptée en 1995 et seulement entrée en vigueur en 1998. À mon humble avis, l'application de cette convention n'a guère posé de problèmes jusqu'à présent. En vérité, les cinq années qui se sont écoulées constituent un laps de temps vraiment très court pour mesurer les éventuelles difficultés d'application d'un instrument multilatéral.
Sur le plan des grands principes et de la philosophie générale du texte, la convention d'UNIDROIT voit sa tâche facilitée, en ce qu'elle bénéficie de 25 ans d'existence et de mise en œuvre de la convention de l'UNESCO. Cette dernière a préparé le terrain pour un instrument encore plus performant qui est la convention d'UNIDROIT.
La tâche de la convention d'UNIDROIT est aussi facilitée par la prise de position de plus en plus ferme de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, à l'encontre du trafic illicite des biens culturels. Ce trafic est de plus en plus critiqué ouvertement. Une prise de position s'est donc opérée, notamment par la ratification de ces instruments, sans exclure des accords bilatéraux.
Sur le plan technique, je ne vois pas de problèmes d'application particuliers, car la convention d'UNIDROIT est une convention de droit privé uniforme. Cela signifie qu'elle a tous les avantages d'un ensemble de règles bien défini et d'application assez facile, aussi bien par l'administration - le ministère de la Culture ou le ministère des Affaires étrangères de l'État partie - que par les juges, en cas de contentieux.
Sur le plan des réserves, vous savez qu'au moment de la ratification, un État peut émettre des réserves à l'égard d'un traité. Cette disposition relève du droit international public et est régie par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Je n'entrerai pas dans les détails, mais sachez que la convention d'UNIDROIT elle-même, en son article 18, exclut les réserves.
C'est une prise de position ferme de la part des rédacteurs de la convention qui ont estimé que la ratification, si elle avait lieu, devait être pleine et entière, sans possibilités de modifications unilatérales, au gré des États parties.
Sur un plan plus général, cette exclusion de réserves consacrée par l'article 18 constitue un gage d'application uniforme de la convention auprès de tous les États membres.
Tous ces éléments plaident en faveur d'une probable absence de véritables problèmes dans l'application de la convention d'UNIDROIT.
Venons-en à la convention de l'UNESCO de 1970. Comme vous le savez, 25 ans, c'est beaucoup, surtout dans notre domaine. Comme je le disais, la conception du droit international privé de l'époque n'était pas la même, pas plus que la prise en considération du commerce illicite.
Sur les plans des grands principes et de la philosophie générale, la convention de 1970 a été adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO et est entrée en vigueur en avril 1972. Pour son temps, elle faisait figure de pionnière. Comme j'ai essayé de le résumer ce matin, avec toute la superficialité de la rapidité, certaines dispositions, notamment l'article 7-13, sont profondément novatrices par rapport au droit international privé de son temps.
À l'époque, sur le plan multilatéral - laissons de côté tous les accords bilatéraux, très nombreux et variés à l'échelle universelle -, la convention ne pouvait compter que sur un précédent mais qui n'était que de soft law - c'est-à-dire de droit mou ou non contraignant - ; je vise ici la recommandation de l'UNESCO de 1964 sur le même sujet. Nous avons donc, à l'UNESCO, une recommandation adoptée six ans plus tôt, toujours par la Conférence générale, qui porte exactement sur le même sujet, qui a exactement les mêmes titres et qui n'est pourtant qu'un instrument de soft law. C'était le seul précédent multilatéral à la convention de 1970.
Sur le plan technique, la convention d'UNIDROIT est une convention de droit privé, mais la convention de l'UNESCO présente une approche beaucoup plus publiciste et fondée seulement sur la coopération inter-étatique.
Il n'est donc pas étonnant que sa terminologie soit plus générale, parfois plus vague diraient ses détracteurs. Cela veut dire que son application est probablement plus facile car elle laisse des marges de manœuvre plus importantes aussi bien à l'administration qu'au juge de l'État partie. Je vous cite un exemple, parmi d'autres. M. Droz a parlé du délai de prescription. Je parle bien de prescription extinctive et non pas acquisitive, donc du délai dans lequel une action en justice doit être présentée pour pouvoir, précisément, bénéficier d'une action en justice. Pour le délai de prescription extinctive des actions en restitution, l'État partie à la convention de l'UNESCO peut choisir entre garder les délais de droit commun, c'est-à-dire celui qui connaît en droit interne pour toutes les actions en restitution pour des biens meubles corporels ordinaires ou, au contraire, utiliser un délai ad hoc, rien que pour les biens culturels. C'est son choix. C'est une marge d'appréciation laissée à l'État partie, marge qui, notamment, n'existe pas dans le cadre d'UNIDROIT où nous avons une règle matérielle uniforme qui lie les États parties.
Venons en à la question des réserves. Contrairement à la convention d'UNIDROIT qui est beaucoup plus récente et plus performante à plusieurs égards, dans la convention de 1970, on n'a pas expressément exclu les jeux de réserve. Cela veut dire que l'on retombe automatiquement en droit international général et la convention de 1969 sur le droit des traités permet certaines réserves, à certaines conditions que je n'ai pas le temps de développer ici. Sachez qu'en 1983, au moment de l'implementing legislation, au moment de promulguer la loi visant la mise en œuvre en droit interne de la convention, les États-Unis se sont accordés certains understandings, comparables à des réserves, qui ont limité le champ d'application et donc la portée effective de la convention en droit américain. Si on observe cette possibilité de réserves en 2003, avec le recul du temps, elle paraît certainement comme regrettable, surtout si on s'habitue au modèle très exigeant d'UNIDROIT. Pourquoi ? Parce qu'elle réduit les garanties d'une application uniforme du texte parmi tous les États parties. En revanche, il faut aussi reconnaître, en faisant preuve de réalisme, que c'était probablement un mal nécessaire d'accepter la possibilité des réserves unilatérales afin de permettre la ratification de ce texte qui, en 1970, était vraiment révolutionnaire. Sans cette possibilité de réserves, un certain nombre d'États auraient probablement préféré ne pas le ratifier. Il est déjà positif d'avoir certains États parties à cette convention, surtout des pays aussi importants pour le marché de l'art que les États-Unis. Il vaut mieux les avoir dans ce système multilatéral, même avec les réserves évoquées, que de ne pas les avoir du tout.
Reste alors la question des problèmes que se sont présentés dans certains États, article par article. Je ne puis m'attarder à tous ces articles car cela prendrait trop de temps. L'article 9, qui a été évoqué ce matin, permet une coopération internationale fondamentalement bilatérale en cas de pillage de certains biens culturels. Or, la mise en œuvre de cet article nous montre toute une variété de solutions de droit interne. Ainsi, dans la législation toute récente du Japon, pays qui vient de procéder à la ratification, il n'y a pas de disposition précise pour la mise en œuvre de l'article 9. Dans d'autres systèmes juridiques, comme celui des États-Unis, on a utilisé la voie de l'accord bilatéral. Dans d'autres systèmes encore, on a utilisé d'autres solutions par voie consulaire. Un même article peut donc être mis en œuvre en droit interne de différentes façons mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour toutes les dispositions matérielles de la convention.
Avant de conclure, je voudrais attirer votre attention sur un autre point. M. Droz a évoqué aujourd'hui l'effet de la non-rétroactivité. C'est un point crucial. Nous avons tous à l'esprit de grands problèmes de restitution, comme les marbres du Parthénon, qui furent déplacés au début du XIXe siècle. Les conventions de 1970 et 1995 ne sont pas rétroactives. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un problème d'application. C'est un choix délibéré de la part des auteurs de ne pas remettre en question, dans le cadre de ces deux conventions, les transactions ayant porté sur des biens déplacés pendant longtemps. Pourquoi ? D'abord, dans un souci de sécurité juridique ; ensuite, dans un souci de réalisme. En effet, si l'on plaidait ouvertement en faveur de la rétroactivité, tous les États importateurs n'auraient jamais ratifié les conventions. C'est un choix purement réaliste.
Notons au passage que la convention UNIDROIT est plus ferme dans sa terminologie et rejette dans son préambule l'idée que la non-rétroactivité puisse être comprise comme un blanc-seing des pratiques et du pillage connus dans l'Histoire. Ce n'est pas parce que la convention n'est pas rétroactive qu'elle accepte implicitement tout ce qui s'est passé au cours de l'Histoire.
Qu'en est-il sur le plan juridique pour les objets déplacés avant l'entrée en vigueur de ces deux conventions, soit 1972 pour la convention de 1970 et 1998 pour la convention de 1995 ? De façon générale, l'UNESCO a créé un Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale. Ce comité a été créé pour couvrir tous les cas où la convention de 1970 n'est pas applicable.
Elle n'est évidemment pas applicable ratione temporis, sur le plan temporel. Tous les cas de biens déplacés avant l'entrée en vigueur de la convention ne sont pas directement régis par la convention, mais peuvent être soumis à ce comité.
Il s'agit d'un comité intergouvernemental. L'initiative relève donc des gouvernements et non de personnes privées physiques ou morales. Les gouvernements doivent présenter une demande de restitution auprès du comité. La fonction de ce dernier est simplement consultative ; ce n'est pas une fonction juridictionnelle. Cette fonction n'est pas comparable à celle d'un tribunal qui tranche un litige avec un jugement qui est obligatoire, qui a une autorité relative de la chose jugée à l'égard des parties. L'action de ce comité se limite, selon le jargon diplomatique, aux bons offices. Il essaie de faciliter un accord bilatéral qui puisse satisfaire le plus possible les deux parties. C'est ce qui explique, du fait que le comité n'a aucune fonction juridictionnelle, qu'il n'applique pas à proprement parler de règle juridique, contrairement au tribunal. Cela explique aussi qu'il peut avoir une portée rétroactive. Il peut parfaitement s'occuper d'une restitution dont le déplacement de l'objet a eu lieu bien avant sa constitution en 1978. Le comité remonte en effet à l'année 1978, lorsqu'il a été approuvé par la conférence générale de l'UNESCO. Ce comité existe, il est accessible aux États membres, mais il n'intervient qu'en dernier ressort. Il faut donc que les États aient d'abord essayé de trouver une solution diplomatique au plan bilatéral et que les premiers pourparlers aient échoué, avant qu'ils puissent s'adresser à ce comité, qui fera de son mieux pour essayer d'arriver à une solution pouvant satisfaire les parties.
Ce n'est un secret pour personne, nous avons attiré l'attention de ce comité sur la question épineuse et célèbre des marbres du Parthénon. Cette question lui est soumise depuis plusieurs années. Nous ne savons pas si et quand les gouvernements des États concernés, à savoir le Royaume-Uni et la Grèce, trouveront un accord qui pourrait les satisfaire.

Het Europees recht

Le droit européen

De heer Antonio Miceli, eerste administrateur, DG Juridische en Binnenlandse Zaken, Europese Commissie. - Ik dank de voorzitter van de Senaat en de senatoren dat ze de Europese Commissie uitgenodigd hebben om deel te nemen aan dit colloquium over de restitutie van cultuurgoederen.
Binnen de Europese Unie gelden voor deze materie Verordening 3911/92 en Richtlijn 93/77, twee teksten die nodig waren om de internationale handel in cultuurgoederen te regelen in het kader van de eenheidsmarkt.
Ik zal dus de initiatieven toelichten die de EU op dat vlak genomen heeft. Aangezien mijn collega van de algemene directie `Interne Markt', die de tekst van Richtlijn 93/77 voorbereid heeft, het colloquium niet kan bijwonen, geef ik u ook informatie over de activiteiten van die directie en over de problemen bij de toepassing van die richtlijn.
De Europese Commissie beschikt over twee instrumenten om het fundamentele principe van het vrij verkeer van cultuurgoederen te verzoenen met dat van de bescherming van de nationale kunstschatten.
Verordening 3911/92 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen en Richtlijn 93/7/EEG betreffende de teruggave van cultuurgoederen die wederrechtelijk buiten een lidstaat zijn gebracht, hebben een communautair stelsel ingevoerd voor de bescherming van de cultuurgoederen van de lidstaten.
Richtlijn 93A vult de verordening aan en voorziet in mechanismen en procedures tussen de lidstaten om de teruggave mogelijk te maken van cultuurgoederen die als nationale kunstschatten geklasseerd zijn en die in strijd met de nationale maatregelen of de verordening buiten het grondgebied werden gebracht.
Zonder afbreuk te doen aan de nationale burgerlijke of strafrechterlijke vorderingen die de lidstaten of eigenaars aan wie een cultureel voorwerp ontstolen is, kunnen instellen, voorziet deze richtlijn in een rechterlijke restitutievordering. De richtlijn voorziet bovendien in administratieve samenwerking tussen de overheden die door de lidstaten worden aangewezen. Die samenwerking beoogt vooral het opsporen van de cultuurgoederen op vraag van de Staat die eisende partij is, de officiële kennisgeving van het terugvinden, de goedkeuring van alle maatregelen voor de bewaring van de goederen en het vinden van minnelijke schikkingen.
De richtlijn bestaat haast tien jaar. De Commissie is van oordeel dat ze bijgedragen heeft tot het sensibiliseren van de lidstaten. De privé-actoren onderstrepen het belang van een betere Europese bescherming van de cultuurgoederen. De Commissie meent evenwel dat er een betere administratieve samenwerking moet komen tussen de lidstaten om de richtlijn doeltreffender te maken.
Binnenkort is er een offerteaanvraag voor een studie over de traceerbaarheid van cultuurgoederen. Doel van de studie is de systemen die de vijftien lidstaten ingevoerd hebben of zullen invoeren te analyseren, de vinger te leggen op de zwakke plekken in de administratieve samenwerking tussen de lidstaten en verschillende traceermethodes voor te stellen voor de cultuurgoederen in de zin van de richtlijn.
Als vertegenwoordiger van de algemene directie `Justitie/Interne Zaken' van de Europese Commissie bekijk ik dit onderwerp eerder in het licht van de rol die de Commissie en de Europese Unie kunnen spelen bij het voorkomen en bestrijden van de sluikhandel in cultuurgoederen.
Ook de markt van roerende cultuurgoederen ontsnapte niet aan de globalisering. De kunstmarkt bekleedt een belangrijke plaats in de handel intracommunautaire en in de internationale handel. De algemene expansie van de handel heeft het sluikverkeer en de sluikverkoop van cultuurgoederen vergemakkelijkt.
Gaat het om gestolen goederen of om goederen die werden verplaatst in strijd met de nationale of internationale bepalingen?
Zoals blijkt uit informatie van Interpol of UNESCO tiert de illegale handel in cultuurgoederen zo welig dat voortdurend ernstige en vaak onherstelbare schade wordt toegebracht aan het culturele patrimonium van de lidstaten.
Met dergelijke activiteiten kan een aanzienlijke winst worden gerealiseerd en het risico is vaak erg klein omdat de wetgeving en het strafrecht verschillen van de ene lidstaat tot de andere.
Aangezien de Europese Unie, als gebied van oorsprong, doorvoer en bestemming van cultuurgoederen, sterk bij die handel betrokken is, moet ze de lidstaten efficiënt bijstaan in het beschermen, bewaren en recupereren van hun nationale cultuurgoederen en van het patrimonium van Europees belang. De EU moet de lidstaten vooral helpen in de strijd tegen de sluikhandel, die vaak een activiteit is van de georganiseerde misdaad.
De betrokkenheid van criminele organisaties en netwerken bewijst trouwens dat deze activiteiten lucratief zijn.
De Europese Unie en Commissie moeten zich bezinnen over het probleem en een wettelijke bescherming uitwerken. De Europese Commissie vervult voornamelijk een operationele rol, met inbegrip van het ter beschikking stellen van de nodige financiële middelen.
Een opmerking bij de bezinningsrol. Het fenomeen kan maar efficiënt voorkomen en bestreden worden wanneer men erin slaagt de verschillende actoren samen te brengen en hen de gelegenheid te bieden hun opvattingen en verwachtingen uiteen te zetten.
De Commissie stelt haar structuur en middelen ter beschikking om het debat tussen de actoren - de culturele instellingen, de politie en de deskundigen op het vlak van kunst - op gang te brengen en te voeden.
De belangrijkste bezinningsrol wordt vervuld door het Europese Forum voor Misdaadpreventie, dat ateliers organiseert over de sluikhandel in cultuurgoederen.
Het eerste ateliers vond in Brussel plaats op 17 mei 2001, het tweede vorige maand.
Het atelier over de preventie van de sluikhandel in cultuurgoederen wil een open dialoogruimte zijn voor vertegenwoordigers van eigenaars, instellingen, internationale organisaties - Raad van Europa, UNESCO -, politiediensten zoals Interpol en Europol, verzekeraars, verzamelaars, kunsthandelaars, enzovoort.
Het is de bedoeling de opinie te sensibiliseren, de samenwerking te verbeteren en mechanismen uit te werken om de problemen op te lossen.
In de besluiten van het eerste atelier werden twee onderwerpen aangeduid die op het forum van 9 december moesten worden behandeld, namelijk de identificatie van de op te sporen voorwerpen aan de hand van een Europese of reeds bestaande gegevensbank en de voortzetting van de discussie over de onmogelijke Europese gedragscode voor de betrokken beroepmensen en tussenpersonen.
Het atelier van 9 december jongstleden werd bijgewoond door 110 personen uit alle landen van de Unie. Er werd gesproken over de twee onderwerpen en over de initiatieven die nodig zijn om te komen tot een betere samenwerking tussen de bevoegde overheden en de politiemachten en tussen die overheden en de privé-sector.
Na het atelier stelden de verschillende actoren concrete denksporen en oplossingen voor.
De eerste concrete actie is de oprichting van een Europese gegevensbank van de gestolen goederen of van netwerken van reeds bestaande gegevensbanken.
Uit de discussies is immers gebleken dat de gegevensbank van Interpol volstrekt ontoereikend is om als efficiënt werkinstrument te kunnen dienen, vooral omdat de aangesloten politiemachten weinig informatie verschaffen.
Tengevolge van de contacten tussen mijn algemene directie en de politiemachten van de landen die het meest betrokken zijn bij de strijd tegen het fenomeen - Italië, Frankrijk en België - heeft de Commissie in overleg met Europol voorgesteld om een studieproject te financieren in het kader van het AGIS-programma dat door mijn directie wordt beheerd. Het is een studie over de haalbaarheid van een Europese gegevensbank van gestolen of illegaal uitgevoerde goederen of over een netwerk van reeds bestaande gegevensbanken.
Op het atelier werd bevestigd dat de private beroepskringen toegang moeten hebben tot het openbare - dus niet-vertrouwelijke - gedeelte van de informatie die in deze gegevensbank is opgeslagen. Het gaat concreet over de toegang tot de foto's en beschrijvingen van de gestolen voorwerpen. Alle Europese politiemachten bevestigen dat de mondiale verspreiding van gegevens over de gestolen kunstvoorwerpen een belangrijke hulp is bij de opsporing en het onderzoek.
Europol, Interpol, vertegenwoordigers van de ministeries van Cultuur van de deelnemende lidstaten en vertegenwoordigers de privé-sector zullen aan dit project meewerken.
Op 8 januari vond op mijn algemene directie een eerste vergadering plaats waarop de lidstaten konden vernemen wat ze concreet moeten doen om een aanvraag in te dienen en fondsen te verkrijgen.
Als alles goed gaat, zullen we op het einde van dit jaar al nuttige aanwijzingen hebben over het opzetten van deze gegevensbank. De verdere financiering van deze gegevensbank is natuurlijk een zaak van de betrokken landen. De noodzaak om de verschillende politiemachten op één lijn te krijgen of de behoefte aan een haalbaarheidsstudie zullen in de toekomst geen alibi meer zijn om niets te doen.
Verder zal de Commissie de tweede fase financieren van een proefproject in het kader van het Europese programma IDA, dat projecten financiert voor de uitbouw van een netwerk tussen de Europese administratieve overheden.
Eén van de dringende kwesties op het Europese vlak is het gebrek aan een echte administratieve samenwerking, terwijl die samenwerking wordt opgelegd door artikel 4 van Richtlijn 93/77.
Om dit te verhelpen wil men met het proefproject een elektronische verbinding tot stand brengen tussen de nationale administraties onderling - ministerie van cultuur, douane, politie - en tussen die administraties en de administraties van de andere lidstaten.
Ik zal het nu hebben over de wetgevende rol. De Commissie en de Europese Unie doen wetgevend werk om het fenomeen te voorkomen en te bestrijden. Ik had het al over de verordening en de richtlijn. Nu verwijs ik meer in het bijzonder naar de derde pijler van de Unie, namelijk de politionele en gerechtelijke samenwerking op het Europese niveau.
Ingevolge een beslissing van de Raad van de Unie behelst het mandaat van Europol sedert 1 januari 2002 ook de sluikhandel in cultuurgoederen. Dankzij deze uitbreiding van het mandaat kan Europol sedert vorig jaar actief deelnemen aan het reeds aangehaalde project over de oprichting van een Europese gegevensbank.
En op 18 juli 2002 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen het kaderbesluit van 13 juni 2002 betreffende het Europees arrestatiebevel en de procedures van overlevering tussen de Staten van de Europese Unie.
Mijn algemene directie heeft dit besluit voorbereid teneinde de lijst van de in artikel 2 vermelde 32 misdrijven aan te vullen met de sluikhandel in cultuurgoederen.
Ook voor dit misdrijf kan een magistraat van een lidstaat van de Europese Unie een Europees arrestatiebevel uitvaardigen dat moet worden uitgevoerd door de gerechtelijke en politionele overheden van de lidstaat waarin de persoon die gezocht wordt voor sluikhandel in gestolen kunst zich bevindt, voor zover de strafwetgeving van de lidstaat van de magistraat die het arrestatiebevel heeft uitgevaardigd dit misdrijf bestraft met één maand tot drie jaar gevangenis. Het bevel wordt uitgevoerd zonder controle op de dubbele strafbaarheid van het feit. Op de lijst van 32 misdrijven komen deelname aan een criminele organisatie, terrorisme, mensenhandel, corruptie en moord voor. Dit bewijst dat de sluikhandel in cultuurgoederen wordt beschouwd als een zwaar misdrijf. Dankzij het Europees arrestatiebevel is het voortaan niet meer nodig een vaak zware uitleveringsprocedure te beginnen. Het Europese arrestatiebevel en de versterkte juridische en politionele samenwerking zullen de teruggave van gestolen cultuurgoederen aan de wettige eigenaars, een Staat of een privé-persoon, ongetwijfeld in de hand werken. Een efficiëntere en vlottere juridische en politionele samenwerking is ondenkbaar zonder doeltreffend optreden op het vlak van de restitutie van de betrokken goederen. De repressie is een middel om de beroephandelaars en tussenpersonen aan te sporen tot het respecteren van een Europese gedragscode, ook al is de Commissie hier niet specifiek voor bevoegd.
Ik verzeker u dat de Commissie overtuigd is van het fundamenteel belang van het cultureel patrimonium voor de opbouw van een echt Europees en mondiaal burgerschap en van de verplichtingen van de Europese Unie ten opzichte van de derde landen die het slachtoffer zijn van de sluikhandel. De EU zal haar inspanningen en engagement terzake voortzetten, in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren.

M. Antonio Miceli, administrateur principal, DG Justice et Affaires intérieures, Commission européenne. - Je remercie le président du Sénat et les sénateurs d'avoir invité la Commission européenne à participer à ce colloque sur la restitution des biens culturels.
Comme vous le savez, dans le cadre de l'Union européenne, la matière est régie par le règlement 3911/92 et par la directive 93/77, deux textes qui trouvent leur origine dans la nécessité de régler le commerce international des biens culturels dans le cadre du marché unique.
Je vais donc illustrer les initiatives entreprises par l'UE dans ce domaine. Le collègue de la direction générale « Marché intérieur », qui a préparé le texte de la directive 93/77, n'ayant pu participer à ce colloque, je vais vous fournir quelques informations sur l'activité dans le secteur de cette direction ainsi que sur les problèmes découlant de l'application de cette directive.
Dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur, la Communauté européenne dispose de deux instruments dont l'objectif est de concilier le principe fondamental de la libre circulation des biens culturels avec celui de la protection des trésors nationaux.
Le règlement 3911/92 concernant l'exportation des biens culturels et la directive 93/7/CEE relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, ont institué un système communautaire de protection des biens culturels des États membres.
La directive 93A sert de complément au règlement en prévoyant des mécanismes et procédures entre les États membres permettant d'obtenir la restitution des biens culturels classés trésors nationaux qui ont quitté leur territoire, soit en violation des mesures nationales, soit en violation dudit règlement.
Sans porter atteinte aux actions civiles ou pénales nationales que peuvent engager les États membres ou les propriétaires auxquels un bien culturel a été volé, cette directive prévoit l'institution d'une action en restitution de caractère juridictionnel. La directive prévoit en outre des modalités de coopération administrative entre les autorités désignées par les États membres. Cette coopération vise en particulier la recherche des biens culturels à la demande de l'État requérant, la notification de la découverte, l'adoption de toutes les mesures pour la conservation des biens et la recherche de solutions à l'amiable.
La directive aura bientôt dix ans d'existence. La Commission estime qu'elle a contribué à sensibiliser les États membres. Les acteurs privés soulignent l'importance d'une meilleure protection des biens culturels au niveau européen. Cependant, la Commission est convaincue de la nécessité d'un renforcement de la coopération administrative entre les États membres pour améliorer le fonctionnement de cette directive.
Dans le cadre des initiatives en cours, il est utile d'évoquer le lancement prochain d'un appel d'offres pour la réalisation d'une étude concernant la traçabilité des biens culturels. L'objet de cette étude est d'analyser les systèmes mis ou à mettre en place dans les quinze États membres, afin de mettre en évidence les faiblesses de la coopération administrative entre les États et de proposer plusieurs modes de traçabilité des biens culturels au sens de la directive.
Mais en tant que représentant de la direction générale « Justice / Affaires intérieures » de la Commission européenne, j'aborderai le sujet plutôt sous l'angle du rôle que la Commission et l'Union européenne jouent et peuvent jouer, en amont de la restitution des biens culturels, à savoir, dans la prévention et dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.
Comme tous les secteurs économiques, le marché de biens culturels mobiliers n'a pas échappé à la globalisation. Le marché de l'art a une place importante sur le plan commercial, à la fois entre États membres et au niveau international. Mais l'expansion générale du commerce a aussi conduit à faciliter la circulation et la vente de biens culturels illicites.
S'agit-il d'objets volés ou d'objets déplacés en violation des dispositions nationales ou internationales ?
Ainsi que l'indiquent des données émanant d'Interpol et de l'UNESCO, le commerce illégal de biens culturels a atteint une telle ampleur que le patrimoine culturel des États membres subit constamment des préjudices graves et souvent irréparables.
Ces activités offrent des perspectives de profits considérables pour un risque souvent limité en raison de la disparité entre la législation législative et pénale nationale.
Étant donné que l'Union européenne, en tant que région d'origine, de transit et de destination des biens culturels, est fortement concernée par ce type de trafic, ces institutions doivent aider efficacement les États membres à protéger, préserver et récupérer leurs biens culturels nationaux et les patrimoines d'importance européenne et, surtout, à lutter contre le commerce illégal qui est souvent le fait de la criminalité organisée.
En effet, l'implication d'organisations et de réseaux criminels atteste du caractère particulièrement lucratif de ces activités.
Mais quel est le rôle de l'Union et, notamment, de la Commission dans ce domaine ? Il s'agit d'abord d'un rôle de réflexion et ensuite d'un rôle de protection législative. Pour la Commission européenne, il s'agit particulièrement d'un rôle plus opérationnel qui comprend, bien sûr, la mise à disposition de ressources financières.
En ce qui concerne le rôle de réflexion, la prévention et la lutte contre ce phénomène ne seront réellement efficace que si l'on parvient à mettre en présence les différents acteurs concernés, à recueillir leur analyse de la situation et à leur permettre d'exprimer leur vision et leurs attentes.
La Commission a offert et continue à offrir sa structure et ses moyens pour lancer et alimenter la discussion entre les différents acteurs concernés, notamment les institutions culturelles, les forces de police et les professionnels de l'art.
Dans ce contexte, le rôle principal de réflexion est assumé par le Forum européen sur la prévention du crime organisé qui consacre des ateliers au trafic illicite de biens culturels.
Le premier atelier s'est tenu le 17 mai 2001 et le deuxième le mois dernier. Les deux ont eu lieu à Bruxelles.
L'atelier sur la prévention du trafic illicite de biens culturels se veut donc un espace de dialogue ouvert, qui se compose des représentants des propriétaires, des institutions, des organisations internationales - Conseil de l'Europe, UNESCO -, des services de police - Interpol, Europol -, des assureurs, des collectionneurs, des négociants d'art, etc.
Il s'agit de sensibiliser l'opinion aux problèmes rencontrés, d'améliorer la coopération et d'envisager des mécanismes pour résoudre ces problèmes.
Les conclusions du premier atelier sur le trafic illicite avaient identifié deux sujets à traiter lors du forum du 9 décembre, à savoir l'identification des objets à rechercher par le biais d'une base de données européenne ou d'une base de données déjà existante et la poursuite de la discussion sur l'impossible code de conduite européen pour les professionnels et les intermédiaires concernés.
Cent et dix personnes issues de tous les pays de l'Union ont participé à l'atelier du 9 décembre dernier. Ces deux sujets ont été abordés ainsi que les initiatives à prendre pour améliorer la coopération entre les autorités compétentes et les forces de police et entre ces autorités et le secteur privé.
À l'issue de cet atelier, les différents acteurs ont proposé des pistes et des solutions concrètes pour surmonter ce problème.
La première action concrète concerne la création d'une base de données européenne des biens volés ou des réseaux de bases de données déjà existantes.
En effet, les discussions ont permis de mettre en évidence que la base de données d'Interpol, principalement par manque d'informations provenant des forces de police membres de cet organisme, est tout à fait insuffisante pour servir d'outil efficace de travail.
Suite aux contacts entrepris par ma direction générale avec les forces de police les plus impliquées dans la lutte contre le phénomène, à savoir l'Italie, la France et, permettez-moi de le souligner, la Belgique, la Commission, en accord avec Europol, a proposé - j'en viens ici au rôle plus opérationnel - le financement, dans le cadre du programme AGIS géré par ma direction, d'un projet d'étude de faisabilité sur une base de données européenne des objets volés ou illicitement exportés ou sur un réseau entre les bases de données déjà existantes.
Les indications fournies lors de l'atelier ont confirmé aussi la nécessité de permettre aux milieux professionnels privés d'avoir accès à la partie publique, à savoir non confidentielle, des informations qui seront stockées dans cette base. Il s'agit, en effet, de permettre l'accès aux photos des biens volés et à leur description. Il est clair, et cette opinion est partagée par les forces de police européennes, que la diffusion mondiale d'informations sur les objets d'art volés représente une aide importante aux travaux de recherche et d'enquête.
À ce projet participeront les forces de polices susmentionnées, Europol, Interpol, ainsi que des représentants des ministères de la Culture des États participants et du secteur privé.
Le 8 janvier, une première réunion a eu lieu dans les locaux de ma direction générale, pour expliquer aux représentants des États membres les modalités pratiques pour introduire la demande et obtenir les fonds.
Si tout va bien, à la fin de cette année, on pourra déjà avoir des indications utiles sur la constitution de cette base de données. Bien entendu, il est du ressort des États concernés de financer par la suite la constitution de cette base de données. La nécessité de mettre d'accord les différentes forces de police ou de pouvoir disposer d'une étude de faisabilité ne pourra plus représenter un obstacle ou un alibi pour ne rien faire.
Toujours sous l'angle opérationnel, la Commission financera la deuxième phase d'un projet pilote dans le cadre du programme européen appelé IDA, qui finance des projets pour mettre en réseau les administrations publiques européennes.
Une des questions urgentes qui se pose au plan européen concerne le manque d'une véritable coopération administrative qui, par ailleurs, représente une obligation aux termes de l'article 4 de la directive 93 de 1977.
Étant donné le manque de véritable coopération administrative entre les administrations nationales concernées, le projet pilote vise à mettre en liaison électronique les administrations nationales entre elles - ministère de la Culture, douane, police - ainsi qu'une liaison entre elles et les administrations des autres États membres.
J'en viens au rôle législatif. S'agissant de la Commission et de l'Union européenne, il y a une production législative afin de prévenir et combattre le phénomène. Je me réfère en particulier, car j'ai déjà parlé de la directive et du règlement, à la production du troisième pilier de l'Union, à savoir celui concernant la coopération policière et judiciaire au niveau européen.
Dans ce contexte, je vais vous fournir deux informations principales. En premier lieu, suite à une décision du Conseil de l'Union, le mandat d'Europol comprend également, depuis le 1er janvier 2002, le trafic illicite des biens culturels. C'est grâce à cette extension de mandat qu'Europol peut, depuis l'année passée, participer activement au projet déjà mentionné sur la mise en place d'une base de données européenne.
La deuxième information concerne le mandat d'arrêt européen. En effet, le 18 juillet 2002, dans le Journal Officiel des Communautés européennes, a été publiée la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
Il s'agit d'un acte qui a été préparé par ma direction générale afin que la liste des 32 délits prévus à l'article 2 comprenne aussi le trafic illicite de biens culturels.
Ce sont des délits pour lesquels un magistrat d'un pays membre de l'Union européenne peut lancer un mandat d'arrêt européen qui doit être exécuté par les autorités judiciaires et policières du pays membre où se trouve la personne recherchée et impliquée dans le trafic illicite, pour autant que cette infraction soit punie d'une peine d'un mois à trois ans de prison par le droit de l'État membre du magistrat qui a émis le mandat d'arrêt européen exécuté sans contrôle de la double incrimination du fait. Eu égard à la composition de la liste des 32 délits, qui comprend la participation à une organisation criminelle, le terrorisme, la traite des êtres humains, la corruption et l'homicide, il est clair que le législateur européen considère le trafic illicite de biens culturels comme un délit grave et pour lequel, grâce au mandat européen, il n'est plus nécessaire de recourir à la procédure d'extradition, souvent très lourde. Un mandat d'arrêt européen et une coopération judiciaire et policière accrue sont sans nul doute des instruments qui favorisent la restitution des biens culturels soustraits à leurs légitimes propriétaires, qu'il s'agisse d'États ou de personnes privées. Le fait d'accroître l'efficacité et la fluidité de la coopération policière et judiciaire exige donc aussi d'agir efficacement sur le plan de la restitution des biens culturels. La répression est un moyen d'inciter les professionnels et les intermédiaires concernés à adopter un code de déontologie à l'échelon européen en dépit du manque de pouvoirs spécifiques de la Commission.
En conclusion, je puis vous assurer que la Commission, convaincue de l'importance fondamentale du patrimoine culturel pour la construction d'une véritable citoyenneté européenne et mondiale et des devoirs des pays de l'Union européenne envers les pays tiers victimes du trafic, poursuivra ses efforts et son engagement en la matière, en étroite coopération avec tous les acteurs concernés.

Voorzitter: Michel Guilbert, senator

Présidence : Michel Guilbert, sénateur

Deel III. De restitutie van culturele goederen, een controversieel item

Section III : La restitution des biens culturels, une question controversée

Panel

Panel

De voorzitter. - Wij hebben dit colloquium vanmorgen geopend met de verklaring dat de toetreding van België tot het UNIDROIT-verdrag een aantal vragen doet rijzen. We hoorden totnogtoe veeleer positieve meningen over de toetreding tot dit verdrag, volgens een spreker de `gewapende arm', van het UNESCO-verdrag.
De restitutie van culturele goederen is misschien een controversieel item. Misschien mag ik mij niet tevreden stellen met de rol van animator, zoals mij gevraagd is, maar moet ik de rol van moderator vervullen, wat ik eveneens met veel plezier zal doen. Uit de discussie met de verschillende sprekers zal blijken of het om een controversieel dan wel uiterst controversieel thema gaat.
Het is zeker interessant te horen waarom België het UNIDROIT-verdrag moet ondertekenen. Indien België tot UNIDROIT toetreedt, moeten we, zoals Lord Renfrew vanmorgen verklaarde, ook een onderscheid maken tussen de wettelijke en ethische verplichtingen.
Ik herinner aan een uitspraak van de directeur-generaal van de UNESCO in 1978. Hij zei dat een volk dat het slachtoffer is geworden van vaak eeuwenlange plunderingen, niet alleen beroofd is van onvervangbare meesterwerken, maar ook van zijn geschiedenis, en dat de mannen en vrouwen van die landen het recht hebben om die goederen terug te vorderen. Zij vragen op zijn minst de restitutie van de kunstschatten die het meest representatief zijn voor hun cultuur, waar ze het meest belang aan hechten en waarvan de afwezigheid voor hen psychologisch ondraaglijk is. Hij vindt dat een rechtmatige eis.
Die opvatting, die in dit debat ruim aan bod kwam, opent de deur voor een reeks ethische vragen. Welke voorwerpen moeten worden teruggegeven? Welke waarborgen moeten er gegeven worden voor de bewaring? In welk kader moet dat gebeuren - wat ons brengt bij de vraag naar noodzakelijke samenwerkingsakkoorden - en welk evenwicht moet er bewaard worden? Ik herinner mij dat een spreker tijdens een andere ronde tafel over de bescherming van het patrimonium sprak over de bereidwilligheid van bepaalde Amerikaanse en Canadese musea om al hun Afrikaanse collecties terug te zenden naar de Afrikaanse landen. Dat initiatief werd door de betrokken landen slecht onthaald omdat ze van oordeel waren dat ook hun cultuur in de musea van het Noorden aanwezig moest zijn. Er moet een evenwicht gevonden worden.
De meest fundamentele vraag betreft echter de rol van de musea. Hoe kunnen vooral de kunst- en etnografische musea, die niet alleen een deel van het patrimonium van een land, maar ook van zijn geschiedenis en cultuur bezitten, tegemoetkomen aan de doelstellingen inzake culturele diversiteit en dialoog waarover vandaag vaak wordt gesproken?

M. le président. - Nous avons entamé ce colloque, ce matin, en disant que l'adhésion de la Belgique à la convention UNIDROIT posait quelques questions. Jusqu'ici, nous avons entendu des positions plutôt positives par rapport à l'adhésion à cette convention qui apparaît comme « le bras armé » de la convention de l'UNESCO, comme l'a dit un intervenant.
La restitution de biens culturels est peut-être une question controversée. Peut-être ne devrai-je pas me contenter d'un rôle d'animateur, comme on me l'a demandé, mais plutôt adopter celui d'un modérateur, ce que je ferai aussi avec beaucoup de plaisir. Cette question sera-t-elle controversée ou extrêmement controversée, nous le saurons en discutant avec nos différents intervenants.
Il est, bien sûr, intéressant d'entendre l'avis de chacun sur l'opportunité pour la Belgique de signer cette convention UNIDROIT. Mais au-delà de cet aspect légal, si notre pays rejoint UNIDROIT, comme le disait Lord Renfrew ce matin, il faut aussi distinguer les obligations de légalité des obligations éthiques.
Je voudrais rappeler quelques mots du directeur général de l'UNESCO en 1978 : « Les peuples victimes de pillages parfois séculaires n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire. Les hommes et les femmes de ces pays ont droit à les recouvrer. Aussi bien ces hommes et ces femmes démunis demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. »
Cette vision des choses qui fut largement évoquée dans ce débat ouvre la porte à une série de questions éthiques. Quels objets restituer ? Sous quelles conditions de garantie de conservation ? Dans quel cadre - ce qui pose la question des accords de coopération à conclure - et en préservant quel équilibre ? Je me souviens, lors d'une autre table ronde consacrée à la préservation du patrimoine, d'un intervenant qui faisait état de la volonté de certains musées américains et canadiens de restituer l'ensemble de leurs collections africaines aux pays africains, initiative qui avait été mal reçue par les pays concernés, considérant que leur culture devait également être présente dans les musées du Nord. Un équilibre doit être trouvé.
La question la plus importante qui se profile derrière toutes les autres consiste sans doute à s'interroger sur le rôle des musées. En quoi peuvent-ils - particulièrement les musées d'art et ethnographiques qui participent non seulement du patrimoine d'un pays, mais aussi de son histoire et de sa culture - rencontrer des objectifs de diversité culturelle et de dialogue des cultures dont on parle beaucoup aujourd'hui ?

Mevrouw Christiane Tytgat, conservator, Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark). - Ik vertolk hier mijn persoonlijke mening en spreek niet namens het museum, noch namens mijn collega's. Ik spreek vanuit de ervaring die ik binnen het beheer van mijn collectie heb opgedaan.
De collectie van de KMKG over de Grieks-Romeinse oudheid is tot stand gekomen rond het midden van de negentiende eeuw, in de tweede helft van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw. Op dat ogenblik bestond er in de landen waar deze voorwerpen vandaan komen, nog lang geen reglementering.
Wanneer kan men een werk teruggeven? Men moet kijken of dit kunstwerk, monument of voorwerp een grote symbolische waarde heeft. Wanneer men bijvoorbeeld de Griekse beschaving door één enkel monument wil voorstellen, denkt men automatisch aan het Parthenon. Betekent dit dat men de marmers van het Parthenon zomaar moet teruggeven? In geen geval.
Men moet eerst kijken of die voorwerpen teruggegeven kunnen worden zonder dat die teruggave ze beschadigt. Voorts moet men kijken of die stukken naar een politiek, cultureel en religieus stabiel land terugkeren. Dreigen ze daar niet te worden vernietigd door oorlog of religieuze spanningen? Ook moet men bekijken in welke omstandigheden de werken tentoongesteld zullen worden. Is er een infrastructuur aanwezig waar die deze werken optimaal kunnen geherbergd worden? Is er voldoende technisch en wetenschappelijk personeel om ze goed te ontvangen en te onderhouden? Blijven de werken even toegankelijk voor wetenschappers en voor het grote publiek? Indien op al die vragen positief kan worden geantwoord, dan zou ik geneigd zijn de werken te laten teruggaan.
Als tweede voorbeeld zou ik het geval van Cyprus nemen. Vanaf 1974 ontstond een grote trafiek van antieke en Byzantijnse voorwerpen uit het noordelijke bezette deel van Cyprus, die men teruggevonden heeft op de Europese en Amerikaanse markt. Ik vind het schandalig dat de overheid van Cyprus deze voorwerpen bij Christie's moet gaan terugkopen. Ze zijn weggehaald in oorlogsomstandigheden en ik vind dat ze moeten terugkeren naar het land van herkomst of naar de privé-collecties waar ze vandaan gehaald werden.
Ik geef een derde concreet geval. Een particulier in België doet aan het museum te Brussel een schenking van voorwerpen die hij tijdens zijn reizen in de voorbije veertig of vijftig jaar rond de Middellandse Zee bijeengesprokkeld heeft. Het betreft kleine voorwerpen zonder grote waarde. Die voorwerpen zijn weliswaar op illegale wijze uit de landen weggehaald, maar als het museum de schenking weigert, raken die voorwerpen verspreid, mogelijk in het illegale circuit, en dreigen ze te verdwijnen in privé-collecties waar ze nooit meer toegankelijk zijn. In zulke gevallen kan een museum die stukken aanvaarden, mits het aan de hand van foto's de reactie van de betrokken landen peilt. In de meeste gevallen zal de teruggave van dergelijke voorwerpen niet gevraagd worden en kan het museum ze behouden. Op dat punt moet er een veel grotere samenwerking komen tussen de verschillende musea onderling en tussen de verschillende regeringen.

Mme Christiane Tytgat, conservatrice, Musées royaux d'Art et d'Histoire du Cinquantenaire. - J'exprime ici mon opinion personnelle et ne parle ni au nom du musée ni au nom de mes collègues. Je vous fais part de l'expérience que j'ai acquise du fait de la gestion de ma collection.
La collection gréco-romaine des Musées royaux d'art et d'histoire a été réalisée durant la seconde moitié du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. À cette époque, il n'existait pas encore de réglementation dans les pays d'où proviennent ces objets.
Quand peut-on restituer une œuvre ? Il faut voir si cette œuvre d'art, monument ou objet a une grande valeur symbolique. Si l'on veut, par exemple, représenter la civilisation grecque grâce à un seul monument, on pense automatiquement au Parthénon. Cela signifie-t-il que l'on doive restituer les marbres du Parthénon ? En aucun cas.
Il faut d'abord voir si ces objets peuvent être restitués sans être endommagés. Ensuite, il faut voir si ces pièces retournent dans un pays stable au point de vue politique, culturel et religieux. Ne risquent-ils pas d'être détruits à cause d'une guerre ou de tensions religieuses ? Il faut également examiner dans quelles conditions les œuvres seront exposées.
Existe-t-il une infrastructure qui pourra les abriter de façon optimale ?
Y a-t-il suffisamment de personnel technique et scientifique pour les accueillir et les entretenir dans de bonnes conditions ? Seront-elles également accessibles aux scientifiques et au grand public ? Si toutes les réponses à ces questions sont positives, je serais tentée de restituer les œuvres.
Je citerai, comme deuxième exemple, le cas de Chypre. Depuis 1974, de nombreux objets antiques et byzantins provenant de la partie nord de Chypre occupée par les Turcs ont été retrouvés sur le marché européen et américain. Je trouve scandaleux que les autorités de Chypre doivent aller racheter ces objets chez Christie's. Ils ont été dérobés en période de guerre et j'estime qu'ils doivent retourner dans le pays d'origine ou dans les collections privées où ils furent dérobés.
Je cite un troisième cas concret. Un particulier fait un don au musée de Bruxelles d'objets qu'il a rassemblés durant ses voyages effectués ces 40 ou 50 dernières années autour de la Méditerranée. Il s'agit de petits objets sans grande valeur. Ces objets ont certes été emportés de manière illégale de ces pays, mais, si le musée refuse le don, ils seront éparpillés, probablement dans le circuit illégal, et menaceraient de disparaître dans des collections privées où ils ne seront plus jamais accessibles. Dans des cas de ce genre, un musée peut accepter ces pièces à condition de jauger la réaction des pays concernés à l'aide de photos. Dans la plupart des cas, la restitution de tels objets n'est pas demandée et le musée peut les conserver. Sur ce point, il doit y avoir une collaboration beaucoup plus importante entre les différents musées et les différents gouvernements.

De heer Jan de Maere, voorzitter Koninklijke Kamer van de Antiquairs van België. - In de eerste plaats wens ik de senatoren Wille en Roelants du Vivier te bedanken voor hun uitnodiging. Vandaag sprong mij vooral de interventie van de heer Miceli namens de Europese Commissie in het oog. Het was een uitnodiging en een opening tot het debat. Hij heeft als een van de weinigen begrepen dat de illegale handel alleen kan worden bestreden door de stimulatie van de legale handel. De hier aanwezige vertegenwoordigers van de handelsorganisaties zijn mensen die aan cultuur doen. Ze zitten niet alleen in de handel voor de meerwaarden.
Elk land heeft inderdaad recht op het behoud en de instandhouding van zijn kunstpatrimonium. Ik hoor mevrouw Massy zeggen dat ze moeilijk een onderscheid kan maken tussen de legale en de illegale handel. Dat is misschien te wijten aan een gebrek aan ervaring, want het verschil is zeer groot. De legale handel is een manier van cultuurverspreiding. Vanuit onze open ingesteldheid, die openstaat voor controles van fiscale en politionele diensten, leveren we reeds een belangrijke bijdrage aan het kunstpatrimonium. Dat geldt ook voor andere landen dan de onze.
Als een van de directieleden van de CINOA kan ik meedelen dat de handel en de CINOA zelf een deontologische code hebben ontworpen waaraan onze leden zich moeten houden. Die code behelst onder meer het respect van het cultureel patrimonium van alle landen.
Het is niet onze zaak dat heel wat mensen die illegale handel bedrijven hiermee geen rekening houden. Meer obstakels opwerpen voor de legale handelaren is geen oplossing. We moeten dan ook gebruik maken van de opening die de Europese Unie ons laat als handelsorganisatie en organisatie van handelaars. Wij willen op een constructieve manier meewerken met de politie, de culturele diensten en de buitenlandse organisaties.
Wij hebben geen bezwaar tegen het UNESCO-verdrag, maar we verzetten ons ten zeerste tegen het UNIDROIT-verdrag. Ik wens het te hebben over de concrete uitvoering en niet over het mooie principe. Het verwondert me niet dat de heer Leyten met zijn opgestoken vingertje van het protestants moralisme zo weinig succes heeft bij zijn broeders. In ons liberalistisch België hebben we dit opgestoken vingertje niet nodig. De vrije en de legale handel moeten niet het doelwit zijn, maar wel de illegale handel.
Vanuit mijn studie in de rechten heb ik het toch een beetje moeilijk met de heer Droz en de heer Carducci, die van UNIDROIT een engelachtig, ongecompliceerd beeld ophangen. Voor een jurist is het niet zo evident dat een rechtssysteem zomaar, zonder moeilijkheden, in een ander rechtssysteem kan worden toegepast. Wij zijn geen administratieve bollebozen; wij zijn geen mensen die van reglementen leven. Wij zijn mensen die in het midden van de arena staan en die, zoals u allemaal, bezorgd zijn om het behoud van het cultuurgoed voor de mensen die het respecteren. Dat impliceert dat de landen die het cultuurgoed terugeisen, een zekere zorg aan de dag leggen voor dat patrimonium en dat hun administraties het op een bonafide manier behandelen. Als we zien dat alles wat het museum van Tervuren heeft teruggegeven, binnen een maand op de wereldmarkt werd verhandeld, dan kunnen we alleen maar vaststellen dat er in Congo een corrupte administratie en corrupte handelaren waren. (Protest)
Ik heb geen teruggegeven voorwerpen verhandeld, maar ik kan u bewijzen dat het grootste deel van wat het museum van Tervuren heeft teruggegeven, inderdaad in de handel is terechtgekomen door niet bonafide acties van de mensen ter plaatse. Zoals mevrouw Tytgat zegt, kunnen we inderdaad voorwerpen enkel restitueren als ze in een omgeving terechtkomen waar ze als cultuurgoed voor de gemeenschap worden behandeld

M. Jan de Maere, président de la Chambre royale des Antiquaires de Belgique. - Je tiens en premier lieu à remercier les sénateurs Wille et Roelants du Vivier pour leur invitation. J'ai été particulièrement impressionné par l'intervention que M. Miceli a faite au nom de la Commission européenne. C'était une invitation au débat. C'est un des rares à avoir compris que le commerce illégal peut uniquement être combattu en stimulant le commerce légal.
Chaque pays a effectivement le droit de conserver et de préserver son patrimoine culturel. J'ai entendu Mme Massy dire qu'elle a du mal à faire la différence entre le commerce légal et le commerce illégal. C'est peut-être dû à un manque d'expérience, car la différence est énorme. Le commerce légal est une manière de diffuser la culture. Cela vaut également pour d'autres pays que le nôtre.
En tant que membre de la direction de la CINOA, je peux dire que le commerce et la CINOA elle-même ont élaboré un code de déontologie auquel nos membres doivent se conformer. Ce code implique notamment le respect du patrimoine culturel de tous les pays.
Nous n'y pouvons rien si bon nombre de trafiquants n'en tiennent pas compte. Semer davantage d'obstacles sur le parcours des marchands légaux n'est pas une solution. Par conséquent, en tant qu'organisation commerciale et organisation de commerçants, nous devons mettre à profit l'ouverture que nous fait l'Union européenne. Nous voulons collaborer de manière constructive avec la police, avec les services culturels et avec les organisations étrangères.
Nous n'émettons aucune réserve à l'encontre de la convention de l'UNESCO, mais nous nous opposons fermement à la Convention UNIDROIT. Je souhaite parler de choses concrètes et non de beaux principes. Je ne suis pas étonné que M. Leyten, avec son moralisme protestant, récolte si peu de succès parmi ses frères. Dans notre Belgique libérale, nous n'avons cure de ce moralisme. La cible ne doit pas être le commerce libre et légal, mais bien le commerce illégal.
Ayant fait des études de droit, je suis quand même un tant soit peu sceptique par rapport à l'image angélique et simple que MM. Droz et Carducci donnent d'UNIDROIT. Pour un juriste, il n'est pas si évident de pouvoir appliquer facilement un système de droit à un autre système de droit. Nous ne sommes ni des as de l'administration ni des gens qui vivent de règlements. Nous sommes au centre de l'arène et, comme vous tous, nous sommes soucieux de la sauvegarde du patrimoine culturel des personnes qui le respectent. Cela implique que les pays qui exigent le retour des biens culturels fassent preuve d'un certain souci pour ce patrimoine et que leurs administrations s'en occupent sérieusement. Lorsque nous voyons que tout ce que le musée de Tervuren a restitué se retrouve, un mois plus tard, sur le marché mondial, nous ne pouvons que constater que l'administration et les commerçants étaient corrompus au Congo. (Protestations)
Je n'ai pas fait le commerce d'objets restitués, mais je peux vous prouver que la plus grande partie des objets restitués par le musée de Tervuren a effectivement abouti dans le commerce à la suite d'interventions malhonnêtes des personnes sur place. Comme dit Mme Tytgat, nous ne pouvons restituer des objets que s'ils aboutissent dans un environnement où ils sont traités en tant que biens culturels appartenant à la communauté.

Baron Philippe Roberts-Jones. - Aangezien ik geen enkele functie meer uitoefen, richt ik mij tot u uit mijn eigen naam.
Als culturele goederen op illegale wijze zijn verworven of als er sprake is van misbruik van vertrouwen, moeten die goederen worden teruggegeven. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Het moet gaan om bewezen feiten en het verzoek moeten binnen een bepaalde tijd gebeuren. Dat laatste punt lijkt voor problemen te zorgen. Er is trouwens gesproken over de retroactieve gevolgen van het recht. De belangrijkste musea van het westen hebben in oktober van vorig jaar in Mengen verklaard dat de voorwerpen die de musea vroeger hebben verworven - gekocht, ontvangen of verdeeld - een integrerend deel zijn gaan uitmaken van de musea die er zorg voor hebben gedragen en dus ook van de landen waar die musea zich bevinden.
Ik wil me evenwel niet beperken tot de opvatting dat bezit eigendomsrecht verleent en wil evenmin het principe van de verjaring inroepen, maar ik vind dat elk waardevol voorwerp wegens zijn belang voor de cultuur en de mens tot het werelderfgoed behoort.
Iedereen weet dat een cultureel voorwerp de beste ambassadeur is. Toen ik, als Belg, vernam dat `De intrede van Christus in Brussel' van James Ensor door het Amerikaanse Jean Paul Getty Museum was aangekocht, was ik bedroefd omdat ik dat werk graag in Brussel had gezien, in het museum voor Moderne Kunst dat ik in 1984 heb geopend. Ik heb me met de toestand verzoend omdat het kunstwerk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de vernieuwing van de Belgische kunst in de negentiende eeuw illustreert. Het was een Amerikaan die in 1954 als eerste schreef dat Ensor in zijn tijd de eerste moderne schilder was, vóór Van Gogh en Gauguin. Niemand is sant in eigen land.
De schittering van de Griekse kunst is het gevolg van de wereldwijde verspreiding van de Griekse beeldhouwwerken. Germain Bazin verklaarde: "Eeuwenlang heeft Rome de Griekse kunst in het westen overschaduwd. Op het einde van de achttiende eeuw ontdekten geleerden, diplomaten en verzamelaars verrukt de zuivere scheppingen van Hellas, waarvan men tot dan toe enkel via Romeinse interpretaties een glimp had kunnen opvangen." De herontdekking van de Griekse kunst was dus te danken aan de aandacht van het buitenland. Dat was een late bewustwording, meer dan 170 jaar na de onafhankelijkheid van Griekenland als gevolg van zijn opstandigheid en van de wil van Engeland, Frankrijk en Duitsland. Ik geef toe dat de bezorgdheid van heel wat Grieken, zoals Melina Mercouri, prijzenswaardig is, maar hebben we hier niet in de eerste plaats te maken met een spijtige vorm van chauvinisme in een Europa dat alle mogelijke inspanningen doet om zich te verenigen? Het Griekenland van vandaag is niet meer hetzelfde als in de tijd van Pericles en zonder Lord Elgin zouden de Griekse kunstwerken misschien niet meer bestaan. Elk land heeft perioden gekend van beeldenstorm of van zekere vormen van barbarij.
Het christendom heeft de bestemming van het Parthenon veranderd. De Byzantijnse eredienst leidde tot belangrijke beschadigingen van de heidense beeldhouwwerken. Ik denk ook aan de reusachtige Boeddhabeelden in Afghanistan, die nochtans niet door buitenlandse legers werden verwoest.
Als de Griekse beeldhouwwerken terug naar hun land van herkomst zouden komen, zouden ze, gelet op de ernstige luchtvervuiling, zeker niet op de Acropolis terechtkomen. De beelden van het Erechtheion, die niet allemaal zijn weggenomen, zijn thans vervangen door kopieën om ze tegen de gevolgen van de verontreiniging te beschermen. Het geheel heeft daardoor niet aan uitstraling ingeboet.
In de Oudheid was een kopie overigens evenveel waard als het origineel omdat de symbolische waarde ervan identiek was. Het uitzicht kon uiteraard verschillen. Vandaag kunnen perfecte kopieën worden gemaakt.
De teruggave van cultuurgoederen aan het gebied van oorsprong zou een ernstig precedent scheppen. Een groot aantal kunstwerken uit publieke verzamelingen in het westen zouden van eigenaar moeten veranderen. De werken van Bruegel zouden zeker niet vanuit Wenen naar Brussel terugkomen omdat ze destijds volgens de regels werden gekocht of geschonken.
Anderzijds hebben we in Brussel een prachtige Guardi die Napoleon ons in 1811 heeft toevertrouwd nadat hij in 1801 het Museum voor Schone Kunsten had opgericht. U zult misschien zeggen dat hij in het begin goed voor zichzelf had gezorgd. Als we dergelijke dossiers openen, is het einde zoek.
Waarom zou het bij de beelden van het Parthenon blijven? Er is ook de tempel van Aegina in München, waarvan de frontons in 1811 door de prins van Beieren werden aangekocht, en de Venus van Milo, die de Fransen kochten in 1820. Het Parthenon is nochtans een typisch geval. Zelfs Lord Byron betreurde in zijn tijd reeds dat de beelden waren weggehaald.
Uiteindelijk zou men zich kunnen voorstellen dat een Florentijnse volksmenner de Mona Lisa van Leonardo da Vinci terugeist omdat het een Italiaans kunstwerk betreft dat in twijfelachtige omstandigheden in het buitenland is terechtgekomen.
We moeten maatregelen nemen voor vandaag, maar niet voor gisteren, want anders openen we een politieke doos van Pandora. Op basis van bepaalde criteria en onder bepaalde voorwaarden inzake bewaring en veiligheid zou men kunstwerken kunnen terugbrengen, maar niet teruggeven, want dan moet het om diefstal of om misbruik van eigendom gaan. Dat zou natuurlijk een goede zaak zijn voor de advocaten. Als het om een politieke overeenkomst gaat, dan moet ze in elk geval rechtvaardig en door iedereen aanvaard zijn en algemeen gelden, zodat ze niet kan worden betwist.
Illegale handel moet uiteraard worden bestraft en opgravingen moeten worden beschermd, maar moet men de uitvoer van kunstwerken verbieden? We moeten ervan uitgaan dat een kunstwerk tot het werelderfgoed behoort en dat exclusief eigendomsrecht nadelig is.
Als een Afrikaans masker rond 1905 in de ogen van Picasso of Kirchner geen kunstwerk was geworden in plaats van een louter etnografisch voorwerp - dat wordt in 1915 door de Duitse filosoof Carl Einstein bevestigd in `Negerplastik' - dan waren de Afrikaanse kunst en andere vormen van primitieve kunst misschien verdwenen, opgegeten door de termieten of vervangen door kitscherige voorwerpen die in een ander werelddeel zijn vervaardigd.
De teruggave van cultuurgoederen mag niet retroactief worden toegepast. Dat zou het einde betekenen van de musea en bijgevolg ook van de kunstgeschiedenis en van de uitstraling van de cultuur. In aansluiting op dit voortreffelijke colloquium zou België een centrum kunnen oprichten om deze problemen te bestuderen en ter zake een regelgeving op te stellen.

Baron Philippe Roberts-Jones. - Étant donné que je n'occupe plus aucune fonction, je m'exprime ici à titre personnel.
La restitution des biens culturels doit avoir lieu s'il y a eu, à la base de leur acquisition, une transaction illicite ou un abus de confiance. Cette affirmation me semble acquise. Les faits doivent être prouvés et la demande devrait être introduite en un temps précis. Ce dernier point semble poser problème. Il a d'ailleurs été fait allusion à des effets rétroactifs du droit. Or, les plus importants musées d'Occident ont déclaré en octobre dernier à Munich que « Les objets acquis à une période antérieure, soit les objets achetés, reçus ou partagés, sont devenus partie intégrante des musées qui en ont pris soin et, par extension, partie du patrimoine des nations qui les ont hébergés ».
Dans un esprit de plus large ouverture, j'irai plus loin, ne me limitant pas au droit du propriétaire selon l'adage « Possession vaut titre » ou en arguant de la prescription, mais en affirmant que tout objet de haute qualité appartient au patrimoine universel par l'action qu'il exerce sur la culture et la sensibilité mondiales.
Nous savons tous que l'objet de culture est le meilleur des ambassadeurs. Lorsque j'ai appris, en tant que Belge, que « L'entrée du Christ à Bruxelles » de James Ensor était achetée en Amérique par le Jean Paul Getty Museum, j'en fus triste car j'avais souhaité pendre cette œuvre au musée de Bruxelles lorsque j'ai ouvert le musée d'Art moderne en 1984. Je me suis cependant consolé en pensant que ce tableau démontrerait, outre-Atlantique, l'audace et la nouveauté de l'art belge au XIXe siècle. Ce fut, de plus, un Américain qui, le premier, écrivit, en 1954, qu'Ensor était, en son temps, le premier peintre moderne avant Van Gogh et Gauguin. Nul n'est prophète en son pays.
Si la Grèce rayonne, c'est partiellement dû au fait de l'éparpillement de sa statuaire, tous azimuts. Pour citer Germain Bazin, « Pendant des siècles, à l'Occident, Rome avait masqué la Grèce. À la fin du XVIIIe siècle, les érudits, les diplomates, les collectionneurs découvrirent, émerveillés, les pures créations de l'Hellade, dont les formes jusque-là n'avaient pu être entrevues qu'à travers les interprétations romaines ». La redécouverte de l'art grec fut donc la conséquence de regards extérieurs et non internes. Plus de cent soixante-dix ans après l'Indépendance de la Grèce elle-même, suite à son insurrection et à la volonté de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne, ce fut une prise de conscience assez tardive. Sans doute s'agit-il d'un souci louable de bien des Grecs, dont Melina Mercouri, mais n'est-ce pas avant tout un signe de chauvinisme, que je qualifierais de regrettable, dans une Europe qui tente de se construire. La Grèce aujourd'hui n'est plus celle de Périclès et sans Lord Elgin peut-être ces chefs-d'œuvre n'existeraient-ils plus. Chacun dans l'histoire de son pays a vécu des périodes iconoclastes ou des retours à une certaine barbarie.
Ainsi, avec la christianisation, le Parthénon devint un monument désaffecté, »Consacré au culte byzantin, le temple et ses sculptures païennes subirent de graves mutilations ». Songeons aussi tout récemment aux bouddhas géants de l'Afghanistan. Ce ne sont pas les colonies ni d'autres phénomènes de ce genre qui les ont détruits.
Cela dit, si les marbres revenaient en leur lieu de naissance, ce ne serait pas pour orner l'Acropole, vu la pollution contemporaine. Les sculptures de l'Erechtheion, qui, elles, ne furent pas toutes enlevées, sont remplacées aujourd'hui, pour les mêmes raisons, par des copies et l'ensemble n'a rien perdu de son effet.
Dans l'Antiquité d'ailleurs, la copie valait l'original au niveau du respect et de la valeur symbolique, bien que variable sans doute quant à l'esthétique. De nos jours, restituer des copies à l'identique ne pose aucun problème.
Mais passons sur ce cas et voyons les conséquences évidentes d'un pareil retour à la case départ, qui constitueraient un grave précédent. Un grand nombre d'œuvres d'art, dans les collections publiques d'Occident, devraient alors changer d'inventaire et peut-être pas celles que l'on pourrait espérer. Aucune chance pour les Breugel de Vienne de revenir à Bruxelles parce qu'ils furent en leur temps dûment achetés ou offerts.
Par contre, nous avons, à Bruxelles, un superbe Guardi que Napoléon nous confia en 1811 après avoir créé le musée des Beaux-Arts en 1801. Vous me direz qu'il s'était lui-même pas mal servi au départ. Mais, à ouvrir de tels dossiers, on ne saurait plus où donner de la tête !
Pourquoi s'arrêter aux marbres du Parthénon ? Et le temple d'Égine à Munich, dont les frontons furent achetés par le prince de Bavière en 1811, ou la Vénus de Milo acquise par les Français en 1820 ? Le Parthénon constitue cependant un cas exemplaire et Lord Byron lui-même, en son temps, regrettait l'enlèvement des sculptures.
Et, de fil en aiguille, on pourrait imaginer un tribun du populisme florentin réclamant la Mona Lisa de Léonard de Vinci en s'écriant : « Comment un chef-d'œuvre de l'art italien peut-il être détenu hors de ses frontières et acquis dans des conditions mal définies par l'histoire ? ».
Il faut prendre des mesures pour aujourd'hui et non pour hier, sous peine d'ouvrir une boîte de Pandore politique. Au nom de quels critères, dans quelles conditions de conservation et de sécurité des œuvres, faudrait-il donner suite à d'éventuels transferts et non à des restitutions car, pour restituer, il faudrait démontrer soit un vol, soit un abus de propriété. Nous ferions la fortune des avocats. S'il s'agit d'un accord politique, encore faudrait-il qu'il soit juste, admis par tous, et non de circonstance et, dès lors, objet de remise en cause à son tour.
Le trafic illicite doit être sanctionné naturellement puisqu'il est illicite. Les fouilles doivent être protégées. Faut-il pour autant interdire l'exportation d'œuvres d'art ? La qualité d'universalité d'une œuvre doit pouvoir s'exercer et une thésaurisation serait néfaste.
Si un masque africain n'avait pas cessé d'être, vers 1905, un fait purement ethnographique, pour devenir sous d'autres yeux, ceux de Picasso ou de Kirchner, une œuvre d'art - ce qui fut confirmé par le philosophe allemand Carl Einstein dans « Negerplastik » en 1915 - il se peut que l'art africain et d'autres manifestations d'arts premiers auraient disparu, mangés par les termites ou remplacés par de l'art saint-sulpicien, fabriqué au sein d'un autre continent.
La restitution ne peut donc être rétroactive, ce serait la mort des musées, dès lors la fin de l'histoire de l'art et du libre rayonnement de la culture. Ce que la Belgique peut faire, c'est créer, dans la foulée de ce remarquable colloque où chacun peut s'exprimer, un centre d'études et de réglementation de ces problèmes.

De heer Guido Gryseels, directeur van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. - In de eerste plaats wil ik senator Roelants du Vivier feliciteren voor zijn continue interesse voor deze zaak en voor de organisatie van dit colloquium. Zonder hem zouden we nooit zo ver zijn geraakt. Namens het Museum van Tervuren hoop ik van harte dat het UNESCO-verdrag zo snel mogelijk wordt geratificeerd.
Het Museum van Tervuren speelde een voortrekkersrol in deze discussie. Ik zal niet dieper ingaan op de specifieke zaak van de restitutie van 1979. Mijn collega, de heer Wastiau, schreef er een boekje over `Congo Tervuren, aller retour' en dat is te koop in de winkel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Bij deze nodig ik u allen uit om eens een kijkje in het museum te komen nemen.
Vooral de dialoog is belangrijk. We hebben sinds lang een nauwe dialoog met Afrikaanse musea. Een dag als vandaag is belangrijk voor het voortzetten van de dialoog met alle partijen.
Ik vind het vooral belangrijk dat de ethische normen van ICOM worden gerespecteerd. In het Museum van Tervuren is voor het verwerven van nieuwe stukken een ethische commissie opgericht.
Er moet ook een mentaliteitswijziging komen. In Tervuren zijn we al lang actief in het ondersteunen van CITES, het internationale verdrag voor de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Als in de luchthaven van Zaventem iemand aankomt met een tas of schoenen van krokodillenleer en als de douanier twijfelt, worden we opgebeld en onderzoeken we of het al dan niet van een bedreigde krokodillensoort komt. Hetzelfde gebeurt wanneer er iemand met een ivoren slagtand toekomt. Momenteel kan men nog altijd in de Belgische luchthavens aankomen met een masker of met een beeld zonder dat een douanier er vragen over stelt. Naar analogie met het CITES-verdrag, moet er ook een verdrag komen voor de bescherming van het cultureel patrimonium. Er moet aan de grenzen meer en effectief worden opgetreden.
Musea en vooral dat van Tervuren spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van het UNESCO-verdrag, vooral door het verspreiden van informatie via de internationale netwerken. Recent was er een diefstal in het Museum van Lubumbashi. Dezelfde dag nog hadden we foto's van de objecten die waren gestolen en contacteerden we ICOM en Interpol en werden ze internationaal gesignaleerd.
Ik wens toch dat deze discussie in een ruimer kader wordt gevoerd. We moeten ervoor zorgen dat de Afrikaanse musea veel grotere inspanningen leveren voor het versterken van de capaciteit van nationale instellingen en musea in Afrika zelf, zodat ze hun eigen patrimonium beter kunnen bewaren en beheren. Er moeten trainingen en cursussen worden georganiseerd voor onderzoekers en museologen in Afrika. We werken al nauw samen met musea uit Centraal-Afrika, maar als we de nodige middelen krijgen willen we nog veel meer doen. Er moet dringend werk worden gemaakt van de capaciteit en de duurzaamheid van de nationale Afrikaanse instellingen, maar dan wel via partnerschappen en niet via een paternalistische houding.
Ten tweede, denk ik dat het heel belangrijk is dat wij maatregelen nemen voor het verbeteren van de toegang tot onze collecties, voornamelijk via de digitalisering. Een doorgedreven inspanning op dit gebied moet onderzoekers in Afrika en aan de andere kant van de wereld en zelfs het publiek direct toegang verlenen tot onze collecties via gegevensbanken, virtuele musea en websites. De discussies over de plaats waar de collecties fysiek bewaard worden, zullen dan minder belangrijk zijn. Digitalisering is voor een museum als het onze dus een hoge prioriteit.
De discussie over de restitutie dient in een veel bredere context te worden geplaatst. De bescherming van het patrimonium staat in Afrikaanse landen niet hoog op het prioriteitenlijstje; deze landen hebben immers te kampen met grote economische en politieke moeilijkheden. Dat neemt niet weg dat wij als partners met deze landen moeten blijven werken aan de bescherming van hun erfgoed, zodanig dat het Afrikaanse culturele erfgoed de aandacht krijgt die het verdient.
Van veel mensen moet ik horen: "Mijnheer Gryseels, u werkt nu al jaren in Afrika, wordt u niet moedeloos van de slechte toestand op dat continent? Er is geen enkele verbetering, er wordt altijd maar oorlog gevoerd." Ik antwoord dan altijd: "Mevrouw of mijnheer, kijk eens naar de rijkdom van de Afrikaanse cultuur! Heb oog voor de fantastische expressie van creativiteit in al die culturen! Dat is een waarborg voor het bestaan van ontzettend veel talent waarmee aan de toekomst kan worden gebouwd."
Het Afrikaans cultuurpatrimonium moet beschermd worden en ondersteund met alle mogelijke middelen. De discussie over de restitutie vormt daarvan slechts een klein onderdeel. (Applaus.)

M. Guido Gryseels, directeur du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. - Je tiens en premier lieu à féliciter le sénateur Roelants du Vivier de l'intérêt constant qu'il manifeste à l'égard de ce dossier et pour l'organisation de ce colloque. Sans lui, nous ne serions jamais allés aussi loin. Au nom du Musée de Tervuren, j'espère de tout cœur que la résolution relative à la Convention de l'UNESCO sera ratifiée aussi rapidement que possible.
Le Musée de Tervuren a joué un rôle pionnier dans cette discussion. Je ne m'étendrai pas sur le cas spécifique de la restitution de 1979. Mon collègue, M. Wastiau, y a consacré un petit livre intitulé « Congo Tervuren, aller retour » qui peut être acheté à la boutique du Musée royal d'Afrique centrale. Je vous invite tous à venir jeter un petit coup d'œil au musée.
Le dialogue est particulièrement important. Nous entretenons depuis longtemps un dialogue étroit avec les musées africains. Une journée comme celle-ci est importante pour poursuivre le dialogue avec toutes les parties.
Je trouve particulièrement important de respecter les normes éthiques de l'ICOM. Une commission d'éthique a été mise sur pied au Musée de Tervuren pour l'acquisition de nouvelles pièces.
Il faut également qu'un changement intervienne au niveau des mentalités. À Tervuren, nous soutenons activement et depuis longtemps la CITES, la Convention internationale pour la protection de la faune et de la flore menacées. Si quelqu'un arrive à l'aéroport de Zaventem avec un sac ou des chaussures en peau de crocodile et si le douanier a des doutes, on nous téléphone et nous examinons s'il s'agit d'une espèce menacée. Il en va de même quand quelqu'un débarque avec une défense en ivoire. Actuellement, on peut encore arriver dans les aéroports belges avec un masque ou une statue sans qu'un douanier vous questionne à ce sujet. Par analogie avec la CITES, il faudrait également une convention pour la protection du patrimoine culturel. Il faut agir plus efficacement au niveau des frontières.
Les musées, et principalement celui de Tervuren, jouent un rôle important dans le soutien de la convention de l'UNESCO, surtout par la diffusion d'informations via les réseaux internationaux. Un cambriolage a eu lieu récemment au Musée de Lubumbashi. Le jour même, nous avions des photos des objets volés, contacté ICOM et Interpol et leur signalement était diffusé dans le monde entier.
Je souhaite malgré tout que cette discussion soit menée dans un cadre plus large. Nous devons veiller à ce que les musées africains fassent beaucoup plus d'efforts pour augmenter la capacité des institutions nationales et des musées en Afrique même, afin que leur propre patrimoine puisse être mieux conservé et géré. Il faut organiser des formations et des cours en Afrique à l'intention des chercheurs et des muséologues. Actuellement, nous travaillons déjà étroitement avec les musées d'Afrique centrale mais, si nous obtenons les moyens nécessaires, nous sommes prêts à faire encore beaucoup plus. Il faut s'occuper d'urgence de la capacité et de la stabilité des institutions nationales africaines par le biais de partenariats et non d'une attitude paternaliste.
En deuxième lieu, je pense qu'il est très important de prendre des mesures pour améliorer l'accès à nos collections, principalement par le biais de la numérisation. Un effort important en cette matière doit procurer aux chercheurs, en Afrique et ailleurs dans le monde, ainsi qu'au public, un accès direct à nos collections par l'intermédiaire des banques de données, des musées virtuels et des sites internet. Les discussions relatives aux lieux de conservation physique des collections seront dès lors moins vives. La numérisation est une priorité pour un musée comme le nôtre.
La discussion sur la restitution doit être placée dans un contexte beaucoup plus large. La protection du patrimoine n'occupe pas une place prioritaire dans les pays africains, ces derniers étant confrontés à d'importantes difficultés économiques et politiques. Il n'empêche qu'en tant que partenaires de ces pays, nous devons continuer à œuvrer à la protection de leur patrimoine, de manière à ce que l'héritage culturel africain reçoive l'attention qu'il mérite.
Aux personnes qui me demandent si je ne suis pas découragé face à la situation désastreuse du continent africain, où sévit toujours la guerre, je réponds qu'il convient de prendre en considération la richesse de la culture africaine et d'être attentifs à la fabuleuse expression de sa créativité. C'est un gage de la pérennité de ce formidable talent, qui permettra de construire l'avenir.
Le patrimoine culturel africain doit être protégé et soutenu par tous les moyens possibles. La discussion sur la restitution n'est qu'un petit élément de la question. (Applaudissements.)

De heer Bernard de Grunne, antiquair, Tribal Fine Arts. - Ik dank de heren Roelants du Vivier en Wille dat ze dit boeiende colloquium hebben georganiseerd.
Ik ben antiquair. Ik heb Afrikaanse kunst gestudeerd aan de UCL bij professor Maesen, oud-directeur van het museum van Tervuren. Ik ken het museum van Tervuren goed en heb er voortreffelijke herinneringen aan. Ik heb een doctoraat kunstgeschiedenis behaald aan de Yale-universiteit in de Verenigde Staten. Ik heb een academisch verleden. Ik heb verscheidene werken gepubliceerd. Ik ben vijf jaar directeur geweest in een veilinghuis van Sotheby's. Na vijftien jaar in de Verenigde Staten te hebben doorgebracht, ben ik in 1995 teruggekeerd naar België en heb ik in Brussel een galerij geopend die gespecialiseerd is in kunstvoorwerpen uit Zwart Afrika en Oceanië en van Indonesische stammen. Ik leef dus in twee werelden.
Ik zal me beperken tot enkele opmerkingen bij de uiteenzettingen van sommige sprekers.
Dit colloquium is zeer goed georganiseerd, maar ik vind het spijtig dat er geen jurist is uitgenodigd zoals meester Chazal, die de opvattingen van de antiquairs verdedigt, om zijn standpunt te komen toelichten. Dat zou voor iedereen interessant zijn geweest.
Het UNESCO-verdrag geeft een veel te ruime definitie van het begrip cultuurgoed. Zelfs fiscale zegels worden als een cultuurgoed beschouwd. Ik begrijp niet waarom die definitie zo ruim moet zijn. Ze opent de deur voor klachten over alle zogenaamde cultuurgoederen. Dat was de bedoeling van degenen die het Verdrag hebben opgesteld, maar ik vind dat men veeleer lijsten zou moeten opstellen van de belangrijke cultuurgoederen in elk land, met de hulp van comités van wijzen.
De vage en te ruime definitie van het begrip cultuurgoed in het UNIDROIT-verdrag verleent de Staat een belangrijk gewicht. Wie zal beslissen wat al dan niet belangrijk is? De zaken zijn veel ingewikkelder dan ze lijken.
Ik verzet mij tevens tegen het subjectieve en veranderlijke karakter van het begrip `belangrijk cultuurgoed', vooral omdat men binnen een termijn van 50 jaar een eis tot teruggave moet indienen.
Het derde punt van kritiek betreft het onzekere karakter van de schadevergoeding wanneer de koper te goeder trouw is.
Ik kom thans tot de uiteenzettingen van de verschillende sprekers. Ik zal me beperken tot het formuleren van een aantal ideeën.
De heer Purin van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis leek mij enigszins verbitterd toen hij het had over de tentoonstellingen die door de heer Deletaille en een reeks musea werden georganiseerd. Er wordt beweerd dat de verzamelaars ten koste van het museum geld hebben verdiend door bepaalde goederen na de tentoonstelling openbaar te verkopen. Dat is misschien waar, maar er zouden overeenkomsten moeten worden gesloten tussen de verzamelaars en de musea, zodat een percentage van de opbrengst van voorwerpen die openbaar worden verkocht, ten goede komt aan het museum, dat op die manier zijn collectie kan aanvullen. Men zou een vorm van partnerschap kunnen overwegen tussen de privé-sector en de openbare sector.
Lord Renfrew had het over de voortdurende en toenemende plundering van Zwart Afrika. Als antiquair en zoon van een verzamelaar - wat me dubbel schuldig maakt - ben ik goed op de hoogte van de zogenaamd klassieke beeldhouwkunst van Zwart Afrika (beelden en maskers). Ik kan u zeggen dat 90% van de voorwerpen die in de kunstproductie van de traditionele Afrikaanse cultuur als belangrijk kunnen worden beschouwd, op de ene of de andere manier uit Afrika zijn weggehaald. Ze zijn onder meer te vinden in musea en bij verzamelaars. Het is onjuist te beweren dat de plundering van Afrika toeneemt. Integendeel, in Zwart Afrika valt op dat terrein bijna niets meer te plunderen.

M. Bernard de Grunne, antiquaire, Tribal Fine Arts. - Je remercie les sénateurs Roelants du Vivier et Wille d'avoir organisé ce colloque tout à fait passionnant.
Je suis antiquaire. Je suis un peu un hybride. J'ai fait une licence en art africain à l'UCL avec le professeur Maesen, l'ancien directeur du Musée de Tervuren. Je connais bien le musée de Tervuren duquel j'ai d'excellents souvenirs de travail. J'ai présenté une thèse de doctorat en histoire de l'art à l'université de Yale aux États-Unis. J'ai un passé académique. J'ai publié plusieurs ouvrages. J'ai été directeur de Sotheby's pendant cinq ans dans une maison de vente publique. Après avoir passé quinze ans aux États-Unis, je suis revenu en Belgique en 1995 et j'ai ouvert à Bruxelles une galerie spécialisée dans l'art de l'Afrique noire, de l'Océanie et de l'Indonésie tribale. Voilà qui vous situe un personnage à cheval sur deux mondes.
Je ne formulerai que quelques remarques sur les interventions des uns et des autres.
En ce qui concerne le colloque en général, je trouve qu'il est très bien organisé. Je regrette juste un peu que l'on n'ait pas permis à un juriste comme maître Chazal, qui a beaucoup travaillé pour défendre le point de vue des antiquaires, de s'exprimer et d'exposer sa position. Cela aurait été intéressant pour tout le monde.
En ce qui concerne la Convention de l'UNESCO, que j'ai lue, le seul aspect qui me gêne est la définition beaucoup trop large du bien culturel. Même les timbres fiscaux sont considérés comme un bien culturel. Je ne comprends pas pourquoi cette définition doit être aussi large. Elle ouvre la porte à des réclamations sur tout bien dit culturel, quel qu'il soit, à l'avenir. Les auteurs de la Convention l'ont voulu ainsi mais il me semble qu'il faudrait plutôt établir des listes des biens importants pays par pays avec l'aide de comités de sages.
En ce qui concerne la Convention UNIDROIT, je trouve que le caractère flou et trop extensif de la définition du bien culturel important revêt, pour l'État, une importance significative. Qui va décider de ce qui est important et moins important ? Les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît.
Je dénonce aussi le caractère plutôt subjectif et évolutif dans le temps de cette notion de bien culturel important, d'autant que le délai pour engager une action est de 50 ans.
Le troisième point que je critique est le caractère parfois incertain de l'indemnisation lorsque l'acheteur est de bonne foi.
J'en viens aux interventions des différents orateurs. Je me bornerai à lancer quelques idées.
En ce qui concerne l'intervention de M. Purin du Musée du Cinquantenaire, j'ai senti une certaine amertume à propos des expositions « Trésors du monde » organisées par M. Deletaille et une série de musées. On affirme que les collectionneurs ont gagné de l'argent sur le dos du musée car ils ont vendu certains biens en vente publique après l'exposition et ont réalisé une plus-value. C'est peut-être vrai mais il faudrait alors proposer, dans un partenariat entre les collectionneurs et les musées, de conclure des accords et d'instaurer, par exemple, une taxe sur les objets mis en vente publique, une taxe qui irait dans les caisses du musée et qui permettrait d'enrichir les collections de celui-ci. On pourrait peut-être envisager des formes positives de partenariat entre le secteur privé et le secteur public.
Quant à Lord Renfrew, il a parlé du pillage permanent et croissant de jour en jour de l'Afrique noire. En tant qu'antiquaire, dont le père était déjà collectionneur - ce qui me rend doublement coupable -, je connais bien la situation de la statuaire dite classique d'Afrique noire (statues et masques). Je peux vous dire que 90% des objets que l'on peut définir comme importants dans la production artistique des cultures traditionnelles africaines sont sortis d'Afrique d'une manière ou d'une autre. On les trouve dans les réserves des musées, chez les collectionneurs, etc. Il est faux de dire que le pillage de l'Afrique s'accroît. Au contraire, je dirais qu'en Afrique noire, il ne reste presque plus rien à piller en objets de surface.

De voorzitter. - We moeten bij de kwestie van de teruggave blijven. Als er niets meer in Afrika is, wat moet men er dan terug naartoe brengen?

M. le président. - Je voudrais que l'on reste centré sur les questions de restitution puisque c'est l'objet de ce débat. Posons-nous alors la question de la restitution ! S'il ne reste plus rien en Afrique, que faut-il y ramener ?

De heer Bernard de Grunne. - Daar wou ik het net over hebben. Mijn vader, die in het bezit was van een bekende collectie terracotta uit Mali, die hij op de Zavel had gekocht, nam destijds contact op met de minister van cultuur van Mali. Ik had persoonlijk gevraagd hem te ontmoeten omdat mijn vader vond dat die collectie belangrijk was voor Mali en omdat hij bereid was enkele stukken aan het nationaal museum van Bamako te schenken. De minister weigerde ons te ontvangen omdat de zaak hem niet interesseerde.
Ik spreek over een bepaalde periode. Nu is de toestand veranderd. In de Afrikaanse landen is alles mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat sommige verzamelaars maar al te graag een aantal voorwerpen aan de musea zouden schenken; we moeten afwachten tot die musea worden uitgebouwd en correct functioneren.
Mevrouw Massy maakte in haar uiteenzetting een ergerlijk allegaartje van handel in kunstvoorwerpen en drugshandel. Die twee zaken hebben niets met elkaar te maken. Het is een cliché dat altijd bestaan heeft. In de pers en in colloquia wordt de illegale kunsthandel op 200 miljard dollar per jaar geschat. In heel de wereld bedraagt de opbrengst van de openbare verkoop - bij Sotheby's, Christie's, Drouot enzovoort - vier tot vijf miljard dollar per jaar. Aangezien de openbare verkoop jaarlijks voor 25% betrekking heeft op kunst, komt men tot 20 miljard dollar aan handelstransacties en niet tot 200 tot 400 miljard dollar zoals in de drugshandel.
Ik protesteer dan ook met klem tegen het feit dat men eerlijke, ernstige handelaars en drugstrafikanten over dezelfde kam scheert. Die vergelijking is totaal onterecht. Ik viseer u niet persoonlijk, mevrouw Massy. De zaken waarnaar u hebt verwezen, kunnen zich weliswaar voordoen, maar dat betekent niet dat alle kunsthandelaars naast hun schilderijen ook nog drugs verkopen.
Als kunsthistoricus protesteer ik uit zuiver theoretisch oogpunt tegen de opvattingen van mevrouw Jullien. Ze gaat ervan uit dat elk voorwerp dat uit zijn archeologische context verwijderd is, een dood, cultureel verweesd voorwerp is. Dat vind ik een verkeerde opvatting. Ik heb een tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met de Nigerese overheid. De minister van Cultuur heeft het voorwoord van de catalogus over de Nok-beelden geschreven. Die voorwerpen hebben het land op illegale wijze verlaten en maken deel uit van particuliere en openbare verzamelingen in Europa en de Verenigde Staten. Claire Boulier van de universiteit van de Sorbonne heeft een doctoraalscriptie over dat onderwerp geschreven en ik hoop dat velen haar voorbeeld zullen volgen. Het is niet omdat een voorwerp, spijtig genoeg, uit zijn archeologische context is verwijderd, dat het een cultureel weeskind is geworden. Dergelijke beweringen zijn onjuist.
De heer Carducci heeft mij tijdens het middagmaal het fijne verteld over UNIDROIT. In feite komt het neer op `Take it or leave it'. Aangezien het verdrag erg vaag is en de definitie van het begrip `cultuurgoed' een aantal gevaren inhoudt, opteer ik persoonlijk voor `leave it'.
Tot daar mijn opmerkingen bij de uiteenzettingen van een aantal sprekers.

M. Bernard de Grunne. - C'est justement le point où je voulais en venir. Mon père qui détenait une collection bien connue de terres cuites du Mali, qu'il avait achetée de bonne foi au Sablon, avait, à l'époque, pris contact avec le ministre de la Culture du Mali. J'avais personnellement demandé à le rencontrer car mon père estimait que cette collection était importante pour le Mali et était prêt à offrir quelques pièces au musée national de Bamako. Le ministre nous a adressé une fin de non-recevoir, précisant que cela ne l'intéressait pas.
Je vous parle d'une certaine époque. À présent, la situation a changé. Tout est possible dans les pays africains. Je suis persuadé que certains collectionneurs seraient enchantés de confier une série d'objets à des musées ; il faut attendre que ceux-ci se développent et fonctionnent correctement.
En ce qui concerne l'intervention de Mme Massy, j'y ai relevé un amalgame extrêmement irritant entre le commerce des œuvres d'art et celui des drogues. Ces deux activités n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Pourtant, ce cliché existe depuis toujours. Pour reprendre les chiffrés cités - notamment dans la presse et au cours de colloques - en la matière, on évalue par exemple le commerce illégal des œuvres d'art à 200 milliards de dollars par an. Il faut savoir que le total des ventes publiques réalisées dans le monde - Sotheby's, Christie's, Drouot, etc. - s'élève à 4 ou 5 milliards de dollars par an. Si l'on considère que la vente publique représente annuellement 25% des activités propres au marché de l'art, cela donne 20 milliards de dollars de transactions commerciales dans le monde, et non les 200 à 400 milliards engendrés par le trafic des drogues !
Je m'insurge donc de la manière la plus énergique contre cet amalgame monstrueux fait entre des marchands sérieux, honnêtes, et les trafiquants de drogue. Cela me semble parfaitement injuste. Je ne vous vise pas personnellement, madame Massy. Des faits comme celui que vous avez cité peuvent se produire, mais cela ne signifie pas que tous les marchands d'art vendent de la drogue en plus de leurs tableaux !
J'en viens à l'intervention de Mme Jullien. En tant qu'historien de l'art, je m'insurge, d'un point de vue purement théorique, contre sa vision des choses. Elle considère que tout objet sorti de son contexte archéologique est un objet muet, un orphelin culturel. Je trouve cela aberrant. J'ai organisé une exposition en collaboration avec les autorités nigériennes. Le ministre de la Culture avait, dans ce cadre, préfacé le catalogue sur la statuaire Nok, objets sortis illégalement du pays et faisant partie de collections privées et publiques, en Europe comme aux États-Unis. Claire Boulier, de l'Université de la Sorbonne, a rédigé une thèse de doctorat à ce sujet, thèse qui, je l'espère, sera suivie de nombreuses autres. Ce n'est pas parce qu'un objet est, malheureusement, sorti de son contexte archéologique qu'il est devenu un orphelin culturel. De telles assertions, répétées à l'envi, sont inexactes.
M. Carducci, à côté de qui j'ai déjeuné, m'a expliqué les tenants et les aboutissants d'UNIDROIT. J'ai compris qu'il fallait « take it or leave it », comme il le dit lui-même. En raison du flou absolu qui caractérise cette convention et des dangers liés à la définition du bien culturel, je serais, pour ma part, enclin à « leave it », car le texte ne me semble pas assez clair.
J'en ai ainsi terminé avec les commentaires que m'ont inspirés les interventions des uns et des autres.

De voorzitter. - Mijnheer de Grunne, de personen die u hebt genoemd, wensen te repliceren, maar daar hadden wij bij de opstelling van onze planning niet op gerekend.
In elk geval geef ik eerst het woord aan de andere personen die aan deze tafel zitten, om te beginnen aan de heer Robert Senelle, lid van het begeleidingscomité dat onze werkzaamheden heeft begeleid, en emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent.

M. le président. - Comme vous avez réagi, monsieur de Grunne, à des propos tenus précédemment, les personnes que vous avez citées souhaitent s'exprimer, mais nous n'avions pas prévu ces interventions.
Je vais de toute façon céder tout d'abord la parole aux autres intervenants assis autour de cette table et, pour commencer, à M. Robert Senelle, membre du comité d'accompagnement qui a piloté nos travaux de ce jour et professeur émérite à l'Université de Gand.

De heer Robert Senelle, professor emeritus, Rijksuniversiteit Gent (RUG). - Ik ben noch kunsthandelaar, noch kunsthistoricus. Ik zit hier als het ware als David in de leeuwenkuil. (Gelach) Ik wil me daarom onthouden van commentaar bij kunstevenementen en me beperken tot wat ik verondersteld word min of meer te kennen, namelijk de juridische inhoud van de teksten die we bespreken.
Het gaat dan vooral over de teksten van het Verdrag van de UNESCO van 14 november 1970, van de Verordening van de Raad van 9 december 1992 en van de Richtlijn van de Raad van 15 mei 1993, die telkens handelen over de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht. Mijn boodschap aan deze vergadering is eenvoudig: deze drie internationale teksten vormen samen een bijzonder goed, coherent en doordacht instrument om te bereiken wat men hier herhaalde malen naar voren heeft gebracht als het uiteindelijk doel van onze werkzaamheden.
Ik sta vrij sceptisch tegenover het UNIDROIT-verdrag. Ik heb die tekst goed bestudeerd en geconstateerd dat sommige bepalingen daarvan in strijd zijn met de Belgische rechtsorde. Dat verdrag creëert een bepaalde graad van onzekerheid over het eigendomsrecht, maar de zwaarste kritiek is dat het de bewijslast omkeert, wat totaal strijdig is met onze juridische traditie.
Daarom is mijn conclusie heel eenvoudig en kort: laten we het maar houden bij de bestaande teksten en vooral bij die van de UNESCO, waarvan ik alleen maar kan hopen dat ook België die heel snel zal goedkeuren. Laten we erop toezien dat de UNESCO-verdragen op nationaal en internationaal vlak goed worden nageleefd en toegepast. Dan hebben we ons werk gedaan. (Levendig applaus)

M. Robert Senelle, professeur émérite, RUG (Université de Gand). - Je ne suis ni marchand d'objets d'art ni historien de l'art. Je suis ici comme David dans la fosse aux lions. (Rires) Je m'abstiendrai dès lors de tout commentaire sur des événements artistiques et me limiterai à ce que je crois plus ou moins connaître, à savoir le contenu juridique des textes dont nous discutons.
Il s'agit surtout des textes de la Convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970, du Règlement du Conseil du 9 décembre 1992 et de la Directive du Conseil du 15 mai 1993, qui traitent chaque fois de la restitution des biens culturels emportés de manière illégitime du territoire d'un État. Mon message est simple : ces trois textes internationaux forment ensemble un instrument particulièrement judicieux, cohérent et sérieux pour atteindre l'objectif final de nos travaux, qui a été précisé ici à maintes reprises.
Je suis assez sceptique à l'égard de la Convention UNIDROIT. J'ai bien étudié ce texte et j'ai constaté que certaines dispositions étaient en contradiction avec l'ordre juridique belge. Cette convention fait planer une incertitude sur le droit de propriété mais, plus grave, elle retourne la charge de la preuve, ce qui est en totale contradiction avec notre tradition juridique.
Ma conclusion est simple et courte : tenons-nous en aux textes existants et surtout à celui de l'UNESCO, dont je ne puis qu'espérer que la Belgique également le vote très rapidement.
Veillons à ce que la Convention de l'UNESCO soit bien respectée et appliquée sur le plan tant national qu'international. Nous aurons ainsi fait notre devoir. (Vifs applaudissements)

De heer Colin Renfrew (in het Engels). - Ik zal proberen kort te zijn, want ik heb het woord al gehad.
Over UNIDROIT zal ik zeer kort zijn, omdat ik geen wettelijke argumenten naar voren kan brengen. Ik zou aanraden het mee te nemen en niet achter te laten.
De restitutie van oudere voorwerpen die lang geleden hun land van oorsprong verlaten hebben, is inderdaad een ingewikkelde aangelegenheid. Ik ben het met heel wat argumenten van mevrouw Tytgat eens, maar één punt vraagt toch meer tijd en discussie alvorens een beslissing kan worden genomen. Het gaat namelijk om de vraag welke voorwerpen in hun land van oorsprong zo'n belang hebben dat er een sterk dossier voor kan opgemaakt worden en welke voorwerpen minder belangrijk zijn.
Ik geef toe dat er geen twijfel bestaat voor de restitutie van de marmers van het Parthenon, omdat ze een centrale plaats innemen in het beeld van het oude en moderne Griekenland. Hetzelfde geldt voor de Nok-terracotta's en de bronzen beelden uit Benin. De landen van oorsprong hebben een representatieve collectie van deze voorwerpen nodig. Zoals de heer Gryseels zei, is de restitutie van deze voorwerpen voor die landen op dit ogenblik misschien niet van prioritair belang, maar op lange termijn moet er toch een oplossing voor gevonden worden. Ik ben voorstander van een restitutie.
Ik vestig evenwel uw aandacht op een punt dat voor mij van het grootste belang is en waarover vandaag niet werd gesproken, namelijk onze kennis van het verleden van het mensdom. Daar gaat de archeologie toch over. De systematische opgravingen, publicaties daarover en het bestuderen van de gevonden culturele voorwerpen geven ons meer inzicht in dat verleden. De culturele voorwerpen die uit hun context gehaald worden, zijn zeker `weeskinderen' en ik ben het op dat vlak ten volle eens met mevrouw Jullien. Ze zijn zeker niet waardeloos en kunnen ons nog heel wat zaken bijleren, maar hun waarde is sterk gereduceerd door de omstandigheden van hun ontdekking.
Ik zou buitengewoon pessimistisch zijn als ik de stelling van de heer de Grunne zou aanvaarden, namelijk dat we alles al weten over Afrika. Dat zou een verschrikkelijke ramp zijn, want de geschiedenis van de archeologie in Afrika is geen vrolijke geschiedenis vanwege de plunderingen, niet alleen in het koloniaal tijdperk, maar ook nadien. Dat is verschrikkelijk en, hoewel ik geen deskundige inzake de Mali-terracotta's ben, betreur ik toch dat we daar zo weinig van afweten. Er is volgens mij geen enkele verontschuldiging voor het aanvaarden van die voorwerpen door welk museum in het Westen dan ook. Ik vind dit het schoolvoorbeeld van een dossier waar restitutie absoluut noodzakelijk is. Gelijk welke organisatie die deze voorwerpen aankoopt, steunt de plunderingen die nog steeds aan de gang zijn. Het is onze plicht om deze constante vernieling van archeologische vondsten te stoppen.
Ik zou meer doorslaggevende argumenten kunnen ontwikkelen voor de antieke voorwerpen uit de Cycladen, omdat ik daarvan beter op de hoogte ben. Ook daar wordt nog geplunderd. Er zijn in de wereld ongeveer een dozijn bijna levensgrote marmeren beelden uit 2500 v.C. Twee beelden zijn heel lang geleden gevonden. Eén bevindt er zich in het Nationaal Archeologisch Museum van Athene. We weten niet in welke omstandigheden ze ontdekt werden, of ze gevonden werden in graven dan wel in tempels. De laatste hypothese is een aantrekkelijke gedachte, maar we hebben geen tempels gevonden.
Dames en heren, wij verliezen de mogelijkheden om een betere kennis te verwerven van het werelderfgoed omdat privé-verzamelaars, dealers en musea nog altijd dergelijke voorwerpen aankopen. Het argument dat wij er een goede thuis aan geven, is voor mij volstrekt onaanvaardbaar. Geen enkel museum van belang mag die zaken aankopen. Het is van essentieel belang dat elk nationaal museum, met uitzondering van de musea in de thuislanden, die de plicht hebben om die items te aanvaarden, ook al worden ze op illegale wijze verworven, de resultaten van recente plunderingen weigert.
Dat is wat ik duidelijk wil maken. Niet de voorwerpen op zich, maar de informatie die ze ons geven, zijn van cruciaal belang. De informatie over het verleden van Afrika, Griekenland en het mensdom in het algemeen is van belang. Het gaat om het patrimonium van het hele mensdom.
Ik weet niet hoe het systeem in België werkt, maar het is van cruciaal belang dat er geen belastingvoordeel mag zijn bij schenkingen aan Belgische musea van oudheidkundige voorwerpen van dubieuze oorsprong of op erfenissen van dergelijke zaken. Samen met de belastingadministratie moet worden nagegaan welke mogelijkheden de statuten van die museum bieden om dergelijke schenkingen of erfenissen te weigeren. Het UNIDROIT-verdrag kan de illegale handel in oudheidkundige voorwerpen moeilijker maken.
Ik ben het eens met het standpunt van de eerste spreker dat er een legale handel bestaat in oudheidkundige voorwerpen die jaren geleden hun land van oorsprong verlaten hebben. We moeten daar echter een duidelijke lijn in trekken. Een groot deel van het werelderfgoed is al verloren gegaan. De heer de Grunne is van oordeel dat het hele Afrikaanse culturele erfgoed al verloren gegaan is en dat er niets meer te vinden is. Dat zou dramatisch zijn. Als archeoloog ben ik er echter van overtuigd dat er nog heel wat te vinden is. De opgravingen moeten echter op een gecontroleerde manier gebeuren, met een correcte publicatie van de vondsten. Ik hoop ook dat die vondsten in de musea van het land van oorsprong zullen kunnen blijven.

M. Colin Renfrew (en anglais). - Je serai très bref au sujet de la Convention UNIDROIT parce que je ne puis avancer aucun argument légal. Je conseillerais de ne pas l'abandonner.
La restitution d'objets plus anciens ayant quitté depuis longtemps leur pays d'origine est en effet une matière complexe. J'approuve beaucoup d'arguments de Mme Tytgat mais avant de prendre toute décision il faut, me semble-t-il, se demander quels sont les objets qui, dans leur pays d'origine, ont une importance telle qu'un dossier solide peut être établi à leur sujet et quels sont les objets moins importants.
Certes, il n'y a aucun doute pour la restitution des frises du Parthénon parce qu'elles occupent une place centrale dans l'image de la Grèce antique et moderne. Il en va de même pour les terres cuites Nok et les bronzes du Bénin. Les pays d'origine doivent disposer d'une collection représentative de ces objets. Je suis donc partisan d'une restitution.
J'attire cependant votre attention sur un point capital dont il n'a pas été question aujourd'hui, à savoir notre connaissance du passé de l'humanité. Les fouilles archéologiques, les publications s'y rapportant et l'étude des objets culturels trouvés nous donnent une meilleure compréhension du passé. Les objets culturels qui ont été arrachés de leur contexte sont des « orphelins » et je suis entièrement d'accord avec Mme Jullien à ce propos. Ils ne sont certainement pas sans valeur et peuvent encore nous apprendre beaucoup mais leur valeur est fortement diminuée en raison des circonstances de leur découverte.
Je serais particulièrement pessimiste si j'acceptais la thèse de M. de Grunne selon laquelle nous savons déjà tout de l'Afrique. Ce serait une catastrophe effroyable car l'histoire de l'archéologie en Afrique n'est pas très gaie en raison des pillages non seulement durant la période coloniale mais même après. Bien que je ne sois pas un spécialiste des terres cuites du Mali, je déplore que nous en sachions si peu. Aucun musée occidental ou autre ne peut être excusé d'avoir accepté ces objets. C'est un exemple classique de dossier où la restitution est absolument nécessaire. Toute organisation qui achète ces objets soutient les pillages qui sont toujours en cours. Nous avons le devoir d'arrêter la dévastation constante des découvertes archéologiques.
Je pourrais développer des arguments plus convaincants pour les antiquités provenant des Cyclades car je suis mieux informé en la matière. Il y a dans le monde une douzaine de statues de marbre grandeur nature datant de 2500 avant notre ère. Deux statues ont été trouvées depuis longtemps et l'une d'elles se trouve au Musée archéologique national d'Athènes. Nous ne savons pas dans quelles circonstances elles ont été découvertes ou si elles ont été trouvées dans des tombes ou dans des temples. La dernière hypothèse est séduisante mais nous n'avons pas trouvé de temple.
Nous perdons la possibilité d'acquérir une meilleure connaissance de l'héritage mondial parce que des collectionneurs privés, des trafiquants et des musées achètent encore toujours de tels objets. L'argument selon lequel nous leur donnons un bon abri est pour moi tout à fait inacceptable. Aucun musée important ne peut acheter ces objets. Il est essentiel que tout musée national, à l'exception des musées des pays d'origine qui ont l'obligation d'accepter ces objets même s'ils ont été acquis de manière illégale, refuse le produit de pillages récents.
Voilà ce que je veux montrer. Ce sont moins les objets eux-mêmes que l'information qu'ils nous apportent qui sont d'une importance cruciale. Les informations sur le passé de l'Afrique, de la Grèce et de l'humanité en général sont importantes. Il s'agit du patrimoine de l'humanité tout entière.
Je ne sais pas comment fonctionne le système belge mais il est impératif qu'aucun avantage fiscal ne soit octroyé pour les dons aux musées belges d'objets archéologiques d'origine douteuse ou les héritages de ce type. Il faut vérifier avec l'administration des contributions les possibilités qu'offrent les statuts de ces musées pour refuser de tels dons ou héritages. La Convention UNIDROIT peut rendre plus difficile le commerce illégal d'objets archéologiques.
Je partage l'avis du premier orateur selon lequel il existe un commerce légal d'objets archéologiques ayant quitté depuis longtemps leur pays d'origine. Une grande partie du patrimoine mondial est déjà perdu. M. de Grunne estime que c'est le cas pour tout l'héritage culturel africain et qu'on ne trouvera plus rien. Ce serait dramatique. En tant qu'archéologue, je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup à trouver. Les fouilles doivent cependant s'effectuer d'une manière contrôlée, avec une publication correcte des découvertes. J'espère aussi que celles-ci pourront demeurer dans les musées du pays d'origine.

De beelden van het Parthenon zijn voor dat gebouw gemaakt. Het is denkbaar de Bruegels van Wenen ter plaatse te laten.
Ik had het niet over het teruggeven van terracotta of andere beelden, maar als een kerkretabel ergens naartoe is gebracht, kan het worden teruggevraagd.

Les marbres du Parthénon ont bien été réalisés pour cet édifice et laisser les Breughel de Vienne sur place est concevable.
Je ne parlais pas de retourner des terres cuites ou d'autres statues. Mais si un retable fait pour telle église a été emporté quelque part, on peut le réclamer.

De heer Bernard de Grunne. - Wanneer ik spreek over het volledige Afrikaanse kunstpatrimonium, dan heb ik het over beelden en maskers, maar niet over archeologische voorwerpen. Afrika is een immens groot continent waar nog veel archeologische schatten te ontdekken vallen. Voorts verwondert het mij u te horen zeggen dat het voorwerp van secundair belang is en dat de informatie het belangrijkst is. Ik ben kunsthistoricus en kunstminnaar en volgens mij is het omgekeerd: het voorwerp komt op de eerste plaats en de commentaar van de archeologen is bijkomstig. Het kunstwerk is het belangrijkst.

M. Bernard de Grunne. - Quand j'évoque « tout l'héritage artistique de l'Afrique », je parle des objets de surface, c'est-à-dire les statues et les masques, mais pas des objets archéologiques. L'Afrique est un continent immense où il reste encore beaucoup de trésors archéologiques à découvrir. Ceci dit, je suis stupéfait lorsque je vous entends dire que l'objet est secondaire et que l'important est l'information. Je suis historien d'art et amoureux de l'art et j'estime que c'est l'inverse : c'est l'objet qui prime et les commentaires, même remarquables, des archéologues, sont secondaires. L'essentiel est la création artistique.

De heer Colin Renfrew. - Niet het voorwerp is belangrijk, maar de context waarin het werd aangetroffen. De commentaar is bijkomstig.

M. Colin Renfrew. - Pour répondre de manière très concise, ce n'est pas l'objet mais le contexte où il a été découvert qui importe, le commentaire étant secondaire.

De heer Bernard de Grunne. - Het voorwerp is belangrijker dan de context. Dat is een filosofisch standpunt. Een kunstwerk wekt een poëtisch gevoel op. De context doet dat niet, zelfs als hij wordt beschreven in een hoogstaand werk.

M. Bernard de Grunne. - L'objet est plus important que le contexte. C'est un point de vue philosophique mais une œuvre d'art vous donne une émotion poétique mais pas le contexte, même si vous lisez sa description dans un ouvrage remarquable.

De voorzitter. - Een kunstwerk wordt verkocht, maar een context niet. Mijnheer de Maere, ik wil terugkomen op de kwestie UNIDROIT omdat u duidelijk hebt gezegd dat u zich tegen het Verdrag verzet. U houdt evenwel vol dat de legale handel moet worden gesteund en dat er maatregelen moeten worden genomen tegen de illegale handel. UNIDROIT lijkt me een geschikt middel om de illegale handel te bestrijden.
We zijn hier in de Senaat om na te gaan op welke manier we wetgevend kunnen optreden. Welke middelen overweegt u om de `gewapende arm van de UNESCO' uit te bouwen? Op welke manier moet het UNESCO-verdrag van 1970 worden toegepast, wetende dat Brussel bekend staat als kruispunt van de legale en illegale handel in Afrikaanse kunst?

M. le président. - Une œuvre d'art se vend, pas un contexte. Je voulais revenir sur la question d'UNIDROIT étant donné que vous avez clairement affirmé, monsieur de Maere, que vous y étiez opposé, tout en soutenant qu'il fallait soutenir le commerce légal et s'opposer au commerce illégal. UNIDROIT me paraissait pourtant un bon outil pour combattre ce commerce illégal.
Nous sommes ici au Sénat pour voir comment évoluer sur le plan législatif. Quels sont les moyens auxquels vous songez pour concrétiser ce « bras armé de l'UNESCO » ? Comment appliquer, en termes de sanctions, la Convention 1970 de l'UNESCO, sachant que Bruxelles est connu pour être le carrefour de l'art africain tant au niveau du commerce légal qu'illégal.

De heer Jan de Maere. - Wat UNIDROIT betreft, hebben enkel de totalitaire regimes voorgesteld de bewijslast om te keren. Ze beschouwen zich als de `gewapende arm' van een hoger bewustzijn dat beslist op welke manier er moet worden gehandeld. Alle hier aanwezigen weten dat een wet niet volstaat, maar dat ze ook moet worden toegepast.
Alle gesprekken met de CINOA, de Koninklijke Kamer van de Antiquairs van België, met de heer Roelants du Vivier en met andere deelnemers aan dit colloquium hadden tot doel te wijzen op het belang dat wij aan het erfgoed hechten en te laten weten dat wij bereid zijn in de grootste openheid onze medewerking te verlenen, op voorwaarde dat de voorwaarden waarin wij ons beroep uitoefenen juridisch gewaarborgd zijn en overeenstemmen met het nationaal rechtssysteem waarin men werkt.
In principe ben ik het eens met wat ons wordt voorgesteld, maar de toepassingsvoorwaarden geven blijk van een totalitarisme dat onzekerheid doet ontstaan bij de mensen die te goeder trouw handelen. Ik ben me ervan bewust dat die goede trouw wel eens in twijfel wordt getrokken. Nochtans draagt iemand die geld uitgeeft om een cultuurgoed aan te kopen, bij aan de gemeenschap van culturen.
Als hij het in een geverifieerde context wil aankopen, dan moeten de toegepaste wetten een toepasbaar wettelijk kader vormen. Dat is bij UNIDROIT niet het geval.
De betogen van de heren Droz en Carducci waren ook nogal tegenstrijdig. De ene zegt dat er geen retroactiviteit is, terwijl de andere beweert dat er in feite retroactiviteit bestaat en dat de commissie die kan toepassen. Er rijzen dus wettelijke problemen die aan ernstige juristen moeten worden voorgelegd.

M. Jan de Maere. - À propos d'UNIDROIT, seuls les régimes totalitaires ont proposé l'inversion de preuve. Ils ont pensé qu'ils étaient le « bras armé » d'une conscience supérieure à qui il suffisait de lever le petit doigt pour imposer sa volonté au droit et à la situation légale. Tous ceux ici présents savent qu'il ne suffit pas de légiférer, encore faut-il faire appliquer la loi.
Si nous sommes là, avec la CINOA, la Chambre royale des Antiquaires, toutes les discussions que nous avons eues avec M. Roelants du Vivier et d'autres participants à ce colloque, c'est pour monter l'importance que nous accordons au patrimoine et pour témoigner que nous voulons, dans la plus grand ouverture, apporter notre collaboration, pour autant que les conditions dans lesquelles nous pouvons exercer notre métier soient garanties juridiquement et cohérentes avec le système juridique national dans lequel on travaille.
Je ne rejette, en principe, pas ce qu'on nous propose mais bien toutes les modalités d'application qui me paraissent relever d'un totalitarisme absolu générateur d'insécurité dans le chef du possesseur de bonne foi, même si j'ai conscience qu'on s'en moque. Pourtant, quelqu'un qui dépense son argent pour acheter un bien culturel contribue déjà à cette communion de cultures.
S'il veut l'acheter dans un contexte vérifié, il faut que les lois appliquées donnent un cadre légal applicable, ce qui n'est pas le cas avec UNIDROIT.
De plus, les explications de MM. Droz et Carducci étaient relativement opposées. L'un dit qu'il n'y pas de rétroactivité tandis que l'autre nous explique qu'il y a rétroactivité de fait et que cette commission peut en effet l'appliquer. Des problèmes légaux se posent donc, et il y a lieu de les soumettre à des juristes sérieux.

De heer Georges Droz. - Niemand heeft ooit beweerd dat het UNIDROIT-verdrag retroactief is. Daarover bestaat geen twijfel.
U zegt dat dit niet overeenstemt met onze rechtsleer. Zouden echter alle internationale verdragen met het Belgisch recht moeten overeenstemmen, dan zouden er geen zijn.

M. Georges Droz. - La convention UNIDROIT n'est pas rétroactive et personne ne l'a soutenu. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet.
Vous dites que cela ne correspond pas à notre droit. Mais si chaque convention internationale devait correspondre au droit belge, il n'y en aurait nulle part dans le monde.

De heer Jan de Maere. - Een verdrag moet in het Belgisch recht kunnen worden toegepast. Een wet die in België niet kan worden toegepast en rechtsonzekerheid creëert voor de betrokkenen, kan niet in het Belgisch rechtssysteem worden geïntegreerd.

M. Jan de Maere. - Une convention doit rester applicable au droit belge. On ne peut pas intégrer dans un système légal belge une loi inapplicable en Belgique et qui crée une insécurité de position de la personne concernée.

De heer Georges Droz. - Ik heb meegewerkt aan 33 internationale verdragen inzake privaatrecht. Ik weet dat juridische systemen dit toelaten.
U zegt dat dit onzekerheid creëert. Welnu, drie jaar geleden nam ik deel aan een colloquium over hetzelfde onderwerp. In het eerste deel, 's ochtends, hebben we het toen allen gehad over de economie en de kunsthandel. Iedereen kwam tot dezelfde vreselijke vaststelling: de Britten en de Amerikanen zijn verantwoordelijk voor 70% van de kunsthandel. Wij Europeanen nemen slechts een klein deel voor onze rekening.
In de namiddag hebben we over het juridische probleem gesproken; volgens ons zou het UNIDROIT-verdrag tot grote problemen leiden in ons beroep.
In Engeland, de Verenigde Staten en alle andere landen van het gemene recht heeft de eigenaar steeds voorrang op de bezitter.

M. Georges Droz. - J'ai élaboré 33 conventions internationales dans ma vie sur des problèmes de droit privé. Je sais que des systèmes juridiques le permettent.
Cela dit, vous déclarez que cela crée de l'insécurité. Je ferai une simple remarque à cet égard. Voici trois ans, je participais à un colloque sur le même sujet. Le matin, au cours de la première partie, nous avons tous discuté de l'économie et du commerce de l'art. Tout le monde a fait la même la même et terrible constatation : ce sont les Anglo-Américains qui prennent 70% du commerce de l'art international. Il est vrai que nous, en Europe, nous sommes réduits à la portion congrue.
L'après-midi, nous avons discuté du problème juridique et, selon nous, la convention UNIDROIT allait nous créer des problèmes épouvantables dans l'exercice de notre profession.
Je rappelle qu'en Angleterre, aux États-Unis et dans tous les pays de Common Law, le possesseur est toujours sacrifié au profit du propriétaire qui gagne.

De heer Jan de Maere. - België behoort niet tot de landen van het gemene recht.

M. Jan de Maere. - Ici, nous ne sommes pas dans un pays de Common Law.

De heer Georges Droz. - Neen, ofschoon voor 70% van de internationale kunsthandel veel strengere normen gelden dan het UNIDROIT-verdrag. Krachtens dit verdrag moet men snel zijn, terwijl men in de VS of in Engeland moet restitueren zonder schadevergoeding, ook al is men te goeder trouw. Het is toch opmerkelijk dat in het land waar de kunsthandel het verst is ontwikkeld, zeer strikte regels gelden en u ons komt vertellen dat uw beroep tot uitsterven gedoemd is als een paar ingewikkelde, maar nog altijd minder strikte regels worden opgelegd.
Het is mijn overtuiging dat de kunsthandel in die landen floreert omdat de klanten weten dat enorme voorzorgen werden genomen en dat ze in geval van problemen verantwoordelijk zullen worden gesteld.

M. Georges Droz. - Non, bien que, dans 70% du commerce international de l'art, nous soyons soumis à des normes beaucoup plus strictes que la convention UNIDROIT. Selon celle-ci, il faut faire diligence, tandis qu'aux États-Unis ou en Angleterre, on doit restituer sans indemnité, même si on est de bonne foi. Il est quand même très curieux d'observer que, dans les pays où le commerce international de l'art est le plus développé, des règles extrêmement strictes existent et que vous nous disiez, par ailleurs, que, si on vous donne des règles un peu moins strictes mais un peu difficiles, votre profession sera ruinée.
Je crois personnellement que, si le commerce international de l'art marche très bien dans ces pays, c'est parce que les clients savent que d'énormes précautions sont prises et qu'en cas de problème, ils en seront responsables.

De heer Jan de Maere. - U vergeet het fiscale aspect. De Angelsaksische kunstmarkt is zo succesvol omdat er minder belasting wordt betaald dan hier.

M. Jan de Maere. - Vous oubliez l'aspect fiscal. Je pense que le moteur principal du succès du marché de l'art anglo-saxon réside dans le fait que, dans ces pays, on paie moins de taxes que chez nous.

De heer Georges Droz. - De regels zijn er ingewikkelder dan die welke u verdedigt.

M. Georges Droz. - Ils ont des règles plus difficiles que celles que vous défendez.

De heer Pierre Loos. - Ik wens even stil te staan bij het betoog van de heer Carducci over de toepassing van het UNIDROIT-verdrag in België.
We zitten hier in de Belgische Senaat. Ik ben Belg en België moet een beslissing nemen over deze wet. Vanochtend hebben we veel sprekers gehoord die deze wet, terecht, hebben verdedigd en hem open en eerlijk hebben voorgesteld.
Dit is een democratie. Wat zullen we doen? Een tiental jaar geleden werd aan een adviesbureau de opdracht gegeven een UNIDROIT-verdrag op te stellen. Ik heb inlichtingen ingewonnen: dit verdrag is niet door een regering opgesteld en is nooit besproken in een assemblee met gekozen vertegenwoordigers van het volk.
Men stelt België nu voor om de wet te ratificeren of te verwerpen. Zo worden we voor het blok gezet en wordt geen rekening gehouden met ons recht om over de teksten te debatteren. Waarom duurde het zolang voordat het UNESCO-verdrag werd geratificeerd? Omdat het de deur openliet voor een discussie over de punten waarover het adviesbureau niet had kunnen nadenken.
Er wordt ons gezegd dat we het UNIDROIT-verdrag kunnen verwerpen, maar dat we ons zodoende aan de zijde van de handelaars scharen. Wat we ook zeggen, het zal tot niets dienen, want we hebben het recht niet de tekst aan te passen. Volgens mij moet België het UNESCO-verdrag aanvaarden, maar het zou waanzin zijn om het UNIDROIT-verdrag te ondertekenen.

M. Pierre Loos. - Je voudrais revenir sur l'intervention de M. Carducci et sur l'application de la convention UNIDROIT en Belgique.
Nous nous trouvons dans l'hémicycle du Sénat de Belgique. Je suis Belge et c'est la Belgique qui va devoir prendre une décision en ce qui concerne cette loi. Ce matin, nous avons entendu de nombreux intervenants qui ont essayé, à juste titre, de défendre cette loi et de nous la proposer d'une façon ouverte et honnête.
Nous sommes dans une démocratie et que nous proposons-nous de faire ? Voici une dizaine d'années, on a demandé à un bureau d'études de fabriquer une convention UNIDROIT. Je me suis renseigné : cette convention n'est pas le fait d'un gouvernement et n'a jamais été discutée dans une assemblée élue par des représentants du peuple.
Or, on propose maintenant à la Belgique de la ratifier ou de la rejeter. Cela revient à nous mettre devant un fait accompli, à ne pas tenir compte de notre droit à discuter les textes. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour ratifier la Convention de l'UNESCO ? Parce qu'elle laissait la porte ouverte à la discussion sur des points auxquels le bureau d'études n'aurait pu songer.
On nous dit que nous pouvons rejeter la convention UNIDROIT mais que si nous le faisons, nous sommes du côté des trafiquants. Quoi que nous disions, cela ne servira à rien puisque nous n'avons pas le droit de modifier le texte. Selon moi, la Belgique doit envisager d'accepter la Convention de l'UNESCO, mais il serait totalement aberrant qu'elle signe la convention UNIDROIT.

De heer Jean-Paul Chazal, advocaat van het syndicat national français des antiquaires. - De vereniging die ik vertegenwoordig, was een van de eerste om zich tegen UNIDROIT te verzetten.
Ik had graag de tekst zelf geanalyseerd, maar ik heb geen tijd gehad. Toch wens ik enkele punten te verduidelijken.
Wij zijn geen systematische opposanten. Wij betreuren vooral de bepalingen van hoofdstuk III van het UNIDROIT-verdrag. Mochten die bepalingen niet in het verdrag staan, dan zouden we er voorstander van zijn. Wij zijn het dus eens met de bepalingen van hoofdstuk II betreffende de sanctie en de teruggave van geroofde goederen en goederen die voortkomen uit illegale opgravingen.
Het probleem zit hem in hoofdstuk III, dat de restitutie mogelijk maakt van een cultuurgoed dat niet voortkomt uit een roof of een illegale opgraving. Het voorziet in de verplichte restitutie van het illegaal geëxporteerde goed aan het land van herkomst. Deze bepalingen leiden tot grote problemen en zijn in strijd met onze wetgeving. Ik weet dat een internationaal verdrag wijzigingen kan aanbrengen in de interne rechtsorde, maar een dergelijke revolutie gaat wel erg ver...
Ik verwijs naar de verslagen van de parlementaire debatten. Wij zijn buren en hebben geen enkele zeggenschap over België, maar het is interessant om na te gaan hoe anderen de zaak hebben aangepakt.
In de Assemblée nationale werden debatten gevoerd met eminente juristen. Rechtsprofessoren en hoge magistraten onder de parlementsleden hebben kritiek uitgebracht op de bepalingen van hoofdstuk III van het UNIDROIT-verdrag. De toenmalige regering zag zich dan ook genoodzaakt te beloven dat er naast het verdrag een aanvullende wet zou komen, wat voor een internationaal verdrag zonder voorbehoud niet zo eenvoudig is.
Ik wens even stil te staan bij een belangrijk aspect dat nog niet aan bod is gekomen. Als een Staat, en met name een Afrikaanse Staat, het recht krijgt om een goed terug te vorderen, dan moet deze Staat ook de middelen krijgen om zijn patrimonium te beheren. Als noch de wil, noch de middelen aanwezig zijn, dan zullen we worden geconfronteerd met zuiver politieke terugvorderingen, wat een echte ontsporing van de procedure is. Ik ken dossiers waarin de heersende regering hiervan gebruikmaakt.
Sommige vreemde Staten hebben een totaalverbod afgekondigd op de uitvoer van cultuurgoederen. Ik neem aan dat de ambassadeur van Nigeria, die hier aanwezig is, mij niet zal tegenspreken. Hun houding bestaat erin te zeggen dat elk certificaat uit Nigeria vals is omdat het land de export van alle cultuurgoederen verbiedt. Zo komt men tot een reactionair systeem en wordt de cultuur bevroren, terwijl cultuur volgens mij een cultuurgoed is. Tenzij het om een nationaal erfgoed gaat, gaat het om een goed, dat om redenen die door de vorige sprekers zijn aangehaald, vrij circuleert.
Laten we van cultuur geen nationaal erfgoed maken. Laten we universeel zijn.

M. Jean-Paul Chazal, avocat du syndicat national français des antiquaires. - Le syndicat que je représente est certainement l'un des pionniers en matière d'opposition à UNIDROIT.
J'aurais aimé analyser le texte lui-même, mais je n'en aurai pas le temps. Je voudrais néanmoins tenter de clarifier le débat et informer cette assemblée.
Nous ne sommes pas des opposants systématiques. Ce que nous regrettons, ce sont les dispositions du chapitre III de la convention d'UNIDROIT. Si ces dispositions n'étaient pas inclues dans la convention, nous serions favorables à son approbation. Autrement dit, nous approuvons les dispositions du chapitre II qui concernent la sanction et le retour des biens qui ont été volés et ceux qui, assimilés au vol, proviennent de fouilles illicites.
Le problème réside bien dans le chapitre III qui permet la restitution d'un bien qui a été, non pas volé, ni issu de fouilles illicites, mais qui est un bien culturel de surface. Il prévoit la restitution obligatoire du bien à l'État d'origine, dès lors qu'il a été exporté illicitement. Ces dispositions causent de graves difficultés et heurtent profondément nos dispositions législatives. Je sais qu'une convention internationale peut amener à modifier certaines dispositions de droit interne, mais de là à faire une révolution aussi profonde...
Je voudrais, sans les citer, renvoyer l'auditoire à la lecture des débats parlementaires. Bien évidemment, nous sommes voisins et nous n'avons aucune hégémonie à l'égard de la Belgique, mais il peut être intéressant de savoir comment d'autres procèdent.
Des débats ont eu lieu à l'Assemblée nationale, avec d'éminents juristes. Des professeurs de droit et de hauts magistrats investis de fonctions parlementaires ont critiqué toutes les dispositions du chapitre III de la convention UNIDROIT, si bien que le gouvernement de l'époque a dû promettre une loi complémentaire qui accompagnerait cette convention, ce qui n'est guère facile face à une convention internationale sans réserves.
Je voudrais souligner un aspect important qui n'a pas encore été abordé. Lorsqu'on donne à un État, notamment un État africain, le droit de revendiquer un bien, il faut aussi lui donner les moyens de conserver son patrimoine. S'il n'en a, ni les moyens, ni le désir - ce qui arrive parfois, pour d'autres raisons -, nous assisterons à des revendications de nature politique, c'est-à-dire à de véritables détournements de procédure. J'en ai la preuve dans certains dossiers, notamment à des fins de politique interne, en faveur du gouvernement en place.
Enfin, je puis vous citer des cas d'États étrangers qui ont adopté un système de prohibition totale de leur culture. Je pense à un procès que je crois pouvoir évoquer, tout en supposant que M. l'Ambassadeur du Nigeria ici présent ne me contredira pas. L'attitude adoptée consiste à dire que tout certificat du Nigeria est faux, car ce pays interdit toute sortie de biens culturels et pas seulement les biens de fouilles. On en vient donc à un système rétrograde et on gèle la culture, alors que, pour moi, la culture est un bien culturel. À moins qu'il ne s'agisse d'un trésor national, c'est un bien qui circule, pour des raisons évoquées par différents orateurs.
De grâce, ne faisons pas de la culture un bien national ! Voyons-nous universels !

De heer Gabriel Sam Akunwafor, ambassadeur van Nigeria (in het Engels). - Het verheugt mij dat ik aan dit colloquium kan deelnemen. Het heeft dertig jaar geduurd eer dit verdrag in deze Senaat besproken werd. Nigeria ratificeerde het verdrag al in 1972, maar het probleem dat we vandaag bespreken is nog steeds niet opgelost.
Wanneer men het heeft over de restitutie van culturele goederen vergeet men soms wel eens hoe wij ons voelen. Het is alsof iemand een kind wegneemt van een weduwe, alleen maar omdat ze arm is, en beweert dat hij er beter kan voor zorgen omdat hij rijk is. Dat is niet eerlijk. Die voorwerpen vertegenwoordigen de ziel van ons volk, ze zijn met ons verbonden. Vandaag gaat het over de goederen die het land verlaten hebben, maar er zijn nog andere dingen gebeurd.
Wij hadden onze eigen goden, maar de missionarissen die naar bepaalde streken in Afrika trokken, drongen ons hun God op want dat zou de ware God zijn. Ze verzamelden al onze heilige voorwerpen, goten er brandstof over en verbrandden ze. Dat gebeurde door Europeanen die ons de beschaving kwamen brengen.
De voorwerpen die uit het land gevoerd werden, zijn onze eigendom. Er zouden hier zelfs geen juridische argumenten aan te pas mogen komen, want het is een zuivere ethische kwestie.
Het verheugde mij dan ook dat Lord Renfrew naar de iconen verwees. Het is alsof men in een Griekse kerk komt en er alle iconen weghaalt of in een katholieke kerk binnengaat en er alle heiligenbeelden - van Sint-Michael, de aartsengel Gabriël, of de heilige maagd - weghaalt en toch verwacht dat de mensen ze nog aanbidden.
Het gaat om onze eigendom. Als we niet in staat zijn om de voorwerpen goed te bewaren, zullen we technische bijstand vragen. Zij die de sector kennen, weten dat Nigeria in de jaren '80 de tentoonstelling `tweeduizend jaar kunst in Nigeria' organiseerde en toen we nog de middelen hadden, reisden we de wereld rond om onze kunstvoorwerpen tentoon te stellen. Vandaag worden er nog altijd voorwerpen geplunderd. Zoals de heer de Grunne zegt, is alles al bijna weggehaald. Dat is mogelijk omdat ze aan de man kunnen worden gebracht zodra ze het land uit zijn. De dealers of agenten die naar de afgelegen dorpen gaan om de voorwerpen te verzamelen, overhalen de musea, zelfs onze eigen musea, om met hen samen te spannen en die voorwerpen te doen verdwijnen. Zij kennen er de waarde van. Ik ken die waarde niet. Ik stelde vast dat een voorwerp op de kunstmarkt verkocht werd voor 112.000 dollar. Ik stond sprakeloos want ik weet dat de mensen in de dorpen daarvoor slechts een peulschil krijgen.
Wij willen dat er een einde komt aan de activiteiten van de Belgische dealers, nog vóór het verdrag door een voldoende aantal landen geratificeerd wordt. Wij weten uit ervaring hoe lang het in België duurt om een verdrag te ratificeren. De situatie zal dus niet van vandaag op morgen veranderen.
De kunsthandelaars moeten met ons meewerken om die praktijken te voorkomen.
Mevrouw Christiane Tytgat zei dat ze bang is, maar ik vind dat er daar geen echte reden voor is. Men zegt dat het niet opportuun is om de voorwerpen terug te sturen naar een land waar er geen stabiliteit is. Waar is er wel stabiliteit? Dat is geen argument. Het gaat om onze eigendom en u moet ons niet komen vertellen hoe we met die artefacten moeten omgaan.
Wanneer België in de tweede wereldoorlog bezet werd, werden er ook zaken geroofd en bijvoorbeeld naar Rusland verscheept. Vandaag proberen jullie die goederen nog altijd te recupereren. Dat werd mij bevestigd door een medewerker van de eerste minister. Een gebrek aan stabiliteit is dus zeker geen argument. Als jullie ons zouden kunnen bijstaan om de nodige infrastructuur te behouden zou het allemaal veel beter gaan. Ik verwijs naar een recent geval dat ik zeer moeilijk kan begrijpen. Een priester die aan de universiteit van Leuven theologie studeerde en in Londen een training wilde volgen om in het archief van zijn bisdom te gaan werken, deed een aanvraag om het nodige visum te bekomen. De Britse ambassade in België weigerde dat. Ik nam met hen contact op en ze deelden mij mee dat hij daarvoor in het consulaat eerst 8.000 Engelse ponden moest betalen. Ik begrijp dat niet. Zo doet men niet aan capaciteitsopbouw in de arme landen. Dergelijk toestanden beleven we dagelijks, maar ik zal niet verder uitweiden.
Wij zijn de Senaat dankbaar voor dit zeer nuttige colloquium en ik ben blij en trots dat ik erbij betrokken werd. (Applaus)

M. Gabriel Sam Akunwafor, ambassadeur du Nigeria (en anglais). - Je suis heureux de pouvoir participer à ce colloque. Il aura fallu trente ans pour que cette convention soit discutée au Sénat. Le Nigeria l'a déjà ratifiée en 1972, mais le problème dont nous discutons aujourd'hui n'est pas encore résolu.
Quand on parle de la restitution de biens culturels on oublie parfois ce que nous ressentons. C'est comme si un individu éloignait un enfant d'une veuve, uniquement parce qu'elle est pauvre, en affirmant qu'étant riche, il peut mieux s'en occuper. Ce n'est pas honnête. Ces objets représentent l'âme de notre peuple, ils nous sont attachés. Aujourd'hui, il s'agit des biens ayant quitté le pays, mais il y a d'autres aspects.
Ainsi, nous avions nos propres dieux, mais les missionnaires qui sont partis vers certaines contrées d'Afrique nous ont imposé le leur parce qu'il s'agirait du vrai Dieu. Ils ont rassemblé tous nos objets sacrés, les ont aspergés d'essence et les ont brûlés. C'était le fait d'Européens qui venaient nous apporter la civilisation.
Les objets exportés du pays sont notre propriété. Aucun argument juridique n'est adapté à la situation car c'est une pure question éthique.
Si nous ne sommes pas en mesure de conserver convenablement les biens, nous demanderons une assistance technique.
Aujourd'hui, des objets sont encore dérobés. Comme l'a dit M. De Grunne, tout a déjà pratiquement été emporté. C'est possible parce que les objets trouvent acquéreur dès qu'il sont sortis du pays. Les trafiquants ou agents qui vont dans les villages éloignés pour rassembler les objets persuadent les musées, y compris les nôtres, d'être leurs complices et de faire disparaître les objets. Ils en connaissent la valeur. Je ne la connais pas. J'ai constaté qu'un objet avait été vendu 112.000 dollars sur le marché de l'art. Je suis resté sans voix quand j'ai su que les villageois n'avaient pratiquement obtenu que des queues de cerise en échange.
Nous voulons que l'on mette fin aux activités des trafiquants belges, avant que la convention soit ratifiée par un nombre suffisant de pays. Nous savons par expérience le temps qu'il faut à la Belgique pour ratifier un traité. La situation ne changera pas du jour au lendemain.
Les marchands d'objets d'art doivent collaborer avec nous pour éviter ces pratiques.
Mme Christiane Tytgat a dit qu'elle avait peur, mais je pense que ce sentiment n'est pas justifié. On dit qu'il n'est pas opportun de renvoyer les objets dans un pays qui n'est pas stable. Où la stabilité existe-t-elle ? Ce n'est pas un argument. C'est notre propriété et vous ne devez pas venir nous dire comment nous devons nous comporter avec ces artefacts.
Lorsque la Belgique était occupée durant la Seconde Guerre Mondiale, des biens ont également été dérobés et envoyés en Russie par exemple. Aujourd'hui, vous essayez toujours de les récupérer. Un manque de stabilité n'est donc certainement pas un argument. Si vous pouviez nous assister pour conserver les infrastructures nécessaire, tout irait beaucoup mieux.
Récemment, un prêtre étudiant la théologie à l'Université de Louvain et voulant suivre une formation à Londres pour aller ensuite travailler dans les archives de son diocèse, a introduit une demande pour obtenir le visa nécessaire. L'ambassade anglaise en Belgique l'a refusé. J'ai pris contact avec elle et elle m'a fait savoir qu'il devait d'abord payer 8.000 livres sterling au consulat. Je ne comprends pas cela. On ne fait donc rien en faveur de l'élargissement des compétences dans les pays pauvres. Nous vivons quotidiennement de telles situations, mais je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet.
Nous remercions le Sénat pour ce colloque très utile. Je suis heureux et fier d'y avoir été associé. (Applaudissements)

De heer Guido Carducci. - Ik zal zo bondig mogelijk zijn, maar wil enkele misverstanden uit de wereld helpen.
Tijdens één van de laatste interventies werd geopperd dat het UNIDROIT-verdrag door een adviesbureau zou zijn opgesteld. Dat is volstrekt nieuw voor mij.
Het verdrag werd aangenomen door een diplomatieke conferentie van regeringsexperts; ik vind het jammer dat de heer Droz reeds vertrokken is, want hij heeft veel ervaring op dit gebied. Niemand legt zijn tekst op. Met `take it or leave it' wou ik enkel aangeven dat de tekst niet toelaat dat voorbehoud wordt gemaakt. Als een Staat de tekst wil ratificeren, dan moet hij heel de tekst ratificeren. Als hij de tekst niet wil ratificeren, dan doet hij dit niet.
Aangezien de tekst elke vorm van voorbehoud uitsluit, kan geen enkele regering - Belgische, Italiaanse of andere - de tekst eenzijdig aanpassen. Hij werd immers door een diplomatieke conferentie aangenomen.
Wel blijft het in het algemene internationaal privaatrecht mogelijk om krachtens het verdrag van 1969 op enkele kleine punten voorbehoud te maken, ook al kan dit volgens de tekst in principe niet.
De heer Droz heeft reeds geantwoord op de opmerkingen van de heer de Maere. Er is geen enkele tegenstrijdigheid tussen wat hij zegt en wat ik zeg; er is geen retroactiviteit. De enige retroactiviteit betreft het Intergouvernementeel Comité van de UNESCO, voor het geval het verdrag van 1970 niet kan worden toegepast. Dit is helemaal iets anders.

M. Guido Carducci. - Je serai aussi bref que possible, mais je désire dissiper certaines sources de malentendus.
Tout d'abord, il a été dit au cours d'une des dernières interventions, que la convention UNIDROIT avait été adoptée par un bureau d'études. Je n'ai jamais entendu cela de ma vie.
C'est une conférence diplomatique d'experts gouvernementaux qui l'a adoptée et je regrette que M. Droz soit déjà parti parce qu'il a une grande expérience dans ce domaine. Personne n'impose son texte. Mon expression « take it or leave it » voulait simplement dire que ce texte n'autorisait pas la possibilité de réserves. Si un État souhaite ratifier le texte, il le ratifie dans son ensemble. S'il ne souhaite pas le ratifier, il ne le ratifie pas. Personne n'impose quoi que ce soit à autrui.
Si le texte n'admet pas les réserves, aucun gouvernement - belge, italien ou autre - ne peut le modifier unilatéralement car il a été adopté par une conférence diplomatique.
Il reste la petite possibilité admise en droit international public général, suite au traité de 1969, de faire quelques réserves minimes, même si le texte ne les admet pas, en principe.
M. Droz a déjà répondu à ce qu'a dit M. de Maere. Il n'y a aucune incohérence entre mes propos et les siens, à savoir qu'il n'y a aucune rétroactivité. La seule rétroactivité que j'ai envisagée concerne le Comité intergouvernemental de l'UNESCO, au cas où la Convention de 1970 ne serait pas applicable. C'est un cas intergouvernemental complètement différent.

De heer Jan de Maere. - Ik ben het hiermee volledig eens, maar bij de toepassing van de wet op juridisch vlak is er wel een feitelijke retroactiviteit. De bewijslast ligt bij de bezitters. Aangezien in heel veel landen in het verleden nooit exportvergunningen hebben bestaan, kan voor heel veel objecten nooit een bewijs van origine worden geleverd. Daar zit het probleem.

M. Jan de Maere. - Je suis tout à fait d'accord, mais il y a une rétroactivité de fait dans le principe même de l'application de votre loi sur le plan juridique. En effet, la preuve incombe aux possesseurs. Comme il n'y a jamais eu, par le passé, de licence d'exportation pour un grand nombre de pays, les objets entrés autrefois dans le patrimoine ne peuvent faire l'objet de preuve(s) de source sûre. C'est à ce niveau que se situe le problème.

De heer Guido Carducci. - U zegt dat het onmogelijk is een verdrag te ratificeren dat ingaat tegen de principes van de interne rechtsorde. Zo bepaalt artikel 2279 van het Franse burgerlijk wetboek dat bezit geldt als titel van eigendom.
In het Franse rechtssysteem is wel een afwijking mogelijk voor cultuurgoederen. De Franse wet van 1913 op de historische monumenten voorziet reeds sedert tientallen jaren in afwijkende regimes in de interne rechtsorde voor cultuurgoederen. UNIDROIT en/of UNESCO doen hetzelfde: ze kennen op internationaal karakter een specifiek karakter toe aan de categorie `cultuurgoederen'. De logica is dezelfde.

M. Guido Carducci. - Vous dites qu'il est impossible de ratifier une convention qui va à l'encontre des principes du système interne. Ainsi, en droit français, par exemple, l'article 2279, qui est célèbre dans le monde entier et qui stipule que « Possession vaut titre » est un régime général.
Toutefois, le même système juridique français admet un régime dérogatoire pour les biens culturels. La loi française de 1913 sur les monuments historiques prévoit, en droit interne, depuis de longues décennies, des régimes dérogatoires parce qu'une spécificité est accordée aux biens culturels. UNIDROIT et/ou l'UNESCO font la même chose, à savoir accorder une spécificité à la catégorie « biens culturels » par rapport aux biens ordinaires, à l'échelle internationale. La logique est la même.

De heer Jan de Maere. - Wat doet u met het bewijsrecht?

M. Jan de Maere. - Que faites-vous du droit de preuve ?

De voorzitter. - Ik denk dat we dit debat bijna moeten afronden.
Ik dank iedereen voor zijn aanwezigheid en geef het woord aan de heer Roelants du Vivier.

M. le président. - Par correction pour M. Haesendonck, Mme Annemie Neyts et tous les participants qui avaient prévu que ce colloque se terminerait à 17 heures, je crois que nous devrions clôturer ce débat.

Voorzitter: Clotilde Nyssens, senator

Présidence : Mme Clotilde Nyssens, sénatrice

Deel IV. België en de restitutie

Section IV : La Belgique et la restitution des biens culturels

De Caïro-dialoog

Le dialogue du Caire

De heer Yves Haesendonck, ambassadeur van België bij de UNESCO. - In de eerste plaats wil ik meedelen hoezeer dit colloquium mij verheugt. Het zal ongetwijfeld bijdragen tot een grotere bewustmaking van het Parlement en van de hele publieke opinie over het statuut van onze culturele goederen als deel van ons erfgoed, een zeer belangrijk thema dat mijns inziens in ons land nog veel te weinig aandacht krijgt.
Na de recente ratificatie van het UNESCO-verdrag van 1970, onder andere door het Verenigd Koninkrijk en Japan, heeft de directeur-generaal van de UNESCO onlangs nog geïnformeerd naar de stand van zaken in België. Gelukkig kon ik hem vertellen dat de Ministerraad op 6 december 2002 het wetsontwerp tot instemming met het UNESCO-verdrag van 1970 heeft goedgekeurd en dat deze problematiek een groeiende belangstelling krijgt vanwege de parlementsleden. Daarom kon ik hem ook verzekeren dat ons land heel waarschijnlijk in 2003 tot de ratificatie van het UNESCO-verdrag zal overgaan. Dat zal de geloofwaardigheid van België ten goede komen, wat zeker in deze sector van belang is, aangezien we er al enige tijd bijzonder actief zijn en ons op internationaal vlak als ethisch profileren.
Mij is gevraagd in het kort de evolutie te schetsen van de Euro-Afrikaanse dialoog, ook wel het Caïro-proces of de Caïro-dialoog genoemd. Uiteraard beperk ik me daarbij tot de thematiek van de teruggave van de culturele goederen, die we vandaag bespreken.
Weinig mensen weten dat de Euro-Afrikaanse dialoog zijn oorsprong vindt in een poging begin van de jaren negentig om de relaties tussen de EU en de OAE een formeel karakter te geven, onder andere door regelmatige vergaderingen tussen de trojka van de EU, meestal op ambtenarenniveau, en hun Afrikaanse partners. Die vergaderingen handelden meestal over conflictpreventie. Ze hebben in april 2000 geleid tot de eerste Euro-Afrikaanse top onder de auspiciën van de EU en de OAE. Het kon geen EU-OAE-top zijn, omdat Afrika als geheel deelneemt en Marokko bijvoorbeeld geen lid is van de OAE.
Op de Caïro-top keurden de Staat- en regeringshoofden een verklaring goed met als bijlage een actieplan dat een inhoudelijke basis legt voor de verdere bespreking op het niveau van de ministers of hoge ambtenaren. Dit actieplan bestaat uit acht thema's: conflictpreventie, regionale coöperatie en handel, milieu, aids, voedselzekerheid, mensenrechten en democratie, schuld en de terugkeer van gestolen of onwettig geëxporteerde culturele goederen. Aan beide kanten werden chefs de file aangewezen. Aan Europese kant vervangen ze het Europese voorzitterschap niet, maar staan ze dit bij. België heeft dan samen met Egypte de kwestie van de terugkeer van culturele goederen op zich genomen.

M. Yves Haesendonck, ambassadeur de la Belgique auprès de l'UNESCO. - Je suis enchanté de la tenue de ce colloque, qui contribuera certainement à mieux faire prendre conscience au parlement et à l'opinion publique du fait que nos biens culturels font bel et bien partie de notre patrimoine.
Après la ratification de la Convention de l'UNESCO de 1970, entre autres par le Royaume-Uni et le Japon, le directeur général de l'UNESCO s'est enquis de la situation de la Belgique en la matière. J'ai, heureusement, pu lui répondre que le conseil des ministres avait approuvé, en date du 6 décembre 2002, le projet de loi portant approbation de la convention de 1970 et que cette problématique suscitait un intérêt croissant de la part des parlementaires, raison pour laquelle notre pays entérinerait vraisemblablement ladite convention en 2003. Cette ratification augmentera la crédibilité de la Belgique, fait d'autant plus important que nous nous préoccupons de cette question depuis un certain temps et que nous avons, à l'échelon international, l'image d'une nation attachée aux valeurs éthiques.
On m'a demandé d'esquisser l'évolution du dialogue eurafricain, également appelé processus ou dialogue du Caire. Je me limiterai, à cet égard, au thème de la restitution des biens culturels, dont nous allons traiter aujourd'hui.
Le dialogue eurafricain a pour origine la tentative effectuée, au début des années nonante, en vue de donner un caractère formel aux relations entre l'UE et l'OUA, notamment par l'organisation régulière de réunions entre les dirigeants de l'Union européenne et leurs partenaires africains. Ces réunions, principalement consacrées à la prévention des conflits, ont donné lieu, en avril 2000, au premier sommet Europe-Afrique, organisé sous les auspices de l'UE et de l'OUA.
Au sommet du Caire, les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé une déclaration accompagnée d'un plan d'action jetant les bases des futures discussions menées à l'échelon des ministres ou des hauts fonctionnaires. Ce plan d'action s'articule autour de huit thèmes : la prévention des conflits, la coopération et le commerce régionaux, l'environnement, le sida, la sécurité alimentaire, les droits de l'homme et la démocratie, la dette extérieure et le retour des biens culturels volés ou exportés illicitement. Des chefs de file furent désignés de part et d'autre. Du côté européen, la Belgique, assistée par l'Égypte, a pris en charge la question de la restitution des biens culturels.

Ik hoef niet te zeggen dat de teruggave van cultuurgoederen een emotioneel geladen en mogelijk risicovol thema is. Alleen al de ambiguïteit van de definitie is veelzeggend. In de tekst van Caïro heeft men het over de `teruggave van geroofde of illegaal geëxporteerde goederen.' Iedereen vindt hierin wat hem politiek uitkomt, maar op juridisch vlak loopt de definitie een beetje mank.
In het mandaat van het actieplan van Caïro wordt gevraagd dat de juridische en praktische gevolgen van nieuwe maatregelen op dit terrein worden onderzocht en dat een evaluatieverslag van die maatregelen wordt opgesteld. Dit geeft ons de vrije hand en zet de deur op een kier voor vele uiteenlopende interpretaties.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we reeds sedert twee jaar onze weg zoeken. In 2001 werd onder het Belgisch voorzitterschap een ministeriële vergadering Europa-Afrika gehouden, waarop uitdrukkelijk werd bevestigd dat we vooruitgang willen boeken. In de werkgroep-Afrika van de Europese Unie werd een gemeenschappelijk standpunt voorbereid en aangenomen dat in de richting van samenwerking gaat. Toch heeft het twee jaar geduurd voor we in oktober 2001 op het idee kwamen om een groep samen te stellen van experts, mensen die meer vertrouwd zijn met de inzet en de normatieve en andere activiteiten in de sector.
In mei 2002 werd, op Belgisch initiatief, mevrouw Prott, directrice van het cultureel erfgoed van de UNESCO en voorgangster van de heer Carducci, uitgenodigd om voor de werkgroep-Afrika toelichting te geven over het verdrag van 1970 en de werking van het UNESCO-comité ter bevordering van de terugkeer van cultuurgoederen naar de landen van origine of van hun restitutie in geval van onwettige toe-eigening.
Uiteindelijk heeft de biregionale groep van hoge ambtenaren Europa-Afrika in september 2002 in Rabat ingestemd met het principe van een vergadering van experts. Die werd in november jongstleden in Addis Abeba gehouden. Ik had het genoegen ze samen met de ambassadeur van Egypte bij de OAE te mogen voorzitten.
Bij onze aankomst in Addis Abeba kregen we twee verrassingen: een positieve en een negatieve.
Negatief was dat, terwijl de meeste Europese landen experts hadden afgevaardigd - voor België namen mevrouw Bouttiaux en mevrouw Massy deel -, de Afrikaanse landen op één uitzondering na hun ambassadeurs bij de OAE hadden afgevaardigd.
Die ambassadeurs zijn zeker beslagen op diplomatiek vlak, maar ze zijn niet noodzakelijk experts inzake cultureel erfgoed. Ondanks onze vrees had dit geen negatief effect op het verloop van de besprekingen.
Positief was dat onze Afrikaanse vrienden een zeer degelijke tekst hadden voorbereid, terwijl wij een korte ontwerptekst tot besluit van de vergadering hadden opgesteld.
Aangezien we ons in Afrika bevonden, hebben we aanvaard om hun tekst als basis voor de besprekingen te nemen.
Het Afrikaanse document bestond uit drie onderdelen. In het eerste deel werd, op basis van de bestaande teksten over dit onderwerp, de stand van zaken opgemaakt. Zo werd melding gemaakt van enkele geslaagde teruggaveoperaties, waaronder die van het Koninklijk Museum dat terzake een pioniersrol heeft gespeeld: de neger met het strorokje uit Botswana, de Hottentotse Venus en de Mamio van Ure in Burkina Faso.
In het tweede hoofdstuk werden enkele grondprincipes opgesomd, zoals de noodzaak om een einde te maken aan de illegale handel en de plundering, het recht om restitutie te vragen en de nood aan vorming. Ten slotte was er een zeer lange lijst aanbevelingen.
Naast de technische aspecten moet uit de discussies vooral de blijvende ambiguïteit worden onthouden, die teruggaat op een - ik veronderstel bedoelde - verwarring tussen de begrippen `teruggave' en `restitutie' van cultuurgoederen, een ambiguïteit die sinds de verklaring van Caïro bestaat.
Over de restituties, in de zin van het verdrag van 1970, is men het over het algemeen eens. Over de teruggave, die volgens de Afrikanen vooral betrekking heeft op goederen die tijdens de koloniale periode werden meegenomen, blijft een constructieve ambiguïteit bestaan. De vraag omtrent de wettigheid van deze transporten, die teruggaan tot de koloniale tijd, is nog altijd niet opgelost. Het is weinig waarschijnlijk dat hierover een sereen debat kan worden gevoerd. Dit wil echter niet zeggen dat we geen vooruitgang kunnen boeken.
Een tweede interessant punt dat tijdens dit debat naar voren kwam, is de Afrikaanse vraag om een verwijzing naar UNIDROIT, die ze in hun ontwerp hadden opgenomen, te schrappen. Niemand van de Europeanen heeft hiertegen bezwaar gemaakt omdat hierover in onze delegatie geen eensgezindheid bestond. Het bewijst echter dat zowel in Afrika als hier een didactisch debat over UNIDROIT mogelijk moet zijn.
Het delicaatste punt dat op de vergadering ter sprake kwam is het recht dat de Afrikanen vragen om een vergoeding te krijgen voor de schade die voortvloeit uit een beroving. Gelet op de constructieve ambiguïteit waarover ik het had, zou dit neerkomen op het openen van de doos van Pandora. Na lange discussies en dankzij de suggestie van een Europees expert hebben we een regeling kunnen vinden die verwijst naar het recht om een zo gepast en eerlijk mogelijke schadevergoeding te vragen. Dit wil niet zo veel zeggen, behalve dat wordt begrepen dat een dergelijke regeling betrekking heeft op de wetenschappelijke samenwerking en de vorming, en niet op schadevergoeding of compensatie.
Het derde deel van het Afrikaanse document bevatte een lange lijst min of meer precieze en concrete aanbevelingen, met voor ieder wat. Onze vrienden waren twee dagen voor onze aankomst samengekomen om elk hun kleine projecten op de agenda te krijgen. Ik denk niet dat de lijst veel gevolgen heeft: er zit niet genoeg samenhang in en hij voorziet niet in een follow-upprocedure. Om die reden hebben wij een meer precieze tekst voorbereid, die gericht is op acties. Dit ontwerp werd door de Afrikanen als nieuw uitgangspunt aanvaard. De nieuwe tekst is de kern van die discussie; er wordt in opgeroepen om de bestaande verdragen te ondertekenen en Afrikanen en Europeanen worden ertoe aangespoord meer samen te werken met het UNESCO-comité voor de teruggave van culturele goederen. Er wordt voorgesteld een inventaris aan te leggen van de reeds bestaande samenwerking. Men begint te beseffen dat er reeds ontzettend veel samenwerking bestaat tussen bijvoorbeeld het Museum van Tervuren en Afrikaanse musea. De Europese Commissie subsidieert een project voor de inventarisering van de cultuurgoederen in Ethiopië, wat de vertegenwoordigster van de Commissie op de vergadering in Addis Abeba niet wist.
Het was goed om een overzicht te maken van alle activiteiten tussen de Belgische, Europese en Afrikaanse instellingen zodat we een balans, een inventaris, kunnen opmaken. Deze inventaris zal aan de Europese en Afrikaanse delegaties bij de UNESCO worden voorgelegd, zodat ze hem samen met het secretariaat van de UNESCO en verschillende intergouvernementele en niet-intergouvernementele instellingen zoals ICOM en AFRICOM, kunnen evalueren. Het Fonds voor de teruggave en restitutie van cultuurgoederen, waaraan Europa mogelijk deelneemt, kan op basis van deze inventaris bepalen wat het gaat doen. Ik denk hierbij aan projecten, onderzoek, opleidingsprogramma's inzake museologie, uitwisseling van informatie over en identificatiegegevens van objecten, restauratie, kortom alles dat onze Afrikaanse vrienden kan helpen om hun patrimonium in de beste omstandigheden te conserveren.
Ik denk dat alle deelnemers tevreden waren over de uitkomst van de vergadering. Er werd vooruitgang geboekt inzake dit mogelijk moeilijke thema. Er werd een constructieve dynamiek opgestart. Nu moeten er daden komen.

Nul besoin de vous dire que ce thème du retour des biens culturels - dont la Belgique a hérité avec l'Égypte - est porteur d'émotion et potentiellement à haut risque. Rien que l'ambiguïté de sa définition en dit long. Je lis exactement ce que l'on retrouve dans le texte du Caire : « retour des biens culturels volés ou exportés illégalement ». Chacun y retrouve son compte politique mais, du point de vue juridique, c'est peut-être une définition quelque peu boiteuse.
Quant au mandat du plan d'action du Caire, il demande « d'examiner les conséquences juridiques et pratiques de nouvelles mesures dans ce domaine et d'élaborer un rapport en vue de l'évaluation de ces mesures ». Cela nous laisse le champ libre et ouvre la voie à de très nombreuses et divergentes interprétations.
Il n'est donc pas étonnant que nous nous soyons cherchés pendant deux ans. Il y a bien eu, en 2001, sous la présidence belge, lors d'une réunion ministérielle Europe-Afrique, une réaffirmation claire de la volonté d'aller de l'avant. Il y a eu, au sein du groupe de travail Afrique de l'Union européenne, la préparation et l'adoption d'une position commune de l'Union européenne qui va dans le sens de la coopération. Cependant, nous nous sommes quand même cherchés, pendant deux ans, avant de voir surgir en octobre 2001 l'idée de réunir un groupe d'experts, de personnes qui seraient mieux au fait des enjeux et des activités normatives ou autres dans le secteur.
En mai 2002, la Belgique a pris l'initiative d'inviter la directrice du patrimoine culturel de l'UNESCO qui a précédé M. Carducci, Mme Prott, à venir exposer au groupe de travail Afrique de l'Union européenne, notamment la convention de 1970 et le fonctionnement du comité de l'UNESCO intitulé « Comité pour la promotion du retour des biens culturels dans leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale ».
Finalement, le groupe birégional Europe-Afrique des hauts fonctionnaires a approuvé à Rabat, en septembre 2002, le principe d'une réunion d'experts qui s'est tenue à Addis Abeba en novembre dernier et que j'ai eu le périlleux honneur de coprésider avec l'ambassadeur d'Égypte auprès de l'OUA.
À notre arrivée à Addis Abeba, deux surprises nous attendaient, l'une bonne, l'autre mauvaise, comme d'habitude.
La première, mauvaise, mais qui s'est finalement révélée être beaucoup moins mauvaise qu'on ne le croyait, est la suivante. Alors que plusieurs pays européens avaient délégué des experts - pour la Belgique participaient notamment Mme Bouttiaux et Mme Massy - du côté africain, à une exception près, ce sont les ambassadeurs auprès de l'OUA qui participaient à la réunion.
Ces ambassadeurs ne sont certainement pas des seconds couteaux sur le plan diplomatique, mais pas nécessairement des experts en patrimoine culturel. Malgré nos craintes, cela n'a pas eu d'effet négatif sur le déroulement des discussions.
La bonne surprise, par contre, c'était que nos amis africains avaient préparé un texte d'une très grande qualité alors que nous avions préparé, au cas où, un bref projet de texte de conclusion de la réunion. Nous trouvant en terre africaine, nous avons évidemment accepté de travailler sur la base de leur texte.
Le document africain se divisait en trois parties. Un état de la question, qui reprenait les différents textes existants à ce sujet, mentionnait notamment quelques exemples de retours réussis comme ceux du Musée royal qui a fait œuvre de pionnier en la matière : le nègre empaillé du Botswana, la Vénus hottentote dont vous avez tous entendu parler récemment et la Mamio de Ure au Burkina Faso.
Le deuxième chapitre du document préparé nos amis africains reprenait un certain nombre de principes directeurs tels que la nécessité de mettre fin au trafic illicite, au pillage, le droit de demander la restitution, le besoin de formation et une très longue liste de recommandations.
En dehors des aspects techniques au sujet desquels nous avons dû préciser un certain nombre de choses, il faut tout d'abord retenir de ces discussions l'ambiguïté persistante qui remonte à une confusion dans les termes, dont je suppose qu'elle est volontaire, depuis la déclaration du Caire, entre ce que j'appellerais « retour » et « restitution » des biens culturels.
Si la question des restitutions, au sens de la convention de 1970, est généralement acceptée, celle du retour, soit, dans l'esprit africain, essentiellement la question des biens exportés pendant la période coloniale, continue à faire l'objet de ce que j'appellerai une ambiguïté constructive. La question de la légalité de ces transferts qui remontent à l'époque coloniale n'a pas été tranchée et il est peu probable que l'on puisse avoir un débat serein à ce sujet. Cela ne veut pas dire non plus, comme on le verra plus tard, qu'il n'est pas possible de progresser.
Le deuxième point qu'il est intéressant de retenir à la lumière de ce débat, est la demande des Africains de supprimer une référence à UNIDROIT qu'ils avaient introduite dans leur projet. Cette demande n'a évidemment suscité aucune objection de la part des Européens puisqu'il n'y avait pas unanimité dans nos délégations sur le sujet, mais elle prouve au moins que tant en Afrique qu'ici, un débat didactique devra peut-être avoir lieu sur la question d'UNIDROIT.
Le point sans doute le plus délicat que je voudrais retenir de cette réunion est la question du droit réclamé par les Africains d'obtenir compensation pour les dommages résultant d'une dépossession. Vu l'ambiguïté constructive dont je viens de parler, c'était là, je pense, ouvrir une boîte de Pandore. Après de longues discussions et grâce à une suggestion d'une experte européenne, nous avons pu trouver une formulation qui renvoie au droit de demander un règlement le plus approprié et le plus équitable des dommages. Cela ne veut pas dire grand-chose sauf qu'il est entendu que ce type de règlement relève de la coopération scientifique, de la formation, et rien ne permet évidemment de parler d'indemnisation ou de compensation.
Finalement, la dernière partie du document africain dont je vous ai déjà parlé et qui concerne les recommandations, était une longue accumulation de demandes plus ou moins précises, plus ou moins concrètes, une espèce de shopping list où chacun avait visiblement trouvé son compte. Nos amis s'étaient réunis deux jours avant notre arrivée pour essayer, chacun, d'obtenir de petits projets. Je pense que cette liste n'aurait eu aucun effet dans la mesure où elle était d'une cohérence assez limitée et n'envisageait aucun mécanisme de suivi. C'est la raison pour laquelle nous avons préparé un projet de texte plus précis, orienté vers l'action et balisant cette action. Ce projet a été accepté comme base de travail par les Africains. Le nouveau texte auquel nous sommes parvenus, et c'est le nœud de cette discussion, encourage l'adhésion aux conventions existantes et une participation africaine et européenne plus active au Comité UNESCO pour le retour des biens culturels. Il propose l'établissement d'un inventaire des activités de coopération déjà existantes. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il existe déjà énormément d'activités de coopération entre des institutions comme le Musée de Tervuren, par exemple, et des musées africains. La Commission européenne finance un projet d'inventorisation de biens culturels en Éthiopie, ce qu'ignorait la représentante de la Commission qui nous accompagnait à Addis Abeba.
Il était bon de mettre à plat toutes les activités existantes entre toutes les institutions belges, européennes et africaines pour pouvoir dresser un bilan, un inventaire. Une fois établi, cet inventaire sera soumis aux délégations africaines et européennes auprès de l'UNESCO afin d'en faire une évaluation avec le secrétariat de l'UNESCO et différentes organisations intergouvernementales, ONG et autres, notamment ICOM et AFRICOM. Sur la base de cette évaluation, nous voudrions avancer dans la détermination, par exemple via un financement, par le Fonds pour le retour et la restitution des biens culturels auquel l'Europe pourrait peut-être participer, de projets, de recherches, de programmes de formation en muséologie, d'échanges d'informations et de données d'identification d'objets, de restauration, en fait tout ce qui peut contribuer à améliorer la capacité de nos amis africains à préserver, à conserver et à mettre en valeur leur patrimoine dans les meilleures conditions.
Je pense que cette réunion s'est conclue à la satisfaction des participants. Sur une thématique potentiellement difficile, on a fait des progrès, on a engagé une dynamique constructive. Reste maintenant à la mettre en œuvre.

Om te eindigen kan ik nog meedelen dat de aanbevelingen van de groep van experts de goedkeuring hebben gekregen van de hoge ambtenaren en eind november 2002 ook van de ministers tijdens een vergadering te Ouagadougou. Daardoor werd het debat op een technische niveau geplaatst en gevoerd in een geest van samenwerking.
Als we deze doorbraak willen verstevigen, moeten we snel werk maken van een optimale uitvoering van de aanbevelingen. We moeten ten minste een concrete stap kunnen doen voor de EU-Afrikaanse top van Lissabon. Dit zou onze goede wil zeker bevestigen en het bereikte niveau van constructieve samenwerking op het huidige peil handhaven. Als we daar niet in slagen, riskeren we in een steriele polemiek terecht te komen, wat de beide partijen noch hun culturele erfgoed ten goede zal komen. Ik ben van nature vrij optimistisch, maar in deze ook vol vertrouwen. Onze regering heeft immers volgens mij echt de politieke wil om in dit dossier vooruitgang te boeken. Ik wil de regering trouwens danken voor haar inzet en alle aanwezigen voor hun belangstelling. (Applaus)

Je signalerai, enfin, que les recommandations du groupe d'experts ont été approuvées par les hauts fonctionnaires, de même que, fin novembre 2002, par les ministres, lors d'une réunion tenue à Ouagadougou. Le débat fut ainsi porté à un niveau plus technique et mené dans un esprit de collaboration.
Nous devons, pour accentuer cette avancée, mettre en œuvre sans tarder une exécution optimale des recommandations. Il nous faut à tout le moins franchir une étape concrète avant le sommet Europe-Afrique de Lisbonne. Nous prouverions ainsi notre bonne volonté, et cette collaboration constructive se maintiendrait à son niveau actuel. Si nous n'y parvenons pas, une polémique aussi stérile que néfaste risque de voir le jour. Assez optimiste de nature, je suis aussi, en l'occurrence, tout à fait confiant. Notre gouvernement a, selon moi, la volonté politique de faire progresser ce dossier. Je tiens, au passage, à remercier le gouvernement de son implication et tous les participants de leur intérêt. (Applaudissements)

Het Belgisch beleid inzake restitutie

La politique de la Belgique en matière de restitution

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw. - Het erfgoed, in al zijn vormen, houdt nauw verband met de identiteit en de waardigheid van volkeren en individuen. Of het nu gaat om onroerend erfgoed zoals plaatsen of monumenten, om roerend erfgoed zoals cultuurgoederen, of om onlichamelijk erfgoed, het is onze plicht op intern vlak alle nodige maatregelen ter bescherming ervan te nemen. Het is tevens onze plicht om op internationaal vlak samen te werken teneinde dit erfgoed te behouden en te waken voor de bevordering ervan. Een betere kennis van de `Andere' en zijn cultuur moedigt de dialoog en toenadering tussen de beschavingen aan, wat gelijkstaat met het zoeken naar vrede in de wereld.
Tot mijn grote voldoening stel ik vast dat zowel de federale regering als de regeringen van de gemeenschappen en gewesten deze plicht tot bescherming en bevordering op vastberaden en dynamische wijze volbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat de nu al uitmuntende samenwerking tussen de federale instanties en de instanties van de deelgebieden in de komende maanden en jaren nog meer vruchten zal afwerpen.
Het is belangrijk te erkennen dat België in het verleden niet altijd blijk heeft gegeven van een dynamische aanpak op dat gebied, in het bijzonder wat de bescherming van roerend erfgoed en cultuurgoederen betreft. Zo werd ons land vaak een van de draaischijven van de smokkel in cultuurgoederen en kunstwerken genoemd. Dankzij het versterkte optreden van onze politiediensten en een betere internationale samenwerking kan deze bewering vandaag gelukkig gerelativeerd worden. Dat neemt echter niet weg dat in ons land vandaag nog cultuurvoorwerpen worden aangetroffen of doorgevoerd die voortkomen uit illegale opgravingen in Afrika of elders, gestolen uit kerken - ook uit onze kerken -, uit bibliotheken of musea. Deze voorwerpen belanden uiteindelijk op de commerciële markt, komen terecht bij handelaars of verzamelaars die niet noodzakelijkerwijs bewust zijn van de illegale oorsprong ervan en van de schade die aldus aan de oorspronkelijke cultuur wordt berokkend.
De illegale handel in cultuurgoederen staat, in financiële termen, op de tweede plaats na de drugshandel. Zowel de industrielanden als de ontwikkelingslanden zijn het slachtoffer van deze permanente en alsmaar toenemende plunderingen. Voor de Europese Unie zijn een gemeenschappelijke verordening en richtlijn van kracht. Voor de andere landen is het UNESCO-verdrag van 1970 over de maatregelen voor het verbod op en ter voorkoming van de invoer, uitvoer en overdracht van illegaal bezit van cultuurgoederen een eerste stap om deze situatie op wereldschaal aan te pakken. Momenteel zijn 96 Staten partij bij het verdrag, waaronder heel onlangs het Verenigd Koninkrijk en Japan, en de pertinentie ervan staat buiten kijf. Het Verdrag is er niet op gericht de handel in cultuurgoederen te belemmeren, een dagdagelijkse activiteit die bijdraagt tot de erkenning tussen culturen en tot de bevordering ervan. Het gaat erom te voorkomen dat geplunderde goederen worden `witgewassen' door een onvoldoende waakzame markt, in handen van kopers die zich niet noodzakelijkerwijs bewust zijn van het verdachte karakter van hun aankopen.
De regering is vastbesloten deze illegale handel te bestrijden. Zoals u weet, heeft de Ministerraad op 6 december laatstleden een wetsontwerp goedgekeurd houdende goedkeuring van het UNESCO-verdrag van 1970 over het verbod op illegale handel in cultuurgoederen. Dit verdrag ligt nu in uw handen, en België kan er in 2003 bij toetreden.
Met de ratificatie van een Verdrag is de strijd tegen de handel in cultuurgoederen echter nog niet gestreden. Naast de omzetting van de tekst in de nationale wetgeving moet er ook een daadwerkelijke wil tot samenwerking zijn bij alle betrokken partijen, gaande van de politie- en douanediensten van het land van oorsprong, transit of bestemming tot de internationale organisaties zoals Interpol en de Wereld Douane Organisatie. En laat ons daarbij de handelaren en musea niet vergeten, voor wie de naleving van de UNESCO-aanbevelingen en van de bestaande deontologische gedragslijnen een verplichting moet zijn, noch de kopers en verzamelaars, die zouden moeten weigeren goederen van verdachte oorsprong aan te kopen en idealiter, een document van oorsprong zouden moeten eisen. In dat opzicht dient een sensibiliseringscampagne te worden opgezet. Het vraagstuk van de ratificatie van het UNIDROIT-verdrag van 1995 over gestolen of illegaal geëxporteerde cultuurgoederen moet worden aangesneden en besproken in een eerlijk en sereen debat dat een pragmatische aanpak voorstaat.
Een ander - potentieel moeilijk maar onontbeerlijk - debat betreft het vraagstuk van de terugkeer van cultuurgoederen naar hun land van oorsprong. De organisatoren van dit colloquium hebben al gewezen op de voortrekkersrol die België op dat vlak heeft gespeeld toen het in de jaren '70 een groot aantal goederen aan Congo teruggaf. Vandaag wordt de bilaterale samenwerking tussen het Koninklijk Museum voor Centraal-Afrika en de Congolese Musea van Kinshasa en Lubumbashi, gefinancierd door Ontwikkelingssamenwerking, voortgezet.
Op multilateraal vlak, in het kader van de dialoog tussen de Europese Unie en Afrika, kreeg ons land de opdracht het debat over de terugkeer van cultuurgoederen te leiden. België heeft deelgenomen aan de ministeriële bijeenkomst tussen de Europese Unie en Afrika in Ouagadougou in november laatstleden. Daar werd een aantal aanbevelingen aangenomen die, mijns inziens, in de goede richting gaan - namelijk gericht op samenwerking - en op het gepaste niveau worden geplaatst - het niveau van deskundigen. Er bestaat geen normatief instrument ter zake en, gelet op de dubbelzinnigheid die momenteel in deze materie heerst, zijn, zowel op korte als op lange termijn, onderhandelingen over een dergelijke tekst weinig waarschijnlijk. Er werd dan ook slechts op technisch vlak vooruitgang geboekt en dan enkel via samenwerking. De weg waarvoor werd gekozen en die het dossier gedeeltelijk terugbrengt binnen de sfeer van het intergouvernementeel Comité van de UNESCO voor de teruggave van cultuurgoederen, lijkt mij veelbelovend. Aldus kan een sereen debat tot stand worden gebracht dat kan leiden tot concrete samenwerkingsprojecten. Zo is, mijns inziens, de vorming in museologie een noodzakelijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat de terugkeer van cultuurgoederen onder optimale omstandigheden verloopt. Ik vestig veel hoop op deze aanpak, die door ons land zal worden ondersteund door een actieve deelname aan de werkzaamheden van het intergouvernementeel comité en door het vrijmaken van middelen voor de financiering van concrete projecten. Ik hoop tevens op de medewerking van onze musea te kunnen rekenen, en met name van het Koninklijk Museum voor Centraal-Afrika, dat zijn onvervangbare deskundigheid aldus nog zal kunnen versterken.
Wat het onroerend cultureel en natuurlijk erfgoed betreft in de zin van het Verdrag over het Werelderfgoed van 1972, loopt het eerste mandaat van België in het World Heritage Committee (Werelderfgoedcomité) in de herfst van dit jaar ten einde. In de loop van de afgelopen vier jaar hebben onze vertegenwoordigers bij dat Comité gepleit voor een betere geografische en thematische spreiding van de monumenten die in de lijst van het Wereld Cultuurbezit zijn opgenomen. België heeft er echter vooral voor gepleit dat de verplichtingen die voortvloeien uit de opname op deze lijst, beter worden nageleefd. Wij zijn immers van mening dat het Verdrag van 1972 een collectieve verantwoordelijkheid en een verplichting tot samenwerking invoert, waarvoor wij ons altijd zullen blijven inzetten. Ons optreden mag echter niet louter theoretisch zijn. Ik ben dan ook zeer verheugd over de grote inspanningen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, samen met het Centrum voor het Werelderfgoed, om bij te dragen tot het behoud van de natuurparken in de Democratische Republiek Congo. Deze natuurparken werden opgenomen in de lijst van het bedreigde erfgoed. De bescherming en het behoud ervan zal voor ons een prioriteit blijven.
Nog steeds wat het onroerend erfgoed betreft, herinnert u zich hoezeer de wereld geschokt was door de vernietiging van de Boeddha's van Bamian in de lente 2001. Deze daad legt een praktijk bloot die ook in andere delen van de wereld kan worden vastgesteld, met name het erfgoed aanpakken om bevolkingen te demoraliseren of culturen te verloochenen. Als reactie op de emotie die deze daden opriepen, heeft België aan de UNESCO voorgesteld zich te buigen over de wijze waarop de opzettelijke vernietiging van het erfgoed kan worden voorkomen en heeft ons land aangeboden als gastheer van een bijeenkomst van deskundigen over dat onderwerp op te treden. Deze bijeenkomst vond plaats in december laatstleden. In het najaar zal een ontwerpverklaring aan de Algemene Vergadering van de UNESCO worden voorgelegd. De aanneming ervan zal een plechtige bevestiging zijn van de stelling dat daden die de waardigheid van de individuen en de culturen aantasten, niet kunnen worden geduld.
Bij dit overzicht van de opties die België op het vlak van cultureel erfgoed en cultuurgoederen voorstaat, kan ik echter niet voorbijgaan aan het vraagstuk van het onlichamelijk erfgoed. Iedereen weet hoe intens volkeren hun tradities kunnen beleven. De mobilisatie rond de voordracht van de Gilles de Binche als meesterwerk van het onlichamelijk erfgoed is hier een sprekend voorbeeld van. Voor andere delen van de wereld waarvan het onroerend erfgoed kleiner is of die over minder culturele voorwerpen beschikken, is de bescherming van het onlichamelijk erfgoed dat beter aansluit bij hun traditionele cultuur, des te belangrijker. Ik verheug mij dan ook over het initiatief van de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, die een ontwerpverdrag ter bescherming van het onlichamelijk erfgoed wenst voor te leggen. Ik dank de Vlaamse en Franse Gemeenschap voor hun actieve inzet bij de onderhandelingen over deze tekst.
Zoals u ziet, is de ratificatie van het Verdrag van 1970, die op dit colloquium besproken wordt, slechts één van de elementen - dan wel een fundamenteel element - van een alomvattende aanpak die de identiteit van individuen, van culturen en beschavingen respecteert. Voor mij is deze aanpak essentieel omdat hij bijdraagt tot één van de prioriteiten van de regering op het vlak van buitenlands beleid, namelijk de strijd voor meer ethiek in de internationale betrekkingen.
Ik dank u.

Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, ministre, adjointe au ministre des Affaires étrangères, et chargée de l'Agriculture. - Le patrimoine, dans toutes ses expressions, est intimement lié à l'identité et à la dignité des peuples et des individus. Qu'il s'agisse de patrimoine immobilier comme les sites ou monuments, qu'il s'agisse de patrimoine mobilier comme les biens culturels, ou qu'il s'agisse de patrimoine immatériel, il est un devoir pour tous de prendre toutes les mesures sur le plan interne pour assurer leur protection. Il est aussi un devoir pour tous de coopérer sur le plan international pour les préserver et pour assurer leur promotion. Une meilleure connaissance de l'autre et de sa culture encourage le dialogue et le rapprochement entre les civilisations, synonymes de recherche de la paix dans le monde.
Ce devoir de protection et de promotion, je constate avec une grande satisfaction que tant le gouvernement fédéral que les gouvernements des communautés et régions l'accomplissent de façon volontariste et dynamique. Et je suis persuadée que la coopération déjà exemplaire qui s'est établie entre les instances fédérales et fédérées se révélera dans les mois et années à venir de plus en plus fructueuse.
Il est important de reconnaître que la Belgique n'a pas toujours eu ce dynamisme dans le passé, en particulier en ce qui concerne la protection du patrimoine mobilier et des biens culturels. Ainsi, notre pays a souvent été décrit comme l'une des plaques tournantes du trafic des biens culturels et des œuvres d'art. Grâce aux actions de nos services de police et de la coopération internationale qui s'intensifient, cette affirmation doit heureusement aujourd'hui être relativisée. Il n'en reste pas moins que l'on retrouve et qu'on voit transiter encore dans notre pays des objets culturels issus de fouilles illicites, en Afrique ou ailleurs, dérobés dans des églises - y compris les nôtres -, dans des bibliothèques ou des musées. Ces objets finissent par aboutir sur le marché commercial, se retrouvent chez des marchands et des collectionneurs qui n'ont pas nécessairement conscience de l'origine illicite de ces biens et du préjudice qu'ils font ainsi subir à la culture d'origine de ces objets.
Le trafic illicite des biens culturels se retrouve, en termes financiers, en deuxième position par rapport au trafic de drogues. Les pays développés tout comme les pays en développement sont les victimes de ce pillage permanent et à l'ampleur grandissante. Pour l'Union européenne, un règlement et une directive communautaires sont d'application. Pour les autres pays, la Convention de 1970 de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels constitue le premier pas universel pour faire face à cette situation dans le monde. 96 États y sont actuellement partie, dont, tout récemment, le Royaume-Uni et le Japon, et sa pertinence n'est plus contestée. Il ne s'agit pas d'empêcher les transactions portant sur des biens culturels, qui ont lieu chaque jour et contribuent à la reconnaissance entre les cultures, et à la promotion de celles-ci. Il s'agit d'éviter que des biens spoliés ne se retrouvent en quelque sorte « blanchis » par un marché insuffisamment vigilant et acquis par des acheteurs ne se rendant pas nécessairement compte du caractère douteux de leurs acquisitions.
Le gouvernement est bien décidé à lutter contre ce commerce illicite. Comme vous le savez, le Conseil des Ministres a approuvé le 6 décembre dernier un projet de loi portant assentiment à la Convention de l'UNESCO de 1970 sur l'interdiction du commerce illicite des biens culturels. Cette Convention est maintenant dans vos mains, et la Belgique pourrait en être partie en 2003.
La lutte contre le trafic des biens culturels ne saurait cependant s'arrêter à la ratification d'une Convention. Outre la mise en œuvre de ce texte en termes de législation nationale, elle implique une réelle volonté de coopération de tous les intervenants, depuis les services de police et de douane des pays d'origine, de transit ou de destination, jusqu'aux organisations internationales telles Interpol et l'Organisation mondiale des douanes. Sans oublier évidemment les marchands et les musées pour lesquels le respect des recommandations de l'UNESCO et des codes de déontologie existants s'impose. Sans oublier non plus les acheteurs et les collectionneurs qui devraient refuser l'achat de biens de provenance douteuse et, idéalement, devraient exiger un document attestant de l'origine du bien. Une campagne de sensibilisation à cet égard devrait pouvoir être entreprise. La question de la ratification de la Convention d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés devra également être posée et faire l'objet d'un débat honnête et serein, avec pragmatisme.
Un autre débat, potentiellement difficile, mais qu'il est essentiel d'aborder concerne la question du retour des biens culturels à leur pays d'origine. Comme le rappellent les organisateurs de ce colloque, la Belgique a fait œuvre de pionnière en la matière dans les années 70 en restituant au Congo un nombre important de pièces. Aujourd'hui, une coopération bilatérale, financée par la coopération au développement, se poursuit entre le Musée royal de l'Afrique centrale et les Musées congolais de Kinshasa et de Lubumbashi.
Sur le plan multilatéral, dans le cadre du dialogue entre l'Union européenne et l'Afrique, notre pays a été désigné comme pays pilote pour la thématique du retour des biens culturels. La Belgique a participé à la réunion ministérielle entre l'Union européenne et l'Afrique qui s'est tenue à Ouagadougou en novembre dernier. Une série de recommandations y ont été adoptées qui me semblent aller dans la bonne direction, celle de la coopération, et se situer au niveau approprié, celui des experts. Il n'existe pas d'instrument normatif en cette matière, et la négociation d'un tel texte n'est envisageable ni à court ni à moyen terme, vu les ambiguïtés politiques existantes. Tout progrès ne pouvait donc être que technique et ne pouvait se faire que via une approche de coopération. La voie choisie, ramenant ce dossier partiellement dans le sillage du Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour retour des biens culturels, me semble prometteuse. Elle devrait permettre un débat serein et déboucher sur des projets concrets de coopération. La formation en muséologie, notamment, me semble un préalable indispensable à des retours dans des conditions optimales. Je place beaucoup d'espoirs dans cette approche que notre pays soutiendra en participant activement aux travaux du Comité intergouvernemental et en dégageant des moyens afin de financer des projets concrets. J'espère également pouvoir compter sur la collaboration de nos musées et notamment du Musée royal de l'Afrique centrale, dont l'expertise irremplaçable pourra ainsi être valorisée encore davantage.
En matière de patrimoine immobilier, culturel et naturel, au sens de la Convention du patrimoine mondial de 1972, la Belgique achèvera à l'automne de cette année son premier mandat au sein du Comité du patrimoine mondial. Pendant les quatre années écoulées, nos représentants au Comité du patrimoine mondial ont plaidé pour une meilleure répartition géographique et thématique des sites inscrits à la liste du patrimoine mondial. Mais surtout, la Belgique a plaidé pour que soit mieux traduites dans les faits les obligations qui découlent de l'inscription à cette liste du patrimoine mondial. Dans notre esprit, la Convention de 1972 instaure une responsabilité collective et de coopération que nous continuerons à promouvoir. Mais notre action ne peut s'arrêter au plan théorique. Je suis donc particulièrement satisfait des efforts importants consacrés par la coopération belge, avec le Centre du patrimoine mondial, afin de contribuer à la préservation des parcs naturels de la République démocratique du Congo. Ceux-ci sont inscrits à la Liste du patrimoine en danger et leur conservation restera pour nous une priorité.
Toujours en matière de patrimoine immobilier, vous vous souviendrez à quel point le monde a été choqué par la destruction, au printemps 2001, des Bouddhas de Bamiyan. Cet acte est révélateur d'une pratique observée également dans d'autres régions du monde, celle de s'en prendre au patrimoine pour démoraliser des populations ou nier des cultures. Réagissant à l'émotion suscitée par de tels actes, la Belgique a proposé à l'UNESCO d'entamer une réflexion sur les moyens de prévenir les destructions intentionnelles de patrimoine et offert d'accueillir une réunion d'experts sur le sujet. Cette réunion s'est tenue à Bruxelles en décembre dernier et a établi un projet de déclaration qui sera soumis à la Conférence générale de l'UNESCO à l'automne prochain. Son adoption constituera une affirmation solennelle du caractère inadmissible d'actes portant atteinte à la dignité des individus et des cultures.
Je ne saurais terminer ce tour d'horizon des options que la Belgique souhaite soutenir en matière de patrimoine et de biens culturels sans évoquer la question du patrimoine immatériel. Chacun sait à quel point les traditions populaires peuvent être vécues intensément par ceux qui en sont les porteurs. La mobilisation qui a lieu autour de la candidature des Gilles de Binche au titre de chef-d'œuvre du patrimoine immatériel de l'humanité en est un exemple remarquable. Dans d'autres régions du monde, moins bien pourvues en patrimoine immobilier ou en objets culturels, la protection du patrimoine immatériel, correspondant davantage à leur forme de culture traditionnelle, est d'autant plus importante. C'est pourquoi je me réjouis de l'initiative du Directeur général de l'UNESCO, M. Koïchiro Matsuura, de proposer un projet de convention sur la protection du patrimoine immatériel. Je remercie les communautés française et flamande de la part active qu'elles prennent à la négociation de ce texte.
Comme vous le voyez, la ratification, qui est à l'ordre du jour de ce colloque, de la Convention de 1970, n'est qu'un des éléments, mais un élément fondamental, d'une approche globale, respectueuse de l'identité des individus, des cultures et des civilisations. Celle-ci est pour moi essentielle car elle contribue à une des priorités du gouvernement en politique étrangère, lutter pour plus d'éthique dans les relations internationales.
Je vous remercie.

De heer François Roelants du Vivier. - Alvorens af te sluiten dank ik allen die hebben bijgedragen tot het goede verloop van dit colloquium.
Ik dank allereerst de leden van het begeleidingscomité, die mijn collega Wille en mezelf geholpen hebben om het programma van deze dag op te stellen, de hoogleraren Senelle en Laffineur, mevrouw Tytgat, conservator bij het Jubelparkmuseum, en mevrouw Massy.
Ik dank ook alle sprekers, die bereid waren ons te laten delen in hun kennis, ervaringen, ongerustheid en hoop. Sommigen onder hen moesten daarvoor een lange verplaatsing maken naar Brussel.
Ik dank ook de diensten van de Senaat, in het bijzonder de dienst Protocol, de persdienst en de dienst verslaggeving, die de handelingen voorbereiden die u zult ontvangen.
Ik dank allen die onze werkzaamheden hebben vergemakkelijkt door hun perfecte organisatie.
Ik dank ook de tolken, die mij blijven verbazen met hun talent om onze gedachten onmiddellijk in een andere taal weer te geven.
Ik dank ook u allen die aan dit colloquium hebben deelgenomen. Ik hoop dat het u belangstelling, hoop en ideeën heeft bijgebracht.
Ik zal nu de conclusies trekken uit deze lange, maar hopelijk voor iedereen interessante dag.
Dit debat verdient het in de Senaat te worden gehouden. Het was grondig, contradictoir en soms heftig. Ik denk dat alle bijdragen die we hebben gehoord, ons als wetgever belangrijke stof geven.
Het zal niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan dat de complexe materie van de restitutie van cultuurgoederen vandaag volwaardig op de politieke agenda van ons land is beland. De minister zal mij niet tegenspreken, want ze heeft, met haar bekende inzet, namens de minister van Buitenlandse Zaken de lijn bepaald die België in deze aangelegenheid zal volgen.
Die inzet is belangrijk. Hij is niet beperkt tot het wetsontwerp houdende instemming met de ratificatie van het UNESCO-verdrag van 1970, waar wij als senatoren als eersten kennis van zullen nemen en dat we zullen ratificeren. Hij betreft ook een reeks maatregelen in ons intern recht en onze samenwerking die door de minister werden overwogen en voorgesteld. Wij hebben dus een belangrijke visie voor ons.
De internationale samenwerking ligt immers binnen handbereik. Niet alleen artikel 9 van het Verdrag van 1970 maakt dat mogelijk, maar ik denk in het bijzonder aan de dialoog tussen de musea, die vooral door de vertegenwoordigers van het museum van Midden-Afrika ter sprake werd gebracht. Zij hebben dat goed begrepen in hun contacten met de Afrikaanse landen. De politieke overheid moet dat enorme werk steunen en aanmoedigen; mevrouw de minister, u hebt dat goed begrepen.
We kunnen een samenleving echter niet veranderen met een decreet. Talrijke sprekers wezen op de noodzaak van een mentaliteitsverandering ten opzichte van de circulatie van cultuurgoederen. Die moet gebeuren met respect voor het patrimonium van elk volk, maar ze moet ook doorzichtig zijn, vooral wat voorwerpen betreft die in de handel worden gebracht.
De handelaars hebben hier dus een eersterangsrol. Hun prestaties moeten van hoog niveau zijn, wat in de meeste gevallen betekent dat ze een herkomstverklaring van de voorgestelde goederen moeten hebben.
Aangezien er geen markt kan zijn zonder koper, kan deze laatste weigeren goederen te kopen waarvan hem de herkomst niet wordt meegedeeld; hij kan ook een document eisen dat de herkomst van de goederen bevestigt. Ik ben er hoe dan ook van overtuigd dat de legale markt die, zoals de heer de Maere zei, van de illegale markt moet worden onderscheiden, een belangrijke en zelfs essentiële bondgenoot is in onze strijd.
We hebben in ons land eminente vakmensen die weten wat deontologie betekent. Ik vind het belangrijk dat te beklemtonen.
Tenslotte zijn we allemaal verantwoordelijk voor het culturele patrimonium in onze onmiddellijke en verre omgeving, niet alleen tegenover onze tijdgenoten, maar ook tegenover de toekomstige generaties.
Als wij hier allen daarvan overtuigd zijn, zal onze hoop bewaarheid worden: door een evenwichtige circulatie van cultuurgoederen zullen we de voorwaarden kunnen scheppen voor een betere verstandhouding tussen de mensen, voor ontdekking van de andere in plaats van confrontatie, bewondering in plaats van afwijzing, kennis in plaats van onwetendheid.
Ik hoop dat we die hoge graad van beschaving bereiken en dat deze dag daar een steentje toe kan bijdragen. (Applaus)

M. François Roelants du Vivier. - Avant de conclure, qu'il me soit permis de remercier celles et ceux qui ont contribué à faire de ce colloque un succès.
Merci tout d'abord aux membres du comité d'accompagnement qui nous ont aidés, mon collègue M. Wille et moi-même, à élaborer le programme de cette journée, les professeurs Senelle et Laffineur, Mme Tytgat, conservatrice au musée du Cinquantenaire et Mme Massy.
Merci à tous les orateurs qui ont accepté de venir nous apporter leurs connaissances, leurs expériences, leurs craintes et leurs espoirs, et, pour plusieurs d'entre eux, d'effectuer des déplacements parfois longs jusqu'à Bruxelles.
Merci aux services du Sénat, en particulier au service du Protocole, au service de la presse, au service des comptes rendus qui prépare les actes du colloque que vous recevrez.
Merci à celles et à ceux qui, par une organisation parfaite, ont facilité notre travail et notre écoute.
Merci aux interprètes qui ne cessent de m'émerveiller par leur talent de restitution immédiate de la pensée dans une autre langue.
Merci enfin à vous tous qui avez participé à ce colloque qui, je l'espère, vous aura apporté de l'intérêt, des idées, des espoirs.
Je vais à présent tenter de tirer les conclusions de cette journée qui fut sans doute longue mais aussi intéressante pour tous, je crois.
Je dirai d'emblée que ce débat est vraiment digne du Sénat. Nous avons eu un débat approfondi, contradictoire, parfois véhément. Je pense que l'ensemble des contributions que nous avons entendues ont offert un riche matériau au législateur que nous sommes et aux décideurs politiques. Sur cette base, nous allons pouvoir mieux travailler.
Cela ne sera pas passé inaperçu, la matière complexe mais passionnante de la restitution des biens culturels est aujourd'hui entrée de plain-pied dans l'agenda politique de ce pays. Ce n'est pas Mme la ministre qui me contredira puisqu'elle a défini, avec l'engagement qu'on lui sait, la ligne à suivre par la Belgique dans ce domaine, au nom du ministre des Affaires étrangères.
En effet, cet engagement est important. Il ne se limite pas au projet de loi portant assentiment à la ratification de la convention de l'UNESCO de 1970 que nous serons les premiers à connaître et à pouvoir ratifier en tant que sénateurs, il vise également toute une série de mesures, à la fois dans notre droit interne et de coopération, qui ont été envisagées et proposées par la ministre. Je pense que nous avons ainsi devant nous une vision importante.
La coopération internationale est en effet à notre portée. Non seulement l'article 9 de la convention de 1970 le permet mais je pense en particulier au dialogue entre les musées qui a été évoqué, notamment par les représentants du musée d'Afrique centrale. Ceux-ci l'ont bien compris dans leurs contacts avec les pays africains. Il y a là un vaste chantier que l'autorité politique, j'en suis convaincu, madame la ministre, doit soutenir et encourager ; vous l'avez bien compris.
Mais, bien sûr, on ne change pas une société par décret. De nombreux intervenants ont démontré la nécessité d'un changement de mentalité à l'égard de la circulation des biens culturels. Celle-ci doit se faire dans le respect du patrimoine de chaque peuple, mais aussi dans la transparence, particulièrement en ce qui concerne les objets mis sur le marché.
À cet égard, les marchands ont un rôle de tout premier plan à jouer, en maintenant un haut niveau de qualité de leurs prestations, dans la plupart des cas en passant par un certificat de provenance des objets proposés.
L'acheteur - car il n'y a pas de marché sans acheteur - peut refuser d'acheter des biens desquels on ne lui indique pas la provenance ou, à l'inverse, peut exiger un document attestant la provenance de l'objet. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que le marché licite, à bien distinguer du marché illicite, comme l'a dit M. de Maere, est un allié de poids et même essentiel dans le combat que nous menons.
Nous avons parmi nous, dans ce pays, de grands professionnels qui savent ce que la déontologie veut dire, et je pense qu'il est important de le souligner ici avec force.
En définitive, nous sommes tous responsables du patrimoine culturel qui nous entoure ou qui nous est plus lointain. Non seulement à l'égard de nos contemporains mais aussi au regard des générations futures.
Si tous ici nous en sommes persuadés, alors, l'espoir qui nous habite se réalisera : créer par la circulation équilibrée des biens culturels les conditions d'une compréhension meilleure entre les hommes, la découverte de l'autre opposée à la confrontation, l'admiration au rejet, la connaissance à l'ignorance.
Je vous souhaite et je nous souhaite d'atteindre ce haut degré de civilisation et j'espère que la journée d'aujourd'hui aura pu apporter sa pierre à un tel édifice. (Applaudissements)


 1. J. GREENFIELD, The Return of Cultural Treasures, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 (1st ed.1989), pp. 282-286.
 2. O'KEEFE, P., Le commerce des antiquités. Combattre les destructions et les vols, ed. UNESCO, Paris, 1999, p.19.
 3. AARONS, L., CHAPELL, D., POLK, K., « Art crime in Australia: a market analysis », Annual Australian and New Zealand Society of Criminology Conference, Gold Coast, Queensland, 10 July 1998, p.3.
 4. ADLER, Ch., POLK, K., « Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal market », Art, Antiquity and Law, volume VII, issue 1, March 2002, p.35.
 5. GOODWIN, D, « Raiders of the Sacred Sites », The New York Times Magazine, December 7, 1986, 65-67, 84-90, cité dans CONKLIN, J., Art Crime, London, Praeger, 1994, p.159.
 6. CONKLIN, J., op cit, pp.12-13.
 7. MASSY, L., Le vol d'œuvres d'art. Une criminalité méconnue, ed. Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 55.
 8. AARONS, L., CHAPELL, D., POLK, K., op cit, p.3.
 9. CONKLIN, J., op cit, p.187.
 10. MACKENZIE, S., « Organised Crime and Common Transit Networks », Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, n°233, Australian Institute of Criminology, Canberra, pp.1-2.
 11. DANTINNE, M., « Contrebande de cigarettes : un exemple moderne de délinquance d'entreprise », Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, n° 1, 2001, pp. 16-17.
 12. BRODIE, N., « The concept of due diligence and the antiquity trade », Culture without context, Issue 5, Autumn, cité dans MACKENZIE, S., op cit, p.4.
 13. ADLER, Ch., POLK, K., op cit, p.37.
 14. BRODIE, N., « Illicit Antiquities : the situation in south-east Asia », Art crime protecting art, protecting artist and protecting consumers conference, Australian Institute of Criminology, Sydney, 2-3 December 1999, p.3.
 15. PONSAERS, P., RUGGIERO, V., « La criminalité d'affaires », Crime et sécurité. L'état des savoirs, ed. La Découverte, Paris, 2002, p. 224.
 16. QUELOZ, N., BORGHI, M., CESONI, M.L., Processus de corruption en Suisse, Collection latine, ed. Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2000, p. 442.
 17. GARDE, S., DE MAILLARD, J., Les beaux jours du crime, ed. Plon, Paris, 1992, p.80.
 18. PONSAERS, P., RUGGIERO, V., « La criminalité d'affaires », Crime et sécurité. L'état des savoirs, ed. La Découverte, Paris, 2002, p. 229.
 19. ADLER, Ch., POLK, K., op cit, p.38.
 20. KELLENS, G., Eléments de criminologie, ed. Bruylant, Bruxelles, 1998.
 21. WATSON, P., L'affaire Sotheby's. Enquête sur un scandale, ed. Belfond, Paris, 1997, pp 180-196.