Tabak

Tabaksreclamefrancyzw.tif

Onverwachte wending

Tegen alle verwachtingen in stemde de Senaat eind november in met een verbod op alle tabaksreclame vanaf 1 januari 1999. Het zag er nochtans naar uit dat de Senaat een uitzondering wilde maken voor tabaksreclame op bijvoorbeeld popfestivals en autoraces.

De Senaat nam het ontwerp-Vanvelthoven dat alle reclame voor tabaksproducten verbiedt, in behandeling. Al gauw bleek dat er in de commissie voor Sociale aangelegenheden een grondig meningsverschil bestond tussen de voorstanders van een totaal reclameverbod en de senatoren die een uitzondering wilden voor sportieve en culturele evenementen. Vooral autoraces en popfestivals zijn in grote mate afhankelijk van sponsoring en reclame door de sigarettenmerken.

Op 20 november 1997 stelde de commissie de plenaire vergadering voor om nog tot het jaar 2005 een uitzondering op het reclameverbod toe te staan.

De eindstemming in de plenaire vergadering van de Senaat (27 november 1997) zorgde echter voor een verrassing. Niet minder dan 33 senatoren stemden tegen het commissievoorstel, 27 senatoren waren ervoor gewonnen en 4 senatoren onthielden zich. Het vroegere ontwerp-Vanvelthoven werd dus ongewijzigd aangenomen.


Tabakspreventiefonds

Ook senator Francy Van der Wildt (SP), rapporteur, maar tevens vurig pleitbezorgster van een volledig reclameverbod, zegt verrast te zijn door die onverwachte wending.

Francy Van der Wildt: Bij de eindstemming hebben meerdere senatoren hun mening herzien, deels wellicht uit communautaire overwegingen -de Waalse druk voor een uitzondering voor Francorchamps was immers bijzonder groot-, maar vooral omdat zij het principieel oneens waren met de uitzondering die in de commissie was aanvaard.

> Van Waalse zijde zijn er wetsvoorstellen ingediend om de wet te wijzigen. Wat nu?

Francy Van der Wildt: Een mogelijk compromis kan er in bestaan de ingangsdatum van het verbod te versoepelen. Afstappen van het reclameverbod is voor mij principieel uitgesloten.

Zelf heb ik voorgesteld een Tabakspreventiefonds op te richten, gefinancierd met het geld dat de tabaksproducenten besteden aan reclame en sponsoring. Op die manier kunnen anti-rookcampagnes worden bekostigd en kunnen de culturele en sportevenementen die van de tabaksreclame afhankelijk zijn, verder worden gesponsored. De sigarettenfabrikanten staan niet weigerachtig tegenover de oprichting van een dergelijk fonds. Het komt niet alleen hun imago ten goede, maar zorgt er ook voor dat zij hun niet onbelangrijke fiscale voordelen kunnen behouden.

 
De Senaat behandelde dit ontwerp in het kader
van een evocatieprocedure

Ten minste 15 senatoren (op een totaal van 71) hadden binnen 15 dagen na aanneming ervan in de Kamer, om evocatie van het ontwerp gevraagd. Zo'n evocatieprocedure is mogelijk voor het leeuwendeel van de ontwerpen die in de Kamer tot stand komen. Evoceren houdt in dat de Senaat het ontwerp van de Kamer naar zich toetrekt en het binnen 60 dagen behandelt. De Senaat kan dan aan de Kamer voorstellen het ontwerp te amenderen (= wijzigen). Zoniet wordt het ontwerp beschouwd als aangenomen door de Senaat. Wat de Senaat niet kan, is een geëvoceerd ontwerp zonder meer verwerpen.


Texte français

Opmerkingen voor de webmaster