5-2COM

Sénat de Belgique

Session ordinaire 2010-2011

Relations extérieures et Défense

Mardi 16 novembre 2010

Séance de l’après-midi

5-2COM

Belgische Senaat

Gewone Zitting 2010-2011

Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

Dinsdag 16 november 2010

Namiddagvergadering

Compte rendu provisoire

Non encore approuvé par les orateurs.
Ne pas citer sans mentionner la source.

Voorlopig verslag

Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Niet citeren zonder de bron te vermelden.

 

Sommaire

Inhoudsopgave

Demande d’explications de Mme Sabine de Bethune au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «l’arrestation de Mme Victoire Ingabire Umuhoza au Rwanda» (n° 5-27)

Demande d’ explications de M. Richard Miller au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «l’attitude de la présidence belge de l’Union européenne relative aux négociations de paix au Proche-Orient» (n° 5-31)

Demande d’explications de M. Richard Miller au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «l’échec de la diplomatie européenne à l’ONU» (n° 5-35)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de arrestatie van mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda» (nr. 5-27)

Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de houding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten» (nr. 5-31)

Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «het mislukken van de Europese diplomatie bij de VN» (nr. 5-35)

Présidence de M. Karl Vanlouwe

(La séance est ouverte à 14 h 20.)

Voorzitter: de heer Karl Vanlouwe

(De vergadering wordt geopend om 14.20 uur.)

Demande d’explications de Mme Sabine de Bethune au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «l’arrestation de Mme Victoire Ingabire Umuhoza au Rwanda» (n° 5-27)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de arrestatie van mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda» (nr. 5-27)

Mme Sabine de Bethune (CD&V). –

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). – Mijn vraag dateert van 20 oktober, omdat ons toen verontrustende berichten bereikten over mevrouw Ingabire, die namens de FDU aan de voorbije Rwandese presidentsverkiezingen wilde deelnemen. Meteen na haar aankomst in Rwanda, op 16 januari van dit jaar, werd haar bewegingsvrijheid ingeperkt. In februari werd ze beschuldigd van "genocidaire ideologie". Bovendien stond ze bloot aan allerlei intimidaties en werden sommige van haar medestanders door de Rwandese autoriteiten gearresteerd. Buitenlandse waarnemers raakten er meer en meer van overtuigd dat de overheid alles in het werk stelde om haar te beletten aan de verkiezingen deel te nemen. Op 21 april werd ze gearresteerd, officieel wegens "medewerking met een terroristische organisatie en ontkenning van de genocide".

In de eerste helft van oktober escaleerde de toestand rond mevrouw Ingabire. De informatie die we ontvingen was schaars, maar we vernamen toch dat de Rwandese autoriteiten de week vóór haar arrestatie de politiemacht rond haar huis hadden opgedreven. In Kigali ging toen namelijk het gerucht dat België alles in het werk zou stellen om haar naar ons land over te brengen. We kunnen er echter van uitgaan dat deze geruchten enkel dienden om de verhoogde politieaanwezigheid rond haar verblijfplaats te verantwoorden. Op 14 oktober werd ze uiteindelijk gearresteerd op beschuldiging van terroristische activiteiten en overgebracht naar het politiegebouw van Kicukiro. Aanvankelijk mocht niemand haar bezoeken. Intussen zijn we bijna een maand verder en is ze overgebracht naar de centrale gevangenis in Kigali. Van internationale organisaties vernemen we dat ze nu in behoorlijke omstandigheden wordt vastgehouden. Ze heeft ook verschillende advocaten: een Rwandees, een Brit en een Nederlander. Op 8 november is ze voor de rechtbank in hoger beroep verschenen om haar vrijlating onder borg te vragen, maar dat werd haar op 11 november door de rechtbank geweigerd. Op 12 november zou de woordvoerder van het parket hebben verklaard dat het proces over een maand zal plaatsvinden. Toch vreest mevrouw Ingabire nog steeds voor haar veiligheid.

De vragen die ik de minister een maand geleden voorlegde, zijn niet meer allemaal even relevant. Ondertussen is inderdaad bevestigd dat mevrouw Ingabire werd gearresteerd en is ze ook voorgeleid. De materiële omstandigheden van haar detentie, waarover ik ook meer informatie vroeg, waren aanvankelijk zeer, zeer slecht, zo hebben we vernomen, maar zouden intussen beter zijn. Haar omgeving en haar advocaten blijven echter zeer ongerust over haar veiligheid.

Andere vragen blijven echter zeer relevant. België is op het ogenblik voorzitter van de EU en de EU is de aangewezen actor om de problematiek van de mensenrechten en de democratische rechten van de Rwandese burgers op de voet op te volgen. Afgelopen zomer hebben we allemaal de verkiezingen in Rwanda gevolgd en vernamen we wat er gebeurd is met andere leiders van oppositiepartijen die aan de verkiezingen wilden deelnemen. Enkele hebben in de aanloop naar de verkiezingen in heel duistere omstandigheden het leven gelaten. Dat wijst toch op een verontrustende algemene situatie. Heeft de minister namens de EU initiatieven genomen om intern bij de Europese partners of bij de Rwandese autoriteiten de detentie van mevrouw Ingabire aan te kaarten en het dossier op te volgen?

Mevrouw Ingabire is geen Nederlands staatsburger, maar ze heeft wel lang in Nederland verbleven en heeft er ook familie. We hebben vernomen dat Nederland ook een waarnemer stuurt om het proces te volgen. Volgt ons departement van Buitenlandse Zaken deze zaak, ook met het oog op de bescherming van de democratische rechten en de rechten en veiligheid van de oppositie in Rwanda?

M. Steven Vanackere, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles. –

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen. – Mevrouw Ingabire is inderdaad op 14 oktober aangehouden. Juridisch gesproken gaat het over de opheffing van haar voorwaardelijke invrijheidstelling, die dateert van april laatstleden, toen ze een eerste keer gearresteerd werd wegens "genocidaire ideologie, divisionisme en het samenwerken met een terroristische organisatie", de Forces démocratiques de libération du Rwanda, het FDLR. Het openbaar ministerie oordeelde dat mevrouw Ingabire de voorwaarden voor haar invrijheidstelling geschonden had door deze activiteiten voort te zetten. Nieuwe feiten en het gevaar op de vernietiging van bewijsmateriaal werden aangehaald om haar opsluiting te rechtvaardigen. Mevrouw Ingabire bevindt zich sinds 26 oktober juridisch in een situatie van voorlopige hechtenis en haar aanhouding moet om de dertig dagen opnieuw door het gerecht geëvalueerd worden en eventueel verlengd. Op 26 oktober werd mevrouw Ingabire nog vastgehouden in het commissariaat van Kicukiro in relatief spartaanse omstandigheden. Zo moest ze de eerste dagen op de grond slapen.

De Belgische ambassade heeft sinds haar aanhouding regelmatig contact met haar advocaat, met leden van haar politieke partij en met het Internationale Rodekruiscomité, die bevestigen dat zij het goed stelt.

Het gerucht dat België zou hebben geprobeerd haar naar ons land over te brengen, strookt niet met de waarheid. België heeft sinds haar arrestatie op 14 oktober tweemaal het dossier van mevrouw Ingabire ter sprake gebracht bij de Rwandese autoriteiten, één keer in Brussel tijdens een ontmoeting met de Rwandese ambassadeur en één keer in Kigali tijdens een onderhoud van onze ambassadeur met de Rwandese minister van Justitie. België heeft er bij deze gelegenheden op aangedrongen dat mevrouw Ingabire goed behandeld zou worden en een eerlijk proces zou krijgen. Wij hebben er telkens opnieuw ook op aangedrongen dat er in de Rwandese samenleving ruimte zou worden gemaakt voor een politieke oppositie, zoals mevrouw de Bethune mij in een persoonlijk gesprek had gevraagd.

Ook de Europese Unie volgt deze zaak van nabij op. De speciale EU-gezant voor de Grote Meren, die een tiental dagen geleden in Kigali was, heeft de Rwandese autoriteiten opgeroepen om ervoor te zorgen dat haar proces snel en in alle transparantie zou plaatsvinden.

Mme Sabine de Bethune (CD&V). –

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). – Ik dring erop aan dat onze missie in Kigali de situatie van mevrouw Ingabire op de voet blijft volgen en erover waakt dat zij inderdaad het eerlijke proces krijgt, waarop minister Vanackere heeft aangedrongen. We moeten dit concrete geval, net als de rechten van een democratische oppositie in Rwanda en in andere landen in de regio, nauwgezet opvolgen.

Met de verkiezingen van de voorbije zomer in het achterhoofd dring ik er ook op aan dat ons land niet alleen overleg pleegt met Rwanda, maar dat land ook onder druk zet zodat het de politieke en democratische rechten van zijn burgers beter respecteert. We hebben verschillende hefbomen om dat te doen, gaande van overleg tot internationale contacten, de coöperatie… Sommige landen onderhouden bevoorrechte relaties met Rwanda, maar het is van het grootste belang dat iedereen in Europa tegenover Rwanda dezelfde taal spreekt, een taal die het land en zijn burgers ten goede komt.

Demande d’ explications de M. Richard Miller au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «l’attitude de la présidence belge de l’Union européenne relative aux négociations de paix au Proche-Orient» (n° 5-31)

Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de houding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten» (nr. 5-31)

M. Richard Miller (MR). – À l’heure où notre pays assure la présidence de l’Union européenne, les États-Unis sous la conduite du président Obama ont lancé la reprise des négociations entre Israël et l’autorité palestinienne, en vue de dégager un accord de paix au Proche-Orient.

Aucune personne sensée ne niera l’importance de cette initiative ni les espoirs que font fait naître les premières rencontres et ce, malgré l’une ou l’autre déclaration pessimiste ou manifestation hostile, et malgré l’annonce de la poursuite des programmes de construction.

Il n’en demeure pas moins qu’un espoir subsiste. Les États membres de l’Union européenne pourraient se limiter à attendre le résultat de ces négociations. Toutefois, plusieurs avis compétents – notamment celui de M. Tony Blair, chargé d’une mission spéciale au Proche-Orient, ou celui de M. Bernard Philippe, haut fonctionnaire européen auteur de plusieurs textes sur le sujet – ont insisté sur la nécessité de voir l’Union européenne se porter garante des accords qui seraient susceptibles d’intervenir entre les parties aujourd’hui opposées. En outre, il est évident que tout élément pouvant conforter le processus de négociations en cours ne pourrait être que le bienvenu.

La présidence belge, dans le cadre du Conseil des ministres des Affaires étrangères, envisage-t-elle de traiter du processus de négociations en cours ? Quelle initiative pourrait être développée pour conforter ce processus ?

Quel est votre sentiment à l’égard des négociations qui avancent vaille que vaille ?

Par ailleurs, à une question sur le maintien ou non de l’organisation du sommet euro-méditerranéen de fin novembre, le premier ministre m’avait répondu que l’organisation de ce sommet dépendait aussi de l’avancement des négociations en cours, et notamment de la réponse de la Ligue arabe. Avez-vous des informations sur la tenue ou non de ce sommet ?

De heer Richard Miller (MR). –

M. Steven Vanackere, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles. – Pour répondre à votre dernière question, il se confirme que le sommet euro-méditerranéen n’aura pas lieu.

Durant notre présidence, une Conférence des ministres en charge du commerce s’est tenue voici peu dans le cadre d’Euromed, une organisation visant à améliorer la coopération entre les pays du pourtour méditerranéen, et une réunion des ministres de l’Emploi avait eu lieu sous la présidence de Mme Milquet.

Ces deux exemples montrent une volonté de poursuivre le dialogue mais il est vrai qu’au niveau des chefs d’État et de gouvernement, les pourparlers concernant la paix au Moyen-Orient ne progressent guère.

La Conférence des ministres en charge du commerce des pays de l’Euromed que j’ai coprésidée il y a quelques jours a cependant permis de dégager un certain nombre de résultats, notamment sur le soutien du développement des capacités de l’économie palestinienne.

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen. –

J’en viens à votre question principale. Ce n’est pas la présidence tournante qui définit les priorités de la politique extérieure. Le traité de Lisbonne a clairement confié cette tâche à Mme Ashton lorsqu’il s’agit de parler au nom des ministres des Affaires étrangères ou éventuellement à M. Van Rompuy pour représenter les chefs d’État.

Je ne veux toutefois pas esquiver votre question car elle s’adresse également à moi en tant que ministre des Affaires étrangères. Je ne suis certes qu’un des vingt-sept ministres mais je ne suis actuellement pas des moins influents à cause de l’amalgame entre la présidence tournante et la qualité de simple membre du Conseil des Affaires étrangères. Jusqu’à la fin du mois de décembre, cet amalgame donnera peut-être un peu plus d’écho à la diplomatie belge. Cela dit, la question pourra encore se poser en janvier. Lors de notre dernière discussion sur le Moyen-Orient, en octobre, M. Kouchner indiquait en effet qu’il avait l’impression de tenir les mêmes propos, d’avancer les mêmes arguments, de rencontrer les mêmes personnes et de déplorer la même absence de solution depuis trente ans.

Je dois m’inscrire en faux contre l’analyse de ceux qui affirment que l’Union européenne ne fait qu’attendre. Il est vrai que nous avons décidé de laisser toutes les chances aux initiatives des États-Unis pour refaire démarrer les discussions directes. L’Union soutient ces pourparlers grâce à ses initiatives au sein du Quartet. Elle ne choisit toutefois pas la voie de la passivité. Tout d’abord, tout le monde reconnaît qu’elle est le bailleur de fonds le plus important dans la création d’une capacité gouvernementale de l’autorité palestinienne. L’objectif est d’aboutir un jour à une logique de deux États viables. Pour ce faire, il faudra avoir investi dans la capacité de l’État palestinien. Ensuite, l’Union est disposée à se porter garante des accords qui pourraient être conclus.

Cela étant, vous connaissez comme moi les positions de MM. Abbas et Netanyahu ainsi que la politique de colonisation. En décembre 2009, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont adopté un document reprenant les éléments devant être respectés dans un accord équilibré. Ce document est considéré par les uns et les autres comme un instrument important pour la clarification des accords éventuels.

Une chose est toutefois certaine : une paix durable ne sera possible qu’avec l’accord de ceux qui vivent dans cette région. Elle ne peut être dictée ni par M. Obama ni par l’Union européenne. Elle devra découler du bon sens et de la bonne volonté politique des partenaires autour de la table au Moyen-Orient.

 

Demande d’explications de M. Richard Miller au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «l’échec de la diplomatie européenne à l’ONU» (n° 5-35)

Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «het mislukken van de Europese diplomatie bij de VN» (nr. 5-35)

M. Richard Miller (MR). – Au moment où notre pays préside l’Union européenne, l’assemblée générale de l’ONU, sur proposition du Surinam, au nom de la Communauté des États Caraïbes (Caricom), a refusé à l’Union européenne un meilleur statut qui lui aurait notamment permis de s’exprimer dans les débats lors des assemblées générales de l’ONU.

Cet échec de la diplomatie européenne est d’autant plus difficile à accepter que ce sont les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les ACP, qui sont, sauf erreur de ma part, les principaux bénéficiaires de l’aide européenne au développement.

Comment expliquez-vous cet échec ? L’Union européenne a-t-elle préparé une alternative sous la présidence belge ? Des initiatives ont-elles été prises pour dépasser cette difficulté ?

De heer Richard Miller (MR). –

M. Steven Vanackere, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles. – Cette question me donne l’opportunité de clarifier un certain nombre de faits. Le traité de Lisbonne prévoit que l’Union européenne est représentée auprès des organisations internationales par une délégation. Dans ce but, un travail a été commencé auprès de l’ONU pour permettre à l’Union européenne, qui a actuellement le statut d’observateur, de pouvoir pleinement assumer son rôle à l’assemblée générale des Nations unies. Un projet de résolution a été formellement introduit afin d’autoriser l’Union européenne à intervenir en ordre utile parmi les États membres et non à la fin de l’ensemble des interventions, et à introduire des projets de résolution, des amendements, des points d’ordre et à formuler des droits de réponse.

Nous ne demandions que ce type de modifications. Toutefois d’aucuns ont cru que l’Union européenne cherchait à obtenir un droit de vote à l’assemblée générale des Nations unies. Or l’ONU est une organisation basée sur les États membres et qui leur réserve naturellement le droit de vote. Notre volonté n’était clairement pas de rompre avec cette logique mais de faciliter la prise de parole par l’Union européenne et l’introduction de textes.

Lors de la prise en considération du projet de résolution, le 14 septembre 2010, le vote a été négatif. Mais il ne s’agissait pas d’un vote sur le fond mais sur la procédure. C’était une défaite, reconnaissons-le, mais ce n’est une défaite qu’au niveau procédural. Cette « prise de non-action », comme on la définit à l’ONU, est due à l’initiative de la Caricom, la Communauté des États caraïbes qui a demandé le report du débat. De nombreux pays ACP étaient favorables au report en vue d’approfondir la réflexion mais ils ont été rejoints, entre autres, par la Chine, l’Inde et la Russie.

J’ai interrogé M. Lavroff, ainsi que mon homologue indien pour comprendre leur motivation. Il est surtout apparu un manque de compréhension de l’ampleur de la demande européenne : toutes les organisations internationales vont-elles demander à intervenir avant les États membres ? Est-ce l’objectif ? J’ai dès lors beaucoup insisté sur le caractère spécifique de l’Union européenne.

Depuis, l’Union européenne a entrepris une analyse des facteurs qui ont conduit à ce revers. Les raisons énumérées sont : la contrainte de temps, l’implication politique insuffisante dans les capitales des États tiers et des États membres de l’UE, les réserves et les oppositions de certains États tiers concernant un éventuel traitement privilégié de l’Union européenne dans une assemblée d’États nations, les amendements au projet introduits oralement en dernière minute, enfin l’absence de consultation formelle ouverte à l’ensemble des membres de l’ONU.

Les chefs de mission à New York ont développé une stratégie qui a été approuvée en octobre par les ambassadeurs auprès de l’Union européenne à Bruxelles. Ils proposent de travailler en trois phases : l’écoute et l’évaluation qui sont en cours, la discussion d’un nouveau projet de résolution et, enfin, l’introduction et l’adoption du projet de résolution.

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen. –

Lors du processus de débat sur le fond, une implication politique plus importante est recommandée et la haute représentante Catherine Ashton développera une stratégie pour faire adopter la résolution permettant à l’Union européenne de participer pleinement aux travaux de l’assemblée générale. Il ne s’agit donc que d’un report. La leçon à retenir, c’est que pour ce type d’initiatives, il faut prendre le soin et le temps de bien expliquer nos intentions aux autres membres des Nations unies. Je crois que nous avons probablement été un peu trop vite en besogne.

 

M. Richard Miller (MR). – La diplomatie européenne a connu ici un revers, mais tout n’est pas perdu puisque la demande sera réexaminée. Ce fait est néanmoins symptomatique de la faiblesse de l’Union européenne dans sa politique vis-à-vis des institutions internationales et de la gouvernance à l’échelon mondial. Je suis très heureux que la question que je souhaitais poser ait été maintenue : le ministre a ouvert certains champs de réflexion par rapport à ce sujet, plus important qu’il n’y paraît.

De heer Richard Miller (MR). –

(La séance est levée à 14 h 50.)

(De vergadering wordt gesloten om 14.50 uur.)