Belgische Senaat - Sénat de Belgique

Colloquium
Het Verdrag van Nice en de grenzen van Europa

Colloque
Le Traité de Nice et les frontières de l'Europe

Brussel - Bruxelles

7 - 3 - 2001

Verslag - Compte rendu


Inhoudsopgave

Sommaire

Programma
Openingstoespraak
De uitbreiding en het Belgisch voorzitterschap
Het Verdrag van Nice en de uitbreiding: mogelijkheden en moeilijkheden
Europa verzoend: doelstellingen en vereisten
Welke grenzen voor de Europese Unie?
Conclusies
Lijst van de deelnemers

Programme
Discours inaugural
L'élargissement et la présidence belge
Le Traité de Nice et l'élargissement : possibilités et difficultés
L'Europe réconciliée : objectifs et exigences
Quelles frontières pour l'Union européenne ?
Conclusions
Liste des participants


Programma

Programme

Ochtend

Matin

Openingstoespraak

Discours inaugural

Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat

Armand De Decker, Président du Sénat

   

De uitbreiding en het Belgische voorzitterschap

L'élargissement et la présidence belge

Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères

   

Het Verdrag van Nice en de uitbreiding: mogelijkheden en moeilijkheden

Le Traité de Nice et l'élargissement : possibilités et difficultés

Voorzitter: Philippe Mahoux, senator, voorzitter van het Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden

Présidence : Philippe Mahoux, sénateur, président du Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes

Algemene inleiding
Prof. Franklin Dehousse (Université de Liège)

Introduction générale
Prof. Franklin Dehousse (Université de Liège)

 • Michel Barnier, Europees commissaris
 • Michel Barnier, commissaire européen
 • Giorgio Napolitano, voorzitter van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement (ESP)
 • Giorgio Napolitano, président de la commission des Affaires constitutionnelles du Parlement européen (PSE)
 • Elmar Brok, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement (EVP)
 • Elmar Brok, président de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen (PPE)
 • Jean-Luc Dehaene, gewezen eerste minister van België
 • Jean-Luc Dehaene, ancien premier ministre de Belgique

Debat

Débat

   

Namiddag

Après-midi

Europa verzoend: doelstellingen en vereisten

L'Europe réconciliée : objectifs et exigences

Voorzitter: Erik Derycke, gewezen Belgisch minister van Buitenlandse Zaken, volksvertegenwoordiger

Présidence: Erik Derycke, ancien ministre des Affaires étrangères de Belgique, député

Algemene inleiding
Prof Koenraad Lenaerts (Katholieke Universiteit Leuven)

Introduction générale
Prof. Koenraad Lenaerts (Katholieke Universiteit Leuven)

 • Jan Kulakowski, minister, hoofdonderhandelaar voor de toetreding van Polen tot de Europese Unie
 • Jan Kulakowski, ministre, négociateur en chef pour l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne.
 • Peter Gottfried, staatssecretaris voor Europese integratie van Hongarije
 • Peter Gottfried, secrétaire d'État à l'intégration européenne de Hongrie
 • Z.E. de heer Nihad Akyol, permanent vertegenwoordiger van Turkije bij de Europese Unie
 • S.E. Monsieur Nihad Akyol, représentant permanent de la Turquie auprès de l'Union européenne
 • Eneko Landaburu, directeur-generaal van de Algemene dienst Uitbreiding van de Europese Commissie
 • Eneko Landaburu, directeur général de la Direction générale Élargissement de la Commission européenne

Debat

Débat

   

Welke grenzen voor de Europese Unie?

Quelles frontières pour l'Union européenne ?

Voorzitter: Philippe Monfils, senator, lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Présidence : Philippe Monfils, sénateur, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Algemene inleiding
Prof. Christian Franck (Université Catholique de Louvain)

Introduction générale
Prof. Christian Franck (Université Catholique de Louvain)

 • Prof. Georges Prevelakis, aardrijkskundige (Sorbonne, Paris 1)
 • Prof. Georges Prevelakis, géographe (Sorbonne, Paris 1)
 • Alain Lamassoure, lid van het Europees parlement, lid van de commissie van Buitenlandse Zaken
 • Alain Lamassoure, membre du Parlement européen, membre de la commission des Affaires étrangères (PPE)
 • Pierre Jonckheer, lid van het Europees parlement (Groenen/Vrije Europese alliantie)
 • Pierre Jonckheer, membre du Parlement européen (Verts/ALE)
 • Elmar Brok, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement (EVP)
 • Elmar Brok, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen (PPE)

Debat

Débat

   

Conclusies

Conclusions

Prof. Marc Maresceau (Rijksuniversiteit Gent)

Prof. Marc Maresceau (Rijksuniversiteit Gent)


Openingstoespraak

Discours inaugural

De heer Armand De Decker, voorzitter van de Senaat. - Excellentie, mijnheer de vice-eerste minister, heren ministers, beste collega's, sinds het begin, kort na de tweede wereldoorlog, is het eenmakingsproces van Europa een bron van hoop: de hoop van een continent waar vrede heerst, eerbied voor de mensenrechten, democratie, voorspoed, vooruitgang en welzijn.

M. Armand De Decker, président du Sénat. - Excellence, monsieur le vice-premier ministre, messieurs les ministres, chers collègues, depuis sa naissance, au lendemain de la seconde guerre mondiale, le processus d'unification européen est source d'espérance : espérance d'un continent où règne la paix, le respect des droits de l'homme, la démocratie, la prospérité, le progrès et le bien-être.

De val van het IJzeren Gordijn heeft een nieuw tijdperk ingeluid en Europa heeft zich met zichzelf verzoend.

La chute du Rideau de fer a ouvert une nouvelle ère et l'Europe s'est réconciliée avec elle-même.

Tijdens de intergouvernementele conferentie die tot het Verdrag van Nice heeft geleid, werden de voorstanders van de politieke eenheid met nieuwe verwachtingen vervuld: de hoop op een Europa dat zich verdiept vooraleer het uitbreidt; het uitzicht op een Europa dat eindelijk voor een echte Europese Grondwet zorgt, gesteund op principes en waarden die de Europeanen verenigen en hun internationaal optreden leiden.

Tout au long de la conférence intergouvernementale qui a abouti au Traité de Nice, l'espoir a, une nouvelle fois, balisé le chemin des partisans de l'union politique : l'espoir d'une Europe qui s'approfondisse avant de s'élargir ; l'espoir d'une Europe qui se dote enfin d'une véritable Constitution fondée sur des principes et des valeurs qui unissent les Européens et guident leur action internationale.

Nu het Verdrag van Nice weldra ter bekrachtiging aan de parlementen van de lidstaten zal worden voorgelegd, blijkt uit een eerste analyse dat er positieve maar ook negatieve elementen zijn.

Aujourd'hui, alors que le Traité de Nice sera bientôt soumis à la ratification des Parlements des États membres, une première analyse fait apparaître des éléments positifs, mais aussi des éléments négatifs.

Laat ons onmiddellijk zeggen dat de toekomstige werking van de Commissie, de complexiteit van de stemming met gekwalificeerde meerderheid, de mogelijkheid om een nauwere samenwerking in te voeren, het ontbreken van een merkbare vooruitgang op het gebied van defensie, zovele punten zijn die nu al aanleiding geven tot voorbehoud en ongerustheid.

Disons-le d'emblée, le fonctionnement futur de la Commission, la complexité du vote à la majorité qualifiée, la possibilité de mettre en oeuvre des coopérations renforcées, l'absence de progrès marquants dans le domaine de la défense sont autant de points qui suscitent d'ores et déjà des réserves et des inquiétudes.

Hierbij rijzen twee kwellende vragen: betekent het Verdrag van Nice een stap vooruit of is het integendeel een hindernis op de weg naar de politieke eenheid? Zal Nice zoals aangekondigd de uitbreiding van de Unie vergemakkelijken of integendeel het beheer van een verruimde Europese Unie complexer maken?

Deux questions surgissent de façon presque lancinante : le Traité de Nice constitue-t-il un progrès ou, au contraire, un obstacle sur le chemin de l'union politique ? Nice facilitera-t-il, comme annoncé, l'élargissement de l'Union ou, au contraire, rendra-t-il la gestion de l'Union européenne élargie plus complexe ?

Om u te helpen de gepaste oplossingen te vinden voor essentiële vragen heeft de Senaat, die in België als eerste het Verdrag moet bekrachtigen, de bijeenkomst van vandaag willen organiseren.

C'est pour vous aider à trouver des réponses appropriées à ces questions essentielles que le Sénat, qui devra en premier, en Belgique, ratifier le Traité, a voulu organiser la réunion d'aujourd'hui.

De bedoeling van ons colloquium is dat de senatoren, de volksvertegenwoordigers maar ook de Belgische Europarlementsleden zich een gefundeerde mening kunnen vormen door middel van een confrontatie van de verschillende standpunten en door de betrokken partijen aan het woord te laten.

L'objectif de notre colloque est, en confrontant les points de vue et en donnant la parole aux acteurs, de permettre aux sénateurs, aux députés, mais aussi aux députés européens belges de se forger une opinion approfondie.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn dank te betuigen aan de Europese commissarissen, de ministers, de volksvertegenwoordigers en senatoren, de diplomaten en de experts die tot deze reflectie hebben willen bijdragen en ik dank in het bijzonder diegenen die een lange reis hebben moeten maken om hier vandaag aanwezig te zijn.

Je saisis l'occasion pour remercier les commissaires européens, les ministres, les députés et sénateurs, les diplomates et les experts qui ont bien voulu apporter leur contribution à cet effort de réflexion et, plus particulièrement, ceux qui ont fait un long voyage pour nous rejoindre aujourd'hui.

Onze werkzaamheden zijn uitgesplitst over drie zittingen; in elke zitting zal een facet van het probleem onderzocht worden.

Nos travaux ont été divisés en trois sessions qui étudieront chacune une facette du problème.

In de eerste plaats zullen wij de mogelijkheden en moeilijkheden onderzoeken die het Verdrag van Nice voor de uitbreiding heeft meegebracht. Zijn onze instellingen, die soms al moeilijk met vijftien landen werken, voldoende hervormd om morgen te kunnen functioneren met achttien, achtentwintig of dertig landen?

Tout d'abord, nous nous interrogerons sur les possibilités et les difficultés induites par le Traité de Nice sur le processus d'élargissement. Nos institutions, qui fonctionnent parfois difficilement à quinze, ont-elles été suffisamment réformées pour fonctionner demain à dix-huit, à vingt-huit ou à trente ?

Vervolgens zullen wij de voortgang bekijken van de uitbreidingsonderhandelingen, door het woord te geven aan vertegenwoordigers van kandidaat-lidstaten. Welke zijn de doelstellingen en de eisen van het Verenigde Europa? Hoe benaderen zij het vraagstuk van het Europese politieke project?

Ensuite, nous examinerons l'état d'avancement des négociations d'élargissement en donnant la parole à des représentants de pays candidats. Quels sont les objectifs et exigences de l'Europe unie ? Comment abordent-ils la question du projet politique européen ?

Ten slotte zullen wij het probleem bespreken van de grenzen van de Europese Unie door een volgens ons fundamentele vraag te stellen: hoever kan de uitbreiding van de Europese Unie strekken?

Enfin, nous aborderons la question des frontières de l'Union européenne en nous posant une question qui nous paraît fondamentale : jusqu'où l'Union européenne a-t-elle vocation de s'étendre ?

Ik meen dat het gevoelen overheerst dat de Europese Unie vandaag op een beslissend keerpunt gekomen is. Ze staat op het kruispunt der wegen.

Je crois qu'un sentiment largement partagé est que l'Union européenne est aujourd'hui arrivée à un tournant décisif. Elle est à la croisée des chemins.

De Verdragen van Maastricht en Amsterdam zijn onbetwistbaar een vooruitgang geweest, maar Nice roept vele vragen en controversen op. Staat de Europese constructie, zoals die zich sinds vijftig jaar ontwikkeld heeft, hier niet voor een nieuwe drempel?

Si les Traités de Maastricht et d'Amsterdam ont incontestablement apporté une avancée, Nice suscite cependant beaucoup de questions et de controverses. En somme, la construction européenne, telle qu'elle a évolué depuis cinquante ans, n'est-elle pas arrivée à un seuil ?

De "stap voor stap"-methode waar Jean Monnet en de stichters van Europa zo van hielden, heeft die niet bewezen dat ze begrensd is? Laat het intergouvernementele beslissingsproces, in al zijn logheid, nog een dynamische en harmonieuze ontwikkeling van de Unie toe? Ik heb overigens opgemerkt dat fervente voorstanders van de beslissingsbevoegdheid voor de Europese Raad, zoals president Jacques Chirac en de eerste minister Tony Blair, zelf van oordeel zijn dat de werkmethodes opnieuw bekeken moeten worden. Wordt het dan geen tijd dat we terugkeren naar de communautaire methode?

La méthode dite « des petits pas », chère à Jean Monnet et aux Pères fondateurs de l'Europe, n'a-t-elle pas démontré ses limites ? Le processus de décision intergouvernementale, avec ses lourdeurs, permet-il encore un développement dynamique et harmonieux de l'Union ? J'ai d'ailleurs noté que de fervents partisans de la prise de décision par le Conseil européen, comme le président Jacques Chirac et le premier ministre Tony Blair, ont eux-mêmes estimé que les méthodes de travail devaient être revues. N'est-il pas temps d'en revenir à la méthode communautaire ?

Velen stellen zich vragen.

Beaucoup de monde s'interroge.

Europa bestaat, maar leeft het werkelijk?

L'Europe existe, mais vit-elle réellement ?

De Europese Unie, die uit zo uiteenlopende lidstaten is samengesteld, heeft een groot aantal beleidsthema's: economie, financiën, industrie, landbouw, energie, wetenschappen, en ik vergeet er nog.

L'Union européenne, composée de ses États membres si divers, mène un certain nombre de politiques : économique, financière, industrielle, agricole, énergétique, scientifique, et j'en oublie.

Dat Europa is alleen maar technisch. Het is opgebouwd uit richtlijnen en verordeningen, maar er ontbreekt vooral een ziel. Het menselijk aspect, dat nochtans het doel ervan is, lijkt er schromelijk afwezig te zijn.

Cette Europe-là n'est que technique. Elle est faite de directives et de règlements. Elle manque singulièrement d'âme. L'humain - qui en est pourtant la finalité - en semble cruellement absent.

Ambassadeur Philippe de Schoutheete heeft het in zijn werk "Une Europe pour tous" geformuleerd: "En occultant les objectifs pour se concentrer sur les instruments, l'Europe s'est privée d'une justification, donc d'une part de légitimité".

Comme l'a écrit l'ambassadeur Philippe de Schoutheete dans son ouvrage « Une Europe pour tous » : « En occultant les objectifs pour se concentrer sur les instruments, l'Europe s'est privée d'une justification, donc d'une part de légitimité ».

Waar zijn de grote plannen, de grote projecten die de Vaderen van Europa vijftig jaar geleden hebben beschreven? Zijn ze vergeten? Welnee!

Où sont les grands desseins, les grands projets décrits par les Pères de l'Europe voici cinquante ans ? Oubliés ? Non !

Ze zijn alleen maar terzijde geschoven, in afwachting van het geschikte ogenblik om de discussie opnieuw aan te zwengelen en vooral de uitvoering ervan.

Seulement rangés à l'écart, dans l'attente du moment propice pour en reprendre la discussion et surtout la mise en oeuvre.

Aldus heeft de Europese Unie het risico genomen om veel te lang afstand te doen van wat de motor is van de mensheid: enthousiasme en ... passie. Het Europese ideaal, dat meer dan ooit noodzakelijk is in een tijd van mondialisering, verdwijnt op die manier uit het hart van Europeanen en dreigt helemaal uit te doven indien een overhaaste uitbreiding de kracht ervan afzwakt voordat het opnieuw, na een echt debat over de doelstellingen, aan elan gewonnen heeft.

Ce faisant, l'Union européenne a pris le risque de se priver, trop longtemps, de ce qui fait le moteur de l'humanité : l'enthousiasme et la passion ! En conséquence, l'idéal européen, plus nécessaire que jamais à l'heure de la mondialisation, est en recul dans le coeur des Européens et menace de s'éteindre si un élargissement précipité en dilue la force avant qu'il n'ait repris vigueur, à la suite d'un réel débat sur sa finalité.

Voor ons kan de Europese Unie niet eenvoudig maar een grote markt zijn. Voor de overgrote meerderheid van wie in België politieke verantwoordelijkheid draagt, is het een politiek project dat moet leiden tot de opbouw van een federatie van Staten, met een gemeenschappelijke Grondwet die de waarden en de vrijheden formuleert die zij in haar midden en in de wereld wil verdedigen, alsook de instellingen die voor de burger eenvoudig en begrijpelijk zijn en doorzichtig genoeg om ze in de praktijk te kunnen omzetten.

À nos yeux, l'Union européenne ne peut être qu'un simple et grand marché. Elle est, aux yeux de l'écrasante majorité des responsables politiques belges, un projet politique devant mener à la construction d'une fédération d'États, dotée d'une Constitution commune décrivant les valeurs et les libertés qu'elle souhaite défendre en son sein et de par le monde, ainsi que d'institutions simples, compréhensibles par le citoyen et suffisamment transparentes pour être mises en oeuvre.

Het is onze taak een maatschappijmodel te verdedigen dat gesteund is op een zelfde kijk op de mens en zijn waardigheid, op solidariteit en eerbied voor de culturen. Dat is het doel van de Europese Unie! Dat is ook het onderwerp van het gesprek en het debat dat de verantwoordelijken van onze Staten, ministers en parlementsleden, dringend moeten aangaan. In geen enkel geval zouden wij dulden dat het belang van en de moeilijkheden op de wet naar de uitbreiding ons de uiteindelijke doelstelling van ons groot project doen vergeten.

Nous avons un modèle de société à défendre, fondé sur une même vision de l'homme et de sa dignité et fondé sur la solidarité et le respect des cultures. Voilà la finalité de l'Union européenne ! Voilà l'objet de la conversation et du débat que les responsables de nos États, ministres et parlementaires, doivent de toute urgence entamer. Car, en aucun cas, nous ne tolérerions que l'importance et les difficultés du chemin de l'élargissement nous fassent oublier la finalité de notre grand projet.

Het Belgische voorzitterschap, zowel op regeringsniveau als op het niveau van het parlement, zal zich inspannen met al zijn energie en al zijn ervaring in de opbouw van Europa, om het debat dat moet uitmaken welke Europese Unie, welk Europa wij willen, te voeden en te leiden.

La présidence belge, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau parlementaire s'attachera, forte de toute son énergie et de toute son expérience de la construction européenne, à alimenter et à guider le débat qui consiste à savoir quelle Union européenne, quelle Europe nous voulons.

Welke plaats blijft er nog voor de Staten?

Quelle place conserveront les États ?

Welke bevoegdheden zullen zij willen overdragen aan de Unie?

Quelles compétences accepteront-ils de transférer à l'Union ?

Welke materies zullen zij, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, blijven behouden of aan de gewesten en de lokale gemeenschappen overdragen?

Quelles matières, dans le respect du principe de subsidiarité, conserveront-ils ou délégueront-ils aux régions et aux communautés locales ?

Met welke instellingen zal de Europese Unie zich moeten uitrusten om democratischer te werken en meer begrijpelijk voor de burger?

De quelles institutions l'Union européenne devra-t-elle se doter pour rendre son fonctionnement plus démocratique et plus compréhensible par le citoyen ?

Op de Top van Nice is de wens uitgesproken dat de nationale Parlementen in ruime mate betrokken zouden worden bij de fundamentele reflectie over de toekomst van onze volkeren.

Le Sommet de Nice a exprimé le souhait que les Parlements nationaux soient largement associés à cette réflexion fondamentale pour l'avenir de nos peuples.

Het opstellen van het Charter van de grondrechten heeft aangetoond welke centrale en dynamische rol de Parlementen kunnen vervullen.

L'élaboration de la Charte des droits fondamentaux a démontré le rôle central et moteur qu'ils peuvent assumer.

Europa is veel te lang uitsluitend door diplomaten en Europese en nationale ambtenaren geconcipieerd geweest.

L'Europe a trop longtemps été conçue par les seuls diplomates et par les fonctionnaires européens et nationaux.

De Europese eenmaking is in het gevorderde stadium van vandaag niet langer uitsluitend een element van de buitenlandse politiek van onze Staten. Zij is een wezenlijk onderdeel van de binnenlandse politiek van onze landen geworden. De politici, dat wil zeggen de verkozenen van onze volkeren, behoren dus duidelijk opnieuw het initiatief te nemen.

L'unification européenne, au stade avancé qu'elle connaît aujourd'hui, ne relève plus seulement de la politique extérieure de nos États. Elle est devenue un élément essentiel de politique intérieure de nos pays. Il convient donc que les politiques, c'est-à-dire les élus de nos peuples, reprennent à nouveau clairement l'initiative.

Alleen zij dienen door de aard van hun functie rekenschap te geven van hun beslissingen tegenover de kiezers en moeten met dat doel ook hun keuzes toelichten.

Eux seuls doivent, par la nature même de leur fonction, rendre compte de leurs décisions devant les électeurs et doivent, à cette fin, justifier leurs choix.

Verklaren! Dat is naar mijn gevoel het sleutelwoord om het succes van ons gemeenschappelijk project te verzekeren. Zoals Christine Ockrent in haar boek "L'Europe racontée à mon fils" schreef: "Avec l'Europe, l'explication vient toujours trop tard".

Expliquer ! Voilà, à mon sens, le verbe clef pour assurer le succès de notre projet commun. Car, comme l'a écrit Christine Ockrent dans son livre « L'Europe racontée à mon fils » : « Avec l'Europe, l'explication vient toujours trop tard ».

Met dat doel dienen de taak en de bevoegdheden van het Europees Parlement te worden versterkt.

C'est dans ce but que le rôle et les compétences du Parlement européen doivent être renforcés.

Moet ook niet de vraag worden gesteld of het niet nodig is, opdat de volkeren het Europese project meer zullen steunen, om een tweede Kamer in te stellen, samengesteld uit nationale parlementsleden?

Ne faut-il pas aussi se poser la question de savoir si, afin que les peuples adhèrent davantage au projet européen, il ne serait pas nécessaire de constituer une seconde Chambre, composée de parlementaires nationaux ?

Alle federale staten op aarde zijn bicameraal, zonder enige uitzondering. Misschien kan een Europese Senaat alle gefedereerde staten van de Unie werkelijk vertegenwoordigen en zorgen voor een ruimere en reëlere instemming van onze volkeren met dit gemeenschappelijk politiek project.

Tous les États fédéraux de la planète sont bicaméraux, sans exception. Peut-être qu'un Sénat européen pourrait assurer réellement la représentation de tous les États fédérés de l'Union et assurer une plus large et plus réelle adhésion de nos peuples au projet politique commun.

Net zoals de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Fischer en de Belgische Eerste minister Verhofstadt, ben ik van oordeel dat een tweede Kamer een effectieve democratische controle zou kunnen uitoefenen op de belangrijkste beleidsopties die tot nu toe intergouvernementeel gebleven zijn.

Comme le ministre des Affaires étrangères allemand Fischer ou comme le premier ministre belge Verhofstadt, je pense qu'une seconde Chambre pourrait assurer un contrôle démocratique réel sur les politiques essentielles restées à ce jour intergouvernementales.

Die tweede Kamer, samengesteld uit nationale parlementsleden, zou op de nationale ministers kunnen inspelen en de goedkeuring van de nationale begrotingen kunnen beïnvloeden die noodzakelijk zijn voor de Europese gemeenschappelijke actie. Die tweede Kamer zou natuurlijk geen splitsing van de eerste mogen zijn, maar zou haar aanvullen op gebieden als het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, justitie en politie, die nog voor vele jaren tot de intergouvernementele actie zullen behoren.

Cette seconde Chambre, composée de parlementaires nationaux, pourrait agir sur les ministres nationaux et influencer l'adoption des budgets nationaux indispensables à l'action commune européenne. Cette seconde Chambre ne devrait évidemment pas dédoubler la première, mais la compléter dans des domaines comme la politique étrangère et de sécurité commune ou la justice et la police qui, pour de nombreuses années encore, relèveront de l'action intergouvernementale.

Maar dat is een ander debat.

Mais c'est là un autre débat.

Terwijl Europa zich klaarmaakt om tot een uitbreiding over te gaan die niet te vergelijken is met wat tot nu toe gebeurd is, moeten wij ons vandaag bezig houden met de vraag of het Verdrag van Nice Europa werkelijk in staat zal stellen uit te breiden, maar dan zonder ons project van politieke eenheid af te zwakken.

Alors que l'Europe s'apprête à procéder à un élargissement d'une ampleur jusqu'ici inégalée, nous devons donc nous préoccuper aujourd'hui de savoir si le Traité de Nice permettra effectivement à l'Europe de s'élargir, mais de s'élargir sans diluer le projet d'union politique qui est le nôtre.

Onze burgers zullen van nabij onze werkzaamheden volgen voor de ratificatie van het Verdrag van Nice en ieder van ons zal verantwoording moeten afleggen over de inspanningen die gedaan zijn om het democratisch deficit weg te werken.

Nos citoyens suivront de près nos travaux de ratification du Traité de Nice et chacun d'entre nous devra justifier les efforts entrepris pour combler le déficit démocratique.

Door vandaag dit uitzonderlijke colloquium te organiseren wil de Belgische Senaat volledig zijn rol vervullen van reflectiekamer die hem door de grondwetgever is opgedragen. De toekomst van Europa is beslist een essentieel onderwerp voor onze Assemblee, die als eerste het Verdrag moet ratificeren.

En organisant aujourd'hui ce colloque exceptionnel, le Sénat de Belgique entend jouer pleinement son rôle de chambre de réflexion que lui a attribué le constituant. L'avenir de l'Europe constitue incontestablement un sujet essentiel pour notre Assemblée, appelée à ratifier, en premier, le Traité.

Ik spreek de hoop uit dat ieder van u zich deze dag een vaste overtuiging zal hebben opgebouwd omtrent het Verdrag van Nice.

Je formule l'espoir qu'à l'issue de cette journée, chacun d'entre vous se sera forgé une conviction solide au sujet du Traité de Nice.

Ik wens u allen succesvolle werkzaamheden toe.

À tous, je souhaite de fructueux travaux.

De uitbreiding en het Belgisch voorzitterschap

L'élargissement et la présidence belge

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Mijnheer de voorzitter, excellentie, dames en heren, ik ben heel gelukkig hier vanochtend aanwezig te zijn bij de opening van uw colloquium. Ik dank in de eerste plaats de voorzitter, Armand De Decker, voor zijn inleiding en ik feliciteer hem met zijn bijzonder welgekomen initiatief om deze bezinningsdag over het "Verdrag van Nice en de grenzen van Europa" te organiseren.
Ter gelegenheid van de Europese Raad van Lissabon van 1992 merkte de Europese Commissie terecht op dat het woord Europa geografische, historische en culturele elementen verenigt die samen bijdragen tot de Europese identiteit. Ze voegde eraan toe dat het mogelijk noch opportuun is nu de grenzen vast te leggen van de Europese Unie, waarvan de omtrek in de loop der jaren gestalte zal krijgen.
Die vragen, die minder dan tien jaar geleden voornamelijk theoretisch leken, worden thans steeds acuter. Het vooruitzicht van uitbreidingen die niet te vergelijken zijn met die van het verleden en die de Europese Unie doen samenvallen met de geografische grenzen van Europa, dwingt ons tot een reflectie over de Europese constructie. Het verslag dat in de herfst van 1999 aan de heer Prodi werd overhandigd door de groep van Wijzen, geleid door onze gewezen eerste minister, Jean-Luc Dehaene, vermeldde trouwens expliciet de kwestie van de geografische grenzen van de Europese Unie als één van de kwesties waarover de lidstaten op lange termijn een standpunt zouden moeten innemen. Dat betekent dat uw debatten daarover vanmiddag op het gepaste ogenblik komen.
Persoonlijk meen ik dat wij de Europese grenzen niet te theologisch mogen benaderen. De Roemeense historicus Lucian Baia heeft waarschijnlijk gelijk als hij stelt dat de zogezegde natuurlijke grenzen vooral tot de verbeelding behoren, tot een "geopolitieke verbeelding".
Op politiek gebied is Europa mij altijd in de eerste plaats voorgekomen als een combinatie van een ruimte en een vrijwillig project, dat open staat voor allen die eraan willen en mogen deelnemen, ten bate van iedereen. De ontwikkeling van de Europese Unie moet noodzakelijkerwijze rekening houden met de geografie, maar de wil om deel te nemen aan een gemeenschappelijke bestemming ligt aan de basis van die ontwikkeling. Die wil is een absolute voorwaarde. Culturele of religieuze verschillen daarentegen kunnen volgens mij geen factor zijn voor uitsluiting uit het Europese avontuur, al wil ik het gewicht ervan niet onderschatten.
In Helsinki hadden wij ons ertoe verbonden uiterlijk in december laatstleden de IGC af te sluiten, zodat de Unie vanaf eind 2002 de nieuwe lidstaten die klaar zijn, kan verwelkomen. Die verbintenis zijn wij nagekomen, ook al was het nipt.
Ik zal niet lang uitweiden over het Verdrag waarover wij hebben onderhandeld en dat wij onlangs in Nice hebben ondertekend.
Ik hoef niet te herhalen dat dit verdrag ver beneden de ambities blijft die wij voor de Unie koesterden. Het resultaat van Nice is evenwel niet onbelangrijk. Het Handvest van de grondrechten is afgekondigd en op verschillende gebieden is vooruitgang geboekt. Wij mogen zeer tevreden zijn over de versoepeling van de nauwere samenwerking en over het opnemen, in artikel 7, van een waarschuwingssysteem als de democratie in gevaar komt. De verankering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid is eveneens een belangrijke vooruitgang. Ook de aanstelling van de Commissievoorzitter bij gekwalificeerde meerderheid en de uitbreiding van zijn bevoegdheden vormen een belangrijke vernieuwing. De leftover van Amsterdam betreffende de samenstelling van de Commissie en de herweging van de stemmen hebben een oplossing gekregen, maar dan wel met behulp van zeer ingewikkelde formules.
Voor mij zijn dit voldoende redenen voor een snelle ratificatie van het Verdrag van Nice. De verwerping van dat verdrag zou mijns inziens verwoestende gevolgen hebben. De uitbreiding zou er blijvend nadeel van ondervinden en we zouden de kans op een echt debat over de toekomst van de Europese constructie ernstig bezwaren.
De onderhandelingen over de toetreding zullen een hoofdprioriteit zijn van het komende Belgische voorzitterschap. De Europese Raad van Nice heeft, zoals u weet, de vastberadenheid van de Unie herbevestigd om de onderhandelingen een nieuw elan te geven en, vanaf 2001, de kandidaat-landen te verwelkomen die er klaar voor zijn.
Tegelijkertijd heeft Nice gewezen op het belang van het differentiatie- en inhaalbeginsel. Het komende Belgische voorzitterschap is het volkomen eens met deze aanpak. Wij zijn bereid snel te handelen, maar het is ook duidelijk dat de af te leggen weg ook afhangt van de inspanningen die de kandidaat-landen zelf moeten leveren. Aangezien wij belang hechten aan differentiatie, willen wij ook geen discussie aangaan over de einddata voor de onderhandelingen. Tenslotte moet voor ons de integrale toepassing van het acquis de norm zijn, afgezien van overgangsperiodes die nodig kunnen blijken.
We moeten er ons nu wel bewust van worden dat er geen gemakkelijke onderhandelingshoofdstukken meer zijn. De strategie die in Nice op voorstel van de Commissie is goedgekeurd, kent ons voorzitterschap een reeks onderwerpen toe waarvan sommige zeer gevoelig liggen, zoals het vervoerbeleid, het energiebeleid, inzonderheid de nucleaire veiligheid, het landbouwbeleid met betrekking tot de veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden en de voedselveiligheid, alsook het beleid inzake justitie en binnenlandse zaken, zoals het Schengenacquis en de wijze waarop de kandidaat-landen zullen toetreden.
We moeten uiteraard ook de erfenis overnemen van het Zweedse voorzitterschap, dat een ambitieus programma heeft. Het Spaanse voorzitterschap dat ons opvolgt, zal normaal gezien tot conclusies moeten komen, maar toch tonen de aangelegenheden die ik heb opgesomd voldoende aan dat het Belgische voorzitterschap ook een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in het toetredingsproces.
Samen met de Commissie, die de onderhandelaar van de Unie is, zal het Belgische voorzitterschap deze rol van bemiddelaar met overtuiging op zich nemen. Nu al staat vast dat in juli een vergadering zal plaatshebben van de intergouvernementele toetredingsconferenties. Het uitbreidingsdossier zal zowel in Gent als in Laken op de agenda van de staatshoofden en regeringsleiders staan.
Het Belgische voorzitterschap zal dus moeten zorgen voor het herstel van de eenheid van Europa, een uiterst belangrijke taak voor de Europese constructie. Claudio Magris beschrijft Budapest als een "stad bruisend van leven en gezondheid die een idee geeft van de macht die Europa zou kunnen en moeten hebben als ze de versnipperde schat van haar veelzijdige krachten kon verzamelen en als ze die zou verenigen". Dat is voor de kandidaat-landen de inzet van de onderhandelingen in de komende achttien maanden.
Ik meen dat de uitbreiding een veelbelovende nieuwe grens zal trekken. Om onze bevolking daarvan te overtuigen moeten we wel tegemoetkomen aan hun sociale bekommernissen, aan hun bekommernissen inzake veiligheid, immigratie en landbouw. Dat zal het voorwerp zijn van de gedetailleerde politieke en technische onderhandelingen die we nu zullen aanvatten.
Het is ook duidelijk dat de uitbreiding van de Unie slechts kan slagen als de Unie niet verzwakt uit de onderhandelingen komt. Sinds haar bestaan is de Unie er steeds in geslaagd haar aantal leden te verhogen en hun integratie te versterken. Tot op een bepaald punt kon de keuze tussen verdieping en uitbreiding altijd worden overstegen.
Het is ook in die geest dat we in Nice beslist hebben een ruim debat te houden over de toekomst van de Europese constructie.

M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. - Monsieur le président, excellence, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux d'être des vôtres ce matin, à l'occasion de l'ouverture de votre colloque. Je souhaite d'emblée remercier le président, Armand De Decker, pour ses paroles d'introduction et le féliciter pour son initiative, particulièrement bienvenue, d'organiser cette journée de réflexion sur le « Traité de Nice et les frontières de l'Europe ».
À l'occasion du Conseil européen de Lisbonne de 1992, la Commission européenne relevait fort justement que le terme Europe « combine des éléments géographiques, historiques et culturels qui, ensemble, contribuent à l'identité européenne ». Et elle ajoutait qu'« il n'est pas possible ni opportun d'établir maintenant les frontières de l'Union européenne dont les contours se construiront au fil du temps ».
Ces questions, qui semblaient essentiellement théoriques il y a moins de dix ans, se posent aujourd'hui avec de plus en plus d'acuité. Et il est vrai que la perspective d'élargissements sans commune mesure avec ceux du passé et poussant l'Union européenne vers les marches de l'Europe géographique, nous impose une réflexion sur ce qu'est la construction européenne. Le rapport remis à l'automne 1999 au président Prodi par le groupe des Sages, conduit par notre ancien premier ministre, Jean-Luc Dehaene, mentionnait d'ailleurs explicitement la question des frontières géographiques de l'Union européenne comme l'une de celles au sujet desquelles, à longue échéance, les États membres devraient prendre position. C'est dire que vos débats à ce sujet, cet après-midi, viennent à leur heure.
Pour ma part, j'ai le sentiment qu'il faut nous garder d'une approche trop théologique des frontières européennes. L'historien roumain Lucian Baia a sans doute raison d'affirmer que les frontières soi-disant « naturelles » appartiennent d'abord à l'imaginaire, à un « imaginaire géopolitique ».
Comme politique, l'Europe m'est toujours apparue comme étant d'abord la conjonction d'un espace et d'un projet volontaire, ouvert à tous ceux qui veulent et peuvent y participer, au bénéfice de tous. Le processus d'union européenne doit nécessairement prendre en compte la géographie mais, au coeur de ce processus, il y a d'abord la volonté de partager un destin commun. C'est cette volonté qui constitue un préalable absolu. Au contraire, les différences culturelles ou religieuses, sans vouloir en sous-estimer le poids, ne peuvent à mon sens être un facteur d'exclusion de l'aventure européenne.
À Helsinki, nous avions pris l'engagement de conclure la CIG au plus tard en décembre dernier, de manière à ce que l'Union puisse accueillir, à partir de fin 2002, les nouveaux États membres qui seront prêts. Ce mandat, nous l'avons rempli, même si c'est de justesse.
Je ne reviendrai pas longuement sur le Traité que nous avons négocié et que nous venons de signer à Nice.
Ce traité est, faut-il le répéter, très en deçà des ambitions que nous avions pour l'Union. Pour autant, ce résultat de Nice n'est pas négligeable. La charte des droits fondamentaux a été proclamée et, dans plusieurs domaines, des progrès ont été réalisés. Concernant l'assouplissement des coopérations renforcées et l'introduction d'un mécanisme préventif d'alerte démocratique, à l'article 7, nous avons tout lieu d'être satisfaits. L'ancrage de la politique européenne de sécurité et de défense est une autre avancée importante. Je crois aussi que la désignation à la majorité qualifiée du président de la Commission et le renforcement de ses pouvoirs sont une autre innovation significative. Enfin, les leftovers d'Amsterdam concernant la composition de la Commission et la repondération des voix ont été levés, même si c'est au prix de formules très complexes.
Autant de raisons qui, à mon sens, militent pour la ratification rapide du Traité de Nice. Agir autrement, rejeter Nice, aurait, c'est ma conviction, un effet profondément destructeur. Le chantier de l'élargissement en serait durablement compromis et nous hypothéquerions gravement la chance d'un vrai débat sur le futur de la construction européenne.
Les négociations d'adhésion seront une priorité centrale de la prochaine présidence belge. Le Conseil européen de Nice, vous le savez, a réaffirmé la détermination de l'Union à donner un nouvel élan aux négociations, et à accueillir, à partir de la fin 2001, les pays candidats qui seraient prêts.
Dans un même temps, Nice a aussi rappelé l'importance des principes de différenciation et de rattrapage. La future présidence belge souscrit pleinement à cette approche. Nous sommes disposés à aller vite mais il est clair aussi que le chemin à parcourir dépend également des efforts à entreprendre par les pays candidats eux-mêmes. Notre attachement à la différenciation fait aussi que nous ne souhaitons pas entrer dans une discussion relative aux dates de fin de négociations. Enfin, pour nous, sous réserve de périodes de transition pouvant être nécessaires, l'application intégrale de l'acquis doit être la norme.
Ce dont il faut se rendre compte maintenant, c'est qu'il n'y a plus de chapitre facile à négocier. La stratégie avalisée à Nice, sur proposition de la Commission, attribue à notre présidence une série de sujets dont plusieurs présentent une sensibilité particulière, qu'il s'agisse de la politique des transports, de l'énergie, notamment la sécurité nucléaire, de l'agriculture pour les questions vétérinaires et phytosanitaires et la sécurité alimentaire, ainsi que de la justice et des affaires intérieures, dont l'acquis Schengen et la manière dont les pays candidats y adhéreront.
Il nous faudra aussi, bien évidemment, reprendre l'héritage que nous transmettra la présidence suédoise, qui poursuit un programme ambitieux. Même si c'est la présidence espagnole qui nous suit et qui aura normalement à conclure, les questions que je viens de mentionner indiquent à suffisance que la présidence belge aura aussi une responsabilité significative dans le processus d'adhésion.
Cette responsabilité, en quelque sorte de facilitateur, aux côtés du négociateur de l'Union qu'est la Commission, la présidence belge l'assumera avec détermination. Il est d'ores et déjà prévu qu'un réunion des conférences intergouvernementales d'adhésion au niveau des suppléants aura lieu en juillet. Le dossier de l'élargissement sera sur la table des chefs d'État et de gouvernement tant à Gand qu'à Laeken.
La présidence belge fera donc face, pour la part qui lui revient, à ce qui est une tâche primordiale de la construction européenne aujourd'hui, le rétablissement de l'union de l'Europe. Dans son bel ouvrage Danube, Claudio Magris, parlant de Budapest, évoque « une ville pleine de vie et de santé qui donne une idée de la force que pourrait et devrait avoir l'Europe, si elle pouvait rassembler le trésor dispersé de ses énergies multiples et si elle les unifiait ». Au-delà de cet exemple particulier, tel est bien l'enjeu des négociations des quelque dix-huit prochains mois pour tous les pays candidats à l'Union.
L'élargissement peut être une nouvelle frontière porteuse d'espoir, c'est ma conviction. Encore faut-il, pour en convaincre nos populations, que nous répondions à leurs préoccupations en matière sociale, concernant leur sécurité, sur le plan de l'immigration ou, encore, sur le plan de l'agriculture. Ce sera l'objet des négociations politiques et techniques détaillées dans le vif desquelles nous commençons à entrer.
Il est clair aussi que l'élargissement de l'Union ne peut être un succès que si celle-ci n'en sort pas affaiblie. Tout au long de son histoire, l'Union a été capable d'accroître le nombre de ses membres et de renforcer leur intégration. Jusqu'à un certain point, l'alternative approfondissement/élargissement a été surmontée.
À Nice, c'est aussi dans cet esprit que nous avons décidé le lancement d'un vaste débat sur l'avenir de la construction européenne.

Dat debat is de mooiste belofte van Nice; het eist onze volledige energie op. Het komt op het gepaste moment. Europa kwam vijftig jaar geleden tot stand in een geopolitieke en sociaal-economische context die totaal verschillend is van de huidige. De opeenvolgende uitbreidingen hebben de draagwijdte van het project gewijzigd. Het Verdrag van Nice is een eerste nuttig, maar beperkt antwoord op de uitdaging van de geografische uitbreiding van de Unie. Bovenal is Europa nu een zaak van de volkeren geworden in wier leven het volledig is binnengedrongen. De democratische legitimiteit van de Europese Unie moet even groot zijn als die van de staten.
Zoals ik in januari in Lissabon heb gezegd, moeten we er nu naar streven het Europees integratieproces opnieuw van een stevige democratische basis te voorzien, namelijk grondslagen die in samenwerking met de burger worden vastgelegd. Het gaat erom de Europese Unie tot een echte politieke unie om te vormen; het constitutionele proces - of we dat woord nu mogen gebruiken of niet - in te zetten; de democratie en haar waarden in de Europese constructie te verankeren.
Ik wens enkele persoonlijke opvattingen uiteen te zetten over dit breed debat dat we samen met het Zweeds voorzitterschap zullen inzetten. De discussie kan zich niet louter toespitsen op de vier specifieke thema's die in de verklaring van Nice zijn vermeld. Ik kan me trouwens moeilijk voorstellen dat de vereenvoudiging van de verdragen een ruime maatschappelijke gedachtewisseling op gang kan brengen. Een debat moet de mogelijkheid bieden vragen te formuleren die de Europese burger interesseren. Wat willen we samen ondernemen?
Dankzij de interne markt en de economische en monetaire unie rust de Europese Unie op een stevige economische basis. Moeten we die economische basis verder uitbreiden en de resterende belemmeringen op het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal opheffen? Dat zou onder meer een toenemende harmonisatie van de gezondheids- en milieunormen en de opheffing van de fiscale concurrentie betekenen.
Moet de huidige solidariteit binnen de Unie, die dankzij de verschillende fondsen wordt verwezenlijkt, verder worden ontwikkeld, voornamelijk met het oog op de uitbreiding? Dat zou inhouden dat de eigen middelen van de Unie worden verhoogd en dat de Europese Unie die rechtstreeks bij de burgers zou kunnen innen. Het zou de terugkeer naar het oorspronkelijke concept van de financiële autonomie betekenen.
In hoeverre willen we een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid ontwikkelen en de gerechtelijke en politiesamenwerking tussen de lidstaten versterken? Hoever willen we gaan met de invoering van de gemeenschappelijk besluitvorming, middelen en buitenlandse vertegenwoordiging voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid? Zijn we, na de headline goal te hebben vastgelegd, bereid de nodige middelen in te zetten om ons Europees veiligheids- en defensiebeleid geloofwaardig te maken?
Het spreekt vanzelf dat de discussie over de grond van de zaak moet voorafgaan aan het debat over de instellingen, maar ze moet ook aanleiding geven tot een gedachtewisseling over de institutionele gevolgen. Hoe willen we ons opzet verwezenlijken?
Dat brengt ons bij het vraagstuk van de democratische legitimiteit en van de transparantie. Die vragen komen bij de verklaring van Nice op de voorgrond. Er is geen gebrek aan onderwerpen die in dat opzicht dienen te worden behandeld. Hoe kan het interinstitutioneel evenwicht worden verzekerd? Hoe kan de democratische controle, in het bijzonder op het vlak van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en van het binnenlands en justitiebeleid, worden verbeterd? Hoe kunnen de vereenvoudiging van de verdragen en een betere definitie van de bevoegdheden bijdragen tot meer transparantie? Blijven de doeltreffendheid en de samenhang van ons beleid actuele vraagstukken? Moeten we om efficiënter te zijn onze financiële middelen vergroten, onze beslissingen bij meerderheid van stemmen nemen of andere methodes aanwenden, zoals de nauwere samenwerking? Moeten we, teneinde de samenhang van onze acties te garanderen, op termijn de drie bestaande pijlers op een enkele samenwerkingsmethode afstemmen?

C'est ce débat qui constitue la plus belle promesse de Nice et qui doit mobiliser toutes nos énergies. Ce débat vient à son heure. L'Europe est née, il y a 50 ans, dans un contexte géopolitique et socio-économique radicalement différent du nôtre. Les élargissements successifs de l'Union modifient nécessairement la portée du projet de ses fondateurs. Le Traité de Nice est une première réponse utile mais très limitée au défi que représente l'extension géographique de l'Union. Enfin et surtout, l'Europe est aujourd'hui devenue l'affaire des peuples dans la vie desquels elle est entrée de plain-pied, d'où la nécessité que la légitimité démocratique de l'Union européenne ne soit pas moindre que celle des États.
Comme je le déclarais en janvier dernier à Lisbonne, notre objectif aujourd'hui doit être de refonder le processus d'intégration européenne sur des bases démocratiques, c'est-à-dire, sur des bases redéfinies avec la participation du citoyen. Il ne s'agira ni plus ni moins, que de transformer l'Union européenne en une véritable Union politique, d'engager un processus constitutionnel, que ce mot soit employé ou non, bref d'ancrer la démocratie et ses valeurs dans la construction européenne.
Je voudrais vous soumettre quelques premières réflexions personnelles sur ce large débat qu'avec la présidence suédoise nous allons initier. Tout d'abord, il est évident que ce débat ne peut se focaliser sur les seuls quatre thèmes spécifiques mentionnés dans la Déclaration de Nice. J'imagine fort mal que la « Kompetenzabgrenzung » ou la simplification des traités puissent susciter un vaste débat populaire. Celui-ci doit être l'occasion de poser les vraies questions intéressant le citoyen européen. Que voulons-nous entreprendre ensemble ?
Grâce au marché intérieur et à l'union économique et monétaire, l'Union européenne dispose d'un solide socle économique. Faut-il continuer à développer ce socle économique en poursuivant l'élimination des obstacles restants à la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ? Ceci impliquerait entre autres une harmonisation accrue des normes en matière de santé et d'environnement, ainsi qu'une élimination de la concurrence fiscale dommageable.
De même, la solidarité qui s'est concrétisée au sein de l'Union grâce aux différents Fonds doit-elle encore être développée, notamment en vue de l'élargissement ? Ceci pourrait impliquer une augmentation des ressources propres de l'Union que celle-ci pourrait lever directement auprès de ses citoyens. Ce serait ainsi un retour au principe originel de l'autonomie financière de l'Union.
Autres exemples. Jusqu'où voulons-nous développer une politique commune en matière d'asile et d'immigration, et renforcer la coopération judiciaire et policière entre États membres ? De même, jusqu'où voulons-nous aller dans la mise en place d'un centre de décision, de moyens et d'une représentation extérieure communs pour la politique étrangère et de sécurité commune ? Pareillement, après avoir décidé le headline goal, sommes-nous prêts à engager les moyens nécessaires pour donner toute sa crédibilité à notre politique européenne de sécurité et défense ?
Cette discussion sur la substance doit nécessairement précéder le débat sur les institutions. Mais bien évidemment, cette discussion doit aussi avoir pour prolongement ses conséquences institutionnelles. Comment voulons-nous réaliser ce que nous voulons entreprendre ?
Ceci pose la question de la légitimité démocratique et celle de la transparence, questions elles-mêmes mises en exergue dans la Déclaration de Nice. Les sujets à aborder à cet égard ne manquent pas. Comment assurer l'équilibre interinstitutionnel ? Comment améliorer le contrôle démocratique, en particulier dans les domaines de la PESC et de la JAI ? S'agissant de la transparence, quelle contribution peuvent y apporter la simplification des traités et une meilleure définition des compétences ? Enfin, l'efficacité et la cohérence de nos politiques demeurent des questions actuelles. Pour être plus efficaces, nous faut-il accroître nos ressources financières, nos décisions à la majorité ou utiliser d'autres méthodes telles que les coopérations renforcées ? Pour garantir la cohérence de nos actions, nous faut-il à terme aligner les trois piliers existants sur une seule méthode de coopération ?

Zoals u weet, zal dit publieke debat vandaag in Brussel op gang worden gebracht met een gemeenschappelijke verklaring van het Zweedse voorzitterschap, de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Europese Commissie en het toekomstige Belgische voorzitterschap. Het is duidelijk dat de nationale parlementen in dit debat een essentiële rol spelen.
Dit debat is ongetwijfeld de belangrijkste innovatie van de Top van Nice, want het is de eerste keer in het eenmakingsproces dat de burger rechtstreeks inspraak krijgt. We moeten deze inspraak van de verschillende niveaus en categorieën van de burgermaatschappij aanmoedigen. Dit debat moet volgens mij na Laken worden voortgezet en het gevoerde beleid moet aantonen dat met de resultaten ervan rekening wordt gehouden.
Het Belgische voorzitterschap moet dit debat niet afsluiten, maar het is onze verantwoordelijkheid het op gang te brengen en te begeleiden. Het is ons doel tijdens de Europese Raad van Brussel-Laken een overeenkomst te bereiken over het verloop van dit proces, met een voorbereidende fase in 2002 en 2003 en een nieuwe IGC in 2004. Laken zal een etappe zijn in dit proces, dat daarna verder moet worden uitgebouwd. Het zal echter wel een belangrijke etappe zijn die de bakens moet uitzetten voor wat later volgt.
Wat we in Laken zullen doen, zal onvermijdelijk voortvloeien uit het aan de gang zijnde debat, de voorbereiding door het Zweedse voorzitterschap en de initiatieven die het Europees Parlement, de Commissie en de lidstaten zullen nemen. We willen ook de kandidaat-landen bij dit debat betrekken.
Ik kan u verzekeren dat we op onze weg naar Laken en ook daarna, geïnspireerd en geleid zullen worden door onze grootse visie op de Europese eenmaking. Daarom is het essentieel dat we het eens worden over een reflectie- en onderhandelingsproces dat, zowel qua vorm als qua inhoud, vernieuwend moet zijn vergeleken met de methodes die we tot nog toe gebruikten. We moeten de Europese eenmaking een elan geven dat de geesten en harten kan beroeren. Europa heeft weer dromers nodig, mensen met een visie op de toekomst en met verbeeldingskracht. Ik ben ervan overtuigd dat de inspraak van de burgers daartoe zal bijdragen.

Comme vous le savez, ce vaste débat public sera lancé aujourd'hui même à Bruxelles par une déclaration commune de la présidence suédoise, de la présidence du Parlement européen, du président de la Commission européenne et de la future présidence belge. Il est clair que les parlements nationaux joueront également un rôle tout à fait essentiel dans ce débat.
Ce débat est sans doute l'innovation la plus significative du sommet de Nice, car c'est la première fois dans la construction européenne que la parole est directement donnée au citoyen. Nous devons encourager cette prise de parole aux différents échelons et catégories de la société civile. Ce débat ouvert doit à mon sens se prolonger bien au-delà de Laeken et il reviendra aux politiques de démontrer qu'ils sont capables de prendre en compte les résultats de ce débat.

Il n'appartiendra pas à la présidence belge de conclure ce débat, mais nous aurons la responsabilité charnière d'assurer son lancement et son encadrement. Notre objectif est d'arriver, lors du Conseil européen de Bruxelles-Laeken, à un accord fixant les paramètres de ce processus dont la phase préparatoire devrait se dérouler en 2002 et 2003 pour aboutir à la nouvelle CIG prévue en 2004. Laeken sera une étape dans un processus qui devra pouvoir continuer à s'enrichir par la suite. Mais il s'agira d'une étape importante qui devrait fixer des balises à cet effet.
Ce que nous ferons à Laeken sera forcément le fruit du débat en cours, de la préparation acquise par la présidence suédoise et des initiatives que prendront le Parlement européen, la Commission et les États membres. Nous aurons également le souci d'associer à ce débat les pays candidats.
Je puis vous assurer que sur le chemin de Laeken et au-delà, nous serons inspirés et guidés par la vision ambitieuse que nous avons de la construction européenne. C'est pourquoi il est primordial que nous nous mettions d'accord sur un processus de réflexion et de négociation qui, tant sur le fond que sur la forme, devra innover par rapport aux méthodes que nous avons employées jusqu'ici. Nous devons redonner à la construction européenne un pouvoir d'évocation capable d'entraîner les esprits et les coeurs. L'Europe a à nouveau besoin de rêveurs, de ceux qui forcent l'avenir, qui forcent l'imaginaire. Je suis convaincu que donner la parole aux citoyens y contribuera.

Het Verdrag van Nice en de uitbreiding: mogelijkheden en moeilijkheden

Le Traité de Nice et l'élargissement : possibilités et difficultés

(Voorzitter: de heer Philippe Mahoux, senator, voorzitter van het Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden)

(Présidence de M. Philippe Mahoux, sénateur, président du Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes)

De voorzitter. - Ik herinner eraan dat het Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden samengesteld is uit leden van de Senaat, van de Kamer en van het Europees Parlement. Vanuit het oogpunt van de interparlementaire samenwerking is dit een interessante en vooral originele structuur.
Vóór de Top van Nice hebben we binnen deze commissie lang gediscussieerd over de leftovers, de nauwere samenwerking en het Europees Handvest van de grondrechten.
Het is bijzonder belangrijk dat we de resultaten van de Top van Nice beoordelen. De verwachtingen waren zeer hooggespannen en we zullen met aandacht luisteren naar het oordeel van de eminente sprekers. De top riep overigens nogal wat gemengde gevoelens op.
De Top van Nice moest een synthese maken van de Europese uitbreiding en verdieping. Het is bijgevolg belangrijk dat deze eerste vergadering handelt over de mogelijkheden en moeilijkheden van het Verdrag van Nice en de uitbreiding.
Ik geef onmiddellijk het woord aan professor Franklin Dehousse, die professor is aan de Luikse universiteit. Tot 1999 vervulde hij een onderwijsopdracht in het Europacollege. Hij vertegenwoordigde België op vorige IGC's en we zijn dus bijzonder benieuwd zijn mening terzake te horen.

M. le président. - Il me semble important de rappeler que le Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes est une instance qui réunit des membres du Sénat, de la Chambre des représentants et du Parlement européen. En termes de collaboration interparlementaire, c'est une structure intéressante, dont il faut souligner l'originalité.
Avant le sommet de Nice, nous avons longuement discuté au sein de cette commission des leftovers, de coopération renforcée et de la Charte des droits fondamentaux.
Il est extrêmement important de faire le bilan du sommet de Nice. Les espoirs étaient très grands et nous entendrons avec intérêt quelques éléments d'appréciation formulés par les éminents intervenants. Il semble toutefois que cette appréciation soit mitigée à certains égards.
Le sommet de Nice devait permettre de faire la synthèse de l'élargissement et de l'approfondissement de l'Europe. Il est donc important que cette première session soit consacrée aux possibilités et difficultés du Traité de Nice et de l'élargissement.
Je vais immédiatement donner la parole au professeur Franklin Dehousse qui est professeur à l'université de Liège. Il a exercé une charge d'enseignement au Collège d'Europe jusqu'en 1999. Il a été représentant du gouvernement belge lors de précédentes CIG et nous sommes donc très intéressés de connaître son avis sur la question.

De heer Franklin Dehousse. - Ik wil het hebben over de uitbreiding, het Verdrag van Nice en de toekomst. Eerst wil ik echter enkele woorden van dank uitspreken. Een eerste dankwoord richt ik tot de voorzitter van de Senaat, die dit noodzakelijke debat organiseerde. Vooraleer te spreken over wat na Nice moet komen, is het inderdaad belangrijk stil te staan bij wat in Nice gebeurde. Mijn enthousiasme voor dit initiatief heeft ook te maken met het feit dat personen uit verschillende milieus bij de discussie worden betrokken. Ik dank ook de politieke fracties van het bureau van de Senaat die me hebben gevraagd de synthesenota op te stellen. Dit is een belangrijke maar hachelijke opdracht, die ik nederig tot een goed einde heb willen brengen.
Ten slotte ben ik u ook bijzonder dankbaar voor uw uitnodiging omdat dit spreekgestoelte bij mij een speciaal familiegevoel oproept. Bij de bekrachtiging van de meeste van de eerste Europese verdragen was mijn grootvader immers rapporteur van de commissie Buitenlandse zaken, wat het belang verklaart dat ik aan het begrip erfenis hecht. Ik was bijzonder gelukkig toen ik de minister van Buitenlandse Zaken in Nice hoorde uitleggen dat we een erfenis moesten verdedigen, niet omdat de traditie tot elke prijs in eer moet worden gehouden, maar omdat deze erfenis ons zoveel heeft bijgebracht en dat we soms geneigd zijn dit te vergeten.
Ik kom nu tot mijn eerste punt: de uitbreiding. Voor een vergadering die de Europese realiteit zo goed kent, zal ik hierover niet lang uitweiden. We weten dat dit een nieuwe uitdaging betekent. Een belangrijke uitdaging ook, zowel omwille van de kansen die ze biedt als omwille van de gevaren die ze inhoudt. De politiek ziet zich geplaatst voor een moeilijke evenwichtsoefening tussen deze risico's en kansen. Ik zeg dit met de nodige nederigheid want een beoordeling van het Verdrag van Nice ligt bijzonder moeilijk. Omdat ik aan een aantal Europese raden heb deelgenomen, heb ik begrip voor de moeilijkheden waarvoor diegenen die dag na dag bij dit proces betrokken zijn, zich geplaatst zien. De moeilijkheden zijn enorm en zijn zowel technisch - bepaalde teksten hanteren een onbegrijpelijke taal - als politiek van aard: het komt erop aan in duidelijk bewoordingen aan de publieke opinie duidelijk te maken wat er gebeurt. Dat is een bijzonderlijk moeilijke opdracht. Ook de fysieke inspanning die bij dergelijke topontmoetingen moet worden geleverd, mag niet worden onderschat. Rekening houdend met het moeilijke verloop, moet men toch een grote voorzichtigheid aan de dag leggen als men de resultaten beoordeelt.
In Nice zijn een aantal problemen gerezen. Persoonlijk ben ik na veel studie tot het besluit gekomen dat, zoals de minister zeer juist zegde, vooruitgang werd geboekt, maar dat er daarnaast ook nog een reeks problemen blijven bestaan. De politiek moet vooruitgang en problemen afwegen. Mijn opdracht is niet de gegrondheid van de ratificatie te beoordelen, maar het debat te verhelderen.
Het belangrijkste probleem van Nice was dat iedereen in feite overal aanwezig wilde zijn en alles wilde controleren. Op die manier heeft men in zeker opzicht een mechanisme tot stand gebracht dat moeilijker te besturen zal zijn. Die aanwezigheids- en controledrang is de rode draad die door alle belangrijke verdragsbepalingen loopt. Dat is de reden waarom er bij mij twijfels groeien als ik bijvoorbeeld in het verslag van het Europees Parlement lees dat de voorzitter van de Commissie, na eerst betreurd te hebben dat men niet verder was gegaan, vaststelt dat het Verdrag de uitbreiding mogelijk maakt. Ik vrees dat, als deze beweringen niet helemaal gegrond blijken, dit tot een groot misverstand met de publieke opinie kan leiden en dit de personen die dit verklaarden, over enkele jaren in moeilijkheden kan brengen.
Ik kom nu tot het tweede punt, de beoordeling van het Verdrag van Nice.

M. Franklin Dehousse. - Je voudrais aborder trois points : l'élargissement, le Traité de Nice et le futur. Mais auparavant, j'exprimerai une série de remerciements. Le premier s'adresse au président du Sénat pour avoir organisé ce débat qui me paraît absolument nécessaire dans la situation actuelle. Avant de discuter de l'après-Nice, il est en effet utile de bien réfléchir à ce qui s'est passé à Nice. J'accueille cet événement avec d'autant plus d'enthousiasme que je trouve fondamental de mêler des personnes provenant de différents cercles pour discuter de la question. Je remercie également le Bureau du Sénat dont les différentes formations politiques m'ont confié la mission de rédiger la note de synthèse. C'est un honneur périlleux dont je mesure toute la charge. J'ai essayé de l'assumer avec humilité et du mieux que je pouvais.
Enfin, je vous remercie d'autant plus de votre invitation que je viens à cette tribune mû par un sentiment familial particulier. En effet, mon grand-père a été le rapporteur de la commission des Affaires étrangères dans la ratification de la plupart des premiers traités européens, ce qui explique mon intérêt personnel pour la notion d'héritage. J'ai été particulièrement heureux lorsque j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères expliquer à Nice qu'il existait un héritage qui méritait d'être défendu, non pour le plaisir de défendre la tradition, je m'empresse de le dire, mais parce que cet héritage nous a apporté énormément de choses que nous avons parfois tendance à oublier. À l'heure actuelle, il est difficile d'assumer cet héritage.
J'en viens à mon premier point : l'élargissement. Je ne vais pas m'étendre longuement devant une assemblée aussi bien informée sur les réalités européennes. Nous savons qu'il s'agit d'un nouveau défi. Ce défi est grand à la fois par les opportunités qu'il nous offre et par les risques qu'il présente. C'est dans la gestion de l'équilibre entre les risques et les opportunités que se situe aujourd'hui la difficulté de la fonction politique. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que l'évaluation du Traité de Nice est très difficile. Ayant participé à un certain nombre de conseils européens, je mesure la difficulté de ceux qui sont impliqués au jour le jour dans le processus. Cette difficulté est énorme tant sur le plan technique - certains textes s'apparentent parfois à un langage cabalistique - que politique : il s'agit d'expliquer en termes simples à l'opinion publique ce qui se passe. C'est une mission extrêmement ardue. Même la difficulté physique est parfois considérable, quand on voit le déroulement des sommets. Mesurant toute la difficulté du processus, il faut avoir une approche extrêmement prudente quant à l'appréciation des résultats.
Cela dit, certains problèmes se sont posés à Nice. Personnellement, après une étude assez longue, je suis arrivé à la conclusion, comme le ministre l'a dit très justement, qu'il existait une série de progrès et une série de problèmes. Toute la responsabilité du politique consistera à faire la balance entre les progrès et les problèmes. Ma mission ne consiste pas à discuter du bien-fondé de la ratification, mais à éclairer le débat.
Le problème majeur de Nice, c'est que tout le monde voulait en fait être présent partout et tout contrôler. Ce faisant, on a créé à certains égards une machine qui va peut-être devenir plus difficile à gouverner. Cet appétit de présence et de contrôle est le fil rouge qui relie toutes les dispositions importantes du traité. C'est la raison pour laquelle j'ai des doutes lorsque je lis, par exemple, dans le compte rendu du Parlement européen que le président de la commission, après avoir exprimé tous ses regrets qu'on ne soit pas allé plus loin, affirme que ce traité ouvre la possibilité de l'élargissement. J'ai des craintes, car si ces affirmations ne se révélaient pas totalement fondées, cela risquerait de créer, pour l'institution, un grand malentendu avec l'opinion publique, voire dans quelques années de causer des problèmes aux personnes qui auront posé ce diagnostic.
J'en arrive au deuxième point qui est l'évaluation du Traité de Nice.

Het is moeilijk om het Verdrag van Nice te evalueren. Toch moeten de voor- en de nadelen van de bekomen resultaten tegen elkaar worden afgewogen. Dat is zo voor alle onderhandelingen. Er zijn immers compromissen gesloten. Dat is normaal. De positieve en de negatieve punten moeten worden bekeken.
Inzake de mensenrechten werden er positieve resultaten geboekt. Ook de verbetering van de rechterlijke instellingen is van belang in het licht van de uitbreiding. In een aanzienlijk aantal nieuwe materies zullen voortaan beslissingen met gekwalificeerde meerderheid worden genomen. Dit zal onder andere het geval zijn voor de benoemingen, meer in het bijzonder de benoeming van de voorzitter van de commissie, voor het handelsbeleid en voor het immigratie- en asielbeleid.
Verder zijn er neutrale punten: de samenwerking wordt versterkt, maar ze wordt op een aantal punten geblokkeerd.
Nu kom ik bij de negatieve punten. Voor de cohesie van de commissie werd nog geen definitieve oplossing gevonden. Op dit probleem moet worden teruggekomen. In de komende jaren zal de commissie wellicht worden uitgebreid, maar de bevoegdheid van de voorzitter zal misschien worden afgezwakt. De zaken zullen er dus niet gemakkelijker op worden.
Het belangrijkste probleem blijft echter het besluitvormingsproces. Dit proces wordt immers ingewikkelder. De complexiteit van het besluitvormingsproces kan de opvattingen over de ratificatie van het Verdrag en de visie op de toekomst beïnvloeden. Dat is een cruciaal probleem.

Il est difficile d'évaluer le Traité de Nice. Nous devons cependant mettre en balance les avantages et les inconvénients des résultats obtenus. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour toutes les négociations. Il a en effet fallu trouver des compromis, ce qui est normal. Il nous faut examiner les points positifs et négatifs.
Des résultats positifs ont été enregistrés en matière de droits de l'homme. L'amélioration des institutions juridictionnelles est également importante dans le cadre de l'élargissement. Un certain nombre de nouvelles matières exigeront dorénavant des décisions à la majorité qualifiée. Ce sera notamment le cas pour les nominations, en particulier la nomination du président de la commission, pour la politique commerciale ainsi que pour les politiques en matière d'immigration et d'asile.
Il y a également des points neutres : la coopération est renforcée mais reste bloquée pour certains points.
J'en viens à présent aux points négatifs. Il nous faudra revenir au problème de la cohésion de la commission pour lequel aucune solution définitive n'a encore été trouvée. Il est probable que la commission sera élargie au cours des prochaines années mais la compétence du président sera peut-être affaiblie. Les choses n'iront donc pas en se simplifiant.
La complexification du processus décisionnel reste cependant le problème le plus important car elle peut avoir une influence sur les conceptions de la ratification du Traité ainsi que sur la vision du futur. Il s'agit là d'un problème crucial.

(In het Engels) Dat brengt mij tot mijn derde punt: de toekomst van Europa. De interessantste verklaring over de toekomst van Europa is wellicht die van minister Gabriëls, maandag op de Landbouwraad. Hij zei daar: "Ik zie wat nu gebeurt met vijftien lidstaten en ik vraag mij af wat zal gebeuren als we met zevenentwintig zijn". Dat verwoordt het probleem inzake de toekomst beter dan een parlementair of academisch debat. De heer Gabriëls had ook nog kunnen zeggen: "Ik vraag mij af wat zal gebeuren als wij met zevenentwintig Staten zijn en ook nog de regels van het Verdrag van Nice moeten naleven."
Ik heb de verklaring van president Chirac in Nice gelezen waarin hij zegt dat het normaal is dat elke Staat zijn eigen belangen verdedigt. Dat is waar, maar ik vraag mij af wat de resultaten zullen zijn. Heeft Frankrijk echt gewonnen? Ik geloof het niet. Ik denk niet dat Duitsland gewonnen heeft, of België of Nederland. Als ik het Verdrag lees, denk ik eerder dat iedereen verloren heeft. Als het besluitvormingsproces complexer wordt, zal iedereen er misschien veel bij verliezen. Wat zal de toekomst van de Franse landbouw zijn als de Landbouwraad zevenentwintig leden telt en elk lid meer mogelijkheden heeft om de beslissing te blokkeren?
Als de werking van het institutionele systeem moeilijker wordt, zal dat voor iedereen meer kosten. Dat geldt in het bijzonder voor de kandidaat-landen, want de instellingen beschermen de zwakste landen. Ik vrees dat, als er minder stabiliteit is voor de aanpassing van het landbouwbeleid, van de structuurfondsen of van de begroting, de kandidaat-landen daarvan het eerste slachtoffer zullen zijn.
We moeten ons bewust zijn van die risico's en we moeten voorzichtig zijn voordat we verklaren dat Europa klaar is voor de uitbreiding. We mogen geen ernstige misverstanden veroorzaken bij de openbare opinie. De mensen zullen ons over enkele jaren herinneren aan deze verklaringen.
Ik zie niet goed wat de uitkomst zal zijn van de huidige debatten en ik kan u niet zeggen wat ik denk van de ratificatie. Ik ben ervan overtuigd dat de beslissing zeer moeilijk zal zijn. Als u niet ratificeert, zorgt u voor problemen. Er zullen vragen gesteld worden over de gevolgen voor de kandidaat-landen. Men zal zich afvragen hoe de uitbreiding moet worden afgehandeld. Als u wel ratificeert, zullen er ook problemen rijzen. Wat zult u de openbare opinie over enkele jaren vertellen als ze klaagt over het Europees beleid? Dit zeg ik niet alleen voor de huidige lidstaten, maar ook voor de kandidaten. Wat zult u de Hongaarse landbouwproducenten zeggen, wat zult u de staalarbeiders in Silezië zeggen? We moeten zeer voorzichtig zijn.
Ik heb geen kant-en-klaar antwoord. Mijn rol bestond erin het debat op gang te trekken, niet te beslissen. De beslissing is uw bevoegdheid. Ik wil alleen benadrukken dat, wanneer men een discussie voert over de instellingen, men een discussie voert over het lot van een structuur die één van de grootste successen van de twintigste eeuw is, maar ook over het leven van de mensen, over het voortbestaan van bedrijven, over het creëren of verliezen van werkgelegenheid.
Ik ben mij bewust van de problemen en van de belangrijke verantwoordelijkheid van de parlementsleden en ik hoop dat deze inleiding beantwoordt aan uw vraag. Ik dank de voorzitter van de Senaat voor de organisatie van dit debat dat, naar ik vrees, ons de komende jaren zal blijven bezighouden.

(En anglais) J'en arrive à mon troisième point : le futur de l'Europe. La déclaration la plus intéressante au sujet de l'avenir de l'Europe est peut-être celle faite par le ministre belge, M. Gabriëls, lundi lors du Conseil de l'Agriculture. Il a dit : « Je vois ce qui arrive maintenant avec quinze États membres et je me demande ce qui arrivera quand nous serons vingt-sept. » Voilà la question de l'avenir bien davantage que le débat parlementaire ou académique. Et M. Gabriëls aurait pu poser une seconde question : « Je me demande ce qui arrivera quand nous aurons vingt-sept États membres plus les règles du Traité de Nice. »
J'ai lu la déclaration du président Chirac à Nice disant qu'il est normal que chaque État membre défende ses intérêts. C'est vrai, mais je m'interroge sur les résultats. Est-ce que la France a vraiment gagné ? Je ne le crois pas. Je ne pense pas que l'Allemagne a gagné, ni la Belgique, ni les Pays-Bas. En lisant le Traité, je crois plutôt que tous y ont perdu. Si le processus de prise de décision devient plus complexe, tout le monde y aura peut-être perdu beaucoup. Quel sera l'avenir de l'agriculture française quand le Conseil de l'Agriculture comptera vingt-sept membres avec une possibilité accrue pour chacun de bloquer la décision ?
Si le fonctionnement du système institutionnel devient plus difficile, cela va coûter plus cher à tout le monde. C'est particulièrement vrai pour les pays candidats à l'adhésion, car les institutions protègent les pays les plus faibles. Je crains qu'en cas de stabilité réduite pour adapter les politiques agricoles, pour adapter les fonds structurels, pour adapter le budget, les premiers frappés seront les pays candidats.
Il faut être conscients de ces risques et être prudents avant de déclarer que l'Europe est prête à l'élargissement. Il ne faudrait pas créer de graves malentendus dans l'opinion publique. Les gens nous rappelleront ces déclarations dans quelques années.
Je ne vois pas bien l'issue des débats actuels et je suis incapable de vous dire ce que je pense au sujet de la ratification. Je suis convaincu que la décision sera très difficile à prendre. Si vous ne ratifiez pas, vous créerez des problèmes. On s'interrogera sur les implications pour les pays candidats. On se demandera comment gérer l'élargissement. Si vous ratifiez, vous aurez aussi des problèmes. Qu'allez-vous expliquer à l'opinion publique dans quelques années quand elle se plaindra des politiques européennes ? Je le dis non seulement pour les États membres actuels mais tout autant pour les candidats. Qu'allez-vous expliquer aux producteurs agricoles hongrois, qu'allez-vous expliquer aux travailleurs de la sidérurgie en Silésie ? Il faut être très prudents.
Je n'ai pas de réponse toute faite. Mon rôle était d'amorcer le débat, non la décision. La décision relève de votre responsabilité. Je veux simplement mettre en exergue le fait que quand on discute des institutions, on discute du sort d'une structure qui constitue l'un des plus grands succès du vingtième siècle mais aussi de la vie des gens, de la survie des entreprises, de la perte ou de la création d'emplois.
Je mesure bien les difficultés et l'ampleur des responsabilités des membres du parlement et j'espère que cette introduction aura rencontré votre demande. Je remercie le président du Sénat pour l'organisation de ce débat dont je crains qu'il continuera à nous hanter dans les années à venir.

De voorzitter. - Ik geef nu het woord aan Europees Commissaris Barnier, belast met het regionaal beleid. Hij heeft een bijzonder belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding van de top van Nice. Vóór deze top hadden wij de eer en het genoegen hem te verwelkomen in het Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden. Wij zouden dus graag weten wat zijn mening is na deze top.

M. le président. - Je vais maintenant passer la parole au commissaire européen Barnier, chargé de la politique régionale. Il a rempli un rôle extrêmement important lors de la préparation du sommet de Nice. Avant ce sommet, nous avions eu le plaisir et l'honneur de le recevoir au sein du Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes. Nous aimerions donc connaître son avis après le sommet.

De heer Michel Barnier. - Het verheugt mij u opnieuw te ontmoeten. Ik groet de Belgische senatoren, hun voorzitter Armand De Decker, en de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik kende deze zaal nog niet, maar ze herinnert mij eraan dat ik, in mijn eigen land, eerst volksvertegenwoordiger geweest ben en nadien senator. Ik bevind mij dus opnieuw in een atmosfeer van serene macht, van de macht van de ideeën.
Net als Franklin Dehousse dank ik Armand De Decker en, meer in het algemeen, de Belgische federale parlementsleden omdat zij het voorbeeld geven voor het debat dat nu moet worden gevoerd. Wij hebben het al willen aangaan met de dialoog over Europa en de geregelde contacten met de nationale parlementen, waarop ik mij persoonlijk toeleg. Deze aanpak van de institutionele aangelegenheden behoorde niet tot de geplogenheden van de Europese Commissie. Daarom kwam ik met u van gedachten wisselen.
U geeft het voorbeeld voor een debat dat dit jaar moet worden georganiseerd, in eerste instantie waarschijnlijk gedecentraliseerd in elke lidstaat en, heren ministers en ambassadeurs van de kandidaat-landen, misschien ook in uw nationale parlementen. Vorige week was ik in Praag. Ik heb daar dezelfde behoefte gevoeld aan dialoog, aan informatie, aan het uitdrukken van overtuigingen en vragen. De nationale parlementen hebben in wezen een echte legitimiteit om dit debat te voeren. Academici, vertegenwoordigers van de civiele maatschappij en van de gedecentraliseerde overheden - de regio's - zouden er tot in 2002 en misschien nog later het bewustzijn van elk van onze lidstaten kunnen smeden en tot uitdrukking brengen. Daarmee zouden ze goed werk leveren met het oog op de tweede fase, die uiteraard meer gestructureerd zal verlopen, en die voorafgaat aan de intergouvernementele conferentie van 2004. Aangezien het om een hervorming van het Verdrag gaat, is het in ieder geval een nieuwe taak.
U hebt mij gevraagd u toe te spreken als één van de bewerkers van het Verdrag van Nice. Ik had inderdaad het genoegen om, naast voorzitter Romano Prodi, deel te nemen aan de volledige 350 uur besprekingen en aan de volledige Europese Raad van Nice. Ik kan u echter niet bevestigen of ik bijzonder fier en tevreden ben over dit gezamenlijk tot stand gebrachte werk. Ik had ook de gelegenheid uiting te geven aan mijn ontgoocheling. Die hield misschien verband met het enorme werk dat de Commissie verricht had. Zij is de hoedster en niet de bewaarster van de verdragen. Zo hebben wij dus, geïnformeerd door het belangrijke verslag van de wijzen - onder wie Jean-Luc Dehaene, hier aanwezig - en uitgaande van onze eigen werkzaamheden en overwegingen, op zeer heldere wijze en zonder gefilosofeer vastgesteld wat nodig was en blijft opdat wij gewoon zouden kunnen werken, vooruitgaan en beslissen met dertig in de plaats van vijftien.
De Commissie had dus zeer hard gewerkt aan de verduidelijking van de onderhandeling en het stellen van de diagnose voor elk van de instellingen. Dat is de reden van mijn ontgoocheling, maar ook van mijn gevoel dat dit verdrag nuttig is aangezien het punten van vooruitgang bevat. Franklin Dehousse heeft daar zo-even op gewezen.
Het is niet onbelangrijk dat het rechtssysteem van de Unie hervormd is en dat de het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie het vooruitzicht hebben gekregen dat ze zich kunnen uitspreken zonder verlenging van hun termijnen, die nu al zeer lang zijn.
Niet onbelangrijk - en dat is misschien het meest positieve punt van het Verdrag - is dat het in de toekomst gemakkelijker zal zijn om tot een nauwere samenwerking te komen, wat echter helemaal geen afbreuk mag doen aan het communautair acquis, dit aanzienlijke gemeenschappelijke erfgoed dat wij allen, of bijna allen, hebben opgebouwd, namelijk de eenheidsmunt en de eenheidsmarkt, en dat een verplicht acquis blijft voor ons allen en voor de landen die zullen toetreden. De nauwere samenwerking zal het mogelijk maken te verkennen wat nog mogelijk is buiten het acquis. Ik hou van het woord verkenner. Enkele landen, acht of misschien meer, zullen de volgende etappes verkennen. Het is immers moeilijk denkbaar dat we met dertig met zijn allen, altijd en tegelijkertijd zouden vooruitgaan, tenzij met het tempo van het minst gehaaste land. We weten dat er nu al landen zijn en dat er ook later landen zullen zijn die minder gehaast zijn dan andere.
Evenmin onbelangrijk is de duurzame regeling van de omvang van de Commissie, die nooit meer dan zesentwintig leden zal tellen en wier voorzitter meer macht krijgt. De Commissie mag wel een college blijven, ook al had ik iets anders gewild.
Naast deze punten van vooruitgang die het Verdrag nuttig maken, zie ik ook nog ontgoocheling en ongerustheid. De ontgoocheling houdt verband met de noodzaak om in een Europa met dertig landen te beslissen met een gekwalificeerde meerderheid en dus het vetorecht, dat een bron van onmacht en collectieve zwakheid is, terug te dringen.
Laat ons een symbolisch en belangrijk voorbeeld nemen voor de bedrijven, de burgers en de economie van Europa: over de handel ben ik in Nice tot in de vroege uurtjes in de clinch gegaan met Pascal Lamy om enige vooruitgang te boeken op het gebied van de gekwalificeerde meerderheid. Vraag de Amerikanen of de Japanners of ze wensen dat het vetorecht behouden blijft voor de vaststelling van de opdracht van de Commissie inzake handel. U mag er zeker van zijn dat ze zullen antwoorden: "Behoud toch dat vetorecht". We zouden nog andere voorbeelden kunnen vinden van dit onvermogen of van deze collectieve zwakheid met betrekking tot de unanimiteit als de huidige bevoegdheden van de Unie met dertig moeten worden beheerd, en dan heb ik het nog niet over de nieuwe bevoegdheden. Daarin schuilt onze grote teleurstelling. We moeten daar zeker nog op terugkomen.
Ik ben ongerust over de drievoudige meerderheid waarin de regeling inzake de stemming voorziet. Het zal nog moeilijker zijn om beslissingen te nemen, ze zullen nog complexer zijn en zo mogelijk nog minder verstaanbaar voor de burgers. Alles welbeschouwd is dit een nuttig verdrag, maar een verdrag voor de korte termijn.
De belangrijkste verdienste ervan is dat het Verdrag het licht van oranje op groen zet voor de toetredingsonderhandelingen en de uitbreiding van de Unie, die in 2004-2005 een feit zal zijn. Dit verdrag moet dus worden genomen voor wat het is.
Ik heb echter het gevoel dat de onderhandeling eerder internationaal dan Europees getint was en dat het er de deelnemers eerder om te doen was te zien hoe ze de anderen kunnen blokkeren dan na te gaan hoe we het best samen kunnen beslissen. De verklaring of het excuus is waarschijnlijk dat alle onderwerpen die we hebben aangeroerd betrekking hebben op de plaats, de rol en de invloed van de lidstaten in het systeem: het aantal stemmen in de Raad, het aantal Europese parlementsleden en commissarissen, het behoud van het vetorecht, namelijk de mogelijkheid om de anderen te blokkeren. Dat zijn moeilijke onderwerpen voor elk van de lidstaten. Volgens mij beantwoordt dit verdrag niet aan de uitdaging om op middellange en lange termijn een Unie van dertig landen politiek correct te laten functioneren. Dit verdrag moet wellicht wel worden geratificeerd, maar we moeten nog verder gaan.
Het bewijs overigens dat zij die over deze tekst hebben onderhandeld - onder wie ikzelf - niet helemaal een gerust geweten hadden, is dat ze, om vijf uur 's ochtends, zodra een overeenkomst was bereikt, in een bijlage bij deze tekst beslist hebben onmiddellijk een nieuwe onderhandeling aan te vatten over onderwerpen die ook een constitutionele dimensie hebben.
Laat ons die onderhandeling nu al aangaan. Namens de Europese Commissie en haar voorzitter, de heer Prodi, zeg ik dat we ons daartoe zullen verbinden, dat we ons ook van die taak goed zullen kwijten en onze rol zullen spelen, al is dat niet altijd gemakkelijk, in goede verstandhouding met het Europees Parlement - en ik ben blij dit te zeggen in aanwezigheid van de heren Napolitano en Elmar Brok, twee vooraanstaande figuren van dat Parlement - alsook de nationale parlementen en de verschillende regeringen en voorzitterschappen.
Mijns inziens zou het verkeerd zijn dit debat te beperken tot de vier constitutionele onderwerpen die in Nice zijn vastgelegd. Mijnheer De Decker, zelfs u gaat vandaag verder en u stelt fundamentele vragen die institutionele antwoorden of beslissingen in die zin vergen. We moeten echter beginnen met die vragen te stellen. U zal zich bezighouden met de geografische grenzen van de Unie, dat is een fundamentele en moeilijke vraag.
Ik kan er nog andere stellen. Moeten we meer integratie nastreven? Ik denk dat ik me niet vergis als ik zeg dat sommigen vinden dat we daarin al te ver gegaan zijn. Dat is nochtans het Europese voornemen sedert 1957: zonder verplichting - stap voor stap zoals Jean Monnet zei - samen gemeenschappelijke beleidsthema's en een stuk van onze soevereiniteit integreren, zodat we in een open wereld samen sterker staan dan elk land afzonderlijk. Ik heb het voorbeeld van de handel genomen, ik zou er andere kunnen vinden, die aantonen dat het vandaag nodig is op bepaalde gebieden een wat ik graag Europese soevereiniteit noem, te doen ontstaan die de nationale soevereiniteit niet opheft of vervangt, maar zich eraan toevoegt of ze sublimeert, vooral op de terreinen waarop die soevereiniteit een fictie geworden was.
Willen we meer integratie of niet? Met die vraag bedoel ik dat Europa meer is dan een supermarkt, dat ze nog meer een democratische en humanistische gemeenschap moet worden, dat ze ooit moet worden wat Tony Blair in Warschau not a superstate but a superpower noemde. Het deed me plezier - en ik heb hem dat ook gezegd - dat hij één van de eerste malen als Brits eerste minister sprak over dit Europa van de macht en niet over een Europa van de markt.
Het deed me ook om een andere reden plezier. Het was de eerste maal sedert Winston Churchill dat ik een Brits eerste minister generaal De Gaulle hoorde citeren. (Men glimlacht) Dat is echter een persoonlijke bedenking, en ik verplicht u niet ze te delen.
Als het dat is wat we willen, moeten we daarvoor de nodige middelen uittrekken en uit de geschiedenis van de Europese constructie weten we dat die middelen niet alleen intergouvernementeel kunnen zijn, want de intergouvernementele samenwerking heeft haar grenzen. Dat hebben we gezien bij de aanpak van de huidige crises van de gekkekoeienziekte en de aanzienlijke problemen inzake immigratie, netwerken en maffia.
Willen we meer integratie of niet? Ik voeg daar een tweede vraag aan toe die verband houdt met integratie: willen we meer solidariteit of niet? Als commissaris voor regionaal beleid stel ik voor dat u de tijd neemt om het cohesieverslag te lezen dat ik onlangs heb bekendgemaakt. Dat verslag, dat op internet staat, beschrijft de situatie, niet van de Vijftien, maar van de Zevenentwintig, met uiteraard een beeld van de situatie in Turkije.
U zal inzien wat deze Unie is, als u de kaarten ziet en de tekst leest. U zal toegeven dat meer solidariteit nodig is als wij trouw willen blijven aan het huidige Verdrag waarin cohesie een grote, plechtige doelstelling is.
Ik kom nu terug tot de vragen betreffende de methode en de instellingen. Hoe beheren we het huidige en toekomstige gemeenschappelijke vermogen volgens wat we willen doen, de plaats waar we samen naartoe willen? Hoe beheren we die Europese bevoegdheid, die zo duidelijk is afgebakend ten opzichte van de nationale en zelfs regionale bevoegdheden? Daarom ben ik ingegaan op de Duitse vraag - die trouwens niet alleen van belang is voor de Duitse Länder - om de bevoegdheden te verduidelijken. Dat is trouwens gemakkelijker gezegd dan gedaan, want we zouden het eerder moeten hebben over het op elkaar afstemmen van bevoegdheden.
Het is noodzakelijk om de Europese macht duidelijk af te bakenen, haar bevoegdheden duidelijk te omschrijven en aan te geven van wie ze afhangen.
Dan moeten we beslissen hoe we die macht gaan uitoefenen, hoe we ze efficiënter kunnen toepassen en meer legitimiteit geven. Zullen de burgers ooit een basistekst kunnen lezen, een grondwet waarin de rechten worden bekrachtigd door de wet of het Verdrag, waarin de plichten van de Staten duidelijk vermeld staan, waarin men leest wie wat doet en, vooral, als we het moeten hebben over nationale en Europese soevereiniteit, waarin de rol van de nationale parlementen, die ook iets te zeggen hebben over dit ernstig probleem, duidelijk beschreven wordt.
Mijnheer De Decker, als ik deze korte uiteenzetting moet zien als een element van dialoog met u, ben ik niet zozeer overtuigd van de noodzaak om naast het Europees Parlement een tweede kamer op te richten.
Het is zo al ingewikkeld genoeg. U hebt daarentegen wel een echt probleem aangeroerd door erop te wijzen dat de nationale parlementen hun mening zouden moeten kunnen geven aan de ministers. Die zouden echt wel meer naar hun parlementsleden moeten luisteren voordat ze zich in Brussel uitspreken. Misschien moet op dat gebied vooruitgang worden geboekt. Het zou mij persoonlijk niet storen dat in de Raad van ministers, een instelling die in zekere zin al een raad van de Staten is, - ik ben zelf al lid geweest van die Raad - de ministers voor een bepaald oriëntatie- of wetgevingsdebat worden bijgestaan door bekwame vertegenwoordigers van hun nationaal parlement. Het zou immers interessant zijn dat de ministers worden begeleid en bijgestaan voordat een beslissing wordt genomen, voordat ze het woord nemen of terwijl ze aan het woord zijn. Dat zou voor hen wellicht nuttiger zijn dan over een hele rist ambtenaren te beschikken, die overigens zeer bekwaam zijn.
Toen ik als minister deelnam aan de Milieuraad zou ik blij geweest zijn met de aanwezigheid van de twee voorzitters - van de Nationale Vergadering en van de Senaat - belast met milieuvraagstukken, om hen te kunnen raadplegen.
Misschien is dit een middel - maar er zijn er zeker nog andere - om ervoor te zorgen dat de nationale parlementen meer belang krijgen. We moeten er ons goed bewust van zijn dat het Europese beleid niet langer een buitenlands beleid is.
Tot zover de enkele belangrijke vragen die ik aan de orde wilde stellen. Ik verontschuldig mij, niet alleen omdat ik nogal lang heb gesproken, maar ook omdat ik nu naar de commissie moet, die zoals elke woensdag bijeenkomt.
We moeten het anders aanpakken. Dat is één van de lessen die ik heb geleerd uit de voorgaande onderhandelingen die zijn uitgemond in de verdragen van Amsterdam en Nice. De kanselarijen mogen zich geen meester maken van deze onderhandeling. Ze hebben uiteraard het laatste woord, net als de staatshoofden. Maar laat ons alstublieft het debat aangaan in de nationale parlementen, in het kader van een convent, van een interinstitutionele conferentie met alle gekozenen, met andere woorden alle leden van de nationale parlementen, de regeringen, de commissies, het Europees Parlement, zoals het geval was - met een zeer positief resultaat - voor het Convent voor de grondrechten.
Ik voeg er overigens aan toe dat de vertegenwoordigers van de kandidaat-landen hier thuishoren, want ze zijn rechtstreeks betrokken bij deze problematiek, of ze nu over enkele maanden of over enkele jaren toetreden.
We moeten het dus anders aanpakken, een debat met de burger aangaan, dit doortrekken tot een interinstitutioneel debat en ervoor zorgen dat de toekomstige intergouvernementele conferentie van 2004 het eindpunt is van de voorstellen die zijn uitgewerkt op basis van dit debat, op basis van de bijdragen van allen.
Mijnheer De Decker, ik herhaal dat ik verheugd ben dat het Belgisch federale Parlement, op uw initiatief, het voorbeeld geeft van het debat zoals het moet worden aangevat. Het is één van de wellicht niet voldoende, maar toch noodzakelijke voorwaarden die we moeten vervullen om in 2004 tot een echte hervorming te komen, nadat we de belangrijke vragen hebben gesteld en onze antwoorden hebben voorgesteld.

M. Michel Barnier. - Je suis heureux de vous retrouver et de saluer les parlementaires belges du Sénat, leur président, Armand De Decker, et les membres de la Chambre des représentants. Je ne connaissais pas encore cette enceinte mais elle me rappelle que, dans mon propre pays, j'ai eu l'honneur d'être sénateur après avoir été député. Je retrouve donc ici une atmosphère de force sereine, de force des idées.
Tout comme Franklin Dehousse, je remercie Armand De Decker et, d'une manière plus générale, les parlementaires fédéraux belges de donner l'exemple du débat qui doit s'ouvrir maintenant. Nous avions déjà cherché à l'entamer avec le dialogue sur l'Europe et les contacts réguliers - je m'y suis attaché personnellement - avec les parlements nationaux. Cette façon de procéder concernant les questions institutionnelles ne faisait pas partie des habitudes de la Commission européenne. Voilà pourquoi j'étais venu dialoguer avec vous.
Vous donnez l'exemple d'un débat qui, pendant cette année, devra être organisé, dans un premier temps, probablement de manière décentralisée dans chacun des États membres et peut-être aussi, messieurs les ministres et ambassadeurs des pays candidats, dans vos parlements nationaux. J'étais la semaine dernière à Prague. J'y ai ressenti le même besoin de dialogue, d'information, d'expression de convictions et de questions. Les parlements nationaux ont, au fond, une vraie légitimité pour mener ce débat. En leur sein, universitaires, représentants de la société civile et collectivités décentralisées - les régions - pourraient, jusqu'en 2002 et peut-être encore après, forger le sentiment de chacun de nos États membres et l'exprimer. Ils feraient ainsi du bon travail en vue de la deuxième phase, forcément plus structurée, qui précédera la conférence intergouvernementale de 2004. S'agissant d'une réforme du traité, il s'agira en tout cas d'un travail nouveau.
Vous m'avez demandé de m'exprimer en tant qu'un des ouvriers du Traité de Nice. J'ai en effet eu l'honneur de participer à l'intégralité des 350 heures de négociations et à la totalité du Conseil européen de Nice aux côtés du président Romano Prodi. L'ouvrier que j'ai été est-il extrêmement fier et satisfait du travail accompli collectivement ? Franchement, je ne peux l'affirmer. J'ai même eu l'occasion d'exprimer ma déception. Peut-être était-elle relative au travail considérable que la Commission avait réalisé. Celle-ci est la gardienne et non le conservateur des traités. Voilà comment, éclairés par le grand rapport des Sages - parmi lesquels Jean-Luc Dehaene, ici présent -, et à partir de nos propres travaux et de nos propres réflexions, nous avons établi, de manière extrêmement lucide et sans idéologie, ce qui était et reste nécessaire pour que l'on puisse tout simplement travailler, avancer, décider à trente au lieu de quinze.
La Commission avait donc beaucoup travaillé à éclairer la négociation et à poser le diagnostic pour chacune des institutions. Voilà la raison de ma déception mais aussi de mon sentiment que ce traité est utile puisqu'il comporte des avancées. Franklin Dehousse les a rappelées tout à l'heure.
Ce n'est pas négligeable d'avoir réformé le système juridictionnel de l'Union et d'avoir ouvert la perspective au Tribunal et à la Cour de Justice de se prononcer sans allonger leurs délais qui sont déjà très longs.
Ce n'est pas négligeable - et c'est peut-être le point le plus positif du traité - de faciliter les futures coopérations renforcées qui, en aucun cas cependant, n'autoriseront un quelconque détricotage de l'acquis communautaire, ce patrimoine commun considérable que nous avons réuni tous ensemble ou presque tous ensemble, qui reprend la monnaie unique, le marché unique et reste l'acquis obligatoire pour nous tous et pour tous ceux qui nous rejoindront. Les coopérations renforcées permettront d'éclairer le chemin au-delà de l'acquis. J'aime ce mot d'éclaireur. Quelques pays, huit ou peut-être plus, éclaireront les étapes suivantes. En effet, il est difficile d'imaginer qu'à trente, on puisse avancer tous ensemble, toujours et en même temps, sauf à progresser au pas du pays le moins pressé. Nous savons qu'il y a déjà maintenant et qu'il y aura plus tard des pays moins pressés que d'autres.
Ce n'est pas négligeable non plus d'avoir fixé assez durablement la taille de la Commission, qui n'aura jamais plus de vingt-six membres et dont le président jouit de pouvoirs renforcés. Cette Commission préserve aussi, même si j'avais souhaité autre chose, sa capacité à rester un collège.
Au-delà de ces avancées qui rendent le Traité utile, il me reste des déceptions et une inquiétude. Les déceptions portent sur le sujet principal qui est la nécessité dans une Europe de trente pays de décider à la majorité qualifiée et donc de faire reculer le droit de veto qui est une source d'impuissance, de faiblesse collective.
Prenons un exemple symbolique et important pour les entreprises, les citoyens et l'économie européenne : le commerce, au sujet duquel je me suis battu avec Pascal Lamy à Nice jusqu'au petit matin pour obtenir quelques progrès de la majorité qualifiée. Demandez aux Américains ou aux Japonais s'ils souhaitent que l'on maintienne le droit de veto pour la définition du mandat de la Commission en matière commerciale. Vous pouvez être sûrs de la réponse. Ils vous diront : « Gardez donc le droit de veto ». Nous pourrions trouver d'autres exemples de cette impuissance ou faiblesse collective qui s'attache à l'unanimité lorsqu'il s'agit de gérer à trente les compétences actuelles de l'Union, sans parler de nouvelles compétences. Voilà notre grande déception. Il faudra revenir sur le sujet.
Je suis inquiet de la complexité de la triple majorité que prévoit le système de vote. Les décisions seront plus difficiles à prendre, seront plus complexes, encore moins compréhensibles pour les citoyens si c'était encore possible. Au total, il s'agit d'un traité utile mais d'un traité de court terme.
Son principal mérite est de faire passer le feu de l'orange au vert pour les négociations d'adhésion et l'élargissement de l'Union qui sera effectif dans les années 2004-2005. Il faut donc considérer ce traité pour ce qu'il est.
J'ai cependant eu le sentiment d'une négociation davantage internationale qu'européenne et qu'au fond, l'objectif de chacun était plutôt de savoir comment bloquer les autres plutôt que d'étudier comment mieux décider ensemble. L'explication ou l'excuse est sans doute que tous les sujets que nous venons d'évoquer concernent la place, le rôle et l'influence des États membres dans le système : nombre de voix au Conseil, nombre de députés européens et de commissaires, maintien de la capacité de veto, c'est-à-dire de la possibilité de bloquer les autres. Ce sont des sujets difficiles pour chacun des États membres. Mais ce traité ne me semble pas à la hauteur du défi, à moyen et long termes, d'un fonctionnement politiquement efficace d'une union de trente pays. Il faut donc probablement ratifier ce traité mais aussi le dépasser.
La preuve d'ailleurs que ceux qui ont négocié ce texte - dont je fais partie - n'avaient pas tout à fait la conscience tranquille est que, à cinq heures du matin, aussitôt après avoir dégagé un accord, ils ont décidé, dans une annexe de ce texte, d'engager immédiatement une nouvelle négociation sur des sujets ayant également une dimension constitutionnelle.
Engageons-nous dès lors dans cette négociation. Au nom de la Commission européenne et de son président, M. Prodi, je veux dire que nous allons nous y engager, que là aussi nous allons tenir notre place et jouer notre rôle, même si ce n'est pas toujours facile, en bonne intelligence avec le Parlement européen - et je suis heureux de le dire devant MM. Napolitano et Elmar Brok, deux personnalités importantes de ce Parlement - les parlements nationaux et les différents gouvernements et présidences.
De mon point de vue, ce serait une erreur de limiter ce débat aux quatre sujets de nature constitutionnelle qui ont été fixés à Nice. D'ailleurs, aujourd'hui même, monsieur le président De Decker, vous les dépassez et vous posez des questions fondamentales qui demandent des réponses institutionnelles ou appellent des décisions de ce genre. Mais commençons par poser ces questions. Vous allez travailler sur les limites géographiques de l'Union, c'est une question fondamentale et difficile.
Pour ma part, je puis en poser d'autres. Doit-on aller vers davantage d'intégration ? Je crois ne pas me tromper en disant que certains considèrent qu'on est déjà allé trop loin dans cette voie. Mais tel est tout de même le projet européen depuis 1957 : intégrer ensemble, sans y être obligés - pas à pas, comme le disait Jean Monnet - des politiques communes et une part de notre souveraineté, de telle sorte qu'au sein de la société mondiale ouverte, nous soyons plus forts ensemble que chacun individuellement. J'ai pris l'exemple du commerce, et je pourrais en trouver d'autres, à propos de l'exigence d'aujourd'hui de faire émerger, dans certains domaines bien délimités, ce que je veux appeler une souveraineté européenne qui ne supprime ni ne remplace les souverainetés nationales mais qui s'y ajoute ou les sublime, notamment dans des domaines où celles-ci étaient devenues fictives.
Veut-on ou non plus d'intégration ? En posant cette question, j'exprime l'idée que l'Union est autre chose qu'un supermarché, qu'elle doit devenir, davantage encore, une communauté démocratique, humaniste ; qu'elle doit être un jour ce que Tony Blair appelait à Varsovie not a superstate but a superpower. Cela m'a fait plaisir - je le lui ai d'ailleurs dit - qu'il ait parlé, pour une des premières fois en tant que premier ministre britannique, de cette Europe puissance et non d'une Europe marché.
Cela m'a fait plaisir pour une autre raison. C'était la première fois, depuis Winston Churchill, que j'entendais un premier ministre britannique citer le général de Gaulle. (Sourires) Mais c'est une réflexion plus personnelle que je ne vous oblige pas à partager.
Si c'est ce que nous voulons, il faudra bien que nous nous en donnions les moyens et nous savons, par rapport à l'histoire de la construction européenne, que ces moyens ne peuvent pas seulement être intergouvernementaux puisque la coopération intergouvernementale a ses limites. On l'a vu pour le traitement des crises actuelles de la vache folle et des problèmes considérables en matière d'immigration, de réseaux et de mafia.
Veut-on ou non plus d'intégration ? J'ajoute une deuxième question qui est liée à l'intégration : veut-on ou non plus de solidarité ? En tant que commissaire à la Politique régionale, je vous propose de prendre le temps de lire le rapport sur la cohésion que je viens de rendre public. Ce rapport, qui est sur Internet, décrit la situation non pas des Quinze mais des Vingt-sept, avec évidemment une photographie de la situation en Turquie.
Vous verrez ce qu'est cette Union en voyant les cartes et en lisant le texte. Vous reconnaîtrez l'exigence de plus de solidarité, si nous voulons rester fidèles au Traité actuel qui fixe la cohésion comme un grand objectif solennel.
J'en reviens maintenant à des questions de méthode et d'institution. Selon ce que l'on veut faire, selon l'endroit où l'on veut aller ensemble, comment gère-t-on le patrimoine commun actuel et futur ? Comment gère-t-on ce pouvoir européen bien délimité par rapport aux pouvoirs nationaux, voire régionaux ? Voilà pourquoi j'ai approuvé la question allemande - qui n'intéresse d'ailleurs pas seulement les Länder allemands - de la clarification des compétences. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à dire qu'à faire car on devrait plutôt parler d'articulation des compétences.
Cet exercice est nécessaire : bien délimiter le pouvoir européen, préciser clairement ses compétences et indiquer de qui elles relèvent.
Ensuite, il convient de décider de la façon dont on va gérer ce pouvoir, comment on peut lui donner davantage d'efficacité et de légitimité. Les citoyens vont-ils un jour pouvoir lire un texte fondamental, une Constitution dans laquelle les droits seront confirmés par la Loi ou le Traité, où les devoirs des États seront clairement précisés, où l'on dira qui fait quoi et où l'on précisera davantage, surtout si on doit parler de souveraineté nationale et de souveraineté européenne, le rôle des parlements nationaux qui ont des choses à dire sur cette grave question.
Monsieur le président De Decker, si je dois comprendre cette brève intervention comme un élément de dialogue avec vous, je ne suis pas convaincu pour autant qu'il faille créer une deuxième Chambre aux côtés du Parlement européen.
C'est déjà suffisamment compliqué comme cela. En revanche, vous avez posé une véritable question, en indiquant que les parlements nationaux devaient pouvoir donner leur avis aux ministres. Ceux-ci devraient effectivement davantage écouter leurs parlementaires avant de se prononcer à Bruxelles. Peut-être est-ce dans ce domaine que des progrès doivent être accomplis. À titre personnel, je ne serais pas choqué qu'au sein du conseil des ministres, c'est-à-dire d'une institution qui est déjà en quelque sorte un conseil des États, les ministres - j'ai moi-même été membre de ce conseil - aient à leurs côtés, pour tel ou tel débat d'orientation, tel ou tel débat législatif, des représentants qualifiés de leur parlement national. Il serait en effet intéressant que les ministres soient guidés, entourés, avant que la décision soit prise, avant qu'ils prennent la parole, ou pendant qu'ils s'expriment. Ce serait peut-être plus utile pour eux que d'avoir une ribambelle de fonctionnaires, au demeurant de qualité.
Lorsque je participais, en tant que ministre, au conseil de l'Environnement, j'aurais été heureux d'avoir à mes côtés les deux présidents - de l'Assemblée nationale et du Sénat - chargés des questions d'environnement, pour pouvoir les consulter.
Peut-être est-ce un moyen - mais il en existe certainement d'autres - de faire en sorte que les parlements nationaux occupent une meilleure place. Il faut être bien conscient du fait que la politique européenne n'est plus de la politique étrangère.
J'en ai ainsi terminé avec les quelques grandes questions que je tenais à soulever. Je voudrais m'excuser, non seulement d'avoir été un peu long, mais aussi de devoir vous quitter pour rejoindre la commission qui, ce matin, comme tous les mercredis, est en réunion.
Nous devons nous y prendre autrement ; c'est une des leçons que je tire des négociations précédentes, qui se sont soldées par les traités d'Amsterdam et de Nice. Cette négociation ne peut pas être confisquée par les seules chancelleries. Elles ont bien sûr, tout comme les chefs d'État, le dernier mot. Mais, de grâce, ouvrons le débat dans les parlements nationaux, ouvrons le débat dans le cadre d'une convention, d'une conférence interinstitutionnelle qui réunirait l'ensemble des élus, c'est-à-dire les membres des parlements nationaux, des gouvernements, des commissions, du Parlement européen, comme ce fut le cas - avec un résultat très positif - pour la convention des droits fondamentaux.
J'ajouterai d'ailleurs que les représentants des pays candidats ont leur place dans cette enceinte, car ils sont directement concernés, que leur adhésion ait lieu dans quelques mois ou quelques années.
Il faut donc s'y prendre autrement, ouvrir un débat citoyen, le prolonger par un débat interinstitutionnel et faire en sorte que la future CIG de 2004 soit l'aboutissement, le réceptacle des propositions élaborées à partir de ce débat, sur la base des contributions des uns et des autres.
Je suis, je le répète, heureux que, sous votre impulsion, monsieur De Decker, le parlement fédéral belge donne l'exemple du débat tel qu'il doit être engagé. C'est une des conditions - elle ne suffira peut-être pas, mais elle est nécessaire - qu'il nous faut réunir pour aboutir, en 2004, à une vraie réforme, après avoir posé les grandes questions et proposé nos réponses.

De voorzitter. - Ik geef nu het woord aan de heer Napolitano, gewezen voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de Italiaanse Republiek, minister van Binnenlandse Zaken van de regering Prodi. Hij is ook en vooral voorzitter van de commissie Constitutionele zaken van het Europees Parlement. Hij heeft dus een bijzonder belangrijke rol gespeeld in de Intergouvernementele Conferentie. Wij hebben het genoegen hem geregeld te horen in de vergaderingen van de COSAC, waar zijn interventies altijd zeer duidelijk zijn en aandachtig worden beluisterd.

M. le président. - Je voudrais maintenant céder la parole à M. Napolitano, ancien président de la Chambre des Députés de la République italienne, ministre de l'Intérieur du gouvernement Prodi. Il est aussi et surtout le président de la commission des Affaires constitutionnelle du Parlement européen. Il a donc joué un rôle extrêmement important au sein de la CIG. Nous avons le grand plaisir de l'entendre de manière régulière lors des réunions de la COSAC, où ses interventions sont toujours à la fois fort claires et attentivement écoutées.

De heer Giorgio Napolitano. - Ik dank de voorzitter van de Belgische Senaat voor zijn uitnodiging voor dit interessante en goed voorbereide colloquium.
Ik zal mij concentreren op de band tussen het Verdrag van Nice en de uitbreiding. Mijn horizon blijft beperkt tot de grenzen van de Unie, zoals ze voortvloeien uit de beslissingen die reeds genomen werden voor de uitbreiding tot zevenentwintig lidstaten.
Tegelijk wijs ik erop dat ik niet zozeer mijn persoonlijke mening zal vertolken, dan wel de tendensen die in de commissie Constitutionele zaken naar voren komen, waar gisteren en eergisteren een eerste document werd onderzocht van de hand van de rapporteurs die ermee belast waren het Verdrag van Nice te evalueren en enkele overwegingen te formuleren over de volgende fase, met andere woorden over de toekomst van de Unie.
In die commissie, die ik voorzit, vallen natuurlijk verschillende standpunten waar te nemen. We besteden ook veel aandacht aan de meer kritische standpunten, zoals die van de vertegenwoordigers van het Europees Parlement in de IGC. De heer Brok, die hier aanwezig is, heeft deze belangrijke rol met veel overgave op zich genomen, samen met de heer Tsatsos.
Een algemene beoordeling werd gesuggereerd door de heren Méndez de Vigo en Seguro, die ik hier wil vermelden ofschoon de discussie nog niet afgerond is, omdat ze een interessant uitgangspunt kan zijn.
De twee rapporteurs oordeelden dat het debat zich in Nice heeft verplaatst van de reflectie over de diepgaande hervormingen die de uitbreiding noodzakelijk maakt, naar een andere vraag: wat moet er veranderen opdat de uitbreiding voor ieder van de vijftien lidstaten aanvaardbaar zou zijn?
Het spreekt vanzelf dat men zich deze, wellicht onafwendbare, vraag moest stellen. Wat was het resultaat?
Het staat vast dat nieuwe toetredingen niet kunnen verhinderd worden door institutionele voorwaarden. Ik zeg `voorwaarden' omdat die term ook door anderen werd gebruikt. In feite heeft men beslist de nodige aanpassingen uit te voeren zodat nieuwe toetredingen mogelijk zijn vanaf 1 januari 2003. Dat is van groot belang, niet alleen voor de kandidaat-lidstaten. Elke onzekerheid werd zelfs weggenomen in verband met het tijdschema voor de uitbreiding.
Wij moeten het Verdrag op zich evalueren en ons afvragen, in het bijzonder in het Europees Parlement, hoe de reflectie die in de IGC en tijdens de top van Nice niet heeft plaatsgevonden, alsnog kan worden ontwikkeld in het kader van het proces dat in bijlage 4 werd uitgestippeld met betrekking tot de toekomst van de Unie.
Om welke aanpassingen gaat het? In de discussie was de eerste vraag of de nieuwe stemprocedure, na de herweging van de stemmen, werkbaar was en zo ja, of ze werkelijk de weg vrijmaakte voor de uitbreiding met alle garanties voor de goede werking van de instellingen van de Unie. Er werd enerzijds aangevoerd dat het nieuwe stemsysteem niet te ingewikkeld was, maar anderzijds ook dat het ingewikkelder was dan het huidige systeem. Deze overwegingen waren onvoldoende. We moeten ons immers andere vragen stellen die verder gaan dan het vrij complexe systeem van stemmenweging dat in Nice werd afgesproken. We moeten ons afvragen of de instellingen, de Commissie en het Parlement, zoals ze door het Verdrag van Nice werden gewijzigd, werkbaar zijn. Onze mening met betrekking tot het Europees Parlement is zeer kritisch en afwachtend, zowel wat het verhoogde aantal leden betreft als op het stuk van de bevoegdheden die als gevolg van de in Nice aangenomen wijzigingen al dan niet aan het Parlement werden toegekend,. Wij moeten onderzoeken of de uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheidsstemming, die wij volstrekt onbevredigend vinden, en de versoepeling van de voorwaarden voor de nauwere samenwerking de nodige verdieping en de voortzetting van het integratieproces kunnen waarborgen. Er moet rekening worden gehouden met alle analyses: academische, politieke en vooral die van de kandidaat-lidstaten. In het lijvige en degelijke document van het Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken staat de volgende algemene beoordeling. In de inleiding onderstreept de minister dat de in Nice aangebrachte wijzigingen in de eerste plaats de doeltreffende werking van de Unie zullen waarborgen en in tweede instantie een positief compromis vormen tussen de belangen van de grote, de middelgrote en de kleine Staten, die al dan niet reeds lid zijn van de Unie. Op de derde plaats wordt zowel binnen de Unie als naar buiten toe meer openheid geschapen. Ik wil mij over deze evaluatie niet uitspreken, maar ik vind dat ze samen met andere evaluaties van kandidaat-lidstaten een belangrijk element vormen voor een evenwichtige beoordeling.
Discussie is er ook over de vraag of in Nice een beslissing werd genomen die de dubbelzinnigheid heeft weggenomen met betrekking tot de gesloten harde kernen. Ik denk van wel, maar een gesloten harde kern is verschillend van een open voorhoede, zonder prejudiciële exclusieven, ook na een eerste oefening, bijvoorbeeld in nauwere samenwerking.
De ervaring van de komende jaren zal ons een antwoord bieden op al deze vragen over het nieuwe stemsysteem, de gewijzigde de instellingen, de beperkte uitbreiding, de versoepeling van de voorwaarden voor de nauwere samenwerking in het licht van de voortzetting van het integratieproces.
We mogen ons daar evenwel niet toe beperken. We moeten elke gelegenheid te baat nemen om op de antwoorden te anticiperen, om de gekozen oplossingen te consolideren en te verbeteren en om ze in het bredere kader te plaatsen van de hervormingen die in bijlage 4, de verklaring over de toekomst van de Unie, worden aangekondigd.
U weet dat het Europees Parlement zich in principe niet moet uitspreken over de ratificatie. Het geeft een politiek advies, waar de nationale parlementen, die bevoegd zijn voor de ratificatie, rekening kunnen mee houden.
De voornaamste bekommernis van de kandidaat-lidstaten en ook van andere landen is te voorkomen dat vertragingen bij de ratificatie de uitbreiding vertragen of verhinderen.
Naar mijn mening is het belangrijk dat de kandidaat-lidstaten zich al enigszins betrokken voelen bij de Europese constructie. Wij hebben er allen belang bij dat niet alleen de instellingen van de Unie goed werken, maar vooral dat het politieke en economische integratieproces wordt voortgezet en dat het Gemeenschapsmodel wordt verdedigd tegen een duidelijke intergouvernementele ontsporing, zodat men de constitutionalisering van de Unie kan voortzetten, wat haar democratische legitimering verhoogt en ze dichter bij de burgers brengt.
Ik zal het niet hebben over de voorstellen van het Europees Parlement voor het op gang brengen van het in de verklaring over de toekomst van de Unie aangekondigde proces. Ik denk dat er een zeer nauwe band is tussen onze kritische evaluatie van het Verdrag en de voorstellen en verbintenissen van alle instellingen van de Unie met betrekking tot het post-Nice-proces.

M. Giorgio Napolitano. - Je désire remercier le président du Sénat belge pour l'invitation à ce colloque si intéressant et soigneusement préparé.
Je vais me concentrer sur les relations entre le Traité de Nice et l'élargissement. Mon horizon reste modestement celui des frontières de l'Europe, mieux de l'Union, telles qu'elles résultent des décisions déjà prises pour l'élargissement à vingt-sept. Je n'irai pas plus loin.
En même temps, je souligne que je n'exprimerai pas tellement mes opinions personnelles mais plutôt les orientations qui s'affirment au sein de la commission des Affaires constitutionnelles, laquelle a déjà examiné, hier et avant-hier, un premier document présenté par les rapporteurs chargés d'évaluer le Traité de Nice et de livrer quelques premières considérations sur la phase suivante, c'est-à-dire l'avenir de l'Union.
Naturellement, on observe, au sein de la commission que je préside, des positions différentes. Nous accordons également beaucoup d'attention aux positions plus critiques, comme celles des représentants du Parlement européen à la CIG. Il s'agit de M. Brok, qui a joué ce rôle très important avec beaucoup d'engagement et de passion, et de M. Tsatsos.
Un jugement à caractère général a été suggéré par les rapporteurs que j'ai mentionnés, MM. Méndez de Vigo et Seguro. La discussion se poursuit mais je désire néanmoins en faire mention car il peut constituer un point de départ intéressant.
Les deux rapporteurs ont déclaré qu'à Nice, au lieu de procéder à une réflexion concernant les réformes plus profondes sollicitées par l'élargissement, le débat s'est déplacé vers une autre interrogation : que faut-il changer pour que l'élargissement soit acceptable pour chacun des quinze États membres ?
Il va de soi que cette interrogation était probablement inévitable et qu'on se devait de l'aborder. Néanmoins quel en a été le résultat ?
Il est certain qu'il n'existe plus de préalables institutionnels pouvant faire obstacle à de nouvelles adhésions. J'use du terme « préalables » que d'autres ont également employé. Pour être plus explicite, je dirai que l'on a décidé des adaptations indispensables pour permettre de nouvelles adhésions à partir du 1er janvier 2003. Cela est très important, et pas seulement pour les pays candidats. Toute incertitude a même été levée en ce qui concerne le calendrier de l'élargissement.
Nous devons évaluer le Traité en tant que tel et nous demander, en particulier au sein du Parlement européen, comment développer la réflexion qu'ont manquée la CIG et le sommet de Nice, dans le cadre du processus qui, dans l'annexe 4, a été esquissé sur les questions relatives à l'avenir de l'Union.
Voyons donc les adaptations qui ont été adoptées. Dans la discussion que nous avons eue, la première question a été de savoir si le nouveau système de vote, c'est-à-dire de pondération des voix, pouvait fonctionner et si, dans l'affirmative, il ouvrait véritablement la voie à l'élargissement, dans des conditions garanties de fonctionnement des institutions de l'Union. On a soutenu que le nouveau système de vote, soit n'était pas trop compliqué, soit était plus compliqué que le système actuel. Cette considération est insuffisante. En effet, nous devons nous poser d'autres questions qui dépassent le problème assez complexe du système de pondération des voix défini à Nice. Nous devons nous demander si les instituions modifiées sur base du Traité de Nice, Commission et Parlement, peuvent fonctionner. Notre jugement relatif au Parlement européen est très critique et réservé, tant en matière d'augmentation du nombre de membres que des pouvoirs qui ont, ou non, été attribués au Parlement en fonction des modifications adoptées à Nice. Sans confondre les deux aspects, nous devons voir si l'extension du vote à la majorité qualifiée, extension que nous considérons comme absolument insatisfaisante, et l'assouplissement des conditions pour les coopérations renforcées, peuvent garantir l'approfondissement nécessaire, l'avancée ultérieure du processus d'intégration. Il faut tenir compte de toutes les analyses, tant académiques que politiques, particulièrement des analyses des pays candidats. J'ai lu le très volumineux et très sérieux document qui a été présenté récemment par le ministère des Affaires étrangères de Pologne et je voudrais citer l'évaluation de caractère général qui y figure. Dans son introduction à ce document, le ministre souligne, en premier lieu, que les changements introduits et les solutions adoptées à Nice vont garantir l'efficacité de l'action de l'Union et représentent, en deuxième lieu, un compromis positif entre les intérêts des grands, des moyens et des petits États, déjà membres ou bientôt membres de l'Union tout en renforçant, en troisième lieu, l'ouverture de l'Union vers l'extérieur et en son sein. Sans me prononcer sur cette évaluation, je considère cependant qu'elle constitue, comme sans doute les autres évaluations des pays candidats, un élément important pour fonder un jugement équilibré.
On discute aussi de la question de savoir s'il y a eu à Nice une décision qui a éliminé une quelconque ambiguïté au sujet des noyaux durs fermés. Je crois que c'est le cas mais le noyau dur fermé est une chose et une avant-garde ouverte, sans aucune exclusion préjudicielle, même au-delà d'un premier exercice, par exemple de coopération renforcée, constitue une réalité différente.
L'expérience des prochaines années nous fournira les réponses à la problématique du nouveau système de vote, de la modification des institutions, de l'extension limitée, de l'assouplissement des conditions pour la coopération renforcée, en matière de garantie de poursuite du processus d'intégration.
Nous ne pouvons cependant pas nous limiter à cela. Toute occasion doit être saisie pour anticiper les réponses, pour consolider et améliorer les solutions adoptées et pour les placer dans le cadre plus large des réformes annoncées dans l'annexe 4 de la déclaration sur l'avenir de l'Union.
Vous savez que le Parlement européen, en principe, ne doit pas se prononcer sur le plan de la ratification parce que les parlements nationaux ont le pouvoir de ratifier. Le Parlement européen doit donner un avis politique, dont les parlements nationaux tiennent librement compte.
La préoccupation principale des pays candidats, comme des autres pays, est d'éviter que des retards ou des blocages intervenant dans la ratification ne provoquent des retards ou des blocages dans l'élargissement.
Il est important, selon moi, que les pays candidats se considèrent déjà d'une certain façon comme membres et protagonistes de la construction européenne. Notre intérêt commun, au-delà d'un bon fonctionnement des institutions de l'Union, est de faire avancer le processus d'intégration économique et politique et de défendre la méthode communautaire contre une évidente dérive intergouvernementale pour suivre un véritable processus de constitutionnalisation de l'Union, afin de renforcer sa légitimité démocratique et de la rapprocher des citoyens.
Sans évoquer les propositions du Parlement européen visant à déclencher le processus annoncé dans la déclaration sur l'avenir de l'Union, j'estime qu'il y a un lien très étroit entre l'évaluation que nous devons faire du traité, laquelle doit, selon le Parlement européen, être sérieusement critique, et les propositions et engagements de toutes les institutions de l'Union pour le processus du post Nice.

De heer Elmar Brok (in het Engels). - Alle tekortkomingen van het Verdrag van Nice, die in het verleden de leftovers van Amsterdam werden genoemd, kunnen geen reden vormen voor het uitstel van de uitbreidingsproces van de Unie. Ik bewonder de moed van de meeste regeringen van de kandidaat-lidstaten voor de manier waarop zij hun huiswerk maken, want dat brengt toch heel wat impopulariteit mee. Daarom mogen zij geen nadeel ondervinden van het feit dat wij ons huiswerk niet met dezelfde moed maken. Daarom ook mag de kritiek op het Verdrag van Nice geen verantwoording zijn voor het uitstel van het uitbreidingsproces.
In Nice werden enkel de formele voorwaarden voor de uitbreiding van de Unie geformuleerd en niet de materiële vereisten. In het verleden werden zowel de formele als de materiële voorwaarden in de toetredingsverdragen zelf vastgelegd. Zo werden het aantal zetels en stemmen in de toetredingsverdragen bepaald. Dit vormde meteen een bescherming tegen de zogenaamde `tikfouten'. President Chirac verklaarde namelijk voor het Europees Parlement dat het vier uur durende gekibbel over de Poolse stemmen in de Raad het gevolg was van een `tikfout'. Inmiddels hebben we nog twee andere tikfouten gevonden: het aantal zetels voor Hongarije en de Tsjechische Republiek in het Europees Parlement. In ben ervan overtuigd dat die landen zullen pogen daarop terug te komen tijdens de onderhandelingen over het toetredingsverdrag. Het uitbreidingsverdrag zal dus op zich al een wijziging inluiden van het Verdrag van Nice. Dat zal dan ook een kans zijn om sommige van de andere tekortkomingen van het Verdrag van Nice op die manier te verhelpen.
Laten we even terugdenken aan de nacht waarop de leftovers van Amsterdam werden uitgevonden. Ook professor Dehousse zal zich herinneren dat er een voorstel op tafel lag dat erop neerkwam dat de drempel voor de gekwalificeerde meerderheidsstemming in de Raad van 71 naar 72 zou gaan. De meeste staatshoofden en regeringsleiders zeiden dat dit een verkeerd signaal was in de context van de uitbreiding, want dat de besluitvormingsprocedure op het ogenblik dat de Unie zevenentwintig of achtentwintig lidstaten zal tellen, immers gemakkelijker moet kunnen verlopen en dus nu niet moet worden verzwaard. Om die reden werd toen overeengekomen hierover niet in Amsterdam te beslissen, maar op een extra conferentie waarop het huiswerk met het oog op de uitbreiding zou worden gemaakt en waarop een efficiënt, transparant en democratisch besluitvormingsproces zou worden uitgewerkt, niet alleen voor de Raad, maar ook voor de onderlinge betrekkingen tussen de instellingen. Dat was de opdracht voor de conferentie van Nice en dat was de reden waarom er niet veel thema's op de agenda van Nice stonden: we moesten ons concentreren op de problemen die verband hielden met het uitbreidingsproces.
Het resultaat is negatief en mijns inziens is dat toch voor zo'n 80% te wijten aan een ruzie tussen mijn land en een ander groot land over één stem meer in de Raad, ofschoon dit geen enkel verschil uitmaakt inzake de invloed die men heeft. Een negatief resultaat dus, want in plaats van 71 of 72 zitten we nu op 75. Om deze ene bijkomende stem voor Duitsland te omzeilen, werd een tweede wettelijke drempel van 62% van de bevolking ingevoerd en dat vormde meteen een oplossing voor de kleinere landen.
Wij hebben in de voorbereidende groep twee mogelijkheden voorbereid: een herziening van de stemmen of een eenvoudige dubbele meerderheid. Het resultaat is een compromis waarbij deze twee opties samen worden genomen. Dat is gewoon een grap. Ik stel immers vast dat haast alle deelnemers, ook de kanselier van mijn land, van oordeel zijn dat het vooral van belang is het besluitvormingsproces te wijzigen. Waarom veranderen we het dan niet? Iedereen is het er blijkbaar over eens is dat het een slecht besluitvormingsproces is. Is het dan zo naïef op een wijziging aan te dringen? Zo eenvoudig is dat.
We moeten de mogelijkheden onderzoeken. Als we nu eens beslissen een breed debat op gang te brengen tussen de maatschappij, de nationale parlementen, het Europees Parlement en alle andere betrokken groepen! Wie kan garanderen dat de vijftien personen die in Nice een beslissing genomen hebben, die later niet zullen veranderen? Ik ben er niet zo zeker van dat dat niet zal gebeuren. De Belgische eerste minister is hierop misschien een uitzondering. België heeft op dat vlak een uitstekende traditie. Dat was al zo toen de heer Dehaene, die hier vandaag aanwezig is, premier was. De anderen verdedigen gewoon hun eigen achtertuin. Haast niemand kijkt naar het resultaat voor het geheel van de Unie.
We moeten een manier vinden om de nationale belangen te definiëren. Heb ik er belang bij in naam van het nationaal belang een beslissing te blokkeren als dat tot gevolg heeft dat de Unie niet efficiënt meer kan werken en mijn nationaal belang via het Europees belang niet langer veilig kan stellen? Daarom zijn wij lid geworden. De kleine landen eerst, maar ook de grote, hebben immers begrepen dat ze afzonderlijk te zwak zijn om hun nationale belangen maximaal te verdedigen. We moeten ons dus verenigen en samenwerken.
Nu creëren wij echter een besluitvormingsproces waardoor het niet langer mogelijk zal zijn het gemeenschappelijk belang te verdedigen. Dat is de huidige situatie. Ik ben bijgevolg van mening dat wij tot de conferentie van Laken druk moeten uitoefenen en dat we het engagement moeten krijgen om in de uitbreidingsverdragen te veranderen wat er kan veranderd worden, zonder de uitbreiding te vertragen. Eerst en vooral moet het besluitvormingsproces in de Europese Raad worden aangepakt en daarna moet er een engagement komen voor de politieke doelstellingen, de procedures en de aangewezen methode van het post-Nice-proces. De Verklaring van Nice bevat immers geen enkele beslissing.
Ik ben er niet van overtuigd dat het Europees Parlement het Verdrag van Nice zal goedkeuren of dat de vijftien landen in Laken bereid zijn het akkoord te aanvaarden. Als ze het aanvaarden, welk statuut heeft het resultaat van dit akkoord dan? Als het gewoon een document is dat de laatste nacht van vergadering van de Europese Raad niet meer telt, kunnen we er beter niet meer over spreken. Er moet een statuut aan verbonden worden, maar dat moet van bij de aanvang worden bepaald. Er moet dus druk worden uitgeoefend opdat de Vijftien ermee instemmen.
De conclaafmethode heeft twee voordelen. Het is efficiënter dan de diplomatieke voorbereiding. Ik ben twee keer lid geweest van een werkgroep die een Intergouvernementele Conferentie voorbereidde. De meesten onder ons vroegen zich af wat niet mogelijk was. Bij het akkoord over de conventie van de fundamentele rechten kwamen leden van de nationale parlementen in het Europees Parlement samen en zij vroegen zich af wat wel mogelijk was.
Hun benadering is verschillend. Wellicht is er een verschil tussen politici en diplomaten. Diplomaten verdedigen iets, terwijl politici - meestal - oplossingen zoeken. Het resultaat van het Verdrag is dan ook fantastisch, zowel op juridisch als op politiek vlak. Voorts betekent het een erkenning van de vertegenwoordiging van de nationale parlementen. We moeten een werkgroep oprichten met een goed statuut, waarbij op een evenwichtige manier de nationale regeringen en parlementen en het Europees Parlement worden betrokken. Die nieuwe methode zal ons de gelegenheid bieden globale oplossingen te vinden, die de Europese Unie als politieke onderneming in staat zal stellen om met de zevenentwintig of achtentwintig leden die ze in de toekomst zal tellen, haar opdracht in deze globale context te vervullen.
De toekomstige Europese Unie moet drie doelstellingen nastreven: efficiëntie, transparantie en democratie. Daarvoor moet de Raad een efficiënt besluitvormingsproces ontwikkelen. Er moet meer met gekwalificeerde meerderheid worden gestemd. Gisteren heb ik in Washington Bob Sellick ontmoet, die me vroeg het nieuwe artikel 100.3.3 van het Verdrag van Nice toe te lichten. Ik heb hem gezegd dat er in het verleden een meerderheidsstemming was voor goederenhandel. Die is uitgebreid tot de investeringen en de diensten, weliswaar met enkele uitzonderingen zoals audiovisuele middelen en transport over water. Voor horizontale verdragen is unanimiteit vereist. Het praktische gevolg van de beslissingen van Nice is dat voortaan ook over de goederenhandel bij unanimiteit moet worden beslist, zelfs over de diensten. Het zal er dus niet op vereenvoudigen, zeker niet in het licht van de uitbreiding.
Ik heb altijd gedacht dat de handel een van de meest voor de hand liggende redenen was om tot de Unie toe te treden. Nu zien we wat het resultaat is. De formele afspraken leiden tot resultaten die het tegengestelde zijn van wat we beoogden. Als we kritiek blijven weren, zou de heer Kulakowski dit kunnen interpreteren als een bezwaar tegen uitbreiding. De regeringen van de twaalf landen die willen toetreden, zijn niet dom, en begrijpen wel wat er aan de hand is. Ze willen toetreden tot een sterke Europese Unie en in hun plaats zou ik hetzelfde vragen als zij. Ik ben ervan overtuigd dat we meer efficiëntie kunnen bereiken zonder de belangen van de kandidaat-lidstaten te schaden.
Wat de transparantie betreft, zal ik kort gaan. De Raad is het enige regelgevende orgaan ter wereld, op de Noord-Koreaanse volksvergadering na, die achter gesloten deuren vergadert. Als het waar is wat Jacques Delors zegt, namelijk dat over 80% van de handelsreglementering in de Europese Unie wordt beslist, hoe kunnen we dan nog aanvaarden dat de belangrijkste regelgever niet openbaar vergadert.
De heer Dehaene en twee collega's hebben een goed voorstel gedaan: de Raad moet worden gesplitst in een wetgevende en een uitvoerende cel. De wetgevende cel is dan te vergelijken met de tweede kamer. Net zoals in de tweede kamer moeten de vergaderingen van de wetgevende cel openbaar zijn. Ik ben voorstander van de oprichting van zo'n tweede kamer, maar dan mogen de regeringen geen deel uitmaken van de Raad, anders krijgen we een derde kamer, wat de efficiënte werking zeker niet ten goede komt. We moeten efficiënt werken en tegelijkertijd de transparantie bewaren. Democratie betekent dat er meer gezamenlijke beslissingen moeten worden genomen.
Het Verdrag van Amsterdam bepaalt dat voor elke nieuwe wet waarover met gekwalificeerde meerderheid moet worden beslist, inspraak vereist is. Door het vetorecht kan één regering de wetgevende procedure opschorten. De macht van de parlementen is verhoogd, maar niet in dezelfde mate als voor de financiële materie. Dit is een van de grote problemen waarmee we worden geconfronteerd. We moeten druk uitoefenen en het opstellen van de toetredingsverdragen gebruiken om sommige zaken te regelen. Op sommige vlakken is het Verdrag van Nice een stap terug of leidt het niet tot een bevredigende evolutie. Het post-Nice-proces te Laken moet kunnen rekenen op een duidelijk politiek engagement van alle betrokkenen. Dan zullen we in staat zijn te evolueren naar een Europese Unie die de verwachtingen van de bevolking kan waarmaken en die tot een open en efficiënte democratie zal leiden.

M. Elmar Brok (en anglais). - Toutes les lacunes du Traité de Nice, que l'on a autrefois qualifiées de leftovers d'Amsterdam, ne peuvent être un prétexte pour retarder le processus d'élargissement de l'Union. J'admire le courage de la plupart des gouvernements des candidats à l'adhésion pour la manière dont ils accomplissent leur travail alors que cela n'est pas de nature à les rendre populaires. C'est pourquoi ils ne doivent pas pâtir du fait que nous ne faisons pas notre travail avec le même courage. C'est également pour cela que les critiques émises à propos du Traité de Nice ne peuvent justifier le report du processus d'élargissement.
À Nice, on n'a fixé que les conditions formelles de l'élargissement de l'Union et pas les conditions matérielles. Par le passé, ces deux types de conditions figuraient déjà dans les traités d'adhésion. On y trouvait ainsi le nombre de sièges et de voix. Cela nous prémunissait par la même occasion contre les « fautes de frappe ». Le président Chirac a en effet déclaré, devant le Parlement européen, que les chamailleries qui ont duré quatre heures à propos des voix polonaises au Conseil étaient la conséquence d'une « faute de frappe ». Dans l'intervalle, nous avons encore trouvé deux autres fautes de frappe : le nombre de sièges des républiques hongroise et tchèque au Parlement européen. Je suis convaincu que ces pays chercheront à remettre ce sujet sur la table lors des négociations sur le traité d'adhésion. Le traité d'élargissement en lui-même va donc inaugurer une modification du Traité de Nice. Ce sera aussi l'occasion de remédier à certaines de ses lacunes.
Remémorons-nous la nuit où les leftovers d'Amsterdam furent imaginées. Le professeur Dehousse se souviendra également qu'il y avait, sur la table, une proposition de relèvement, de 71 à 72, du seuil imposé pour le vote à la majorité qualifiée. La plupart des chefs d'État et de gouvernement ont déclaré qu'il s'agissait d'un mauvais signal dans le contexte de l'élargissement car au moment où l'Union comportera vingt-sept ou vingt-huit États membres, le processus décisionnel devra être simplifié et non alourdi. C'est pour cette raison que l'on a convenu de ne pas prendre de décision à ce sujet à Amsterdam, mais d'y consacrer une conférence supplémentaire où l'on discutera de l'élargissement et de l'élaboration d'un processus décisionnel efficace, transparent et démocratique, non seulement pour le Conseil mais également pour les relations mutuelles entre institutions. C'était la mission de la conférence de Nice et la raison pour laquelle le nombre de thèmes à l'ordre du jour de Nice était relativement limité : nous devions nous concentrer sur les problèmes liés au processus d'élargissement.
À mon sens, ce résultat négatif est imputable, pour 80%, à une dispute entre mon pays et un autre grand pays à propos d'une voix supplémentaire au Conseil, bien que cela ne fasse aucune différence quant à l'influence que l'on peut avoir. Ce résultat est donc négatif puisqu'au lieu de 71 ou 72, nous en sommes maintenant à 75. Pour éluder la question de la voix allemande supplémentaire, on a instauré un second seuil légal de 62% de la population, ce qui a en même temps permis d'apporter une solution pour les petits pays.
Dans le groupe préparatoire, nous avons envisagé deux possibilités : une révision des voix ou une simple majorité double. Le résultat est un compromis réunissant ces deux options. Il s'agit d'une farce. Je constate en effet que pratiquement tous les participants, même le chancelier de mon pays, estiment que l'essentiel est de modifier le processus décisionnel. Dans ce cas, pourquoi ne pas le faire ? Tout le monde s'accorde apparemment à dire qu'il s'agit d'un mauvais processus décisionnel. Est-il tellement naïf de réclamer une modification ? C'est aussi simple que cela.
Nous devons examiner les possibilités. Si nous décidions à présent d'organiser un large débat entre la société, les parlements nationaux, le Parlement européen et tous les groupes concernés, qui peut garantir que les quinze personnes qui ont pris une décision à Nice ne changeront pas d'avis ultérieurement ? Je ne suis pas tout à fait certain qu'ils ne le feront pas. Le premier ministre belge est peut-être une exception en la matière. La Belgique a, sur ce plan, une tradition bien établie. C'était déjà le cas lorsque M. Dehaene, qui se trouve aujourd'hui parmi nous, était premier ministre. Les autres ne font que défendre leur petit jardin privé. Il n'y a pour ainsi dire personne qui s'inquiète du résultat pour toute l'Union.
Nous devons trouver un moyen de définir les intérêts nationaux. Ai-je le droit, au nom de l'intérêt national, à bloquer une décision lorsque cela pour effet d'empêcher un fonctionnement efficace de l'Union et que mon intérêt national n'est plus garanti par le biais de l'intérêt européen ?
C'est la raison pour laquelle nous sommes devenus membres. Ceux qui ont compris que séparément, ils étaient trop faibles pour défendre au mieux leurs intérêts nationaux sont d'abord les petits pays, ensuite les grands. Nous devons par conséquent nous réunir et collaborer.
Nous mettons cependant aujourd'hui en place un processus décisionnel qui ne permettra plus de poursuivre la défense de l'intérêt commun. C'est la situation actuelle. J'estime donc que, jusqu'à la conférence de Laeken, nous devons mettre la pression et recevoir l'engagement que ce qui peut être changé dans les traités d'élargissement le sera, sans pour autant retarder l'élargissement. Nous devons commencer par nous attaquer au processus décisionnel au sein du Conseil européen avant d'avoir un engagement concernant les objectifs politiques, les procédures, et la méthode indiquée pour le processus de l'après-Nice. Aucune décision n'est en effet consignée dans la Déclaration de Nice.
Je ne suis pas convaincu que le Parlement européen approuvera le Traité de Nice ou que les Quinze voudront bien ratifier l'accord à Laeken. S'ils acceptent de le faire, quel statut aura alors le résultat de cet accord ? Mieux vaut ne plus en parler s'il ne s'agit que d'un document qui ne compte plus lors de la dernière nuit de réunion du Conseil européen. Un statut doit être élaboré mais il doit l'être d'emblée. Il faut exercer des pressions pour que les Quinze marquent leur accord.
La méthode du conclave présente deux avantages : elle est plus efficace que la préparation diplomatique. À deux reprises, j'ai participé à un groupe de travail chargé de préparer une conférence intergouvernementale. La plupart d'entre nous se sont demandé ce qui n'était pas possible. À l'occasion de l'accord sur la convention des droits fondamentaux, des membres des parlements nationaux se sont réunis au Parlement européen pour s'interroger sur ce qui était possible.
Leur approche est différente. Il y a peut-être une différence entre les politiques et les diplomates. Les diplomates défendent quelque chose, les politiques cherchent des solutions - la plupart du temps. Le Traité apporte donc de fantastiques résultats tant sur le plan juridique que politique. Il légitime par ailleurs la participation des parlements nationaux. Nous devons mettre en oeuvre un groupe de travail aux statuts bien étudiés, qui rassemble de façon équilibrée les gouvernements et parlements nationaux ainsi que le Parlement européen. Cette nouvelle méthode nous permettra de trouver des solutions globales afin que l'Union européenne, en tant qu'entreprise politique, puisse remplir sa mission avec les vingt-sept ou vingt-huit membres qu'elle comptera à l'avenir.
La future Union européenne devra poursuivre trois objectifs : l'efficacité, la transparence et la démocratie. Pour y parvenir, le Conseil doit développer un processus décisionnel efficace. Il faut étendre le champ d'application du vote à la majorité qualifiée. Hier, j'ai rencontré Bob Sellick à Washington. Il m'a demandé des éclaircissements sur le nouvel article 100.3.3 du Traité de Nice. Je lui ai répondu que le commerce de biens était soumis au vote à la majorité. Celui-ci a été étendu aux investissements et aux services, à quelques exceptions près comme l'audiovisuel et le transport maritime. L'unanimité est toutefois requise pour les traités horizontaux. En pratique, il faudra donc désormais également voter à l'unanimité sur le commerce de biens, y compris les services. Cela ne simplifiera donc pas les choses, surtout dans la perspective de l'élargissement.
J'ai toujours pensé que le commerce constituait une des raisons les plus évidentes d'adhérer à l'Union. Nous voyons aujourd'hui où cela nous a menés. Les compromis formels nous amènent à des résultats contraires aux objectifs visés. Si nous continuons à ignorer les critiques, M. Kulakowski aura beau jeu de dire qu'il s'agit d'une opposition à l'élargissement. Les gouvernements des douze pays candidats à l'adhésion ne sont pas idiots. Ils comprennent bien ce qui se passe. Ils veulent adhérer à une Union européenne forte. À leur place, j'aurais les mêmes exigences. Je suis convaincu que nous pouvons être plus efficaces tout en préservant les intérêts des candidats à l'adhésion.
En ce qui concerne la transparence, je serai bref. Le Conseil est le seul organe législatif au monde, avec le parlement nord-coréen, à se réunir à huis clos. Si ce que Jacques Delors affirme est exact, à savoir que l'Union européenne décide de 80% de la réglementation relative au commerce, comment pouvons-nous accepter que les réunions du principal législateur ne soient pas publiques ?
M. Dehaene a déposé avec deux collègues une proposition intéressante visant à scinder le Conseil en une cellule législative et une cellule exécutive. La cellule législative serait comparable à une seconde chambre. Comme pour la seconde chambre, les réunions de la cellule législative doivent être publiques. Je suis partisan de la création de cette seconde chambre, à la condition que les gouvernements ne fassent pas partie du Conseil. En effet, nous aurions alors une troisième chambre, ce qui ne rendrait certainement pas plus efficace le fonctionnement de ces institutions. Nous devons travailler efficacement tout en maintenant la transparence. La démocratie implique de prendre plus de décisions communes.
Le Traité d'Amsterdam exige la participation pour toute nouvelle loi devant être votée à la majorité qualifiée. Le droit de veto permet à un seul gouvernement de suspendre le processus législatif. Le pouvoir des parlements augmente, mais pas dans la même mesure que pour les matières financières. C'est un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous devons mettre la pression et utiliser la rédaction des traités d'adhésion pour régler certaines choses. À certains égards, le Traité de Nice représente un pas en arrière ou du moins ne mène pas vers une évolution satisfaisante. Le processus de l'après-Nice à Laeken doit pouvoir compter sur l'engagement politique clair de toutes les parties. Nous serons alors à même de nous diriger vers une Union européenne capable de répondre aux attentes de la population et fondée sur une démocratie ouverte et efficace.

De heer Jean-Luc Dehaene. - Ik had nooit gedacht zo snel opnieuw op deze tribune te staan. In de vijftien minuten die me zijn toegewezen, zal ik trachten in te gaan op een aantal discussiepunten die reeds in de toespraken van deze ochtend zijn aangesneden.
Ik deel volkomen de evaluatie van Professor Dehousse en ga ook volledig akkoord met de standpunten die werden verdedigd door de beide leden van het Europees Parlement. In Nice werden inderdaad de technische, of moet ik zeggen de kwantitatieve aanpassingen aangebracht, vereist voor de uitbreiding. Dat betekent dat er geen institutionele bezwaren meer tegen de uitbreiding kunnen worden gemaakt. Betekent dit dat de Europese Unie klaar is voor de uitbreiding? Mijn antwoord is "neen". Kunnen wij ons de luxe veroorloven om het Verdrag van Nice niet te ratificeren? Mijn antwoord is eveneens "neen".
Het is immers steeds goed geweest voor Europa om de kleine stappen te zetten die op een bepaald ogenblik konden worden gedaan. Maar verder heb ik uit mijn contacten in Centraal-Europa geleerd dat het niet-ratificeren van het Verdrag van Nice en dus het stopzetten van de uitbreiding, een enorme, bijna existentiële crisis zou veroorzaken in Europa, met een destabiliserend effect op langere termijn voor Centraal-Europa. Om die reden ben ik van mening dat we ons aan de gemaakte afspraken dienen te houden. De Groep van Wijzen had dat ook duidelijk beklemtoond: na de aanpassing van Nice is er geen weg terug en moet men het uitbreidingsproces doormaken.
Daarmee is de Unie niet klaar voor de uitbreiding. Mocht het bij het Verdrag van Nice blijven, dan stevent Europa regelrecht af op een diepe crisis; dat hoeft nog geen catastrofe te worden, want Europa is vaak in crisissen gegroeid. Toch moet men er zich terdege van bewust zijn, dat die crisis in dat geval onvermijdelijk is.
Reeds vóór Nice hebben een aantal regeringsleiders een bredere visie weergegeven in hun toespraken en beklemtoond dat een grondiger debat zich opdrong. Het is dan ook positief dat zij dit debat in Nice hebben aangevat. Een en ander moet nu worden geïmplementeerd.
In dit nieuwe debat moeten wij de moed opbrengen om toe te geven dat Europa de jongste tien jaar voortbouwt op een groot misverstand. Na het einde van de Koude Oorlog hebben wij de unieke kans tot hereniging van Europa in een geglobaliseerde wereld gemist. Wij zijn ervan uitgegaan dat de Europese Unie een zuiver technische uitbreiding doormaakte. Dat was een groot misverstand. Al wie aan deze uitbreiding heeft meegewerkt, heeft het einde van de Koude Oorlog en het aanbreken van een nieuw tijdperk als politiek moment miskend en benaderd met de werkmethodes van het oude tijdperk. Deze uitbreiding werd technisch aangepakt als elke voorgaande. Gedeeltelijk reeds in Amsterdam, maar zeker in Nice werd het institutioneel probleem als een kwantitatief, technisch probleem behandeld.
De realiteit is echter dat Europa met deze kwantitatieve uitbreiding een kwalitatieve stap doet en veel heterogener wordt. Daarmee hebben wij onvoldoende rekening gehouden.
Ten derde hebben wij ook onvoldoende gezien dat de finaliteit van Europa gedeeltelijk aan het veranderen is. Zoals Michel Barnier hier heeft gezegd, vind ook ik dat Tony Blair inderdaad één van degenen is die dat het best hebben uitgedrukt. Ik bedoel daarmee niet dat hij daar altijd de goede conclusies uit trekt, maar ik denk wel dat hij de juiste analyse heeft gemaakt toen hij in Warschau zei dat Europa niet meer in de eerste plaats om vrede gaat, maar om wat hij noemt empowerment, namelijk de macht van Europa op wereldvlak. Het is duidelijk dat de Unie nog steeds een belangrijke factor is voor vrede en stabiliteit in Europa en dat dit juist één van de belangrijkste redenen voor de kandidaat-landen is om tot de Unie toe te treden. We moeten echter ook duidelijk zien dat Europa tevens in een proces van globalisering is verwikkeld. Ook daar is geen weg terug. Die globalisering moet wel georganiseerd worden en een evenwicht vinden. Dat kan alleen een evenwicht zijn tussen grote, georganiseerde regio's in de wereld. Sommige landen, zoals de Verenigde Staten of China, vormen een regio op zichzelf. Van andere regio's is geen enkele nationale staat op zich groot genoeg om gewicht in de weegschaal te leggen, maar samen kunnen ze dat wel. Dat wordt meer en meer de finaliteit van Europa: een geïntegreerde regio vormen die met één stem haar gewicht in de weegschaal kan leggen op Europees gebied en daar ook de instrumenten voor heeft, de euro ten opzichte van de dollar en de Wereldorganisatie op het gebied van de munt is daar een voorbeeld van. Dus moeten we ook hier durven zien dat de finaliteit voor een deel vergleden is en dat moeten we ook vertalen in het raam van de Europese Unie. Dat wordt ook bedoeld wanneer gezegd wordt dat een discussie nodig is over de finaliteit van Europa. Ik waarschuw er wel voor dat dit een theologische, ideologische discussie dreigt te worden en dat de meningsverschillen kunnen worden vergroot, zonder enig resultaat. Dit risico dreigt in de aanloop naar de Verklaring van Laken. In dat verband heb ik Guy Verhofstadt gezegd dat hij vooral geen manifest mag opstellen, maar een dynamiek op gang moet brengen en zorgen dat hij daarvoor de goede methode vindt. Ik heb hem ook gezegd dat hij er rekening moet mee houden dat een refondation de l'Europe moet worden bereikt, zoals Delors dat noemt.

M. Jean-Luc Dehaene. - Jamais je n'aurais pensé me retrouver si rapidement à cette tribune. Je vais tenter, dans les quinze minutes qui me sont accordées, d'aborder un certain nombre de sujets qui ont déjà été effleurés ce matin.
Je partage entièrement les conclusions du professeur Dehousse et j'approuve totalement les points de vue défendus par les deux membres du Parlement européen. Nice a en effet apporté les modifications techniques - peut-être devrais-je dire quantitatives ? - exigées par l'élargissement. Cela signifie qu'on ne peut plus émettre de réserve institutionnelle à l'encontre de l'élargissement. Cela veut-il dire que l'Union européenne est prête à s'élargir ? Ma réponse est « non ». Pouvons-nous nous permettre le luxe de ne pas ratifier le Traité de Nice ? Ma réponse est encore « non ».
Il a toujours été préférable pour l'Europe de franchir les petites étapes possibles à un moment donné. Mes contacts en Europe centrale m'ont toutefois appris que la non-ratification du Traité de Nice, et donc l'arrêt de l'élargissement, causerait une crise énorme, presque existentielle, en Europe, générant un effet déstabilisateur à plus long terme pour l'Europe centrale. C'est pour cette raison que nous devons nous en tenir aux accords passés. Le Groupe des sages l'avait clairement dit : après la modification de Nice, il sera impossible de faire marche arrière. Il faudra donc poursuivre le processus d'élargissement.
Cela ne suffit pourtant pas à rendre l'Union prête à l'élargissement. Si nous devions en rester au Traité de Nice, l'Europe irait droit à la crise. Ce ne serait pas une catastrophe dans la mesure où les crises ont souvent permis à l'Europe de grandir. Il faut pourtant être bien conscient du fait que, dans ce cas, la crise serait inévitable.
Déjà avant Nice, les discours de plusieurs chefs de gouvernement reflétaient une vision plus large, insistant sur le fait qu'un débat approfondi s'imposait. Qu'ils aient entamé ce débat à Nice constitue donc un point positif. Il reste maintenant à le traduire dans les faits.
Dans ce nouveau débat, nous devons avoir le courage d'admettre que, ces dix dernières années, l'Europe se construit sur un grand malentendu. Au sortir de la guerre froide, nous avons laissé passer une chance unique de réunifier l'Europe dans un monde globalisé. Nous sommes partis du principe que l'Europe connaissait un élargissement purement technique. C'était un grand malentendu. Tous ceux qui ont collaboré à cet élargissement ont omis de considérer la fin de la guerre froide et le commencement d'une ère nouvelle comme moment politique. Ils ont appliqué les méthodes de l'ère précédente. L'élargissement dont il est question aujourd'hui a fait l'objet, comme les précédents, d'une approche technique. Le problème institutionnel a été traité, déjà partiellement à Amsterdam, mais surtout à Nice, comme un problème technique quantitatif.
En réalité, par cet élargissement quantitatif, l'Europe franchit une étape qualitative et devient beaucoup plus hétérogène. Nous n'avons pas suffisamment pris en compte ce facteur.
Troisièmement, nous n'avons pas suffisamment perçu que la finalité de l'Europe était partiellement en train de changer. Comme l'a dit Michel Barnier, je trouve également que Tony Blair fait partie de ceux qui l'ont exprimé le plus clairement. Je ne veux pas dire par là qu'il en tire toujours les bonnes conclusions, mais je pense que son analyse était correcte lorsqu'il a affirmé à Varsovie que le principal enjeu européen n'était plus la paix, mais ce qu'il appelle l'empowerment, autrement dit la puissance de l'Europe au niveau planétaire. Il est clair que l'Union constitue toujours un facteur important de paix et de stabilité en Europe et qu'il s'agit là d'une des motivations principales des candidats à l'adhésion. Nous devons cependant nous rendre clairement compte que l'Europe est impliquée dans un processus de globalisation. Là aussi, il est impossible de faire machine arrière. Il n'empêche que cette globalisation doit être organisée et trouver un équilibre. Il ne peut s'agir que d'un équilibre entre des régions du monde à la fois étendues et organisées. Certains pays, tels les États-Unis ou la Chine, constituent en soi des régions. Dans d'autres régions, aucun État national n'est suffisamment important pour peser dans la balance. Pour y parvenir, les différents États doivent s'unir. Voilà la finalité de l'Europe : former une région intégrée et influente parlant d'une seule voix dans le concert européen et qui dispose des instruments pour ce faire. L'euro vis-à-vis du dollar et l'Organisation mondiale dans le domaine de la monnaie en sont un exemple.
Ici aussi, nous devons constater que la finalité a en partie changé. Il faut traduire ce changement dans le cadre de l'Union européenne. Ceux qui affirment que l'Europe nécessite un discussion relative à sa finalité ne disent pas autre chose. J'ajoute immédiatement que cette discussion risque de devenir théologico-idéologique, ce qui pourrait accentuer les divergences d'opinions sans apporter aucun résultat. Ce risque existe dans le préambule à la déclaration de Laeken. À ce sujet, j'ai conseillé à Guy Verhofstadt de ne surtout pas rédiger de manifeste, mais plutôt de trouver la méthode appropriée permettant de lancer une dynamique. Je lui ai également dit de ne pas perdre de vue qu'il convient de procéder à une refondation de l'Europe, comme l'a appelée Jacques Delors.

Wat is nu de inhoud van het post-Nice-programma waartoe in Laken de aanzet moet worden gegeven? Er is de "grondwetdynamiek", ofschoon dit woord wellicht beter vermeden wordt. In de groep van Wijzen werd het een "basisverdrag" genoemd, want als men het woord "grondwet" gebruikt, komt er in Groot-Brittannië al meteen een debat op gang over de vraag wat dit precies is. Dit heb ik geleerd naar aanleiding van het Convent over de grondrechten.
Men moet theoretische debatten uit de weg gaan en het debat proberen te sturen in functie van de te bereiken resultaten. Wij beschikken hiervoor over een aantal instrumenten, met name de opsplitsing van het huidige Verdrag in een "basisverdrag" en verschillende toepassingsverdragen. Op voorstel van de groep van Wijzen heeft het Schuman-Instituut deze oefening voorgedaan. We moeten daar gebruik van maken, maar we mogen ons daartoe niet beperken. Het moet de aanzet zijn tot een dynamisch proces dat moet uitmonden in een basisverdrag dat geen toepassings- en uitvoeringsbepalingen bevat, aangezien die in één of meerdere afzonderlijke verdragen worden samengebracht.
In het basisverdrag moet ook het Handvest van de grondrechten worden geïntegreerd, zodat daar een wettelijke grondslag voor bestaat die niet alleen op een verklaring berust. We moeten een discussie aangaan over de bevoegdsheidsverdeling. Dit alles werd te Nice bestempeld als onderdeel van het post-Nice-debat.
Ik denk dat men het in dat debat ook over de instellingen moet durven spreken alsook over een vereenvoudiging van het meerderheidsbesluit, zoals de heer Brok al zei, en een versterking van de positie van de Commissie. Ik weet dat sommigen onder u het daar nier mee eens zijn, maar ik meen dat alleen een Commissie met een beperkt aantal leden efficiënt kan functioneren en evenwicht kan brengen in het communautaire systeem.
De Raden moeten beter georganiseerd worden zodat er een onderscheid wordt gemaakt tussen wetgevend en uitvoerend werk en er moet een echte Raad Algemene Zaken komen. De tijd is voorbij dat de ministers van Buitenlandse Zaken ook de taken van een Raad Algemene Zaken op zich kunnen nemen. Wat dit betreft, verwijs ik naar een voorstel van de stichting Notre Europe van Jacques Delors.
Voorts moet de nauwere samenwerking vorm krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat de grotere heterogeniteit van de Europese Unie niet alleen tot de aanvaarding van dit principe noodzaakt, wat reeds in Nice en in Amsterdam is gebeurd, maar ook de concrete uitwerking ervan op verschillende niveaus van integratie, binnen eenzelfde wetgevend en institutioneel kader. Dit zal behoorlijk wat institutionele creativiteit vergen. De transparantie zal er niet door vergroten, maar het is een onontbeerlijk proces voor het behoud van de integratiedynamiek in Europa. Het zal leiden tot wat de heer Mark Eyskens een "Saturnus-model" noemde, met concentrische cirkels, maar met een open kern voor al wie verder kan gaan.
Het is trouwens hoog tijd dat er een oplossing gevonden wordt voor de monetaire unie. Aangezien niet alle lidstaten deel uitmaken van de monetaire unie, werkt deze momenteel met instellingen die niet communautair zijn. Dit leidt tot een aantasting van de rol van de Commissie binnen die monetaire unie. Als men dit dus niet organiseert binnen de bestaande instellingen door gebruik te maken van de nauwere samenwerking, veroorzaakt men een scheeftrekking binnen de monetaire unie die een ernstige bedreiging vormt voor de instellingen.
Wat de methode betreft, ben ik het eens met wat hier door vorige sprekers is gezegd. De resultaten van Nice en Amsterdam waren ondermaats omdat men aan alle deelnemers gevraagd heeft wat hun wensen waren. Dit leverde uiteraard enkel de kleinste gemene deler op van alle voorstellen. De intergouvernementele conferentie moet dus een eindpunt zijn en op het ogenblik dat ze van start gaat moet het einddoel bekend zijn. Het is van belang dat er een agenda voor Laken wordt opgesteld - ik heb gepoogd de grote lijnen ervan te schetsen - maar vooral ook een werkmethode. De methode die in Nice en in Amsterdam werd gebruikt was duidelijk niet de goede en ik betwijfel dus sterk of het wenselijk is de methode van het convent te gebruiken. Ik heb zelf deelgenomen aan het Convent dat het Handvest van de grondrechten moest opstellen. Als dit uiteindelijk, geheel onverhoopt, toch is gelukt, lag dit aan het strikte keurslijf dat het Convent opdroeg te codificeren wat al bestond. Het opstellen van een modern grondrechtenhandvest voor de eenentwintigste eeuw was via deze methode zeker niet mogelijk.
Wie verwacht dat een convent een nieuwe dynamiek voor Europa op gang kan brengen, vergist zich. Ik denk wel dat men een combinatie van verschillende werkwijzen kan overwegen. Een convent kan nuttig zijn op voorwaarde dat het zich buigt over een elders uitgewerkt concreet voorstel. Men moet dus een methode zoeken waarbij de Commissie bijvoorbeeld de noden van Europa duidelijk omschrijft en voorstellen formuleert die een uitgangspunt vormen. Als men een echte dynamiek en ook de band met het Europees Parlement en de nationale parlementen wil behouden, wat het voordeel was van het Convent, moet men afstappen van de idee dat het convent alle problemen aankan en op zoek gaan naar methodes die de dynamiek van het geheel bevorderen.
Ik wil eindigen met een punt dat nog niet werd aangeraakt. Ik ben ervan overtuigd dat Laken op een belangrijk moment valt, niet alleen tijdens het Belgische voorzitterschap, maar enkele weken vóór de invoering van de euro. Ik ben ervan overtuigd dat men de psychologische weerslag van de verspreiding van eurobiljetten en - muntstukken onderschat. Voor elke burger wordt Europa dan immers een tastbare realiteit. Als men er te Laken in slaagt een proces op gang te brengen waarbij men de publieke opinie wil betrekken, is de introductie van de euro een gedroomde kans om dit debat vorm te geven. Ik hoop dat men die kans niet verloren zal laten gaan.

Quel est alors le calendrier qui doit se dégager de l'après-Nice et dont Laeken devrait être l'amorce ? Il y a la « dynamique de Constitution », bien qu'il faille peut-être éviter ce mot. Avec le groupe des Sages, nous avions parlé d'un « Traité de base ». En effet, prononcé en Grande-Bretagne, le mot « Constitution » suscite déjà un débat étant donné que les Anglais en ignorent le sens. C'est ce que j'ai appris lors de la Convention sur les droits fondamentaux.
En ce domaine également, il faut éviter des discussions théoriques et chercher plutôt à définir le débat en termes de résultats. Or, nous disposons d'instruments pour atteindre cet objectif, notamment l'exercice réalisé par le « groupe Schuman », consistant à scinder le Traité, dans sa forme actuelle, en un traité de base et plusieurs traités d'application, ainsi que l'avait préconisé le groupe des Sages. Nous ne devons toutefois pas nous limiter à cet exercice : il doit être l'amorce d'un processus dynamique devant aboutir à un Traité de base d'où seraient exclues toutes les modalités d'application et d'exécution, celles-ci devant faire l'objet d'un ou de plusieurs traités distincts.
Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux doit être intégrée à ce Traité de base afin que ces droits aient une assise juridique et plus seulement déclaratoire. Osons engager une discussion sur la répartition des compétences : à Nice, on a considéré que tous ces sujets faisaient partie du débat de l'après-Nice.
Il nous faut également oser reparler des institutions et réengager le débat sur la décision majoritaire en facilitant ses mécanismes, comme l'a dit M. Brok dont je partage entièrement le point de vue, et renforcer la position de la Commission. Même si certains d'entre vous me contrediront, j'estime que seule une Commission comportant un nombre réduit de membres peut véritablement jouer un rôle efficace dans l'équilibre des institutions et dans la méthode communautaire.
Nous devons également améliorer l'organisation des Conseils en scindant le travail législatif et exécutif tout en organisant un véritable Conseil des Affaires générales. L'époque où le ministère des Affaires étrangères pouvait être en même temps le Conseil des Affaires générales est bien révolue. Je me réfère, notamment, à une proposition formulée par la fondation « Notre Europe » de Jacques Delors.
Il faut ensuite mettre en oeuvre la coopération renforcée. Je suis convaincu que la plus grande hétérogénéité de l'Union européenne nécessite non seulement de faire accepter ce principe, ce qui a été fait à Nice et Amsterdam, mais aussi de le mettre en oeuvre à différents degrés d'intégration, tout en maintenant un cadre législatif et institutionnel unique. Cela nécessitera une bonne dose de créativité institutionnelle. Certes, la transparence ne s'en trouvera pas améliorée mais il s'agit là d'un processus indispensable si l'on veut maintenir une dynamique d'intégration au sein de l'Europe. Comme l'a déclaré Mark Eyskens, nous aurions ainsi un « modèle Saturne » à cercles concentriques mais à noyau ouvert à tous ceux qui peuvent progresser.
J'estime, par ailleurs, qu'il est grand temps d'imaginer une formule pour l'Union monétaire : étant donné que certains États membres n'en font pas partie, cette Union fonctionne actuellement avec des institutions non communautaires et on assiste à une dégradation du rôle de la Commission par rapport à l'Union monétaire. Sans un renforcement de la coopération entre ces institutions, il risque de se produire, au sein de cette Union, une dérive très dangereuse par rapport aux institutions.
Enfin, en ce qui concerne la méthode, je suis d'accord avec les propos tenus à cette tribune. Nice et Amsterdam n'ont pas réussi parce qu'après avoir mis les interlocuteurs autour de la table, on leur a demandé ce qu'ils voulaient vraiment. Le résultat ne pouvait être que le plus petit commun dénominateur entre toutes les propositions. Il faut donc que la conférence intergouvernementale soit un aboutissement et qu'au moment où elle débute, on sache où on veut arriver. À Laeken, il sera important qu'on définisse un agenda - j'ai essayé d'en donner les grandes lignes - mais aussi une méthode. Celle qui a été utilisée à Nice ou à Amsterdam n'est certainement pas la bonne et je me permets donc d'émettre des doutes quant à son opportunité. J'ai participé à la convention qui a rédigé la Charte des Droits fondamentaux. Si, par miracle, elle a abouti, c'est tout simplement parce qu'elle était enfermée dans un carcan qui lui donnait pour mission de codifier ce qui existait. Si elle avait dû définir une charte moderne des droits fondamentaux pour le XXIe siècle, rien n'en serait sorti.
Si vous croyez qu'une nouvelle dynamique européenne va sortir d'une convention, vous vous trompez. Par contre, on pourrait imaginer une méthode combinant divers éléments. Une convention peut être utile à condition qu'elle se base sur une proposition concrète élaborée ailleurs. Il faut donc réfléchir à une méthode où, par exemple, la Commission définirait ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui et ferait des propositions en tant que bases de travail. Si l'on veut effectivement maintenir une dynamique et surtout le lien avec le Parlement européen et les parlements nationaux - ce qui constituait l'avantage de la convention -, il faut éviter de croire que la convention va résoudre tous nos problèmes et rechercher des méthodes pouvant dynamiser l'ensemble.
Je terminerai par un point qui n'a pas encore été abordé. Je suis persuadé que Laeken vient à un moment fort important. Non seulement nous serons alors sous la présidence belge mais, à la fin de celle-ci, et à peine quelques semaines après Laeken, nous assisterons à l'introduction de l'euro. Je suis persuadé que l'on sous-estime encore aujourd'hui l'impact psychologique de l'euro. Pour la première fois, le citoyen aura « l'Europe en mains ». À Laeken, si on réussit à déclencher un processus impliquant les diverses opinions publiques, l'introduction de l'euro sera une occasion unique d'organiser ce débat. J'espère que l'on ne gâchera pas cette chance-là.

De voorzitter. - Ik geef het woord aan wie erom verzoekt, bij voorkeur voor een vrij korte interventie. Ik verzoek u ook u te beperken tot het stellen van vragen aan de sprekers van vanochtend, ook al wordt in die vragen vaak ook een opinie gegeven.

M. le président. - Je donne la parole à ceux qui la demandent. Je souhaiterais que les interventions soient relativement courtes. Je vous demanderai également de vous limiter à poser des questions aux orateurs de cette matinée, même si, dans ces questions, des opinions sont souvent exprimées.

De heer Mark Eyskens (CVP). - De heer Dehaene heeft er daarnet op gewezen dat Nice ons opzadelt met een kolossaal leftover, namelijk het ontbreken van een institutionele dynamiek die voldoende is uitgetekend. Wat is de toekomst van de euro bij ontstentenis van een institutionele dynamiek die moet leiden tot een bepaald concept van organisatie van de Europese Unie? Ik sluit me aan bij de laatste opmerking van de heer Dehaene. Er bestaan in de wereld staten zonder munt, maar ik ken geen munten zonder staat. Men heeft een poging gedaan met de speciale trekkingsrechten binnen het IMF, maar dit is nooit een volwaardige munt geworden. Als we bijgevolg niet bij machte zijn na Laken en de nieuwe Intergouvernementele conferentie tot een nieuwe dynamiek te komen, tot een blauwdruk die moet leiden tot institutionele coherentie, dan vrees ik het ergste voor de toekomst van de euro.
Nice vestigt impliciet een soort triopolie, een directorium van drie staten. Want in de ingewikkelde stemmingsprocedure is de grendel ingebouwd van de bevolkingstoets. Met 38% van de Europese bevolking kan elke beslissing worden tegengehouden. De drie grote staten waaraan ik denk, hebben samen ongeveer 41%. Als de gekwalificeerde meerderheid bovendien wordt opgetrokken tot 74%, geeft dit een soort van grendel aan kleinere staten. Moeten we niet ijveren voor een systeem zoals in Amerika, zodat een veto uitgebracht in een Ministerraad of in de Europese raad, kan worden overruled door een stemming in het Europees Parlement met bijvoorbeeld twee derde van de stemmen? Dat zou het Europees Parlement een grote macht geven. Het zou ons in de dynamiek brengen van de countervailing power, wat de doorzichtigheid, het politieke debat en de democratisering van de Europese structuren een aanzienlijke steun zou geven.

M. Mark Eyskens (CVP). - Monsieur Dehaene vient de souligner que Nice nous laisse un important problème irrésolu, à savoir l'absence d'une dynamique institutionnelle suffisamment marquée. Quel avenir a l'euro si l'Europe est privée d'une dynamique institutionnelle devant mener à un certain concept d'organisation de l'Union européenne ? Je partage la dernière remarque formulée par monsieur Dehaene. Il existe dans le monde des États sans monnaie mais je ne connais aucune monnaie sans État. Une tentative a été faite avec les droits de tirage spéciaux au sein du FMI mais ceux-ci ne sont jamais devenus une véritable monnaie. Si, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure, après le sommet de Laeken et la nouvelle Conférence intergouvernementale, de parvenir à une dynamique nouvelle, à un projet devant favoriser une cohérence institutionnelle, je crains le pire pour l'avenir de l'euro.
Nice confirme une sorte de triopole, un directoire de trois États. En effet, la procédure de vote complexe est assortie d'un verrou, l'assentiment de la population. 38% de la population européenne sont à même de bloquer toute décision. Les trois grands États auxquels je fais allusion représentent ensemble près de 41%. En outre, si la majorité qualifiée est portée à 74%, les États de moindre importance disposent d'une possibilité de blocage. Ne devons-nous pas chercher à développer un système semblable au système américain pour qu'un veto émis au Conseil des ministres ou au Conseil européen puisse être annulé par un vote au Parlement européen, à la majorité des deux tiers, par exemple ? Ce système conférerait un grand pouvoir au Parlement européen. Il nous placerait dans la dynamique d'un contre-pouvoir, ce qui servirait considérablement la transparence, le débat politique et la démocratisation des structures européennes.

Mevrouw Fientje Moerman (SP). - Mijn vraag betreft de kans op welslagen van de volgende Intergouvernementele conferentie.
Welke methode ook wordt gehanteerd om hetzij Nice, hetzij de volgende Intergouvernementele conferentie voor te bereiden, de vraag rijst of de belangrijkste hinderpaal niet is dat artikel 48 van de verdragen niet werd gewijzigd. Voor de herziening ervan is nog altijd unanimiteit nodig en belandt men bijna automatisch bij het standpunt van diegene die het minste wil. Is dat niet het fundamentele probleem dat eerst moet worden aangepakt vooraleer enig resultaat kan worden bereikt?

Mme Fientje Moerman (SP). - Ma question porte sur les chances de succès de la prochaine Conférence intergouvernementale.
Quelle que soit la méthode employée pour préparer Nice ou la prochaine Conférence intergouvernementale, on peut se demander si le principal obstacle ne réside pas dans la non-modification de l'article 48 des traités. La révision de cet article nécessite toujours l'unanimité, si bien que c'est presque automatiquement le point de vue minimaliste qui s'impose. N'est-ce pas là le problème fondamental à résoudre en premier lieu si l'on veut atteindre un quelconque résultat ?

Mevrouw Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Ik heb een vraag over de laatste opmerking van de heer Dehaene over het feit dat men de burgers naar aanleiding van de invoering van de euro bij de Europese vraagstukken kan betrekken. Naar zijn mening zullen de burgers zich plots veel meer bij Europa betrokken voelen.
Graag had ik van de andere sprekers vernomen of er andere manieren zijn om de aandacht van de publieke opinie te richten op het Verdrag van Nice met het oog op de verbetering ervan. Op welke wijze kan men de burgers betrekken in een debat over dit Verdrag, waarvan de inhoud bij de meeste onder hen als zeer vaag en technisch overkomt?

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je voudrais poser une question à propos des dernières remarques émises par M. Dehaene concernant l'implication des citoyens dans l'Europe à travers l'usage quotidien de l'euro. Selon lui, l'homme de la rue va tout à coup se sentir très concerné par l'Europe.
Je voudrais demander aux différents orateurs s'ils voient d'autres manières de sensibiliser les opinions publiques au Traité de Nice pour le corriger, le changer, d'autres manières d'impliquer les citoyens dans le débat autour de ce traité. En effet, celui-ci leur semble encore en moyenne obscur et technique.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - De vragen die worden gesteld en de analyse die wordt gemaakt over het Verdrag van Nice, richten zich op de instrumenten om een bepaalde doelstelling te bereiken. Dat er een wisselwerking moet zijn tussen transparantie en efficiency spreekt voor zich.
Ik heb wat moeite met het culpabiliseren van de kandidaat-toetreders. Gebeurt dat soms om te versluieren dat we zelf niet in staat waren een goed besluitvormingsproces op te zetten? Ik herinner me nog levendig de discussie over de vraag of we eerst moeten verdiepen alvorens uit te breiden. Het was een discussie "of/of". Gelukkig is inmiddels het inzicht gegroeid dat beide kunnen samengaan, op voorwaarde dat de juiste instrumenten worden gehanteerd.
Bij het nadenken over de crisis waarin Europa zou kunnen terechtkomen bij gebrek aan de juiste instrumenten is het aspect van de "geloofscrisis" in en over Europa belangrijk. Dat aspect komt evenwel nauwelijks aan bod in de uiteenzettingen.
Onder het Zweeds voorzitterschap had ik de gelegenheid een open forum bij te wonen waarop men Zweedse burgers vroeg wat ze van Europa verwachtten. Met die vraag komt men bij de levensvragen van bijna alle burgers en die vragen hebben niet alleen te maken met gezondheid, welzijn en milieu, maar ook met transparantie.
We moeten de technische verdragen van Amsterdam en Nice proberen te koppelen aan het Verdrag van Maastricht. In 1985 heeft Jacques Delors een project voor 1992 uitgezet, niet aan de hand van een uitgeschreven nota, maar op basis van een idee over wat Europa zou kunnen zijn.
Moeten we niet over de handicaps heen stappen? Sta me toe er twee te noemen. Ten eerste, het bruto Europees product zou na de uitbreiding lager liggen. Per hoofd zouden we ongeveer 17% achteruitgaan. Dat heeft immense gevolgen voor de huidige structuur, de fondsenpolitiek en alles wat ermee samenhangt. Om die reden roepen sommigen op om voorzichtig te zijn met de uitbreiding. Ten tweede, we leggen de toetredende landen 39 voorwaarden op. Allicht zou dit ons moeten doen afvragen waartoe we zelf in staat zijn.
Ik heb dan ook een dubbele vraag. Moet dit debat over de instrumenten, zoals de sterkte van de Commissie, de gekwalificeerde meerderheid en andere aspecten, niet van meet af aan worden gebonden aan de kerndiscussie, de discussie over een goed bestuur in en voor Europa? Nergens wordt de idee van good and new governance gekoppeld aan het partnerschap. Volgens mij is dat nochtans noodzakelijk.
De andere vraag is hoe de instrumenten kunnen bijdragen tot het wegwerken van het democratisch deficit. Hoe gaan we om, niet met de uitbreiding van Europa, maar met de wedervereniging van Europa? Dat is de vraag.

M. Luc Van den Brande (CVP). - Les questions qui sont posées et l'analyse qui est faite à propos du Traité de Nice se focalisent sur les instruments permettant d'atteindre un objectif déterminé. Il va de soi qu'il faut une interaction entre la transparence et l'efficacité.
J'éprouve un certain malaise face à la culpabilisation des candidats à l'adhésion. Agissons-nous de la sorte pour dissimuler notre propre incapacité à mettre en place un bon processus de décision ? Je me rappelle encore très bien la discussion sur la question de savoir s'il fallait d'abord approfondir l'Union avant de l'élargir. Cette discussion se présentait sous forme d'alternative « ou/ou ». Heureusement, on a compris depuis lors que ces deux aspects peuvent coexister, à condition d'utiliser les instruments adéquats.
La « crise de confiance » de et en l'Europe est un aspect important de la réflexion sur la crise que pourrait traverser l'Europe faute des instruments adéquats. Or, cet aspect a à peine été évoqué dans les différents exposés.
Au cours de la présidence suédoise, j'ai eu l'occasion d'assister à un forum ouvert lors duquel on a demandé aux citoyens suédois ce qu'ils attendaient de l'Europe. Cette interrogation, qui touche aux aspirations fondamentales de presque tous les citoyens, concerne non seulement la santé, le bien-être et l'environnement, mais aussi la transparence.
Nous devons tenter de rattacher les traités techniques d'Amsterdam et de Nice au Traité de Maastricht. En 1985, Jacques Delors a lancé un projet pour 1992, sur la base non d'une note écrite mais d'une idée de ce que pourrait être l'Europe.
Ne devons-nous pas aller au-delà des handicaps ? Permettez-moi d'en citer deux. Premièrement, le produit européen brut serait inférieur après l'élargissement. Nous reculerions d'environ 17% par habitant, ce qui aura des conséquences considérables sur la structure actuelle, la politique des fonds et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi certains exhortent à la prudence en ce qui concerne l'élargissement. Deuxièmement, nous imposons 39 conditions aux pays adhérents. Ceci devrait assurément nous amener à nous interroger sur ce dont nous sommes nous-mêmes capables.
Ma question est dès lors double. Ce débat sur les instruments, tels que le pouvoir de la Commission, la majorité qualifiée et d'autres aspects, ne doit-il pas d'emblée être lié à la discussion concernant une bonne gestion en Europe et pour l'Europe ? Nulle part, l'idée d'une good and new governance n'est liée au partenariat. Ceci est pourtant indispensable à mon sens.
L'autre question est la suivante : comment les instruments peuvent-ils contribuer à combler le déficit démocratique ? Comment abordons-nous, non pas l'élargissement de l'Europe, mais la réunification de l'Europe ? Voilà la question.

De heer Jean-Maurice Dehousse (PSE). - Ik heb drie vragen.
Ten eerste hebben we vanochtend gehoord dat de verwachtingen voor het post-Nice-proces zeer hoog gespannen zijn: de nefaste vergissingen van december vorig jaar zullen worden rechtgezet. Men zegt er evenwel niet bij op welke grondslag die rechtzettingen zullen berusten. Op basis van welke elementen is een wijziging van de beslissingen van Nice mogelijk?
Ten tweede richt ik mij tot de heer Dehaene, omdat ik met hem al veel over instellingen heb gediscussieerd. Kan men dit wel doen zonder ook over de budgetten te spreken? Is dit niet wat er gebeurt met wat men ten onrechte de uitbreiding noemt, om de redenen die de heer Dehaene heeft uiteengezet?
Ten derde werden met betrekking tot de kandidaat-lidstaten een aantal cijfers naar voren geschoven, maar er is ook een nieuw element: de verklaring van Zagreb en het antwoord van Kroatië. Ik wed dat Kroatië gemakkelijk zal kunnen aansluiten bij de staart van het peloton en zelfs de laatste van dat peloton zal kunnen inhalen. Wat te doen, zeker indien andere landen het Kroatische voorbeeld zouden volgen?

M. Jean-Maurice Dehousse (PSE). - Je poserai trois questions.
Premièrement, comme nous l'avons entendu ce matin, la barque de l'après-Nice est chargée d'espoir : elle va rattraper, nous dit-on, les erreurs funestes commises en décembre dernier. Mais ceux qui tiennent ce langage ne donnent aucun élément d'explication autre que l'espoir lui-même et sa vertu. Quel élément pourrait permettre de changer la décision de Nice ?
Deuxièmement, et je m'adresse à M. Dehaene notamment, nous avons beaucoup discuté d'institutions. Peut-on le faire sans discuter de budgets ? N'est-ce pas un peu ce qu'on fait par rapport à ce qu'on appelle à tort l'élargissement pour les raisons que M. Dehaene a dites tout à l'heure ?
Troisièmement, certains chiffres ont été avancés à propos des pays candidats, mais un élément nouveau intervient : la déclaration de Zagreb et la réponse de la Croatie. Je prends aujourd'hui le pari que la Croatie rattrapera aisément la queue du peloton ; je la vois d'ailleurs déjà se faire une place entre le dernier du peloton et les autres. Que fait-on à ce propos, sans parler de ce qui pourrait arriver si d'autres imitaient la Croatie ?

Mevrouw Anne-Marie Lizin (PS). - De Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken, die ik voorzit, buigt zich al twee jaar over de legale en illegale migratie en over de mensenhandel. Mijn vraag aan de verschillende panelleden is de volgende: hoe zal het Verdrag van Nice een antwoord bieden op de grote ongerustheid van de Europese bevolking over deze enorme toevloed van arme migranten die zich aan al onze grenzen aanbieden?
Algemeen wordt de efficiëntie van Europol zeer laag aangeschreven en volgens de analyse van de heer Dehousse is die van Eurojust nog zwakker. De laatste goede Europese verwezenlijkingen waren het Verdrag van Maastricht en de euro en daarna verslechterde het snel. Waneer de euro in omloop komt, zullen de burgers daar meer mee begaan zijn dan wij denken. Zullen ze de uitbreiding dan niet als een grote bedreiging voor de waarde van hun munt beschouwen? Daarbij komt nog dat men de indruk heeft dat het migratieprobleem niet of slecht wordt aangepakt en dat het immigratiebeleid volgens menig rapport zo lek is als een zeef.
Het was interessant geweest aan de heer Barnier, die hier spijtig genoeg niet meer is, te vragen waarom een fenomeen als de mensenhandel, waarover in onze samenleving heel wat ethische vragen rijzen, niet aan bod komt in de toetredingsonderhandelingen.
Ik heb de indruk dat de nationale parlementen de bekommernissen van de bevolking beter aanvoelen en ik bedoel dit niet als een kritiek op het Europees Parlement. Maar eens de euro in omloop zal zijn, zullen uit de raadpleging van de bevolking als uit een doos van Pandora enorme verrassingen te voorschijn komen.
Graag had ik de mening van de panelleden over het zeer zwakke antwoord op deze essentiële problematiek van de migratie.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - La commission de l'Intérieur du Sénat, que je préside, s'intéresse depuis deux ans à la migration légale et illégale ainsi qu'à la traite des êtres humains. Dans ce cadre, la question adressée aux différents membres du panel serait la suivante : en quoi le Traité de Nice apportera-t-il une vraie réponse à l'inquiétude profonde ressentie par les populations européennes à l'égard de cette migration de pauvres qui se pressent à leurs frontières ?
On estime généralement que l'efficacité d'Europol est extrêmement faible et, selon l'analyse de M. Dehousse, celle d'Eurojust serait encore moindre. Les derniers bons acquis européens, ce sont le Traité de Maastricht et l'euro ; après, c'est la dégénérescence. Quand l'euro sera mis en circulation, les citoyens y tiendront, bien plus que nous le pensons. Mais, à ce moment, comment ces derniers verront-ils l'élargissement, sinon comme un risque énorme pour la qualité de la monnaie qu'ils ont en main ? S'ajoute à cela le sentiment qu'ils ont à l'égard de la migration, mal traitée, peu traitée ou, en tout cas, ressentie dans tous les rapports comme une passoire intégrale.
Par ailleurs, il aurait été intéressant de demander à M. Barnier qui, malheureusement, a quitté l'assemblée, pourquoi la traite des êtres humains, phénomène qui interpelle la morale et qui touche profondément nos sociétés, n'est même pas abordée dans les négociations d'adhésion ?
Lorsque l'on parle des peuples, les parlements nationaux me semblent bien plus proches de leurs préoccupations, mais je ne critique pas le Parlement européen. À mon sens, la boîte de Pandore de la consultation populaire réservera de grandes surprises dès que l'euro sera en circulation et que l'on évoquera sa solidité.
Je voudrais avoir l'opinion des membres du panel sur la faiblesse de la réponse à cette question essentielle en matière de migration.

De heer Georges Prevelakis. - Ik heb een vraag voor de heer Dehaene.
Ik heb de geopolitieke dimensie van zijn betoog zeer gewaardeerd en vooral de idee dat wij ons in een nieuwe fase bevinden, dat de uitbreiding vanuit technisch oogpunt wordt benaderd, terwijl dit op een politieke of geopolitieke wijze zou moeten gebeuren.
Hoe denkt de heer Dehaene het debat te vernieuwen opdat ook met deze politieke en geopolitieke dimensie rekening wordt gehouden?

M. Georges Prevelakis. - Je souhaite poser une question à M. Dehaene.
J'ai beaucoup apprécié la dimension géopolitique qu'il a introduite et, surtout, l'idée que nous sommes dans une nouvelle étape et que, d'une certaine manière, on traite l'élargissement d'un point de vue technique alors qu'en réalité il faudrait le faire d'une manière politique ou géopolitique.
Comment M. Dehaene envisage-t-il de renouveler le débat pour y introduire cette dimension politique et géopolitique ?

De heer Armand De Decker (PRL-FDF-MCC). - Verschillende sprekers brachten in herinnering dat de Europese constructie er in dit stadium op gericht moet zijn Europa tot een macht uit te bouwen. Ze verwezen daarbij naar de uitspraken in dit verband van de heer Tony Blair.
Als men van Europa een macht wil maken, moet het gemeenschappelijk buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid ontwikkeld worden. Iedereen weet dat die zaken momenteel op intergouvernementele wijze worden beheerd, wat elke regering in de mogelijkheid stelt zijn vetorecht te gebruiken voor eventuele militaire operaties waartoe door de Unie zou worden beslist.
Daarom is mijn vraag: waarom heeft men het in Nice nuttig geacht te bepalen dat nauwere samenwerking uitgesloten is inzake defensie? Dat slaat niet noodzakelijk op operaties waartoe op intergouvernementeel niveau werd beslist en waarop het vetorecht van toepassing is, maar misschien op alles wat het operationele voorafgaat. Waarom vond men het nuttig nauwere samenwerking te verbieden, terwijl dat juist is wat ons nu gevraagd wordt, met name van Europa een macht maken?

M. Armand De Decker (PRL-FDF-MCC). - Plusieurs orateurs ont rappelé ce matin que l'exercice de la construction européenne vise, à ce stade, à transformer l'Europe en puissance. On a notamment évoqué à cet égard la citation de M. Tony Blair.
La transformer en puissance implique le développement de la politique étrangère et de sécurité et de défense communes. Nous savons bien que ces matières sont actuellement gérées de manière intergouvernementale, ce qui permet déjà à chaque gouvernement d'exercer son veto en ce qui concerne d'éventuelles opérations militaires décidées par l'Union.
Ma question est la suivante : pourquoi a-t-on trouvé utile à Nice d'ajouter que la coopération renforcée serait exclue en matière militaire, le militaire n'étant pas nécessairement les opérations décidées au niveau intergouvernemental et sujettes au droit de veto, mais peut-être tout ce qui est en amont de l'opérationnel ? Pourquoi a-t-on encore jugé utile d'interdire la coopération renforcée alors que c'est précisément le but de l'exercice que nous devrions faire, à savoir transformer progressivement l'Europe en puissance ?

De heer Charles-Ferdinand Nothomb. - Ik ben zeer blij met deze vergadering omdat het Belgische Parlement al sedert meer dan tien jaar een positieve toekomst voor Europa nastreeft, waarin een actieve rol is weggelegd voor de nationale parlementen.
Vandaag is dit zeker noodzakelijk, want we hebben het over een aantal essentiële vragen, die te maken hebben met soevereiniteit en democratische belangen. De heer Franklin Dehousse zei ook dat men zich in crisisgevallen tot een nationale gezagsdrager moet kunnen richten om zaken aan te pakken die op het Europese niveau te lang aanslepen.
Men heeft de methode van het convent in 1990 al eens uitgeprobeerd, met de Conferentie van de parlementen van Europa. Dat was nog iets anders dan de staten-generaal van de heer Miterrand, maar het gebeurde in overleg tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen.
De les die uit die ervaring kon worden getrokken, was dat men te vlug heeft willen gaan. In die Conferentie zijn we ingegaan tegen de wil van drie of vier nationale parlementen die niet zo snel wilden vooruitgaan. Mijn besluit was dat, als men trager was gevorderd, men meer vooruitgang had kunnen boeken.
Daarom ben ik het eens met de heer Dehaene over de methode van het convent. Als parlementslid weten we dat uit een ruime parlementaire discussie niet zomaar een project ontstaat en zeker geen ambitieus project.
We zijn dus voor een convent en voor samenwerking tussen Europees Parlement en de nationale parlementen, maar iemand moet een voorstel doen en als gesprekspartner optreden. Zeker als het om een zeer ambitieus voorstel gaat, kan het door parlementsleden worden verbeterd, niet geformuleerd.
Over het Europees Parlement wil ik nog dit zeggen. Een vijftiental jaar geleden bezocht ik het Zwitserse Parlement om er het federale systeem te bekijken. Niets belet het Zwitserse federale Parlement de kantonale wetgeving tegen te spreken. Er is geen Grondwettelijk Hof, maar in de praktijk stelt het federale Parlement zich zeer terughoudend op. Voor de publieke opinie en de parlementsleden is het duidelijk tot waar ze kunnen gaan.
Soms schrikken ambitieuze projecten mensen af. Misschien is het daarom dat men in Nice, zoals de heer Dehousse zei, controleposten heeft opgesteld opdat niet al te veel geraakt zou worden aan vitale nationale belangen.
Tijdens de uiteenzettingen van vanochtend kwamen twee beelden in mij op. Europa is geboren in de tijd van de DC3 en de DC4. Die toestellen hadden een beperkte capaciteit en snelheid. Als men niet van voertuig verandert, mag men de voorgeschreven capaciteit en snelheid niet overschrijden. Als de vracht van een schip te zwaar is, gaat het niet meer vooruit en dreigt het te zinken. Is de nauwere samenwerking dan niet de reddingssloep? Het is misschien een paradox. Hoe meer men de nadruk legt op de nauwere samenwerking, waar ik een voorstander van ben, hoe meer men de indruk krijgt dat het schip niet meer vooruitkomt. Men moet er dus een ander vinden dat sneller opschiet.
Als men vandaag de mening van de publieke opinie zou vragen over de uitbreiding, zou het antwoord negatief zijn. We leven gelukkig niet in een democratie waar bij referendum wordt beslist. Het zijn de parlementen die politieke argumenten en overwegingen beoordelen.
Als men het Verdrag van Nice en de Europese situatie aan de publieke opinie verkocht wil krijgen, mag men het Verdrag niet eerst afbreken om het vervolgens toch te ratificeren, wat in de parlementaire wereld nochtans vaak gebeurt.
De Kompetenzabgrenzung, de bevoegdheidsafbakening, is een zeer moeilijke oefening. Daarom verkies ik de onderlinge afstemming van bevoegdheden, waar de heer Barnier het over had. In België hebben we vaak gedacht dat, als de bevoegdheden goed afgebakend waren, er geen problemen meer zouden zijn. Niets is minder waar. Als men op de top van Lissabon maatregelen wil nemen om de werkgelegenheid te bevorderen is de vraag ook niet: wie is hiervoor bevoegd? Iedereen is bevoegd: de deelgebieden die zich met economische expansie bezighouden, de Staten die bevoegd zijn voor het werkloosheidsbeleid, de werkgelegenheid, de fiscaliteit en ten slotte, de Europese Unie die een beleid op grote schaal ontwikkelt. Ik ben dus voor onderlinge afstemming van bevoegdheden, samenwerking tussen bevoegdheidsniveaus en coöperatief federalisme.

M. Charles-Ferdinand Nothomb. - Je me réjouis de cette réunion qui cadre bien avec le parlement belge qui, depuis plus de dix ans, a cherché un chemin positif pour l'Europe par l'insertion des parlements nationaux dans le processus.
Cela s'impose davantage encore aujourd'hui parce que nous touchons des questions clés. L'un parle de souveraineté et l'autre, d'intérêts démocratiques. M. Franklin Dehousse a dit que l'on avait besoin des répondants nationaux pour faire face immédiatement à des crises qui sont longues à résoudre au niveau européen.
On a déjà essayé la méthode de la convention, en 1990, par la Conférence des parlements d'Europe. C'était différent des Assises de M. Miterrand mais c'était fait de commun accord entre le Parlement européen et les parlements nationaux.
La leçon que l'on pouvait tirer de cette situation, dans laquelle la Belgique avait joué un rôle déterminant, c'était qu'on avait voulu aller trop vite. On a quelque peu débouté, dans cette Conférence, trois ou quatre parlements nationaux qui ne voulaient pas aller aussi vite. Je me suis souvent dit que l'on aurait progressé davantage si l'on avait agi plus lentement.
Cela m'amène à rejoindre M. Dehaene au sujet de la technique de la Convention. Oui, nous sommes des parlementaires mais nous savons bien qu'un projet ne naît pas d'une délibération parlementaire tous azimuts, surtout si le projet doit être ambitieux.
Donc, oui pour la Convention, oui pour le Parlement européen et les parlements nationaux mais il faut quelqu'un qui propose et avec lequel on discute. On améliore une proposition mais on ne l'invente pas, surtout si elle est très porteuse.
J'ai une remarque supplémentaire à formuler vis-à-vis du Parlement européen. Je me rappelle avoir visité le parlement suisse il y a une quinzaine d'années pour l'interroger sur son fédéralisme. En Suisse, si le parlement fédéral légifère en empiétant sur la législation cantonale, rien ne l'en empêche. Il n'y a pas de Cour constitutionnelle mais cette situation est envisageable parce que le parlement fédéral fait montre d'une grande réserve. L'opinion et les parlementaires suisses savent qu'ils peuvent aller jusque là et pas au-delà.
Parfois, en affirmant des objectifs trop ambitieux, on fait peur. C'est peut-être pour cela qu'à Nice, on cherche, comme l'a dit monsieur Dehousse, à installer des points de contrôle pour empêcher qu'on n'aille trop loin dans ce qui pourrait être le coeur d'intérêts nationaux.
Deux images me sont venues à l'esprit pendant les exposés de ce matin. L'Europe est née à l'époque des DC3 et DC4. Ceux-ci avaient une capacité et une vitesse limitées. Il faut veiller à ne pas charger au-delà des capacités et à ne pas dépasser la vitesse si on ne change pas de véhicule. Si on alourdit trop un bateau, il risque de s'immobiliser et même de couler. La coopération renforcée n'est-elle pas la barque de sauvetage ? C'est peut-être paradoxal de le dire. Plus on insiste sur les coopérations renforcées, ce que j'appuie fortement, plus on a le sentiment que le gros bateau ne pourra plus avancer. Il faut donc en trouver un autre, capable d'avancer plus vite.
Il faut savoir que si l'on demandait aujourd'hui l'avis de l'opinion publique sur l'élargissement, elle se prononcerait certainement contre. Nous ne sommes heureusement pas dans une démocratie référendaire. Les parlements répondent à des arguments et des réflexions politiques.
Il faut pourtant vendre le Traité de Nice et la situation européenne. Il faut veiller à ce que tout le monde ne décrie pas ledit Traité pour ensuite le ratifier, ce qui se passe souvent dans le monde parlementaire.
Quant à la Kompetenzabgrenzung, la limitation des compétences, il s'agit d'un exercice extrêmement difficile. Je lui préfère donc l'articulation des compétences, évoquée par monsieur Barnier. Nous avons souvent eu, en Belgique, l'illusion que si les compétences étaient bien délimitées, il n'y aurait plus de dispute. C'est faux. Imaginez les participants au Sommet de Lisbonne voulant prendre des mesures en faveur de l'emploi et se demandant à qui appartient cette compétence. Ce problème est évidemment de la compétence de tous : des Régions qui s'occupent d'expansion économique, des États responsables de la politique de chômage, d'emploi, de politique fiscale et, enfin, de l'Union européenne qui développe une politique sur une plus grande échelle. Je dis donc oui à l'articulation des compétences, à la coopération au niveau des compétences et au fédéralisme coopératif.

De voorzitter. - We zullen hier de vragen afronden, want onze sprekers moeten nog de tijd krijgen om te antwoorden en we dienen ook het tijdschema in acht nemen. Ik geef in omgekeerde volgorde het woord aan de sprekers van vanochtend. We beginnen dus met de heer Dehaene.

M. le président. - Nous arrêterons ici les questions et les interventions car nous devons laisser à nos orateurs le temps de répondre et respecter certains impératifs. Je donne maintenant la parole aux intervenants de ce matin, peut-être en ordre inverse des interventions. La parole est à monsieur Dehaene.

De heer Jean-Luc Dehaene. - Ik wil eerst kort iets zeggen over artikel 48 en de herziening van het Verdrag. Voor de herziening van het basisverdrag zal altijd unanimiteit vereist zijn en ratificatie door alle parlementen. Een andere vraag is of wat nu in het Verdrag staat, daarin ook moet opgenomen blijven. Door de opsplitsing in een basisverdrag en toepassingsverdragen kan het gewicht van artikel 48 meteen heel wat worden verminderd.
Ik ben het volkomen eens met voorzitter De Decker wanneer hij zegt niet te begrijpen waarom de nauwere samenwerking niet van toepassing is op het militaire terrein.

M. Jean-Luc Dehaene. - Je voudrais tout d'abord dire un mot de l'article 48 et de la révision du traité. La révision du traité de base nécessitera toujours l'unanimité et la ratification par tous les parlements. Quant à savoir si tout ce qui figure actuellement dans le Traité doit y demeurer, c'est une autre question. La scission en un traité de base et plusieurs traités d'application permet déjà de réduire considérablement la portée de l'article 48.
Je partage tout à fait l'avis du président De Decker lorsqu'il dit ne pas comprendre pourquoi la coopération renforcée ne s'applique pas au domaine militaire.

Aan de heren Dehousse en Van den Brande kan ik antwoorden dat geen enkel element erop wijst dat er na Nice meer zekerheid zal zijn dan ervoor. Een Europese top is nochtans belangrijk, omdat het Europese voluntarisme er duidelijk tot uiting kan komen. Ik zeg gewoonlijk dat de termen "optimisme" en "pessimisme" op het Europese vlak niet veel zin hebben. De wil moet immers aanwezig zijn om Europa uit te bouwen en men mag de moed niet opgeven wanneer er op een bepaald ogenblik te weinig vooruitgang is. Europa is langzaam opgebouwd, en wanneer men kijkt naar wat er de voorbije vijftig jaar is gerealiseerd, heeft het nog wel degelijk zin te volharden.
De verwijzing van de heer Dehousse naar Zagreb is terecht. Ik denk dat de Balkanlanden zich geroepen voelen om op lange termijn tot de Europese Unie te behoren. Hoe moet Zagreb geïnterpreteerd worden? Volgens mij is het de bedoeling eerst een samenwerking te organiseren tussen de betrokken landen en in een tweede fase de poorten van de Europese Unie te openen. Ik ben van oordeel dat dit de enige goede weg is. Dat houdt echter ook in dat men het uiteindelijk niet bij zevenentwintig landen zal houden.

Pour répondre aux questions de MM. Dehousse et Van den Brande, je dirai qu'effectivement, aucun élément nouveau ne nous permet de dire que l'après-Nice nous apportera plus de certitudes que l'avant-Nice. Il importe toutefois qu'une opération comme le sommet de Nice puisse donner lieu à l'expression d'un volontarisme européen. J'ai coutume de dire qu'à l'échelon européen, les termes « optimiste » ou « pessimiste » n'ont aucun sens et qu'il faut avoir la volonté de construire l'Europe et de ne pas se laisser décourager si, à un moment donné, les progrès ne sont pas suffisants. L'Europe s'est toujours construite à petits pas. Quand on observe tout ce qui a été réalisé en cinquante ans, je pense qu'il vaut la peine de continuer.
La référence à Zagreb faite par M. Dehousse est effectivement réelle. Je pense que la vocation des pays des Balkans est, à très long terme, de faire partie de l'Union européenne. Comment faut-il interpréter Zagreb ? Je pense que la dynamique de Zagreb est d'organiser d'abord une coopération entre les pays concernés et, dans un deuxième temps, de leur ouvrir les portes de l'Union européenne. C'est pour moi la seule bonne voie à suivre. Cela implique toutefois aussi que, dans la dynamique à venir, on ne s'arrêtera pas à vingt-sept pays.

De tweede vraag van de heer Dehousse en de vraag van de heer Van den Brande komen vanuit een bepaalde invalshoek op hetzelfde neer. In de Europese Unie bestaat er een enorme hypocrisie tegenover de uitbreiding. Enerzijds spreken we strenge taal tegenover de kandidaat-lidstaten en benadrukken we de wil tot uitbreiding, maar anderzijds hebben we bij elke concrete stap koudwatervrees. Dat bleek ook in Nice, waar het nationaal belang werd verdedigd en eigenlijk niemand - tenzij misschien België - het Europees belang heeft verdedigd. De heer Dehousse vreest eenzelfde situatie op financieel vlak en heeft volkomen gelijk. Agenda 2000 bereidt Europa niet voor op de uitbreiding. Minister Michel heeft dus gelijk als hij zegt dat de moeilijke agendapunten nog moeten komen. Voorstellen over landbouw, structurele fondsen enzovoort zullen een enorm debat op gang brengen over het financieel kader. De positie van de landen van Europa is eenvoudig samen te vatten: niemand wil meer betalen, niemand wil minder krijgen en iedereen weet dat de uitbreiding meer zal kosten. Ik herhaal dat de Europese Unie tegenover de uitbreiding een echte schizofrene houding aanneemt: het politieke discours is pro, het gedrag is tegen.

Sous un certain angle, la deuxième question de monsieur Dehousse et celle de monsieur Van den Brande reviennent au même. Il règne, au sein de l'Union européenne, un très grande hypocrisie à l'égard de l'élargissement. D'une part, nous nous montrons sévères envers les pays candidats et soulignons la volonté d'élargissement. D'autre part, chaque étape concrète éveille chez nous une crainte injustifiée. Ceci est également apparu à Nice, où l'intérêt national a été défendu et où personne - si ce n'est, peut-être, la Belgique - n'a défendu l'intérêt européen. Monsieur Dehousse redoute une situation identique sur le plan financier et il a parfaitement raison. L'Agenda 2000 ne prépare pas l'Europe à l'élargissement. Le ministre Michel a donc raison de dire que les points difficiles de l'ordre du jour sont encore à venir. Les propositions relatives à l'agriculture, aux fonds structurels, etc. susciteront un vaste débat sur le cadre financier. La position des pays d'Europe est facile à résumer : personne ne veut délier les cordons de la bourse, personne ne veut recevoir moins et chacun sait que l'élargissement entraînera des coûts supplémentaires. Je répète que l'Union européenne adopte une attitude vraiment schizophrène face à l'élargissement : le discours politique est pour, le comportement est contre.

De heer Elmar Brok (in het Engels). - Het voorstel om artikel 48 te wijzigen, is volgens mij het meest geschikte, maar heeft weinig kans op slagen omdat het de eenparigheidsregel opgeeft. Een oplossing voor de toekomst kan zijn dat alle landen een verdrag moeten ondertekenen, maar dat het pas in werking treedt wanneer twee derden of drie vierden van de landen het hebben geratificeerd.
De directoraten waarover hier ook vragen zijn gesteld, zijn een van de grote problemen. In een tweekamerstelsel, waar de eerste kamer is samengesteld uit rechtstreeks verkozen parlementsleden, speelt de bevolking een belangrijke rol. Dit is een van de punten waarop heel wat vooruitgang is geboekt in het Verdrag van Nice, omdat het een grotere legitimering van het parlement tot stand brengt. Anderzijds is de tweede kamer traditioneel de plaats waar de kleinere landen sterker vertegenwoordigd zijn dan in verhouding tot hun bevolking. Daardoor worden hun identiteit en hun belangen beter verdedigd. De Europese Unie is een unie van staten en van volken waarbij de staten in zekere zin elkaars gelijken zijn. Soortgelijke opvatting ligt aan de basis van de Senaat van de Verenigde Staten en van de Europese Raad van ministers. In de Duitse federale Raad is de vertegenwoordiging van de deelstaten veel zwakker.
Zowel de herweging van de stemmen - tot nog toe was de verhouding 10-2, nu is het 29-3 - als het in acht nemen van de bevolkingscijfers zijn maatregelen in het voordeel van de grote landen.
Ik denk dat een van beide maatregelen genoeg was geweest. Door de nieuwe regeling kunnen de grote staten een significante groep vormen voor de meerderheidsbeslissingen zodat er over een paar jaar een legitimeringscrisis kan ontstaan. Dit is één van de ernstige conceptuele gebreken van het Verdrag van Nice. Misschien kan dit eenvoudig worden opgelost door één van de twee opties te schrappen: ofwel de enkelvoudige dubbele meerderheid, ofwel de herweging van de stemmen, zodat er binnen het besluitvormingsproces een beter evenwicht bereikt wordt tussen de grote en de kleine landen. Als de politieke wil hiervoor bestaat, is het technisch niet zo moeilijk te realiseren.
Men moet ook rekening houden met het wantrouwen ten aanzien van Europa. De bevolking wil oplossingen. De gewone burger ligt niet wakker van de vraag over de bevoegdheidsverdeling. Hij vraagt zich niet af of het lokale, het nationale of het Europese niveau bevoegd is, maar wil goede beslissingen en positieve resultaten. Alleen de politici en de bureaucraten zijn begaan met de bevoegdheidsverdeling. De mensen willen veiligheid op straat, ongeacht wie bevoegd is voor de politie.
Misschien moeten we de zaken vaker op die manier bekijken. In het post-Nice-proces moeten we onderzoeken waar een bepaalde bevoegdheid het best kan worden uitgeoefend met de meeste kansen op een positief resultaat en niet waar ze om politieke redenen moet worden geplaatst. Die vraag werd in verband gebracht met de uitbreiding. Ik ben nog steeds onder de indruk van mijn bezoek aan Washington. We hebben opnieuw geanimeerde debatten gevoerd met Amerikaanse senatoren over de Europese defensiepolitiek. Zij voeren vaak aan dat Europa te weinig inspanningen levert inzake stabiliteit omdat de defensiebudgetten te krap zijn. Ik heb toen gezegd dat de uitbreiding van de Europese Unie een stabiliseringsprogramma voor het hele continent is en meer verband houdt met veiligheidsbeleid dan vele kwesties die binnen het bestek van krijgsmacht en defensie worden besproken.
Ook hier nemen we onze verantwoordelijkheid op met het oog op het algemeen belang. In dat opzicht is dit zeer belangrijk en er werd hier terecht op gewezen.
Hetzelfde geldt voor de nauwere samenwerking. Ik geloof niet dat de nauwere samenwerking in de eerste pijler een hoofdrol kan spelen in zaken waar er met gekwalificeerde meerderheid moet worden gestemd, behalve misschien op het fiscale domein. De nauwere samenwerking kan wel een belangrijke rol spelen in de aangelegenheden met betrekking tot de tweede of derde pijler. Ze zou op het vlak van defensie zeker interessant zijn als oplossing voor het vetoprobleem. Als lid van het Europees Parlement ben ik van oordeel dat er ook in defensie-aangelegenheden met gekwalificeerde meerderheid moet kunnen worden gestemd, bijvoorbeeld om troepen van mijn land tegen de wil van mijn nationaal parlement in naar het slagveld te sturen. De nauwere samenwerking zou hier de gepaste beslissing geweest zijn. Dit was een gelegenheid bij uitstek om er iets mee te doen, maar die mogelijkheid werd door de heer Cohen drie dagen voordien in een interview in The Times gekelderd.
De heer Nothomb heeft natuurlijk gelijk wanneer hij zegt dat de opinie van de bevolking belangrijk is. We moeten daar rekening mee houden. Moeten wij echt gaan uitleggen wat we met dit Europese herenigingsproces wensen te bereiken? Ik geloof persoonlijk niet dat de Europese Unie over meer bevoegdheden moet beschikken. Ik zou niet weten over welke bevoegdheden het zou gaan. Volgens mij heeft ze alle bevoegdheden die ze nodig heeft. Er is alleen nog het probleem van de gepaste instrumenten om met deze bevoegdheden om te gaan. We hebben daarover in Amsterdam en Nice al gedebatteerd. Wanneer we dat uitleggen is het gemakkelijker de burgers een bepaald programma te doen aanvaarden. Niemand wenst een centrale Europese staat, omdat dat een slecht concept is. Maar voor zaken die we samen beter kunnen oplossen, moet de Europese Unie over aangepaste instrumenten beschikken en dan kan de bevolking opnieuw worden overtuigd.

M. Elmar Brok (en anglais). - La proposition de modifier l'article 48 est, selon moi, la plus appropriée mais elle a peu de chance d'aboutir car elle abandonne la règle de l'unanimité. Une solution peut être, à l'avenir, que tous les pays doivent signer un traité mais que ce traité n'entre en vigueur qu'après avoir été ratifié par les deux tiers ou les trois quarts des pays.
Les directorats qui ont aussi suscité des questions ici, constituent l'un des gros problèmes. La population joue un rôle important dans un régime bicaméral, où l'une des chambres est composée de représentants directement élus. C'est un point sur lequel des progrès sensibles ont été réalisés dans le Traité de Nice, puisque celui-ci assure une plus grande légitimation du parlement. La seconde chambre est, par ailleurs, traditionnellement le lieu où les pays plus petits sont mieux représentés qu'au prorata de leur population. Leur identité et leurs intérêts sont ainsi mieux défendus. L'Union européenne est une union d'États et de peuples où chaque État est en quelque sorte l'égal des autres. Une telle conception est à l'origine du Sénat des États-Unis et du Conseil européen des ministres. Au Conseil fédéral allemand, la représentation des États fédérés est beaucoup plus faible.
Tant la nouvelle pondération des voix - le rapport 10-2 appliqué jusqu'à présent fait place désormais à un rapport 29-3 - que la prise en compte des chiffres de la population sont des mesures qui avantagent les grands pays.
Je pense qu'une seule de ces deux mesures aurait suffi. Ce nouveau système permet aux grands États de constituer un groupe significatif pour les décisions à la majorité, ce qui peut déboucher dans quelques années sur une crise de légitimité. Voilà un des gros défauts qui ont présidé à la conception du Traité de Nice. Peut-être peut-on y remédier simplement en abandonnant une des deux options : ou bien la double majorité simple, ou bien la repondération des voix, de manière à parvenir à un meilleur équilibre entre les grands et les petits pays dans le processus de décision. Si la volonté politique est présente, ce changement n'est, sur le plan technique, pas si difficile à réaliser.
Il faut également tenir compte de la méfiance à l'égard de l'Europe. La population veut des solutions. La question de la répartition des compétences n'empêche pas le citoyen ordinaire de dormir. Celui-ci ne se demande pas si c'est le niveau local, national ou européen qui est compétent mais il attend des bonnes décisions et des résultats positifs. Seuls les hommes politiques et les bureaucrates se préoccupent de la répartition des compétences. Les gens veulent la sécurité en rue, quel que soit le pouvoir compétent pour la police.
Peut-être devons-nous plus souvent envisager les choses sous cet angle. Le processus de l'après-Nice devra se demander où une compétence déterminée pourra le mieux être exercée, avec les plus grandes chances de résultat positif, et non où elle doit être située pour des raisons politiques. Cette question a été mise en relation avec l'élargissement. Je suis encore impressionné par ma visite à Washington. Nous avons à nouveau mené des débats animés avec des sénateurs américains sur la politique européenne de défense. Ils prétendent souvent que l'Europe ne fait pas assez d'efforts en faveur de la stabilité parce que les budgets de la défense y sont trop modestes. J'ai répondu que l'élargissement de l'Union européenne constitue un programme de stabilisation pour l'ensemble du continent et concerne davantage la politique de sécurité que de nombreuses questions débattues au sein des forces armées et de la défense.
Dans ce domaine aussi, nous assumons nos responsabilités dans le souci de l'intérêt général. Cet aspect est très important et a été à juste titre souligné ici.
Il en va de même pour la coopération renforcée. En ce qui concerne le premier pilier, je ne pense pas que la coopération renforcée puisse jouer un rôle déterminant dans des matières qui requièrent un vote à la majorité qualifiée, sauf peut-être dans le domaine fiscal. La coopération renforcée peut en revanche jouer un rôle essentiel dans des matières relevant du deuxième ou du troisième pilier. Elle serait certainement intéressante dans le domaine de la défense pour résoudre le problème du veto. En tant que membre du Parlement européen, j'estime qu'il doit aussi être possible de prendre des décisions à la majorité qualifiée pour des questions de défense, par exemple pour envoyer des troupes de mon pays sur le champ de bataille, et ce contre la volonté de mon parlement national. La coopération renforcée aurait été en l'occurrence la décision adéquate. Il s'agissait d'une opportunité unique, mais cette possibilité a été sabordée trois jours plus tôt par monsieur Cohen dans une interview au Times.
Monsieur Nothomb a bien sûr raison de dire que l'opinion de la population est importante. Nous devons en tenir compte. Devons-nous toutefois vraiment expliquer ce que nous espérons atteindre au travers de ce processus de réunification européenne ? Personnellement, je ne crois pas que l'Union européenne doit disposer de compétences plus larges. Je ne saurais dire de quelles compétences il s'agirait. Elle possède, selon moi, toutes les compétences dont elle a besoin. Reste le problème des instruments appropriés pour l'exercice de ces compétences. Nous en avons déjà débattu à Amsterdam et à Nice. Si nous expliquons cela, il est plus facile de faire accepter un programme déterminé par les citoyens. Personne ne souhaite un État européen central, car il s'agit d'un mauvais concept. Par contre, pour les matières que nous pouvons mieux régler en commun, il faut que l'Union européenne dispose d'instruments adéquats. Nous pourrons alors à nouveau convaincre la population.

De heer Giorgio Napolitano. - Artikel 48, dat het Europees Parlement graag zou wijzigen, betekent niet gewoon unanimiteit of gelijkluidend advies van het Europees Parlement, maar geeft de regeringen ook het monopolie van de constituerende bevoegdheid. Ik maak mij geen illusies over de mogelijkheid van eenzelfde convent na Nice. Het convent was nochtans een eerste barst in het monopolie van die constituerende bevoegdheid. Wij moeten uit deze ervaring vooral onthouden dat wij niet één enkel subject, namelijk de nationale regeringen en de Raad, maar wel vier subjecten hebben, namelijk de nationale regeringen, de nationale parlementen, het Europees Parlement en de Commissie, die allen op voet van gelijkheid meewerken in het stadium van de redactie, ook van de wijzigingen die in de verdragen moeten worden aangebracht.
Het is waar dat wij met betrekking tot de immigratie slechts over zwakke instrumenten beschikken. Het meest efficiënte instrument in de strijd tegen de criminaliteit is misschien wel het SIS, het informatiesysteem van Schengen. De integratie van Schengen in de Unie is een belangrijk punt. De Commissie heeft recentelijk belangrijke mededelingen gedaan over een gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid. We gaan daarmee in de goede richting en moeten de politiek geïnteresseerde burgers duidelijk maken dat een gemeenschappelijk beleid institutionele hervormingen en een versterking van de supranationale instellingen vereist.
De heer Dehousse beweert dat geen enkel element laat verhopen dat het post-Nice-proces de rampzalige vergissingen van Nice zal goedmaken. Het is hier echter geen kwestie van hoop. De verklaring in bijlage 4 creëert een weliswaar vaag en dubbelzinnig, maar open kader om voorstellen te formuleren, om de publieke opinie te mobiliseren, om de nationale parlementen bij de zaak te betrekken en antwoorden te zoeken die in Nice niet zijn gegeven.
Ik heb mij tegenover het Verdrag van Nice altijd heel kritisch opgesteld. Ik heb dat op de vooravond van de Top en onmiddellijk nadien in het Europees Parlement ook duidelijk gezegd. Ik meen dat de kritische, zelfs vernietigende beoordelingen van het Verdrag van Nice goede gronden hebben. Als de evaluatie volkomen negatief is, moeten er conclusies uit getrokken worden en moeten we de nationale parlementen vragen het Verdrag niet te ratificeren. Ik denk niet dat het Europees Parlement in die richting kan gaan.

M. Giorgio Napolitano. - L'article 48, dont le Parlement européen a demandé plusieurs fois la modification, ne signifie pas simplement unanimité ni avis conforme du Parlement européen ; il signifie également monopole du pouvoir constituant dans les mains des gouvernements. Je ne me fais pas d'illusions en ce qui concerne la possibilité de recourir à une convention identique pour l'après-Nice. Cependant, la convention a représenté une première rupture partielle de ce monopole constituant. Ce que nous devons garder de cette expérience, c'est qu'au lieu d'avoir un sujet - les gouvernements nationaux et le Conseil - nous en avons quatre, à savoir les gouvernements nationaux, les parlements nationaux, le Parlement européen et la Commission, qui participent au même titre à une phase de rédaction, y compris des modifications à introduire dans les traités.
En ce qui concerne l'immigration, il est vrai qu'il y a des instruments faibles. Peut-être l'instrument le plus efficace pour la lutte contre la criminalité est-il le SIS, le système informatique de Schengen. L'intégration de Schengen dans le système de l'Union est un point important. Récemment, il y a eu des communications importantes de la Commission pour une politique commune de l'immigration et de l'asile. Je pense que nous devons marcher dans cette direction et faire comprendre aux citoyens qui sont intéressés au politique, à la substance des réponses même sur ces sujets-là, que les politiques communes exigent des réformes institutionnelles et le renforcement des institutions supranationales.
M. Dehousse a dit que nous n'avons pas un seul élément permettant d'espérer que l'après-Nice puisse rattraper les erreurs funestes de Nice. Je pense qu'il ne s'agit pas d'espérer. La déclaration Annexe 4 ouvre un cadre certes vague et ambigu, mais un cadre ouvert pour proposer, pour mobiliser les opinions publiques, pour associer les parlements nationaux et pour essayer d'apporter des réponses qui n'ont pas été données à Nice.
Personnellement, j'ai été très critique à l'égard du Traité de Nice. Je me suis exprimé dans l'hémicycle du Parlement européen à la veille et immédiatement après le sommet de Nice et j'ai émis un jugement très critique. Je pense que les jugements les plus critiques et même destructifs du Traité de Nice ont une base sérieuse. Si l'évaluation est radicalement négative, il faut en tirer les conséquences et demander que les parlements nationaux ne ratifient pas le Traité. Je ne crois pas que cette voie puisse être suivie par le Parlement européen.

De heer Franklin Dehousse. - Ik wil op drie interessante vragen terugkomen. De heer Nothomb vergelijkt de nauwere samenwerking volkomen terecht met een reddingssloep. Ik heb nog nooit in een reddingssloep gezeten, maar ik kan mij voorstellen dat de opvarenden daarin dicht op elkaar gepakt zitten en dat er slechts rudimentaire instrumenten aan boord zijn. Dat gevoel hebben we nu ook, vooral wat defensie betreft. De heer De Decker vroeg waarom deze kwestie uitgesloten werd. Waarschijnlijk, zoals Elmar Brok zei, was men ervan overtuigd dat hiervan werk zou worden gemaakt. Er is een deal gesloten. De procedures zouden worden vereenvoudigd en waar het mechanisme zou kunnen worden gerealiseerd, zouden de voorwaarden worden verzwaard.
De immigratie brengt ons bij de fundamentele vraag van mevrouw Willame hoe we de bevolking nauwer bij de zaken kunnen betrekken. Dit probleem interesseert ons hier allemaal, politieke vertegenwoordigers, diplomaten, journalisten en academici. Wij hebben allemaal een probleem van communicatie over de Europese zaken. Het grootste probleem is het gezwollen taalgebruik.
De millenniumverklaring doet me denken aan het duizendjarige Reich, maar ze is nog minder lang meegegaan. Het gemeenschappelijk defensiebeleid is slechts een beperkt veiligheidsinstrument voor lokale crisissen en geen enkele van de vijftien lidstaten heeft de doelstellingen van het immigratie- en asielbeleid al duidelijk kunnen maken.
Het allerergste is de kloof tussen wat we willen bereiken en de instrumenten waarover we daarvoor beschikken. Wij kelderen onszelf wanneer wij doorgaan met onze gezwollen verklaringen. Het heeft geen zin miljoenen te besteden aan consultants en dure reclamecampagnes, want dat regelt het probleem van de burger niet. Ook de burger ziet het fundamentele verschil tussen het politieke discours en de realiteit en dat ondermijnt Europa. Verklaringen zoals die van de heer Schröder dat er in Brussel Duits geld wordt verbrand, betekenen de ondergang van de Europese gedachte.

M. Franklin Dehousse. - Je voudrais revenir sur trois questions intéressantes. M. Nothomb assimile la coopération renforcée à une chaloupe de sauvetage. Il ne sait pas à quel point il a raison. Je n'ai pas vécu de sauvetage de ma vie, mais j'ai l'impression que dans une chaloupe on doit se sentir un peu serré, avec des instruments modestes à disposition. Voilà la sensation que cela risque de nous laisser, spécialement dans la question de la défense. M. De Decker a demandé pourquoi on a exclu cette question. Sans doute, comme l'a dit Elmar Brok, parce qu'il était probable que cela allait se réaliser. Un deal a donc été fait : on allait simplifier les procédures et, en même temps, alourdir davantage les conditions là où le mécanisme avait des probabilités de se réaliser.
L'immigration nous mène à la question fondamentale de Mme Willame, portant sur le point de savoir comment on pourrait impliquer davantage la population. On pourrait organiser dix mille colloques sur le sujet, mais je me borne à formuler une suggestion. C'est en effet un problème qui nous intéresse tous dans cette assemblée qui compte des représentants politiques, des diplomates, des journalistes, des membres du monde académique. Nous avons tous un problème de communication sur les affaires européennes. L'un des plus gros problèmes que nous rencontrons est l'hypertrophie du langage.
La déclaration du millénaire me rappelle le Reich de mille ans puisqu'elle avait la même durée temporelle, mais cette déclaration a duré encore moins longtemps. La politique de défense commune : ce n'est qu'un petit instrument de sécurité pour des crises locales. La politique d'immigration et d'asile : j'attends toujours qu'on m'explique quels sont les objectifs poursuivis. Aucun des quinze gouvernements n'a fourni de réponse à l'heure actuelle.
L'hypertrophie la plus grave est le décalage existant entre les ambitions et les instruments. Nous nous sabordons nous-mêmes et nous devons donc essayer d'être plus modestes dans l'utilisation du vocabulaire. Vous pouvez payer des dizaines de millions à des consultants en communication et vous offrir des campagnes de publicité sur du papier quadrichrome glacé, mais cela ne réglera pas le problème du citoyen. Il voit bien qu'il y a une contradiction fondamentale entre le discours politique et la réalité et c'est ce qui mine l'Europe. Chaque fois que quelqu'un comme M. Schröder dit que l'on brûle de l'argent allemand à Bruxelles, il coule l'idée européenne. Nous devons tous en être conscients.

De voorzitter. - Er blijft ons met betrekking tot Europa alleen de boodschap van vrede over, maar ik stel vast dat de heer Dehousse daar in zijn verwijzing naar Zagreb niet op zinspeelt.
Daarmee zijn we gekomen aan het einde van onze werkzaamheden van vanmorgen.

M. le président. - Le message simple qui subsiste par rapport à l'Europe, c'est la notion de paix. Je constate que chaque fois que l'on parle de paix en Europe depuis 1945, quelque chose passe. C'est peut-être une piste bien que, quand vous évoquez Zagreb, monsieur Dehousse, vous ne faites pas nécessairement allusion à la paix.
Nous sommes ainsi arrivés au terme de nos travaux de ce matin.

Europa verzoend: doelstellingen en vereisten

L'Europe réconciliée : objectifs et exigences

De heer Armand De Decker, voorzitter van de Senaat. - Onze werkzaamheden van vanmiddag hebben vooral te maken met de stand van de uitbreidingsonderhandelingen.

M. Armand De Decker, président du Sénat. - Cet après-midi, nos travaux porteront davantage sur l'état de la négociation relative à l'élargissement.

Ik ben zeer gelukkig de heer Derycke uit te nodigen om plaats te nemen als voorzitter van het tweede panel van vandaag. Zoals iedereen weet, is de heer Derycke Belgisch minister van Buitenlandse Zaken geweest.

Je suis très heureux d'inviter M. Derycke à prendre place en tant que président du deuxième panel d'aujourd'hui. Comme tout le monde le sait, M. Derycke a été ministre belge des Affaires étrangères.

Hij is thans voorzitter van de Belgische sectie van de Interparlementaire Unie en voorzitter van de Belgische delegatie in de Raad van Europa. Het is met het grootste plezier dat ik hem het voorzitterschap overdraag.

Il est aussi actuellement président de la section belge de l'Union interparlementaire et président de la délégation belge au Conseil de l'Europe. C'est avec joie et plaisir que je lui cède la présidence.

(Voorzitter: de heer Erik Derycke, gewezen minister van Buitenlandse Zaken, volksvertegenwoordiger)

(Présidence de M. Erik Derycke, ancien ministre des Affaires étrangères, député)

De voorzitter. - Het is met een bijzonder genoegen dat ik inga op de uitnodiging van de voorzitter van de Senaat om het debat van deze namiddag te leiden. Dit debat maakt deel uit van de reeks van drie debatten over Europa die de Senaat heeft gepland, een initiatief dat ik ten zeerste apprecieer.

M. le président. - C'est avec beaucoup de plaisir que j'accepte l'invitation du président du Sénat à mener le débat de cet après-midi. Cette discussion s'inscrit dans une série de trois débats consacrés à l'Europe et organisés par le Sénat. Il s'agit d'une initiative que j'apprécie profondément.

In mijn hoedanigheid van Belgisch parlementslid, verantwoordelijk voor de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer, kan ik getuigen dat alle belangrijke vragen met betrekking tot de Europese uitbreiding ons ten zeerste interesseren. Ik dank de voorzitter van de Senaat voor deze ontmoeting.

Je crois que ce débat arrive à point nommé. En ma qualité de parlementaire belge responsable de la commission des Affaires étrangères de la Chambre, je peux témoigner que toutes les grandes questions relatives à l'élargissement de l'Europe nous intéressent vivement. Je voudrais remercier le président du Sénat d'avoir organisé cette rencontre.

De titel van het debat van vanmiddag luidt `Europa verzoend'. Hoewel de titel vrij triviaal is en dubbele bodems heeft, kunnen we uit de lijst van de sprekers opmaken dat het accent ligt op de verwachtingen die we hebben gecreëerd bij de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. We zullen het zonder twijfel hebben over de datum waarop zij kunnen toetreden, want we moeten erkennen dat er zich een levensgroot probleem voordoet inzake de verantwoording van het project tegenover de publieke opinie in de bevriende buurlanden van het Oosten.
Over die problematiek zal de heer Koen Lenaerts het debat openen met een algemene inleiding. Hij is bij de meesten allicht bekend, aangezien hij samen met professor Dehousse de voorbije jaren de Belgische regering inzake de Europese politiek voortdurend heeft geadviseerd, zowel politiek als juridisch. We zijn hem daarvoor trouwens heel dankbaar. Professor Lenaerts is daarenboven rechter bij de Europese rechtbank van eerste aanleg en een alom gekend en gelauwerd Europees expert. Hij zal ons ter inleiding ongetwijfeld bijzonder interessante dingen weten te vertellen.

La liste des orateurs de cet après-midi laisse penser que l'accent sera mis sur les attentes que nous avons créées chez les candidats à l'adhésion. Il sera certainement question de la date de l'adhésion de ces États.
M. Koen Lenaerts ouvrira le débat par une introduction générale. M. Lenaerts est bien connu puisqu'il a, aux côtés du professeur Dehousse, conseillé le gouvernement belge ces dernières années en matière de politique européenne. Il est par ailleurs juge au tribunal européen de première instance. C'est un expert européen reconnu.

De heer Koenraad Lenaerts. - Ik wil mijn uiteenzetting beginnen met een dankwoord aan het adres van de voorzitter van de Senaat omdat hij mij vandaag hier heeft uitgenodigd. Ik wil hem ook feliciteren met dit initiatief, niet alleen omdat het in de lijn ligt van de rol van reflectiekamer die de Senaat op zich heeft genomen, maar ook omdat de Senaat een van de eerste nationale parlementen is die de handschoen opnemen en de discussie aangaan over de verklaring van Nice in verband met de toekomst van de Europese Unie.
Mijn bedoeling is vandaag even in te gaan op het post-Nice-proces. Vanochtend moesten de voor- en de nadelen van het Verdrag van Nice als dusdanig aan bod komen, maar zoals verschillende sprekers hebben opgemerkt, kan de ratificatie van het Verdrag van Nice ten dele worden gezien als onderdeel van het proces van de uitbreiding van de Unie, die nog een verdere ontwikkeling zal kennen. Ook de auteurs zelf van het Verdrag waren die mening toegedaan, zoals blijkt uit de verklaring die ze onmiddellijk na de ondertekening van het Verdrag hebben afgelegd.
In de eerste alinea van de preambule van het Verdrag van Nice wordt overigens herinnerd aan het historisch belang van de beëindiging van de deling van het Europese continent. Onmiddellijk daarna wordt het verlangen uitgedrukt om met het Verdrag van Nice het in Amsterdam aangevangen proces, waarbij de instellingen van de Europese Unie moeten worden voorbereid op het functioneren in een uitgebreide Unie, voort te zetten.
De eerste overweging, de herinnering aan het historisch belang van de beëindiging van de deling van het Europese continent, kadert in wat ik het politieke axioma noem dat onze werkzaamheden tijdens deze studiedag beheerst, namelijk een Europa dat doelstellingen en vereisten verzoent. Alle Europese staten die de doelstellingen delen en de vereisten vervullen om toe te treden, zijn in beginsel welkom. Daardoor gaat de Unie, nog meer dan vroeger, haar basiscredo van de eenheid in de verscheidenheid dat nu reeds aanwezig is in de verdragen, moeten belijden. In het derde lid van artikel zes wordt gesteld dat de Unie de nationale identiteit van haar lidstaten respecteert. Dat beginsel kan op grond van een aantal bepalingen van het Verdrag worden uitgebreid tot de regio's, wat meer dan ooit nodig zal zijn in een uitgebreide Unie van zevenentwintig, waarbij de heterogeniteit van het lidmaatschap nog zal toenemen. Het is van belang dat de Unie efficiënt, transparant en zo "burgernabij" mogelijk gaat werken zodat de democratische legitimiteit ervan in alle deelnemende staten wordt aanvaard. Dat is de inzet van het post-Nice-proces aangekondigd door de verklaring betreffende de toekomst van de Europese Unie.
Ik leg er de nadruk op dat de reflectie over doelstellingen en vereisten die ten grondslag moeten liggen van een uitgebreide Unie, niet behoorde tot de taakstelling van het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Nice mag niet worden beoordeeld in het licht van de maatstaf of het ons een stap verder heeft geholpen op het vlak van het bepalen van de finaliteit van het Europees integratieproces of van de eindtermen waaraan de Europese Unie zou moeten voldoen. Hooguit rijst de vraag of op het vlak van de institutionele techniek het Verdrag van Nice de Unie bouwrijp heeft gemaakt voor een uitgebreide Unie met zevenentwintig leden. Het Verdrag gaat voornamelijk over de samenstelling en de werkwijze van de bestaande instellingen en organen van de Unie met zevenentwintig leden, over de wijze van stemmen binnen de Raad, de samenstelling en werkwijze van de Commissie, de samenstelling van het Europees Parlement en, wat belangrijk is voor een rechtstaat die de Unie moet zijn maar onderbelicht is bij de publieke opinie, de samenstelling en de werkwijze van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg. Het Hof en het Gerecht zullen de publieke opinie niet zeer begeesteren, maar we weten maar al te goed wat er gebeurt wanneer het justitiële apparaat spaak loopt. In België maar ook in andere landen heeft dat in het verleden tot crisissen geleid. Laat ons dit vermijden op het Europese niveau.
Het Verdrag van Nice bevat een parel van een bijdrage tot de hervorming en de uitdieping van de samenstelling en de werkwijze van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg die ervoor garant staan dat de Rule of Law die de hoeksteen vormt van de beginselen waarop de Unie is gegrond, in de Europese Unie rechtens zal kunnen worden afgedwongen.
De rekenkamer, het economisch en sociaal comité en het comité van regio's dat lichtjes democratischer wordt gemaakt, worden in het licht van de uitbreiding herdacht qua samenstelling en werkwijze.
Ik zal de beoordeling van het Verdrag niet overdoen.
Ik richt nu meteen mijn volle aandacht op de verklaring betreffende de toekomst van de Unie. Die verklaring bevat aanzetten tot het definiëren van de doelstellingen en de vereisten waaraan een verzoend Europa moet voldoen in het kader van een uitgebreide Unie. Deze aanzetten zijn nog vrij abstract, zeker in de ogen van de publieke opinie. We moeten er ons rekenschap van geven dat het Verdrag van Nice en de vier punten in de verklaring, gehecht aan het Verdrag, geen mobiliserende thema's zijn zoals vroegere verdragswijzigingen.
Als ik u vandaag mocht vragen wat u nog van de Europese Akte weet, dan zal u wellicht antwoorden dat hierin het programma voor de interne markt werd georganiseerd. Als ik u vraag wat u nog van Maastricht weet, dan zal u onmiddellijk aan de eenheidsmunt denken en één enkele specialist zal zich misschien ook nog het burgerschap herinneren en ook het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, maar dan haakt de bredere opinie af. Met Amsterdam wordt het wellicht moeilijker. In Amsterdam werd een eerste technisch verdrag gesloten dat de middelen en de techniek voor de integratie uitwerkte, maar het droeg geen mobiliserend, uniek thema uit naar de publieke opinie. Er was weliswaar sprake van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, die van cruciaal belang is als complement voor een ruimte zonder binnengrenzen, maar dat thema is niet zo zeer overgekomen. Het was vooral een technisch verdrag.
Het Verdrag van Nice is opnieuw een technisch verdrag. Dat betekent nog niet dat het een slecht verdrag is. Het moest voor een stuk een technisch verdrag zijn teneinde de samenstelling en de werkwijze van de instellingen aan te passen aan de noden van een uitgebreide Unie. De echte uitdaging was echter om de doelstelling van de Unie voor het grote publiek duidelijk te maken en te actualiseren. Die doelstelling werd overigens expliciet geformuleerd in de verklaring over de toekomst van de Unie.
We kunnen er immers niet rond dat de oorspronkelijke Europese Gemeenschap met zes lidstaten steunde op de Frans-Duitse verzoening en de daarmee gepaarde blokvorming tegen het gevaar dat men zag in het door de Sovjets gedomineerde Oosten. Eigenlijk vormde de oorspronkelijke gemeenschap een bijdrage tot de deling van Europa, veeleer dan tot de beëindiging van die deling. Nu krijgt de Europese Unie als centrale opdracht het ledental uit te breiden en het communautair acquis - ten dele ook al het acquis van de tweede en derde pijler - te ontwikkelen tot een werkzaam model voor het structureren van de relaties tussen alle staten van het grotere Europa die zich als kandidaat-lidstaat aandienen of die reeds lidstaat zijn. Om deze uitdaging te kunnen opnemen, moeten de volkeren van Europa overtuigd worden van de meerwaarde van de Europese Unie als overkoepelende polis - in de Oudgriekse betekenis van de term - voor het regelen van de betrekkingen tussen de lidstaten en van de verhoudingen van de lidstaten tot het centrale gezag. Al deze verhoudingen moeten berusten op wederzijdse loyaliteit, die zelf voortvloeit uit een gezamenlijk project.
Met dit gezamenlijk project kom ik tot de essentie. Mijn stelling is dat dit project gearticuleerd wordt rond drie kernbegrippen.
In de eerste plaats de waarden waarop de Europese Unie steunt. Die waarden staan vermeld in het eerste lid van artikel 6 van het Unieverdrag. Het betreft de beginselen van vrijheid, van democratie, van eerbiediging van de rechten van de mens en van de rechtsstaat, alsook van solidariteit tussen de volkeren en de lidstaten van de Unie.
Ten tweede zijn er de doelstellingen die door de Unie worden nagestreefd: een ruimte zonder binnengrenzen, een ruimte van vrijheid, veiligheid, rechtvaardigheid, vrij verkeer, met één munt.
Ten derde zijn er de middelen die ter beschikking van de Unie worden gesteld om deze doelstellingen te verwezenlijken.
De verklaring betreffende de toekomst van de Unie bevat vier thema's die wel beschouwd een concretisering zijn van een debat - dat anders te abstract zou verlopen - over de doelstelling van de Unie.

M. Koenraad Lenaerts. - Je remercie le président du Sénat de m'avoir invité. Je le félicite pour cette initiative car le Sénat est l'un des premiers parlements nationaux à entamer la discussion relative au Traité de Nice concernant l'avenir de l'Union européenne.
J'aimerais aujourd'hui m'attarder sur le processus de l'après-Nice. On peut voir dans la ratification du Traité de Nice une étape du processus d'élargissement de l'Union, qui connaîtra encore d'autre développements. Les auteurs du traité eux-mêmes étaient de cet avis, comme le montre la déclaration qu'ils ont faite immédiatement après avoir signé le Traité.
Le préambule du Traité de Nice rappelle l'importance historique de la fin de la division de l'Europe et exprime le souhait de poursuivre le processus entamé à Amsterdam en préparant les institutions de l'Union européenne à fonctionner dans une Europe élargie.
L'importance historique de la fin de la division de l'Europe s'inscrit dans ce que je considère comme l'axe politique à la base de nos travaux de ce jour, à savoir une Europe visant à la réconciliation entre les objectifs à atteindre d'une part et les conditions à remplir pour adhérer d'autre part. En principe, tous les États européens qui partagent les objectifs et remplissent les conditions sont les bienvenus. Il en résulte que l'Union européenne devra plus que jamais mettre en pratique sa devise « l'unité dans la diversité ». L'article six prévoit que l'Union respecte l'identité nationale des États membres et ce principe peut être étendu aux régions, ce qui s'avère d'autant plus nécessaire dans une Union élargie à vingt-sept où l'hétérogénéité croît. Il est essentiel que l'Union fonctionne de manière efficace et transparente et qu'elle soit proche du citoyen afin que sa légitimité démocratique soit acceptée par tous les États membres.
La réflexion sur les objectifs et les conditions ne relevait pas du Traité de Nice. On ne peut juger le Traité de Nice en se demandant s'il a permis de progresser dans la définition de la finalité du processus d'intégration européenne. On peut tout au plus se demander si sur le plan de la technique institutionnelle, le Traité de Nice a rendu l'Union mûre pour un élargissement à vingt-sept. Le Traité porte surtout sur la composition et la méthode de travail des institutions existantes dans le cadre d'une Union de vingt-sept membres, sur la composition du Parlement européen et sur la composition et le fonctionnement de la Cour de Justice et du tribunal de première instance.
Ce dernier élément n'a guère été mis en lumière et ne passionne pas l'opinion publique mais il est important.
Le Traité de Nice propose une réforme et un approfondissement de la composition et du mode de fonctionnement de la Cour de Justice et du tribunal de première instance.
La composition et le mode de fonctionnement de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions, lequel est rendu un peu plus démocratique, sont aussi repensés à la lumière de l'élargissement.
Je me concentrerai à présent sur la déclaration relative à l'avenir de l'Europe. Elle comporte une ébauche de définition des objectifs et conditions auxquels une Europe réconciliée doit répondre. Tout ceci reste encore fort abstrait aux yeux de l'opinion publique. Nous devons nous rendre compte que le Traité de Nice et cette déclaration ne comportent pas de thèmes mobilisateurs comme ce fut le cas pour certaines modifications des traités dans le passé.
Si je vous demande aujourd'hui ce que vous retenez de l'Acte européen, vous me répondrez sans doute qu'il permettait l'organisation du grand marché intérieur. Si je vous interroge sur Maastricht, vous penserez immédiatement à la monnaie unique et l'un ou l'autre spécialiste évoquera peut-être la citoyenneté et la Politique étrangère et de sécurité commune. Avec Amsterdam, les choses se compliquent car ce fut surtout un traité technique.
Le Traité de Nice est lui aussi un traité technique. Cela ne veut pas dire qu'il soit mauvais pour autant. Il devait être technique en s'attelant à la composition et au fonctionnement des institutions. Le véritable défi consistait cependant à expliquer les objectifs de l'Union au grand public. Ce fut exprimé dans la déclaration sur l'avenir de l'Europe.
Nous ne pouvons ignorer qu'à l'origine, la Communauté européenne à six reposait sur l'axe franco-allemand et formait un bloc opposé à celui dominé par les soviétiques. Elle contribuait donc à l'origine à la division de l'Europe. Aujourd'hui, sa mission principale est plutôt de mettre fin à cette division en élargissant l'union et en développant l'acquis communautaire - et pour une part aussi, l'acquis des deuxième et troisième piliers - de manière à structurer les relations entre tous les États de la grande Europe qui sont candidats à l'adhésion. Pour relever ce défi, il faut que les peuples d'Europe soient convaincus de la plus-value qu'apporte l'Union européenne. Les relations doivent y reposer sur le respect mutuel découlant d'un projet commun.
Ce projet commun constitue l'essence même de l'Union et s'articule autour de trois concepts de base.
Il y a tout d'abord les valeurs sur lesquelles l'Union européenne se fonde. Elles figurent à l'article 6 du traité de l'union ; Il s'agit des principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme ainsi que de solidarité entre les peuples et les États membres de l'Union.
Il y a ensuite les objectifs poursuivis par l'Union : un espace sans frontières intérieures, un espace de liberté, de sécurité, de justice, de libre circulation, avec une monnaie unique.
Enfin, il y a également les moyens mis à la disposition de l'Union pour atteindre ces objectifs.
La déclaration sur l'avenir de l'Union comporte quatre thèmes qui sont la concrétisation d'un débat sur l'objectif de l'Union.

Het is gevaarlijk wanneer staats- en regeringsleiders of andere instellingen grootse plechtige verklaringen gaan opstellen over de einddoelstelling van dit groot project. Het is een teken van wijsheid dat de Verklaring van Nice vier thema's identificeert die van cruciaal belang zijn voor de concretisering van het debat over de toekomst van de Europese Unie. Deze thema's zijn op het eerste gezicht weinig mobiliserend, vrij technisch en bestemd voor juristen of professoren. Na nader onderzoek blijken ze echter een reëel mobiliserend karakter te hebben omdat ze betrekking hebben op de basiswaarden van de Europese Unie, haar doelstellingen en de middelen om die doelstellingen te realiseren.
De Europese Unie is geen autoriteit die eens en voor altijd is opgericht. Ze betekent slechts een etappe in een integratieproces. Daarom moeten de democratische legitimiteit en transparantie van de Unie als uitdrukking van het integratieproces, te allen tijde verzekerd zijn.
Het belangrijkste element van de vier thema's in de Verklaring over de toekomst van de Europese Unie is dat zij de bevolking uiteindelijk het gevoel moeten geven erbij te horen. De burger moet zich in die Unie herkennen en er zich thuis in voelen, zoals hij zich thuis voelt in zijn eigen staat, gewest of gemeente.
In de verklaring zijn de thema's als volgt gerangschikt: de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten; de bepaling van het juridisch statuut van het Handvest van de Grondrechten, de grootste soepelheid in de opstelling van de verdragen en, tot slot, de rol van de nationale parlementen.
In mijn schema "waarden, doelstellingen en middelen" wijzig ik de volgorde van deze vier thema's.
Het juridisch statuut van het Handvest van de Grondrechten komt voor mij op de eerste plaats omdat dit betrekking heeft op de gemeenschappelijk waarden waarop de Unie is gebaseerd.
Op de tweede plaats komt de Kompetenzabgrenzung omdat die verwijst naar de doelstellingen en ten dele naar de middelen.
Dan volgt de rol van de nationale parlementen. Wanneer we over nationale parlementen spreken, denken we onvermijdelijk ook aan het politieke beslissingsproces van de Europese Unie, met andere woorden aan de rol van de Raad, het Europees Parlement en de nationale parlementen.
Dit is de gelegenheid om opnieuw na te denken over verschillende aspecten van het politieke beslissingsproces. Verschillende sprekers vroegen vanmorgen of de ratificatie van het Verdrag van Nice deze deur niet definitief zou sluiten. Ik zal bewijzen dat dit wel degelijk mogelijk is.
Ik eindig met een bedenking over de kwaliteit van de redactie van de verdragen en het concept van de Europese Grondwet.
Het Handvest van de Grondrechten is in Nice plechtig afgekondigd en we horen vaak zeggen dat het slechts gaat om een politieke verklaring zonder juridische waarde.
Ik zeg u resoluut dat dit handvest zeker een juridische waarde heeft en niet "een zekere juridische waarde". Het huidige artikel 6, §2, van het Verdrag van de Europese Unie verwijst naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en naar de gemeenschappelijke grondwettelijke tradities van de lidstaten als algemene principes van het gemeenschappelijk recht ter bescherming van de grondrechten. Dit artikel is onderworpen aan het Europese Hof en aan ieder nationaal tribunaal. Zou het dan zo verwonderlijk zijn als de rechters van het Hof, die een moeilijke taak hebben, het Handvest als toegelaten inspiratiebron gebruiken? Volgens mij kan geen enkele rechter daardoor van juridisch activisme worden beschuldigd.
Ik concludeer dat het Handvest van de Grondrechten reeds tot de communautaire verworvenheden behoort, zelfs al is het nog niet in het Verdrag ingeschreven. Wanneer dit besef goed doordringt, zullen de lidstaten vlugger bereid zijn het Handvest in het Verdrag in te schrijven. Voor mij is dat een noodzakelijk politiek signaal. Mevrouw Lizin stelde vanmorgen een pertinente vraag over de mensenhandel. Dergelijke feiten zijn krachtens het Handvest strijdig met de grondrechten waarop de Europese Unie is gebaseerd.
Het is bijgevolg van het grootste belang dit Handvest in het Verdrag te integreren, zelfs al is het in de lidstaten maar van toepassing wanneer ze het Europees recht hanteren. Daardoor wordt het een politiek model inzake toezicht op de basiswaarden van de Unie. Ik denk in dit opzicht aan artikel 6, §1 en aan artikel 7 van het Verdrag van de Europese Unie dat door het Verdrag van Nice nog is versterkt.

On peut légitimement affirmer qu'il existe un danger réel si les chefs d'État et de gouvernement ou d'autres enceintes se mettaient à rédiger une grande déclaration solennelle relative à la finalité de l'Union européenne à laquelle devrait aboutir ce grand projet. C'est dire toute la sagesse que je décèle dans la déclaration de Nice sur l'avenir de l'Union. Cette déclaration identifie quatre thèmes d'une importance cruciale pour concrétiser le débat sur l'avenir de l'Union européenne. Plutôt que de commencer en vrac et d'une manière nécessairement abstraite cette grande entreprise, on a identifié quatre thèmes qui, de prime abord, semblent peu mobilisateurs, assez techniques, destinés à des juristes ou des professeurs en chambre. Mais à bien y regarder, ce sont des thèmes réellement mobilisateurs. En effet, ces thèmes articulent les trois éléments que je vous ai cités, à savoir les valeurs sur lesquelles est fondée l'Union européenne, les objectifs et les moyens d'atteindre ces objectifs.
Comme vous le savez, l'Union européenne s'inscrit dans un processus d'intégration européenne. Elle n'est pas une autorité constituée une fois pour toutes. Il s'agit d'une étape dans un processus. Il convient dès lors d'assurer à tout moment la légitimité démocratique et la transparence de l'Union en tant qu'expression de ce processus d'intégration qui mérite l'adhésion de ses citoyens. À mon sens, l'élément principal sur lequel les quatre points de la déclaration sur l'avenir de l'Union européenne doivent déboucher, est le développement d'un sentiment d'appartenance, a feeling of belonging. Il faut que le citoyen puisse se reconnaître dans son Union européenne par un sentiment d'appartenance qui se juxtapose aux sentiments d'appartenance que ce même citoyen peut légitimement ressentir à l'égard de son État, de sa région, de sa localité, etc.
Je vais modifier l'ordre des quatre thèmes. Dans le texte de la déclaration, on trouve d'abord la Kompetenzabgrenzung, c'est-à-dire la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres ; la détermination du statut juridique de la charte des droits fondamentaux ; la plus grande fluidité rédactionnelle des traités et, enfin, le rôle des parlements nationaux. Je modifie cet ordre pour l'inscrire dans mon schéma valeurs-objectifs-moyens.
Ce qui est à mes yeux essentiel et doit venir en premier lieu est le statut juridique de la charte des droits fondamentaux. En effet, celle-ci a trait aux valeurs communes sur lesquelles est basée l'Union européenne. Je place en deuxième lieu la Kompetenzabgrenzung car celle-ci se réfère aux objectifs et partiellement aux moyens. Je place ensuite le rôle des parlements nationaux. En effet, quand on parle des parlements nationaux, on évoque inévitablement en même temps tout le processus décisionnel au niveau politique de l'Union européenne, c'est-à-dire le rôle du Conseil, du Parlement européen, des parlements nationaux. C'est en fait l'occasion de repenser plusieurs aspects du processus de décision politique. Ce matin, certains orateurs ont demandé qu'en ratifiant le Traité de Nice, on ne ferme pas définitivement cette porte. Je vais vous démontrer que c'est bien possible.
Enfin, j'aimerais dire quelques mots à propos de la qualité rédactionnelle des traités et du concept de Constitution européenne.
Tout d'abord, la Charte des droits fondamentaux a été solennellement proclamée à Nice et il est à présent courant d'entendre dire que cette Charte n'est qu'une déclaration politique sans valeur juridique.
Monsieur le président, mesdames et messieurs, je suis tout à fait résolu sur ce point : la Charte a une valeur juridique certaine et non pas, et je pèse mes mots, une certaine valeur juridique. Laquelle ? L'actuel article 6, §2 du traité sur l'Union européenne se réfère à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux traditions constitutionnelles communes des États membres en tant que principes généraux du droit communautaire pour la protection des droits fondamentaux. Cet article peut être invoqué devant la Cour de justice et toute juridiction nationale, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un article à part entière du droit primaire actuel de l'Union européenne. Serait-il si étonnant que les juges de la Cour de justice dont la tâche est difficile - et je sais de quoi je parle, étant moi-même juge au tribunal de l'Union européenne -, utilisent la Charte comme source d'inspiration autorisée ? Selon moi, aucun juge ne pourrait être taxé d'activisme juridique en accomplissant une telle démarche.
J'en conclus que la Charte des droits fondamentaux appartient déjà à l'acquis communautaire, quand bien même elle n'appartient pas au Traité et ce, par le biais que je vous ai indiqué. Il faut en être conscient, car lorsque les États membres s'en rendront compte, ils accepteront plus facilement d'inscrire formellement la Charte dans les traités. Or, j'estime qu'il s'agit là d'un signal politique indispensable : ce matin, Mme Lizin a posé une excellente question à propos de la traite des êtres humains. En vertu de la Charte, de tels faits sont contraires aux valeurs fondamentales sur lesquelles se base l'Union européenne. Il est donc primordial que cette Charte soit intégrée au Traité - même si, juridiquement, elle ne s'applique aux États membres que lorsqu'ils utilisent le droit de l'Union - comme standard de mesure politique pour ce qui est de la dignité d'appartenance à l'Union, pour tous les États membres ou candidats à l'adhésion. Incluse dans le Traité, la Charte deviendrait un standard politique de contrôle des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne. Je me réfère ici à l'article 6, §1er ainsi qu'à l'article 7 du Traité sur l'Union européenne, article qui vient d'être renforcé par le Traité de Nice par un Early Warning System.

(In het Engels) Ik zal het thans hebben over het tweede punt van de verklaring van Nice over de toekomst van de Europese Unie, namelijk de Kompetenzabgrenzung. Wat zullen Laken en de volgende IGC op dat vlak betekenen? Men gebruikt deze Duitse term omdat de Duitse Länder dit concept hebben gelanceerd in het kader van het Duits federaal model. Kompetenzabgrenzung mag niet worden beschouwd als een metaconstitutionele beperking van de potentiële bevoegdheden van de Europese Unie. Verdragen kunnen altijd worden aangevuld of gewijzigd, afhankelijk van de gekozen procedure. We leven niet meer in de tijd van Napoleon, toen men vond dat de grondwet voor eeuwig moest blijven gelden. Ik ben voorstander van een grotere rechtszekerheid bij het definiëren van de doelstellingen die de basis vormen van de bevoegdheden van de Unie. In oktober van vorig jaar oordeelde het gerechtshof dat de richtlijn over tabaksreclame die door de Raad en het Europees Parlement was aangenomen, nietig. Dit betekent dat het huidige verdrag de bevoegdheden van de Unie in zekere mate beperkt. De bevoegdheidsgrenzen zijn echter niet altijd duidelijk, wat soms aanleiding geeft tot onnodige geschillen en tot politieke frustratie. De lidstaten moeten meer rechtszekerheid hebben op het vlak van de interpretatie van de institutionele bepalingen van de Unie.
Ik hecht niet alleen belang aan de technische kant van de zaak, maar ook aan het politieke aspect ervan. Als we zorgen voor een grotere rechtszekerheid op het vlak van de bevoegdheden van de Unie en van de lidstaten, zullen sommige lidstaten hun weerstand tegen de stemming bij gekwalificeerde meerderheid misschien laten varen. Een aantal lidstaten houdt vast aan de unanimiteitseis omdat zij het vetorecht als de beste bescherming beschouwen tegen eventueel misbruik door de meerderheid. Een voorbeeld hiervan is de positie van Duitsland bij de goedkeuring van de anti-tabakrichtlijn. Duitsland bevond zich in een minderheidspositie en was verplicht zich tot de rechtbank te wenden om het constitutioneel evenwicht te herstellen. Als het Verdrag kan zorgen voor meer duidelijkheid, vooral in de uitgebreide Unie, zal de weerstand tegen de stemming bij gekwalificeerde meerderheid misschien verdwijnen en zal alles vlotter kunnen verlopen.
Ten derde, de rol van de nationale parlementen. Tijdens het debat van vanmorgen werd erop gewezen dat de nationale parlementen vaak vurige verdedigers zijn van de unanimiteitsregel in de Raad. Ze beschouwen deze regel als de belangrijkste hefboom in het besluitvormingsproces op Europees niveau vooraleer de beslissingen worden genomen. De probleemstelling is eenvoudig. De nationale parlementen moeten de beslissingen toepassen die op Europees niveau worden genomen. Wanneer deze beslissingen niet unaniem, maar bij gekwalificeerde meerderheid worden goedgekeurd, is het mogelijk dat niet alle landen het ermee eens zijn. Dit is een frustrerende situatie. De lidstaten willen zich beroepen op het vetorecht in de fase die de uiteindelijke besluitvorming op Europees niveau voorafgaat. Dit is geen constructieve procedure, maar het is voor de beleidsvoerders van de individuele staten de enige mogelijkheid.
Zoals ik al opmerkte, zal een betere omschrijving en afbakening van de Europese bevoegdheden de stemming bij gekwalificeerde meerderheid verbeteren. De heer Brok heeft vanmorgen terecht opgemerkt dat de stemming bij gekwalificeerde meerderheid altijd vergezeld moet zijn van een beslissing van het Europees Parlement. Op dat ogenblik heeft het Europees Parlement, met zijn direct verkozen vertegenwoordiging, de democratische legitimiteit om op het Europese niveau wetgevend op te treden. Dat kan in de nationale parlementen duidelijk worden gemaakt, niet voor intergouvernementele aangelegenheden, maar voor communautaire zaken die met een gekwalificeerde meerderheid zijn goedgekeurd. Zo kan hen worden gegarandeerd, zelfs indien ze het met het resultaat persoonlijk moeilijk hebben, dat tenminste het correcte democratische proces werd gevolg, namelijk dezelfde democratische representatieve normen die ook in de betrokken lidstaten worden gehanteerd. Op die manier zou de Unie zich verheffen tot op het niveau dat ze voor haar lidstaten eist om voor een toetreding in aanmerking te komen. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Dat is trouwens ook een nuance in vele uitspraken over de democratie en de bescherming van de fundamentele rechten van het Bundesverfassungsgericht.
Tot besluit meen ik dus dat de nationale parlementen, conform het protocol inzake de rol van de nationale parlementen dat in Amsterdam is goedgekeurd, nauwer met de voorbereiding van de Europese besluitvorming moeten worden betrokken, in interactie met de Raad.
Ik ben het ermee eens dat het bicameralisme in communautaire aangelegenheden een bicameralisme is tussen de Raad, die de lidstaten vertegenwoordigt, democratisch gebaseerd op de legitimatie van elke nationale regering in de nationale juridische orde, en de directe vertegenwoordiging van het volk in het Europees Parlement.
Ik begrijp wat de heer De Decker bedoelde met de parlementaire controle in intergouvernementele zaken, maar dat is misschien meer van technische aard. Ik ben ermee bezig, maar ik moet er nog verder over nadenken. Ik vrees namelijk - dat is een reactie à chaud - dat het institutionaliseren voor intergouvernementele aangelegenheden van een kamer die uit vertegenwoordigers van nationale parlementen is samengesteld, elke stimulans zou wegnemen die in de dynamiek van de Europese integratieproces aanwezig moet zijn om van de intergouvernementele naar de communautaire methode over te stappen. Dat is een aarzeling die ik hier intellectueel verwoord. Ik breng ze echter naar voor als een vraag en niet als een definitief advies.

(En anglais) J'évoquerai le deuxième point de la déclaration de Nice sur l'avenir de l'Union européenne, à savoir la Kompetenzabgrenzung. Quel sera l'impact de Laeken et de la prochaine CIG à cet égard ? On utilise ce terme allemand car les Länder allemands ont lancé ce concept dans le cadre du modèle fédéral allemand. Il ne peut être considéré comme une limitation métaconstitutionnelle des compétences potentielles de l'Union européenne. Les traités peuvent toujours être complétés ou modifiés selon la procédure choisie. Nous ne vivons plus à l'époque napoléonienne où la constitution était considérée comme éternelle. Je suis favorable à une plus grande sécurité juridique dans la définition des objectifs qui constituent la base des compétences de l'Union. En octobre dernier, la Cour de justice a annulé la directive relative à la publicité sur le tabac qui avait été adoptée par le Conseil et le Parlement. Cela signifie que le traité actuel limite dans une certaine mesure les compétences de l'Union, ce qui donne parfois lieu à des différends inutiles et à des frustrations politiques. Les États membres doivent avoir une plus grande sécurité juridique quant à l'interprétation des dispositions institutionnelles de l'Union.
Je n'accorde pas seulement de l'importance à l'aspect technique de la chose mais aussi à son aspect politique. Si nous veillons à une plus grande sécurité juridique quant aux compétences de l'Union et des États membres, peut-être certains États membres mettront-ils fin à leur lutte contre le vote à la majorité qualifiée. Certains tiennent en effet à l'unanimité car ils considèrent le droit de veto comme la meilleure protection contre d'éventuels abus de la majorité. La position de l'Allemagne lors du vote de la directive antitabac en est un exemple. L'Allemagne se trouvait en minorité et se voyait obligée de s'adresser au tribunal pour rétablir l'équilibre constitutionnel. Si le Traité assure davantage de clarté, surtout dans l'Europe élargie, la résistance au vote à la majorité qualifiée va peut-être disparaître et tout fonctionnera plus facilement.
J'en arrive au rôle des parlements nationaux. Lors du débat de ce matin, on a souligné qu'ils sont souvent d'ardents défenseurs de la règle de l'unanimité. Ils la considèrent comme le levier le plus puissant dans le processus décisionnel européen avant que les décisions ne soient prises. La problématique est simple. Les parlements nationaux doivent appliquer les décisions prises au niveau européen. Lorsque ces décisions sont prises à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, il est possible que tous les pays ne soient pas d'accord. C'est une situation frustrante. Les États membres veulent en appeler au droit de veto lors de la phase qui précède la prise de décision définitive au niveau européen. Ce n'est pas une procédure constructive, mais pour les décideurs des États individuels, c'est la seule possibilité.
Comme je l'ai déjà fait remarquer, une meilleure définition et une meilleure délimitation des compétences européennes favoriseront le vote à la majorité qualifiée. Ce matin, M. Brok a fait observer, à juste titre, que le vote à la majorité qualifiée devait toujours aller de pair avec une décision du Parlement européen. À ce moment-là, le Parlement européen, avec ses représentants élus directs, possède une légitimité pour légiférer au niveau européen. On peut facilement l'expliquer aux parlements nationaux, non pas pour les affaires intergouvernementales mais pour les questions communautaires qui exigent un vote à la majorité qualifiée. Même si individuellement, le résultat ne leur plaît pas, on peut ainsi leur garantir que l'on aura à tout le moins respecté le processus démocratique, selon les mêmes normes de démocratie en vigueur dans les États membres concernés. De cette manière, l'Union s'élèverait au niveau qu'elle exige de ses États membres pour pouvoir entrer en ligne de compte en vue d'une adhésion. Nous ne pouvons pas perdre cela de vue. Il s'agit d'ailleurs aussi d'une nuance reprise dans la jurisprudence sur la démocratie et la défense des droits fondamentaux du Bundesverfassunggericht.
Pour conclure, j'estime donc que les parlements nationaux, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux, adopté à Amsterdam, devraient être davantage associés à la préparation de la prise de décision européenne en interaction avec le Conseil.
Je suis d'avis que le bicaméralisme en matière communautaire est un bicaméralisme entre, d'une part, le Conseil qui représente les États membres en étant fondé démocratiquement sur la légitimation de chaque gouvernement national dans l'ordre juridique national et, d'autre part, la représentation directe du peuple au Parlement européen.
Je comprends ce qu'a voulu dire M. De Decker à propos du contrôle parlementaire en matière intergouvernementale mais il s'agit peut-être davantage d'une question technique. Je m'en préoccupe mais je dois encore y réfléchir. Je crains en effet - et il s'agit d'une réaction à chaud - que l'institutionnalisation des affaires intergouvernementales d'une chambre composée de représentants des parlements nationaux pour les questions intergouvernementales n'ôte tout l'incitant qui devrait exister dans la dynamique du processus d'intégration européenne pour passer de la méthode intergouvernementale à la méthode communautaire. J'ai donc une petite réticence sur le plan intellectuel mais il ne s'agit que d'une interrogation et non d'un avis définitif.

Tenslotte wil ik nog heel even de impact benadrukken van de rol van de nationale parlementen op de besluitvorming. Ik wil het daarbij hebben over de hervorming van de nauwere samenwerking. Ik doe even opmerken dat in het Nederlands over "nauwere" en niet over "versterkte" samenwerking wordt gesproken omdat de Nederlandse verdragstekst vertaald is uit het Engels, waarin over closer cooperation wordt gesproken, en niet uit het Frans, waar de term coopération renforcée wordt gebruikt. Die nauwere samenwerking is een zeer belangrijk punt omdat ze toelaat dat acht lidstaten vooruitgaan als een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten daarmee instemt. Zoals vanochtend al is opgemerkt zijn er wel strenge inhoudelijke grenzen: er mag niet worden geraakt aan de interne markt noch aan de economische en sociale cohesie. De solidariteit tussen arm en rijk moet dus spelen. Dat zijn echter wel de hoekstenen van het integratieproces, de waarden waarop de Unie steunt en het spreekt dan ook vanzelf dat de nauwere samenwerking daaraan niet mag raken.
Het is wel teleurstellend dat inzake fiscaliteit en sociale zekerheid de gekwalificeerde meerderheid er niet is gekomen. Als een kleine minderheid van lidstaten zich in een uitgebreide unie met zevenentwintig lidstaten verzet om vooruit te gaan op die gebieden, kunnen de andere lidstaten of de Commissie beslissen een nauwere samenwerking aan te gaan. Zal de eurozone als kern werkelijk niet kunnen vooruitgaan inzake fiscaliteit en sociale zekerheid? Ik denk niet dat er een blokkeringsminderheid zal zijn om dat te beletten en de Commissie zal zeker bereid zijn een initiatief te nemen. Ik denk ook niet dat dit tegen de interne markt of tegen de economische-sociale cohesie indruist.
Lidstaten die blijven dwarsliggen in een unanimiteitsbestel nemen het risico geminoriseerd te worden en een nauwere samenwerking tot stand te zien komen waardoor alles buiten hen wordt beslist en zij later alleen nog op de trein kunnen springen. Ik ben er zeker van dat in een volgende Intergouvernementele conferentie, zoals hier door een aantal mensen terecht wordt gevraagd, zal worden beslist om nog voor heel wat gebieden van het stelsel van de unanimiteit naar het stelsel van de gekwalificeerde meerderheid over te gaan. De Verklaring van Laken moet daartoe de aanzet geven.
Ik eindig met de vraag of de Europese Unie een Grondwet moet hebben. Maar, daar gaat het niet om. De heer Dehaene zei vanochtend dat de Britten niet weten wat een Grondwet is. De Britten hebben inderdaad geen Grondwet, althans geen document. Zij hebben wel een Grondwet in de inhoudelijk-materiële zin. Zo is het ook voor de Europese Unie. De huidige verdragen fungeren als een Grondwet en het Hof van Justitie zegt dit zonder voorbehoud in zijn rechtspraak. De verdragen bevatten de regels over het functioneren van de politieke instellingen en alle bepalingen over de bescherming van de rechten van de onderdanen. Zoals ik al heb gezegd moet ook het Handvest van de grondrechten worden opgenomen, maar de aanzet is er. Tenslotte gaat het onmiskenbaar om de allerhoogste norm in de hiërarchie van normen van de rechtsorde waaraan alle normen moeten voldoen om binnen de legaliteit te blijven. Is dat geen Grondwet? Wat is dan wel een Grondwet? Het komt er niet zozeer op aan die verdragen te herschrijven of te herschikken, maar na te denken over het soort Europese Unie en niet over het soort Grondwet die we willen. Zodra we dat duidelijk weten, onder meer na een reflectie over het Handvest van de grondrechten, de Kompetenzabgrenzung, de rol van de nationale parlementen en het besluitvormingsproces, komt de Grondwet er vanzelf. Immers, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement.

Je terminerai en évoquant l'impact du rôle des parlements nationaux sur le processus décisionnel. J'aborderai à cet égard la réforme de la coopération renforcée. Il est intéressant de constater que le texte néerlandais du traité, ayant été traduit de l'anglais - closer cooperation - parle de « nauwere samenwerking » et non de « versterkte samenwerking » comme c'est le cas en français où l'on a opté pour le terme de coopération « renforcée ». Cette coopération renforcée est très importante car elle permet à huit États membres de progresser si une majorité qualifiée des États membres marque son accord. Comme on l'a fait remarquer ce matin, il y a des limitations strictes quant au contenu : on ne peut toucher au marché intérieur ni à la cohésion économique et sociale. La solidarité entre les riches et les pauvres doit donc jouer. Il s'agit cependant des pierres angulaires de la construction européenne, des valeurs sur lesquelles l'Union se fonde et il est donc normal que la coopération renforcée ne puisse y toucher.
Il est certes décevant que la majorité qualifiée n'ait pas été prévue pour la fiscalité et la sécurité sociale. Si une petite minorité d'États dans une Europe élargie à vingt-sept refuse de progresser dans ces secteurs, les autres États ou la Commission pourront envisager une coopération renforcée.
La Zone Euro ne pourra-t-elle véritablement progresser en matière de fiscalité et de sécurité sociale ? Je ne pense pas qu'une minorité de blocage l'en empêchera et la Commission sera certainement prête à prendre une initiative. Je ne pense pas non plus que cela aille à l'encontre du marché intérieur ou de la cohésion économique et sociale.
Les membres qui s'obstinent à mettre des bâtons dans les roues par le biais de l'unanimité courent le risque d'être minorisés et de voir se développer des coopérations renforcées qui permettront de décider de tout sans eux et ne les autoriseront plus qu'à prendre le train en cours de route. Je suis certain que lors d'une prochaine CIG, on votera le transfert de nombreux secteurs du système de l'unanimité à celui de la majorité qualifiée. La déclaration de Laeken doit stimuler ce processus.
Je conclurai en abordant la question de savoir si l'union européenne doit avoir une Constitution. Mais ce n'est pas cela qui importe. M. Dehaene a souligné ce matin que les Britanniques ne savent pas ce qu'est une constitution. En effet, ils n'en ont pas, ou en tout cas pas de document. Ils ont cependant une constitution d'un point de vue contenu. C'est également le cas pour l'Union européenne. Les traités actuels font office de Constitution et la Cour de Justice le confirme sans réserve dans sa jurisprudence. Les traités comportent les règles sur le fonctionnement des institutions politiques et toutes les dispositions relatives à la protection des droits des citoyens. Comme je l'ai dit, il faut aussi intégrer la Charte des droits fondamentaux. En fin de compte, il s'agit de la norme la plus élevée dans la hiérarchie des normes de droit, celle à laquelle toutes les autres doivent se soumettre. N'est-ce donc pas une Constitution ? Qu'est-ce sinon qu'une Constitution ? Il ne s'agit pas de récrire ou de réaménager les traités mais bien de songer au type d'Union européenne que nous voulons plutôt qu'au type de Constitution que nous souhaitons. Dès que cela sera clair dans nos esprits, notamment après une réflexion sur la Charte des droits fondamentaux, la Kompetenzabgrenzung, le rôle des parlements nationaux et le processus décisionnel, la Constitution viendra d'elle-même car... « ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement ».

De voorzitter. - Zoals steeds heeft professor Lenaerts in zijn toespraak voor een aantal verrassingen gezorgd. Het is niet uitgesloten dat eens de discussie over de Kompetenzabgrenzung zal zijn beëindigd, een oplossing wordt gevonden voor de besluitvorming zodat kan worden afgestapt van de unanimiteitsregel. Toch zal dat laatste voor bepaalde landen niet evident zijn.
De toespraak van professor Lenaerts geeft ons in elk geval heel wat stof tot nadenken en tot discussie.
Onze tweede spreker vanmiddag is doctor Jan Kulakowski. Hij kent ons land zo goed, dat ik hem zelfs in het Nederlands mag voorstellen. Doctor Kulakowski is minister, toegevoegd aan het departement van de Poolse eerste minister. Hij is hoofdonderhandelaar voor de toetreding van Polen tot de Europese Unie.
U hebt het woord, mijnheer Kulakowski.

M. le président. - Comme de coutume, l'exposé du professeur Lenaerts nous a réservé quelques surprises. Il n'est pas exclu qu'à l'issue de la discussion concernant la Kompetenzabgrenzung, une solution soit trouvée à la problématique du processus décisionnel, de manière à pouvoir renoncer à la règle de l'unanimité, ce que certains pays n'accepteront toutefois que difficilement.
Quoi qu'il en soit, l'exposé du professeur Lenarets nous fournit matière à réflexion et à discussion.
Cet après-midi, le deuxième orateur est le docteur Jan Kulakowski, qui connaît tellement bien notre pays que je peux le présenter en néerlandais. Le docteur Kulakowski est ministre, adjoint au département du premier ministre polonais. Il est le négociateur en chef pour l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne.
La parole est à M. Kulakowski.

De heer Jan Kulakowski. - Allereerst wil ik de voorzitter van de Belgische Senaat danken voor zijn uitnodiging en hem zeggen hoezeer ik het apprecieer op deze tribune te kunnen spreken. Ik feliciteer hem ook met zijn initiatief.
Ik verwijs naar de titel van dit panel, "Europa verzoend: doelstellingen en vereisten". Ik zal niet veel zeggen over de onderhandelingen zelf.
Het is niet het moment, noch de plaats om verklaringen af te leggen over de hoofdstukken die we willen aanvatten of afsluiten, of over het tijdstip waarop we willen beginnen of eindigen. Het is evenmin het moment, noch de plaats om ons uit te spreken over de grootte van de Baltische haring die in de Europese Unie verkocht kan worden. Dat interesseert ons vandaag niet.
Ik zal volgende punten behandelen: de verdeling van Europa na de oorlog, de voordelen van een uitbreiding voor de Europese Unie en voor de kandidaat-landen, het Verdrag van Nice en de toekomstperspectieven voor Europa. Na gehoord te hebben wat vanmorgen is gezegd, handhaaf ik mijn schema, maar zal ik de inhoud wat wijzigen. Ik wil ook reageren op wat vanochtend is gezegd.
De verdeling van Europa na de Tweede Wereldoorlog, zoals bepaald in het Verdrag van Jalta, was in de eerste plaats een politieke verdeling. Omdat onze landen zich onder Sovjetrussische druk echter genoodzaakt zagen het Marshallplan te verwerpen, is het een economische verdeling geworden. Aan de ene kant kwam een integratie tot stand, aan de andere kant stagneerde de toestand in zekere zin en bleek het onmogelijk aan de Europese integratie deel te nemen. Als Jalta er niet was geweest, hadden landen als Polen, Hongarije of Tsjecho-Slovakije, die een vrij ontwikkelde democratische en industriële traditie hadden - vooral in de sectoren kolen en staal - de stichters kunnen zijn van de eerste Europese gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Om politieke redenen is dit niet mogelijk gebleken.
Ik herinner hieraan, niet omdat ik wil aangeven dat de Europese Unie de morele plicht heeft ons op te nemen, maar om erop te wijzen dat Jalta ons van Europa heeft gescheiden. Deze argumenten zijn terecht, maar ze wegen niet door op de onderhandelingen met de Unie.
Ik wil onderstrepen dat de Europese Unie baat vindt bij een uitbreiding tot Polen en andere kandidaat-landen. Wij maken ons geen illusies. U hebt niet tot uitbreiding beslist omwille van onze mooie ogen en u bent evenmin bereid daarvoor alles op het spel te zetten. De beste akkoorden zijn die welke aan de verschillende partijen voordelen bieden. En de Unie zal baat vinden bij de uitbreiding. Vanmorgen hebben sommigen op de kosten gewezen. Ze hebben gelijk en ik ontken al die problemen geenszins.
De kandidaat-landen van hun kant hopen uit hun intrede in de Unie het maximale voordeel te halen. De verplichting een moderne staat te vormen, een markteconomie op te richten en de noodzakelijke aanpassing aan de communautaire standaard, brengt op het ogenblik voor ons heel wat kosten met zich. Zowel de kandidaat-landen als de lidstaten zien zich voor kosten geplaatst. Het belangrijkste voordeel van de uitbreiding van de Europese Unie is politiek en niet economisch, zo lijkt het mij. Wij kunnen immers voor de bijkomende stabiliteit zorgen die Europa, vooral aan zijn oost-, noordoost- en zuidoostgrenzen nodig heeft. De budgettaire kosten en de problemen bij de verdeling van de structuurfondsen mogen niet worden onderschat, maar ze worden gecompenseerd door de openstelling van nieuwe markten in het oosten en door betere investeringsmogelijkheden. De Unie zal naast politieke dus ook economische voordelen genieten, en dat verheugt me.
Europa strekt zich uit van noord tot zuid. De intrede van Polen en van andere Oost-Europese landen zal in oostelijke richting voor een groter evenwicht zorgen. Dadelijk zal het derde panel discussiëren over de grenzen van Europa. Ik vind het belangrijk dat de Unie zich naar het oosten toe openstelt en de democratische en economische ontwikkelingen in Oost-Europa ondersteunt. Polen fungeert hierbij als bruggenhoofd en kan deze openstelling vergemakkelijken. De uitbreiding zal ook de positie van Europa in de wereld versterken.
Denk niet dat ik nu pleit voor een uitbreiding die alleen maar voordelen zou hebben voor de Europese Unie. Neen. We zijn niet naïef. Ook wij rekenen erop dat de toetreding ons voordelen biedt. Uit enquêtes blijkt dat ruim 70 procent van de Polen van mening is dat de toetreding vooral politieke voordelen oplevert. Voordelen zoals de structuurfondsen of de openstelling van de markt komen niet op de eerste plaats, wel de Europese stabiliteit en de opname in Europese structuren waarvan we eerder waren uitgesloten. Dat is de motivatie van onze burgers.
Voor vele Polen vervolledigt de toetreding tot de Europese Unie onze toetreding tot de NAVO.
Lid zijn van de NAVO betekent militaire veiligheid; lid zijn van de Unie betekent binnenlandse economische, sociale en politieke stabiliteit. Dit is voor mijn landgenoten een belangrijk argument om in een globaliseringsproces te stappen.
Vanmorgen heb ik gehoord dat sommigen bang zijn voor de uitbreiding. Ik begrijp dat. In Polen is men ook bang, maar het is geen sprong in het onbekende. Ons land is economisch zwakker en we kampen met landbouwproblemen. Wat de soevereiniteit betreft, zeg ik mijn landgenoten altijd dat we nú de beslissingen van de Europese Unie ondergaan, omdat we geen medezeggenschap hebben. Toetreden tot de Unie betekent voor ons dat we binnenstappen in de club van de beslissers waar we een actieve rol zullen kunnen spelen, in plaats van passief de gevolgen van de genomen beslissingen te moeten afwachten. Toetreden betekent dus niet afstand doen van soevereiniteit, maar wel een gemeenschappelijke uitoefening ervan. Dit lijkt me een belangrijk argument.
Ik heb de economische voordelen al opgesomd, maar deze komen voor ons na het essentiële politieke argument.
Wat de resultaten van de top van Nice betreft, hoorde ik hier en daar heel wat kritiek. Ik ben het daarmee eens. Gisteren heb ik in de gemengde commissie van Europese en Poolse parlementsleden verklaard dat, als ik Europees parlementslid was, ik waarschijnlijk heel wat kritiek zou hebben op het Verdrag van Nice. Niettemin denk ik dat dit verdrag onze toetreding tot de Europese Unie dichter bij heeft gebracht.
Men heeft ons soms verweten niet geïnteresseerd te zijn in de andere problemen, met name in het handvest voor de grondrechten en in de werkgelegenheid. We hebben daar wel belangstelling voor, maar ons eerste doel was na te gaan of het Verdrag van Nice het uitbreidingsproces zou vergemakkelijken. Het antwoord is ja. We zullen ons ook met de andere problemen bezighouden, want we willen niet toetreden tot om het even welk Europa. We weigeren deel uit te maken van een zwak en verdeeld Europa, een Europa zonder macht. We willen lid worden van een eengemaakt Europa dat een toekomst biedt.
Sommigen hebben wat ironisch opgemerkt dat Polen het Verdrag van Nice gunstig gezind is omdat het ons 27 stemmen geeft in de ministerraad en 50 in het parlement, evenveel dus als Spanje. Maar voor ons is het veel belangrijker dat de Europese Raad het scorebord van de Commissie heeft aanvaard en het onderhandelingsschema heeft geconcretiseerd. Het fungeert als een lichtbaken voor de onderhandelingen, die niet zonder hindernissen zullen verlopen.
Nice heeft ook de datum van 2002, die al in Helsinki was aangekondigd, bevestigd. De kandidaat-landen van de eerste groep die zouden toetreden en waartoe ik mijn land reken, kunnen dan aan de Europese verkiezingen van 2004 deelnemen. Wij denken dat dit eerder kan, maar het is niettemin een belangrijke stap waardoor onze weg naar Europa nu een concrete vorm aanneemt.
De Commissie heeft eveneens enkele interessante voorstellen gedaan. Ik weet dat ze nu aarzelt omdat het voorzitterschap ook aarzelt. Ik ben het ermee eens dat men het set aside-systeem niet moet misbruiken om de onderhandelingen te versnellen. Ik weet ook dat de Europese Unie het aantal overgangsperiodes wil beperken.
Wij hebben altijd gezegd dat we het acquis aanvaarden, dat we verplicht zullen zijn een aantal overgangsperiodes te vragen om economische, politieke en sociale redenen - vergeet niet dat mijn land zich in een overgangsfase bevindt - maar dat we ernaar streven deze zo gering en zo kort mogelijk te houden. We zullen daar wellicht niet helemaal in slagen.
Op het ogenblik denken we ernstig na over de gevraagde overgangsperiodes, maar in onderhandelingen heeft men niets voor niets. Wij willen onze overgangsperiodes herzien, maar in ruil vragen we een aantal beloften, meer bepaald dat de onderhandelingen snel verlopen, dat onze toetreding niet te lang wordt uitgesteld. Dat is voor ons bijzonder belangrijk.
Men heeft het gehad over de ratificatie van het Verdrag van Nice. We zijn nog geen lid. Ik ga me dus niet mengen in een meningsverschil over de ratificatie. Niettemin zijn we van oordeel dat we niet op die ratificatie moeten wachten om met de ratificatie van het toetredingsverdrag te beginnen. De twee procedures kunnen inderdaad parallel verlopen. Wij zijn in elk geval vragende partij.
Wat staat ons te doen nu de conferentie van Nice voorbij is? Ik heb aandachtig geluisterd naar de uiteenzettingen van vanmorgen, in het bijzonder naar die van de heer Dehaene. Ook andere vertegenwoordigers van de Unie, onder meer de Zweden, zitten op hetzelfde spoor.
Een volwaardige deelname is wellicht uitgesloten, maar het moet toch mogelijk zijn om de kandidaat-leden bij het proces en de voorbereiding van de IGC van 2004 zeer nauw te betrekken.
Gedurende zes jaar vertegenwoordigde ik Polen bij de Europese Unie. Vóór Nice werd ons wel duizendmaal beloofd dat men ons bij de besprekingen zou betrekken. Ik ga niet beweren dat men ons niet ernstig heeft genomen, maar het overleg ging in elk geval niet erg diep.
De landen die reeds op de drempel van de Unie staan, zouden toch op de ene of andere wijze aan dit proces moeten kunnen deelnemen.
Ik hoop dat aan de volgende IGC in 2004 reeds een aantal kandidaat-landen, waaronder mijn land, als lid van de Unie zullen kunnen deelnemen.
Alvorens te besluiten, wil ik mijn visie op Europa uiteenzetten. Ik herhaal dat Polen geen deel wil uitmaken van om het even welk Europa. Een vrijhandelszone interesseert Polen niet. Wat Polen wel interesseert is deel uit te maken van de Europese Unie met alle beleidsaspecten, alle instrumenten en alle politieke perspectieven die dat met zich meebrengt. Wij zien geen tegenstelling tussen verdieping en uitbreiding. Het gaat om twee aspecten van een zelfde project, van een zelfde Europese doelstelling.
Ingaand op de uiteenzetting van de heer Barnier, wil ik ook mijn mening geven over de nauwere samenwerking.
Men heeft ten onrechte beweerd dat de kandidaat-landen elke vorm van nauwere samenwerking afwijzen. Ik moet toegeven dat wij, wat sommige punten betreft, daar geen voorstander van zijn en dat we ons daaromtrent inderdaad enigszins zorgen maken.
Allereerst willen we niet dat de nauwere samenwerking de mechanismen, de methode en de communautaire instellingen, waaraan we gehecht zijn, op de helling plaatst.
Vervolgens moet de nauwere samenwerking worden opengesteld. We zijn het helemaal niet eens met de opvatting dat slechts enkele staten er aanspraak kunnen op maken, terwijl de andere - toevallig de nieuwe leden - erbuiten blijven.
Als de nauwere samenwerking wordt opengesteld voor alle staten die er kunnen en willen bij aansluiten en ze de communautaire mechanismen niet in gevaar brengt, hebben we geen enkele reden om er tegen te zijn.
Ik eindig met een punt dat me essentieel lijkt: solidariteit binnen de Unie, maar ook solidariteit met de armsten buiten de Unie. Dit is absoluut noodzakelijk. Wij staan daar ten volle achter. Iedereen weet overigens dat "solidariteit" in Polen geen ijdel woord is. De solidariteit heeft het ons mogelijk gemaakt de onafhankelijkheid en de democratie terug te winnen. Diezelfde solidariteit willen wij ook binnen Europa. Het is in die geest dat wij tot de Europese Unie willen toetreden.

M. Jan Kulakowski. - Avant tout, je voudrais remercier le président du Sénat belge pour son invitation et lui dire combien j'apprécie l'occasion qui m'est donnée d'être présent et de m'exprimer à cette tribune. Je tiens aussi à le féliciter pour l'initiative qu'il a prise.
Je voudrais me référer au titre de ce panel, « L'Europe réconciliée : Objectifs et Exigences ». Je parlerai peu des négociations en tant que telles. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour dire que nous voudrions ouvrir autant de chapitres, en fermer d'autres, commencer et terminer à certaines dates. Ce n'est pas non plus le moment et le lieu pour affirmer que nous voulons absolument que la taille du hareng de la Baltique soit réduite afin qu'il puisse être vendu dans l'Union européenne. Cela ne nous intéresse pas aujourd'hui.
Je voudrais développer quelques points : la division de l'Europe après la guerre, les avantages de l'élargissement pour l'Union européenne et les pays candidats, le Traité de Nice et les perspectives d'avenir de l'Europe. Après avoir entendu tout ce qui a été dit ce matin, je garde mon schéma mais le contenu sera quelque peu différent. Je serais, en effet, tenté, sinon de répondre, en tout cas de réagir à un certain nombre de propos qui ont été tenus ce matin.
Tout d'abord, la division qu'a connue l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, suite au Traité de Yalta, est une division politique. Et, par le fait que, sous la pression de l'Union soviétique, nos pays ont été obligés de rejeter le plan Marshall, cette division est devenue économique. D'un côté, il y a l'intégration au développement et de l'autre, une certaine stagnation et une impossibilité de participer à l'intégration qui était, à l'époque, la vôtre. S'il n'y avait pas eu Yalta, des pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Tchécoslovaquie, tous pays qui avaient une tradition démocratique et une industrie assez développée, notamment dans les secteurs du charbon et de l'acier, auraient pu être les fondateurs de la première Communauté européenne, précisément celle du charbon et de l'acier. Cela n'a pas été possible pour les raisons politiques que vous connaissez.
Je voulais le rappeler, non pas pour vous dire que l'Union européenne doit nous accepter parce que c'est un droit moral, parce que nous avons été séparés de l'Europe par Yalta. Ces arguments sont vrais mais ils ne portent pas beaucoup lors des négociations avec l'Union.
Je voulais plutôt dire que l'élargissement de l'Union européenne à la Pologne et à d'autres pays candidats est une chose qui lui est profitable. Nous ne nous faisons pas l'illusions. Vous n'avez pas décidé l'élargissement pour nos beaux yeux, en acceptant de tout perdre. Nous savons que les meilleurs accords sont ceux grâce auxquels les différentes parties retirent un profit. Et l'Union va profiter de l'élargissement. Ce matin, des voix ont relevé les problèmes liés aux coûts. Elles ont raison et je ne nie pas du tout ces problèmes.
En ce qui concerne les pays candidats, nous espérons aussi tirer un maximum de profit de l'entrée dans l'Union. Actuellement, nous avons des coûts provenant partiellement de l'obligation de construire un État moderne, de nous réformer et d'établir une économie de marché. Une partie de ces coûts est aussi liée à la nécessaire adaptation aux standards communautaires en fonction de notre candidature. Des coûts sont et seront supportés par les candidats et par les pays membres. Il m'apparaît que le premier avantage de l'élargissement pour l'Union européenne est politique et non économique. Il consiste en une plus grande stabilité en Europe, surtout aux frontières est, nord-est et sud-est de l'Europe. Vous en avez besoin, nous pouvons assurer ce supplément de stabilité et cette raison est bien politique. Il ne faut pas négliger les coûts budgétaires et les problèmes de partage des fonds structurels mais ils sont contrebalancés par l'ouverture de marchés nouveaux vers l'Est et l'accroissement de facilités pour les investissements. Il y aura donc un ensemble d'avantages politiques et économiques pour l'Union et je m'en réjouis.
L'Europe possède plusieurs dimensions du Nord au Sud. Mais l'entrée de la Pologne et d'autres pays de l'Europe orientale va créer un territoire plus équilibré vers l'Est. Tout à l'heure, le troisième panel discutera des frontières de l'Europe. J'estime important que l'Union s'ouvre vers l'Est et favorise les processus démocratiques et économiques en Europe orientale. Je pense que la Pologne peut être un pont qui facilitera cette ouverture. Je crois aussi que la place de l'Europe dans le monde va être renforcée par l'élargissement.
N'imaginez pas que je sois en train de plaider pour un élargissement qui n'aurait d'avantages que pour l'Union européenne. Non. Nous ne sommes pas naïfs et ne rejoignons pas l'Union pour ses beaux yeux, je le répète. Nous aussi, nous escomptons en tirer les avantages dont nous avons besoin. Il importe de souligner que, selon les enquêtes d'opinion publique en Pologne, le Polonais moyen déclare à plus de 70% que la démarche d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne est essentiellement politique. Il ne classe pas en premier lieu les avantages, comme les fonds structurels ou l'ouverture des marchés, mais bien la stabilité européenne et le droit de revenir dans les structures européennes dont il avait été exclu. Voilà les motivations de nos citoyens.
Pour beaucoup de Polonais, cette adhésion est aussi une démarche qui complète l'adhésion à l'OTAN.
Être membre de l'OTAN, c'est la sécurité militaire ; être membre de l'Union, c'est la stabilité intérieure, économique, sociale et politique au point de vue démocratique. Cet argument est très important pour mes compatriotes. C'est aussi l'intérêt de participer à des processus de globalisation.
Ce matin, quelques craintes ont été exprimées à propos de l'élargissement. Je les comprends. Chez moi, en Pologne, ces craintes existent aussi, mais il ne s'agit pas d'un saut dans l'inconnu. Notre pays est économiquement plus faible et nous avons, notamment, des problèmes en matière d'agriculture. Et je dis toujours à mes compatriotes que, en matière de souveraineté, nous subissons la plupart des décisions prises par l'Union européenne parce que nous n'avons aucun droit d'intervention à ce niveau. Pour nous, adhérer à l'Union c'est entrer dans le club des décideurs au sein duquel nous pourrons jouer un rôle actif, au lieu de devoir attendre passivement les conséquences des décisions prises. L'adhésion n'est donc pas un abandon de souveraineté mais une mise en commun de la souveraineté. Cet argument me paraît aussi important.
J'ai déjà évoqué tous les avantages économiques en notre faveur : marchés nouveaux, instruments de solidarité. Mais ces arguments réels viennent selon moi en deuxième position après l'argument politique essentiel.
En ce qui concerne les résultats du Sommet de Nice, j'ai entendu ici et ailleurs de nombreuses critiques. En tant que vieux militant européen, je les partage. Hier, en commission mixte du Parlement européen et du parlement polonais, j'ai dit que, si j'étais parlementaire européen, j'aurais probablement émis un certain nombre de critiques très sérieuses concernant le Traité de Nice. Mais je crois fermement que ce dernier est un pas extrêmement important dans le domaine de l'élargissement, pas qui nous a rapprochés de l'objectif d'être membre de l'Union européenne.
On nous a parfois reproché de ne pas nous être intéressés aux autres problèmes, notamment à ceux qui sont liés à la charte des droits fondamentaux et à l'emploi. Ces problèmes retiennent aussi notre attention mais notre objectif premier était de voir si le Traité de Nice faciliterait le processus de l'élargissement. Je pense que la réponse est affirmative et nous allons nous occuper des autres questions, car nous ne voulons pas adhérer à n'importe quelle Europe. Nous refusons de faire partie d'une Europe faible, divisée et sans pouvoir. Nous voulons être membre d'une Europe intégrée et qui a des perspectives.
Certains ont dit, en ironisant quelque peu, que la Pologne était favorable au Traité de Nice parce qu'il lui accorde 27 voix au Conseil européen des ministres et 50 sièges au Parlement, soit autant que l'Espagne. Mais pour nous, il est bien plus important que le Conseil européen ait accepté la road map de la Commission et qu'il concrétise le calendrier des négociations. Si je puis discuter les modalités de ce dernier, il constitue tout de même un phare sur la voie des négociations que nous sommes en train de parcourir, non sans de nombreuses difficultés.
Nice a aussi confirmé la date de 2002 qui a déjà été annoncée à Helsinki. Il a été indiqué que les pays candidats du premier groupe qui seraient admis, dans lequel je vois mon pays, devraient pouvoir participer aux élections européennes de 2004. Nous pensons à une date plus proche mais enfin, ce sont déjà des pas importants dans le sens d'une concrétisation de notre route vers l'Europe.
La Commission a également émis quelques propositions intéressantes. Je sais que maintenant elle hésite parce que la présidence hésite aussi. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas abuser du système de set aside pour accélérer les négociations. Je sais aussi que l'Union européenne souhaite que nous diminuions le nombre de périodes transitoires.
Nous avons dit au départ que nous acceptons l'acquis, que nous serons obligés de demander un certain nombre de périodes transitoires pour des raisons économiques, politiques et sociales - n'oubliez pas que nous sommes des pays en transition - mais que nous essayerons de les rendre aussi peu nombreuses et aussi brèves que possible. Nous n'allons peut-être pas réussir entièrement.
Actuellement, nous réfléchissons sérieusement à une évolution de nos demandes en ce qui concerne les périodes transitoires mais, dans une négociation, on n'a rien pour rien. Nous sommes prêts à revoir nos périodes transitoires mais moyennant certaines promesses, notamment que le rythme des négociations soit assez rapide, que les horizons d'accession ne soient pas trop lointains. Ces problèmes nous préoccupent et nous semblent importants.
On a parlé de la ratification du Traité de Nice. Nous ne sommes pas encore membres, je ne vais donc pas me mêler à la querelle concernant cette ratification. Cependant, nous pensons qu'il ne faut pas attendre la fin du processus de ratification de Nice pour commencer celui du Traité d'adhésion. On peut en effet entamer les deux procédures et les poursuivre parallèlement. C'est aussi une question que nous posons à nos interlocuteurs de l'Union européenne.
Que faire après Nice ? J'ai écouté avec beaucoup d'attention les déclarations faites ce matin, notamment par M. Dehaene, mais j'ai entendu les mêmes propos de la part des Suédois et d'autres représentants de l'Union.
La participation pleine et entière est impossible, mais il faut qu'une consultation intense des pays candidats soit possible en ce qui concerne le processus et la préparation de la CIG de 2004.
Pendant six ans, j'ai été ambassadeur de Pologne auprès de l'Union européenne. On nous a promis mille consultations avant Nice, mille consultations dans les différents processus. En fait, je n'oserais pas dire que la consultation qui s'est tenue n'était pas sérieuse, mais elle n'était en tout cas pas très approfondie.
Il faut que les pays candidats qui sont déjà aux portes de l'Union puissent vraiment participer à ce processus d'une manière ou d'une autre.
Si la prochaine CIG a lieu en 2004, j'espère que certains pays candidats, dont le mien, seront déjà à ce moment membres de l'Union et qu'ils pourront y participer.
Je voudrais, avant de conclure, vous livrer ma vision de l'Europe. Cela n'intéresse pas la Pologne, je le répète, de participer à n'importe quelle Union européenne. Cela n'intéresse pas la Pologne de participer à une zone de libre-échange. Ce qui intéresse la Pologne, c'est de participer à l'Union européenne, avec toutes les politiques, tous les instruments et toutes les perspectives politiques que cela comporte. Pour nous, il n'y a pas - il ne doit pas y avoir - d'opposition entre la poursuite sur la voie de l'approfondissement et la continuation de l'objectif d'élargissement. Il doit s'agir de deux aspects différents du même projet, du même objectif européen.
Je voudrais encore - me référant à l'intervention de M. Barnier - vous donner mon sentiment concernant la coopération renforcée.
On a prétendu à tort que les États candidats rejetaient toute conception de coopération renforcée. Elle se manifeste dans certaines questions, ne nions pas les évidences. Nous avons toutefois quelques préoccupations en la matière.
Nous souhaitons tout d'abord que cette coopération renforcée ne mette pas en cause les mécanismes, la méthode et les institutions communautaires, acquis auxquels nous tenons.
Ensuite, la coopération renforcée doit être ouverte. Nous rejetons catégoriquement l'idée que quelques États puissent en détenir le monopole, les autres - comme par hasard, les nouveaux membres - étant rejetés dans les ténèbres extérieures.
Si cette coopération est ouverte à tous les États qui peuvent et veulent y adhérer et si elle ne met pas en cause le fonctionnement des mécanismes communautaires, il est évident que nous n'avons aucune raison d'y être opposés.
Je terminerai par un point qui me semble tout à fait essentiel : la nécessaire solidarité au sein de l'Union, mais aussi de l'Union avec l'extérieur, notamment avec les plus pauvres. Nous y souscrivons entièrement et, comme vous le savez, « solidarité » n'est pas un vain mot en Pologne... Les actions de solidarité nous ont permis de retrouver l'indépendance, la démocratie. Cette même solidarité entre tous, nous l'attendons, nous la voulons au sein de l'Europe. C'est dans cet esprit que nous souhaitons devenir membres de l'Union européenne.

De voorzitter. - Op verzoek van de voorzitter van de Senaat wil ik de sprekers vragen om zich aan hun spreektijd te houden, zodat het verdere verloop van het debat niet al te zeer in het gedrang komt.

M. le président. - À la demande du président du Sénat, j'invite les orateurs à respecter leur temps de parole afin que la suite du débat puisse se dérouler selon l'horaire prévu.

De heer Peter Gottfried (in het Engels). - Ik dank de voorzitter van de Senaat voor zijn initiatief om dit colloquium te organiseren. Ik zal ook trachten mijn betoog zo kort en precies als mogelijk te houden.
Na wat tot hiertoe over het Verdrag van Nice is gezegd, wil ik enkel nog toevoegen dat, ondanks alle kritiek, de Raad van Nice om twee redenen zeer belangrijk is geweest. De eerste reden is dat daar het debat over de toekomst van Europa werd gelanceerd en de tweede dat het uitbreidingsproces er nieuwe impulsen heeft gekregen.
Volgens mij is het van belang dat, als we over de toekomst van Europa en over de uitbreiding spreken, we dit niet als twee parallelle processen zien, maar als één en hetzelfde proces, als de twee zijden van dezelfde medaille. Hoe kunnen we Europa uitbouwen tot een sterke, stabiele, veilige en welvarende regio? Daarover gaat het.
Vóór we naar de toekomst kijken is het nuttig na te gaan hoe ver we op het ogenblik staan in de verwezenlijking van die doelstelling. Mijn visie kan enigszins gekleurd zijn. U moet weten dat men in Hongarije zeer Europees gezind is. Net zoals de meeste Hongaren, vind ik dat de voorbije vijftig jaren van Europese integratie zeer succesvol zijn geweest. Er werd namelijk een gemeenschap van waarden tot stand gebracht, waar democratische beginselen gelden en mensenrechten en de rechten van minderheden erkend worden. Dit is ook de reden waarom de Hongaren lid willen worden van de Unie. In de voorbije vijftig jaren kwam er ook een Europees economisch model tot stand, dat gebaseerd is op de vrije markt, maar waar ook plaats is voor solidariteit en aandacht voor het sociale aspect. Voor de meeste Hongaren is de beperkte geografische omvang het zwakke punt in de Europese constructie. Dát verhelpen is de echte uitdaging voor de verdere Europese integratie. Tijdens de eerste vijftig jaren van het integratieproces kon een geografische uitbreiding niet worden gerealiseerd, om redenen die wij allen kennen en die niets te maken hebben met onwil van de landen aan de andere kant van de grens. Daarom denk ik dat de voornaamste verwezenlijking in de verdere Europese integratie precies het overschrijden van die demarcatielijn is. Wij weten allen dat de politieke voorwaarden hiertoe pas in de loop van 1989 en 1990 werden gecreëerd. Het Verdrag van Nice is in dit verband een belangrijk element geweest. Tien jaar lang was het immers niet duidelijk welke voorwaarden de Unie zou verbinden aan de uitbreiding.
Het was wel vrij duidelijk wat de criteria voor de kandidaat-lidstaten waren, maar het was helemaal niet duidelijk wanneer de Unie zelf klaar zou zijn voor uitbreiding. In Nice, meer bepaald in de conclusies van de IGC over de institutionele hervormingen, werden de laatste voorwaarden door de Unie vastgelegd. Daarom hopen we dat ondanks alle kritiek de ratificering, zoals voorzien, tegen eind 2002 rond zal zijn.
Op die manier kan de Unie vanaf eind 2002 nieuwe lidstaten opnemen. Ik kan niet spreken namens alle kandidaat-lidstaten, maar ik verzeker u dat Hongarije tegen die tijd klaar zal zijn om toe te treden. Eén aspect kan dit vooruitzicht in gevaar brengen: de onderhandelingen over de toetredingsvoorwaarden. Die moeten volgens een bepaald tijdschema verlopen zodat de eerste toetredingen niet hoeven te worden uitgesteld wegens vertragingen in het onderhandelingsproces. Dit kan een bron zijn van technische en politieke moeilijkheden langs beide zijden; Maar waar een wil is, is een weg. Om die wil overal even levendig te houden moet er wellicht enige eensgezindheid ontstaan over het feit dat een goed voorbereide, kwalitatieve uitbreiding, waarbij de toetreding van de kandidaat-lidstaten die er klaar voor zijn niet wordt uitgesteld, niet alleen voor de kandidaten, maar ook voor de huidige lidstaten een goede zaak is.
Waarom is dit zo? Ik had het over een goed voorbereide, kwalitatieve uitbreiding. Naar mijn gevoel zal de komende uitbreiding de best voorbereide zijn in de geschiedenis van de Unie en dit niet alleen omdat ze gedurende lange tijd werd voorbereid. Hongarije past inderdaad al 9 jaar het akkoord toe, dat tussen de EU en Hongarije een vrijhandelszone tot stand bracht en een kader schiep voor de harmonisering van de wetgeving. Er was bovendien nooit eerder zo'n strikte monitoring, zowel wat de harmonisering van de wetgeving betreft, als met betrekking tot het bestaan van instellingen en administratieve diensten, als in de huidige toetredingsonderhandelingen.
Ik wens ook op te merken dat er bezorgdheid heerst over de vraag of nieuwe lidstaten even gehecht zullen zijn aan de verdieping en de versterking van de integratie als de huidige lidstaten. Ik ben ervan overtuigd dat landen als Hongarije zich wegens hun historische achtergrond, en in hun eigen belang zeer goed bewust zijn van de betekenis van een sterke Unie, dat zij willen streven naar verdere integratie binnen een stabiel institutioneel en wettelijk kader en de samenwerking ook tot andere domeinen uitbreiden.
De heer Kulakowski heeft de redenen opgesomd waarom een kwaliteitsvolle uitbreiding ons beiden ten goede zou komen. Hoewel ik de vrees en bezorgdheid met betrekking tot sommige problemen niet wil negeren, ben ik ervan overtuigd dat de uitbreiding juist op die gebieden voor heel Europa een aantal voordelen kan opleveren. De uitbreiding betekent immers dat dezelfde regels en normen voor de hele Unie zullen gelden. Dit is onder meer van grote betekenis op het vlak van de milieuwetgeving.
Er werden bedenkingen geformuleerd in verband met illegale migratie, georganiseerde misdaad en andere zaken die verband houden met de derde pijler. Naarmate de toepassing van eenvormige regels en normen wordt uitgebreid, kunnen dergelijke misbruiken efficiënter worden aangepakt. Hongarije zal binnenkort met Europa een akkoord kunnen sluiten inzake politionele samenwerking.
De gevolgen van de uitbreiding op het vlak van politiek, veiligheid en economie liggen voor de hand. Ik zal het even hebben over het financiële element. De kosten die de toetreding met zich meebrengt, wegen niet op tegen de verwachte economische groei, maar terwijl de kosten worden weerspiegeld in de begroting van de lidstaten, is dit niet het geval voor de voordelen.
Na Nice kon er een verandering worden geconstateerd in de onderhandelingsgeest. Aan beide zijden is er een grotere compromisbereidheid ontstaan. Als we de uitgestippelde weg volgen, kunnen de onderhandelingen in de loop van 2002 worden afgerond.
Er is nog één punt van onzekerheid. Het standpunt van de Unie met betrekking tot een aantal gevoelige, maar zeer belangrijke problemen is niet duidelijk. Het betreft niet enkel de beweging van personen, maar vooral financierings- en begrotingsproblemen. Deze problemen moeten worden besproken, anders is er geen oplossing mogelijk. Hierbij moeten de algemene onderhandelingsprincipes worden toegepast. De communautaire verworvenheden vormen het uitgangspunt. Een eventuele overgangsperiode is aanvaardbaar, op voorwaarde dat de duur en het toepassingsgebied ervan zo beperkt mogelijk worden gehouden en dat er zo min mogelijk van de algemene regel wordt afgeweken.
Het principe van differentiatie en individuele behandeling zal een belangrijke rol spelen bij de bespreking van de gevoelige materies.
Ik hoop echt dat de onderhandelingen in de loop van 2002 kunnen worden afgerond. We moeten ons intussen baseren op de situatie die beantwoordt aan de voorwaarden die in Nice werden geformuleerd. Het beleid van de Unie is vatbaar voor wijzigingen, dat is onvermijdelijk. We moeten de communautaire verworvenheden als uitgangspunt van de onderhandelingen beschouwen en geen nieuwe toetredingsvoorwaarden creëren.
Hongarije heeft belang bij een sterke en efficiënt werkende Unie. Bij de definiëring van de bevoegdheden moeten we ervoor zorgen dat de bereikte resultaten niet in het gedrang komen. Wij pleiten voor een nauwere samenwerking en hopen dat het solidariteitsprincipe ook in de toekomst van toepassing zal blijven.
Vóór de toetreding zouden wij graag hebben dat er een debat plaatsvindt over de toekomst van Europa, waaraan de kandidaat-lidstaten kunnen deelnemen. Ik beschouw de uitnodiging tot dit colloquium als een signaal dat de bereidheid tot het organiseren van een dergelijk debat voorhanden is. (Applaus)

M. Peter Gottfried (en anglais). - Je remercie le président du Sénat d'avoir pris l'initiative d'organiser ce colloque. Je tenterai de faire un exposé aussi concis que possible.
Beaucoup de choses ayant déjà été dites concernant le Traité de Nice, je voudrais simplement ajouter qu'en dépit de toutes les critiques, le Conseil de Nice a été un conseil important, pour deux raisons. Premièrement, il a permis de lancer le débat sur l'avenir de l'Europe et, deuxièmement, il a donné une nouvelle impulsion au processus d'élargissement.
Lorsqu'on parle de l'avenir de l'Europe et du processus d'élargissement, il importe, selon moi, de considérer qu'on ne discute pas de deux processus parallèles mais bien d'un seul processus, en quelque sorte des deux côtés d'une même médaille. La question qui se pose est de savoir comment assurer le développement d'une Europe forte, stable, sûre et prospère.
Avant d'envisager l'avenir, il est utile de faire le bilan de ce qui a été réalisé à ce jour. Ma vision des choses risque d'être subjective. Il faut savoir que la Hongrie est très favorable à l'Europe. Comme la plupart des Hongrois, j'estime que les cinquante dernières années de l'intégration Européenne ont été couronnées de succès. Une communauté de valeurs a été créée, où les principes de la démocratie sont respectés et où les droits de l'homme et des minorités sont reconnus. C'est la raison pour laquelle la Hongrie souhaite devenir membre de l'Union. Au cours des cinquante dernières années, s'est également créé un modèle économique européen qui, bien que basé sur le marché libre, tient compte aussi de la solidarité et des aspects sociaux. La plupart des Hongrois estiment que le point faible de la construction européenne est son étendue géographiquement limitée. Le véritable défi dans la poursuite de l'intégration européenne sera d'y remédier. Au cours des cinquante premières années du processus d'intégration, une élargissement géographique n'a pu être réalisé pour des raisons que nous connaissons tous et qui sont totalement étrangères à la volonté des pays situés de l'autre côté de la frontière. C'est la raison pour laquelle je pense que la principale réalisation dans la poursuite de l'intégration européenne sera précisément de franchir cette ligne de démarcation. Nous savons tous que les conditions politiques permettant de faire ce pas n'ont été créées qu'au cours des années 1989 et 1990. À cet égard, le Traité de Nice constitue un élément important. En effet, dix années durant, nous avons manqué d'indications claires au sujet des conditions que l'Union comptait fixer pour l'élargissement.
Si les critères pour les États candidats étaient assez clairs, on n'avait toutefois aucune certitude concernant le moment où l'Union elle-même serait prête pour l'élargissement. À Nice, plus spécialement dans les conclusions de la CIG relatives aux réformes institutionnelles, les dernières conditions ont été fixées par l'Union. C'est pourquoi nous espérons qu'en dépit de toutes les critiques, le processus de ratification sera achevé, comme prévu, fin 2002.
De cette manière, dès la fin 2002, l'Union pourra admettre de nouveaux États membres. Je ne puis m'exprimer au nom de tous les États candidats, mais je vous assure que le moment venu, la Hongrie sera prête à adhérer. Un seul élément risque de remettre cette perspective en question : les négociations au sujet des conditions d'adhésion. Celles-ci doivent se dérouler selon un calendrier déterminé de manière à éviter des retards qui entraîneraient le report des premières adhésions. Cela peut constituer une source de difficultés techniques et politiques, des deux côtés. Mais vouloir, c'est pouvoir. Et pour maintenir partout la volonté vivace, il faudra sans doute que l'on s'accorde à considérer qu'un élargissement de qualité, bien préparé, sans retard dans l'adhésion des États candidats qui sont prêts, sera bénéfique non seulement pour les candidats mais aussi pour les États déjà membres.
J'ai parlé d'un élargissement bien préparé, de qualité. À mon sens, l'élargissement à venir sera celui ayant été le mieux préparé dans l'histoire de l'Union, et ce, pas seulement en raison du long délai de préparation. En effet, la Hongrie applique depuis neuf ans déjà l'accord instaurant une zone de libre échange entre l'Union européenne et la Hongrie et créant un cadre pour l'harmonisation de la législation. De plus, jamais on n'a exercé un contrôle aussi strict que celui qui est prévu dans les actuelles négociations d'adhésion, tant en ce qui concerne l'harmonisation de la législation que l'existence d'institutions et de services administratifs.
Je souhaite également souligner qu'un sujet d'inquiétude est le fait de savoir si les nouveaux États membres accorderont autant d'importance que les État actuellement membres à l'élargissement et au renforcement l'intégration. Compte tenu de leur passé historique, je suis persuadé que des pays comme la Hongrie sont parfaitement conscients de l'importance d'une Union forte pour leurs intérêts propres, qu'ils souhaiteront la poursuite de l'intégration au sein d'un cadre institutionnel et juridique stable, et s'efforceront d'étendre la collaboration à d'autres domaines.
M. Kulakowski a cité les raisons pour lesquelles un élargissement de qualité serait bénéfique pour tous. Sans vouloir nier les craintes et les inquiétudes suscitées par certains problèmes, je suis persuadé que c'est précisément l'élargissement qui pourra générer, dans les domaines concernés, un certain nombre d'avantages pour toute l'Europe. En effet, l'élargissement implique l'application des mêmes règles et des mêmes normes à toute l'Union. C'est particulièrement important pour la législation environnementale.
Des réserves ont été émises à propos de migration illégale, de criminalité organisée et d'autres faits en rapport avec le troisième pilier. Plus les règles et normes appliquées seront uniformes, plus il sera possible de combattre efficacement de tels abus. Prochainement, la Hongrie pourra conclure un accord avec l'Europe concernant la coopération policière.
Les conséquences de l'élargissement sur les plans politique, sécuritaire et économique sont évidentes. En ce qui concerne l'aspect financier, les frais résultant de l'adhésion sont largement compensés par la croissance économique prévue. Cependant, les frais sont repris dans le budget des États membres tandis que les avantages escomptés n'y figurent pas.
Après Nice, on a pu constater un changement dans l'état d'esprit des négociations. Des deux côtés, est apparue une plus grande volonté de trouver des compromis. Si nous suivons la voie qui nous est tracée, les négociations pourraient être finalisées dans le courant de 2002.
Il subsiste un point d'incertitude : le manque de clarté de la position de l'Union à l'égard d'un certain nombre de problèmes sensibles mais très importants. Outre la problématique du mouvement des personnes, il s'agit surtout des questions de financement et des aspects budgétaires. Ces points doivent faire l'objet de discussions si l'on veut en résoudre les difficultés. À cette occasion, il conviendra d'appliquer les principes généraux de la négociation. L'acquis communautaire doit toujours constituer le point de départ. Une éventuelle période de transition est acceptable à condition que la durée et le champ d'application soient aussi limités que possible et que l'on déroge le moins possible à la règle générale.
Le principe de la différenciation et du traitement individuel jouera un rôle important dans les pourparlers relatifs aux manières sensibles.
J'espère sincèrement que les négociations pourront aboutir dans le courant de 2002. En attendant, nous devons nous fonder sur la situation répondant aux conditions énoncées à Nice. La politique de l'Union est susceptible de modifications, c'est inévitable. Nous devons considérer les acquis communautaires comme base de négociations et ne pas créer de nouvelles conditions à l'adhésion.
La Hongrie a intérêt à ce que l'Union soit forte et efficace. La définition des compétences doit veiller à ne pas compromettre les résultats atteints. Nous plaidons en faveur d'une coopération renforcée et espérons que le principe de la solidarité s'appliquera encore à l'avenir.
Avant l'adhésion, nous aimerions que les pays candidats puissent participer à un débat sur l'avenir de l'Europe. Je considère l'invitation à ce colloque comme un signe indiquant que l'on est disposé à organiser un tel débat. (Applaudissements)

De voorzitter. - De volgende spreker is de heer Nihad Akyol, Permanent vertegenwoordiger van Turkije bij de Europese Unie. Ik denk dat iedereen wel benieuwd is om het Turkse standpunt over de toenadering tot de EU te horen.

M. le président. - Le prochain orateur est monsieur Nihad Akyol, chef de la Délégation permanente de la Turquie auprès de l'Union européenne. Je pense que chacun sera très intéressé d'entendre le point de vue de la Turquie sur son cheminement vers l'UE.

Z.E. de heer Nihad Akyol. - Ik dank de voorzitter van de Belgische Senaat voor de uitnodiging om op dit belangrijk colloquium het Turkse dossier toe te lichten.
Sommige Europese politici zijn inderdaad nog altijd bevreesd en maken nog altijd bezwaar tegen de toetreding van Turkije tot de Unie, zelfs als het net als de andere kandidaten, aan de voorwaarden voldoet. Ze beroepen zich op de grootte van Turkije en op het feit dat het een specifieke culturele identiteit heeft.
Door op de Top van Helsinki, Turkije als dertiende land de status van kandidaat-lidstaat te geven, heeft de Unie willen onderstrepen dat de Europese grenzen niet louter geografisch worden bepaald, maar dat ook en vooral gemeenschappelijke waarden en de wil om een gemeenschappelijk lot te delen, een rol spelen.
Cultuur en culturele identiteit zijn een erfgoed dat voortdurend verandert en waarin elementen uit het verleden en het heden elkaar beïnvloeden. Dit gegeven is zeer goed waarneembaar in deze periode van historische stroomversnelling, waar de wereld dorp wordt en de economie wordt geglobaliseerd.
Als dit de diepe zin van een verzoend en verenigd Europa is, dan behoort ook Turkije tot de Europese familie. Ik leg uit waarom.
Men moet geen geleerde zijn om te weten dat Turkije op het kruispunt tussen het Westen en het Oosten in het epicentrum van Eurazië ligt en dat het verschillende beschavingen heeft gekend. Deze meerdimensionale Turkse identiteit kende echter in de recente geschiedenis van onze republiek een opmerkelijke stabiliteit.
De Turkse republiek, die het Ottomaanse rijk heeft opgevolgd, heeft zich naar het voorbeeld van de toenmalige Europese landenvolledig op de modernisering gericht. Dit werd met name geïllustreerd door het seculiere karakter van de republiek en de overname van Europese juridische en administratieve waarden.
De voorbereiding van de Turkse toetreding is de rode draad van het moderniserings- en ontwikkelingsbeleid van de overheid in Ankara.
U weet dat het debat over Turkije in de Unie heel wat problemen oplevert. De Europese Top van Luxemburg van december 1997 weigerde Turkije de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen. Deze weigering bracht een echte schokgolf teweeg in Turkije. Die brutale en discriminerende weigering was onbegrijpelijk voor een land dat van zijn geleidelijke verankering in Europa een hoofddoel had gemaakt en hierbij trouwens kon rekenen op de instemming van de Europese Economische Gemeenschap en later van de Unie.
Gelukkig hebben gezond verstand en wijsheid het in december 1999 op de Europese Top van Helsinki gehaald. Dit standpunt kwam helemaal niet uit de lucht gevallen en was ook geen vlucht vooruit. Het stemde overeen met het Turkse streven, met de eerder door Europa aangegane verbintenissen en met de logica van een grote uitbreiding naar het oosten waartoe de geschiedenis de Unie als het ware had gedwongen. Het gaat dus om een historisch proces waarin de Turkse vastberadenheid bij elke stap door Europa werd aangemoedigd.
In dezelfde lijn maak ik gebruik van de aanwezigheid van de eminente vertegenwoordiger van de Commissie om hulde te brengen aan deze instelling, die altijd een drijvende kracht is geweest en nu haar vermogen heeft teruggevonden om de Unie politiek te inspireren. Dat heeft ze in Helsinki gedaan.
Over dit zeer belangrijk besluit, dat op het hoogste Europese niveau werd genomen, wens ik enkele opmerkingen te maken
Ten eerste zal de Turkse toetreding voor de Europese constructie gevolgen hebben zowel op het politieke als op het economische vlak.
Het perspectief van de Turkse toetreding toont aan dat Europa opnieuw het Europa wordt dat de wereld nodig heeft, een solidair Europa, dat vasthoudt aan zijn universele waarden, die alle Europese Staten in hun culturele en religieuze diversiteit in een gemeenschappelijk lot verenigen. Dat zal de Unie in staat stellen de strijd aan te binden tegen de dreigende onverdraagzaamheid en botsing van culturen. De toetreding van Turkije zal een terugkeer betekenen van een visionair en profetisch Europa dat klaar is voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Ook de stichters van Europa waren kort na de Tweede wereldoorlog bereid die uitdaging aan te gaan toen ze besloten de vicieuze cirkel van vergelding te doorbreken en te opteren voor verzoening en integratie.
Ten tweede, welke van de twee in de Unie betwiste opties ook wordt gekozen - het Europa van de markt of het Europa van de macht -, in beide gevallen zal Turkije een aanzienlijke bijdrage leveren.
Er komt een grote dynamische markt bij, die op een sterke economische groei is gebaseerd, die zich door de overname van het communautair acquis alleen op duurzame wijze kan ontwikkelen en die openstaat voor Europese investeerders en technologie. Turkije is momenteel de zevende grootste handelspartner van de Unie en is, na Polen, de grootste van de kandidaat-lidstaten. De integratie tussen Turkije en de Europese Unie werd bevorderd door de douane-unie waarvan de basis in 1973 werd gelegd en die in 1995 werd voltooid. Het gaat dus niet om precaire relaties, maar om relaties binnen een duidelijk omschreven contractueel kader. Turkije is trouwens de enige kandidaat-lidstaat met dit specifieke kenmerk.
Ook als het Europa van de macht voor de Europeanen het doel is voor het eerste decennium van de nieuwe eeuw, lijkt Turkije goed geplaatst om zijn toetreding te rechtvaardigen. Turkije heeft een geostrategische positie in een instabiele regio die voor de Unie van essentieel belang is; het heeft geestelijke banden met de moslimwereld; het heeft culturele en historische banden met vele landen in Centraal-Europa en in de Kaukasus. Dit zijn bijkomende troeven. De voorbeeldwaarde en de aantrekkingskracht van een Unie met Turkije voor de verdediging van de belangen en de verspreiding van haar maatschappelijke waarden, mogen niet worden onderschat.
De Europese Unie maakt zich op om in de komende tien jaar internationale onderhandelingen te starten over beslissingen die moeten bijdragen tot een nieuwe internationale orde. De bijdrage van Turkije, een kandidaat-lidstaat met dezelfde fundamentele waarden als de Unie, zal hierbij een troef zijn.
De verwachte verbetering van onze betrekkingen tijdens de periode van het toetredingspartnerschap, zal een zeer gunstige invloed heb op onze relatie met onze Griekse buren. Wie twijfelt eraan dat het Turks lidmaatschap van de Europese Unie op de veiligheid en de goede verstandhouding in die regio en op ons continent een even positief effect zal hebben als het Frans-Duitse partnerschap kort na de Tweede Wereldoorlog? In Helsinki werd een positieve beweging op gang gebracht. In Turkije proberen we de huidige goede sfeer te consolideren en te versterken om een gunstige invloed uit te oefenen op al wat de twee landen scheidt. De pacificatie met Griekenland zal ook aanzienlijk bijdragen tot het nieuwe Europese beleid inzake de preventie en beheersing van regionale crisissen. Door zijn geostrategische situatie en zijn defensiecapaciteit zal Turkije, net als in het verleden, bijdragen tot de nieuwe dimensie die de Unie het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid tracht te geven met het oog op de versterking van de veiligheid van Europa. Om die reden wil Turkije al tijdens de toetredingsfase rechtstreeks worden betrokken bij deze nieuwe dimensie van de Europese Unie.
Morgen zal de Raad van de Europese Unie het toetredingspartnerschap tussen de Europese Unie en Turkije officieel goedkeuren. Het Europees Parlement heeft dit reeds op 14 februari gedaan en heeft aldus het politieke besluit gelegitimeerd dat op de Top van Helsinki werd genomen. We staan dus aan de vooravond van een historische beslissing.
De bal ligt in het Turkse kamp. Toen Turkije aanvaardde kandidaat voor toetreding te worden, heeft het ook alle voorwaarden aanvaard om een Europese lidstaat te worden. Turkije moet eerst de politieke en economische hervormingen uitvoeren die in de criteria van Kopenhagen zijn opgenomen en op basis waarvan de Europese Unie toetredingsonderhandelingen met het land kan openen.
Ondanks de verwezenlijkingen op het vlak van de democratie en de economische modernisering zullen specifieke en voortgezette inspanningen nodig zijn. De Turkse regering zal te werk gaan op basis van een nationaal hervormingsprogramma dat ze deze week nog zal goedkeuren en dat de weg naar de toetreding zal vrijmaken.
Turkije zal Europese hulp nodig hebben. Het gaat niet alleen om technische en financiële hulp, die reeds in het toetredingspartnerschap is vervat, maar ook om morele hulp, begrip en aanmoediging in plaats van verwijten. Het Turkse streven rechtvaardigt dat de Unie het land haar vertrouwen schenkt en steun verleent. Er zal een minimumtermijn nodig zijn, en de steun van de Turkse burgers, vooraleer kan worden beoordeeld of Turkije in staat is het aangevatte hervormingsproces tot een goed einde te brengen.
Turkije is degelijk voorbereid om de uitdaging van de toetreding tot de Europese Unie aan te gaan.

S.E. M. Nihad Akyol. - D'emblée, je voudrais remercier le président du Sénat belge qui a bien voulu m'inviter à cette réunion très importante, pour expliquer le cas de la Turquie.
L'adhésion de la Turquie à l'UE, à condition que mon pays remplisse, comme tous les autres pays candidats, tous les critères de sélection, suscite encore, même dans ce cas, des craintes et des objections chez certains hommes politiques européens. C'est une vérité. Ces derniers évoquent la taille de la Turquie et le fait que mon pays se trouverait en marge d'une identité culturelle bien spécifique.
En faisant de la Turquie, au sommet d'Helsinki, le treizième pays candidat à l'adhésion, l'Union européenne a voulu affirmer que les frontières de l'Europe ne se laissent pas définir par la seule géographie mais qu'elles sont aussi et surtout fonction de valeurs communes et de la volonté de partager un destin commun.
La culture et l'identité culturelle ne sont pas seulement les héritages du passé mais constituent un ensemble en perpétuel devenir, où interagissent des éléments issus du passé et contemporains. Cette donnée est bien visible en cette époque d'accélération de l'histoire, du village planétaire et de la mondialisation économique.
Si tel est bien le sens profond de l'Europe réconciliée et regroupée pour une destinée commune, alors la Turquie a sa place dans la famille européenne. Je vous en expliquerai, tout au long de mon exposé, le pourquoi.
Point n'est besoin d'être érudit pour savoir que la Turquie se situe au carrefour de l'Occident et de l'Orient, à l'épicentre de l'Eurasie, et qu'elle est le produit de plusieurs civilisations. Cependant, cette identité multidimensionnelle de la Turquie est caractérisée par une constante singulière durant la période plus récente de notre république.
La république turque, qui a succédé à l'empire ottoman, s'est entièrement tournée vers la modernisation en s'inspirant des modèles européens de l'époque. Cette filiation est illustrée, notamment, par le caractère séculier de la république et par l'adoption des normes juridiques et administratives européennes.
Désormais, les autorités d'Ankara feront de la préparation de la Turquie à l'adhésion le fil conducteur de leur politique globale de modernisation et de développement.
Cependant, comme vous le savez, le débat sur la Turquie sera un débat difficile dans l'Union. Le Sommet européen de Luxembourg, en décembre 1997, refusa de reconnaître à la Turquie le statut de pays candidat à l'adhésion, refus qui provoqua une véritable onde de choc en Turquie parce que ce rejet brutal et discriminatoire était incompréhensible dans un pays qui avait fait de son ancrage progressif à l'Europe son objectif prioritaire depuis plusieurs décennies, d'ailleurs avec l'agrément de la Communauté économique européenne puis de l'Union.
Fort heureusement, deux ans plus tard, la logique et la sagesse l'ont emporté au Sommet européen d'Helsinki en décembre 1999. Cette position qui n'avait rien d'une improvisation ni d'une fuite en avant, était en somme conforme à la fois aux aspirations turques, aux engagements antérieurs de l'Europe et à la logique du grand élargissement à l'Est que l'histoire avait en quelque sorte imposé à l'Union. Il s'agit donc d'une continuité historique caractérisée par la persévérance de la Turquie, encouragée à chaque étape par l'Europe.
Dans cette évolution et profitant de la présence de l'éminent représentant de la Commission, je voudrais rendre hommage à cette institution qui a joué un rôle moteur et a retrouvé sa capacité d'inspirer politiquement l'Union. C'est ce qu'elle a fait à Helsinki.
Au sujet de cette décision capitale, prise au plus haut niveau européen, je voudrais faire quelques remarques.
Premièrement, l'adhésion de la Turquie aura, sur la construction européenne, des impacts multiples, tant dans le domaine politique que dans le domaine économique.
La perpective de l'adhésion de la Turquie annonce le retour d'une Europe dont le monde d'aujourd'hui a besoin, l'Europe de la solidarité, qui entend s'attacher à la propagation des valeurs universelles qui lui sont spécifiques et qui assurent le rassemblement dans une communauté de destin de tous les États européens dans leur diversité culturelle et religieuse. C'est cette dimension qui qualifiera l'Union pour mieux mener le combat contre les menaces de l'intolérance et du choc des civilisations. L'adhésion de la Turquie marquera le retour d'une Europe visionnaire et prophétique, à la hauteur des défis du XXIe siècle, comme le furent, au lendemain de la seconde guerre mondiale, les pères fondateurs lorsqu'ils décidèrent de briser le cycle de la revanche en optant pour la réconciliation et l'intégration.
Deuxièmement, quelle que soit l'option finale retenue entre les deux projets européens - l'Europe marché et l'Europe puissance - qui coexistent au sein des Quinze et qui les divisent d'ailleurs, dans les deux cas, la contribution de la Turquie sera très importante.
Je citerai d'abord l'apport d'un grand marché dynamique, fondé sur une croissance économique élevée que la mise en oeuvre de l'acquis communautaire ne pourra que transformer en un développement durable, favorable aux investisseurs européens et à la technologie européenne. La Turquie est aujourd'hui le septième partenaire commercial de l'Union et le deuxième parmi les pays candidats, après la Pologne. Cet ordre de grandeur est en effet le reflet d'une intégration grandissante entre la Turquie et l'Union européenne à travers une union douanière dont les bases furent jetées dès 1973 et qui fut achevée en 1995. Ils ne s'agit donc pas ici de relations précaires mais de relations inscrites dans un cadre contractuel bien défini. La Turquie est d'ailleurs le seul pays candidat ayant cette spécificité.
Si l'Europe puissance devait être l'objectif pour les Européens pour la première décennie du nouveau siècle, la Turquie serait également bien placée pour justifier son adhésion. En effet, la position géostratégique qu'occupe la Turquie au coeur d'une vaste région instable où l'Union détient des intérêts essentiels, les affinités spirituelles que la Turquie entretient avec le monde musulman, les liens culturels historiques qu'elle possède avec de nombreux pays et de nombreux États d'Europe centrale et du Caucase représentent autant d'atouts supplémentaires. La valeur d'exemplarité et la force d'attraction dont disposerait une Union englobant la Turquie pour la défense de ses intérêts et pour la propagation de ses valeurs de société ne devraient pas être sous-estimées.
Alors que l'Union européenne s'apprête à entamer dans les dix années à venir des négociations internationales qui mèneront à des décisions qui contribueront à façonner un nouvel ordre international, l'apport de la Turquie, un candidat qui partage les valeurs fondamentales de l'Union, sera un atout pour celle-ci.
L'effort qualitatif que nous attendons de nos relations durant la période de partenariat d'adhésion contribuera de manière très positive à nos relations avec notre voisin, la Grèce. Qui peut douter qu'une Turquie membre de l'Union européenne aura sur la sécurité et la bonne entente dans ces régions et dans notre continent un effet positif analogue à celui que le partenariat franco-allemand a eu au lendemain de la guerre mondiale ? Un mouvement d'ailleurs très positif a pris cours à Helsinki. En Turquie, nous essayons de consolider et d'amplifier l'atmosphère positive existante afin de bénéficier d'un mouvement cumulatif d'entraînement sur tous les sujets qui séparent les deux pays. La pacification recherchée avec la Grèce représentera également une contribution majeure à la nouvelle politique européenne de prévention et de gestion des crises régionales. En effet, la nouvelle dimension que l'Union essaie de développer au titre de la politique européenne de sécurité et de défense constitue un autre volet où la coopération de la Turquie continuera, comme par le passé, à renforcer la sécurité du continent européen par une contribution éminente eu égard à sa situation géostratégique et à ses capacités de défense. C'est la raison pour laquelle d'ores et déjà en cette période de pré-adhésion, la Turquie est très attachée à être associée étroitement à l'élaboration de cette nouvelle dimension de l'Union européenne.
Monsieur le président, demain, le Conseil de l'Union européenne adoptera officiellement le partenariat d'adhésion entre l'Union européenne et la Turquie, déjà approuvé par le Parlement européen qui, le 14 février dernier, a contribué à la légitimité de l'acte politique retenu au plus haut niveau de l'Union à Helsinki. Nous sommes donc à la veille d'une décision historique.
La balle sera désormais dans le camp turc. En acceptant d'être candidate à l'adhésion, la Turquie a accepté de se conformer à l'ensemble des conditions requises pour devenir un État membre. C'est à la Turquie qu'incombe par conséquent la responsabilité première d'accomplir dans l'ordre politique et économique les réformes correspondant aux critères de Copenhague qui permettront à l'Union d'ouvrir des négociations d'adhésion avec ce pays.
La tâche nécessitera des efforts spécifiques et persévérants en dépit des progrès déjà accomplis dans la voie du fonctionnement démocratique et de la modernisation économique. Le gouvernement turc va s'y consacrer sur la base d'un programme national de réforme qu'il approuvera dans un peu plus d'une semaine et qui balisera d'ailleurs la route de l'adhésion.
La Turquie aura besoin de l'aide de l'Union, non seulement son aide technique et financière, qui est déjà inscrite dans le partenariat d'adhésion, mais aussi son aide morale, sa compréhension, son esprit d'encouragement plutôt que de dénigrement. L'ambition turque justifie de la part de l'Union un préjugé de confiance et une volonté de soutien. Il faudra bien entendu un minimum de temps, sans parler de l'appui des citoyens turcs, pour juger si la Turquie est capable d'achever le processus déjà bien engagé de réforme et de transformation.
Pour conclure, monsieur le président, je dirai que la Turquie est bien préparée pour relever le défi que représente son adhésion à l'Union européenne.

De voorzitter. - Dank u, mijnheer de ambassadeur.
De laatste spreker in dit onderdeel is de heer Landaburu, directeur-generaal van de Algemene Dienst Uitbreiding van de Europese Commissie en hoofonderhandelaar namens de Commissie met de kandidaat-lidstaten.

M. le président. - Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Votre intervention soulèvera certainement de nombreuses questions.
Le dernier orateur de ce volet est M. Landaburu, directeur général à la direction générale de l'élargissement de la Commission européenne, qui est également négociateur en chef de la Commission européenne avec les pays candidats.

De heer Eneko Landaburu. - Ik zal de roeping van de Europese Commissie om het algemeen belang te verdedigen, trachten hoog te houden. Aangezien de toegemeten tijd reeds ruimschoots werd overschreden, zal ik zo bondig mogelijk zijn en mij, in de traditie van mijn instelling, opofferen om het debat zo interessant mogelijk te houden.
De uitbreiding is voor de Unie en haar instellingen de topprioriteit in de komende maanden en jaren. Net als de Commissie bij haar aantreden heeft ook het Parlement zich reeds herhaalde malen in die zin uitgesproken. Zo heeft het vóór de Top van Nice de wens geuit dat de eerste landen bij de Europese familie komen vóór de verkiezingen van het voorjaar van 2004.
De lidstaten zijn in Nice duidelijke verbintenissen aangegaan en het huidige Zweedse voorzitterschap heeft van de uitbreiding zijn hoofdprioriteit gemaakt. De belangrijkste politieke instellingen van de Unie hebben verklaard dat het een prioriteit is, maar iedereen weet dat de publieke opinie in de lidstaten onverschillig is. De peilingen hierover zijn zelfs verontrustend.
In de grootste landen onder de Vijftien zijn er meer tegenstanders dan voorstanders van de uitbreiding. Dit geldt voor Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en in mindere mate voor andere landen.
De indruk bestaat dat hoe groter de afstand is tot de kandidaat-lidstaat, hoe groter de steun voor de uitbreiding is. Spanje is daar een voorbeeld van. Wij stellen ons dus vragen.
Daarom juich ik het initiatief van de voorzitter van de Senaat voor dit colloquium toe. Ik hoop dat deze gedachtewisseling bijdraagt tot het besef hoe belangrijk dit dossier is en dat zij de publieke opinie helpt informeren.
Het risico bestaat dat we de oefening over enkele maanden afronden maar dat de publieke opinie afwijzend staat, als de conjunctuur in sommige landen ongunstig is. Dat moeten we vermijden. De Commissie heeft haar verantwoordelijkheid op zich genomen. Ik hoop dat we met het informatie- en communicatieprogramma, dat momenteel wordt uitgewerkt en dat over drie tot vier jaar zal lopen, en met de steun van de nationale instellingen en lokale overheden het belang van de inzet zullen kunnen doen inzien.
Ik zal even ingaan op de fundamentele redenen waarom we deze uitbreiding moeten steunen. Er zijn dertien kandidaat-lidstaten en twaalf landen waarmee onderhandeld wordt over een toetredingsverdrag. Mijn vriend Jan Kulakowski heeft de politieke, economische en stabiliteitsredenen overtuigend toegelicht.
Ik wens stil te staan bij twee punten die verband houden met deze fundamentele redenen. Een uitgebreid en geconsolideerd Europa met meer dan 500 miljoen burgers is ontegensprekelijk groot genoeg om collectief het hoofd te bieden aan de mogelijke negatieve effecten van de mondialisering van onze economie en van onze levenswijze. De benadering is dezelfde als indertijd voor kolen en staal. We kunnen het probleem niet alleen oplossen. Europa wil bestaan, het wil zijn gewicht in de schaal leggen op economisch vlak en het wil zijn identiteit, levensstijl en basiswaarden bewaren. Het is duidelijk dat het uitgebreide Europa groot genoeg zou zijn om zijn identiteit te behouden in een wereld die steeds meer open, competitief en geglobaliseerd is.
Ik ben ervan overtuigd dat we een historische kans hebben om de invloed die we sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog hebben verloren, terug te winnen. Een uitgebreid, geconsolideerd en eengemaakt Europa zal in de toekomstige wereld veel zwaarder kunnen wegen op de komende grote internationale onderhandelingen die het lot en de levenswijze van onze inwoners in grote mate zullen bepalen. Als Europa wil bestaan, moet het zich uitbreiden. Als Europa op internationaal vlak wil doorwegen, moet het sterker worden en moet het dus alle volkeren terugvinden die, om historische redenen, van een gemeenschappelijk lot werden uitgesloten. De redenen zijn talrijk en evident.
Hoever staan we? Nice was een grote stap vooruit die ons toeliet de vicieuze cirkel te doorbreken waarin de uitbreidingsonderhandelingen en de relaties met de kandidaat-lidstaten zich bevonden. Deze landen, en vooral de landen uit het Oosten die uit een communistisch tijdperk komen, doen reeds tien jaar in moeilijke omstandigheden inspanningen om zich aan de markteconomie aan te passen en hun democratie te consolideren. Ze hebben veel opofferingen moeten doen en daarvoor een politieke, economische en sociale prijs betaald. Deze landen vragen nu om politieke erkenning. Door de associatieakkoorden, die we met elk van hen hebben afgesloten, is er een onevenwicht ontstaan in de handel: de Vijftien voeren meer uit naar deze landen dan ze eruit invoeren. Die landen werden verplicht toe te treden tot een economisch ongunstig en onevenwichtig proces. Om dit nadeel op te vangen, moest er een duidelijk signaal komen van de Europese Unie, haar instellingen en de lidstaten zodat ze konden vaststellen dat er een toekomstperspectief was, dat er verbintenissen werden aangegaan en dat ze ernstig werden genomen.
De grote verdienste van het voorstel van de Commissie, dat we op 8 november hebben gepresenteerd en dat werd besproken op de Raad Algemene Zaken en vervolgens in Nice, is dat aan elke kandidaat-lidstaat een duidelijk tijdschema wordt voorgelegd tijdens het Zweeds, Belgisch en Spaans voorzitterschap.
De Commissie zal haar standpunt in de onderhandelingen moeten bepalen. De lidstaten krijgen anderhalf jaar de tijd om zich duidelijk uit te spreken en de kandidaat-lidstaten moeten hun inspanningen opdrijven om zich aan te passen aan de regels die we hen voorstellen en aan de gemeenschappelijke regels van de Europese Unie.
Dankzij deze strategie kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken. Ze werd dan ook gunstig onthaald door de kandidaat-lidstaten die voor de eerste maal perspectieven hebben ontwaard. Hun regeringsleiders werden in Nice goed ontvangen en er werden beloften gedaan en verbintenissen aangegaan.
Deze strategie werd ook gunstig onthaald in het Europees Parlement dat ons steunde.
De weg is uitgestippeld om vóór einde 2002 de toetredingsonderhandelingen met de meest gevorderde kandidaat-lidstaten af te ronden. Het is vooral van belang dat deze landen de regels van het communautair acquis aanvaarden en omzetten in hun intern recht, dit wil zeggen dat ze ermee instemmen zich aan te passen om ons beleid op de diverse terreinen uit te voeren. Er zal moeten worden onderhandeld over overgangsperiodes die deze landen de tijd geven om zich aan te passen aan de moeilijkste regels.
Het acquis omzetten is echter niet genoeg; ze moeten het ook kunnen ten uitvoer kunnen leggen op het moment dat ze kandidaat worden.
Als hoofdonderhandelaar van de Europese Unie met deze landen twijfel ik er hoegenaamd niet aan dat sommige van deze landen binnen de in Nice genoemde termijn gereed zullen zijn, op voorwaarde dat ze hun inspanningen voortzetten. Het gaat natuurlijk om bijzonder ingewikkelde onderhandelingen. Voor de eerste maal wordt met twaalf landen tegelijk onderhandeld. De relaties met Turkije groeien; het Parlement heeft een toetredingspartnerschap goedgekeurd en we mogen dus betere relaties met dit land verwachten. Het is tegelijk zeer ingewikkeld en relatief eenvoudig aangezien de spelregels duidelijk en nogal objectief zijn.
Zover staan we. Zullen de lidstaten het tijdschema van Nice naleven? De Commissie zal dat in ieder geval doen. Kunnen de kandidaat-lidstaten het tempo volgen? Dit cruciaal probleem zal de komende maanden rijzen en we beschikken slechts over twee jaar om het op te lossen. We moeten ook grote inspanningen doen om dit alles aan onze publieke opinie uit te leggen. De Commissie kan het niet alleen doen. Er wordt gemakkelijk gezegd dat als een aantal problemen niet kan worden opgelost, de Commissie zich erover zal buigen. Als de Commissie stoort, zegt men dat ze te veel optreedt en dat ze zou moeten laten begaan. We moeten tot een samenwerking komen waarbij de politieke partijen en de civiele maatschappij worden betrokken. De eenmaking van Europa staat op het spel. Europa moet zijn plaats op wereldvlak terugvinden.
Ten slotte sta ik nog even stil bij de minimumvoorwaarden om de uitbreiding te doen slagen.
Goede onderhandelingen en een goed verdrag zijn de voorafgaande voorwaarden. Dit betekent een verdrag dat niet leidt tot een verzwakking van de Unie met vijftien. De onderhandelingen moeten met strakke hand worden gevoerd; ze mogen niet alleen gebaseerd zijn op politieke criteria. Toetreden tot de Unie is veel ingewikkelder dan toetreden tot de Navo.
Het vergt een veel grotere inzet en discipline. De Commissie zal nooit om politieke redenen toegevingen doen die de spelregels binnen de Unie verzwakken. We gaan veertig jaar gemeenschappelijk werk niet op het spel zetten. Dit werk heeft ons immers tot een opmerkelijke graad van integratie gebracht waar anderen naar opkijken. Evenmin zullen we ons tijdens de onderhandelingen als technocraten gedragen en zaken opleggen die geen zin hebben.
Deze onderhandelingen moeten slagen omdat we geloven dat ze gunstige politieke, economische en sociale gevolgen zullen hebben voor alle landen, zowel de oude als de nieuwe lidstaten. De uitbreiding zal mislukken als niet alle lidstaten en al onze samenlevingen bereid zijn de budgettaire kosten te dragen. De toetreding van Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland werd een succes omdat via de Europese begroting middelen konden worden vrijgemaakt om de zwakste regio's en landen te helpen hun achterstand in te halen en activiteiten te ontwikkelen waardoor de doelstellingen van de economische en sociale cohesie konden worden gerealiseerd.
Ofwel willen we een eenvoudige vrijhandelszone en dan is er geen gemeenschappelijk beleid nodig, ofwel zijn onze economische en sociale ambities groter en streven we naar een zekere cohesie tussen onze landen. In dat geval moeten de middelen op tafel komen die deze landen in staat stellen hun achterstand geleidelijk in te halen. Gelet op het verschil tussen onze landen en de kandidaat-lidstaten denk ik niet dat de uitbreiding kan slagen zonder budgettaire inspanning. Dit zal het moeilijkste punt zijn bij de discussie over de financiële vooruitzichten. Niet alleen zullen onze Duitse vrienden terecht niet langer bereid zijn voor de anderen te betalen, bovendien zullen enkele nieuwe lidstaten aan de discussie deelnemen en dit zal het ogenblik van de waarheid zijn. We moeten bepalen welk soort Europa we willen en we moeten ons hierop voorbereiden. De Commissie acht het niet mogelijk Europa verder uit te bouwen zonder verhoging van het budget. De verhoging moet niet immens zijn, maar er moeten wel inspanningen worden gedaan.
Als we deze uitbreiding succesvol willen afronden, moeten we de spelregels binnen de Europese Unie herbekijken. Professor Lenaerts heeft hierop reeds gewezen in zijn schitterende inleiding. We moeten weten wat we willen. Wat zijn onze waarden? Wat zijn onze doelstellingen? Hoe gaan we die proberen te bereiken: met de intergouvernementele methode of met de gemeenschappelijke? De heer Prodi heeft reeds gezegd dat de uitbreiding zonder een grondige herziening van de Unie zal leiden tot ontaarding, tot verlies van vitaliteit en tot achteruitgang. Net als in de geschiedenis is in de politiek niets onomkeerbaar.

M. Eneko Landaburu. - J'essaierai de poursuivre la vocation de la Commission européenne de défendre l'intérêt général. Comme nous avons très largement dépassé le temps imparti, j'essaierai d'être le plus bref possible et de me sacrifier quelque peu, comme sait le faire mon institution, pour que le débat soit le plus intéressant possible.
Vous devez savoir que l'élargissement constitue pour notre Union et toutes ses institutions la première priorité politique de ces prochains mois et prochaines années. Comme la Commission l'a fait il y a longtemps lors de son installation - le président Prodi en a fait une de ses priorités politiques -, le Parlement s'est prononcé plusieurs fois à ce sujet et a notamment dit avant le sommet de Nice qu'il souhaitait que les premiers pays rejoignent la famille européenne pour être présents aux élections du printemps 2004.
Les États membres ont pris des engagements très clairs et très précis au sommet de Nice et vous savez que la présidence suédoise actuellement en exercice a incontestablement fait de l'élargissement sa première priorité. Les institutions politiques majeures qui constituent l'Union européenne ont dit que cet exercice était tout à fait prioritaire, mais vous savez aussi que les opinions publiques de nos pays sont indifférentes, avec des expressions qui sont préoccupantes, selon les sondages que nous réalisons.
Dans les plus grands pays de l'Europe des Quinze, il y plus de personnes hostiles à l'élargissement que de personnes qui soutiennent ce processus. C'est le cas de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et d'autres pays à de moindres degrés.
On a l'impression que plus on est loin des pays candidats, plus on soutient l'élargissement. C'est le cas de mon pays, l'Espagne. Nous nous posons donc des questions.
C'est pour cette raison, monsieur le président, que je tiens à souligner votre initiative d'avoir organisé ce colloque parce que j'espère que ces échanges permettront de prendre conscience de l'importance de ce dossier et d'éclairer ou d'informer quelque peu les opinions publiques sur ce plan.
Le risque existe que nous terminions l'exercice dans quelques mois et que nos opinions publiques, dans une conjoncture qui pourrait être défavorable dans certains pays, rejettent l'exercice. C'est ce qu'il faut éviter. La commission a pris ses responsabilités. Un programme d'information et de communication qu'elle commence maintenant à développer et qui s'étendra sur trois ou quatre ans permettra, je l'espère, grâce à l'appui des institutions nationales et des autorités publiques locales, régionales et nationales de faire comprendre les enjeux.
Je voulais développer quelque peu les raisons fondamentales pour lesquelles nous devons soutenir cet élargissement. Je rappelle qu'il y a treize pays candidats et douze pays avec lesquels nous négocions les traités d'adhésion. Mon ami Jan Kulakowski nous a expliqué de manière convaincante les raisons politiques, économiques et de stabilité.
Je voudrais m'attarder sur deux points relatifs à ces raisons fondamentales. Une Europe élargie et consolidée comptant plus de 500 millions de citoyens peut être incontestablement un espace de dimension suffisante pour faire face collectivement à certains effets négatifs de la mondialisation de nos économies et de nos façons d'être. Nous trouvons les mêmes démarches intellectuelles que pour le charbon et l'acier. Tout seuls, nous ne pouvions pas régler ce problème. Aujourd'hui, l'Europe veut exister, elle veut peser dans l'économie et maintenir son identité, son style de vie et ses valeurs fondamentales. Il est clair que cette Europe élargie présenterait une dimension nécessaire pour préserver notre identité dans un monde de plus en plus ouvert, compétitif et globalisé.
Je suis persuadé que nous avons une chance historique unique de pouvoir retrouver le degré d'influence que nous avons perdu depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il est clair que dans le monde à venir, une Europe élargie, consolidée, unifiée, permettrait de peser beaucoup plus dans les grandes négociations internationales qui nous attendent et qui vont en grande partie déterminer le destin et la façon de vivre de nos habitants. Si l'Europe veut exister, elle doit s'élargir. Si l'Europe veut peser dans les affaires mondiales, elle doit être plus forte et donc retrouver tous ses peuples qui, pour des raisons historiques, comme l'a dit Jan Kulakowski, ont été privés d'une destinée commune. Les raisons sont nombreuses et évidentes.
Où en est l'exercice ? Nice a constitué une avancée incontestable en permettant de sortir du cercle vicieux dans lequel nous nous trouvions dans les négociations relatives à l'élargissement et dans les relations que nous entretenions avec les pays candidats. Ces pays, et en particulier les pays de l'Est qui sortent du communisme, font des efforts depuis dix ans pour s'adapter à l'économie de marché et consolider leur démocratie dans des conditions difficiles. Ils ont dû faire de nombreux sacrifices qui ont un coût politique, économique et social. Ces pays exigent maintenant qu'on leur donne la reconnaissance politique. Les accords d'association que nous avons avec chacun d'entre eux ont eu pour conséquence de déséquilibrer nos échanges et de faire en sorte que nous, l'Europe des Quinze, exportions beaucoup plus vers eux qu'ils ne le font vers nous. Ils ont donc été obligés de s'inscrire dans un processus de rapport économique défavorable et asymétrique. Pour combler ces inconvénients, il est évident qu'ils avaient besoin de recevoir un signe clair de la part de l'Union européenne, de ses institutions et des États membres afin de constater que l'horizon s'ouvrait, qu'il y avait des engagement et qu'ils étaient pris au sérieux.
La grande vertu de la proposition de la Commission que nous avons présentée le 8 novembre et qui a été soumise au Conseil des Affaires générales, puis à Nice, est d'engager, je crois, chacun des partenaires dans un calendrier déterminé pendant les présidences suédoise, belge et espagnole.
La Commission devra présenter ses positions de négociation. Les États membres disposeront d'un an et demi pour se déterminer en adoptant des positions claires et les pays candidats devront évidemment intensifier leurs efforts pour s'adapter aux règles qui leur sont demandées et aux règles communes de l'Union européenne.
Cette stratégie, qui nous a permis de sortir quelque peu d'un cercle vicieux, a été accueillie favorablement par les pays candidats qui ont entrevu, pour la première fois, l'existence de perspectives temporelles. Leurs chefs de gouvernement ont été bien reçus au sommet de Nice où un certain nombre de promesses ont été faites et où des engagements ont été pris.
Cette stratégie a également été bien accueillie par le Parlement européen dont nous avons reçu l'appui, et c'est important.
À présent, la route est tracée pour que d'ici à la fin de 2002, nous puissions finaliser les négociations d'adhésion avec les pays candidats les plus avancés. Il s'agit essentiellement que ces pays acceptent et transposent les règles de l'acquis communautaire, c'est-à-dire consentent à se mettre en ordre pour exécuter nos différentes politiques. Il s'agira de négocier, de part et d'autre, des périodes transitoires afin que ces pays aient le temps de s'adapter aux règles les plus difficiles.
Cependant, il ne suffit pas de transposer l'acquis ; il faut aussi être capable de le mettre en oeuvre au moment où ces pays seront candidats.
Personnellement, en tant que chef des négociations de la Commission européenne avec les pays candidats, je n'ai aucun doute quant à la capacité de certains de ces pays à être prêts dans les délais évoqués au sommet de Nice, à la condition qu'ils poursuivent leurs efforts. Il s'agit bien évidemment d'une négociation particulièrement compliquée. C'est la première fois que nous négocions simultanément avec douze pays. Nous sommes en train de développer des relations avec la Turquie ; un partenariat d'adhésion ayant été approuvé par le Parlement, nous pouvons donc envisager de meilleurs rapports avec ce pays. C'est à la fois très compliqué et relativement simple étant donné que les règles du jeu sont très clairement définies et assez objectives.
Voilà donc où nous en sommes : les États membres vont-ils respecter le calendrier de Nice ? La Commission le fera en tout cas. Les pays candidats seront-ils capables de suivre ce rythme pour transposer un délai ? Tel est le problème crucial qui se posera au cours des prochains mois mais il nous reste moins de deux ans pour le faire. Nous devrons vraisemblablement accomplir des efforts très importants pour expliquer tout cela à nos opinions publiques. À elle seule, la Commission ne peut le faire. On dit couramment que lorsqu'on ne peut pas régler un certain nombre de problèmes, la Commission s'en charge. Quand la Commission dérange, on prétend qu'elle intervient trop et qu'elle doit laisser faire. Il faut parvenir à une collaboration incluant les partis politiques et les éléments de la société civile qui se sentent engagés. Ce qui est en jeu, c'est l'unification de l'Europe. Il est essentiel que celle-ci retrouve une place dans le concert mondial.
Je terminerai en faisant quelques remarques sur ce qui m'apparaît comme les conditions minimales pour que cet exercice de l'élargissement soit une réussite.
La condition préalable est une bonne négociation, un bon traité, c'est-à-dire un traité qui ne conduise pas à un affaiblissement de notre Union à quinze. La rigueur devra être de mise dans la négociation ; celle-ci ne devra pas se baser uniquement sur des critères politiques, quelles qu'en soient les raisons historiques, culturelles ou autres. Il est beaucoup plus compliqué d'entrer dans l'Union européenne que d'intégrer l'OTAN.
Cela exige beaucoup plus de travail et de rigueur. La Commission n'acceptera jamais de mener, pour des raisons politiques, une négociation au rabais qui entraînerait un affaiblissement des règles du jeu de notre famille. Nous n'allons pas mettre en péril quarante ans de travail en commun. Celui-ci nous a quand même mené à un stade d'intégration remarquable, intéressant et qui est considéré par les autres parties du monde comme très important. Il ne s'agit pas non plus de se conduire en technocrates lors de la négociation et d'essayer d'imposer des choses qui n'ont pas de raison d'être.
Nous devons donc réussir cette négociation parce que nous croyons que si nous la menons à bon terme, elle aura des répercussions politiques, économiques et sociales bénéfiques pour tous les pays, les « anciens » comme les nouveaux États membres. Par ailleurs, l'élargissement ne réussira pas si tous les États membres et toutes nos sociétés n'acceptent pas son coût budgétaire. L'adhésion de mon pays, du Portugal, de la Grèce et de l'Irlande a été couronnée de succès parce que nous avons pu dégager, à travers le budget européen, des moyens pour aider les régions et les pays les plus faibles à rattraper leur retard et à mener des actions permettant d'atteindre des objectifs de cohésion économique et sociale.
Ou nous voulons une simple zone de libre-échange - nous n'avons alors pas besoin d'une politique commune -, ou notre ambition est un peu plus grande sur le plan économique et social et nous voulons atteindre un certain degré de cohésion entre nos pays. Dans ce cas, il faut mettre sur la table un certain nombre de ressources - les fonds structurels entre autres - qui permettront à ces pays de nous rattraper petit à petit. Sans un effort budgétaire, je ne pense pas qu'à terme, il soit possible de réussir l'élargissement compte tenu de l'écart entre nos pays et les pays candidats. Ceci constituera probablement le rendez-vous le plus difficile lors de la discussion des perspectives financières. Car non seulement nos amis allemands ne vont plus accepter - avec raison - de payer pour les autres, mais en plus, certains nouveaux États membres participeront à cette discussion et ce sera alors le moment de vérité. Nous devrons déterminer le type d'Europe que nous voulons et nous devons nous y préparer. Mais, pour la Commission, il n'est pas possible de progresser dans la construction européenne et de la réussir sans une augmentation du budget communautaire. Celle-ci ne doit pas prendre des proportions très importantes, mais des efforts doivent quand même être faits.
Enfin, si nous voulons que cet élargissement soit couronné de succès, nous devons redéfinir les règles du jeu en vigueur à l'intérieur de l'Union européenne. Le professeur Lenaerts l'a bien indiqué dans sa longue et brillante présentation. Il est évident que nous devons savoir ce que nous voulons. Quelles sont nos valeurs ? Quels sont nos objectifs ? Quelle méthode devons-nous employer pour atteindre ces objectifs : l'intergouvernemental ou le communautaire ? Comme le souligne le président Prodi, sans un exercice de refondation de l'Union, l'élargissement engendrera une dégénérescence, une perte de vitalité et nous fera certainement reculer. Vous le savez, en politique comme dans l'histoire, rien n'est irréversible.

De voorzitter. - Dan is het nu tijd voor een vragenronde van vijftien minuten.

M. le président. - Avec l'accord du président du Sénat, je vous propose d'effectuer un question round de quinze minutes.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik wil even inpikken op de uiteenzetting van professor Lenaerts.
We spreken over Nice, maar dan vooral in termen van het post-Nice-proces. Dat is veelzeggend. Blijkbaar willen we Nice zo snel mogelijk vergeten. De top van Nice was geen drama - we hebben er een stap vooruit gezet - maar heeft wel aangetoond dat Europa een nieuw project nodig heeft. Ook vanochtend werd dat duidelijk gezegd en ik wil dat ondersteunen. De huidige miserie in de landbouw toont aan dat we inderdaad aan een nieuw Europees project toe zijn.
Professor Lenaerts heeft gesproken over drie doelstellingen: vrijheid, democratie en rechten van de mens. Deze drie elementen kennen we al sinds de Franse Revolutie. We leven echter niet meer in de 19de, maar in de 21ste eeuw en ik wil daaraan een nieuwe dimensie toevoegen: de ecologie. Wat we op economisch en politiek vlak ook doen, we moeten rekening houden met de toekomstige generaties en streven naar een duurzame samenleving. Natuur, duurzame ontwikkeling en gezondheid worden essentieel. Deze dimensie was er niet ten tijde van de Franse Revolutie, eenvoudigweg omdat de problemen van vandaag er toen nog niet waren. We moeten in Europa de sprong maken van de Franse Revolutie naar de 21ste eeuw en ecologie staat daarin centraal.
Men spreekt over "het gevoel erbij te horen" en vanmorgen werd erop gewezen dat de euro daarin een rol zal spelen. Dit is belangrijk, maar ik wil toch de vraag stellen: waarbij horen? We moeten niet de Amerikaanse richting uit. Iedereen in California, Florida en New York voelt zich Amerikaan, dit wil zeggen eet hamburgers en frieten van McDonald's. Voor mij betekent een Europese entiteit echter diversiteit. We zijn Belgen, Vlamingen of Franstaligen, Fransen, Portugezen of Spanjaarden en we blijven dat. Wel hebben we een gemeenschappelijk doel: samenleven in verscheidenheid. Dat is iets helemaal anders dan het Amerikaanse gevoel van eenheid.
Zowel vanmorgen als vanmiddag werd de nadruk gelegd op de rol van de nationale parlementen in de besluitvorming als alternatief voor een tweede kamer op Europees niveau. Ik wil hier toch waarschuwen. Als de nationale parlementen vooraf de eigen ministers moeten bevragen en hun standpunten moeten bediscussiëren - waar ik voorstander van ben - dan zitten we wel in een systeem dat de beslissingsmacht bij de ministerraad blijft leggen. Dat is de optie van het verleden. De optie van de toekomst is een Europese Commissie, desnoods opgesplitst in een wetgevende en uitvoerende commissie, die gecontroleerd wordt door een Europees Parlement dat die naam waardig is. Ik geef minister Gabriëls gelijk en wens Europa veel succes als het een landbouwcrisis zoals de huidige moet oplossen met zevenentwintig leden. Een beperkte Commissie zal dan wellicht meer succes hebben.
Tot slot kom ik nog even tot de problematiek van de Europese "grondwet". Voor mij hoeven de besluitvormingsprincipes daar niet in te staan. Ze zijn niet onbelangrijk, maar wel secundair en ze hoeven niet in het basischarter te staan. Het basischarter moet de fundamentele rechten en principes van Europa bevatten. Fundamenteel daarbij is het recht van elke gemeenschap, van elke bevolking op zijn entiteit, ingebed in een samenlevingscontract. Ik denk hier aan de Basken in Frankrijk en Spanje, de Koerden in Turkije, de Roma in Centraal- en West-Europa. Als we een Europese "grondwet" hebben die deze basisrechten in een samenlevingsmodel vastlegt, dan zijn we op de goede weg. Dat is veel belangrijker dan de regels die moeten worden gevolgd om tot een beslissing te komen, hoe belangrijk deze ook zijn om een democratisch bestel waar te maken.

M. Frans Lozie (AGALEV). - Je voudrais réagir à l'introduction du professeur Lenaerts.
Lorsque nous parlons de Nice, nous évoquons essentiellement l'après-Nice. Cela en dit long. Probablement voulons-nous oublier Nice aussi vite que possible. Ce sommet n'a pas tourné au drame - nous avons fait un pas en avant - mais il a bel et bien démontré que l'Europe a besoin d'un nouveau projet. On l'a clairement affirmé ce matin et j'abonde dans ce sens. La misère que connaît actuellement l'agriculture montre que nous avons en effet besoin d'un nouveau projet européen.
Le professeur Lenaerts a parlé de trois objectifs : la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Nous connaissons déjà ces trois éléments depuis la Révolution française. Nous ne vivons cependant plus au XIXe siècle mais bien au XXIe siècle. Je voudrais donc ajouter une nouvelle dimension : l'écologie. Comme dans les domaines économique et politique, nous devons tenir compte des générations futures et tendre vers une société durable. La nature, le développement durable et la santé sont essentiels. Cette dimension n'existait pas à l'époque de la Révolution française, tout simplement parce que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas encore. En Europe, nous devons passer de la Révolution française au XXIe siècle et, dans cette démarche, l'écologie occupe une place centrale.
Nous parlons du « sentiment d'appartenance » et, ce matin, on a souligne le rôle que l'euro jouera à ce niveau. C'est important mais je me pose cependant une question : appartenir à quoi ? Nous ne devons pas suivre la voie américaine. Chacun, que ce soit en Californie, en Floride ou à New York, se sent américain, ce qui veut dire qu'il mange des hamburgers et des frites de chez McDonald's. Pour moi toutefois, l'identité européenne est synonyme de diversité. Nous sommes belges, flamands ou francophones, français, portugais ou espagnols et nous le restons, mais nous avons un objectif commun : vivre ensemble dans la diversité. C'est tout à fait différent du sentiment américain d'unité.
Aussi bien ce matin que cet après-midi, on a insisté sur le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel en tant qu'alternative à une seconde chambre européenne. Je voudrais toutefois lancer un avertissement. Si les parlements nationaux doivent interroger leurs propres ministres au préalable et discuter de leur point de vue - j'en suis partisan -, nous sommes alors dans un système qui laisse le pouvoir de décision au conseil des ministres. C'est l'option du passé. L'option de l'avenir consiste en une commission européenne, si nécessaire divisée en deux, l'une législative et l'autre exécutive. Cette commission serait contrôlée par un Parlement européen digne de ce nom. Je suis d'accord avec le ministre Gabriëls et je souhaite bonne chance à l'Europe si elle doit résoudre avec vingt-sept membres une crise agricole telle que celle que nous connaissons aujourd'hui. Une commission restreinte aura alors peut-être plus de chances de réussir.
Enfin, j'aborderai la question de la « constitution » européenne. Selon moi, les principes du processus décisionnel ne doivent y figurer. Bien que non dénués d'importance, ils sont secondaires et ne doivent pas être inclus dans une charte de base. Celle-ci doit contenir les droits et les principes fondamentaux de l'Europe. Il est essentiel qu'y figure le droit de chaque communauté, de chaque population à disposer de son entité, et que ce droit soit inscrit dans un contrat de société. Je pense ici aux Basques en France et en Espagne, aux Kurdes en Turquie, aux Roms en Europe centrale et orientale. Si nous disposons d'une « constitution » européenne qui fixe ces droits de base dans un modèle de société, nous sommes sur la bonne voie. Ceci est bien plus important que les règles à suivre afin d'aboutir à une décision, quelle que soit leur importance pour garantir un système démocratique.

De heer Koenraad Lenaerts. - Ik heb mijn uiteenzetting kort gehouden, maar mijn tekst is genuanceerder. Ik zal hem senator Lozie overigens bezorgen.
Het was niet de bedoeling in Nice een diepgaande discussie te voeren over de doelstelling en de toekomst van de Europese Unie. We hebben dus nog werk voor de boeg. Bij de ondertekening van het Verdrag van Nice op 26 februari jongstleden werd ervan uitgegaan dat het ten laatste tegen eind 2002 geratificeerd zou zijn. Er is wellicht nog wat tijd gelaten om tijdens de ratificatieperiode hierover bij het opstellen van de Verklaring van Laken te debatteren.
Europa heeft, zoals ik zegde, een nieuw project nodig. Ik wil evenwel niet de indruk wekken dat de Unie enkel is gebaseerd op de beginselen van het eerste lid van artikel 6 van het huidige Unieverdrag. De doelstelling van het beveiligen van de duurzame ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu is in het Verdrag van Maastricht ingeschreven, en versterkt in het Verdrag van Amsterdam. In het huidige handvest voor de grondrechten staat de bescherming van het leefmilieu als een grondrecht ingeschreven. Wanneer men over grondrechten spreekt, dan wordt daarmee niet alleen het concept van de Franse revolutie bedoeld. Dat zou une conception réductrice zijn van wat men nu onder grondrechten verstaat.
Ik verwees overigens ook naar een ander beginsel waarop de Unie gegrondvest is, namelijk de solidariteit tussen de lidstaten, tussen arme en rijke regio's, tussen bevolkingsgroepen en ook tussen de generaties, waar dan weer het ecologische aspect aan de orde is. Europa wordt niet uitgebouwd naar Amerikaans model. In Europa gaat het over eenheid in verscheidenheid, waar de identiteit van elkeen even belangrijk is als het gevoelen deel uit te maken van het gezamenlijk project. Senator Lozie en ik zitten hier op dezelfde lijn.

M. Koenraad Lenaerts. - Je me suis limité à un bref exposé, mais mon texte est plus nuancé. Je le transmettrai d'ailleurs au sénateur Lozie.
À Nice, l'intention n'était pas de mener une discussion approfondie sur la finalité et l'avenir de l'Union européenne. Nous avons donc encore du pain sur la planche. Lors de la signature du Traité de Nice le 26 février dernier, on a décidé qu'il devrait être ratifié au plus tard à la fin de 2002.
L'Europe a besoin d'un nouveau projet. Je ne veux pas donner l'impression que l'Union est uniquement basée sur les principes contenus dans le premier paragraphe de l'article 6 de l'actuel Traité sur l'Union. La protection du développement durable et de l'environnement a été inscrite dans le Traité de Maastricht et renforcée dans le Traité d'Amsterdam. La protection de l'environnement est consacrée comme un des droits fondamentaux.
Je renvoie aussi à un autre principe sur lequel l'Union se base, à savoir la solidarité entre les États membres, entre les régions riches et les régions pauvres, entre les populations et entre les générations. L'aspect écologique entre aussi en ligne de compte. L'Europe ne se développe pas selon le modèle américain. En Europe, on parle à la fois d'unité et de diversité, et l'identité de chacun est aussi importante que le sentiment d'appartenance au projet commun. À ce sujet, le sénateur Lozie et moi sommes sur la même longueur d'onde.

De heer Nothomb. - Kan de heer Landaburu aangeven met hoeveel de begroting moet worden verhoogd?

M. Nothomb. - Ma question s'adresse à M. Landaburu. Peut-il nous fournir un montant ou une fourchette de montants pour la nécessaire augmentation budgétaire ?

De heer Eneko Landaburu. - Zonder in de val van een uitvoerige beschrijving van de verhoging te trappen, wil ik wel zeggen dat er een bijkomende inspanning moet komen voor het regionaal en sociaal beleid. Dit mag niet leiden tot een netto verhoging van de begroting en moet dus worden gecompenseerd door een vermindering van de middelen die aan de huidige EU-landen en regio's worden gegeven. Een overheveling is mogelijk. De Commissie heeft tijdens de onderhandelingen over Agenda 2000 en dus bij de voorbereiding van Top van Berlijn wijselijk besloten een plafond van 4% van het BBP in te stellen waarboven geen transfers naar de nieuwe kandidaat-lidstaten mogelijk zijn. Er komt dus hoe dan ook een verhoging, maar ze zal moet door alle landen worden gedragen als we een Unie wensen die meer is dan een vrijhandelszone. Deze post slorpt momenteel één derde van het budget op.
De toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is natuurlijk onbekend. Niemand kan zeggen hoeveel het GLB na de grondige hervorming zal kosten. De gewijzigde financiering van dit beleid zal ook gelden voor de nieuwe lidstaten.
Dit is een grote onbekende, maar de tendens is dat na enkele jaren het aandeel van het GLB in de begroting zou afnemen. Hierover kan worden onderhandeld.

M. Eneko Landaburu. - Je ne tomberai pas dans le piège d'essayer de détailler les augmentations.
En deux mots cependant, il est clair qu'il faudra faire un effort supplémentaire au niveau des politiques régionale et sociale. Mais cela ne peut conduire à une augmentation nette du budget puisqu'elle devrait être compensée par une diminution des ressources que nous distribuons aux pays et aux régions actuelles de l'UE. Il peut y avoir un effet de transvasement. Sagement, la Commission avait proposé lors de la négociation de l'agenda 2000, et donc de la préparation du Sommet de Berlin, de mettre une barre au-dessus de laquelle il n'y aurait pas de transfert vers les nouveaux pays candidats, et cette barre a été placée à 4% du PIB. Il y aura donc, de toute façon, une augmentation mais elle devra être digérée par l'ensemble de nos pays si on veut maintenir une Union qui soit autre chose qu'une zone de libre-échange. C'est un poste important qui représente aujourd'hui, un tiers du budget.
Évidemment, le futur de la politique agricole commune reste une inconnue. Personne ne peut dire ce que sera le coût de la PAC après la révision profonde que nous devons encore opérer. Il est évident que le changement dans le financement de cette politique s'appliquera aussi aux nouveaux pays membres.
C'est une énorme inconnue mais la tendance serait à ce que nous arrivions, au bout de quelques années, à diminuer la charge de la PAC dans le budget communautaire. C'est de l'ordre du négociable.

De heer Philippe Mahoux (PS). - Hoe kan men na al wat we vandaag hebben gehoord ontkennen dat de uitbreiding noodzakelijk is? Of het nu gaat om het behoud van de vrede, om een delen van gemeenschappelijke waarden of om het samenlopen van belangen van de kandidaat-lidstaten en de huidige lidstaten, de uitbreiding is noodzakelijk. De vraag is of ze zal slagen.
Hoelang hebben we erover gedaan om van zes naar vijftien leden te gaan? Ik wil geen fysiologische of geneeskundige vergelijking maken, maar het lijkt op een probleem met de spijsvertering.
Uitbreiding, consolidatie en eenmaking zouden de drie voorwaarden zijn voor een sterk Europa dat zijn plaats in de wereld kan terugvinden.
Hoever moet de uitbreiding gaan? Wat met de verdieping?
Om de doelstellingen te bereiken, moet aan de drie voorwaarden worden voldaan. Is dit mogelijk? Binnen welke termijn? Deze vragen winnen aan belang nu de vraag naar de uitbreiding niet meer aan de orde is.
Alle toetredingsverdragen moeten worden geratificeerd, maar eerst moet nog het Verdrag van Nice worden geratificeerd. Ik ga ervan uit dat dit alles zal gebeurd zijn vóór de volgende IGC.
Veel sprekers hebben eraan herinnerd dat de uitbreiding moet gebeuren in het belang van onze Staten. In dit Europa zijn er echter niet alleen Staten, maar ook bevolkingen. De instemming van deze bevolkingen moet worden verkregen, ongeacht het ratificatiesysteem dat van land tot land kan verschillen. Sommige landen kennen een rechtstreekse democratie.
De belangen en de situaties van de bevolkingsgroepen verschillende ook binnen de staten. De problemen die de Europese eenmaking voor de bedrijven kan meebrengen en de problemen die het gevolg zijn van sociale uitsluiting beïnvloeden de houding van de betrokken bevolkingsgroepen op een verschillende manier.
Als we willen dat de uitbreiding slaagt, dan moeten we denken aan de noodzakelijke instemming van de bevolking en aan de definitie van een Europees project dat zoveel mogelijk beantwoordt aan een consensus van de bevolkingen van de verschillende landen, die elk uitgaan van hun eigen problemen.
Dit is geen echte vraag aan een van de panelleden, maar eerder een algemene opmerking.

M. Philippe Mahoux (PS). - Après ce que nous avons entendu aujourd'hui, comment nier le fait qu'il faille élargir ? Que ce soit pour le maintien de la paix, pour le partage de valeurs communes ou en raison de convergence d'intérêts, tant des pays candidats que des actuels pays membres de l'UE, de toute façon, il faut élargir. Mais réussira-t-on cet élargissement ?
Combien de temps a-t-on d'ailleurs mis pour passer de six à quinze membres ? Je ne voudrais pas faire de comparaisons d'ordre physiologique ou médical, même si cela ressemble à un problème digestif.
J'entends dire que l'élargissement, la consolidation et l'unification seraient les trois conditions à remplir pour l'établissement d'une Europe forte, capable de retrouver sa place dans le monde.
Mais jusqu'où doit-on porter l'élargissement ? Qu'en est-il de l'approfondissement ?
Les trois conditions doivent être remplies pour atteindre les objectifs. Est-ce possible ? Dans quel délai ? Moyennant quelles démarches, éventuellement différenciées ? Ces questions deviennent importantes puisque celle de l'élargissement ne se pose plus.
Il est vrai qu'en tout état de cause, tous les traités d'adhésion devront être ratifiés. Avant qu'ils ne le soient, il faudra ratifier le Traité de Nice. Je présume qu' avant la prochaine CIG, des traités d'adhésion auront pu déjà être ratifiés. L'agenda reste ouvert.
De nombreux intervenants ont répété aujourd'hui que l'élargissement doit se réaliser dans l'intérêt de nos États. J'attire cependant l'attention sur le fait que, dans cette Europe, il n'y a pas que des États, mais aussi des populations. Et il faut obtenir l'adhésion de ces populations, quel que soit le système de ratification variable d'un pays à l'autre. Dans certains pays, la ratification passe d'ailleurs par des procédures de démocratie directe.
Par ailleurs, les intérêts et les situations des catégories de populations sont différents à l'intérieur des États. Les problèmes que l'unification européenne peut engendrer pour les entreprises et ceux que pose la problématique de l'exclusion sociale ont des effets distincts sur le sentiment d'adhésion des catégories de population concernées.
Si on veut réussir cet élargissement, il importe aussi d'aborder le problème en fonction de la nécessité de l'adhésion de la population et de la définition d'un projet européen qui corresponde, autant que possible, à un consensus des peuples des différents États, en fonction des problèmes qui leur sont propres.
Cette question ne s'adresse pas à un intervenant particulier, il s'agit en fait d'une réflexion assez générale.

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - Er is hier duidelijk gesteld dat we de publieke opinie achter het uitbreidingsproces moeten krijgen. Ik vrees dat de uitbreiding niet algemeen wordt gedragen door de bevolking. De mensen staan eerder vijandig tegenover een uitbreiding.
Voor velen komt een uitbreiding overeen met hoge kosten en een overspoelen van arbeidskrachten uit de landen van Midden- en Oost-Europa. Sommige studies wijzen uit dat het niet zo een vaart zal lopen. Nu zijn er hier al ongeveer 400.000 mensen aan het werk, zij het soms in de illegaliteit. Ze zullen naar het schijnt, omwille van familiale banden, vlugger naar hun land terugkeren.
We moeten er ons van bewust zijn dat we de bevolking uitleg moeten verstrekken, dat er vrede en stabiliteit zal komen, dat de toetreding van die landen zonder moeilijkheden zal verlopen, precies omdat ze het vooruitzicht hebben tot de Europese Unie te kunnen toetreden.
Tegenover de economische voordelen staan bepaalde kosten. Het komt er dus op aan de bevolking duidelijk te maken dat de uitbreiding van vitaal belang is.
Volgens de heer Landaburu zullen we bijkomende middelen nodig hebben. Wat denkt hij van een Europese belasting?

Mme Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - Je crains que la population soit plutôt hostile à l'élargissement. Pour beaucoup, il est synonyme de coûts élevés et d'envahissement de main-d'oeuvre provenant des pays d'Europe centrale et orientale.
Certaines études montrent que ce ne sera pas le cas. Pour le moment, environ 400.000 personnes travaillent ici, parfois dans l'illégalité, mais il semble qu'elles retourneront rapidement dans leur pays pour des raisons familiales.
Nous devrons expliquer à la population que la paix et la stabilité viendront, que l'adhésion de ces pays se fera sans difficulté parce qu'ils auront la perspective de faire partie de l'Union.
À côté des avantages économiques, il y aura certains coûts. Il faudra donc expliquer à la population que l'élargissement est d'importance vitale.
Selon M. Landaburu, nous aurons besoin de moyens supplémentaires. Que pense-t-il d'un impôt européen ?

De heer Eneko Landaburu. - De meningen binnen de Commissie hierover zijn verdeeld. We hebben het gevoel dat een belasting noodzakelijk is om echte vorderingen te maken in de Europese constructie en de voorwaarden te creëren voor een Europese identiteit, voor de steun van de bevolking en voor een grotere legitimiteit. Een belasting betekent dat rekenschap moet worden gegeven en leidt tot een rechtstreeks contact tussen onze instellingen en de burger. Ik ben dus voorstander van een belasting.

M. Eneko Landaburu. - Je n'engagerai pas la Commission qui est très plurielle. Notre sentiment est que, pour avancer réellement dans la construction européenne et créer les conditions d'une identité européenne, d'un soutien populaire européen et d'une légitimité plus grande, on doit passer par un impôt. Celui-ci implique en effet la nécessité de rendre des comptes et a ainsi pour conséquence un contact plus étroit entre nos institutions européennes et le citoyen. Pour ma part, je suis donc tout à fait favorable à un impôt.

De voorzitter. - Dat lijkt mij een duidelijk antwoord. Ik wil daar ten behoeve van mevrouw Kestelijn aan toevoegen dat de inspanningen die de lidstaten van de Europese Unie voor de uitbreiding zouden moeten leveren, nog lang niet zo groot zijn als degene die de VS hebben opgebracht in het Marshallplan van 1945.

M. le président. - C'est une réponse claire me semble-t-il. J'ajoute que les efforts à accomplir par les États membres pour l'élargissement sont loin d'être aussi importants que ceux consentis par les États-Unis pour le plan Marshall en 1945.

De heer Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Deze vraag is misschien vrijpostig, maar ik ben een politicus en geen diplomaat.
De permanent vertegenwoordiger van Turkije weet dat over de oostkant van de Middellandse Zee een schaduw hangt: die van de Cypriotische kwestie. De Turkse bezetting werd veroordeeld in een reeks internationale resoluties en het Europees Parlement komt om de drie maanden op het onderwerp terug.
Ik meen dat de Europese Unie van oordeel is dat Cyprus lid kan worden als het daarvoor klaar is, zelfs al is er dan nog geen oplossing voor de Cypriotische kwestie. Het uitblijven van een oplossing weegt ongetwijfeld op de onderhandelingen die ooit zullen leiden tot de toetreding van Turkije.
Vindt de permanent vertegenwoordiger van Turkije niet dat het tijd is dat zijn land inspanningen doet om de Cypriotische kwestie op te lossen? Er bestaan oplossingen: een uit twee zones en twee gemeenschappen bestaande federatie, de proximity talks die momenteel lopen onder auspiciën van de secretaris-generaal van VN. Tot op heden heeft Turkije hardnekkig gezwegen en het doet alsof het louter gaat om een debat tussen de heren Clerides en Denktash. Iedereen weet echter dat de oplossing voor dit probleem niet uit Cyprus, maar uit Ankara moet komen.
Vindt Turkije niet dat het tijd is om zich aan te sluiten bij de inspanningen van andere landen die trachten een onderhandelde oplossing voor het Cypriotisch probleem te vinden?

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je poserai une question peut-être plus impertinente, mais je suis un homme politique et non un diplomate.
Je m'adresse au représentant de la Turquie. Comme il le sait, une ombre traîne du côté de l'est de la Méditerranée. C'est évidemment la situation de Chypre dont l'occupation par la Turquie est condamnée par une série de résolutions internationales et par le Parlement européen qui revient sur le sujet tous les trois mois.
Je pense que l'Union européenne a estimé que Chypre pourra être membre quand elle sera prête, même si aucune solution n'a été dégagée pour résoudre le problème de sa situation. Mais par ailleurs, l'absence de solution fait incontestablement peser quelques difficultés sur l'évolution des négociations qui amèneront un jour le débat sur l'adhésion de la Turquie.
Le représentant permanent de la Turquie ne croit-il pas qu'il serait temps que son pays développe des efforts pour aboutir à une solution négociée pour Chypre ? Des solutions existent : la fédération bizonale ou bicommunautaire, les proximity talks qui se déroulent actuellement sous l'égide du secrétaire général de l'ONU. Jusqu'à présent, la Turquie est restée extrêmement silencieuse, faisant semblant de croire qu'il s'agit uniquement d'un débat entre MM. Clerides et Denktash. Or, tout le monde sait que la solution de ce problème ne viendra pas de Chypre, mais d'Ankara.
La Turquie ne croit-elle pas qu'il serait temps de se joindre aux efforts des autres pays qui tentent de trouver une solution négociée au problème chypriote ?

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP). - Ik meen mij te herinneren dat de akkoorden van Ankara dateren van de jaren zestig en dat Turkije nu al bijna 38 jaar aan de deur van Europa klopt. Bovendien behoort Turkije tot de landen die de meeste migranten aan Europa hebben geleverd. Op het ogenblik zijn ongeveer drie miljoen Turken in de Europese Unie werkzaam. Sinds het afsluiten van de akkoorden van Ankara zijn heel wat landen die ongeveer in dezelfde situatie verkeerden als Turkije, al lang lid geworden van de Unie.
Het probleem van Cyprus bijvoorbeeld is geen uitsluitend Turks probleem, ook Griekenland heeft ermee te maken, maar dat land is al sinds 1981 lid van Europa. Spanje en Portugal zijn over Turkije heen gesprongen en in 1986 aangesloten. Turkije zet zijn deuren open zowel naar het Westen als naar het Oosten.
Mij lijkt dat een heleboel argumenten die nu worden aangehaald tegen de toetreding van Turkije, eerder kunnen worden aangehaald om dat land wel tot de Europese Unie toe te laten.

Mme Fatma Pehlivan (SP). - Les accords d'Ankara datant des années 60, voilà 38 ans que la Turquie frappe à la porte de l'Europe. La Turquie est en outre l'un des pays qui a fourni le plus de travailleurs immigrés à l'Europe. Il s'agit à l'heure actuelle d'environ trois millions de personnes. Depuis la conclusion des accords d'Ankara, de nombreux pays qui se trouvaient à peu près dans la même situation que la Turquie sont devenus membres de l'Union.
Le problème de Chypre, par exemple, concerne tant la Turquie que la Grèce, mais cette dernière est membre de l'Europe depuis 1981. L'Espagne et le Portugal ont adhéré en 1986. La Turquie se tourne aussi bien vers l'Orient que vers l'Occident.
Une série d'arguments avancés contre l'adhésion de la Turquie peuvent à mon sens également être invoqués pour accepter ce pays dans l'Union européenne.

Z.E. de heer Nihad Akyol. - Het is voor mij een grote eer om dit debat te mogen besluiten.
De laatste vraag heb ik niet goed begrepen. Het leek me veeleer een beschouwing. Toch kan ik zeggen wat ik over de toetreding van Turkije denk.
Sinds 1963 zijn er meer dan dertig jaar verlopen. Ik heb in mijn uiteenzetting gewezen op de volharding van de opeenvolgende regeringen. Dat is een troef en een bewijs van onze ernst. Met het toetredingspartnerschap en een op dat partnerschap steunende nationaal programma om het communautair acquis te aanvaarden, zullen de zaken formeler worden en zullen wij op verschillende tijdstippen van het jaar de vooruitgang nagaan die op dat vlak werd geboekt. De zaken blijven niet beperkt tot het politieke terrein, maar zullen deel uitmaken van het werk van alledag en de media zullen die ontwikkelingen op een veel concretere wijze dan voorheen volgen.
Wat Cyprus betreft, mijnheer Monfils, steunt Turkije uiteraard de inspanningen die een oplossing nastreven, omdat het in dat dossier evenzeer belangen heeft. Wij zullen er zeker niet toe bijdragen om de verwarring in stand te houden.
Het is verkieslijk een oplossing te vinden vóór de toetreding van Cyprus. Er moet in de eerste plaats een staatsverdrag komen. U weet dat het statuut van Cyprus zeer specifiek is. Dat land is niet te vergelijken met andere Staten. U kent waarschijnlijk de details van de verdragen die de grondslag vormen van het statuut van Cyprus met zijn soevereiniteitsbeperkingen en de buitenlandse mogendheden - Griekenland, Turkije, Groot-Brittannië - die tegelijk garant staan en tussenkomende partij zijn.
Meer dan dertig jaar geleden zijn de omstandigheden verergerd. Er is een nieuwe feitelijke situatie ontstaan en de Unie heeft zich daarop gebaseerd om de zaken aan te pakken en met Cyprus onderhandelingen te beginnen die, eerlijk gezegd, niet erg wettelijk zijn. Hoe kan die situatie worden uitgelegd in het licht van de criteria van Kopenhagen? Er bestaat een uitzonderingssituatie en met die realiteit moet rekening worden gehouden. Zoals directeur-generaal Landaburu heeft aangekondigd, moet men vóór 2002 een oplossing proberen te vinden die alle betrokken partijen tevreden kan stellen, in de eerste plaats de Turkse Cyprioten die zich inmiddels in een democratische staat hebben georganiseerd met een parlement en een president zoals elke andere Europese Staat.

S.E. M. Nihad Akyol. - C'est un très grand honneur pour moi de clôturer ce débat.
En ce qui concerne ces deux dernières questions, je n'ai pas bien saisi la seconde qui m'a semblé être plutôt une observation. Cependant, je pourrais éventuellement dire ce que je pense de l'adhésion de la Turquie.
Depuis 1963, plus de trente ans se sont passés. J'ai évoqué, dans mon intervention, la persévérance des gouvernements successifs. C'est un atout et une preuve de notre sérieux. Dorénavant, avec un partenariat d'adhésion et un programme national d'adoption de l'acquis basé sur ce partenariat, les choses seront plus formelles et nous vérifierons à plusieurs reprises, dans le courant de l'année, les progrès réalisés sur ce plan. Les choses n'en resteront pas uniquement au domaine politique mais feront également partie du domaine du travail quotidien et les médias suivront ces développements d'une façon beaucoup plus concrète qu'auparavant.
En ce qui concerne Chypre, M. Monfils, la Turquie soutient évidemment les efforts s'orientant vers une solution parce qu'elle a également des intérêts dans ce dossier. Nous ne contribuons surtout pas à entretenir la confusion sur ce plan.
Il serait préférable de trouver une solution avant l'entrée de Chypre et, surtout, il faut un traité d'État. Vous savez que le statut de Chypre est très spécifique. Nous ne parlons pas d'un État comme les autres. Vous connaissez probablement les détails des traités précis qui sont à la base du statut de Chypre, avec des limitations de souveraineté et des pouvoirs extérieurs à l'île - Grèce, Turquie, Grande-Bretagne - qui sont à la fois garants et intervenants.
Les choses se sont détériorées il y a plus de trente ans. Il y a une nouvelle situation de fait et l'Union s'est basée sur cette situation pour aller de l'avant et entamer une négociation avec Chypre qui, il faut l'avouer, n'est pas très légale. Comment expliquer cette situation par rapport aux critères de Copenhague ? Il y a donc une situation exceptionnelle et il faut tenir compte de cette réalité. Comme l'a annoncé le directeur général Landaburu, avant 2002, il faut essayer de trouver une solution qui puisse satisfaire toutes les parties intéressées à Chypre et, pour commencer, les Chypriotes turcs qui se sont organisés depuis lors en un État démocratique géré par un parlement et un président comme tout autre État du continent européen.

Welke grenzen voor de Europese Unie?

Quelles frontières pour l'Union européenne ?

De heer Armand De Decker, voorzitter van de Senaat. - Om geen tijd te verliezen, vatten we zonder onderbreking het volgende debat aan. De heer Monfils, die het voorzitterschap aanvaardde, heeft enkele maanden geleden het initiatief genomen om over dit onderwerp een discussie te vragen. Gelet op de actualiteit en de evolutie van het Verdrag van Nice, hebben we dit derde thema verbonden met de analyse van het Verdrag en met de verzoening in Europa en de uitbreidingsprocedures.
Ik sta dus mijn plaats af aan de heer Monfils, gewezen minister van Sociale zaken en Cultuur, voorzitter van de liberale fractie van de Senaat, gewezen Europees parlementslid en lid van de Raad van Europa en de Assemblee van de WEU.

M. Armand De Decker, président du Sénat. - Pour ne pas perdre de temps, nous passons sans interruption au débat suivant. M. Monfils, qui a accepté d'assurer la présidence, avait d'ailleurs, voici quelques mois, pris l'initiative de réclamer une discussion au sujet de cette question. Étant donné l'actualité et l'évolution du Traité de Nice, nous avons concilié ce troisième thème avec l'analyse du traité, de la réconciliation européenne et des procédures d'élargissement.
Je cède donc la place à M. Monfils, ancien ministre des Affaires sociales et de la Culture de la Communauté française, président du groupe libéral du Sénat, ancien député européen et membre du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'UEO.

(Voorzitter: de heer Philippe Monfils, senator, lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa)

(Présidence de M. Philippe Monfils, sénateur, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe)

De voorzitter. - Ik wil eerst de voorzitter van de Senaat bedanken voor zijn vriendelijke woorden.
Ik zal niet lang uitweiden. De laatste uiteenzettingen, met name die van de vertegenwoordigers van sommige kandidaat-lidstaten, maken het mogelijk onmiddellijk tot de essentiële vraag te komen die we vandaag moeten behandelen: wat zijn de grenzen van de Europese Unie? Hoe ver kan die Unie zich uitbreiden en toch een bepaalde specificiteit behouden? Is het voldoende het te vragen om te kunnen toetreden? Waar gaan wij stoppen?
Dat lijkt me een interessante denkoefening die uiteraard van toepassing is op de komende uitbreiding. Wij betwisten geenszins de stap van dertien landen die de toetredingsprocedure zijn begonnen of die daar dichtbij staan, zoals Turkije. Ik zie het veeleer als een kans om over het toekomstige Europa na te denken.
Enkele jaren geleden vroeg Marokko of het kon toetreden tot de Europese Gemeenschap. Dat leek tegelijk amusant en ketters. Ik ben er niet zeker van dat dezelfde vraag vandaag hetzelfde antwoord zou krijgen. Ik denk met name aan Oekraïne. In een geanimeerd debat onlangs in de Senaat vroeg een collega zelfs of Rusland geen lid van de Europese Unie kon worden.
Waar moeten we stoppen? Moet rekening worden gehouden met historische elementen die aan de basis liggen van sommige grote gehelen of met gemeenschappelijke fundamenten inzake sociale en politieke organisatie? Of volstaat het te verklaren dat men de democratie, de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden respecteert om automatisch een toegangsticket te krijgen?
De afgevaardigde van Turkije sneed het probleem van de Europese cultuur aan. Moeten de cultuur en de godsdienst een rol spelen? Dat zijn interessante vragen in die zin dat de Europese Unie zich uitstrekt tot sommige moslimlanden. Moet rekening worden gehouden met migratiestromen? Moeten er vanuit militair oogpunt criteria worden gedefinieerd inzake begrenzing of opening van grenzen?
Er is ten slotte een vraag waarvoor ik zeer gevoelig ben. Ik hoop dat de sprekers daarop zullen antwoorden. Momenteel situeert de uitbreiding zich voornamelijk in het oosten, met Turkije, Cyprus en Malta. Heeft Europa echter ook geen mediterrane dimensie waaraan eveneens aandacht moet worden besteed om tot een evenwichtige Unie te komen?
Deze vraagstelling is tegelijk omvangrijk en boeiend. De prominenten die zijn uitgenodigd om hierop te antwoorden, zijn even briljant als degenen die deze morgen op deze tribune hebben gestaan.
De algemene inleiding zal worden gegeven door professor Franck, die dikwijls wordt uitgenodigd in Madrid, Casablanca, Wenen, Parijs en Katowice. Deze professor aan de Université Catholique de Louvain kent dus perfect de materie die we gaan behandelen.

M. le président - Je voudrais tout d'abord remercier M. le président du Sénat pour ses paroles aimables.
Je ne serai pas très long. En effet, les derniers exposés, notamment ceux de nos amis représentants de certains États candidats à l'adhésion, me permettent d'enchaîner et d'en arriver directement à la question essentielle que nous devons traiter aujourd'hui : quelles sont les frontières de l'Union européenne ? Jusqu'où celle-ci peut-elle s'étendre tout en gardant une certaine spécificité ? Suffit-il de demander pour pouvoir y entrer ? Où allons-nous nous arrêter ?
C'est, me semble-t-il, une réflexion intéressante qui, bien entendu, s'applique au futur élargissement. Il ne s'agit pas de remettre en cause la démarche des treize pays qui ont entamé le processus d'adhésion ou, comme la Turquie, sont proches du but. Je vois plutôt dans notre débat l'occasion de réfléchir à la future Europe.
Voici quelques années, le Maroc avait posé la question de savoir s'il pouvait entrer dans la communauté européenne. Cela paraissait à la fois amusant et hérétique. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, la même question, posée par le même pays, obtiendrait les mêmes réponses. Je pense notamment à l'Ukraine. Lors d'un récent débat assez animé au sein du Sénat, un collègue s'était même demandé si la Russie ne pouvait pas devenir membre de l'Union européenne.
Où faut-il s'arrêter ? Faut-il tenir compte des éléments historiques qui se trouvent à la base de certains grands ensembles ? Faut-il prendre en considération des éléments fondamentaux communs sur le plan de l'organisation sociale et politique ? Ou suffit-il d'affirmer que l'on respecte la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour recevoir automatiquement son ticket d'entrée ?
Le représentant turc a abordé la question de la culture européenne. La culture, la religion doivent-elles jouer un rôle ? Ces questions sont intéressantes, dans la mesure où l'Union européenne s'étend à certains pays, notamment de religion musulmane. Faut-il tenir compte de la situation en termes de flux migratoire des populations ? Le point de vue militaire ne doit-il pas également nous amener à définir un certain nombre de critères limitant les frontières ou, au contraire, les ouvrant davantage ?
Il est, enfin, une question à laquelle je suis particulièrement sensible. J'espère que les orateurs y répondront. Actuellement, l'élargissement se focalise essentiellement à l'Est, avec la Turquie, Chypre et Malte. N'y a-t-il pas aussi une dimension méditerranéenne de l'Europe, à laquelle il importe également de s'attacher, de manière à aboutir à une Union européenne équilibrée ?
Ce sont des questions aussi vastes que passionnantes. Les personnalités invitées à y répondre sont tout aussi brillantes que celles qui se succèdent à cette tribune depuis ce matin.
L'introduction générale sera développée par le professeur Franck, souvent invité à Madrid, Casablanca, Vienne, Paris, ou encore Katowice, en Pologne. Ce professeur à l'Université catholique de Louvain connaît donc parfaitement la matière dont nous allons traiter.

De heer Christian Franck. - Het Verdrag van Nice wordt door de enen beschouwd als het slechtste verdrag in de geschiedenis van de Gemeenschap, door de anderen als het best mogelijke gelet op de krachtsverhoudingen. Met enige Britse humor zou men dit kunnen samenvatten als "that is not a nice treaty".
Wat de appreciatie ook is, het Verdrag van Nice heeft reeds een symbolisch effect gehad. De verklaring over de uitbreiding bevat een verdeling van de stemmen in de Raad en een verdeling van de zetels in het Parlement in een Europese Unie met zevenentwintig leden. Later zijn uiteraard nog meer leden mogelijk. Men weet dat in de voorbereidende werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie over het aantal zetels in het Parlement en de stemmen in de Raad dikwijls rekening is gehouden met de toetreding van Turkije. Zelfs als het Verdrag stopt bij een Europa van zevenentwintig leden, is de definitieve lijst van toekomstige lidstaten van de Unie bijlange niet afgesloten.
Sinds 1995 wordt gezocht naar de uiteindelijke grenzen van de Unie. Toen vroeg een Franse minister van Europese Zaken zich in persoonlijke naam af of de Euro-Aziatische landen werkelijk een roeping hadden om tot de Unie te behoren, aangezien ze niet binnen de Europese geografische omschrijving liggen. Buiten Turkije beoogde dat criterium ook Rusland en Oekraïne. Daartegenover staat de thesis die de toetreding tot het Europese politieke project bepleit van landen die zowel een onbetwistbare Europese als een Euro-Aziatische geostrategische ligging hebben, wat Brzezinski in The Grand Chessboard "geopolitieke assen" noemde.
Dit debat boette aan belang in toen de Europese Raad van Luxemburg Turkije buiten de lijst der kandidaten liet. Het won echter opnieuw aan kracht, zoals de jongste zitting van de Conferentie aantoont, toen de Europese Raad van Helsinki Turkije opnam in de lijst der kandidaten.
Het probleem van de toetreding dook opnieuw op als kernpunt in de beschouwingen over wat er na de Unie met zevenentwintig of achtentwintig moet gebeuren. De heer Lamassoure, waarvan ik niet wist dat hij aanwezig zou zijn en die beter dan ik zijn standpunt kan verwoorden, zette in oktober 1999 een soort dominotheorie uiteen die ik in volgende bewoordingen samenvat: "Het fundamentele probleem met Turkije is geen kwestie van mensenrechten, geschiedenis, cultuur of religie. Het is het probleem van de geografie van een land dat slechts gedeeltelijk in Europa ligt. Indien we ja zeggen tegen Turkije, maken we het onszelf onmogelijk nee te zeggen tegen Oekraïne, Rusland en Armenië, als zij om toetreding verzoeken."
In een recent werk, Die Selbstbehauptung Europas, uit ex-kanselier Helmut Schmidt een gelijkaardige vrees dat de Unie zich buitensporig zou uitbreiden. Hij spreekt zich uit tegen de toetreding van Turkije, Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland en zelfs het merendeel van de Balkanlanden. Hij suggereert om die landen een versterkt associatieverdrag aan te bieden.
Maar de omgekeerde stelling is nog steeds aanwezig en dynamisch. Zij zegt dat de toetreding van Turkije een belangrijke bijdrage zou zijn tot de ontwikkeling van de Unie en de veiligheid van Zuid-Oost-Europa. Men zegt ook dat de oorspronkelijke functie van de Europese integratie, namelijk de Frans-Duitse verzoening, een nieuwe historische toepassing kan vinden op de Grieks-Turkse betrekkingen en de oplossing van de kwestie-Cyprus.
Sedert de Europese Raad van Helsinki worden de onderhandelingen met twaalf kandidaten gevoerd. Een Unie met zevenentwintig of achtentwintig leden krijgt vorm, zelfs zonder definitieve beslissing over de toetreding van Turkije.
Om zich een definitief oordeel te vormen over het probleem van de uitbreiding tot Turkije - hoewel duidelijke vooruitgang is geboekt door de strategie van de pre-toetreding - moet men zich misschien vragen stellen over de denkbeeldige archetypes die de ideologische achtergrond vormen voor een Unie met meer dan achtentwintig leden.
Voorzitter Prodi waarschuwt ervoor dat de nieuwe grens van een Unie van meer dan achtentwintig leden geen nieuwe scheidingslijn mag worden tussen de Unie als zone van welvaart en stabiliteit en de rest van een groot Europa dat in instabiliteit en schaarste zou worden achtergelaten.
Men kan uit het betoog van de Commissievoorzitter reeds een soort doctrine afleiden over de uiterste grenzen van de Unie. Het Europa met meer dan achtentwintig leden zou de Balkan, Rusland, Oekraïne en de landen van de Kaukasus en Noord-Afrika omvatten, zei hij in oktober laatstleden op de Spaak-Stichting. De Unie moet met haar buren een nog grotere zone van vrede, stabiliteit en welvaart vormen.
In het huidige betoog van de Commissie wordt er niet naar gestreefd dat het grondgebied van de Unie zou samenvallen met heel geografisch Europa. Behalve de Balkanlanden worden de buren enkel beschouwd als partners met wie de Unie een globale macht zal vormen. Voor de Balkanlanden is in het betoog van de Commissie de toetreding reeds voorzien. Op de Top van Zagreb van november 2000 zei voorzitter Prodi dat elk westelijk Balkanland een potentiële kandidaat voor toetreding is. Die is echter slechts mogelijk na een lange weg via de wederzijdse erkenning van grenzen en een regionale samenwerking die loopt van een vrijhandelszone tot een douane-unie, die zich op haar beurt uiteindelijk integreert in de douane-unie van de Europese Gemeenschap.
Voor de andere buren wordt niet de toetreding beoogd, maar wel het nauwere partnerschap. Die partnerschappen zouden een grote Europese zone van vrede, stabiliteit en welvaart mogelijk maken. Die zone zou dus de Unie, die dan al uit 35 staten zou bestaan, en de rest van de Raad van Europa, die vandaag 43 leden telt, bijeenbrengen. Als men de eerste organisatie van de Europese eenheid nieuw leven inblaast, kan zij dan niet het multilateraal kader bieden voor de betrekkingen tussen de Unie en haar buren van het grote Europa in de geografische betekenis van het woord?
Die formule zou moeten worden overwogen wanneer de buren zouden aanvaarden om partners te blijven zonder kandidaat te willen worden. De ervaring wijst echter uit dat het asymmetrische karakter van de associaties met de Gemeenschap dikwijls de frustratie en de ontevredenheid van de geassocieerde oproept. De Europese Economische Ruimte was pas in het leven geroepen, of Zweden, Oostenrijk en Finland verkozen om deel te nemen aan de decision making van binnenuit, veeleer dan van buitenaf te worden geassocieerd met de policy shaping van het communautaire beleid. Als deelnemer aan de douane-unie van de Gemeenschap zonder deel te nemen aan de beslissingen van de gemeenschappelijke handelspolitiek, kan Turkije op bepaalde ogenblikken ook de ongemakken van de asymmetrie in de associatie ervaren. Derhalve kan het nauwere partnerschap met de Europese buren dezelfde frustraties oproepen, wat de buurlanden ertoe kan aanzetten veeleer de toetreding te vragen.
Voortgaand op die onstuitbare logica inzake toetredingen meende Jacques Attali in een in mei 1999 aan het Quai d'Orsay overhandigd verslag dat de Unie 41 leden kon tellen in 2020. Hij stelde voor die te hergoeperen in een twintigtal districten die in de Raad zouden vertegenwoordigd zijn. Van dat Europa van de 41 zouden Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië deel uitmaken.
Dit scenario mét Rusland en Oekraïne is geen zekerheid. Recente gebeurtenissen wijzen erop dat Oekraïne zich niet tevreden zal stellen met een partnerschap, terwijl Rusland zou kunnen verkiezen buiten de Unie te blijven.
Het perspectief van de toetreding van Polen heeft Oekraïne ertoe gedwongen te kiezen tussen de Europese Unie en het GOS. De regering in Kiev maakte zich grote zorgen over de gevolgen op het gebied van handel en migratie die de toetreding van Polen zou hebben voor de relaties met dat land, maar ook met Hongarije en Slowakije, zoals het gemeenschappelijk buitentarief en de visumplicht. Oekraïne wenste zijn partnerschaps- en samenwerkingsakkoord om te zetten in een associatieakkoord dat op termijn leidt tot toetreding.
Sinds 1998 bevestigt Oekraïne te hebben gekozen voor de Europese Unie in plaats van voor het GOS. Het werd er door zijn Poolse buren toe aangespoord. In december 1999 heeft de Europese Raad een gemeenschappelijke strategie over Oekraïne aangenomen. Die erkent de Europese roeping van Oekraïne en feliciteert dit land met zijn pro-Europese keuze, maar zegt niets over een eventuele toetreding.
Een andere gemeenschappelijk strategie geeft een aanwijzing over de Russische houding. In antwoord op de gemeenschappelijke strategie ten aanzien van Rusland van juni 1999 heeft de Russische regering in oktober van datzelfde jaar een document voorgesteld met de titel "Strategie op middellange termijn voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Russische Federatie en de Europese Unie" voor de periode 2000-2010. Daarin leest men dat Moskou geen kandidatuur voor de EU overweegt. Het wil vrij zijn intern en extern beleid blijven bepalen en het wil zijn statuut en de ermee verbonden voordelen van Euraziatische staat en grootste land van het GOS behouden. Moskou lijkt dus het partnerschap te verkiezen. Het document over de buitenlandse politiek van de Russische Federatie, dat in juli 2000 door president Poetin werd goedgekeurd, beschouwt de Europese Unie trouwens als één van de belangrijkste politieke en economische partners.
Wat ook de beslissingen van de Unie en de keuzen van haar Europese buren inzake de uitbreiding na de huidige achtentwintig kandidaten zullen zijn, het vaststellen van de uiteindelijke grens van de Unie zal nog een lang proces vergen waarvan men zich slechts bij benadering een idee kan vormen. Maar hoewel men vandaag de ultieme grenzen niet kan bepalen, kan men toch de ideologie schetsen die de leidraad zou moeten zijn voor de verdere uitbreiding na de huidige onderhandelingen. Twee denkbeelden kunnen de basis van deze ideologie vormen. Het eerste is de herinnering aan de val van het Romeinse Rijk die de vrees oproept dat de ruimte de macht aantast. Het tweede is het ideaal van de Europese Republiek, om de titel van een recent werk van de Franse geograaf Michel Foucher te gebruiken. Dat ideaal bestaat erin de geografische gegevens en het politieke project met elkaar te verzoenen en het zet ertoe aan de uitbreiding van de ruimte die open staat voor het politieke project te beschouwen als een bron van macht.
Laat ons tot slot die twee denkbeelden onderzoeken.
De weigering om de uitbreiding te ver te drijven - voor sommigen is men reeds te ver gegaan - wordt gevoed door het syndroom van de val van het Romeinse Rijk die werd veroorzaakt door zijn uitgestrektheid. Als het zenuwstelsel een te groot geworden lichaam niet langer controleert, dreigt het geheel in te storten. De vrees voor de uitbreiding is in feite de vrees dat de Unie onregeerbaar wordt. Niet zozeer het behoud van een "christelijke club" wordt dan bedreigd, dan wel de mogelijkheid om een gemeenschappelijke actie te voeren die het leven van de volkeren diepgaand beïnvloedt. Sinds het katholieke Frankrijk van Richelieu een alliantie aanging met de protestantse prinsen tegen de Habsburgers beheerst de godsdienst niet langer de Europese geopolitiek. De Heilige Alliantie van de zeer christelijke monarchen die in 1814 door Alexander I werd uitgevonden, werd door de Britse regering als een grap afgedaan. Het is de vrees om af te glijden naar de onregeerbaarheid van een te grote Unie die ertoe aanzet om de uitbreiding af te remmen.
Daartegenover wil het ideaal van de Europese Republiek het Europese project uitbreiden tot een grote ruimte van burgerschap, vrijheid en solidariteit. Het doel van de integratie is een "res publica" - waarden, instellingen, gemeenschappelijk beleid - aan te bieden aan de volkeren die ze tot elkaar brengt. Dit ideaal is dan ook niet strikt gebonden aan de geografie, de geschiedenis, de godsdienst. Het kunnen genieten van het Europese materiële recht door zoveel mogelijk burgers haalt het hier op de hoofdbrekens van een institutioneel recht voor meer dan dertig staten. De verzoening tussen geografie en politiek project zou de toekomstvisie moeten bepalen.
De kloof tussen beide denkbeelden zou moeten worden gedicht door de verhouding tussen de ruimte en de macht, die in een bepaalde retoriek tegenover mekaar worden geplaatst, te herzien. In het begin van de 19de eeuw voorspelde Alexis de Tocqueville dat de twee grote ruimtelijke gebieden die de VS en Rusland zouden vormen, die landen voorbestemde om de twee supermachten van de 20ste eeuw te worden. Men kan vrezen dat de Unie met Turkije en Oekraïne te groot wordt, maar ziet men dan niet de machtstroeven die die twee landen, die Brzezinski de geopolitieke assen noemde, zouden meebrengen? Zich aandienen als ankerplaats voor de meeste naburige volkeren, een twintigtal landen ertoe aanzetten hun politiek en economisch systeem te hervormen om te beantwoorden aan de criteria van Kopenhagen, is dat voor de Europese Unie geen indrukwekkende machtsoefening?
Waaruit blijkt macht? Is dat één enkel telefoonnummer voor Washington of is dat het zich ontwikkelen tot referentiepunt voor een heel continent? Ik dank u om over dat thema te willen nadenken.

M. Christian Franck. - Le Traité de Nice, dont on parle depuis ce matin, s'est attiré deux appréciations générales : d'aucuns le considèrent comme le plus mauvais traité de l'histoire communautaire, les autres comme le meilleur traité possible en fonction du parallélogramme des forces.
Je voudrais ajouter une touche d'humour britannique qui fait la diagonale entre ces deux opinions et qui murmure discrètement « that is not a nice treaty ».
Quelles que soient ces appréciations, le Traité de Nice a déjà produit un effet symbolique. La déclaration sur l'élargissement contient une grille des voix au Conseil, des sièges au Parlement pour une Union européenne de vingt-sept.
Si la photo faite à Nice comprend vingt-sept figurants, elle est évidemment susceptible de compter ultérieurement d'autres visages. On sait que les travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale ont souvent pris en compte l'hypothèse de l'adhésion turque, qui se trouvait sur les grilles préparatoires pour le nombre de sièges au Parlement et le nombre de voix au Conseil. Même si le Traité s'arrête à une Europe des vingt-sept, la liste définitive des futurs membres de l'Union n'est pas, loin s'en faut, clôturée.
C'est dès 1995 que la prospective sur le périmètre final de l'Union a cherché ses critères. À l'époque, un ministre français des Affaires européennes, parlant à titre personnel, se demandait si, n'étant pas circonscrits par la géographie européenne, les pays euro-asiatiques avaient vraiment vocation à faire partie de l'Union. Outre la Turquie, ce critère visait aussi la Russie et l'Ukraine. Par contre, la thèse opposée valorisait l'adhésion au projet politique européen de pays qui ont à la fois une implantation européenne incontestable et une situation géostratégique euro-asiatique, ce que Brzezinski a appelé, dans « The Grand Chessboard », des « pivots géopolitiques ».
Ce débat perdit toutefois de son intensité lorsque le Conseil européen de Luxembourg laissa la Turquie en dehors de la liste des candidats mais ce débat a repris de la vigueur - en témoigne la dernière session de cette Conférence - lorsque le Conseil européen d'Helsinki a fait entrer la Turquie dans la liste des candidats.
À nouveau, la question de l'adhésion est apparue comme le point nodal des considérations sur l'« au-delà » de l'Union à vingt-sept ou à vingt-huit. M. Lamassoure - dont j'ignorais qu'il serait présent et qui pourrait mieux que mes citations exprimer son point de vue - exposait, en octobre 1999, une sorte de théorie des dominos que je résume en ces termes : « Le problème fondamental de la Turquie, ce n'est point un problème de droits de l'homme, ni d'histoire, ni de culture, ni de religion, c'est le problème de la géographie d'un pays qui n'est que partiellement européen. Si nous disons oui à la Turquie, nous nous interdisons de dire non à l'Ukraine, à la Russie et à l'Arménie si elles demandent à adhérer. »
Dans un ouvrage récent, Die Selbstbehauptung Europas, l'ex-chancelier, Helmut Schmidt, exprime une crainte similaire de voir l'Union s'étendre démesurément. Il se prononce contre l'adhésion de la Turquie, de l'Ukraine, de la Russie, de la Biélorussie et même de la plupart des pays balkaniques, suggérant qu'à ces pays, l'on offre plutôt une association renforcée.
Mais la thèse inverse est toujours présente et dynamique. Elle plaide que l'adhésion turque apporterait une contribution importante au développement de l'Union et à la sécurité en Europe du sud-est. On fait aussi valoir que la fonction originelle de l'intégration européenne, la réconciliation franco-allemande, trouverait une nouvelle occasion historique de s'appliquer, en l'occurrence aux relations gréco-turques et à la solution du problème de Chypre.
Depuis le Conseil européen d'Helsinki, les négociations se sont engagées avec douze candidats. L'Union des vingt-sept, sinon des vingt-huit, se dessine, même si la question de l'adhésion turque n'est pas définitivement tranchée et continuera à traverser des conjonctures variables.
Pour se faire une opinion finale sur la question de l'élargissement à la Turquie, bien que le dossier soit avancé de manière beaucoup plus nette avec la stratégie de pré-adhésion, il faut peut-être s'interroger sur les archétypes de l'imaginaire qui font de l'idéologie au sujet de l'Union, au-delà des vingt-huit.
Quand il évoque la nouvelle frontière de l'Union au-delà des vingt-huit, le président Prodi avertit qu'elle ne doit pas devenir a new dividing line une nouvelle ligne de partage entre l'Union, zone de prospérité et de stabilité, et le reste de la grande Europe qui serait laissé dans l'instabilité et la précarité.
On peut déjà inférer des discours du président de la Commission une sorte de doctrine sur les frontières ultimes de l'Union. L'au-delà des vingt-huit « englobe les Balkans, la Russie, l'Ukraine ainsi que les pays du Caucase et de l'Afrique du Nord » disait-il à la Fondation Spaak, en octobre dernier. Avec ses voisins, l'Union doit former une zone plus large de paix, de stabilité et de prospérité.
On le voit, dans le discours actuel de la Commission, l'adéquation entre le territoire de l'Union et la géographie globale de l'Europe, n'est point envisagée. Mis à part les pays balkaniques, les voisins sont seulement considérés comme des partenaires avec lesquels l'Union formera une force globale. Pour les pays balkaniques, dans le discours de la Commission, l'adhésion est déjà envisagée. Au sommet de Zagreb, en novembre 2000, le président Prodi a estimé que chaque pays des Balkans de l'Ouest est un candidat potentiel à l'adhésion. Celle-ci ne viendrait toutefois qu'au terme d'un long cheminement passant par la reconnaissance mutuelle des frontières et par une coopération régionale allant de la zone de libre échange à l'union douanière, cette dernière s'intégrant finalement dans l'union douanière de la Communauté européenne.
Mais pour les autres voisins, ce n'est point l'adhésion mais le partenariat renforcé qui est envisagé. Ces partenariats permettraient de former une grande zone européenne de paix, de stabilité et de prospérité. Cette zone rassemblerait donc l'Union, que l'on voit déjà englober quelque 35 États, et ce qui reste du Conseil de l'Europe, qui comprend aujourd'hui, rappelons-le, 43 membres. Une revitalisation de ce qui fut la première organisation de l'unité européenne n'offrirait-elle pas un cadre multilatéral recouvrant les relations de l'Union et de ses voisins partenaires de la grande Europe, au sens géographique du terme ?
La formule mériterait sans doute d'être envisagée si les voisins acceptaient de rester des partenaires sans vouloir devenir des candidats. Or, l'expérience des associations étroites avec la Communauté a montré que leur caractère asymétrique engendre souvent la frustration et l'insatisfaction de l'associé. Rappelons qu'à peine l'Espace économique européen était-il créé que la Suède, l'Autriche et la Finlande ont préféré participer au decision making de l'intérieur plutôt que d'être associés de l'extérieur au policy shaping des politiques communautaires. Participant à l'union douanière de la Communauté sans prendre part aux décisions de la politique commerciale commune, la Turquie peut aussi ressentir, à certains moments, l'inconvénient de l'asymétrie dans l'association. Par conséquent, les relations de partenariat renforcé avec les voisins européens pourraient engendrer les mêmes frustrations qui pousseraient ceux-ci à demander plutôt l'adhésion.
Préjugeant d'une logique expansive irrépressible des adhésions, Jacques Attali, dans un rapport remis en mai 1999 au Quai d'Orsay, a considéré qu'en 2020, l'Union pourrait compter 41 membres. Il propose de les regrouper en une vingtaine de circonscriptions qui seraient représentées au Conseil. Dans cette Europe des 41, décidant collectivement à 20, on retrouverait la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie.
À la vérité, le scénario d'une Union des 41 avec la Russie et l'Ukraine n'est pas davantage certain que celui qui les exclut. L'actualité récente nous invite à penser que l'Ukraine ne se contentera pas d'une offre de partenariat alors que la Russie pourrait préférer rester en dehors de l'Union.
Pour l'Ukraine, c'est la perspective de l'adhésion de la Pologne qui a poussé à choisir entre l'Union européenne et la Communauté des États indépendants. Le gouvernement de Kiev s'est alarmé des conséquences commerciales et migratoires qui en résulteront pour ses relations avec ses voisins polonais, mais aussi hongrois et slovaques : tarif extérieur commun, obligation de visa. Les autorités ukrainiennes ont souhaité transformer leur accord de partenariat et de coopération en accord européen d'association qui conduise à terme à l'adhésion.
Depuis 1998, elles affirment avoir choisi l'Union européenne plutôt que la CEI. Elles y sont encouragées par leur voisin polonais. En décembre 1999, le Conseil européen a adopté une stratégie commune sur l'Ukraine qui reconnaît la vocation européenne de l'Ukraine, la félicite de son choix pro-européen, mais ne dit rien d'une éventuelle adhésion.
C'est une autre stratégie commune qui fournit en revanche un indice sur l'attitude russe. En réponse à la stratégie commune sur la Russie adoptée en juin 1999, le gouvernement russe a présenté, en octobre de la même année, un document intitulé Stratégie à moyen terme pour le développement des relations entre la Fédération de Russie et l'Union européenne couvrant la période 2000-2010. On y lit que Moscou n'envisage pas sa candidature à l'Union européenne et que la Russie veut préserver sa liberté de définir et d'exécuter ses politiques internes et externes, ainsi que son statut et ses avantages d'État eurasiatique, le plus grand pays de la CEI. Du côté de Moscou, c'est donc l'option du partenariat qui semble prédominer. Le document sur le « concept de politique étrangère de la Fédération de Russie », approuvé en juillet 2000 par le président Poutine, considère d'ailleurs l'Union européenne comme l'un de ses plus importants partenaires politiques et économiques.
Quelles que soient les décisions de l'Union et les options de ses voisins européens pour l'élargissement au-delà des vingt-huit candidats actuels, le dessin du périmètre final de l'Union restera longtemps un processus qui ne peut se concevoir que de façon approximative. À défaut de pouvoir tracer aujourd'hui les frontières ultimes, l'on peut cependant esquisser l'idéologie qui devrait présider à la poursuite de l'élargissement au-delà des négociations en cours. Deux représentations mentales, deux imaginaires peuvent sous-tendre cette idéologie. La première, c'est la réminiscence de la chute de l'Empire romain qui fait craindre que l'espace dilue la puissance. La seconde, c'est l'idéal de la République européenne, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent du géographe français Michel Foucher, qui consiste à concilier la géographie et le projet politique et qui invite à considérer l'extension de l'espace ouvert au projet politique européen comme une ressource de la puissance.
Examinons pour conclure ces deux imaginaires.
Le refus d'élargir trop loin - et pour certains, la mesure est déjà franchie - se nourrit du syndrome du déclin de l'Empire romain dont l'étendue a causé la perte. Quand le système nerveux ne commande plus un corps devenu disproportionné, c'est tout l'être qui risque de vaciller et de s'effondrer. La crainte de l'élargissement est en fait celle de l'ingouvernabilité de l'Union. Beaucoup plus que la préservation d'un « club chrétien », c'est la capacité d'organiser une action collective imprégnant profondément la vie des peuples que l'on croit menacée. Depuis que la France catholique de Richelieu s'est alliée aux princes protestants contre les Habsbourg, la religion ne domine plus la géopolitique européenne. La Sainte Alliance des monarques très chrétiens inventée en 1814 par Alexandre Ier fut considérée comme une fumisterie par le gouvernement britannique. Mais c'est la crainte de glisser vers l'ingouvernabilité d'une Union trop grande qui pousse à freiner sur l'élargissement.
En revanche, l'idéal de la République européenne valorise d'abord l'extension du projet européen à un vaste espace de citoyenneté, de liberté et de solidarité. La finalité de l'intégration est d'offrir une « res publica » - des valeurs, des institutions, des politiques communes - aux peuples qu'elle rapproche. À ce titre, elle n'est strictement déterminée ni par la géographie, ni par l'histoire, ni par la religion. C'est la jouissance du droit matériel européen par le plus grand nombre de citoyens qui l'emporte ici sur les maux de tête d'un droit institutionnel pour plus de trente États. C'est la conciliation de la géographie et du projet politique qui devrait commander la vision du futur.
Sans doute convient-il de réduire l'écart entre ces deux imaginaires en révisant la relation de l'espace et de la puissance qu'une certaine rhétorique a coutume d'opposer. Au début du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville avait pressenti que les deux grands espaces que formeraient les États-Unis et la Russie les prédestineraient à être les superpuissances du XXe siècle. Si l'on peut craindre que l'Union soit trop vaste avec la Turquie et l'Ukraine, ne voit-on pas les atouts de puissance qu'apporteraient ces deux pays que Brzezinski qualifiait de « pivots géopolitiques » ? Être le môle d'ancrage pour la plupart des peuples qui l'entourent, appeler une vingtaine d'États à réformer leur système politique et économique pour se conformer à terme aux critères de Copenhague ne constitue-t-il pas pour l'Union européenne un impressionnant exercice de la puissance ?
Qu'est-ce qui est révélateur de la puissance ? Est-ce avoir un seul numéro de téléphone que Washington pourrait appeler ou est-ce devenir le référentiel pour l'ensemble d'un continent ? Je vous remercie de bien vouloir réfléchir à ce thème.

De voorzitter. - Ik dank u voor deze inleiding, waarmee u het debat voortreffelijk hebt ingezet en waarin u de denkbeelden goed hebt toegelicht.
Onze volgende gast is een Fransman die in Griekenland is geboren. Hij is geograaf maar legt zich ook op politieke reflectie toe. Hij is professor aan het Institut d'études politiques te Parijs en de auteur van verschillende werken, waarvan sommige belangrijk zijn voor het debat van vandaag, zeker zijn Les Balkans, cultures et géopolitique. Ik geef het woord aan professor Prevelakis.

M. le président. - Je vous remercie de cette introduction qui a, me semble-t-il, bien amorcé le débat, avec les imaginaires et leur description.
Notre prochain invité est un Français, né en Grèce. C'est un géographe qui mène également une réflexion politique. Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont certains intéressent particulièrement le débat d'aujourd'hui, et particulièrement Les Balkans, cultures et géopolitique. Je laisse donc la parole au professeur Prevelakis.

De heer Georges Prevelakis. - Mijnheer de voorzitter, ik dank u voor de uitnodiging voor dit uiterst interessante colloquium. Het probleem van de grens van Europa is uiteraard een klassiek aardrijkskundig thema, maar ook historici spreken vaak over de grens.
Eén van de bekendste Amerikaanse historici, Turner, heeft op het einde van de 19de eeuw een revolutie teweeggebracht in de voorstelling van de Amerikaanse geschiedenis door te spreken over "het einde van de grens". Toen de Amerikaanse kolonisatie de Stille Oceaan bereikte, bleef er geen ruimte om te veroveren meer over. Vanaf dat moment kende de Amerikaanse natie een frustratie die haar visie op de zaken volledig overhoop haalde.
In 1989 kende Europa een gelijkaardig fenomeen, maar dan omgekeerd: de opening van de grens. Dat dreigt de identiteit van Europa op dezelfde manier te veranderen als het einde van de grens die van Amerika heeft veranderd. De perceptie van een dergelijke verandering vraagt echter tijd. Nu, tien jaar na het einde van de Koude Oorlog, beginnen we te spreken over de betekenis van de grens voor Europa. Tot 1989 ontwikkelde Europa zich in de context van de Koude Oorlog. Het IJzeren Gordijn was een aan Europa opgedrongen grens. Dat Europa had zijn eigen identiteit ingebed in een ruimere geopolitieke context, namelijk de "Atlantische context". Europa en de Verenigde Staten vormden een geopolitiek geheel waarin de taken verdeeld waren. De Europese constructie bestreek een aantal domeinen, zoals de economie of het sociale, maar andere ontsnapten daaraan, zoals de buitenlandse politiek of defensie. Die vielen onder de NAVO onder leiding van Washington.
Dat alles wordt nu met het einde van de Koude Oorlog betwist. De grens in de Franse betekenis van "lijn", dit is het IJzeren Gordijn, verdwijnt om plaats te maken voor een grens "op zijn Amerikaans", dat wil zeggen een lijn die zich naar het Oosten kan verplaatsen en dus het Europees grondgebied kan vergroten.
Die nieuwe vrijheid plaatst de Europeanen voor tal van problemen. Zullen wij die uitdagingen aangaan? Zullen we akkoord gaan met de uitbreiding van het Europees grondgebied en tot waar?
Hoe kan de uitbreiding de huidige geopolitieke organisatie beïnvloeden? Zet ze het Atlantisch geheel op de helling? Dit debat doet ook de vraag naar de aard van Europa rijzen. Veranderen van grondgebied betekent veranderen van alliantie en identiteit. Er wordt dus een doos van Pandora geopend en we hebben tien jaar nodig gehad om te beseffen dat wij opnieuw over alles beslissen.
Ten aanzien van een dergelijke politieke en intellectuele uitdaging zijn er twee reacties mogelijk. Men kan op een Platonische wijze reageren zoals in Sparta. Plato verklaart de vrees voor verandering en een bepaald conservatisme door de neiging zich te isoleren en het veroverde, zoals het communautair acquis, te behouden. Daartegenover verwoordt Aristoteles de visie van het aan zee liggende Athene, een wereld met een open kijk die de kansen en de uitwisseling aanvaardt, maar ook de gevaren en de destabilisatie die aan verandering eigen zijn. Wij vinden die twee houdingen met nuances en tussenposities terug in onze debatten. De "ideale" constructie van een Europese macht is onmogelijk zonder de aanvaarding van die uitdaging. Een geopolitieke en geostrategische logica wordt ons opgedrongen. Wanneer de aanvoerwegen en energiebronnen, zoals de Kaspische zee, de Zwarte Zee en de oostelijke Middellandse Zee, niet worden gecontroleerd, kan men niet voorhouden een supermacht te zijn. Als men er niet in slaagt heel het in heropbouw zijnde gebied in Oost-Europa te stabiliseren, zal de stabiliteit van Europa zelf worden bedreigd telkens als dit Europa zijn onafhankelijkheid en autonomie wil bevestigen.
Die wil om een autonome geopolitieke eenheid te worden, gaat gepaard met de uitbreiding. Volgens sommigen haalt het Europa dat wij hebben opgebouwd en dat anderen aantrekt, zijn succes uit een aantal waarden, een communautair acquis. Dat alles zal in gevaar worden gebracht. Men zal ook in een uiterst moeilijk en ingewikkeld proces terechtkomen dat spanningen, tegenstellingen en zelfs conflicten met zich zal brengen. De geschiedenis wijst echter uit dat men geen wereldmacht kan zijn zonder confrontatie. Dat betekent dat er op zijn minst een andere supermacht is die niet altijd zal aanvaarden dat een rivaal opstaat.
Het gaat dus om een diepgaand debat over de identiteit. Hoe definieert men de Europese identiteit? Om die vraag te beantwoorden doet men dikwijls een beroep op aardrijkskundigen, geschiedkundigen en filosofen. Daarom ben ik hier. Ik moet u echter teleurstellen, want wij hebben geen antwoord. De aardrijkskunde kan geen antwoord geven aangaande de grenzen van Europa. Er bestaat geen geografisch determinisme. Evenmin als de historici kunnen geografen vaststellen tot waar Europa reikt. Zelfs filosofen zullen er niet in slagen de Europese substantie te vatten. Men ziet dat hun definities zich ofwel aanpassen aan een idee over het grondgebied, ofwel het Europese grondgebied beperken tot een "westersheid" zodat men zich gaat afvragen of er een land bestaat dat aan dat Europese ideaal beantwoordt.
Dit is geen wetenschappelijke, maar een politieke kwestie. Op basis van onze geografische, historische en filosofische kennis kunnen we ons politiek standpunt verdedigen. Sommigen zullen zeggen dat het rijk van Karel de Grote aan de oorsprong ligt van Europa, anderen verwijzen naar de Middellandse Zee of zelfs naar het Byzantijnse of het Ottomaanse rijk. Al deze constructies kunnen worden overwogen.
Het heeft geen zin hiervoor een antwoord te bedenken. We moeten enkel trachten aan te tonen dat dergelijke redeneringen niets anders zijn dan ideologieën in een wetenschappelijke vermomming.
In een geografische context is het probleem van de grenzen van de Unie evenwel een fundamentele kwestie. Grenzen zijn op het eerste gezicht een vaag begrip. We kunnen enkele denkrichtingen aanwijzen om een oplossing te vinden voor de Platonische visie en voor de open visie. De Platonische visie is vernietigend voor de Europese gedachte en kan tot verstarring leiden, zoals in de Sovjet-Unie of in Albanië, een land dat het ideaal van Plato nastreefde en zich volledig van de wereld afzonderde. Openheid houdt evenzeer gevaren in.
In de geografische visie bestaat er een wisselwerking tussen grens, territorium en identiteit. Volgens de Amerikaanse visie kan een grens niet zonder meer worden beschouwd als een scheidingslijn tussen twee territoria; deze lijn kan zich verplaatsen, ze kan een drempel worden, een contact- of scharnierzone. De functie van deze lijn is niet overal dezelfde. Ze kan een afstand creëren en aan weerszijden een verlaten gebied doen ontstaan. Anderzijds kan ze ook een scharnierfunctie vervullen tussen twee gebieden. Zo is het grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland een echte aantrekkingspool.
Ik wil u enkele opvattingen over de Europese kwestie voorleggen.
We zouden voor de toekomst een Huntington-scenario kunnen voorstellen. Volgens deze Amerikaanse politoloog bestaat er een scheidingslijn tussen twee Europese culturen. Dat zou betekenen dat de landen van West-Europa niet in staat zijn te communiceren met de rest van het continent en dat ze verplicht zijn in het kader van de Atlantische unie te functioneren. In dat geval keert men terug naar de Koude Oorlog. Deze hypothese lijkt weinig waarschijnlijk. Ze zou een stap achteruit betekenen. Een andere mogelijkheid bestaat in de oprichting van een organisatie met een kern, de Europese Unie, en een concentrische periferie, waar de Europese invloed geleidelijk afneemt. Dit wordt beschreven in Fragments d'Europe, een boek van mijn collega Michel Foucher. De titel zelf suggereert dat er een Europese kern bestaat die als een magneet stukjes Europa van buiten die kern aantrekt
De invoering van een hiërarchie kan spanningen doen ontstaan.
Men kan gelijkaardige scenario's overwegen en nagaan wat de gevolgen ervan zijn voor de toekomst. Zonder veel na te denken en zonder strategie of duidelijke visie zijn we in het uitbreidingsproces terechtgekomen. Het bewijs hiervan is dat we op dit ogenblik de grenzen en de uitbreiding bespreken, terwijl deze laatste reeds aan de gang is. Dit proces verloopt langzaam en zal zich min of meer ontwikkelen volgens het beeld van de kern en de periferie, dat het ontstaan van verschillende soorten van spanningen in de hand zal werken. Er worden vaak problemen aangehaald, bijvoorbeeld de publieke opinie, maar er kunnen ook op een ander niveau problemen rijzen. Zo vindt Griekenland dat Europa zich te veel bemoeit met culturele aangelegenheden en zelfs met aangelegenheden die betrekking hebben op de identiteit. Het gaat in elk geval om een voorstelling van zaken die nauw verbonden is met de aangelegenheden die de kerk en de verhouding tussen kerk en staat betreffen. Ik vrees dat deze toestand tot afwijzende reacties zal leiden omdat sommigen vinden dat Europa een model tracht op te leggen dat op een bepaald ogenblik in botsing komt met de identiteitsgebonden tradities. In andere landen zijn ongetwijfeld gelijkaardige voorbeelden te vinden.
We bevinden ons in een politieke context van tegenstellingen tussen staten en multinationale machten en netwerken. Deze uitbreiding, die op contradictoire wijze tot stand zal komen, zal een bijkomend argument zijn voor de tegenstanders van de versterking van Europa.
Ik voorspel dat we evolueren naar een uitbreiding van de Unie. Persoonlijk ben ik het daarmee eens, maar we mogen niet naïef zijn. De weg zal bezaaid zijn met conflicten en tegenstellingen. Voor de oplossing ervan zal men geneigd zijn terug te grijpen naar het Atlantisch model.
Hoe kan men deze spanningen beperken en achteruitgang vermijden? We moeten een nieuwe dimensie in onze geografische voorstelling invoeren. De heersende geopolitieke voorstelling is een moderne westerse voorstelling, gebaseerd op de West-Europese geschiedenis, in het bijzonder de totstandkoming van de moderne staten. Wij hebben ons een beeld gevormd van het territorium als homogene ruimte waar overal dezelfde regels worden toegepast. Deze ruimte breidt zich uit tot men op een ander territorium stuit en er een grens wordt afgebakend.
Er zijn andere mogelijke voorstellingen, zoals de netvormige structuur. Een thalassocratie is een maritieme mogendheid die bestaat uit kleine, ver van elkaar verwijderde territoria die door zeeroutes met elkaar zijn verbonden. Op die manier worden netvormige ruimten gecreëerd, die op een polycentrische, minder stabiele, maar soepeler wijze functioneren.
In de logica van een territoriale uitbreiding moet men trachten een zo groot mogelijk aantal netwerken te ontwikkelen, die de territoria met elkaar verbinden.
Er zijn verschillende soorten netwerken: stedelijke en maatschappelijke, zoals de diaspora. Ik verwijs naar de rol die de mensen van de diaspora spelen in de cohesie tussen de Europese ruimten. De Europese Unie kan worden opgevat als een netwerk van staten, maar er zijn andere netwerken mogelijk.
Er zijn tal van nieuwe soorten organisaties, zoals de organisatie voor economische samenwerking van de Zwarte Zee, die slechts moeizaam op gang komt. Waarom zouden we deze organisatie niet versterken en aanmoedigen?
Het op elkaar afstemmen van de verschillende netwerken valt onder de bevoegdheid van de landen die erbij betrokken zijn. Een Europees netwerk kan bijdragen tot de versterking van de Unie en tot het wegwerken van contradicties en spanningen, zodat er uiteindelijk een groot, coherent en solidair Europa tot stand kan komen.

M. Georges Prevelakis. - Merci, monsieur le président, de m'avoir invité à ce colloque particulièrement intéressant. La question de la frontière européenne est, bien sûr, un thème géographique classique mais, en fait, les historiens parlent aussi beaucoup de la frontière.
L'un des historiens américains les plus connus, Turner, à la fin du XIXe siècle, a révolutionné la représentation de l'histoire américaine en parlant de « fin de la frontière ». Quand la colonisation américaine a atteint l'océan pacifique, il ne restait plus d'espace à conquérir et, dès ce moment, la nation américaine a subi une sorte de frustration qui a complètement bouleversé sa vision des choses.
En 1989, l'Europe a connu un phénomène similaire mais inverse : l'ouverture de la frontière. Celle-ci risque de changer l'identité de l'Europe de la même manière que la fin de la frontière a changé celle de l'Amérique mais il faut du temps avant de percevoir un tel changement.
Aujourd'hui, dix ans après la fin de la guerre froide, nous commençons à discuter de la signification de la frontière pour l'Europe. Jusqu'en 1989, l'Europe s'est développée dans un contexte de guerre froide. Le Rideau de fer était une frontière imposée à l'Europe qui avait sa propre identité insérée dans un contexte géopolitique plus large, le « contexte atlantique ». L'Europe et les États-Unis constituaient donc un ensemble géopolitique au sein duquel les tâches étaient divisées. Si le processus de construction européenne couvrait un certain nombre de domaines tels l'économie ou le social, d'autres lui échappaient comme la politique étrangère ou la défense relevant de l'OTAN, dirigé par Washington.
C'est tout cela qui, avec la fin de la guerre froide, est contesté : d'une part, la frontière - au sens français du terme, c'est-à-dire une ligne - soit le Rideau de fer, disparaît pour faire place à une frontière « à l'américaine », c'est-à-dire une ligne qui peut se déplacer vers l'Est et donc élargir le territoire européen.
Cette nouvelle liberté pose toute une série de problèmes aux Européens : acceptons-nous ces défis, consentons-nous à étendre le territoire européen et jusqu'où ?
Comment cette extension peut-elle influencer l'organisation géopolitique de l'ensemble dans lequel nous nous trouvons ? Remet-elle en question l'ensemble atlantique ? Ce débat conduit aussi à la question de la nature de l'Europe. Changer de territoire signifie changer d'alliance et d'identité. On peut donc affirmer qu'une sorte de boîte de Pandore est ouverte et il nous a fallu dix ans pour nous rendre compte que nous sommes en train de décider de tout, presque depuis le début.
Face à un tel défi politique et intellectuel, deux réactions sont possibles. On peut réagir de manière platonicienne, comme à Sparte. Platon exprime la peur du changement et un certain conservatisme par la tendance à s'isoler et à préserver les acquis, tel que l'acquis communautaire. Par contre, Aristote exprime la vision d'Athènes, celle d'un monde ouvert sur la mer, qui accepte les opportunités, les échanges mais aussi les dangers et la déstabilisation engendrés par le changement. Nous retrouvons ces deux attitudes dans nos débats, avec des nuances et des positions intermédiaires. La construction « idéale » d'une puissance européenne est impossible sans l'acceptation de ce défi. De plus, une logique géopolitique et géostratégique s'impose à nous. Sans contrôler les routes d'approvisionnement en ressources énergétiques - la Caspienne, la mer Noire, la Méditerranée orientale -, on ne peut pas prétendre être une superpuissance. Si on n'arrive pas à stabiliser toute cette zone en restructuration dans cet orient européen, la stabilité de l'Europe elle-même sera menacée chaque fois qu'elle voudra souligner son indépendance et son autonomie.
Cette volonté de devenir une entité géopolitique autonome va de pair avec l'élargissement. D'aucuns répondent que cette Europe, que nous avons construite et qui attire les autres, doit son succès à un certain nombre de valeurs, à un acquis communautaire. Et tout cela va être mis en péril. De plus, on entre dans un processus extrêmement difficile et complexe qui engendrera obligatoirement des tensions, des contradictions et même des conflits. Encore une fois, l'histoire nous enseigne que l'on ne peut prétendre être une puissance mondiale sans confrontation. Cela veut en effet dire qu'il existe au moins une autre superpuissance qui n'acceptera pas toujours de voir naître une rivale.
Il s'agit donc d'un débat extrêmement profond. Il est aussi lié à l'identité. Comment définit-on l'identité européenne ? Pour répondre à cette question, on fait souvent appel aux géographes, aux historiens et aux philosophes. C'est sans doute la raison pour laquelle je suis là. Mais je vais vous décevoir. Nous n'avons pas de réponse. La géographie ne peut répondre à la question des limites de l'Europe. Il n'y a pas de déterminisme géographique. Pas plus que les historiens, les géographes ne peuvent établir jusqu'où va l'Europe. Même les philosophes qui cherchent à capter la substance européenne, n'y parviennent pas. On voit bien que leurs définitions, soit s'adaptent à une idée du territoire, soit réduisent le territoire européen à une occidentalité telle que l'on se demande s'il existe un pays compatible avec cet idéal européen.
En réalité cette question n'est pas scientifique, mais politique. Une fois réglée la question politique, c'est-à-dire sitôt que nous arrêtons une position politique, on peut mobiliser le savoir-faire géographique, historique ou philosophique pour légitimer cette position. Les uns diront donc que l'empire de Charlemagne est à l'origine de l'Europe, les autres qu'il s'agit de la Méditerranée, d'autres encore - pourquoi pas ? - qu'elle trouve sa source dans cet espace intermédiaire que furent les empires byzantin et ottoman. Toutes ces constructions sont envisageables.
Nous n'avons pas d'utilité pour apporter une réponse. Notre seule utilité, c'est de démonter ce genre de discours qui ne sont que de l'idéologie travestie en discours scientifiques.
Nous pouvons néanmoins contribuer au débat parce que la question de la frontière est une question fondamentale dans la réflexion géographique. Nous sommes habitués à voir dans les frontières des dimensions peu apparentes au premier regard. Nous pouvons ainsi offrir quelques pistes pour sortir des impasses que sont les visions platonicienne et celle de l'ouverture. La vision platonicienne détruit l'inspiration européenne et risque de conduire à la stagnation comme ce fut le cas en URSS ou en Albanie, pays qui a suivi l'idéal de Platon, qui s'est coupé totalement du monde et s'est figé complètement. L'ouverture comporte aussi des dangers que je vais évoquer.
Dans la réflexion géographique, la frontière, le territoire, l'identité sont trois concepts liés en interaction. La frontière conçue à l'américaine n'est pas simplement une ligne qui sépare deux territoires ; ce peut être une ligne qui se déplace, cela peut devenir une marche, une zone de contact ou d'articulation. Cette ligne a une fonction qui n'est pas la même partout. Elle peut séparer et engendrer des zones de désert de part et d'autre. Mais elle peut aussi servir d'articulation entre deux territoires. Pensons à la frontière entre la France et l'Allemagne qui est une zone d'attraction.
Je voudrais vous présenter une ou deux idées comme exemple de ce que nous pouvons apporter à la réflexion sur la question européenne.
Nous pouvons imaginer des scénarii pour l'avenir et proposer, par exemple, un scénario à la Huntington, ce politologue américain qui suggère qu'il y aurait une ligne qui sépare deux civilisations en Europe. Cela nous conduit finalement à définir une Europe occidentale qui ne peut communiquer avec le reste de l'Europe dont elle est clairement séparée et qui n'a d'autre choix que de fonctionner dans le cadre de l'unité atlantique. On revient ainsi à une forme de guerre froide. C'est une hypothèse qui nous paraît peu vraisemblable. Ce serait une régression si les autres options ne se réalisaient pas aisément. Une autre option pourrait être celle d'une organisation avec un centre, l'Union européenne, et des périphéries concentriques où l'influence européenne irait décroissant selon un gradient. C'est ce que suggère le livre de mon collègue Michel Foucher, « Fragments d'Europe », dont le titre même suggère qu'il y a une Europe compacte, un noyau, qui fonctionnerait comme un aimant attirant des fragments d'Europe dispersés autour de lui.
C'est là que se situe l'inconvénient d'introduire une hiérarchie car, ce faisant, on introduit aussi des logiques de tension.
On peut envisager des scénarios de formes similaires et imaginer l'avenir selon ces formes. Sans beaucoup réfléchir et sans stratégie ni vision claire, nous sommes entrés dans le processus de l'élargissement. La preuve est que nous sommes ici en train de discuter des frontières et de l'élargissement, alors que celui-ci est déjà en route. À mes yeux, il y a là un processus qui a sa propre inertie et qui va progresser, plus ou moins, selon la représentation des centres et périphéries en engendrant des tensions de différents types. On évoque très souvent des problèmes au sein de l'Union européenne, par exemple l'opinion publique, mais ils peuvent aussi se poser à un autre niveau. En Grèce, aujourd'hui, on a le sentiment que l'Europe intervient trop dans la dimension culturelle voire identitaire. Que ce soit vrai ou faux, il s'agit bien d'une représentation liée aux enjeux concernant l'Église et ses rapports avec l'État. Je crains que cet état de fait ne la conduise à des réactions de rejet parce que certains ont le sentiment que l'Europe cherche à imposer un modèle qui, à partir d'un certain moment, devient étranger, voire hostile, aux traditions liées à l'identité. Je pense que l'on peut trouver des réactions similaires dans d'autres pays.
Certes, nous ne sommes pas dans le vide mais dans un contexte politique où il y a des antagonismes entre États, puissances, réseaux, multinationales. Cet élargissement qui se fera contradictoirement sera un argument de plus pour les adversaires du renforcement de l'Europe.
Ma prévision est bien que l'on va vers l'élargissement. Personnellement, je suis d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas être naïf. Le chemin sera parsemé de conflits et de contradictions, j'insiste, et quand on sera confronté à ces problèmes, on sera tenté d'en revenir au schéma atlantique.
Que peut-on faire pour essayer de diminuer ces tensions et éviter les régressions ? Je pense qu'il faut introduire une nouvelle dimension dans notre représentation géographique. La représentation géopolitique dominante est une représentation occidentale et moderne dans le sens où elle est issue de l'expérience de l'Europe occidentale, c'est-à-dire de la construction des États modernes territoriaux. Le territoire en tant qu'espace homogène, ou en train de s'homogénéiser, où les mêmes règles s'appliquent partout et qui s'étend en tâche d'huile en englobant de nouveaux espaces jusqu'au moment où il entre en contact avec un autre territoire - où une frontière s'établit - est une représentation très enracinée dans notre esprit. Nous avons tendance à penser l'espace de cette manière, même s'il s'agit de scènes nouvelles.
D'autres représentations sont possibles. Je voudrais évoquer la dimension réticulaire, en réseaux. Pensons à l'espace d'une thalassocratie, d'un empire maritime, Athènes, Venise, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Ce sont des petits territoires dispersés et reliés par des routes maritimes. Cela crée des « espaces réseaux », qui fonctionnent d'une manière polycentrique, moins stable et plus souple.
Dans une logique d'expansion territoriale, il s'agit d'ajouter les dimensions réticulaires, c'est-à-dire d'essayer de développer un maximum de réseaux afin de créer, alors que s'étend le territoire européen, un tissu qui va réunir ces territoires.
Il peut y avoir plusieurs types de réseaux : un réseau citadin ou des réseaux sociaux, comme c'est le cas pour les diasporas. Pensons au rôle des peuples des diasporas dans la cohésion d'espaces européens. On peut concevoir l'Union européenne comme un réseau d'États mais, comme je l'ai dit, on peut concevoir d'autres réseaux.
Il y a eu plusieurs types de nouvelles organisations, notamment l'Organisation de la Coopération de la Mer noire. Elle avance lentement et difficilement. Pourquoi ne pas essayer de la renforcer et de l'encourager ?
S'il y avait plusieurs réseaux, leur articulation d'ensemble pourrait se faire à partir des États participants. On pourrait avancer dans cette logique du tissage d'un espace européen de manière à le renforcer et à le protéger des contradictions et des tensions afin d'aboutir un jour à un espace européen aussi large que possible, cohérent et solidaire.

De voorzitter. - Ik dank de heer Prevelakis voor zijn interessante uiteenzetting. Ik weet niet of de oplossingen heel duidelijk zijn, maar de complexiteit van het onderwerp is in elk geval aangetoond en de benadering van het probleem is zeer interessant.
De heer Brok, die vanochtend aan de debatten heeft deelgenomen, wenst nu het woord niet te voeren.
Ik geef het woord aan de heer Lamassoure, lid van het Europees Parlement, lid van de Europese Volkspartij en lid van de commissie Buitenlandse Zaken. Professor Prevelakis heeft de dominotheorie toegelicht die de heer Lamassoure heeft ontwikkeld. Ik geef hem graag het woord.

M. le président. - Je remercie M. Prevelakis pour son intéressant exposé. Je ne suis pas sûr que les réponses soient d'une précision extrême, mais je crois que la complexité du sujet a été parfaitement démontrée et que les approches sont tout à fait intéressantes.
Étant donné qu'il a participé ce matin aux réunions, M. Brok a demandé de ne pas intervenir maintenant.
Je passe donc la parole à M. Lamassoure, Député européen, membre du groupe populaire européen, membre de la commission des Affaires étrangères qui a été en partie présenté par le professeur Prevelakis qui a parlé de l'étonnante théorie des dominos dont M. Lamassoure est l'inventeur. Je lui donne volontiers la parole.

De heer Alain Lamassoure. - In de eerste plaats dank ik de Belgische Senaat voor de uitnodiging om aan dit interessante debat deel te nemen.
Als Frans minister van Europese Zaken heb ik deelgenomen aan de onderhandelingen over de uitbreiding met de Scandinavische landen en Oostenrijk.
In 1995 ben ik namens de Vijftien in Ankara met de toenmalige Turkse eerste minister, mevrouw Çiller, gaan onderhandelen over de douane-unie met Turkije. Ik heb toen gezegd dat dit verdrag de inlossing was van de belofte van 1963 dat Turkije tot de gemeenschappelijke markt zou mogen toetreden. Dat is gebeurd. Turkije maakt deel uit van de gemeenschappelijke markt
Ondertussen hebben we de Europese Unie tot stand gebracht. Daarover hebben we het vandaag.
Het ontbreekt de Europese Unie aan een uitbreidingsdoctrine.
Vele sprekers hebben erop gewezen dat de uitbreiding niet echt gepland was, maar veeleer een spontane en onvermijdelijke historische beweging is. Net zoals de heer Brok ben ik zeer ontgoocheld over het Verdrag van Nice. Alles staat ons nog te doen. We moeten de institutionele ontwikkeling bevorderen die onontbeerlijk is om een uitbreidingsdoctrine tot stand te brengen, die volgens mij ten minste vijf punten moet bevatten.
In de eerste plaats moeten we de landen die tot de Unie willen toetreden, eraan herinneren dat de Europese Unie een originele constructie is. Zoals de heer Landaburu daarstraks zei, is toetreden tot de Unie niet hetzelfde als lid worden van de NAVO. De Europese Unie is geen militaire alliantie. Men kan ze niet vergelijken met de NAVO, de Raad van Europa of de OVSE. Ze is ook geen regionale VN-organisatie. De Europese Unie is een groep van landen die nu reeds gedurende vijftig jaar werkt aan het uitbouwen van een relatie tussen de leden om, na 2000 jaar strijd, oorlog voortaan te voorkomen en een politieke unie tot stand te brengen waarin ze in harmonie kunnen samenleven. De leden van de Unie zullen zichzelf en hun belangen en waarden dan kunnen beschermen tegen de buitenwereld. Het gaat om de ontwikkeling van een nieuwe vorm van federalisme van de 21e eeuw.
Als we dat eerder duidelijk hadden gezegd, hadden sommige van de huidige lidstaten wellicht niet op toetreding tot de Unie aangedrongen. We zouden daarop dus opnieuw moeten wijzen.
Het tweede element van de doctrine is een principeverklaring waarin de geest van de uitbreiding wordt uiteengezet. Wat ik thans ga zeggen, zal wellicht zo banaal lijken dat u zich afvraagt waarom ik het zeg.
De uitbreiding is geen doelstelling, maar een aanbod dat sedert het Verdrag van Rome aan alle Europese democratische staten gericht is. Wat betekent dit? Als bijvoorbeeld Noorwegen belangstelling heeft voor toetreding tot de Unie Unie, wij met de regering onderhandelen, het akkoord ondertekenen en als het Noorse volk enkele weken later zijn regering terugfluit, dan is dat jammer, maar wel het probleem van de Noren. Wij waren bereid dat land met open armen te ontvangen. Als het niet wil, moet het dat zelf weten. Malta is een sympathiek land. Als rechts er aan de macht is, wil het toetreden, als links aan de macht komt, niet meer. Wij stellen dat vast, maar het is niet ons probleem. Als Zwitserland voor de zoveelste keer zegt dat het niet wil toetreden, nemen we daarvan kennis en begrijpen we zelfs waarom, maar dat is het probleem van de Zwitsers. Hetzelfde geldt voor alle anderre landen. Als een land dus op onze verantwoordelijkheid wijst, zegt dat wij een verbintenis zijn aangegaan en dat niet-toetreding een ramp zou zijn, zeg ik neen. We willen natuurlijk dat onze familie zo veel mogelijk leden telt en staan open voor alle democratische landen in Europa, maar het is niet onze bedoeling een hegemonie te vestigen. Ik sta daarom sceptisch tegenover de vergelijking tussen de behoudsgezindheid van Plato en de openheid van Aristoteles. Wij staan open voor anderen maar willen geen hegmonie vestigen. Wij vormen een zeer origineel geheel, dat weinig precedenten heeft, en staan open voor andere landen, maar dat is geen doel op zich.
Ten derde moeten we de geografische grenzen van de Unie vastleggen. Dit is het belangrijkste punt van de uitbreidingsdoctrine.
Vele uitmuntende denkers zijn van oordeel dat dit geen dringende aangelegenheid is. Volgens mij is dit nochtans wel het geval. In de verdragen staat dat de Gemeenschap en de Europese Unie open staan voor elke democratische Staat die wil toetreden. Daarom hebben wij in de criteria van Kopenhagen omschreven wat we onder een democratische Staat verstaan. Tot op heden beschikken we evenwel niet over een definitie van het begrip Europese Staat.
Dit onderwerp is taboe. Er werd nog nooit over gedebatteerd, niet in de Europese Commissie, noch in de Raad of in het Europees Parlement. Ik feliciteer de voorzitter dat de Belgische Senaat, wellicht als eerste parlementaire assemblee van de Vijftien, de moed heeft gehad om over dit onderwerp een debat te organiseren.
Het lijkt wel of elke Staat die van ver of van dichtbij historische of geografische banden met Europa heeft, zich geroepen voelt om toe te treden tot de Unie.
In Helsinki werd zonder voorafgaand overleg beslist dat Turkije in aanmerking kwam voor lidmaatschap. Als we Turkije als lid aanvaarden, kunnen we ons voor een weigering ten opzichte van een ander land niet meer beroepen op het geografisch criterium. Met deze redenering komen we terecht bij de dominotheorie. Als wij ja zeggen tegen Turkije, hoe zouden wij dan neen kunnen zeggen tegen Oekraïne of Rusland? Het enige antwoord op die opmerking kan zijn dat Rusland geen kandidaat is, wat a contrario betekent dat de dag waarop Rusland om toetreding verzoekt...
Historische, culturele of religieuze criteria leiden nergens toe. Al tweeduizend jaar wordt er in Europa oorlog gevoerd. Men kan moeilijk volhouden dat men enkel landen wil laten toetreden waarmee men altijd een vriendschappelijke relatie heeft gehad of dat men precies de landen waarmee men in het verleden oorlog heeft gevoerd tot de Unie wil laten toetreden om toekomstige conflicten te vermijden. Dat is absurd. Wij hebben een groot deel van de andere continenten gekoloniseerd.
Biedt het criterium van de cultuur een uitweg? Professor Franck heeft er daarstraks op gewezen dat de Europese cultuur tot in Latijns Amerika en de Verenigde Staten reikt. Dit criterium is dus waardeloos.
De godsdienst misschien? Wij weten allemaal welke rol de godsdienst en de Griekse filosofie in ons erfgoed en onze Europese geschiedenis hebben gespeeld. Het is niet onze bedoeling een christelijke club op te richten.
Het geografische criterium is dus het enige dat min of meer valabel lijkt. Na het besluit van Helsinki vond er een Europese top plaats tussen de Europese Unie en Oekraïne. De Oekraïense president, die deze top bijwoonde, zat tussen de toenmalige voorzitter van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese commissie. Hij verklaarde rustig dat zijn land erop rekende in 2007 tot de Europese Unie te kunnen toetreden. Vervolgens legde hij zijn programma voor.
Niemand gaf commentaar. De voorzitter van de Unie en de voorzitter van de Commissie verklaarden op de persconferentie dat ze de aanvraag tot toetreding vanwege Oekraïne voorbarig achtten, maar dat ze elke toenadering tussen Oekraïne en de Europese Unie toejuichten.
Wie dat verklaarde denkt dat hij op zijn standpunt is gebleven, maar Oekraïne beschouwde dit antwoord als een oranje licht. Elke week hoopt Oekraïne een stap dichter bij de toetreding te komen. Vandaag zegt men nog dat dit nooit zal gebeuren, maar over enkele tijd zal men vinden dat de toetreding niet meer dan logisch is, net zoals dit voor Turkije het geval is. Hetzelfde geldt voor Moldavië. Overigens moet men toegeven dat Oekraïne en Moldavië geografisch gezien dichter bij Europa liggen dan Turkije.
Enkele weken later haalde de jonge Marokkaanse koning een idee van zijn vader boven. De toetreding van Marokko tot de Europese Unie zou als vanzelf voortvloeien uit de openstelling van een tunnel onder de straat van Gibraltar. Hierop werd niet ja, maar ook niet neen gezegd. Welke Fransman zou overigens durven beweren dat Marokko minder Europees is dan Turkije?
Een maand geleden werd er in het Europees Parlement een vriendengroep met 200 leden opgericht die de kandidatuur van Israël verdedigt. Laten we ons even trachten in te beelden dat het vredesproces in Israël opnieuw op gang komt en dat de Israëlische en de Palestijnse leiders de Europese Unie om hulp vragen, of misschien zelfs vragen om hun land tot de Unie te laten toetreden. De Verenigde Staten zouden dit uiteraard toejuichen en ik kan me niet inbeelden dat een Europese leider zich hiertegen zou durven verzetten met het argument dat Israël niet in Europa ligt. Zodra er in Algerije een democratische regering aan de macht komt die een verzoek formuleert om toe te treden tot de Unie, wie zal dat in Frankrijk dan kunnen afwijzen? Voor Rusland geldt dezelfde redenering. Dan is er nog een eigenaardig voorval, dat u misschien is ontgaan. Enkele maanden na de top van Helsinki verklaarde het eiland Dominica op een top met de Europese Unie en de Caraïbische Staten dat het graag tot de Unie zou toetreden. Dit eiland bevindt zich in Europese wateren tussen twee eilanden die onder Franse soevereiniteit staan.
Kortom, de criteria voor de toetreding moeten dringend worden vastgelegd. Onze regeringen zijn niet geneigd het voortouw te nemen om een land dat een verzoek tot toetreding doet, af te wijzen. Als we van Europa een echte federale Unie willen maken, dan moeten we ervoor zorgen dat we de controle niet verliezen. Ik ben het eens met de twee vorige sprekers dat we zelfs met het huidige aantal leden niet in staat zijn beslissingen te nemen. We zijn er in Nice spijtig genoeg niet in geslaagd de instellingen te creëren die het functioneren van een Unie met zevenentwintig leden mogelijk moet maken. Een Unie met meer leden is totaal onredelijk. Iemand heeft daarstraks gezegd dat hoe groter de Unie is, hoe meer macht hij zal hebben. Daar ben ik het niet mee eens. Vandaag zijn wij als Europese Unie op internationaal niveau een toonbeeld van onmacht. Kan men een enkel voorbeeld aanhalen van een internationale crisis waar de zogezegde macht van Europa de loop van de gebeurtenissen heeft beïnvloed? Zelfs in onze achtertuin, de Balkan, bestond onze verdienste er louter in dat wij de Verenigde Staten, de NAVO, hebben gevraagd om in te grijpen. In het Midden-Oosten schrijven we alleen maar cheques uit en wat hebben we de jongste tien jaar in de regio van de Grote Meren gerealiseerd? Deze laatste opmerking richt ik tot onze Belgische vrienden.
We moeten zo vlug mogelijk zorgen voor een federale Europese structuur, zodat Europa een macht wordt, zowel ten opzichte van de Europese burgers als ten opzichte van de buitenwereld. Als we daar vandaag niet in slagen, hoe zullen we dan iets kunnen bereiken als de Unie nog meer leden telt?
Over de twee resterende punten van de uitbreidingsdoctrine kan ik kort gaan.
Als we aanvaarden dat een aantal landen kandidaat zijn, moeten wij ze bij de ontwikkeling van de instellingen van de nieuwe Unie betrekken. De toetredende landen moeten bij het ontwerp van het gemeenschappelijke huis worden betrokken.
Ten slotte treed ik het voorstel van verscheidene sprekers bij: voor de landen die om zuiver geografische redenen niet tot de Unie willen toetreden en voor de landen die tot Europa behoren, maar die geen deel willen uitmaken van een federale Unie, moet er een apart regime worden ontwikkeld, waarbij deze landen als bevoorrechte partners worden erkend. De Europese economische ruimte was daar een aanzet toe, maar we moeten duidelijk maken dat wij een aantal bevoorrechte partners hebben die niet tot de Unie kunnen of willen toetreden.
Ik kom nu tot mijn praktische conclusie. Ze is niet denderend, maar lijkt mij uit politiek oogpunt de enige aanvaardbare: als wij geen geografisch criterium hanteren, moeten wij het criterium gebruiken dat voor colloquia zoals vandaag geldt. In het begin van de vergadering vraagt de voorzitter wie vragen wil stellen en verklaart hij na enige tijd dat de sprekerslijst gesloten is. Ik stel voor dat wij vandaag zeggen dat de kandidatenlijst gesloten is. Dit lijkt mij de enige politiek aanvaardbare oplossing.
Op deze lijst staan Turkije, Moldavië, Oekraïne en ook de landen waarop het stabiliteitspact van de Balkan van toepassing is. Zwitserland staat niet op de lijst, maar dat ligt aan hen.

M. Alain Lamassoure. - Je voudrais d'abord remercier le Sénat belge de son invitation et dire combien je suis flatté de participer à ce débat dont j'ai apprécié la très grande qualité.
J'ai effectivement assumé quelques responsabilités dans les négociations antérieures d'élargissement ou d'adhésion puisque j'ai participé, en tant que ministre français des Affaires européennes, à la dernière négociation d'élargissement avec les pays scandinaves et l'Autriche.
En 1995, j'étais allé, au nom des Quinze, négocier à Ankara avec le premier ministre turc de l'époque, Mme Çiller, le traité d'Union douanière avec la Turquie dont j'avais indiqué à l'époque, au nom des Quinze, qu'il honorait la promesse faite à la Turquie en 1963 de la faire entrer dans le Marché commun. C'est fait, la Turquie est dans le Marché commun.
Entre-temps, nous avons bâti l'Union européenne qui est une autre chose. C'est notre débat aujourd'hui.
Il me semble que l'Union européenne manque d'une doctrine de l'élargissement.
De nombreux orateurs ont, avec beaucoup de talent, rappelé que l'élargissement avait été une sorte de mouvement historique irrésistible et spontané, qu'il n'avait pas été véritablement conçu. Chacun l'admet. Je suis de ceux qui, comme M. Brok, ont été particulièrement déçus par le Traité de Nice et considèrent que tout le travail reste à faire. Nous aurions donc intérêt, en revanche, à accompagner les progrès institutionnels nécessaires à une doctrine de l'élargissement qui, selon moi, pourrait comporter au moins cinq points.
Il conviendrait, tout d'abord, de nous remémorer, et de rappeler à tous les pays intéressés par l'adhésion à l'Union, le caractère original de la construction européenne. Comme le disait tout à l'heure M. Landaburu, entrer dans l'Union n'est pas entrer dans l'OTAN. L'Union européenne n'est pas une alliance militaire. Ce n'est pas le Conseil de l'Europe. Ce n'est pas l'OSCE. Ce n'est pas non plus une organisation régionale de l'ONU. C'est un ensemble de pays qui, depuis cinquante ans, ont engagé une aventure historique avec, comme premier objectif, de trouver un mode de relation entre eux qui les empêche définitivement - après 2.000 ans de conflits - de se faire la guerre et qui leur permet de bâtir une union politique originale, de façon à vivre ensemble harmonieusement et à se défendre - ainsi que leurs intérêts, leurs valeurs - vis-à-vis du monde extérieur. C'est, en fait, l'ambition d'inventer un nouveau mode de fédéralisme pour le XXIème siècle.
Si cette précision avait été apportée plus tôt, il est vraisemblable que certains États, aujourd'hui membres de l'Union, n'auraient pas demandé à y entrer. Il serait donc utile d'insister à nouveau sur ce point.
J'en viens au deuxième élément de cette doctrine : une déclaration de principe sur l'esprit de l'élargissement. Les propos qui suivent vont vous sembler tellement banals que vous vous demanderez certainement pourquoi je les tiens.
L'élargissement est une offre qui a été faite, dès le Traité de Rome, à tous les États démocratiques européens. Ce n'est pas un objectif. La différence est énorme. Qu'est-ce que cela signifie ? Quand, par exemple, la Norvège déclare être intéressée par l'adhésion, que nous négocions avec le gouvernement, puis signons l'accord, et que, quelques semaines plus tard, le peuple norvégien désavoue son gouvernement, nous en sommes désolés, mais c'est le problème des Norvégiens. L'Union n'en est pas affaiblie. Nous étions prêts à accueillir cet État à bras ouverts. S'il ne veut pas, c'est son affaire. Malte est un État sympathique : quand la droite est au pouvoir, il veut adhérer à l'Union, quand c'est la gauche qui dirige, il ne veut plus. Nous enregistrons ces réactions, mais, encore une fois, ce n'est pas notre problème. Quand, pour la vingt-cinquième fois, la Suisse annonce qu'elle ne veut pas adhérer, nous en prenons note et nous en comprenons même les raisons, qui ne relèvent pas de la générosité historique... C'est l'affaire des Suisses. Il en va de même pour tous les autres. Donc, quand un État met l'accent sur notre responsabilité, sur un soi-disant engagement que nous aurions pris à son égard, sur l'échec que constituerait sa non-adhésion, je dis « non ». Nous souhaitons naturellement que notre grande famille compte le plus de membres possible. Tous les États européens démocratiques y ont accès, mais notre objectif n'est pas l'hégémonie. De ce point de vue, la comparaison qui a été faite entre Platon, défenseur de l'acquis, et Aristote, plus ouvert vers l'extérieur, me laisse sceptique. Plus ouverts vers l'extérieur, oui, mais le but n'est pas, je le répète, de créer une puissance hégémonique. Nous constituons un ensemble très original - il existe peu de précédents dans l'histoire - et disposé à s'ouvrir à d'autres États, mais ce n'est pas un objectif en soi.
Troisièmement - et c'est le point le plus important de cette doctrine d'élargissement -, il faut définir les limites géographiques de l'Union.
Quand je dis cela, de très bons esprits, notamment européens, rétorquent : « N'insultons pas l'avenir. De toute manière, cela n'est pas urgent. » Je prétends, moi, que c'est fantastiquement urgent. Parce que les traités disent que la Communauté puis l'Union européenne sont ouvertes à tout État démocratique européen qui le souhaite, nous avons défini - ce sont les critères de Copenhague - ce que nous entendons par « État démocratique ». Nous n'avons pas défini, jusqu'à présent, ce qu'est un État européen.
C'est un sujet tabou. Et je félicite, monsieur le président, le Sénat belge d'être un des tout premiers - peut-être la première assemblée parlementaire des Quinze - à oser organiser un débat, en tout cas dans l'hémicycle du Sénat, sur ce sujet qui n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucun débat public, ni à la Commission européenne, ni au Conseil européen, ni même au Parlement européen. C'est tabou.
Le résultat, c'est que, si l'on veut être honnête, il faut reconnaître que tout se passe comme si avait vocation à entrer dans l'Union européenne tout État plus ou moins proche par l'histoire ou la géographie de l'Europe, qui en fait la demande.
En effet, lorsque j'ai émis de vives réserves face à la décision du Conseil européen d'Helsinki, décision prise du jour au lendemain sans aucune concertation et sans aucun débat, de considérer que la Turquie était un pays éligible, j'ai fait valoir qu'à partir du moment - et là, nous retombons sur la théorie des dominos - où l'on acceptait la Turquie, on se privait du seul critère acceptable pour l'amour-propre d'un pays à qui on dit non, à savoir le critère géographique. Si on dit oui à la Turquie, comment dirait-on non à l'Ukraine ou à la Russie ? La seule réponse que l'on a faite à cette objection est que la Russie n'est pas candidate, ce qui a contrario veut dire que le jour où elle demande à adhérer, ...
En effet, si l'on prend des critères historiques, culturels, religieux, on est cuit. Prenons l'histoire. Nous nous sommes fait la guerre pendant deux mille ans entre Européens. On ne peut donc dire que l'on va admettre, au sein de l'Union, des pays avec lesquels on a entretenu des relations amicales ou, au contraire, des pays contre lesquels on s'est tellement battu qu'il faut maintenant faire la paix. C'est absurde. Nous avons colonisé une grande partie des autres continents.
Prenons la culture. Tout à l'heure, le professeur Franck se demandait avec beaucoup de justesse jusqu'où va la culture européenne. L'Amérique latine et l'Amérique du Nord participent à la culture européenne. Cela n'a pas grand sens.
Quant à la religion, Dieu merci !, nous savons le rôle joué par la religion comme par la philosophie grecque dans notre patrimoine et notre histoire européenne. Dieu merci !, nous ne bâtissons pas un club chrétien.
La géographie était donc le seul critère qui tenait à peu près. On y a renoncé avec cette décision sur la Turquie. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est déjà passé ? Dans les jours qui ont suivi la décision d'Helsinki, se déroulait un sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine. Le président ukrainien s'est rendu à ce sommet. Il siégeait entre le président en exercice de l'Union européenne et le président de la Commission européenne. Il a expliqué tranquillement que son pays s'était donné comme objectif d'entrer dans l'Union européenne en 2007. Et il a présenté son programme.
Pas de commentaires de ses voisins de table. Les journalistes, venus à la conférence de presse, interrogent le président de l'Union et le président de la Commission et chacun, de manière très diplomatique, dit que la demande d'adhésion de l'Ukraine est prématurée mais qu'il se félicite de tout ce qui peut rapprocher l'Ukraine de l'Union européenne.
Celui qui avait dit cela est satisfait de considérer qu'il avait tenu la position mais son interlocuteur ukrainien a considéré que c'était un feu orange et chaque semaine qui passe voit l'Ukraine faire un pas de plus vers cette candidature dont on dit aujourd'hui qu'elle est inimaginable et dont on nous dira dans quelque temps, comme pour la Turquie, qu'elle est évidente. La Moldavie a fait de même, et c'est vrai que l'Ukraine et la Moldavie sont géographiquement plus en Europe que la Turquie.
Quelques semaines plus tard, le jeune roi du Maroc, réfléchissant tout haut, a renouvelé une idée qu'avait lancée feu son père, disant que la vocation du Maroc, surtout lorsqu'il y aura un tunnel sous le détroit de Gibraltar, sera naturellement d'adhérer à l'Union européenne. Personne ne lui a dit oui, certes, mais personne ne lui a dit non. Et je ne vois pas quel Français pourrait prétendre que le Maroc est moins européen que la Turquie.
Il y a un mois, au Parlement européen, un groupe s'est constitué, un groupe d'amitié comptant 200 membres, pour défendre l'idée d'une candidature d'Israël à l'Union européenne. En effet, on peut très bien imaginer un cas de figure, où redémarrerait enfin un processus de paix en Israël, où les dirigeants d'Israël et les dirigeants palestiniens se mettraient d'accord pour nous demander de les aider, de leur offrir une perspective... Pourquoi pas un jour l'adhésion ? Naturellement, les États-Unis d'Amérique encourageraient fortement l'idée et je ne vois pas quel dirigeant d'Europe oserait s'y opposer en disant qu'Israël, ce n'est pas l'Europe. Cela vaut pour l'Algérie. Le jour où il y aurait dans ce pays un gouvernement dont le caractère démocratique ne pourrait pas être contesté et qui se lancerait dans un véritable processus de paix et ferait cette même demande, qui en France dirait non ? C'est également vrai pour la Russie, bien sûr. Nous avons même eu un cas folklorique, qui vous a peut-être échappé. Quelques semaines après Helsinki, l'île de la Dominique, à l'occasion d'un sommet entre l'Union européenne et les États des Caraïbes, annonçait son intérêt pour adhérer parce qu'elle se trouve géographiquement entre deux îles des Caraïbes qui sont sous souveraineté française. Étant dans des eaux européennes, elle voudrait adhérer à l'Europe.
Tout cela pour dire qu'il y a urgence parce que, sur ces sujets, nos gouvernements ne sont pas naturellement portés au courage et que personne n'a envie de répondre négativement à une demande. Comme souvent des puissances extérieures poussent à dire oui, on a tendance à dire oui. Or, si nous voulons faire de l'Europe non une organisation régionale de l'ONU mais un véritable ensemble de type fédéral, nous devons en garder la maîtrise. Et là, je rejoins ce qu'ont dit les deux orateurs précédents. Il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, nous ne savons pas bien diriger l'Union à quinze. Nous avons lamentablement échoué à Nice pour nous donner les institutions qui nous permettront de faire fonctionner l'Union à vingt-sept. Envisager une union plus vaste est évidemment tout à fait déraisonnable. On nous a dit tout à l'heure à propos du choix entre l'espace et la puissance que plus on sera grand, plus on sera puissant. Non ! Je constate qu'aujourd'hui nous sommes une formidable impuissance, nous, Européens, Union européenne, sur la scène internationale. Y a-t-il une seule crise internationale où la soi-disant puissance européenne a pu peser de manière à infléchir le cours des événements ? Dans les Balkans, qui étaient notre arrière-cour, nous n'avons été efficaces qu'en allant supplier les États-Unis, l'Alliance atlantique, d'intervenir. Au Moyen-Orient, nous sommes efficaces pour faire des chèques, et rien d'autre. En Afrique - je parle ici à nos amis belges - de quelle efficacité avons-nous su faire preuve dans la région des Grands Lacs, depuis une dizaine d'années ?
En fait, l'urgence c'est d'achever la construction d'une Europe fédérale, d'en faire une puissance, à l'intérieur, vis-à-vis des citoyens européens et à l'extérieur, vis-à-vis des autres. Pour l'instant, à quinze, nous n'y arrivons pas. Nous ne sommes pas sûrs d'y arriver à vingt-sept, à plus forte raison si on est plus nombreux.
Je serai plus bref sur les deux autres points qui doivent faire partie de cette doctrine de l'élargissement.
Les pays candidats doivent également être architectes de la nouvelle Union. À partir du moment où nous admettons qu'il y a un certain nombre de pays candidats, nous devons concevoir avec eux les institutions de la nouvelle Union. Les nouveaux locataires doivent être associés à la mise au point de l'architecture de la maison commune.
Enfin, et je rejoins une proposition formulée par plusieurs orateurs : pour les pays n'ayant pas vocation à entrer dans l'Europe pour des raisons essentiellement géographiques, ou pour les pays qui pourraient entrer, voire qui y sont déjà mais qui renoncent à aller jusqu'au bout de la construction européenne, jusqu'à l'Europe puissance, jusqu'à l'Europe fédérale, il faut concevoir un régime intermédiaire qui n'existe pas véritablement à l'heure actuelle, que l'on avait commencé d'esquisser avec « l'espace économique européen », mais qui devrait être précisé de manière à montrer que nous avons un certain nombre de partenaires privilégiés qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire partie de la famille, mais à qui nous reconnaissons un rôle de partenaire privilégié.
J'en viens à ma conclusion pratique, mais non glorieuse, qui me paraît politiquement la seule acceptable : à défaut de nous en tenir à un critère géographique, il faut s'en tenir au critère que l'on applique aux colloques tels que celui-ci. En début de séance, le président demande quelles sont les personnes qui veulent s'inscrire pour poser des questions et, après un certain temps, il annonce que la liste des orateurs est close. Je propose que l'on dise aujourd'hui que la liste des candidats est close.
Cette liste comporte la Turquie, la Moldova et l'Ukraine, et on peut considérer qu'elle comporte implicitement les pays concernés par le Pacte de stabilité dans les Balkans. Elle ne comporte pas les Suisses. C'est leur affaire !

De voorzitter. - Mijnheer Lamassoure, ik dank u voor uw uitstekende uiteenzetting. U windt er geen doekjes om.
In tegenstelling tot wat ik daarstraks zei, wenst de heer Brok nog even het woord te nemen.

M. le président. - Je vous remercie, monsieur Lamassoure. Vous avez brillamment mis les pieds dans le plat, ce qui est parfois fort intéressant dans des débats comme celui-ci. Je vous remercie beaucoup de votre excellent exposé.
Contrairement à ce que j'avais annoncé, M. Brok reste encore parmi nous quelques instants et souhaite dire quelques mots.

De heer Elmar Brok (in het Engels). - Na de uiteenzetting van Alain Lamassoure kan ik kort zijn. In het verleden bestond er een eenvoudig en duidelijk antwoord op de vraag wie lid kan zijn van de Europese Unie, namelijk elk democratisch Europees land dat bereid is de communautaire verworvenheden over te nemen.
Sedert de Helsinki-beslissing en de toekenning van het statuut van kandidaattoetreder aan Turkije, wordt er in de Europese Unie een nieuw debat gevoerd om te bepalen hoe ver er kan worden gegaan en waar de grenzen liggen.
Daarvoor moeten we eerst een antwoord vinden op de belangrijkste vraag wat wij met de Europese Unie voor ogen hebben. Als wij echt willen dat de Unie uitgroeit tot een politieke entiteit moeten wij eerst de keuze maken tussen een vrijehandelszone, een douane-unie of een ander statuut. De Europese Unie heeft deze knoop nog niet helemaal doorgehakt. Onze vrienden in Groot-Brittannië zijn voorstanders van een uitbreiding zonder enige verdieping omdat ze in het uitbreidingsproces een mogelijkheid zien om het klassieke politieke beleid van de Unie te verzwakken. Dat is een duidelijke politieke strategie in de Unie. Daarvoor moeten wij duidelijk weten wat we willen en het post-Nice-proces is in dat opzicht een erg nuttig instrument.
Ik heb de idee opgegeven dat deze Europese Unie uiteindelijk een politieke entiteit zal worden. Of misschien is ze dat al, met de instellingen die een federale staat heeft, misschien niet met identieke bevoegdheden, maar wel in die richting. We hebben een Europese Unie met een eigen gemeenschappelijke rechtsorde zoals alleen een staat die kan hebben. De instellingen kunnen dus zelf gerechtelijke beslissingen nemen die directe gevolgen hebben voor de burgers en het Europese Hof kan hierop toezicht houden. Wij hebben een gemeenschappelijke markt, een eenheidsmunt. Het is mogelijk een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid te voeren. Er ontbreekt dus niet zoveel om over een echte staat te spreken. De Unie heeft alleen geen "Kompetenzkompetenz" zoals een Duits tribunaal het omschreef. Met andere woorden kan de Unie zichzelf geen bevoegdheden toekennen. Die worden haar door de leden gegeven. Voor het overige werkt de Unie zoals een federale staat.
Wanneer we in die richting verder willen evolueren, moeten we voor ogen houden dat de mogelijkheid die de instellingen hebben om met zoveel landen al dan niet samen te werken de grens vormt voor een verdere uitbreiding van de Unie of niet. Er zijn immers grenzen die in acht moeten worden genomen.
De geschiedenis leert ons dat politieke mogendheden op het hoogtepunt van hun geografische omvang al op weg waren naar het verval. Onze strategie is ons belangrijkste probleem. We moeten goed weten tot waar de kleine leden op het institutionele vlak kunnen gaan bij een uitbreiding. Zijn de Europese instellingen sterk genoeg? Welke financiële mogelijkheden heeft de Unie? Wat kunnen we doen om een zekere politieke coherentie te behouden, vooral inzake defensie?
De huidige toestand van de Europese Unie zal aanleiding geven tot nieuwe discussies met betrekking tot de gemeenschappelijke rechtsorde, de eenheidsmunt en de eengemaakte markt. De belangen die we nastreven zijn gemeenschappelijk. De toestand van een van de leden heeft dus gevolgen voor de hele Unie. We moeten ons dan ook afvragen of het nog aanvaardbaar is dat de veiligheid niet in alle streken van de Unie op dezelfde wijze wordt gewaarborgd. Is het normaal dat West-Europese landen of landen die lid zijn van de NAVO zich in een veiliger positie bevinden dan de Baltische staten? Dit is een principiële vraag. Anderzijds vormt de algemene veiligheidsvereiste een belemmering voor de verdere uitbreiding.
Wij moeten het probleem ook vanuit geografisch oogpunt bekijken. We zullen uiteindelijk moeten beslissen wie onze buren worden. Kazachstan, Irak en Iran? Is de Europese Unie als politieke entiteit in staat de grenzen met deze landen te verdedigen?
Ik ben het eens met de heer Lamassoure dat het mogelijk is betrekkingen met de Europese Unie te onderhouden zonder effectief lid te zijn van de Unie. Er zijn landen die op dit ogenblik beter geen lid worden, of die het niet kunnen of willen worden. Nochtans kan het belangrijk zijn nauwe betrekkingen met deze landen te onderhouden om economische of veiligheidsredenen. Het kan ook om andere redenen interessant zijn deze landen te vriend te houden. Het is een goede zaak bevriend te blijven met de buur van een potentiële vijand. Zo eenvoudig is dat.
We moeten uiteindelijk tot een gemeenschappelijke economische unie komen, zoals Jacques Delors in het verleden heeft gezegd. Het economisch aspect is slechts een voorbeeld. We zouden kunnen streven naar een politieke entiteit, die een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid voert en die samenwerkt om de internationale misdaad te bestrijden. Het gaat dus om meer dan om louter economische samenwerking. Waarom zou een land als Oekraïne geen lid kunnen worden? Wellicht is dit niet mogelijk, maar het is een feit dat Oekraïne voor Europa momenteel van onschatbaar belang is. We moeten er dan ook voor zorgen dat Oekraïne zijn onafhankelijkheid kan bewaren en dat het een democratisch beleid kan ontwikkelen. Als Turkije lid mag worden, welk argument hebben wij dan nog om Oekraïne te weigeren? En als Oekraïne lid wordt, waarom kan Georgië het dan niet worden? We moeten een soort van tussenstadium overwegen. De criteria van Kopenhagen zijn de voorwaarden tot toetreding tot de Unie. De politieke criteria van Kopenhagen zijn echter ook de criteria voor het begin van de onderhandelingen voor toetreding.
Ik hoorde het betoog vandaag opnieuw en ik ben al lang bevriend met Turkije, maar ik verwacht op dit ogenblik niet dat de Turkse grondwet zal worden gewijzigd zodat de militairen geen invloed meer zullen hebben. We hebben het dan nog niet over het probleem van de Koerden of de kwestie van de mensenrechten, maar enkel over dit ene cruciale punt. Zolang de militairen een vinger in de pap hebben, kunnen er geen toetredingsonderhandelingen beginnen. Na elke halfjaarlijkse top vraagt Turkije wanneer de toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen en het statuut van kandidaat-lidstaat zal alleen nog meer frustratie opleveren dan er voorheen al was. Turkije is evenwel een land dat voor ons belangrijk is. Wij hebben er belang bij om goede betrekkingen met dat land te onderhouden.
Daarom denk ik dat een tussenoplossing wenselijk is. Lidmaatschap is dan niet langer de enige optie. Ook sommige landen uit de zuidwestelijke Balkan zullen om verschillende redenen in de volgende tien jaar geen lid worden van de EU. Wie dat niet kan, kan deel uitmaken van die nieuwe entiteit die een nauwe band heeft met de EU. Dit is helemaal geen minderwaardige optie, er zijn historische precedenten, want Finland, Zweden en Oostenrijk zijn ook via de Europese Economische Ruimte tot het volledige lidmaatschap gekomen. Het is dus geen discriminatie maar een kans om een nauwere relatie met de EU op te bouwen.
De culturele verschillen zijn volgens mij geen redenen om het lidmaatschap te weigeren. Dat wordt vaak als een argument aangehaald, bijvoorbeeld in het geval van Turkije. Als een land aan de criteria van Kopenhagen beantwoordt, zijn er geen culturele verschillen meer. Daarom zal een land dat nu lidmaatschap overweegt, misschien tot een ander besluit komen als het inziet wat die criteria behelzen en zelf kunnen oordelen of culturele verschillen al dan niet een probleem vormen.

M. Elmar Brok (en anglais). - Après l'exposé d'Alain Lamassoure, je puis être bref. Autrefois, il y avait une réponse simple et claire à la question de savoir qui pouvait devenir membre de l'Union européenne, à savoir tout pays démocratique européen prêt à accepter l'acquis communautaire.
Depuis la décision d'Helsinki et l'attribution à la Turquie du statut de pays candidat, un nouveau débat s'est fait jour au sein de l'Union européenne : jusqu'où peut-on aller et où se situent les frontières ?
Nous devons en premier lieu répondre à la question la plus importante, à savoir quelle est Union européenne que nous voulons. Si nous voulons qu'elle devienne une entité politique, nous devons d'abord faire le choix entre une zone de libre-échange, une union douanière ou un autre statut. Nous n'avons pas encore entièrement tranché cette question. Nos amis britanniques sont favorables à un élargissement sans aucun approfondissement, car ils voient dans le processus d'élargissement une possibilité d'affaiblir la politique classique de l'Union. C'est une stratégie politique claire dans l'Union. C'est pourquoi nous devons savoir clairement ce que nous voulons et le processus de l'après-Nice sera un instrument très utile dans ce sens.
J'ai dû abandonner l'idée que cette Union européenne deviendra finalement une entité politique. Mais peut-être est-ce déjà le cas, car elle dispose des mêmes institutions qu'un État fédéral. Peut-être ses compétences ne seront-elles pas identiques, mais elles vont dans le même sens. Nous avons une Union européenne qui possède son propre ordre juridique, comme seul un État peut l'avoir. Les institutions peuvent donc prendre des décisions judiciaires qui ont des conséquences directes pour les citoyens et la Cour européenne peut exercer un contrôle sur ce plan. Nous avons un marché commun, une monnaie unique. Il est possible de mener une politique de sécurité et de défense commune. Il ne manque donc pas grand-chose pour parler d'un véritable État. Toutefois, l'Union n'a pas de « Kompetenzkompetenz », comme l'a dit un tribunal allemand. En d'autres mots, l'Union ne peut pas se doter elle-même de compétences. Celles-ci lui sont attribuées par les membres. Pour le surplus, l'Union travaille comme un État fédéral.
Si nous voulons aller plus loin dans cette voie, nous ne devons perdre de vue que la possibilité pour les institutions de travailler avec autant de pays constitue une limite à l'élargissement ultérieur de l'Union. Il y a toujours des limites qui doivent être prises en compte.
L'histoire nous apprend que les puissances politiques qui se trouvaient à l'apogée de leur extension géographique étaient déjà sur la voie du déclin. Notre stratégie est notre problème le plus important. Nous devons bien savoir jusqu'où les petits pays peuvent aller sur le plan institutionnel lors d'un élargissement. Les institutions européennes sont-elles assez fortes ? Quelles sont les possibilités financières de l'Union ? Que pouvons-nous faire pour conserver une certaine cohérence politique, surtout en matière de défense ?
La situation actuelle de l'Union européenne donnera lieu à de nouvelles discussions au sujet de l'ordre juridique commun ainsi que de la monnaie et du marché uniques. Les intérêts que nous poursuivons sont communs. La situation de l'un des membres a donc des conséquences pour toute l'Union. Nous devons nous demander s'il est encore acceptable que la sécurité ne soit pas garantie de la même manière dans toutes les régions de l'Union. Est-il normal que les pays d'Europe occidentale ou ceux membres de l'OTAN bénéficient d'une meilleure sécurité que les États baltes ? C'est une question de principe. Par ailleurs, l'exigence générale de sécurité constitue une entrave à la poursuite de l'élargissement ultérieur.
Nous devons également examiner le problème du point de vue géographique. Nous devrons finalement décider quels seront nos voisins. Le Kazakhstan, l'Irak et l'Iran ? En tant qu'entité politique, l'Union européenne est-elle en état de défendre les frontières avec ces pays ?
Tout comme M. Lamassoure, j'estime qu'il est possible d'entretenir des relations avec l'Union européenne sans en être effectivement membre. Pour le moment, il y a des pays qui préfèrent ne pas devenir membres, ou qui ne peuvent ou ne veulent pas le devenir. Il est cependant important d'entretenir des relations étroites avec ces pays pour des raisons économiques ou de sécurité. Il peut également être profitable de garder des liens d'amitié avec ces pays pour d'autres raisons. Il est intéressant d'être l'allié du voisin d'un ennemi potentiel. C'est aussi simple que cela.
Nous devrons finalement aboutir à une union économique commune, comme l'a dit autrefois Jacques Delors. L'aspect économique n'est qu'un exemple. Nous devrions essayer de constituer une entité politique qui mène une politique de sécurité commune et collabore dans la lutte contre la criminalité internationale. C'est donc plus qu'une simple coopération économique. Pourquoi un pays comme l'Ukraine ne pourrait-il pas devenir membre ? Ce n'est peut être pas possible, mais il est un fait que l'Ukraine revêt à l'heure actuelle une importance inestimable pour l'Europe. Nous devons dès lors veiller à ce que l'Ukraine puisse conserver son indépendance et développer une politique démocratique. Si la Turquie peut devenir membre, quel argument avons-nous encore pour refuser l'Ukraine ? Et si l'Ukraine devient membre, pourquoi la Géorgie ne peut-elle pas le devenir ? Nous devons envisager une sorte de stade intermédiaire. Les critères de Copenhague sont les conditions d'adhésion à l'Union. Toutefois, les critères politiques de Copenhague sont également ceux auxquels il faut répondre pour l'ouverture des négociations d'adhésion.
J'ai à nouveau entendu l'argumentation et je suis un vieil ami de la Turquie, mais je ne m'attends pas à ce que la constitution turque soit modifiée de façon à supprimer toute influence des militaires. Ne parlons pas du problème des Kurdes ou de la question des droits de l'homme, mais seulement de ce point crucial. Tant que les militaires auront leur mot à dire, aucune négociation d'adhésion ne pourra commencer. Tous les six mois, après chaque sommet, la Turquie demande quand les négociations d'adhésion pourront commencer et le statut de pays candidat causera encore plus de frustrations qu'auparavant. La Turquie est totefois un pays important pour nous et nous avons intérêt à entretenir de bonnes relations avec lui.
C'est pourquoi je pense qu'une solution intermédiaire est souhaitable. L'adhésion n'est pas la seule option. Pour différentes raisons, certains pays du sud-ouest des Balkans ne pourront pas devenir membres de l'Union européenne dans les dix prochaines années. Ceux qui ne peuvent pas adhérer pourront faire partie de cette nouvelle entité, qui aura un lien étroit avec l'UE. Ce n'est absolument pas un second choix, faute de mieux. Il y a des précédents historiques puisque la Finlande, la Suède et l'Autriche sont devenues membres à part entière par le biais de l'espace économique européen. Ce n'est donc pas une discrimination, mais une chance d'établir des relations plus étroites avec l'UE.
Les différences culturelles ne sont pas pour moi des raisons de refuser l'adhésion. Cet argument est souvent avancé, par exemple dans le cas de la Turquie. Si un pays répond aux critères de Copenhague, il n'y a plus de différences culturelles. C'est pourquoi un pays qui envisage de devenir membre arrivera peut-être à une autre conclusion quand il se rendra compte de ce qu'impliquent ces critères et il pourra juger lui-même si les différences culturelles constituent ou non un problème.

De voorzitter. - Mijnheer Brok, ik dank u voor uw interessante bijdrage.
De laatste spreker is de heer Jonckheer. Hij was senator toen ik Europees parlementslid was. Toen ik senator ben geworden, werd hij Europees parlementslid. Wij kruisen elkaar telkens weer. Ik ben blij hem vandaag in dit halfrond te ontmoeten. Hij is gewoon hoogleraaraan de UCL en voorzitter van het Europees Sociaal Observatorium. Ik geef hem graag het woord.

M. le président. - Je vous remercie, Monsieur Brok, pour votre intéressante contribution.
Le dernier orateur est M. Pierre Jonckheer. Il était sénateur quand j'étais député européen. Lorsque je suis devenu sénateur, il est devenu député européen. On se croise chaque fois. Je suis heureux de le voir aujourd'hui dans le même hémicycle que moi. Il est maître de conférences à l'Université catholique de Louvain et président de l'Observatoire social européen. Je lui laisse volontiers la parole.

De heer Pierre Jonckheer. - Het is niet eenvoudig om het woord te voeren na mijn collega's Brok en Lamassoure. Ik zal trachten op een korte, maar klare wijze een aantal opmerkingen te maken ter aanvulling van dit zeer interessante debat.
Eerst en vooral wil ik benadrukken dat het verder verloop van het uitbreidingsproces, zeker als gedacht wordt aan scenario's in verschillende stappen, afhangt van het succes van de eerste uitbreiding. Vandaag werd er onvoldoende op gewezen dat de eerste uitbreidingsgolf kost wat kost moet lukken, want anders dreigt het proces volledig vast te lopen. In het Europees Parlement en elders wordt geopperd dat het proces na een eerste golf in 2004-2005 zal stoppen. De uiteindelijke grenzen van de Unie hangen dus af van het welslagen van de eerste uitbreiding. Er zijn minstens twee voorwaarden voor dit welslagen. Een ervan is de institutionele voorwaarde waarover vandaag reeds voldoende is gezegd. Voor de verklaring van Laken moeten er naast de vier genoemde punten nog andere op de agenda worden geplaatst. Deze test is nog geen waarborg voor resultaat, maar het debat moet toch minstens worden geopend. Ik hoop dat een meerderheid in het Europees Parlement voldoende wijs is om te wachten op de conclusies van de agenda van Laken vooraleer een definitief oordeel uit te spreken over het Verdrag van Nice en het post-Nice-proces. De uitkomst is onzeker. Toch denk ik dat dit een coherente benadering is vanuit het standpunt dat Nice niet voldoet aan deze wat vage voorwaarde: "de uitdieping moet voorafgaan aan de uitbreiding, wil de uitbreiding lukken". De neiging bestaat om de uitdieping en de uitbreiding tegenover elkaar te stellen. Allen die gepleit hebben voor meer uitdieping, voor meer democratische en doeltreffender instellingen, wilden de uitbreiding doen lukken en ze niet uitstellen.
Het tweede punt belangt de vijftien lidstaten aan en niet alleen de kandidaat-leden. Er werd meermaals op gezinspeeld, toen werd gezegd dat de budgettaire verplichtingen moeten beantwoorden aan de behoeften. Ik ben vertrouwd met de scenario's van de Europese Commissie en ik denk dat de gevolgen van een geslaagde uitbreiding bewust worden onderschat. De woorden "budgettaire kost" gebruik ik liever niet.
Veertien dagen geleden heeft commissaris Schreyer in Londen een scenario voorgesteld dat bewijst dat de uitbreiding tegen 2006 volledig kan worden gefinancierd, zelfs in een scenario met tien landen.
Ik geef enkele voorbeelden. Onlangs vond in het Europees Parlement onder het voorzitterschap van onze gewezen collega Maystadt een colloquium plaats over de investeringsbehoeften inzake verkeersinfrastructuur voor het geheel van de Europese Unie. Op dit ogenblik staat dit buiten elk begrotingsraming.
De Europese Commissie heeft een aantal simulaties uitgevoerd om het communautair acquis te verzoenen met het duurste gedeelte van het milieuhoofdstuk. Ook dit staat buiten elke begrotingsraming.
Ik werd nog door een ander voorbeeld getroffen: amper tien dagen geleden was ik in de universiteit van Boedapest waar verschillende studenten van een jaar of twintig mij vragen stelden over de vrijheid van verkeer, over de mogelijkheid om bij ons te studeren of hier kort te verblijven. Voor dat alles is geld nodig, maar de bestaande communautaire programma's volstaan niet.
Men moet dus een aantal initiatieven kunnen nemen om bijkomende waarborgen te hebben dat de uitbreiding ten goede komt aan de bevolking zowel de kandidaat-landen als van de lidstaten. Ik denk dat de menselijke kost wordt onderschat, evenals de verergering van de sociale ongelijkheid in die landen en bijgevolg ook het op de helling plaatsen van de sociale cohesie die nochtans één van de doelstellingen uitmaakt van het Verdrag van Rome.
Mijn tweede opmerking: vóór ik naar de merkwaardige uiteenzetting van de heer Lamassoure over de uitbreiding had geluisterd, luidde de titel van mijn tweede hoofdstuk "Het is nuttig noch nodig om de uiteindelijke grenzen van de Europese Unie te bepalen". Ik geef toe dat ik niet alleen werd verleid door zijn welsprekendheid, zijn rationaliteit en de vijf punten die hij heeft aangehaald. Maar door te verklaren dat de kandidatenlijst is afgesloten en toch nog het aantal kandidaten te noemen dat in aanmerking komen voor een volgende gespreksronde, zwakte hij enigszins de idee af als zou de Europese Unie geografisch moeten worden gedefinieerd.
We zouden eens samen moeten nadenken over de idee van de heer Prevelakis als zouden we ons tegen wil en dank in een ander scenario bevinden, namelijk dat van de verschillende cirkels. Deze idee werd ook verdedigd door de heer Karl Lamers in de Bundestag en door Jacques Delors. Beiden menen dat Europa steeds werd opgebouwd vanuit projecten en nooit op een territoriale basis of op basis van een vooraf uitgetekende eenmaking van volkeren: het gaat dus om een open systeem dat in strijd is met de idee van grenzen.
Persoonlijk denk ik dat deze benadering ook in een sterk veranderende geopolitieke context haar waarde behoudt, op voorwaarde dat zowel binnen de vijftien lidstaten als daarbuiten het politieke vermogen aanwezig is om de doelstellingen van de Unieverdragen te respecteren en te verstevigen.
Ik was een beetje verwonderd toen ambassadeur Kulakowski zei: "Wij willen niet toetreden tot een Europese Unie die beperkt blijft tot een Europese vrijhandelszone." Dat verheugt mij. Er kan dus een kern zijn van landen die de supranationaliteit en de hereniging van de drie pijlers van Maastricht aanvaarden.
In plaats van een geografische beperking voor te stellen, zou het misschien verstandiger om niet alleen op politiek vlak maar ook - en Jacques Delors gaat zo ver - op institutioneel vlak een kern te hebben binnen een ruimer Europees geheel. Die kern bestaat al voor de euro. Hij zou kunnen bestaan ook voor het defensiebeleid en zelfs voor de versteviging van het begrotingsbeleid in de Unie.
In dat scenario van gedifferentieerde toetredingen zou ook de kwestie van de grenzen anders kunnen worden bekeken. Ofwel zit men in de Unie, ofwel is men er buiten. De Unie wordt uitgebouwd als een geheel bestaande uit verschillende cirkels zodat er een gradatie mogelijk wordt. Dat lijkt mij een interessant scenario. Zoals al meermaals is gezegd, zijn de bestaande toetredingspartnerschappen en associatieovereenkomsten aan herziening toe. Ik ben bijvoorbeeld zeer getroffen door de evaluatie die thans wordt gemaakt van de euro-mediterrane akkoorden. Het is duidelijk dat de doelstelling om tegen 2010 vrijhandelszones op te richten niet zal worden bereikt. Analyses geven vandaag aan dat de oprichting ervan misschien niet helemaal wenselijk is voor de economische ontwikkeling van beide zones. Wij moeten dus grondig nadenken - zowel vanuit politiek als vanuit intellectueel oogpunt - over de aard van de partnerschappen die wij aanbieden. Het concept van de cirkels en van de herziene, beter uitgebouwde, beter doordachte en beter afgesloten partnerschappen kan een antwoord zijn op de vraag over de grenzen van de Europese Unie.
Verscheidene sprekers hebben erop gewezen dat de publieke opinie niet echt warmloopt voor de uitbreiding en dat niemand echt goed begrijpt wat die uitbreiding inhoudt. Ik zou de kandidaat-landen willen geruststellen. De uitbreiding is niet echt een probleem. Het echte probleem is het vermogen van de Europese Unie om regelend op te treden in een gemondialiseerde economie. Met enige angst vraagt men zich af wat er van de Unie kan geworden. En uiteindelijk vindt men dat men toch beter af is met zes dan met tien of met vijftien. Men moet ermee ophouden om, zoals in deze assemblee al te veel is gebeurd, de Unie voor te stellen als een voortdurende bron van verplichtingen, terwijl het eerst en vooral een plaats is waar verschillende keuzes mogelijk zijn. Eens de keuze gemaakt, zijn er een aantal verplichtingen. Tijdens een colloquium dat enkele weken in Berlijn werd georganiseerd door de Bertelsmann-stichting, heb ik kunnen vaststellen dat er inderdaad verschillende scenario's bestaan die gaan van een min of meer versterkte vrijhandelszone tot de kern van een federaal Europa. Elk van de vijftien regeringsleiders geven de voorkeur aan een scenario boven de andere. Laten we dus geen struisvogelpolitiek bedrijven en doen alsof er eensgezindheid is. Om de discussie over de rol van Europa opnieuw los te trekken, wordt gezegd dat wij ons bevinden in een fase waarin de projecten met elkaar worden geconfronteerd. Dat interesseert zowel de Vijftien als de Zevenentwintig. We zouden er goed aan doen onze regeringen en onze bevolking en ook die van de kandidaat-landen ten volle te betrekken bij de toekomstige discussies.

M. Pierre Jonckheer. - C'est une tâche quelque peu rude d'intervenir après mes collègues Brok et Lamassoure. Je vais donc tenter, dans un style lapidaire mais clair, de vous faire part de quelques observations pour compléter ce débat que j'ai trouvé extrêmement intéressant.
Le premier point sur lequel je voudrais insister est le fait que le succès du premier élargissement, surtout si l'on suppose des scénarios en plusieurs vagues, conditionne la suite du processus. On n'a pas suffisamment évoqué aujourd'hui l'idée qu'il est absolument impératif de réussir cette première vague d'élargissement sous peine de voir le processus s'enliser complètement. J'entends au Parlement européen ou ailleurs une série de réflexions considérant qu'après une première vague intervenant en 2004-2005, le processus s'arrêtera là. Le succès de ce premier élargissement conditionne donc les frontières ultimes de l'Union. Il y a au moins deux conditions à ce succès, dont des conditions institutionnelles dont on a suffisamment parlé aujourd'hui. Il faudrait en outre que pour cette déclaration de Laeken, figurent à l'agenda d'autres points que les quatre points actuellement mentionnés. C'est un test qui ne garantit pas encore un résultat, mais il faut au moins ouvrir le débat. J'espère qu'une majorité au Parlement européen aura la sagesse d'attendre de connaître les conclusions de l'agenda de Laeken pour exprimer son avis final sur le Traité de Nice et l'après-Nice. Ce n'est pas gagné d'avance, loin de là. Je pense toutefois qu'il s'agit d'une attitude cohérente si l'on estime que Nice ne remplit pas cette condition un peu vague : « L'approfondissement doit précéder l'élargissement pour réussir l'élargissement ». On a également eu tendance à opposer approfondissement et élargissement. Tous ceux qui ont plaidé pour plus d'approfondissement, pour des institutions plus démocratiques et plus efficaces, voulaient réussir l'élargissement et non le retarder.
Le second point interpelle les Quinze et pas uniquement les pays candidats. On y a fait allusion plusieurs fois en parlant de l'obligation budgétaire en fonction des besoins. Connaissant les scénarios de la Commission européenne, je pense qu'il y a une sous-estimation politique volontaire de l'implication d'un élargissement réussi - je préfère éviter le terme de « coût budgétaire ».
Il y a quinze jours, la commissaire Schreyer a présenté à Londres un scénario qui prouve que l'on peut financer entièrement l'élargissement d'ici à 2006, même dans un scénario à dix pays.
Voici quelques exemples : un colloque a eu lieu récemment au Parlement européen, sous la présidence de notre ancien collègue M. Maystadt, sur les besoins d'investissements en matière d'infrastructures de transport pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est pour l'instant hors épure budgétaire.
La commission européenne a procédé à des simulations pour rencontrer l'acquis communautaire en matière d'environnement dans sa partie la plus coûteuse. C'est également hors épure budgétaire.
Autre exemple qui m'a touché : je me trouvais, voici dix jours à peine, à l'université de Budapest où plusieurs étudiants d'une vingtaine d'années m'ont interrogé sur la liberté de circulation, les possibilités de faire des études ou de courts séjours dans nos pays. Tout cela nécessite des financements mais les programmes communautaires existants sont insuffisants.
Il faut donc pouvoir prendre une série d'initiatives pour offrir des garanties supplémentaires afin que l'élargissement bénéficie tant aux populations des pays candidats qu'aux nôtres. Je pense que l'on sous-estime le coût humain, l'aggravation terrible des inégalités sociales dans ces pays et, par conséquent, la mise en question de l'objectif de cohésion sociale qui constitue pourtant l'un des objectifs du Traité de Rome.
Deuxième observation : avant d'écouter le remarquable exposé de M. Lamassoure concernant l'élargissement, le titre de ma seconde partie était « Il n'est ni utile ni nécessaire de définir les frontières finales de l'Union européenne ». J'avoue avoir été séduit non seulement par son éloquence, sa rationalité et les cinq points qu'il a énoncés, mais le fait, me semble-t-il, qu'il ait déclaré que la liste des candidats était close tout en énonçant le nombre de candidats déjà retenus dans le tour de parole à venir, affaiblit quelque peu l'idée selon laquelle il faut définir géographiquement l'Union européenne.
Je soumets à notre réflexion collective l'idée de M. Prevelakis selon laquelle nous sommes en fait embarqués bon gré mal gré dans un autre scénario - celui des différents cercles - défendu notamment par Karl Lamers au Bundestag mais également par Jacques Delors qui estiment que la construction européenne s'est finalement toujours définie à partir de projets et jamais sur une base territoriale ou sur une base d'union des peuples préalablement définie : il s'agit donc d'un système ouvert qui contredit l'idée de frontière.
Personnellement, j'estime que même dans un contexte géopolitique en profonde mutation, cette approche n'est pas disqualifiée, pour autant qu'elle soit accompagnée si l'on veut respecter et renforcer les objectifs des traités de l'Union par une capacité politique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des Quinze.
J'ai été relativement étonné d'entendre l'ambassadeur Kulakowski déclarer : « Nous ne voulons pas entrer dans une Union européenne qui soit simplement une Union européenne de libre-échange. » Je m'en réjouis. Un noyau de pays, évoluant au sein d'un ensemble plus vaste, peuvent donc accepter la supranationalité et la réunification des trois piliers de Maastricht.
Je me demande si, au lieu de proposer une limitation géographique, il ne serait pas plus judicieux d'activer, à la fois sur un plan politique mais aussi - Jacques Delors va jusque-là - institutionnel, un noyau à l'intérieur d'un ensemble européen plus vaste. Ce noyau existe déjà pour l'euro. Il existerait éventuellement pour la politique de défense, voire pour un renforcement de politiques budgétaires à l'intérieur de l'Union.
Ce scénario d'adhésions différenciées permet aussi d'aborder différemment la question des frontières. Soit on est dans l'Union, soit dehors. Celle-ci, si elle devient un ensemble articulé en plusieurs cercles, autorise une gradation, ce qui me paraît être un scénario intéressant. Comme cela a été dit à plusieurs reprises ici, il convient de revoir les partenariats d'adhésion et les différents accords d'association existants. Je suis très frappé, par exemple, par l'évaluation actuelle des accords euro-méditerranéens. Il est clair que l'objectif visant à créer des zones de libre-échange d'ici 2010 ne sera pas atteint. Aujourd'hui, une série d'analyses indiquent que cette création n'est peut-être pas totalement souhaitable pour le développement économique des deux zones. Nous devons donc mener une réflexion intensive, tant politique qu'intellectuelle, sur la nature des partenariats que nous offrons. La conception des cercles et les partenariats revus, mieux construits, mieux pensés et mieux négociés permettront aussi de répondre à la question des frontières de l'UE.
Dans plusieurs interventions, on a évoqué le peu d'enthousiasme des opinions publiques et le fait que personne ne comprend très bien ce qu'est l'élargissement. Je voudrais rassurer les pays candidats. À mon sens, l'élargissement ne pose pas vraiment problème. Le véritable problème est celui de la capacité de l'UE à réguler l'économie mondialisée. Au fond, on s'interroge avec une certaine anxiété sur ce que pourrait devenir l'Union. Finalement, on se dit qu'on est quand même mieux à six qu'à dix ou à quinze. Il faut donc arrêter, comme on l'a fait trop souvent au sein de cette assemblée, de présenter l'UE comme une source permanente de contraintes alors qu'elle est d'abord un lieu où différents choix sont possibles. Une fois ces choix effectués, un certain nombre de contraintes en découlent. Comme j'ai pu le constater lors d'un colloque organisé à Berlin par la fondation Bertelsmann voici quelques semaines, il existe effectivement différents scénarios qui vont de la zone de libre-échange, plus ou moins renforcée, à un noyau d'Europe fédérale. Chacun des chefs de gouvernement des Quinze privilégient un scénario plutôt que l'autre. Ne faisons donc pas l'autruche en faisant semblant que tout le monde est d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord ! Une manière de relancer le débat sur le rôle de l'Europe consiste à dire que nous nous trouvons dans une phase de confrontation de projets. Celle-ci intéresse autant les Quinze que les Vingt-sept. Lors des discussions futures, il sera de notre intérêt commun d'associer pleinement, selon des modalités à définir, les gouvernements et les populations, et si possible aussi ceux et celles des pays candidats.

De voorzitter. - Ik dank de heer Jonkheer voor zijn bijdrage en zijn opmerkingen betreffende het toetredingspartnerschap en de concentrische cirkels.
Als de voorzitter van de Senaat mij vijftien minuten gunt voor het organiseren van een debat, dan beloof ik hem dit in de hand te houden, niet zoals Aristoteles, maar wel als Plato, zonder de tijd te overschrijden. (Gelach)
We hoorden uiteenlopende meningen. Die vaststelling zou vragen moeten losweken.

M. le président. - Je remercie M. Jonckheer de sa contribution et de ses remarques concernant le partenariat d'adhésion et les cercles concentriques.
Si le président du Sénat me donne quinze minutes pour organiser un débat, je lui promets de les gérer, non de manière aristotélicienne mais platonicienne, en n'élargissant pas ce temps. (Rires)
Bien des choses ont été dites allant dans des sens parfois différents et ce constat devrait susciter des questions.

De heer Armand De Decker (PRL-FDF-MCC). - Minister Lamassoure heeft verklaard dat het debat over de grenzen van Europa nog nooit in het publiek werd gevoerd. Zou collega Brok, de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement, ons misschien kunnen uitleggen waarom dat debat niet werd gevoerd?

M. Armand De Decker (PRL-FDF-MCC). - M. le ministre Lamassoure nous a dit que jamais le débat sur les frontières de l'Europe n'avait été posé publiquement. Notre collègue Brok, président de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen, pourrait-il nous expliquer pourquoi, selon lui, ce débat n'a pas eu lieu ?

De heer Elmar Brok (in het Engels). - Daar zijn diplomatieke redenen voor. Men wil in de eerste plaats een weigering uit de weg gaan. Tot nu toe was dit niet nodig, maar de toestand is veranderd. De mensen verwachten een antwoord. In de lidstaat waartoe ik behoor, worden nu voor het eerst op een normale manier vergaderingen gehouden over de grenzen van de uitbreiding. Als we de bevolking op dit vlak niet geruststellen, vrees ik dat we de steun voor de ontwikkeling van de Europese Unie verliezen, want de meerderheid van de mensen wil weten hoever we zullen gaan.

M. Elmar Brok (en anglais). - Il y a des raisons diplomatiques à cela. On veut avant tout éviter un refus. Jusqu'à présent ce n'était pas nécessaire, mais la situation a changé. Les gens attendent une réponse. Dans le pays membre auquel j'appartiens, nous avons pour la première fois tenu des réunions normales sur les limites de l'élargissement. Si nous ne pouvons pas rassurer la population sur ce plan, je crains que nous ne perdions son soutien pour le développement de l'Union européenne, parce que la majorité des gens veut savoir jusqu'où nous irons.

De heer Christian Franck. - Ik zou willen reageren op sommige uitspraken en een opmerking formuleren bij de uiteenzetting van de heer Lamassoure.
Bij het begin van zijn uiteenzetting verwacht men een vrij drastisch afgesloten lijst, maar naar het einde toe wordt die lijst steeds langer, om niet te zeggen zeer uitgebreid. Hij gaat zelfs zo ver om het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne in overweging te nemen.
Ik zou willen weten of we dat enkel schoorvoetend moeten doen, dan wel of er nood is aan een visie op een zeer lang proces. Ik denk niet dat de Unie met eenenveertig leden en twintig omschrijvingen in het jaar 2020, waarvan Jacques Attali gewaagt in zijn verslag voor de Quai d'Orsay, ooit werkelijkheid zal worden. Maar wanneer wij het over de uiteindelijke grenzen hebben, dan spreken we wel degelijk over het jaar 2020 en later, zodat er enige speelruimte is in het debat.
Ik stel vast dat de heer Lamassoure in zijn conclusie zijn eigen argumentatie de rug toekeert.
Ik vind dat zijn opvatting over de macht een uitgesproken korte-termijnopvatting is. Ik vroeg de aanwezigen om na te denken en zich af te vragen of het aanvaarden van de criteria van Kopenhagen door vijftien Staten en honderdvijftig miljoen burgers geen krachtigere daad is dan het optreden van een grootmacht die de Grieken en de Turken tot bedaren tracht te brengen rond het lot van een eiland of die de vrede in Afrika op een slechte manier herstelt. Wie voortdurend het onvermogen van de Europese Unie hekelt door te verwijzen naar een andere macht die al bij al weinig succes oogst, heeft geen oog voor de echte macht van Europa, dat wil zeggen een macht op middellange en lange termijn.

M. Christian Franck. - Je souhaiterais réagir à certains propos que nous avons entendus et émettre une remarque sur l'exposé de M. Lamassoure.
Au départ de son exposé, on s'attend à entendre une liste assez drastiquement close, or finalement cette liste s'allonge au point de devenir très étendue. Il va jusqu'à consentir que soit prise en compte la perspective d'une candidature de l'Ukraine.
Je voudrais savoir s'il s'agit seulement de le faire en traînant les pieds ou bien s'il ne faut pas avoir une autre vision qui permette d'encadrer un processus qui sera très long. Je ne pense pas que le rapport de Jacques Attali pour le Quai d'Orsay qui prévoit en 2020 une union de quarante et un membres en vingt circonscriptions, deviendra réalité. Mais l'horizon, quand nous parlons des frontières ultimes, c'est effectivement 2020 et au-delà, ce qui nous autorise à laisser quelque approximation dans le débat.
Je constate que la conclusion de M. Lamassoure va à l'encontre de ce qui m'avait semblé être son argumentation.
Enfin, il me semble que sa conception de la puissance est une conception du très court terme. Je m'étais permis d'inviter l'audience à réfléchir et à se demander si faire adhérer aux critères de Copenhague une vingtaine d'États et cent cinquante millions de citoyens n'était pas un acte plus puissant que celui que pose aujourd'hui une grande puissance quand il s'agit de calmer les Grecs et les Turcs à propos d'un îlot, ou lorsqu'il s'agit de pacifier, mal, l'Afrique. Je trouve que la réflexion qui consiste à stigmatiser en permanence l'impuissance de l'UE parce qu'on prend un référent qui n'engrange pas tant de succès que cela, omet de considérer ce qu'est réellement la puissance européenne : une puissance du moyen et du long terme.

De heer. Alain Lamassoure. - De lijst van de huidige kandidaten is niet zeer lang: naast de reeds gekende landen is er nog Oekraïne. Ik stel voor dat we het daarbij houden; dit zou reeds een belangrijke stap vooruit betekenen.
Velen denken momenteel aan een onbeperkte uitbreiding. De voorstanders van een zwak Europa denken er zo over en wij weten wie dat zijn. Voor hen geldt: "hoe meer, hoe liever".
Vervolgens zijn er de verdedigers van de mensenrechten die in Europa een machtige machine zien om de vrede te verzekeren en een grotere stabiliteit te geven aan de democratie en aan de mensenrechten in landen die deze rechten pas ontdekken en waar het regime nog broos is. Dat heeft gewerkt voor de mediterrane landen, Spanje, Portugal en Griekenland, en wij hopen dat het ook zal lukken voor Centraal en Oost-Europa. Waarom zouden wij andere landen, in de Maghreb, in Klein-Azië of in de Kaukasus, ontzeggen wat elders is gelukt? Er moet een einde komen aan deze neokoloniale benadering. Wij kunnen ons niet inbeelden dat naburige landen een democratisch systeem zouden kunnen uitbouwen zonder zich bij ons aan te sluiten. Toen de voormalige Amerikaanse staatssecretaris dat argument aanvoerde, heb ik de vergelijking gemaakt met het geveinsde voorstel aan Mexico om de 51ste staat van de Verenigde Staten van Amerika te worden en er aldus de democratie te stabiliseren en de economie te moderniseren. Dat is uiteraard onmogelijk.
Een derde categorie van voorstanders van de uitbreiding van Europa zijn de diplomaten. Hoe meer de Unie zich uitbreidt, hoe groter haar politieke en diplomatieke invloed wordt.
Tot een vierde categorie behoren sommige federalisten die vinden elke nieuwe toetreding een stap vooruit is in de opbouw van Europa. Dat is tot op een zekere hoogte juist, zolang men het geheel kan overzien, wat vandaag niet het geval is.
Over de betekenis van de term "macht" moeten we het nog eens worden. Men kan van mening zijn dat wij een Unie van democratieën moeten uitbouwen die vreedzame betrekkingen onderhouden en daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Dat is zeer goed, maar dat heeft mijns inziens niets te maken met de macht. Het is een model.
In de 21ste eeuw zal de wereld even gevaarlijk zijn als in de vorige eeuwen. Wij Europeanen zijn ingeënt tegen de oorlog. Dat komt door de gruwelen die wij hebben ondergaan en door de misdaden die wij hebben gepleegd tijdens de tweede wereldoorlog. Het komt ook door de Koude Oorlog: als die op een echte oorlog was uitgedraaid, dan was Europa vernietigd. Wij hebben het oorlogsgevaar gewist uit ons geheugen en uit onze angsten. Ons continent is echter het enige dat is ingeënt tegen de oorlog. Ondanks hun langzame evolutie naar meer democratie zijn er in andere delen van de wereld mogendheden die de oorlog beschouwen als een middel om hun politieke doeleinden na te streven. Gisteren hebben wij vernomen dat China zijn militaire begroting voor dit jaar met 17% heeft verhoogd en dat die verhoging in het voorbije decennium nooit lager was dan 10%. Voor veel andere landen geldt hetzelfde.
Als wij in een dergelijke wereld onze onafhankelijkheid en onze waarden willen verdedigen en ons model echt aantrekkelijk willen maken, dan moeten wij ons de middelen van de politieke macht toe-eigenen. Niet door de Verenigde Staten te imiteren, maar door de democratie, de mensenrechten en de vrede in de wereld te helpen verspreiden.

M. Alain Lamassoure. - La liste des candidats actuels n'est pas très longue : par rapport aux pays déjà connus, il y a l'Ukraine. Je propose que l'on s'arrête là ; ce serait déjà un progrès considérable. Il faut bien constater qu'à l'heure actuelle, de nombreuses personnes pensent à un élargissement indéfini. C'est notamment le cas des partisans d'une dilution de l'Europe et l'on sait de qui il s'agit. Pour eux, plus on est nombreux, mieux c'est.
Viennent ensuite les défenseurs des droits de l'homme selon lesquels l'Europe est une machine formidable à faire la paix et à stabiliser la démocratie et les droits de l'homme dans des pays qui les découvrent ou qui sont un peu fragiles. Cela a marché pour les pays méditerranéens, l'Espagne, le Portugal et la Grèce et cela marchera - nous l'espérons - pour l'Europe centrale et orientale. Pourquoi priver d'autres pays du Maghreb, d'Asie mineure ou du Caucase, de ce qui a réussi pour d'autres ? Il faut mettre un terme à une sorte de conception néocolonialiste. Nous ne sommes pas capables d'imaginer que des pays proches de nous puissent bâtir des systèmes démocratiques autrement qu'en nous rejoignant. Quand, par exemple, le précédent secrétaire d'État des États-Unis a développé cet argument devant moi, j'ai fait une comparaison avec la proposition simulée adressée au Mexique de devenir le 51e État des États-Unis d'Amérique pour y stabiliser la démocratie et moderniser son économie. C'est évidemment impossible.
Une troisième catégorie de gens souhaite voir l'Europe s'étendre : ce sont les diplomates. Pour ces derniers, plus l'Union s'élargit, plus son influence politique et diplomatique s'étend.
Une quatrième catégorie comprend certains fédéralistes considérant que toute nouvelle adhésion représente un progrès de la construction européenne. C'est vrai jusqu'à un certain point, tant que l'on est capable de maîtriser l'ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
En ce qui concerne la puissance, il faut s'entendre sur la signification de ce terme. Si l'on considère que nous devons bâtir une Union de démocraties entretenant entre elles des relations pacifiques exemplaires pour le reste du monde, c'est très bien mais, à mes yeux, ce n'est pas la puissance ; c'est une référence, un modèle que nous invitons à imiter.
Au XXIe siècle, le monde sera aussi dangereux que dans les siècles précédents. Nous, Européens, sommes vaccinés contre la guerre à la suite des horreurs que nous avons subies et des crimes que nous avons commis pendant la deuxième guerre mondiale, suite à la guerre froide durant laquelle la guerre, pour l'Europe, aurait signifié son propre anéantissement. Donc, c'est quelque chose que nous avons complètement ôté de nos mémoires et de nos craintes. Mais notre continent est le seul à être vacciné contre la guerre. Dans les autres parties du monde, des puissances considèrent encore, malgré leur progression lente vers la démocratie, que la guerre est un moyen de poursuivre leur politique. Nous avons appris hier que la Chine avait augmenté de 17% son budget militaire pour cette année et que, depuis 10 ans, cette augmentation n'a jamais été inférieure à 10%. On pourrait citer de nombreux autres pays dans ce cas.
Dans un tel monde, si nous voulons défendre notre indépendance et nos valeurs, et faire en sorte que notre modèle soit véritablement attractif, je pense que nous devons aussi nous doter des moyens de la puissance politique, non pas en imitant les États-Unis mais en étant, auprès d'eux, l'une des puissances qui contribuent à la diffusion de la démocratie, des droits de l'homme et de la paix dans le monde.

De heer Georges Prevelakis. - Volgens de heer Lamassoure moet het aardrijkskundig criterium worden toegepast. Maar, en ik leg daar de nadruk op, er bestaat geen aardrijkskundig criterium. De illusie leeft dat er een aardrijkskundig Europa bestaat, maar in werkelijkheid bestaat dat Europa niet.
Ik begrijp wel dat de politici een manier zoeken om de pil te vergulden.
Laten we duidelijk zijn, er bestaat geen aardrijkskundig criterium. Vóór de oorlog heeft de aardrijkskunde erg te lijden gehad, meer bepaald toen de Duitse geopolitiek zich beriep op de fysische aardrijkskunde.
In essentie is de uitbreiding van Europa een politieke beslissing. Op grond van welke criteria? We kunnen daarover van gedachte wisselen en de begrippen macht en waarden introduceren, maar het gaat dan wel over een politieke gedachtewisseling. De verantwoordelijke politici moeten de beslissingen nemen en de moed opbrengen deze mee te delen. De Europese Unie is een club die zich uitbreidt via coöptatie, of men dat nu aanvaardt of niet, zonder min of meer wetenschappelijke motivering. We moeten daarover niet emotioneel doen want iedereen handelt uit eigenbelang. Door ons open en ondubbelzinnig op te stellen, zal het probleem op een veel eerlijker manier worden opgelost dan wanneer we ons verschuilen achter historische, aardrijkskundige, culturele, filosofische of religieuze ficties.

M. Georges Prevelakis. - M. Lamassoure dit qu'il faut appliquer le critère géographique. Or, et j'insiste sur ce point, il n'y a pas de critère géographique. Il y a l'illusion que l'Europe géographique existe alors qu'elle n'existe pas en réalité.
Je comprends que, d'une certaine manière, les hommes politiques essayent de trouver un prétexte pour faire passer la pilule.
Soyons clairs, il n'y a pas de critère géographique. Et la géographie a beaucoup souffert de ce genre d'utilisation avant la guerre quand la géopolitique allemande a prétendu pouvoir dicter la politique en fonction d'éléments de la géographie physique.
L'essentiel, c'est que l'élargissement de l'Europe soit une décision politique. En fonction de quels critères ? On peut avoir un débat à ce sujet et introduire les notions de puissance et de valeurs, mais c'est bien alors un débat politique. Les hommes politiques responsables doivent prendre les décisions et avoir le courage de les annoncer. L'Union européenne est un club qui s'élargit par cooptation, qu'on l'accepte ou non, sans raisons plus ou moins scientifiques. On ne doit pas avoir d'états d'âme d'autant plus que chacun se comporte selon ses intérêts. Dès le moment où on le fera clairement et sans ambiguïté, je crois que le problème sera résolu de façon plus sincère qu'en essayant de se retrancher derrière des fictions historiques, géographiques, culturelles, philosophiques ou religieuses.

De voorzitter. - Het debat is niet gesloten en er zullen nog heel wat discussies nodig zijn.
Ik dank de vijf sprekers voor hun schitterende uiteenzettingen over een uitermate complexe onderwerp dat de aandacht van alle aanwezigen heeft geboeid.

M. le président. - Le débat n'est pas clos et nécessitera encore de nombreuses discussions.
Je remercie les cinq orateurs d'avoir été particulièrement brillants sur un sujet extrêmement complexe qui a retenu l'attention de toute l'assemblée.

Conclusies

Conclusions

(Voorzitter: de heer Armand De Decker, voorzitter van de Senaat.)

(Présidence de M. Armand De Decker, président du Sénat)

De voorzitter. - Dames en heren, professor Maresceau heeft aanvaard de besluiten te formuleren van dit colloquium. Ik wil hem daarvoor danken en vraag hem ook mij te willen verontschuldigen omdat het toch vrij laat geworden is.

M. le président. - Mesdames, messieurs, le professeur Maresceau a accepté de formuler les conclusions de ce colloque. Je l'en remercie et lui demande de bien vouloir excuser l'heure tardive.

De heer Maresceau zal onze werkzaamheden nu kort samenvatten. Ik ben er zeker van dat hij dit zal doen met veel talent.

M. Maresceau va maintenant nous livrer avec beaucoup de talent, j'en suis persuadé, une brève synthèse de nos travaux.

De heer Marc Maresceau. - Mijnheer de voorzitter, dames en heren, het is voor mij een zeer eervolle, maar bijzonder moeilijke en ook enigszins ondankbare taak om, nadat we sinds vanochtend halftien hard hebben gewerkt, conclusies te trekken uit onze bijeenkomst. Vele sprekers hebben trouwens reeds ten dele hun besluiten bekend gemaakt voordat wij aan het einde van onze discussie zijn gekomen.
Ik heb goed naar iedereen geluisterd en veel notities genomen, maar ik heb vandaag niemand enthousiast horen pleiten voor een ratificatie van het Verdrag van Nice. Tijdens de lunch heb ik enkele senatoren gevraagd wat zij dachten over een mogelijke ratificatie, maar niemand onder hen meende reeds zijn of haar mening te moeten mededelen. Als argument voerden zij aan dat dit colloquium moest worden afgewacht om nadien met kennis van zaken het ratificatiedebat te kunnen voorbereiden.
Ik wil het nu hebben over wat in Nice werkelijk is bereikt.

M. Marc Maresceau. - C'est pour moi un honneur de tirer les conclusions de ce colloque. Il s'agit aussi d'un tâche particulièrement difficile et quelque peu ingrate. De nombreux orateurs ont d'ailleurs déjà partiellement rendu leurs conclusions avant que cette discussion n'arrive à son terme.
J'ai bien écouté chacun et pris de nombreuses notes, mais aujourd'hui, je n'ai entendu personne plaider pour une ratification du Traité de Nice. Durant le lunch, j'ai demandé à quelques sénateurs ce qu'ils pensaient d'une possible ratification mais aucun d'entre eux ne pouvait déjà me donner un avis. Ils m'ont expliqué que l'on devait attendre ce colloque pour pouvoir préparer, en toute connaissance de cause, le débat sur la ratification.
Je voudrais maintenant aborder les véritables résultats du sommet de Nice.

Mijnheer de voorzitter, zelfs met een vergrootglas kunnen wij geen indrukwekkende resultaten ontwaren.
Als jurist vind ik de beschikkingen met betrekking tot het Hof van Justitie en de rechtbank van Eerste Aanleg het belangrijkst. Maar die punten zijn vandaag nauwelijks aan bod gekomen.
De enige plausibele verklaring voor deze gang van zaken lijkt mij de volgende: in Nice hadden we onvoldoende tijd om over deze kwesties van gedachte te wisselen. Wij hebben wel over een hele reeks andere punten gediscussieerd, maar intussen zijn die elementen opgenomen in het Verdrag van Nice en moeten we er dus rekening mee houden.
Sinds het akkoord over de opname van de kandidaat-landen in de Europese instellingen weten wij welke plaats Polen, Hongarije en de andere kandidaten in het institutioneel proces van de Unie zullen innemen. Ik noteer nochtans dat Turkije buiten beschouwing werd gelaten.
Dit is een belangrijk resultaat, maar de Top van Kopenhagen in 1993 legde als voorwaarde voor het uitbreidingsproces niet alleen op dat een akkoord moest worden bereikt over de opname van de kandidaat-landen in de institutionele structuren, maar ook dat "het elan van de Europese integratie moest behouden blijven". Die laatste dimensie hebben wij niet echt kunnen terugvinden in de resultaten van de Top van Nice.
Ik zal het niet meer hebben over de onderwerpen die met name de heer Dehousse langdurig heeft besproken. Al deze punten - de gekwalificeerde meerderheid, de weging van stemmen, de positie van de Commissie en die van haar voorzitter, enz. - hebben maar weinig belang.

Monsieur le président, même un examen à la loupe ne permettrait pas de dégager des résultats impressionnants.
En tant que juriste de formation, ce sont les dispositions relatives à la Cour de justice et au Tribunal de première instance qui me semblent les plus importantes. Or, ces points n'ont pratiquement pas été mentionnés aujourd'hui.
Quant à savoir comment nous en sommes arrivés là, la seule explication plausible me paraît être la suivante : nous n'avons pas eu le temps de débattre ces questions à Nice. Nous avons discuté de bien d'autres points mais, entre-temps, ces éléments ont été insérés dans le Traité de Nice et il faudra que nous en tenions compte.
En ce qui concerne l'accord intervenu au sujet de l'intégration des pays candidats dans les institutions européennes, depuis le Sommet de Nice, nous connaissons les places qu'occuperont la Pologne, la Hongrie et les autres candidats, dans le processus institutionnel de l'UE. Je note toutefois que la Turquie n'a pas été intégrée dans cette réflexion.
Ce résultat est important mais le Sommet de Copenhague de 1993 stipulait, parmi les conditions du processus d'élargissement, non seulement l'obligation de trouver un accord quant à l'intégration des pays candidats dans les structures institutionnelles mais aussi de « maintenir l'élan de l'intégration européenne ». Or, nous n'avons pas véritablement retrouvé cette dimension dans les résultats du Sommet de Nice.
Je ne reviendrai pas sur les sujets qui ont été longuement débattus, notamment par M. Dehousse. Tous ces points - la majorité qualifiée, la pondération des voix, la position de la Commission, celle de son président, etc. - ne sont pas très significatifs.

Mijnheer de voorzitter, wij zijn hier om een aantal redenen naar voren te brengen om al dan niet tot ratificatie over te gaan. Welke motieven kunnen ons tot ratificatie aansporen?
Het valt mij op dat de grootste pleidooien ten voordele van het Verdrag van Nice komen van de kandidaatlanden en niet van de lidstaten. Dat element moeten we voor ogen houden. De heer Dehaene zegt: "We kunnen ons de luxe niet permitteren om niet te ratificeren, zelfs al zijn we niet klaar voor uitbreiding". Dat is natuurlijk het punt. In dat opzicht wil ik een opmerking maken over de stand van zaken van de onderhandelingen, want daarover hebben we vandaag jammer genoeg weinig gehoord. De onderhandelingen met zes kandidaatlanden lopen al sinds 31 maart 1998, en inzake de gemakkelijke, niet-controversiële onderwerpen is al een akkoord bereikt. Voor de moeilijke onderwerpen als personenverkeer, landbouwbeleid, en andere staan we nog nergens. Ik hoor hier constant data citeren als eind 2002, begin 2003, maar er moet nog enorm veel werk worden verricht om tot een akkoord te kunnen komen inzake toetreding. Jammer genoeg is daarover niets gezegd, maar ik heb zelf de tijd niet om die technische aspecten, of eerder gezegd politiek geladen aspecten, nu nader te belichten.

Comment pourrions-nous justifier la ratification ? Il me semble que le plaidoyer le plus intense en faveur du Traité de Nice vient des pays candidats et non des États membres. M. Dehaene a déclaré : « Nous ne pouvons pas nous permettre de luxe de ne pas ratifier, même si nous ne sommes pas prêts pour l'élargissement ». Toute la question est là, bien entendu. À ce sujet, je voudrais faire une remarque sur l'état des négociations. On n'en a malheureusement guère parlé aujourd'hui. Les négociations avec six candidats ont débuté le 31 mars 1998 et l'on a déjà atteint un accord pour les sujets faciles qui ne font pas l'objet d'une controverse. Pour les sujets difficiles comme la circulation des personnes, la politique agricole et d'autres encore, nous ne sommes nulle part. J'ai constamment entendu citer la date de fin 2002, début 2003, mais un travail énorme doit encore être abattu afin d'être en mesure d'aboutir à un accord sur l'adhésion. On n'en a malheureusement pas parlé, mais je n'ai moi-même pas le temps d'exposer plus en détail ces aspects techniques.

(In het Engels) Tot slot heb ik nog enkele opmerkingen over een onderwerp waarover ik mij als waarnemer bij het uitbreidingsproces grote zorgen maak en dat vanmiddag vrij uitvoerig aan bod kwam, namelijk de grenzen van de Europese Unie in het licht van het uitbreidingsproces.
Ik citeer het axioma van de Europese Unie: "Een uitbreiding betekent stabiliteit en vrede voor het hele Europese continent". Er wordt dus niet alleen over de Europese Unie gesproken. In de conclusies van Helsinki vormt het hele Europese continent het referentiepunt.
Ik heb het gevoel wij er ons meer bewust moeten van zijn dat een uitbreiding vandaag een uitbreiding naar het oosten betekent. Wij vinden dit vanzelfsprekend omdat de uitbreiding naar het westen voltooid is. De bezoekers van Cabo da Roca in Portugal krijgen een mooi diploma met veel zegels en handtekeningen als bewijs dat ze de meest westelijk gelegen plaats van continentaal Europa hebben bezocht. Het oosten is een ander verhaal. Na de voltooiing van het uitbreidingsproces zal niemand ooit een getuigschrift krijgen van een bezoek aan het meest oostelijk gelegen deel van de Europese Unie.
Mijn belangrijkste stelling is echter dat wij voorzichtiger moeten zijn inzake de Russische dimensie van de uitbreiding. Enkele sprekers hebben hier terecht naar verwezen, maar ze deden dat volgens mij niet in de zin die ik zelf hieraan zou hebben gegeven. De realisering van deze uitbreiding brengt ons natuurlijk dichter bij Rusland. Wanneer we stabiliteit en veiligheid in Europa als belangrijkste doelstellingen van de uitbreiding nemen, moeten we weten of dit voor onze grote oostelijke buur al dan niet interessant is.
De Russische dimensie heeft in het debat aan belang gewonnen vooral omdat de landen die sedert 1990 bij het uitbreidingsproces betrokken zijn, dit aspect vrijwillig verwaarloosd hebben. In de eerste documenten van de Commissie en de andere Europese instellingen is er van Rusland nauwelijks sprake. De overweging om Oekraïne in het uitbreidingsproces op te nemen, brengt Rusland hoe dan ook automatisch in het debat. Ik wil daarmee niet zeggen dat ook Rusland lid moet worden, maar we zullen met dat land rekening moeten houden.
Na alle verklaringen die hier vandaag zijn afgelegd, kom ik tot het besluit dat we een parallel beleid moeten uitwerken tussen het uitbreidingsproces op zich, enerzijds, en onze betrekkingen met Rusland, anderzijds. Ik weet dat deze verklaring niet zonder gevaar is omdat we landen zoals Rusland op die manier een inkijkrecht in onze uitbreiding zouden kunnen geven.
Uiteraard is niemand bereid dit officieel te bevestigen.
Een uitbreiding die niet door Rusland wordt goedgekeurd, kan echter aanleiding geven tot problemen. Als de plannen voor de uitbreiding van de Unie worden gerealiseerd, zullen er Russische enclaves ontstaan binnen de grenzen van de Europese Unie, zoals Kaliningrad. Voorts mogen de Russische minderheden in de Baltische staten niet over het hoofd worden gezien. Er zijn nog andere problemen. Vandaag, in 2001, is het moeilijker om een Russische professor uit te nodigen dan tijdens de laatste jaren van het communistisch bewind. In het kader van de uitbreiding van de Unie mogen we deze problemen zeker niet minimaliseren.
Ik zou dieper kunnen ingaan op de punten die hier vandaag werden aangehaald en geanalyseerd. De uiteenzettingen, die allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hadden met de uitbreiding van de Unie, waren hoogst interessant.

(En anglais) Enfin, je voudrais faire quelques remarques à propos d'un problème qui me préoccupe au plus haut point en tant qu'observateur du processus d'élargissement et qui a été largement évoqué cet après-midi. Il concerne les frontières de l'Union européenne à la lumière du processus d'élargissement.
Je citerai l'axiome de l'Union européenne : « Un élargissement est synonyme de stabilité et de paix pour l'ensemble du continent européen ». On ne parle donc pas seulement de l'Union européenne. Dans les conclusions d'Helsinki, c'est l'ensemble du continent qui constitue le point de référence.
J'ai le sentiment que nous devons être davantage conscients qu'un élargissement signifie aujourd'hui une extension vers l'est. Pour nous, cela va de soi car l'extension vers l'ouest est achevée. Les visiteurs de Cabo da Roca, au Portugal, reçoivent un beau diplôme couvert de sceaux et de signatures prouvant qu'ils ont visité le point le plus occidental du continent européen. Pour l'Est, c'est une autre histoire. Après l'achèvement du processus d'élargissement, personne ne recevra jamais un certificat de visite du point le plus oriental du continent.
Nous devons nous montrer plus prudents vis-à-vis de la dimension russe de l'élargissement. Certains orateurs l'ont souligné à juste titre, mais ils ne l'ont pas fait dans le même sens que moi. La réalisation de cet élargissement nous rapproche bien entendu de la Russie. Lorsque nous décidons que la stabilité et la sécurité en Europe constituent les objectifs les plus importants de l'élargissement, nous devons savoir si elles le sont aussi pour notre grand voisin de l'Est.
La dimension russe a gagné en importance durant le débat, principalement parce que les pays qui sont impliqués dans le processus d'élargissement depuis 1990 ont négligé volontairement cet aspect. Dans les premiers documents de la Commission et des autres institutions européennes, il n'est guère question de la Russie. La considération selon laquelle l'Ukraine doit être impliquée dans le processus d'élargissement amène automatiquement la Russie dans le débat. Je ne veux pas dire que la Russie doit aussi devenir membre, mais nous devrons tenir compte de ce pays.
Après avoir entendu toutes les déclarations qui ont été faites ici aujourd'hui, je conclus que nous devons développer une politique parallèle entre, d'une part, le processus d'élargissement en tant que tel et, d'autre part, nos rapports avec la Russie. Je sais que cette déclaration n'est pas sans danger parce que nous pourrions ainsi donner, à des pays comme la Russie, un droit de regard sur notre extension.
Bien entendu, personne n'est disposé à le confirmer officiellement.
Un élargissement qui ne reçoit pas l'assentiment de la Russie ne peut qu'engendrer des problèmes. Si les projets d'élargissement de l'Union sont réalisés, il y aura des enclaves russes à l'intérieur des frontières de l'Union ; Kaliningrad, par exemple. En outre, les minorités russes vivant dans les États baltes ne peuvent pas être négligées. Et il y a encore d'autres problèmes. Aujourd'hui, en 2001, il est plus difficile d'inviter un professeur russe que durant les dernières années du régime soviétique. Dans le cadre de l'élargissement de l'Union, nous ne pouvons certainement pas minimiser ces problèmes.
Je pourrais approfondir les points qui ont été cités et analysés ici, aujourd'hui. Les exposés, qui traitaient tous directement ou indirectement de l'élargissement de l'Union, étaient du plus grand intérêt.

De voorzitter. - Ik dank professor Maresceau voor zijn bijzonder nuttige besluiten, vooral wat de positie van Europa tegenover Rusland betreft.

M. le président. - Je remercie le professeur Maresceau pour ses conclusions particulièrement utiles, surtout en ce qui concerne la position de l'Europe à l'égard de la Russie.

De eerste minister heeft gevraagd hem te willen verontschuldigen. Hoewel hij enkele weken geleden verklaarde dat hij wellicht niet aanwezig kon zijn, had hij toch beloofd zijn uiterste best te doen om ons hier vandaag te kunnen toespreken. Spijtig genoeg is hij hierin niet geslaagd.

Le premier ministre a demandé de bien vouloir l'excuser. Bien qu'il ait affirmé, voici quelques semaines, qu'il ne pourrait peut-être pas être présent, il avait quand même promis de faire de son mieux pour venir s'exprimer ici aujourd'hui. Malheureusement, il n'y est pas parvenu.

Deze namiddag heeft hij samen met de Zweedse eerste minister en met de heren Prodi en Barnier voor tweeduizend jongeren in de Europese school te Brussel een groots discussieproject ingeleid over de toekomst van Europa. Wij kunnen dus begrip opbrengen voor zijn afwezigheid.
Op dit gevorderde uur zal ik natuurlijk geen commentaar meer geven op het Verdrag van Nice en de grenzen van Europa. Ik zeg enkel dat wij dit debat hebben willen voeren om de ratificering van dit Verdrag voor te bereiden.

En effet, il a, cet après-midi même, lancé avec le premier ministre suédois et avec MM. Prodi et Barnier, un grand projet de débat sur l'avenir de l'Europe à l'École européenne à Bruxelles, devant 2000 jeunes. Je crois dès lors que nous pouvons comprendre son absence.
Je ne commenterai évidemment plus le Traité de Nice et les frontières de l'Europe à cette heure-ci. Je dirai simplement que nous avons voulu ce débat pour préparer la ratification de ce Traité.

Dit debat zal in ieder geval nuttig zijn voor ons denkwerk. De vrij pessimistische en categorieke besluiten van de heer Maresceau tonen aan dat de politieke fracties en partijen van ons land nu moeten nadenken over het standpunt dat zij uiteindelijk zullen innemen.
Mijn besluit is dat uit deze discussies één zaak duidelijk naar voor komt. Voor de eerste maal in de geschiedenis van ons continent staan we voor een maatschappijmodel en een politiek project dat zichzelf niet aan anderen wil opdringen, maar waar de anderen spontaan willen bij aansluiten. Dit is waarschijnlijk de meest optimistische stelling die ik op dit late uur nog kan verkondigen.
Ik dank iedereen.

Je crois que ce débat aura de toute façon été utile pour faire avancer notre réflexion. Les conclusions assez pessimistes et catégoriques de monsieur Maresceau démontrent que les groupes et partis politiques de notre pays vont maintenant devoir réfléchir à l'attitude définitive à adopter.
En tout état de cause, je conclurai en disant que, finalement, quand on écoute tous ces débats, une chose apparaît certaine. C'est que, pour la première fois dans l'histoire de notre continent, nous sommes face à un modèle de société, à un projet politique qui ne veut pas s'imposer aux autres mais que les autres veulent spontanément rejoindre et adopter. C'est, je crois, la note la plus optimiste que je puis encore développer à cette heure tardive.
Mes remerciements vont à chacun d'entre vous.

Ik dank de ambassadeurs en permanente vertegenwoordigers bij de Europese Unie voor hun aanwezigheid.

Je remercie les ambassadeurs et les représentants permanents auprès de l'Union européenne de leur présence.

De ambassadeurs van Frankrijk, Griekenland en Slovakije hebben dit halfrond sinds vanochtend niet verlaten. Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk, want hun houding toont het belang aan van dit debat.
Ik zou tevens iedereen willen danken die tot de organisatie van deze dag heeft bijgedragen, professor Dehousse, de deelnemers aan het colloquium en meer in het bijzonder zij die van ver zijn gekomen.

Les ambassadeurs de France, de Grèce et de Slovaquie, n'ont pas quitté cet hémicycle depuis ce matin. Je leur en suis très reconnaissant parce que leur attitude prouve que notre débat était important.
Je voudrais également remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée, le professeur Dehousse, les participants au colloque et, en particulier, ceux qui sont venus de loin.

De heer Brok is vorige nacht uit Washington overgevlogen om ons zijn standpunt met betrekking tot het Verdrag van Nice mee te delen. Ik dank hem hiervoor van harte.

La nuit dernière, M. Brok a fait, en avion, le voyage depuis Washington afin venir de nous expliquer son point de vue au sujet du Traité de Nice. Je l'en remercie de tout coeur.

Ik dank ook de diensten en de tolken. Ik nodig u allen uit op de slotreceptie.

Merci aux services, merci aux interprètes. Je vous invite tous à une réception de clôture.


Lijst van de deelnemers

Liste des participants

   

S.E. Monsieur Nihal Akyol, représentant permanent de la Turquie auprès de l'UE

Mevrouw Yolande Avontroodt, volksvertegenwoordigster

Monsieur Michel Barbeaux, sénateur

Monsieur Michel Barnier, commisssaire européen

Madame Aleksandra Bat, chercheuse au département sciences politiques Facultés Universitaires Catholiques de Mons

Madame Elisabeth Bertagnoli, en remplacement de S.E. Thomas Mayr-Harting, ambassadeur d'Autriche

Madame Lora Borissova, chercheuse

Monsieur Henri Bosly, doyen de la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain

Monsieur Elmar Brok, président de la commission des Relations extérieures du Parlement européen

Monsieur Alexis Brouhns, représentant permanent de la Belgique auprès de l'UEO

Monsieur Philippe Busquin, ministre d'État, membre de la Commission européenne

S.E. Monsieur Ioannis Cambolis, ambassadeur de Grèce

Monsieur Georges Clerfayt, député

S.E. Monsieur Gaetano Cortese, ambassadeur d'Italie

De heer David Criekemans, assistent Universitaire Instelling Antwerpen (Internationale politiek)

Monsieur Georges Dallemagne, sénateur

De heer Jan De Bock, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Monsieur Olivier de Clippele, sénateur

De heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Monsieur Armand De Decker, président du Sénat

Mevrouw Jacinta De Roeck, senator

De heer Jean De Ruyt, directeur général des relations politiques multilatérales (ministère des Affaires étrangères)

Mevrouw Mia De Schamphelaere, senator

Madame Nathalie de T' Serclaes, sénatrice

De heer Wouter De Vriendt, assistent Vrije Universiteit Brussel

De heer Thijs Debeij, assistent Vrije Universiteit Brussel

De heer François Decoster, assistent politieke en administratieve studies Europa College Brugge

De heer Jean-Luc Dehaene, gewezen eerste minister van België, minister van Staat

Professeur Franklin Dehousse, Université de Liège, directeur études européennes

Monsieur Jean-Maurice Dehousse, membre du Parlement européen, ancien ministre

Mevrouw Marijke Dejonghe, assistente

De heer Erik Derycke, gewezen minister van Buitenlandse Zaken van België, volksvertegenwoordiger

Monsieur Claude Desama, membre du Parlement européen

Monsieur Alain Destexhe, sénateur

De heer Jacques Devolder, senator

De heer Jan Dhaene, secretaris van de Agalev-senaatsfractie

Madame Claudine Drion, députée

Monsieur Dumonceau, en remplacement de Mme F. Ries, membre du Parlement européen

Madame Delphine Dupont, chercheuse à l'Université Libre de Bruxelles

Monsieur Lubomir Durzo, en remplacement de S.E. M. Migas, représentant permanent de la Slovaquie auprès de l'UE

S.E. Monsieur Constantin Ene, ambassadeur de Roumanie auprès de l'UE

De heer Mark Eyskens, minister van Staat, volksvertegenwoordiger

Monsieur Pasquale Ferrara, en remplacement du représentant permanent de l'Italie auprès de l'UE

Monsieur Patrick Fers, premier secrétaire de l'ambassade de France

Monsieur Christian Franck, professeur à l'Université Catholique de Louvain, Docteur en sciences politiques

Monsieur Paul Galand, sénateur

Monsieur Gérard Gobert, volksvertegenwoordiger

Mevrouw Kristin Goormans, studente

Mevrouw Leen Goossens, begeleidster van prof. Maresceau

Monsieur Peter Gottfried, secrétaire d'État à l'intégration européenne de Hongrie

Monsieur Giovanni Grevy, remplaçant du représentant permanent de l'Italie auprès de l'UE

Monsieur Michel Hansenne, membre du Parlement européen

Monsieur Jean-Marie Happart, vice-président du Sénat

Monsieur Hervé Hasquin, ministre-président du gouvernement de la Communauté française de Belgique

S.E. Monsieur Alexandru Herlea, ambassadeur, chef de la mission de la Roumanie auprès de l'UE

S.E. Monsieur Gavin Wallace Hewitt, ambassadeur du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord auprès de l'UE

Monsieur Jesien, en accompagnement de M. Kulakowski

Monsieur Pierre Jonckheer, membre du Parlement européen

Madame Huguette Jones, doyenne de la faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

S.E. Monsieur Alf Jönsson, ambassadeur du Danemark

S.E. Monsieur Endre Juhasz, ambassadeur de la république Hongrie auprès de l'UE

Mevrouw Meryem Kaçar, senator

De heer Theo Kelchtermans, senator

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens, senator

Monsieur Eero Koskiennemi, en remplacement de l'ambassadeur de Finlande

Monsieur Kostopoulos, en remplacement du représentant permanent de la Grèce auprès de l'UE

Monsieur Joël Kotek, professeur, assistant aux Facultés des sciences politiques, économiques et sociales de l'Université Libre de Bruxelles, maître de conférences

S.E. Monsieur Marko Kranjec, ambassadeur de la république de Slovénie auprès de l'UE

Monsieur Jan Kulakowski, ministre, négociateur en chef pour l'adhésion de la Pologne à l'UE

Drs. Kurt Laforce, assistent Vrije Universiteit Brussel

Mevrouw Jeannine Leduc, senator

Monsieur Alain Lamassoure, membre du Parlement européen, membre de la commission des Affaires étrangères (PPE)

Monsieur Louis le Hardy de Beaulieu, professeur aux Facultés Universitaires Catholiques de Mons

Professor Koenraad Lenaerts, Katholieke Universiteit Leuven - Europees recht

S.E. Monsieur Wasily Likhachev, ambassadeur de Russie auprès de l'UE

S.E. Monsieur Frantisek Lipka, ambassadeur de Slovaquie

Madame Anne-Marie Lizin, sénatrice, ancienne secrétaire d'État à l'Europe 92

De heer Frans Lozie, senator

Monsieur Daniel Lucion, premier conseiller f.f. à la Chambre des représentants

S.E. Monsieur Lukesova, ambassadeur van Tsjechië

Mevrouw Nelly Maes, lid van het Europees parlement

Monsieur Philippe Mahoux, sénateur, président du Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes

Monsieur Christos Maniakis-Grivas, premier conseiller à l'ambassade de Grèce

Professor Marc Maresceau, Rijksuniversiteit Gent - Europees gemeenschapsrecht

Monsieur Vadislav Maslennikov, en accompagnement de S.E. M. Likhachev, chef de la mission de la Russie auprès de l'UE

Monsieur Émile Massa, directeur IRRI

Madame Michelle Micallef, première secrétaire auprès de la représentation permanente de Malte (UE)

Monsieur Yannis Michaelides, deuxième secrétaire de la mission de Chypre auprès de l'UE

Monsieur Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères

Monsieur Mario Milouchev, conseiller à la mission de Bulgarie auprès de l'UE

Madame Joëlle Milquet, présidente du PSC, députée

De heer Guy Moens, senator

Mevrouw Fientje Moerman, volksvertegenwoordigster

Monsieur Philippe Monfils, sénateur

Madame Marie Nagy, sénatrice

Monsieur Giorgio Napolitano, président de la commission des Affaires institutionnelles du Parlement européen

Monsieur Charles-Ferdinand Nothomb, ministre d'État, président d'honneur de la Chambre des représentants

Madame Clothilde Nyssens, sénatrice

Mevrouw Fatma Pehlivan, senator

S.E. Monsieur Jan Wojtech Piekarski, ambassadeur de Pologne

De heer Piret, oud-kabinetschef van de Koning

Monsieur Georges Prevelakis, professeur à l'Université de Paris

S.E. Madame Antoinette Primatarova, chef de la mission de la république de Bulgarie auprès de l'UE

De heer Didier Ramoudt, senator

Monsieur Charles Reich, commission constitutionnelle du Parlement européen

De heer Dirk Rochtus, docent Universitaire Instelling Antwerpen

S.E. Monsieur Jacques Rummelhardt, ambassadeur de France

De heer Timon Bo Salomonson, assistent Universitaire Instelling Antwerpen (Internationale politiek)

Monsieur Jacques Santkin, membre du Parlement européen

Monsieur Alexander Schallenberg

De heer Tom Schegers, assistent

De heer André Schellens, volksvertegenwoordiger

Madame Dominique Simonis, en remplacement de M. Jacques Nagels, doyen de la faculté des sciences sociales, politiques et économiques à l'Université Libre de Bruxelles

Mevrouw Miet Smet, lid van het Europees Parlement

S.E. Monsieur Roman Shpek, ambassadeur mission d'Ukraine auprès de l'UE

De heer John Spinnewyn, volksvertegenwoordiger

Monsieur Guy Spitaels, ministre d'État

Monsieur Ludek Stavinoha, en remplacement de S.E. M. Kreuter, ambassadeur de la république tchèque auprès de l'UE

De heer Jan Steverlynck, senator

De heer Frank Swaelen, minister van Staat, erevoorzitter van de Senaat

Mevrouw Fanzaya Talhaoui, volksvertegenwoordigster

Monsieur René Thissen, sénateur

Monsieur Stefan Tressing, en remplacement de S.E. M. Anders Oljelund, ambassadeur de Suède

Monsieur Peteris Ustubs, en remplacement de S.E. M. Piebalgs, représentant permanent de Lettonie

De heer Jacques Van Damme, professor emeritus

De heer Hugo Vandenberghe, senator

De heer Luc Van den Brande, senator, oud-voorzitter van de Vlaamse executieve

De heer Laurent Van Depoele, professor, Katholieke Universiteit Leuven

Z.E. de heer A.F. van Dongen, ambassadeur van Nederland

De heer Vincent Van Quickenborne, senator

De heer Wim Verreycken, senator

S.E. Monsieur Peter von Butler, ambassadeur d'Allemagne

Monsieur Camille Weis, premier conseiller, en remplacement de S.E. M. Kasel, ambassadeur du Luxembourg

Madame Magdeleine Willame-Boonen, sénatrice