GR 33

Belgische Senaat
Gewone Zitting 2001-2002
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»

Hoorzittingen
Vrijdag 28 juni 2002
Ochtendvergadering
Verslag

GR 33

Sénat de Belgique
Session ordinaire 2001-2002
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»

Auditions
Vendredi 28 juin 2002
Réunion du matin
Compte rendu

  

Hoorzitting met de heer Mark Van Bockstael, directeur internationale betrekkingen van de Hoge Raad voor Diamant

Audition de M. Mark Van Bockstael, directeur relations internationales du Hoge Raad voor Diamant

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

De heer Mark Van Bockstael. - Ik zal een aantal technische preciseringen geven. Ik zal daarvoor eerst een aantal begrippen toelichten.

Slide 7


De totale productie van diamant varieert van jaar tot jaar. Het juiste productiecijfer is niet bekend. Wij nemen aan dat ongeveer 125 miljoen karaat per jaar wordt gedolven. We zijn niet zeker van dat cijfer omdat bepaalde landen, en meer specifiek Rusland, nog altijd weigeren statistieken over de ontginning van diamant te publiceren. Volgens de wetgeving van de Russische Federatie zijn de gegevens over de productie in karaat nog steeds een staatsgeheim. Dat komt neer op een schending van de Kimberleyafspraken. De Russische Kimberleydelegatie heeft gezegd dat zij de Doema zal aanraden de wetgeving aan te passen.
Australië is kwantitatief gezien een grote producent. Er is een potentieel van 40 miljoen karaat. Dat wordt nu niet gehaald. Het land is over zijn hoogtepunt qua productie heen. Bovendien en vooral is de productie op het ogenblik niet erg gewenst. De productie daalt er de laatste jaren dan ook stelselmatig tot ongeveer 24 miljoen karaat. Canada produceert 4 miljoen karaat. Dat cijfer zal verdubbelen omdat er een nieuwe mijn zal bijkomen in 2003. Voor Rusland neemt de US Geological Survey aan dat er een productie is van 14 miljoen karaat.
In Afrika vormen Zuid-Afrika, Botswana en Namibië het kerngebied van de mondiale diamantproductie, zowel in karaat als in dollar. De grootste producent zowel in karaat als in dollar is Botswana. Dat land heeft vorig jaar ongeveer 2,2 miljard dollar verdiend met de ontginning van ruwe diamant. Botswana verkoopt slechts aan één klant, namelijk de De Beers-holding. De productie is er voor 50% in handen van De Beers en voor 50% in handen van de regering.

Slide 8


Vanuit welke landen worden diamanten geëxporteerd? In de statistieken vindt u een lijst van landen van Andorra tot en met de British Virgin Islands. Die zijn interessant voor zover het onderscheid wordt gemaakt tussen provenance, herkomst, en origin. Het bestaan van Antwerpen als draaischijf voor diamant illustreert dat onderscheid duidelijk. België heeft geen diamantmijnen, maar wel de hoogste exportcijfers voor diamant.

Slide 9


We zien een conflict tussen twee tendensen. De ene is al jaren geleden ingezet en is in de Europese Commissie nog steeds zaligmakend: de vrijhandel, de volledige liberalisering van alle handel. Dat staat natuurlijk haaks op de andere tendens, de strijd tegen conflictdiamant, omdat we daarbij natuurlijk wel een controlemechanisme moeten hebben dat uiteraard ingaat tegen de principes van de absolute vrijhandel.

Slide 10


Waarschijnlijk hebt u zich al een aantal keren afgevraagd waarom de sector beweert dat diamanten van verschillende origine met elkaar moeten worden vermengd om handel te kunnen drijven. Ik wil u dit even aanschouwelijk voorstellen. Omdat onze verzekeraar me niet de toestemming gaf om diamanten mee te brengen, heb ik maar gekozen voor iets wat eigenlijk op dezelfde manier werkt: een koekjesmengeling. Deze doos kunt u vergelijken met een originele productie van een Afrikaans diamantproducerend land. Elke koekjesspecialist zal deze koekjesmengeling onmiddellijk herkennen en kan ook de producent ervan noemen. Hetzelfde geldt voor diamanten. Specialisten kunnen door naar de mengeling te kijken, zeggen wie de producent is, van welk land de diamanten afkomstig zijn.
Niet iedereen lust echter alle koekjes en dat geldt ook voor diamant. Slimme koekjesproducenten verpakken en verkopen de verschillende soorten ook apart. Met diamant is dat niet zo eenvoudig. De verschillende soorten komen niet apart voor. Een land heeft een bepaalde productie die er op een bepaalde manier uitziet en het is de diamanthandel die de verschillende `koekjessoorten' bij elkaar brengt en zorgt voor de verpakking per soort. Dat betekent natuurlijk dat we ze eerst moeten aankopen bij de verschillende producenten.
Van een uniforme partij steentjes van dezelfde `soort' kan de herkomst nog moeilijk worden achterhaald. Het is volstrekt onmogelijk om op zicht te zeggen dat een bepaald steentje afkomstig is van vindplaats x of dat een ander steentje uit een mijn komt die onder embargo staat. Die steentjes zijn nagenoeg identiek. Alleen scheikundigen zouden met de aangepaste onderzoeksmethode en heel dure apparatuur de specifieke kenmerken kunnen achterhalen.

Slides 11, 12, 13 en 14


Andere vraag: Waar worden diamanten gemijnd en hoe komen zij uit de grond?
Diamant ontstaat niet in een vulkaanpijp, maar komt van veel dieper uit de aardmantel. De diamant wordt wel via de vulkaanpijp als door een lift naar boven gestuwd. Vanuit die vulkaanpijp kan de diamant terechtkomen in rivierbeddingen en dan spreken we van alluviale afzettingen.
Alluviale afzettingen kunnen artisanaal worden ontgonnen, door lokale diggers. We kunnen dan spreken van small scale diamond mining. De rivierafzetting kan over een afstand van soms honderden kilometer diamant bevatten, maar kan niet zo maar worden afgezet. Daarbij zijn er dus enorme beveiligingsproblemen.
Vindplaatsen van het kimberliettype kunnen enkel industrieel worden ontgonnen. De vulkaanpijp kan gemakkelijk worden beveiligd bijvoorbeeld met een omheining en een honderdtal wachters.
De zeebedwinning die beperkt blijft tot slechts enkele landen, waaronder Namibië en Zuid-Afrika, is volledig geïndustrialiseerd en kan perfect worden afgesloten.
De kostprijs voor de aanleg van een industriële exploitatie is enorm. Voor de Ekati-mijn in Canada bedroeg die ongeveer 750 miljoen US$. Dat soort ontginningen komt dan ook zeer weinig voor, in subsaharaans Afrika praktisch uitsluitend in Botswana, Namibië en Zuid-Afrika. In andere delen van Afrika ligt dat veel moeilijker. Grote bedrijven hebben immers geen zin om enorme kapitalen te investeren in politiek weinig stabiele gebieden.
Voor artisanale productie - het onderwerp dat de commissie interesseert - daarentegen is maar een minimale kapitaalsinvestering vereist. Op de foto zie u de productie in de Kwangorivier in Angola. Voor de artisanale productie zijn er alleen voldoende mensen nodig met een schop en een zeef. De zeef kan zelfs ter plaatse worden gemaakt.
Voor het ophalen van diamant in een zeeafzetting moet eerst een dure kofferdam worden gemaakt.. Die ontginning is ongeveer even duur als de kimberlietontginning. Om 1 karaat diamant te vinden moet ongeveer 100 ton zand worden getrieerd. Het is moeilijker dan zoeken naar een speld in een hooiberg. Gelet op de enorme investeringen komen maar enkele maatschappijen voor die ontginning in aanmerking.

Slide 15


De betrokkenheid van de verschillende landen bij de Kimberleyakkoorden kunnen van deze tabel worden afgelezen.
Bij de dure kimberlietontginning vermeld ik Canada, Rusland, Botswana, Zuid-Afrika, Australië, maar ook Angola dat een aantal goed beveiligde industriële mijnen heeft, die met Russische steun werden uitgebouwd.
Bij de alluviale diamantontginning vinden we een rits Afrikaanse landen terug waarvan sommige als probleemgebieden kunnen worden beschouwd: Angola, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, enzovoort.
Bij de zeeontginning zijn er maar twee ontginningen: in Namibië en in Zuid-Afrika.

Slide 3


De afhandeling van de controle in de Europese Unie is voor de import van diamant niet anders dan voor koekjes, al zijn bij een gelijk bedrag de te controleren hoeveelheden voor koekjes wel veel groter dan voor diamant. Een miljoen dollar diamant gaat gemakkelijk in één doos.
Voor de controle verwijs ik naar het Europees Douanewetboek. Het kan via EU-LEX van het internet worden gehaald. In pdf-versie telt dat wetboek welgeteld 791 pagina's en echt transparant kan het niet genoemd worden. Natuurlijke diamant is daarin terug te vinden onder de codering 7102, synthetische diamant onder de codering 7104 en synthetische en natuurlijke diamant in poedervorm onder de codering 7105.
De Europese douaniers moeten enkel weten dat ze daarmee niets moeten doen omdat de tarieven 0% bedragen. Dat is misschien iets te simplistisch gezegd, want uiteraard worden de Europese douaniers geconfronteerd met landen waarvoor aparte regels gelden, namelijk de landen waartegen de VN-Veiligheidsraad sancties heeft afgekondigd. Drie landen vallen onder die maatregelen, naast een vierde waarmee we altijd rekening moeten houden.
Het eerste land is Angola, met VN-resolutie 1173 van juni 1998. Die resolutie werd op 28 juli 1998 in de Europese regelgeving omgezet. Het tweede land is Sierra Leone, waarvoor VN-resolutie 1306 van juli 2000 van kracht is. Die resolutie werd diezelfde maand nog in een Europese regelgeving omgezet. Ten slotte is er de VN-resolutie over Liberia, die een maand na de afkondiging in een EU-reglementering werd omgezet. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen Angola en Sierra Leone enerzijds en Liberia anderzijds: de eerste twee landen kunnen via een systeem van certificaten van origine toch diamant exporteren. Het embargo geldt alleen voor de diamanten uit die landen die zonder certificaat worden verhandeld.
Voor Liberia geldt een volledig embargo. Eigenlijk is dit ook niet langer zo want op 7 mei heeft de Veiligheidsraad een nieuwe resolutie, 1408, aangenomen. In §8 van die resolutie staat dat Liberia ook wordt vrijgesteld als het een performant certificatiesysteem uitwerkt. In §9 staat dat de internationale organisaties en de landen die Liberia kunnen helpen bij de totstandkoming van dat performant systeem, dat verondersteld worden te doen. U kan zich inbeelden wat de gevolgen zullen zijn.

Slide 4


Dat brengt me bij de andere diamantcentra. Tel Aviv is de grootste concurrent van Antwerpen. Eigenlijk wijkt de reglementering er niet veel af van de Europese reglementering. Voor de import gelden dezelfde regels; de bovenvermelde VN-resoluties worden toegepast. Voor de export is er wel een verschil met België. In België wordt ook bij de export een verificatie gedaan. In Israël gebeurt dit niet systematisch: men werkt er via risk analysis en random sampling.
Israël kan net als België dankzij zijn systeem gedetailleerde statistieken verzamelen. Het grote verschil is dat de statistieken in België maandelijks worden gepubliceerd, terwijl Israël slechts geconsolideerde gegevens vrijgeeft.

Slide 5


Zuid-Afrika is belangrijk, maar misschien minder dan vroeger toen het de oorspronkelijke vestigingsplaats was van de voormalige monopolist, De Beers. Het land wenst zich meer en meer te profileren niet alleen als een ontginningsland, maar ook als een bewerkingsland en als handelsland in diamant. Een land waar diamant wordt bewerkt, wordt automatisch ook een handelsland omdat sommige diamanten duur zijn en andere niet zo duur.
Als slijpen in eigen land te duur wordt, wordt handel georganiseerd. Dat heeft uiteraard ook consequenties voor de organisatie van de controle.
Zoals in de meeste Angelsaksische landen is er in Zuid-Afrika een specifieke diamantwetgeving, die voor het laatst werd gewijzigd in 1991. Die wetgeving is zeer restrictief, voornamelijk om te vermijden dat de bevolking diamanten in handen zou krijgen. Artisanale productie, zoals we die kennen in Congo, Sierra Leone of de Centraal-Afrikaanse Republiek is in Zuid-Afrika verboden. Het bezit van een ruwe diamant door iemand die niet over een licentie beschikt, is een overtreding van de wetgeving.
Het effect van een specifieke wetgeving is ook dat er een specifiek orgaan werd gecreëerd, de South African Diamond Board. Momenteel is er in Zuid-Afrika nogal wat commotie over de geplande wijziging van de mijnwetgeving. Totnogtoe was de ondergrond in handen van de mijnconcessiehouders. Nu wil men de zaken omdraaien zodat de ondergrond eigendom wordt van de Staat, die hem aan mijnbedrijven in concessie kan geven. De mijnbedrijven zijn daar niet zo gelukkig mee. Als gevolg van de wijziging van de mijnwetgeving zal ook de diamantwet gewijzigd worden. We hebben er nog geen zicht op in welke richting dat zal gebeuren. We weten alleen dat Zuid-Afrika in de toekomst veel belangrijker wordt. De Zuid-Afrikaanse regering heeft tijdens verschillende missies in Antwerpen duidelijk aangekondigd dat ze in Kimberley binnen de vijf jaar 20.000 slijpers aan het werk wil zien. De bedoeling is dus te komen tot een veel hogere graad van secondary diamond employment. Het is daarenboven interessant voor een mijnland de diamanten uit te splitsen naar kwaliteit omdat daardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd.
Daar komt nog bij dat landen als Canada, Australië en Rusland, maar ook Botswana en Zuid-Afrika er voordeel bij hebben dat het land van origine een belangrijke prijsparameter wordt in de toekomst. Ik denk dat het naïef is de problematiek van de conflictdiamanten te zien als een puur humanitaire zaak.
Tot slot worden er in Zuid-Afrika geen gedetailleerde statistieken gepubliceerd.

Slide 6


Canada werpt zich op als één van de nieuwe grote diamantlanden. Op basis van interne documenten van de Canadese federale regering en ook van de provinciale regeringen, kunnen we vaststellen dat het land binnen de twintig jaar de grootste diamantproducent wenst te worden. Botswana heeft een productie van 24 miljoen karaat, met een waarde van 2,2 miljard dollar.
Canada wenst vanaf 1998 en tot en met 2018 meer te produceren dan Botswana en nummer één te worden. Geologisch is dat mogelijk. Canada is uitzonderlijk rijk. Het noorden van het land is nog volledig onontgonnen en dat geldt voor alle natuurlijke rijkdommen met een relatieve uitzondering voor olie en gas. Waar diamant wordt gevonden, is in een straal van 300 kilometer daarrond meestal olie en gas te vinden. Dat is zo in Angola, in West-Afrika en ook in Canada. Waarom dat niet zo is in Congo, kunt u uitzoeken. Het grootste in de jongste jaren ontgonnen gasgebied is dat van Mackenzie in het uiterste noordwesten van Canada, op ongeveer 500 kilometer van waar momenteel diamant wordt gedolven.
Canada heeft op het ogenblik geen specifieke wetgeving voor diamant. Men zou daar iets aan gaan doen. Het land heeft een zeer restrictief exportbeleid. Een exportland verdient immers geld op royalty's en op export tax revenue. Men moet er dus voor zorgen dat er geen lokaal geproduceerde diamant buiten gaat zonder dat er taks op is betaald. De Canadese wetgeving is op dat punt zeer restrictief. Voor de import bestaat er geen specifieke wetgeving.
Canada verkeert nu ongeveer in de situatie die België kende op het ogenblik dat de EEG werd opgericht. Er is een specifiek douaneregime ontstaan in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, die samen in NAFTA/ALENA zitting hebben. De dedouanering van goederen verloopt daardoor veel makkelijker. Dat betekent ook dat mensen met slechte bedoelingen zich gaan richten op die gedereguleerde, geliberaliseerde handel. Canada publiceert geen statistieken over diamant, maar ze bestaan wel. Mensen die met het internet overweg kunnen, kunnen ze vinden. Ik heb een aantal gegevens over import in Canada gedurende de laatste vijf jaar afgedrukt. Ik vraag me dan ook af waarom zogenaamde VN-experts zich beperken tot statistieken uit Antwerpen, terwijl statistieken beschikbaar zijn die kunnen worden geraadpleegd wanneer daarvoor enige moeite wordt gedaan. Ik neem aan dat men daar politiek niet mee naar buiten wenst te komen.

Slides 16 en 17


Ik heb ook een aantal detailanalyses gegeven over een 38 landen die in het Kimberleyproces aanwezig zijn. Dat betreft de fameuze questionnaire. Dat was één van de eerste dingen die de task force van de Kimberleygroep, opgericht in Windhoek in 2001, heeft gedaan. Die task force heeft welgeteld driemaal vergaderd. Daarna vond men bijeenkomen niet meer nodig omdat er te veel gedetailleerde documentatie vrijkwam. Dat kwam bepaalde mensen misschien niet goed uit.

Slide 18


Ik ben verantwoordelijk voor het opstellen van de vragenlijst. `Alles wat u wil weten over de diamant in honderd vragen', dat was de opzet. We hebben uiteraard samengewerkt met de Belgische regering, de mensen van de task force, en ook de WDC, de World Diamond Council, de Europese Commissie, de regeringen van Canada, Israël, Zuid-Afrika, Zwitserland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een bijdrage geleverd. De Canadezen stonden in voor de distributie, via New York. We hoopten van alle landen een ingevulde vragenlijst terug te krijgen, maar tot nog toe is dat niet gelukt. Dat is absoluut een gemiste kans. De heer Meeus heeft dat vorige keer ook al gezegd en ik herhaal het nogmaals. Men mag toch wel eisen dat de landen die lid zullen worden van het Kimberleyproces op het ogenblik dat het Kimberleyakkoord moet worden geïmplementeerd, ten minste de gedetailleerde vragenlijst beantwoorden. Dat levert ons misschien niet alle details - zo eenvoudig is het natuurlijk niet - maar wel heel veel informatie, waarmee we toch tot vrij opmerkelijke veralgemeningen kunnen komen.

Slide 19


De informatie was onderverdeeld in een aantal rubrieken.
Een eerste rubriek bevatte algemene informatie waaruit we bijvoorbeeld vernemen dat België deel uitmaakt van de EU, en de VS, Mexico en Canada de NAFTA/ALENA vormen. Verder leert het iets over Mercosur en over ECOWAS in Afrika, maar ook over de UEMOA, die de landen omvat waar de CFA als munt fungeert.
Een tweede rubriek peilde naar de economische omgeving en de internationale verplichtingen die de landen zijn aangegaan. Bijna alle landen zijn lid van WTO en WCO, World Customs Organization. De WCO, met hoofdkantoor in Brussel, is verantwoordelijk voor de coderingen, de normen voor de dedouanering.
Een derde rubriek ging over de betekenis van een bepaald land in de diamantsector, met een aantal vragen specifiek voor diamantproducerende landen, voor diamantverhandelende landen en voor landen met slijp- en bewerkingscapaciteiten. Daarmee krijgen we een zicht op het nut van de reglementeringen ter plaatse en de eventuele loopholes.
Het laatste punt bleek tot mijn verbijstering het meest contentieuze punt te zijn, namelijk de nationale certificatieschema's die moesten worden opgesteld in toepassing van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over Angola en Sierra Leone. U mag niet vergeten dat de lijst dateert van vóór 7 mei 2001, toen het embargo tegen Liberia van kracht werd. Tot onze verbijstering merken we dat Zuid-Afrika weigert te vragen wanneer de verschillende landen de sancties tegen Angola hebben geïmplementeerd. De reden van die weigering moet u zelf maar proberen te achterhalen, ik heb er nog altijd geen verklaring voor. Als u wil, kan ik u de mails die ik daarover ontving, doorsturen. Tot schande van de Amerikanen, die op de eerste rij stonden om België en dan vooral de Antwerpse diamanthandel te beschuldigen van het niet toepassen van bepaalde wetgevingen, hebben we moeten vaststellen dat zij op 18 januari 2001, zes maanden na de VN-resolutie over het importeren van diamanten zonder certificaat vanuit Sierra Leone, nog steeds geen reglementering hadden.
Dat bleek een kleine vergetelheid te zijn van de Amerikanen. Eén van de laatste handelingen van president Clinton vóór de eedaflegging van president Bush, was de ondertekening van een executive order voor Sierra Leone. Het Amerikaanse State Department had immers verklaard dat het onmogelijk op die vraag kon antwoorden zonder zich moeilijkheden op de hals te halen. Ondertussen heb ik begrepen dat die executive order nog altijd niet gepubliceerd is, wat betekent dat hij in de praktijk nog niet in werking is getreden.

Slide 20


Het ligt voor de hand dat de alluviale mijnen het moeilijkst te controleren zijn. De kimberlietmijnen en de ontginningen in zee zijn vrij gemakkelijk te beveiligen.
Met de vragenlijst wilden we een risicoanalyse maken in de verschillende landen. Straks zal ik proberen uitleggen waarom dat niet is gelukt.
Op de projectie ziet u dat een onderscheid is gemaakt tussen Exploration and Unofficial. Ik zal een voorbeeld geven van een land zonder officiële diamantproductie waar toch diamant wordt geproduceerd. Gabon is zo een paradoxaal voorbeeld. Gabon heeft geen mijnen, maar heeft wel een officiële diamantproductie. Hoe komt dat?
Een mijnmaatschappij die bodemexploraties uitvoert, moet op een bepaald ogenblik overgaan tot tests en onderzoeken of bepaalde vindplaatsen voldoende diamant bevatten om er een mijn te openen. In dat stadium verkeert Gabon. In 2001 heeft Gabon voor ongeveer 20.000 karaat diamant op die manier ontgonnen. Die vindplaatsen moeten worden beveiligd, want anders ontstaat er een onaanvaardbare loophole.
Dat is natuurlijk het probleem van Kimberley. Ingevolge nieuwe ontginningsmogelijkheden is het niet uitgesloten dat nieuwe landen zich aansluiten bij het Kimberleyproces.
Hoeveel diamant wordt daar ontgonnen? Welke mengeling wordt er geproduceerd? Welke exportcontroles kunnen ter plaatse worden uitgevoerd? In 2001 had een land als Gabon nog geen exportcontrole ingevoerd en beschikte niet over een specifieke wetgeving omdat daaraan geen behoefte bestond. Een andere vraag was: Hoeveel bedraagt de belasting? Uit de vorige hoorzitting is gebleken dat belasting een belangrijk probleem is in Afrika.
De Angolezen zouden bijvoorbeeld kunnen beslissen hun infrastructuur opnieuw uit te bouwen en daartoe de diamantairs te melken. Zij zouden een exporttaks kunnen heffen van 30%. Wanneer een nabuurland slechts 3% heft, rijst er uiteraard een probleem. Hoe groter het verschil in belasting tussen de landen, hoe sterker de incentives voor smokkelaars. De heer De Boeck heeft hieraan gerefereerd met betrekking tot de Bana Lunda in het grensgebied van Angola en de Democratische Republiek Congo. Tembo ligt aan beide oevers van de rivier die de grens vormt tussen de twee landen. Op beide oevers zal wel dezelfde diamantmengeling worden geproduceerd.
Als aan de ene kant een taxatie wordt gehanteerd die veel hoger en veel imperatiever is dan aan de andere kant, dan worden de goederen als het moet gewoon `overgezwommen'. Aan de andere kant komen ze dan terecht in de productie van Congo.
In januari van dit jaar vroeg de Angolese vice-minister van mijnwezen, Sumbula, aan zijn Congolese collega's restituties te betalen op de diamant die op deze wijze illegaal in Congo terechtkwam.

Slide `Diamond Trading Country'


Bij deze transparant ziet u aan de rechterkant het woord free port en vorige week verwees ik naar de Zwitserse Freilagers. Deze free ports kunnen voorkomen in landen die in diamant handelen en zijn helemaal niet tegen de regels. In de Verenigde Staten zijn er momenteel ongeveer 450 punten waar free ports in een of andere omstandigheid kunnen worden georganiseerd.
Als in de free port diamant binnenkomt en buitengaat die niet werd gecontroleerd en als op de markt van dat land een ongecontroleerde beweging mogelijk is van de free port naar de gereglementeerde markt, dan ontstaat er een probleem. Er moest dus kunnen worden gecontroleerd wat de importcontroles waren, of er een fysieke inspectie was, wat de exportcontrole mogelijkheden waren en wat de wettelijke mogelijkheden waren.
Vooraleer de Zwitserse wetgeving op 15 maart 2001 werd gewijzigd kon men een diamantmengeling invoeren, in de free port scheiden en ze terug verzenden. De samenstellingen van de verpakkingen waren dus anders als ze de free port verlieten.
Voor de wetswijziging van 15 maart 2001 had Zwitserland geen statistieken omdat deze handel, omwille de free port, niet in de boekhouding voorkwam. Om conflictdiamant te beheersen moet eerst de free port onder controle worden geplaatst. In het land waar de free port is moet wel een import- en exportcontrole op de diamant worden georganiseerd, maar er moet niet worden gededouaneerd. In het land waar diamant wordt bewerkt is wel een complete importcontrole van diamant nodig.

Slide `Diamond Cutting and Polishing Country'


Als 100.000 karaat ruwe diamant in een land wordt bewerkt, gaat 20.000 karaat als ruwe diamant terug buiten.
Men krijgt een mengeling toegestuurd die men weliswaar kan slijpen, maar tegen te hoge kosten. Er wordt dus een nieuwe selectie gemaakt en dat pakje (met de goedkope diamanten) wordt opgestuurd naar een land waar de loonkosten lager liggen. Voor België kan dat Israël zijn. Als het ook in Israël te veel kost, dan is Thailand een optie. Zo gaat dit verder tot men in het goedkoopste land is aangekomen.
Van de 100.000 karaat die het land binnenkomt, staat aan de exportkant ongeveer 35.000 karaat geslepen diamant. Wie niet goed op de hoogte is, zal misschien denken dat men een groot gat heeft gevonden. Een aantal diamanten komt niet op het lijstje voor. Uiteraard is er een verschil; bij het slijpen van de diamant gaat een deel van het karaat verloren. Van de 80.000 karaat die wordt geslepen blijft na bewerking 30.000 tot 35.000 karaat over. De rest werd omgezet tot vrij duur CO2. (Diamant is koolstof en bij de bewerking verbindt het zich met de zuurstof uit de lucht. Van diamantpoeder is geen sprake).
België is in eerste instantie een handelsland en in tweede instantie een bewerkingsland. In Canada en Zuid-Afrika wordt diamant geproduceerd, bewerkt en verhandeld.

Slide `Risk Assessment based on Results'


We hebben uit 38 landen resultaten gekregen. We wilden op basis daarvan een risk assessment based on results opstellen. Hier is het goed fout gelopen. We hebben deze vragenlijst opgesteld na de Windhoek-vergadering van januari 2001. Op de vergadering van de task force op 10 april 2001 in Londen werd de zaak begraven. Het was dus van korte duur.
De bedoeling was te komen tot een indexering van landen: in een land waar er een conflict aan de gang is, is er een hoog risico, een land dat grenst aan een conflictland is ook nog gevaarlijker dan waar dat niet het geval is. Een tiental parameters werden geselecteerd om een heel eenvoudige beschrijving te kunnen geven van de risk assessment en van de redenen waarom dat land moest onderzocht worden. In de praktijk heeft België daar wel zijn conclusies uit getrokken. Deze namiddag kunt u de mensen van het ministerie van Economische Zaken ondervragen over de lijst van gevoelige, vooral Afrikaanse landen, die werd opgemaakt op basis van de informatie die we via deze vragenlijst hebben verzameld.
Er is nog veel meer informatie voorhanden die als het ware onder de papierberg van Kimberley ligt begraven. De heer Meeus heeft dat vorige week al een gemiste kans genoemd en ik ben het daar volkomen mee eens. Daarin is informatie te vinden die het mogelijk maakt om een aantal heel stringente vragen te stellen over de houding van bepaalde landen over de officialisering van conflictdiamant om hem in de legitieme handelsstroom te brengen. Dat is precies wat we in Kimberley proberen te vermijden en op te lossen.

Slide `Où sont les guerres en Afrique?'


Ik heb geprobeerd om een lijstje te maken van de oorlogen in Afrika en de natuurlijke rijkdommen die daarbij betrokken zijn. In Angola, bijvoorbeeld, is het duidelijk dat in het oorlogsgebied voornamelijk petroleum aanwezig is.

Slide `Certificaten van de HRD'


Wat de certificaten betreft, denk ik dat het nuttig is een aantal aspecten in detail te bekijken. De heer Leclercq heeft op een bepaald ogenblik verwezen naar het certificaat van de Hoge Raad voor Diamant. In deze context heeft dat niet veel zin omdat de certificaten die de Hoge Raad voor Diamant in zijn laboratorium te Antwerpen aflevert een totaal andere bedoeling hebben: ze betreffen enkel geslepen individuele diamanten. Zo kan men de waarde laten bepalen van een diamant in een ring bijvoorbeeld. Het is een kwaliteitdocument dat niets te maken heeft met ruwe diamant en zeker niet met de context van het Kimberleyproces.
Voor de volledigheid heb ik ook een aantal kopieën meegebracht van dergelijke certificaten die u zal vinden in de map samen met de kopieën van de statistieken.
Op een bepaald ogenblik is in La Dernière Heure gerefereerd aan de kleine lettertjes die op een certificaat van de Hoge Raad voor Diamant staan. Die kleine lettertjes verwijzen expliciet naar de geslepen diamant die in die welbepaalde verpakking zit. Dat is totaal wat anders dan certificaten die over ruwe diamant gaan.

Slide `Certificat d'origine normal'


Het `normale' certificaat van origine is een douanedocument. Dat is niet beveiligd. De Europese douanewetgeving bevat daarover 791 bladzijden. Dat document wordt afgeleverd aan elke douanepost. Als een douanier dat zou willen wijzigen, is dat mogelijk.

Slide `Certificat d'expertise pour exportation'


In Congo bestond er een specifiek expertisecertificaat. In de jaren vóór Kabila bestond er een Comptoir national d'expertise. Die instelling was belast met de expertise van alle ruwe diamant. Alle in Congo geproduceerde ruwe diamant moest daar om redenen van taksheffing passeren. Er is echter het typische Afrikaans probleem dat de betrokken mensen niet werden betaald in verhouding met de waarden die door hen geëvalueerd moesten worden. Het is dus niet moeilijk om iemand te `overtuigen' om bepaalde waarden enigszins aan te passen. Dat probleem wordt telkenmale opnieuw door de Wereldbank en het IMF naar voor gebracht tegenover de regeringen van die diamantproducerende Afrikaanse landen. De exportwaarde ligt immers altijd lager dan de importwaarde aan de andere kant, en die andere kant is meestal Antwerpen. Wij zijn immers de enige die gedetailleerde statistieken op basis van oorsprong en herkomst opstellen. In de landen van oorsprong is de waarde bij export altijd lager dan de reële waarde. Dat heeft onder meer te maken met het voorkomen van exporttaxering.
Inmiddels werd op 2 augustus 2000 de CNE door Laurent Kabila opgedoekt. Op het zelfde moment gaf hij het monopolie voor diamantexport aan de Israëlische maatschappij IDI. Tegelijk werd het controleorgaan op de exporttaks afgeschaft. Er werd dan een schimmige organisatie DDC, Développement du Diamant Congolais, opgericht. Buiten de oprichtingsakte is er met die organisatie nooit iets gebeurd. We nemen aan dat dat de bedoeling was.
Intussen is de situatie in Congo veranderd en dat is toch wel voor een deel te danken aan de internationale druk en Kimberley. Ze hebben er een nieuw systeem, de CEEC opgericht. De oprichtingsakte, getekend door de president, was begin dit jaar een drietal maanden spoorloos, maar kwam op het juiste moment toch wel weer boven water en sinds maart hebben we een actieve CEEC. CEEC is de nieuwe naam voor de CNE en dat betekent meteen dat als men daar niet voldoende maatregelen neemt, men in dezelfde fouten vervalt als vroeger met de CNE.
Bij het CEEC exportcertificaat zien we een kleine, maar belangrijke melding: `peut être falsifié'. Dat exportcertificaat is een intern document dat eigenlijk enkel dient om aan de douane te bewijzen dat de exporteur betaald heeft en in principe vrij over zijn goederen mag beschikken. Dat document hebben we intussen in alle maten en kleuren gezien. De grootste drukkerij bevindt zich momenteel waarschijnlijk in Kigali. Uiteraard heeft dat als exportdocument geen enkele waarde. U mag het enkel zien als een strikt nationaal Congolees document. In België kunnen we er niets mee doen. Daarvoor is er meer nodig.

Slide `Certificat d'origine'


Dit is het nieuwe volledige systeem met certificaat van origine dat geldt voor de twee landen die onder VN-embargo zijn geplaatst, Angola en Sierra Leone. Ook Guinee heeft intussen het document. Dit is veel moeilijker te vervalsen.
Het verschil met de certificaten die we tot nog toe hebben gezien, is dat het hier wel degelijk om een douanedocument gaat, dat voor Angola en Sierra Leone verplicht bij de andere douanedocumenten moet worden gevoegd. Het werd voorgesteld op de hearing van de VN-Veiligheidsraad van 1 augustus 2000 en het werd voor het eerst gebruikt op 26 oktober 2001. Intussen is men voor Sierra Leone aan certificaat nummer 296 of zoiets. Dat betekent dat er uit Sierra Leone dus 296 officiële exporten zijn geweest.
We hebben daar een aantal specifieke zaken aan toegevoegd. Het certificaat bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het certificaat zelf dat wordt ingevuld door de exportautoriteit en opgestuurd. Het tweede deel is belangrijk. Het grote probleem is altijd weer dat onze importcijfers niet overeenkomen met de exportcijfers aan de andere kant. Daar wilden we graag vanaf. We hebben dus een confirmatiedocument gemaakt waarmee het exporterend land een bevestiging krijgt van het importland. Zo maken we een gesloten kring tussen de exporterende en de importerende douaniers om grote discrepanties in gewicht en waarde te vermijden.
In verband met de waarde moet ik enigszins nuanceren. Een zending vanuit Sierra Leone bijvoorbeeld krijgt een waardebepaling van 15.000 dollar mee. Bij de import in België zijn onze mensen op de Diamond Office daarvan niet bepaald onder de indruk en wijzen erop dat de waarde van de zending minstens 25.000$ bedraagt. Is er dan sprake van een fout? Neen, dat is geen fout, want zo lang de karaten met elkaar overeenstemmen kan er hoogstens een verschil van appreciatie zijn. De appreciatie van de waarde van ruwe diamant is nu eenmaal geen wetenschap. Het is veeleer natte vingerwerk, een `guesstimate'.
Ik heb nog overtuigingsstukken meegebracht. Dit zouden bijvoorbeeld twee doosjes kunnen zijn, die met dit certificaat uit Sierra Leone zijn aangekomen. Twee doosjes, één certificaat? Hoe kan dat nu? Er wordt uiteraard maar één doos verondersteld.
Bij het vertrek in Sierra Leone zit in doos A 1000 karaat voor 15.000$. Bij aankomst zit er in die doos B nog steeds 1000 karaat, maar met een waarde van 100.000$. Het zijn twee identieke dozen. Het is niet zo moeilijk om ze ergens onderweg met elkaar te verwisselen. Dat is een perfect legaal systeem om conflictdiamant in de legale kanalen te pompen. Wij hebben die handelsroute trachten te beveiligen.

Slide `Security slip'


Aan de linkerzijde ziet u een security slip. Het aangehaalde probleem kan onder meer worden opgelost door gebruik te maken van die security slip die in de beveiliging van deze zending wordt ingebed. Het specifieke nummer van het certificaat moet overeenkomen met het papier en met de doos.
U zult opwerpen dat in Afrika alles kan. In Afrika kan inderdaad alles, maar niet in Afrika alleen. Wij zelf vonden ook dat deze beveiliging niet volstond en dat er nog iets moet worden aan toegevoegd.
Het certificaat draagt een watermerk en een sequentieel nummer, in dit geval 234. Er bestaat maar één nummer 234. Om te vermijden dat er een vals document kan worden geproduceerd, is er nog een bijkomend nummer toegevoegd, in dit geval A59231. De enige die weet welk nummer overeenkomt met certificaat 234, is de drukker van het certificaat. Die drukker is niet de drukker van het land van herkomst. Wij weten nog hoe in Congo onder Mobutu nogal wat zaïres met hetzelfde nummer zijn gedrukt. Dat zou ook kunnen gebeuren met deze certificaten. Dit certificaat wordt echter geproduceerd door De La Rue in Londen en deze mensen weten dat hun reputatie op het spel staat en verzekeren dat alles in orde is. Daarover waakt overigens een Association of Security Printers. Wij raden onze mensen aan om te kiezen voor een drukker die lid is van deze vereniging.
Verder worden er technieken gebruikt die u kent van bij de paspoortcontroles op de luchthaven in Zaventem. De douanier of de immigratiebeambte controleert namelijk of de nodige UV-inkten aanwezig zijn op de documentatie.
We hebben het certificaat laten onderzoeken door de Secret Service van de Verenigde Staten, die naast het beschermen van de president ook vals geld uit de omloop moet nemen. Men vond uiteindelijk dat het ongeveer conform was met de state-of-the-art technology die op dat ogenblik werd toegepast, ze hebben trouwens geen opmerkingen gemaakt over hoe we het zouden kunnen verbeteren.
Dergelijke documenten kosten geld. Het exportdocument van de CEEC heeft een waarde van ongeveer 0,4 Belgische frank, dit is ongeveer de waarde van het papier. Het Certificat d'origine van Sierra Leone kost 35 US dollar per stuk. De gedetailleerde kenmerken van de zending staan ook op de achterkant van het certificaat.

Slide `Security slip'


Wat was de bedoeling? Wel, we moesten ervoor zorgen dat er aan de exportkant en aan de importkant een volledig gesloten kring ontstond, zodat in de toekomst grote verschillen tussen import en export konden worden vermeden. Dat is voor niemand prettig, want er wordt op toegezien door de Wereldbank en het IMF, die dan allerlei suggesties doen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat van alles wat we doen iets overblijft op papier? Voor Sierra Leone is dat perfect mogelijk. In een aantal gevallen zijn we niet akkoord met de waarden die door Sierra Leone worden aangegeven. Meestal liggen ze te laag in die specifieke gevallen waar er een conflict is. In alle gevallen zijn ze perfect retraceerbaar.
Belangrijk is dat het niet wordt geopend in transit. Zoals u ziet staat er duidelijk not to be broken in transit. Op het ogenblik dat we het systeem uitwerkten voor Siërra Leone, was er geen mogelijkheid om goederen rechtstreeks van Sierra Leone naar een land in Europa of in de Verenigde Staten te exporteren. Er waren immers geen vluchten. Alle vluchten moesten ofwel over Gambia of over Guinee of over Ivoorkust. We wilden vermijden dat het pakket zou worden opengemaakt of dat ermee zou worden gedreigd het open te maken en dat er weer bepaalde financiële transacties zouden moeten gebeuren.
Ons voorstel werd uiteindelijk door het sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad aanvaard. Het zegel moet intact blijven, het systeem is dus volledig gesloten.

Slide `Electronic data transmission'


Bij papieren documenten bestaat altijd het gevaar op fraude. We hebben dan ook voor een dubbel systeem geopteerd. Voor Sierra Leone, Guinee, Congo en Angola werd een elektronisch datatransmissiesysteem ingebouwd.
Die transmissie werkt tussen de twee partners in het controlesysteem: de export authority enerzijds en de import authority anderzijds. In België is het ministerie van Economische Zaken de import authority die licenties uitreikt. Er is een rechtstreekse elektronische link tussen Freetown en Mineco in Antwerpen.
Op deze link vindt u foto's terug van de diamanten die in de zending zitten. Ik heb reeds gezegd dat diamanten aan de hand van foto's kunnen worden geïdentificeerd. Ook zijn er foto's van het collo zelf: dit is ook een vorm van beveiliging. Uiteraard is alles gecodeerd. België had een encryptiesysteem, maar dat is niet meer beschikbaar. We gebruiken nu een minder performant systeem. Het vorige was onbreekbaar, met het nieuwe duurt het ongeveer een week om het breken. Men kan de mails dan wel lezen, maar ze wijzigen neemt nog heel wat meer tijd in beslag. De huidige link is dus tamelijk veilig.

Slide `Kimberley Process Certificate'


Op een Kimberleycertificaat staat onder andere het KP-logo, het Kimberley Process-logo. Het probleem is dat dit logo nog niet bestaat. Het zal er ook nooit komen omdat men zich heeft gerealiseerd dat een logo dat niet als een beschermde eigendom is vastgelegd, door iemand anders kan worden geregistreerd, wat zeer winstgevend zou kunnen zijn.

Slide `Security features'


Daarmee heb ik een enorm probleem. Zo staat er: minimum requirements for certificates. Dat is een eis van het Kimberleyproces. Het vorige document, dat gold voor Sierra Leone, Angola en Guinee en nu ook voor Congo zal worden gebruikt, bevatte drie onderdelen: certificaat van origine, importconfirmatie en security slip. Kimberley vindt dit allemaal overbodig. Het certificaat mag uit waardepapier bestaan, een watermerk hebben en dergelijke. Nergens wordt vermeld wat de minimumvereisten zijn. Optioneel mogen er nog enkele security-elementen aan worden toegevoegd, als toegift aan de landen die dit reeds hebben gedaan zoals Sierra Leone en Guinee.
Als men dat perse wil, mogen op de achterkant ook die kwaliteitskenmerken op de achterkant vermeld worden, maar dat is absoluut niet noodzakelijk. Als optionele karakteristiek zou men eventueel ook een importconfirmatieluik kunnen hebben. Het is wel aanbevolen, maar daar wordt niet te moeilijk over gedaan, want het is zo niet bepaald in het Europees douanewetboek. Waarom zou het dan zo moeten in het Kimberleyproces? Als het importconfirmatieluik er niet bij is, heeft men een document met enkel het certificaat zelf. Men kan dan niet zeggen over welke doos het eigenlijk gaat, want er is geen enkele link. In Kimberley werd alleen gezegd dat het over een authentiek document moest gaan en dat de doos authentiek moet verzegeld en goed gesloten moest zijn. Dat is uiteraard niet voldoende. Het voorstel waarmee de Europese Commissie binnenkort naar de Europese Raad trekt, komt hierop neer dat eenvoudig wordt gecontroleerd of het document authentiek is en dat de diamantair verder mag kiezen welke doos hij wil binnenbrengen. Als het zegelwerk maar in orde is, dan komt het er wel door.

M. Mark Van Bockstael. - Avant de vous donner certaines précisions techniques, je définis quelques concepts.

Slide nº 7


La production totale de diamant varie d'une année à l'autre. Le chiffre précis n'est pas connu. On peut considérer qu'environ 125 millions de carats sont extraits par an. Ce chiffre n'est pas sûr parce certains pays, et plus spécifiquement la Russie, continuent à refuser de publier des statistiques concernant l'exploitation du diamant. Selon la législation de la Fédération de Russie, les données relatives à la production en carats sont encore toujours secret d'État. Cela revient à une violation des accords de Kimberley. La délégation russe au processus de Kimberley a déclaré qu'elle recommanderait à la Douma d'adapter la législation.
Quantitativement l'Australie est un producteur important. Le potentiel y est de 40 millions de carats, chiffre qui n'est pas atteint actuellement. Dans ce pays, la phase de production maximale appartient au passé et surtout, actuellement son type de produit n'est pas très demandé. Ces dernières années sa production a donc diminué systématiquement pour tomber à environ 24 millions de carats. Le Canada produit 4 millions de carats. L'exploitation d'une nouvelle mine doublera ce chiffre en 2003. Quant à la Russie, le US Geological Survey estime sa production à 14 millions de carats.
En Afrique, l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie sont le noyau de la production mondiale de diamant, en carats comme en dollars. Le principal producteur tant en carats qu'en dollars est le Botswana. L'année dernière, l'exploitation du diamant brut a rapporté à ce pays environ 2,2 milliards de dollars. Il ne vend qu'à un client, le holding De Beers. Dans ce pays, 50% de la production sont aux mains de De Beers et 50% aux mains du gouvernement.

Slide nº 8


De quels pays des diamants sont-ils exportés ? Les statistiques donnent une liste de pays allant d'Andorre aux Îles Vierges britanniques. Elles sont intéressantes pour autant qu'une distinction soit faite entre provenance et origine. L'existence d'Anvers en tant que plaque tournante du diamant illustre clairement cette distinction. La Belgique n'a pas de mines de diamant mais détient les chiffres les plus élevés d'exportation en la matière.

Slide nº 9


On voit un conflit entre deux tendances. La première est amorcée depuis des années et est toujours sanctifiante dans la Commission européenne, à savoir le libre-échange, la libéralisation totale du commerce. Elle s'oppose à l'autre tendance qui est la lutte contre le diamant de la guerre, parce que nous devons pour cela disposer d'un mécanisme de contrôle allant à l'encontre des principes du libre-échange.

Slide nº 10


Chacun s'est certainement déjà demandé pourquoi le secteur affirmait que des diamants de différentes origines devaient être mélangés pour pouvoir être commercialisés. Je vous l'explique de façon concrète. Notre assureur ne m'ayant pas autorisé à amener des diamants, j'ai opté pour un produit qui est traité de la même façon, un mélange de biscuits. On peut comparer cette boîte de biscuits à la production de diamant d'un pays africain. Chaque spécialiste en biscuits peut immédiatement reconnaître ce mélange et nommer son fabricant. C'est vrai aussi pour le diamant. En regardant un mélange de diamants, les spécialistes peuvent dire qui en est le producteur et de quel pays ils proviennent. Mais tout le monde n'aime pas tous les biscuits et cela vaut également pour le diamant. Les fabricants de biscuits astucieux emballent et vendent aussi les différentes sortes séparément. Pour le diamant, la chose n'est pas aussi simple. Les différentes sortes ne se présentent pas isolément. Un pays a une certaine production qui a tel aspect et c'est le commerce diamantaire qui rassemble les différentes sortes de biscuits et s'occupe de leur emballage par variété. Cela signifie naturellement que nous devons d'abord les acheter auprès des différents producteurs.
L'origine d'un lot uniforme de pierres d'un même type est difficile à retrouver. Il est absolument impossible de dire à vue qu'une certaine pierre provient d'un gisement x ou qu'une autre provient d'une mine sous embargo. Ces pierres sont pratiquement identiques. Seuls des chimistes pourraient retrouver les caractéristiques spécifiques avec une méthode d'analyse appropriée et un appareillage très coûteux.

Slides nos 11, 12, 13 et 14


Autre question : où et comment extrait-on les diamants du sol ?
Le diamant provient des profondeurs du sol. Il est propulsé vers le haut en passant par la cheminée volcanique. De là, il peut aboutir dans des lits de rivières et nous parlons alors de dépôts alluviaux.
Ces dépôts peuvent être exploités de manière artisanale par des diggers locaux. Nous pouvons alors parler de small scale diamond mining. Les dépôts fluviatiles peuvent contenir des diamants sur une distance de centaines de kilomètres mais ne peuvent être clôturés. Il y a donc d'énormes problèmes de sécurité.
Les gisements de type kimberlite ne peuvent être exploités que de manière industrielle. La cheminée volcanique peut facilement être protégée, par exemple par une clôture et une centaine de gardiens.
L'exploitation des fonds marins reste limitée à quelques pays dont la Namibie et l'Afrique du Sud. Elle est entièrement industrialisée et peut parfaitement être fermée.
Le coût d'installation d'une exploitation industrielle est énorme. Pour la mine Ekati, au Canada, il était d'environ 750 millions de dollars US. Cette sorte d'exploitation se présente assez peu, sauf dans l'Afrique subsaharienne. C'est beaucoup plus difficile dans d'autres parties de l'Afrique. Les grandes entreprises n'ont pas envie d'investir des capitaux énormes dans des régions politiquement peu stables.
La production artisanale ne requiert qu'un faible investissement en capitaux. Vous voyez sur la photo la production dans la rivière Kwango en Angola. La production artisanale nécessite uniquement un nombre suffisant de personnes munies d'une pelle et d'un tamis. Ce tamis peut même être fabriqué sur place.
Pour retirer du diamant des sédiments marins, il faut d'abord construire un barrage. Cette exploitation est pratiquement aussi coûteuse que l'exploitation de kimberlite. Pour trouver un carat de diamant, il faut trier environ 100 tonnes de sable. Compte tenu de l'importance des investissements, peu de sociétés s'intéressent à ce type d'exploitation.

Slide nº 15


Ce tableau montre les différents pays impliqués par les accords de Kimberley.
Pour l'exploitation coûteuse de kimberlite, je cite le Canada, la Russie, le Botswana, l'Afrique du Sud et l'Australie, mais aussi l'Angola qui possède des mines industrielles bien sécurisées développées avec l'aide de la Russie.
Pour l'exploitation de diamant alluvionnaire, nous retrouvons de nouveau une série de pays africains dont certains peuvent être considérés comme pays à problèmes, notamment l'Angola, le Congo, la République Centrafricaine, la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia et le Ghana.
Il n'y a que deux exploitations en mer, l'une en Namibie, l'autre en Afrique du Sud.

Slide nº 3


Le contrôle de l'importation de diamant exercé au sein de l'Union européenne ne diffère pas de celui des biscuits même si, pour un montant équivalent, les quantités à contrôler sont beaucoup plus grandes lorsqu'il s'agit de biscuits. Un million de dollars de diamant entrent facilement dans une seule boîte.
Pour le contrôle, je me réfère au Code européen des douanes que vous pouvez consulter sur internet via EU-LEX. En version pdf, ce code compte 791 pages et on ne peut pas dire qu'il soit vraiment transparent. Le diamant naturel y figure sous le code 7102, le synthétique sous le code 7104 et le diamant en poudre, tant synthétique que naturel, sous le code 7105.
Les douaniers européens doivent seulement savoir qu'ils ne peuvent rien en faire parce que les taux sont de 0%. C'est peut-être dit de façon un peu simpliste puisque ces douaniers ont affaire à des pays frappés de sanctions par le Conseil de sécurité des Nations unies. Trois pays sont concernés par ces mesures, plus un quatrième dont nous devons toujours tenir compte.
Le premier est l'Angola auquel s'applique la résolution 1173 des Nations unies de juin 1998, transposée dans la législation européenne le 28 juillet 1998. Au second, la Sierra Leone, s'applique la résolution 1306, transposée ce même mois dans la réglementation européenne. Enfin, il y a la résolution sur le Liberia, transposée dans la législation UE un mois après son adoption. Il faut faire une distinction entre l'Angola et la Sierra Leone d'une part et le Liberia d'autre part. Les deux premiers peuvent exporter des diamants par le biais d'un système de certificats d'origine ; l'embargo ne s'y applique qu'aux diamants vendus sans certificat.
Le Liberia est en principe soumis à un embargo total mais le 7 mai, le Conseil de sécurité a voté une nouvelle résolution supprimant l'embargo sur ce pays s'il élabore un système de certification performant. Il y est précisé que les organisations internationales et les pays qui sont en mesure d'aider le Liberia à mettre sur pied ce système sont présumés le faire. Vous imaginez les conséquences.

Slide nº 4


Quant aux autres centres diamantaires, Tel Aviv est le principal concurrent d'Anvers. La réglementation n'y est pas très différente de l'européenne. Les importations y sont soumises aux mêmes règles et les résolutions de l'ONU sont appliquées. Par ailleurs, alors que la Belgique procède aussi à une vérification systématique au moment de l'exportation, Israël se limite à une risk analysis et une random sampling.
Comme la Belgique, Israël peut élaborer des statistiques détaillées mais la Belgique les publie mensuellement tandis qu'Israël ne publie que des données consolidées.

Slide nº 5


L'Afrique du Sud est importante mais moins peut-être qu'à l'époque où l'ancienne monopoliste, la De Beers, y avait son siège. De plus en plus, ce pays entend se définir non seulement comme un pays d'extraction mais également de traitement et de commerce du diamant. Un pays où sont traités les diamants devient automatiquement un pays où ils sont négociés et ce en raison de leurs différences de prix.
Lorsque la taille devient trop chère dans un pays, on organise un commerce, ce qui a évidemment des répercussions sur l'organisation du contrôle.
Comme la plupart des pays anglo-saxons, l'Afrique du Sud possède sa propre législation en matière de diamant. Cette législation, modifiée en dernier lieu en 1991, est particulièrement restrictive, surtout pour éviter que la population ne s'approprie les diamants. La production artisanale telle que nous la connaissons au Congo, en Sierra Leone ou en Afrique Centrale y est interdite. Une personne sans licence trouvée en possession de diamants bruts est en infraction.
L'Afrique du Sud dispose d'un organe spécifique, le South African Diamond Board. Les projets de modification de la législation minière y suscitent pour l'instant bien de l'émoi. Alors que le sous-sol était jusqu'à présent aux mains des concessionnaires des mines, on veut à présent en faire une propriété de l'État qui octroierait des concessions aux entreprises minières, ce qu'elles n'apprécient guère. La loi relative au diamant va dès lors être modifiée mais nous ignorons dans quel sens. La seule chose certaine est qu'à l'avenir, le diamant prendra de plus en plus d'importance en Afrique du Sud. Lors de différentes missions à Anvers, le gouvernement sud-africain a clairement annoncé qu'il voulait voir 20.000 tailleurs travailler à Kimberley dans les cinq années à venir. L'objectif est d'en arriver à un taux beaucoup plus important de secondary diamond employment. Par ailleurs, il est intéressant pour un pays minier de ventiler les diamants en fonction de leur qualité car on crée ainsi une valeur ajoutée.
Qui plus est, des pays tels que le Canada, l'Australie et la Russie, mais également le Botswana et l'Afrique du Sud auront intérêt à ce que le pays d'origine devienne à l'avenir un important paramètre du prix. Je crois qu'il est naïf de considérer la question des diamants de guerre comme purement humanitaire.
Enfin, l'Afrique du Sud ne publie pas de statistiques détaillées.

Slide nº 6


Le Canada apparaît comme un des nouveaux grands pays producteur de diamants. Des documents internes du gouvernement fédéral canadien et des gouvernements provinciaux montrent que ce pays entend devenir dans les vingt prochaines années le plus grand producteur de diamants. Le Botswana produit 24 millions de carats, d'une valeur de 2.2 milliards de dollars.
Depuis 1998 et jusqu'en 2018, le Canada veut produire plus que le Botswana et devenir numéro un. Sur le plan géologique, c'est possible. Le Canada est exceptionnellement riche. Le nord du pays est encore inexploité et cela vaut pour toutes les richesses naturelles hormis le pétrole et le gaz. On trouve généralement du pétrole et du gaz dans un rayon de 300 kilomètres autour d'un gisement diamantifère. Cela se vérifie en Angola, en Afrique occidentale et au Canada. Libre à vous de chercher à savoir pourquoi ce n'est pas le cas au Congo.
Actuellement le Canada ne dispose d'aucune législation spécifique pour le diamant. Il mène une politique d'exportation très restrictive. Un pays exportateur doit veiller à ce qu'aucun diamant produit localement ne quitte le pays sans que des taxes soient payées. La législation canadienne est très restrictive à cet égard. Il n'existe pas de législation spécifique pour les importations.
Le Canada se trouve à peu près dans la situation que connaissait la Belgique au moment de la fondation de la CEE. Un régime douanier spécifique a vu le jour au Canada, aux États-Unis et au Mexique, membres de l'ALENA. Le dédouanement des marchandises est donc bien plus facile. Des personnes mal intentionnées s'orienteront donc vers ce commerce dérégulé et libéralisé.
Le Canada ne publie pas de statistiques relatives au diamant mais elles existent bel et bien et sont accessibles sur la toile. Je me demande donc pourquoi les soi-disant experts de l'ONU se bornent aux statistiques anversoises. Je suppose qu'on ne souhaite pas publier ces statistiques pour des raisons politiques.

Slide nos 16 et 17


J'ai également présenté certaines analyses détaillées relatives à 38 pays participant au processus de Kimberley. Il s'agit du fameux questionnaire. C'est une des premières choses qu'a faites la task force du groupe de Kimberley créée à Windhoek en 2001. Cette task force s'est tout au plus réunie trois fois. On n'a ensuite plus jugé utile de se réunir parce des informations trop détaillées, qui ne faisaient peut-être pas l'affaire de certains, étaient divulguées.

Slide nº 18


Je suis responsable de la rédaction du questionnaire « Tout ce que vous voulez savoir sur le diamant en cent questions ». Nous avons bien sûr collaboré avec le gouvernement belge et les membres de la task force. Le World Diamond Council, la Commission européenne et les gouvernements canadien, israélien, sud-africain, suisse, américain et britannique ont eux aussi apporté leur contribution. Les Canadiens étaient chargés de la distribution via New York. Nous espérions que tous les pays renverraient le questionnaire complété mais ce n'est pas encore le cas. C'est une occasion manquée. Au moment où l'accord de Kimberley doit être mis en œuvre, on peut tout de même exiger des pays qui seront membres du processus de Kimberley de répondre au moins au questionnaire détaillé. Celui-ci ne nous fournira sans doute pas tous les détails mais nous livrera de très nombreuses informations qui nous permettront de faire des extrapolations assez remarquables.

Slide nº 19


Les informations ont été réparties en différentes rubriques.
Une première rubrique renferme des informations générales sur l'UE, l'ALENA, le Mercosur, l'ECOWAS et l'UEMOA.
Une deuxième rubrique traite de l'environnement économique et des obligations internationales des pays. Presque tous les pays sont membres de l'OMC et de l'Organisation mondiale des Douanes. Cette organisation dont le siège est à Bruxelles est responsable des codifications, les normes de dédouanement.
Une troisième rubrique montre l'importance d'un pays déterminé dans le secteur du diamant, avec certaines questions spécifiques pour les pays producteurs de diamants, les pays spécialisés dans le négoce du diamant et les pays spécialisés dans la taille et le traitement. Cela nous donne une idée de l'utilité de réglementations sur place et des failles éventuelles.
À ma stupéfaction, c'est le dernier point, à savoir les schémas nationaux de certification à élaborer en application des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Angola et la Sierra Leone, qui a été le plus controversé. Il ne faut pas oublier que la liste est d'avant le 7 mai 2001, date d'entrée en vigueur de l'embargo contre le Liberia. L'Afrique du Sud refuse de demander quand les différents pays ont mis en œuvre les sanctions contre l'Angola, ce que je ne m'explique toujours pas. Je puis vous transmettre les mails que j'ai reçus à ce propos. Au déshonneur des Américains qui ont été parmi les premiers à accuser la Belgique et surtout le commerce anversois de diamants de ne pas respecter certaines législations, nous avons dû constater que le 18 janvier 2001, soit six mois après la résolution de l'ONU sur les importations de diamants sans certificats de Sierra Leone, ils ne s'étaient toujours pas dotés d'une réglementation.
Il s'agissait, semble-t-il, d'un petit oubli de la part des Américains. L'un des derniers actes posés par le président Clinton avant la prestation de serment du président Bush fut la signature d'un executive order pour la Sierra Leone. Le Département d'État américain avait en effet déclaré qu'il lui était impossible de répondre à cette question sans s'attirer des ennuis. J'ai entre-temps compris que cet executive order n'était toujours pas publié, ce qui signifie qu'il n'est dans la pratique pas encore en vigueur.

Slide nº 20


Il est évident que les mines alluvionnaires sont les plus difficiles à contrôler. Les mines de kimberlite et les exploitations maritimes sont assez faciles à sécuriser.
Le questionnaire avait pour but d'effectuer une analyse des risques dans les différents pays. Je tenterai dans un instant de vous expliquer les raisons de cet échec.
Comme vous pouvez le constater sur ce transparent, une différence est établie entre Exploration et Unofficial. Je citerai l'exemple paradoxal du Gabon qui, bien que ne possédant pas de mines, compte une production officielle de diamants. Comment est-ce possible ?
Une compagnie minière qui explore le sol doit, à un moment donné, procéder à des tests et étudier si certains gisements contiennent suffisamment de diamant pour que l'on puisse envisager l'ouverture d'une mine. C'est précisément le stade auquel se situe le Gabon qui, en 2001, a ainsi extrait pour environ 20.000 carats de diamants. Ces gisements doivent être sécurisés, à défaut de quoi les diamants risque d'emprunter des filières clandestines inacceptables.
C'est, bien sûr, tout le problème de Kimberley. Vu l'apparition de nouvelles possibilités d'exploitation, il n'est pas exclu que d'autres pays adhèrent au processus de Kimberley.
Quelle est la quantité de diamant extraite ? Quel est le mélange produit ? Quels contrôles d'exportation peuvent être effectués sur place ? En 2001, le Gabon n'avait pas encore établi de contrôle des exportations et ne disposait pas d'une législation spécifique, car il n'en voyait pas la nécessité. Quel est le montant de la taxe ? Comme nous l'a appris l'audition précédente, les taxes constituent un problème important en Afrique.
Les Angolais pourraient, par exemple, décider de développer à nouveau leur infrastructure et de soutirer de l'argent aux diamantaires. Ils pourraient lever une taxe à l'exportation de 30%. Lorsqu'un pays voisin ne réclame que 3%, cela pose évidemment problème. Plus les différences entre pays sont grandes sur le plan fiscal, plus ce trafic devient attirant aux yeux des contrebandiers. M. De Boeck a évoqué le cas de la Bana Lunda, qui traverse le territoire de l'Angola et de la République démocratique du Congo. Tembo s'étend sur les deux rives de cette rivière qui constitue la frontière entre les deux pays. Le même mélange sera produit de part et d'autre.
Si la taxation est bien plus élevée et plus impérative sur une rive que sur l'autre, la marchandise est, si nécessaire, « passée à la nage ». Une fois parvenue sur l'autre rive, elle intègre immédiatement la production du Congo.
En janvier dernier, M. Sumbula, vice-ministre angolais des Mines, a demandé à son collègue congolais des rétributions pour les diamants introduits de cette manière illégalement au Congo.

Slide « Diamond Trading Country »


Vous pouvez voir, à droite, le mot « free port ». La semaine dernière, j'avais évoqué les « Freilagers » suisses. Ces ports francspeuvent fleurir dans les pays qui font le commerce du diamant et sont tout à fait légaux. Il existe actuellement aux États-Unis quelque 450 lieux propices à la création de ports francs.
Si du diamant arrive dans un port franc et en sort sans être contrôlé et si un mouvement non contrôlé est possible du port franc vers le marché réglementé de ce pays, cela pose problème. Il fallait donc pouvoir vérifier en quoi consistaient les contrôles des importations, s'il existait une inspection physique ainsi que des possibilités sur le plan du contrôle des exportations et au niveau légal.
Avant la modification de la législation suisse, intervenue le 15 mars 2001, on pouvait importer un mélange de diamants, effectuer la séparation dans le port francet le renvoyer. La composition de l'envoi était donc différente lorsque celui-ci quittait le port franc.
Avant la modification légale du 15 mars 2001, la Suisse ne disposait pas de statistiques car, du fait du port franc, ce commerce n'apparaissait pas dans la comptabilité. Pour contrôler les diamants de la guerre, il faut commencer par mettre le port franc sous contrôle. Un contrôle des importations et des exportations de diamant doit être organisé dans le pays où le port francest implanté, mais ils ne doivent pas être dédouanés. Un contrôle à l'importation complet est par contre nécessaire dans le pays où le diamant est traité.

Slide « Diamond Cutting and Polishing Country »


Lorsque 100.000 carats de diamant brut sont traités dans un pays, 20.000 carats en ressortent.
On reçoit un mélange qu'il est effectivement possible de tailler, mais à un coût trop élevé. On effectue donc une nouvelle sélection et le colis est envoyé dans un pays où les salaires sont plus bas. Dans le cas de la Belgique, il peut s'agir d'Israël. Si l'opération est encore trop onéreuse en Israël, la Thaïlande peut constituer une autre solution. Et ainsi de suite, jusqu'au pays le meilleur marché.
Des 100.000 carats entrés dans le pays, environ 35.000 carats de diamant taillé seront exportés. Le néophyte pensera qu'une certaine quantité de diamant a disparu et n'a pas été reprise sur la liste. Or, cet écart existe bel et bien : la taille du diamant fait perdre un certain nombre de carats. Des 80.000 carats taillés, il reste après traitement entre 30.000 et 35.000 carats. Le reste a été transformé en un C02 plutôt coûteux. (Le diamant est une forme de carbone ; lors du traitement, il se combine à l'oxygène présent dans l'air. Il ne s'agit aucunement de poudre de diamant).
La Belgique est tout d'abord un pays qui fait le commerce du diamant, et ensuit, un pays qui le traite. Au Canada et en Afrique du Sud, le diamant est produit, traité et commercialisé.

Slide « Risk Assessment based on Results »


Nous avons reçu les résultats de 38 pays. Nous voulions, sur cette base, établir une analyse des risques basée sur les résultats. Notre tentative a échoué. Nous avons rédigé ce questionnaire après la réunion de Windhoek, en janvier 2001. Le dossier fut clôturé le 10 avril 2001, jour de la réunion de la task force ; l'expérience fut donc de courte durée.
L'intention était de répertorier les pays : un pays en guerre correspond à un risque élevé et un pays frontalier d'un pays en guerre présente un plus grand danger que les autres. On a défini une dizaine de paramètres afin de pouvoir donner une description très simple du risk assessment et des raisons pour lesquelles la situation du pays en question devait être étudiée. La Belgique en a tiré ses propres conclusions sur le plan pratique. Vous pourrez, cet après-midi, interroger les représentants du ministère des Affaires économiques sur la liste des pays sensibles - principalement africains - qui a été établie sur la base des informations collectées à partir de ce questionnaire.
La montagne de papier que représente Kimberley contient encore bien plus d'informations. La semaine dernière, M. Meeus parlait à ce propos d'une occasion manquée, et je suis entièrement d'accord avec lui. Les informations contenues dans ce dossier permettraient de poser des questions pertinentes sur la manière dont certains pays ont officialisé les diamants de la guerre de façon à les intégrer dans le trafic commercial légal. C'est précisément ce que nous tentons d'éviter et de résoudre au moyen de Kimberley.

Slide « Où sont les guerres en Afrique ? »


J'ai essayé de dresser la liste des guerres en cours en Afrique et des richesses naturelles concernées. En Angola, par exemple, c'est essentiellement du pétrole que l'on trouve dans le secteur des combats.

Slide « Les certificats du CSD »


En ce qui concerne les certificats, il conviendrait d'examiner certains aspects en détail. M. Leclercq s'est, à un certain moment, référé au certificat du Conseil supérieur du diamant. Cela n'a pas beaucoup de sens dans ce contexte, car les certificats que le Conseil supérieur du diamant établit dans son laboratoire anversois ont une tout autre finalité : nous certifions uniquement le diamant taillé de manière individuelle. Cela permet, par exemple, de déterminer la valeur d'un diamant serti dans une bague. C'est un certificat de qualité qui n'a rien à voir avec le diamant brut, et encore moins avec le contexte du processus de Kimberley.
Pour être tout à fait complet, j'ai apporté des copies de ces certificats ; vous les trouverez dans le dossier, jointes aux copies des documents statistiques.
À un moment donné, La Dernière Heure a évoqué les petits caractères figurant sur le certificat du Conseil supérieur du diamant. Ces petits caractères se réfèrent de manière explicite au diamant taillé, emballé sous une forme bien déterminée. Cela n'a absolument rien à voir avec les certificats relatifs au diamant brut.

Slide « Certificat d'origine normal »


Le certificat d'origine normal est un document douanier. Il n'est pas sécurisé. La législation douanière européenne lui consacre 791 pages. Ce document est délivré à tous les postes de douane. Si un douanier voulait le modifier, il pourrait le faire.

Slide « Certificat d'expertise pour exportation »


Le Congo avait, dans le passé, son propre certificat d'expertise ; avant l'arrivée au pouvoir de Kabila, existait un Comptoir national d'expertise, chargé d'expertiser tous les diamants bruts. Tout le diamant brut produit au Congo devait passer par ce comptoir, et cela pour des raisons de taxation. Cependant, les personnes concernées - ce problème est typique de l'Afrique - n'étaient pas payées proportionnellement aux valeurs qu'elles devaient évaluer. Il n'est dès lors pas difficile de « convaincre » quelqu'un d'ajuster certaines valeurs. Ce problème est constamment mis en exergue par la Banque mondiale et le FMI à l'encontre des gouvernements de ces pays africains producteurs de diamant. La valeur d'exportation est toujours plus basse que la valeur d'importation à l'arrivée, c'est-à-dire principalement à Anvers. Nous sommes en effet les seuls à établir des statistiques détaillées sur la base de l'origine et de la provenance. Dans le pays d'origine, la valeur à l'exportation est toujours plus basse que la valeur réelle, ce qui s'explique notamment par la taxe d'exportation.
Le 2 août 2000, Laurent Kabila a supprimé le Centre national d'expertise. Il a, au même moment, transféré le monopole de l'exportation de diamant à la société israélienne IDI. L'organe de contrôle de la taxe d'exportation a été supprimé au même moment. Une organisation fantôme, DDC, Développement du Diamant congolais, a alors vu le jour. À part l'acte de constitution, rien ne peut être mis à l'actif de cette organisation et nous supposons que tel était bien l'objectif poursuivi.
Entre-temps, la situation du Congo a changé, en partie grâce à la pression internationale et à Kimberley. Un nouvel organisme, le CEEC, a vu le jour. L'acte de constitution, signé par le président, est resté introuvable trois mois au début de cette année. Il est réapparu au bon moment, et le CEEC est donc en activité depuis le mois de mars. Il s'agit en fait de l'ancien CNE, ce qui signifie que les mêmes erreurs risquent de se reproduire si l'on ne prend pas les mesures adéquates.
Nous pouvons voir ici une petite indication, toutefois importante : « peut être falsifié ». Ce certificat d'exportation est un document interne dont la seule utilité est de prouver à la douane que l'exportateur a payé et qu'il peut en principe disposer librement de ses marchandises. Nous avons vu ce document apparaître dans toutes les dimensions et dans toutes les couleurs. L'imprimerie principale se trouve pour le moment probablement à Kigali. Ce certificat, purement congolais, n'a bien entendu pas la moindre valeur en tant que document d'exportation. En Belgique, nous ne pouvons rien en faire.

Slide « Certificat d'origine »


C'est le nouveau système - avec certificat d'origine - qui s'applique aux deux pays frappés d'embargo par les Nations unies, l'Angola et la Sierra Leone. Ce document, beaucoup plus difficile à falsifier, est également utilisé en Guinée.
La différence entre les certificats que nous avons vus jusqu'à présent et celui-ci est qu'il s'agit ici bel et bien d'un document douanier sérieux, qui doit, pour l'Angola et la Sierra Leone, obligatoirement être joint aux autres documents douaniers. Proposé le 1er août 2000 en séance publique du Conseil de sécurité des Nations unies, il fut utilisé pour la première fois le 26 octobre 2001. Entre-temps, on est arrivé, dans le cas de la Sierra Leone, au certificat numéro 296 ou à peu près. Cela signifie que 296 exportations officielles ont eu lieu au départ de ce pays.
Nous y avons ajouté un certain nombre d'éléments spécifiques. Le certificat comprend trois parties. La première partie est le certificat lui-même, complété par l'autorité d'exportation, puis envoyé. La deuxième partie est importante. Nous voulions résoudre le grave problème auquel nous étions constamment confrontés : la différence existant entre les chiffres d'importation et les chiffres d'exportation. Nous avons donc conçu un document par lequel le pays importateur confirme au pays exportateur l'importation. Nous bouclons ainsi la boucle entre les douaniers des pays exportateurs et ceux des pays importateurs, le but étant d'éviter de grandes disparités en terme de poids et de valeur.
En ce qui concerne à la valeur, je voudrais apporter une nuance. Un envoi en provenance de la Sierra Leone est, par exemple, évalué à 15.000 dollars. Lors de l'importation en Belgique, les gens du Diamond Office ne se laissent pas impressionner et signalent que la valeur de l'envoi est d'au moins 25.000$. Une erreur a-t-elle été commise ? Non, car tant que les carats correspondent, il peut tout au plus y avoir une différence d'appréciation. Estimer la valeur d'un diamant brut n'est pas une science exacte ; c'est bien davantage un travail au jugé, un « guesstimate ».
J'ai apporté d'autres pièces à conviction. Ce certificat de la Sierra Leone pourrait, par exemple, avoir servi pour deux petits paquets. Un certificat pour deux paquets ? Comment est-ce possible ?
Au départ, le colis A contient 1000 carats de diamant, pour une valeur de 15.000$. À l'arrivée, le colis B contient toujours 1000 carats, mais pour une valeur de 100.000$. Les deux paquets sont identiques. Ce n'est pas si compliqué de les échanger quelque part en cours de route. C'est un système parfaitement légal pour faire rentrer les diamants de la guerre dans les filières légales. Nous avons essayé de sécuriser ce trajet commercial.

Slide « Security slip »


Vous pouvez voir, du côté gauche, une languette de sécurité. Il est possible de résoudre le problème que je viens d'évoquer en recourant à cette languette de sécurité, qui contribuera à protéger l'envoi. Le numéro spécifique du certificat doit correspondre au document et au colis.
Vous me rétorquerez qu'en Afrique, tout est possible. C'est vrai, mais pas seulement en Afrique. Nous avons nous-mêmes estimé que cette protection n'était pas suffisante et qu'il fallait prévoir autre chose en plus.
Le certificat porte un filigrane et un numéro séquentiel, en l'occurrence 234. Il n'existe qu'un seul numéro 234. Pour éviter qu'un faux document puisse être produit, un numéro supplémentaire est ajouté, dans le cas qui nous occupe A59231. La seule personne à savoir quel numéro correspond au certificat 234 est l'imprimeur du certificat. Ce n'est pas l'imprimeur du pays de provenance. Nous nous souvenons encore qu'à l'époque de Mobutu, de nombreux zaïres émis portaient le même numéro. Le même phénomène pourrait se reproduire avec ces certificats, mais ceux-ci sont produits par De La Rue à Londres et ces gens, conscients que leur réputation est en jeu, assurent que tout est en ordre. Il existe d'ailleurs une Association of Security Printers pour y veiller. Nous conseillons à nos membres d'opter pour un imprimeur appartenant à cette association.
On utilise en outre des techniques que vous connaissez pour y avoir été confrontés lors du contrôle des passeports à l'aéroport de Zaventem. Le douanier ou le fonctionnaire de l'immigration vérifie en l'occurrence si les encres UV nécessaires se trouvent bien sur les documents.
Nous avons confié l'analyse de ce certificat au « Secret service » des États-Unis qui, outre la protection du président, est également chargé de retirer les faux billets de la circulation. Ils ont finalement estimé que le document était à peu près conforme à la « state-of-the-art technology » appliquée à l'époque. Ils n'ont d'ailleurs pas donné d'indications sur la manière dont nous pourrions l'améliorer.
De tels documents sont coûteux. Le document d'exportation du CEEC vaut environ 0,4 FB, ce qui correspond plus ou moins à la valeur du papier. Le certificat d'origine du Sierra Leone coûte 35 US dollars pièce. Les caractéristiques détaillées de l'envoi figurent au verso du certificat.

Slide « Security slip »


Quel était l'objectif ? Nous devions veiller à ce que la boucle soit entièrement bouclée entre d'une part l'exportateur et d'autre part l'importateur, de façon à éviter les grandes différences. Un tel phénomène n'est agréable pour personne, car un contrôle est effectué par la Banque mondiale et le FMI, qui formulent alors toutes sortes de suggestions.
Comment pouvons-nous faire en sorte de laisser une trace sur papier de tout ce que nous faisons ? Pour ce qui est de la Sierra Leone, c'est parfaitement possible. Dans un certain nombre de cas, nous ne sommes pas d'accord avec les valeurs données par la Sierra Leone. Le plus souvent, celles-ci nous paraissent trop basses dans le cas spécifique des pays en guerre. Dans tous les cas, il est parfaitement possible d'assurer une traçabilité.
Il est important que l'envoi ne puisse pas être ouvert lorsqu'il se trouve en transit. Comme vous pouvez le constater, la mention « not to be broken in transit » figure en toutes lettres. À l'époque où nous avons élaboré le système relatif à la Sierra Leone, il était impossible d'exporter directement des marchandises de ce pays vers l'Europe ou les États-Unis, car il n'y avait pas de vols. Tous les vols devaient partir soit de Gambie soit de Guinée ou passer par la Côte d'Ivoire. Nous voulions éviter que le colis puisse être ouvert ou que l'on puisse menacer de l'ouvrir et que l'on soit de nouveau contraints à certaines transactions financières bien connues.
Notre proposition fut finalement approuvée par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies. Le cachet doit rester intact ; la boucle est donc parfaitement bouclée.

Slide « Electronic data transmission »


Le danger de fraude existe toujours en cas de documents sur papier. Nous avons donc opté pour un double système. Nous avons élaboré un système de transmission électronique de données pour la Sierra Leone, la Guinée, le Congo et l'Angola.
Cette transmission fonctionne entre les deux partenaires du système de contrôle : l' « export authority », d'une part et l' « import authority », d'autre part. En Belgique, l' « import authority », qui délivre les licences, est le ministère des Affaires économiques. Il y a un liaison électronique directe entre Freetown et Mineco à Anvers.
Comme je l'ai déjà dit, les diamants peuvent être identifiés à l'aide de photos. Les colis sont également photographiés : c'est aussi une forme de sécurisation. Bien entendu, tout est codé. La Belgique disposait d'un système de cryptage mais celui-ci n'est plus en usage. Nous utilisons désormais un système moins performant. Le précédent était indéchiffrable ; pour celui-ci, il faut compter environ une semaine pour casser le code. On peut lire les mails mais les modifier prend beaucoup de temps. La liaison actuelle est donc relativement sûre.

Slide « Kimberley Process Certificate »


Un certificat Kimberley comporte notamment le logo KP « Kimberley Process ». Le problème est que ce logo n'existe pas encore. Il ne sera jamais réalisé car on s'est rendu compte qu'un logo qui n'est pas protégé pourrait être utilisé de manière très lucrative par un tiers.

Slide « Security features »


Par ailleurs, les « security features » me posent un sérieux problème. Par exemple, le processus de Kimberley impose des exigences minimums pour les certificats. Le document précédent, qui était utilisé pour la Sierra Leone, l'Angola, la Guinée, et qui le sera maintenant aussi pour le Congo, comportait trois volets : le certificat d'origine, la confirmation de l'importation et le « security slip ». Kimberley trouve tout cela superflu. Le certificat peut se présenter comme un titre, avoir un filigrane etc. Nulle part il n'est question de critères minimums. Quelques dispositifs supplémentaires de sécurité peuvent être ajoutés par les pays qui l'ont déjà fait, comme la Sierra Leone et la Guinée.
Si on y tient absolument, on peut aussi indiquer au verso les caractéristiques de qualité, mais cela n'est nullement indispensable. On pourrait également envisager d'avoir un volet de confirmation de l'importation. C'est conseillé, mais puisque le code douanier européen ne le prévoit pas, pourquoi devrait-on l'imposer dans le processus de Kimberley ? Si le volet de confirmation de l'importation fait défaut, on n'a qu'un document comprenant le certificat proprement dit. Il n'est pas possible de dire de quelle boîte il s'agit précisément car aucun lien n'apparaît. À Kimberley, on a simplement dit qu'il devait s'agir d'un document authentique et que la boîte devait être scellée de manière authentique et bien fermée. Bien entendu, c'est insuffisant. La Commission européenne déposera prochainement au Conseil européen une proposition visant à limiter le contrôle à l'authenticité du document et à laisser au diamantaire le choix de la boîte qu'il compte importer. Si le sceau est en ordre, on laisse passer.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Is het geologisch zo dat men altijd een mengeling krijgt?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Est-il exact, géologiquement parlant, que l'on obtient toujours un mélange ?

De heer Mark Van Bockstael. - We krijgen een verkeerd beeld van de geologie van diamant. Goud kunnen we bijvoorbeeld herkennen op basis van origine, omdat goud vaak onstaat op de plaats waar het wordt aangetroffen. In geologische termen spreekt men dan over de paragenese. Goud uit het Canadese Yellowknife in de Northwest Territories, bijvoorbeeld, vertoont geochemische kenmerken die heel karakteristiek zijn voor dat gebied omdat de geologie daar een heel klein beetje anders is dan op een andere plaats. Bij diamant is dat ook zo, het soort diamant dat geproduceerd wordt is afhankelijk van temperatuur, druk, enz. Alleen liggen die lagen niet naast elkaar, maar onder en boven elkaar.
Diamant die op een diepte van 300 kilometer wordt gevormd, zal er inderdaad anders uitzien dan diamant die op 150 kilometer diepte ontstaat. Diamant komt naar boven in een vulkanische eruptie, in een kimberlietvulkaan. Dat is niet meer dan een grote lift. Die start bijvoorbeeld op 300 kilometer diepte. De diamant die daar aanwezig is wordt meegnomen en al de diamanten die daar boven zitten, worden ook meegenomen. In een vulkaan met materiaal dat tot 300 kilometer diepte gaat, zitten dus veel soorten diamant. Je gaat er heel de scala van diamanten in terugvinden.
In Congo, en dan meer specifiek de afzettingen van Mbuji-Mayi, vind je dat veel minder. De diamant daar is op vrij lage diepte ontstaan. De kwaliteit van Congolese diamant is dan ook niet zo goed. Je vindt er veel industriële kwaliteit. Diamant is ontstaan op het grensgebied tussen diamant en grafiet. (Natuurlijke zwarte diamant is een soort hybride waar een gedeelte van de koolstof is afgezet als diamant, en een gedeelte als grafiet. Dat grafiet kleurt de diamant zwart).

M. Mark Van Bockstael. - Nous nous faisons une image erronée de la géologie du diamant. L'or se reconnaît à son origine car il se forme généralement à l'endroit où il est découvert. On parle dans ce cas de paragenèse. L'or d'une région déterminée présente des propriétés géochimiques très caractéristiques, liées à la géologie du lieu.
Il en va de même du diamant : le type de pierre dépend de la température, la pression, etc. La seule différence est que les couches ne sont pas juxtaposées mais superposées.
Les diamants qui se forment à 300 kilomètres de profondeur auront une autre apparence que ceux qui naissent à 150 kilomètres de profondeur. Les éruptions des volcans kimberlitiques font remonter les diamants à la surface, les volcans n'étant finalement qu'un grand ascenseur. Le voyage débute, par exemple, à 300 kilomètres de profondeur. Le diamant qui s'y trouve est emporté, se même que ceux qui se trouvent plus haut. Un cône volcanique renferme donc tous les types de diamants.
Au Congo, et plus spécifiquement dans les gisements de Mbuji-Mayi, c'est beaucoup moins le cas. Le diamant qu'on y trouve provient d'une profondeur relativement faible. La qualité du diamant congolais n'est dès lors pas extraordinaire. Il s'agit surtout de la qualité industrielle. Le diamant y est apparu dans la zone limite entre le diamant et le graphite. Le diamant noir naturel est une sorte d'hybride dans lequel une partie du carbone s'est déposée comme diamant et une partie comme graphite. Ce graphite colore le diamant en noir.

De heer Peter Meeus. - Wat de handel betreft, is het te weinig bekend dat de belangrijkste beroepsbezigheid te Antwerpen het sorteren van diamant is. Er zijn ongeveer 1.200 diamantsorteerders en 2.000 slijpers. Dat is zo omdat er een mengeling uit de grond komt. Om toegevoegde waarde te creëren gaat men goede diamanten van dezelfde grootte en kleur en zuiverheid bij mekaar leggen. Dat gaat men bundelen in loten. Dat is de taak van een goede handelaar. Voor een mooi gesorteerd lot gaat die handelaar veel meer waarde krijgen. Het eerste wat een diamantair doet, vanaf het moment dat de diamanten uit de mijn komen of ze in Antwerpen of ook bij De Beers toekomen - bij De Beers in Londen werken er 1.500 sorteerders - is dus die goederen sorteren in ongeveer duizend verschillende categorieën. De miljoenen karaten die bij De Beers binnenkomen, gaan naar een enorme sorteerafdeling. Om de `zichten' te maken voor de cliënten worden nauwgezette procedures met ziften en kleuranalyses gevolgd. Zo wordt meer waarde gecreëerd.

M. Peter Meeus. - Quant au commerce du diamant, on sait trop peu que le tri du diamant est l'activité principale pratiquée à Anvers. On y compte environ 1.200 trieurs de diamants et 2.000 tailleurs. Pour créer de la valeur ajoutée, il faut rassembler de bons diamants de taille, de couleur et de pureté identiques et en faire des lots. C'est le rôle d'un bon négociant. Un lot bien trié sera vendu à un prix largement supérieur. La première chose que fait un diamantaire, depuis le moment où les diamants sortent de la mine ou arrivent à Anvers ou à la De Beers - à Londres, 1.500 trieurs y travaillent - est donc de trier ces marchandises en un millier de catégories différentes. Les millions de carats qui entrent à la De Beers sont dirigés vers un énorme département de triage. Pour préparer les « sights » pour les clients et créer ainsi de la valeur ajoutée, on suit des procédures précises de criblage et d'analyse de couleurs

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Zal de nieuwe mijnwetgeving in Zuid-Afrika invloed hebben op de handel in Antwerpen? Zo ja, hoe?
De vrijhandel binnen de EU doet inzake conflictdiamant toch problemen rijzen. Op een vergadering in het Europees Parlement, georganiseerd door Fatal Transactions, werd nochtans gewezen op de WTO-regels. Daarin is sterk gespecificeerd wat de afwijkingen op de vrijhandelsregels zijn.
Kent de Europese Unie deze WTO-regels niet of geeft ze er een andere interpretatie aan? Mijns inziens kan dit laatste niet, want waar zijn we dan mee bezig?
U hebt het gehad over de late ondertekening van de Amerikaanse executive order en ik denk dat u daar veel meer over weet. Kunt u ons zeggen welke Amerikaanse bedrijven eventueel bij het State Department op de rem zijn gaan staan? Kunt u ons de namen van de beheerders ervan geven? Zijn er in het Antwerpse joint ventures of bedrijven die met deze mensen in verband kunnen worden gebracht?
We kennen het probleem van ASCORP en het CEEC. Wat moet er politiek gezien gebeuren om de Congolese regering ertoe te brengen dit ernstig te nemen? We botsen immers op het gebrek aan Staat en de lage lonen van deze mensen. Misschien kan onze ontwikkelingssamenwerking hier enige steun geven.
U hebt ook gesproken over de gemiste kans op het vlak van risk assessment. Graag vernam ik waar we deze documentatie kunnen vinden en hoe we ze in de commissie kunnen gebruiken. Documenten kan je immers pas gebruiken als je ze begrijpt en dit is geen gemakkelijk verhaal en wij zijn leken.
Op een bepaald ogenblik vermeldde u Thailand als slijpland. Dit heb ik persoonlijk nog niet gehoord. Is dit zomaar een voorbeeld of is dit inderdaad een van de nieuwe, opkomende industrielanden? In de commissie voor de Financiën ontvangen we binnenkort een Thaise delegatie en misschien is het belangrijk hierover met deze mensen te praten.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - La nouvelle législation minière en Afrique du Sud aura-t-elle une influence sur le commerce anversois ? Si oui, laquelle ?
Le libre-échange à l'intérieur de l'UE pose problème pour les diamants de la guerre. Lors d'une réunion au Parlement européen, organisée par Fatal Transactions, on a évoqué les règles de l'OMC, qui spécifient clairement les dérogations aux règles du libre-échange.
L'UE ignore-t-elle ces règles ou en donne-t-elle une autre interprétation ? À mon sens, cette dernière éventualité n'est pas possible, car sinon à quoi servons-nous ?
Vous avez évoqué la signature tardive de l' « executive order » américain et je pense que vous en savez bien davantage à ce sujet. Pouvez-vous nous dire quelles sont les entreprises américaines qui ont éventuellement freiné cette procédure auprès du Département d'État ? Pouvez-vous nous fournir les noms des administrateurs ? Y a-t-il à Anvers des joint ventures ou des entreprises pouvant être mises en relation avec ces personnes ?
Nous connaissons le problème de l'ASCORP et le CEEC. Que peut-on faire, sur le plan politique, pour inciter le gouvernement congolais à prendre ce problème au sérieux ? Nous nous heurtons en effet à l'absence d'État et aux bas salaires locaux. Peut-être pouvons-nous apporter notre aide par le biais de la coopération au développement.
Vous avez évoqué les occasions manquées sur le plan du « risk assessment ». J'aurais aimé savoir où nous pouvons trouver cette documentation et nous en servir en commission. Ces documents ne sont utiles que si nous les comprenons et ce n'est pas chose aisée.
Vous avez cité la Thaïlande comme pays de taille du diamant. Je n'en ai jamais entendu parler. N'est-ce qu'un exemple ou s'agit-il réellement d'un des pays industriels émergents ? En commission des Finances, nous recevrons prochainement une délégation thaïlandaise et peut-être devrions-nous discuter avec ces personnes.

De heer Mark Van Bockstael. - De productie in Thailand is gestart halfweg de jaren 1980. Een tijdlang evolueerde ze niet al te snel, maar sinds het begin van de jaren 1990 is ze in een stroomversnelling geraakt. De hoogdagen van Thailand als bewerkingsland situeren zich in 1995-1996. In september 1997 kende Zuidoost-Azië een enorme financiële catastrofe met de nodige problemen voor de slijperijen tot gevolg. De Thaise diamantorganisaties zijn lid van de World Federation of Diamond Bourses en de International Diamond Manufacturers Association en zo zijn ze uiteindelijk ook lid van de World Diamond Council. We wijzen Thailand al vrij lang op problemen. De importstatistieken van Thailand, die niet opvraagbaar zijn per origine, tonen aan dat de import en export van ruwe diamant bijna gelijktijdig met het embargo tegen Angola een enorme sprong vooruit maakte.
Uit internetdocumenten van 2000-2001 blijkt dat er op dat ogenblik nogal wat West-Afrikanen rondliepen in Thailand en in Bangkok. We hebben daarover geen andere gegevens. Alleen weten we dat de regering van Thailand zich intussen bewust is geworden van het probleem. Sinds de vergadering van september 2001 heeft Thailand zich aangesloten bij het Kimberleyproces.
Op de vraag over het risk assessment kan ik antwoorden dat in de documenten van de task force van het Kimberleyproces verwezen wordt naar het gebrek aan analyse. Dat kunt u lezen in het bundeltje dat we u vorige week hebben overhandigd.
De task force van Kimberley wilde vooral de handelsstromen in kaart te brengen. Wellicht was dat ook de reden waarom het voorzitterschap samen met de vertegenwoordiger van de Europese Unie er alles aan hebben gedaan om het initiatief ten volle te steunen. Kimberley moest een beleidsinstrument creëren en wou zich zeker niet beperken tot een rondvraag waarvan de antwoorden in boekvorm zouden verschijnen om in een kast geklasseerd te worden. Spijtig genoeg is het zo gegaan.
Met dat beleidsinstrument zouden de Europese of andere autoriteiten kunnen bepalen aan welke controles de ingevoerde diamanten moeten worden onderworpen al naargelang de situatie in het land van herkomst. Als een bepaald land geen importcontroles uitvoert op ruwe diamant en zelf diamant naar België importeert, moet België de goederen uit dat land dan streng controleren? Dat soort vragen waren aan de orde, maar zijn uiteraard niet beantwoord.
De documenten die u hebt ontvangen, werden ten langen leste door de task force gepubliceerd, maar uiteindelijk kwam er het verbod om daarmee nog iets te doen.
Uw onderzoekscommissie heeft een duidelijke opdracht en ik ben dan ook zo vrij deze informatie te uwer beschikking te stellen.
In verband met de executive order van de Verenigde Staten verwijst u naar een Amerikaanse firma. In het verleden is één bepaalde Amerikaanse firma actief geweest in die landen, en zij is dat ook nu. Wij denken dan aan de firma Lazare Kaplan International van de heer Maurice Tempelsman die uiteraard bindingen heeft met de diamantwereld in Antwerpen. Het tegendeel zou uiteraard onbegrijpelijk zijn. Dat die mensen enige invloed hebben gehad op het uitstellen van de executive order met betrekking tot Sierra Leone geloof ik eigenlijk niet. Ik zie daarvoor geen motief. U moet zich er toch rekenschap van geven dat Sierra Leone officieel amper 70.000 karaat produceert. Geen enkel diamantbedrijf met een dergelijke reputatie zou zijn naam in de weegschaal werpen om hiervoor de regelgeving te omzeilen. Mocht het nu over Angola gaan, dan zou dat anders liggen. Diamant in Sierra Leone is belangrijk voor de mensen ter plaatse, maar voor het geheel van de diamantsector is het land vrij onbeduidend.

M. Mark Van Bockstael. - En Thaïlande, la production a débuté au milieu des années 1980, d'abord lentement, puis très rapidement depuis le début des années 1990. La grande époque du traitement du diamant en Thaïlande se situe en 1995-1996. En 1997, l'Asie du Sud-est a connu un énorme problème financier avec toutes les conséquences pour les tailleurs. Les organisations diamantaires thaïlandaises sont membres de la World Federation of Diamond Bourses et de l'International Diamond Manufacturers Association. Elles sont aussi membres du World Diamond Council. Cela fait longtemps que nous mettons la Thaïlande en garde. Ses statistiques des importations, non disponibles par origine, montrent que les importations et les exportations de diamant brut ont fait un bond en avant énorme, pratiquement au moment où l'Angola était frappé d'un embargo.
Des documents internet de 2000-2001 montrent qu'à l'époque, bon nombre d'Africains de l'Ouest se trouvaient en Thaïlande et à Bangkok. Nous n'avons pas d'autres renseignements à ce sujet.
Nous savons seulement que le gouvernement thaïlandais a pris conscience du problème. Depuis la réunion de septembre 2001, la Thaïlande a adhéré au processus de Kimberley.
À la question sur le « risk assessment », je puis répondre que, dans les documents sur la task force du processus de Kimberley, on fait référence à l'absence d'analyse. Vous pouvez le lire dans le fascicule que nous vous avons transmis la semaine dernière.
La task force de Kimberley voulait essentiellement dresser la carte des flux commerciaux. Sans doute est-ce pour cela que la présidence, ainsi que le représentant de l'UE, ont tout mis en œuvre pour soutenir pleinement cette initiative. Kimberley devait créer un instrument politique et ne pas se limiter à un tour de table dont les réponses seraient publiées sous forme de livre à ranger dans une armoire. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé.
Avec cet instrument politique, les autorités européennes, notamment, auraient pu déterminer à quels contrôles les diamants importés devaient être soumis en fonction de la situation dans le pays de provenance. Si un pays donné ne contrôle pas les importations de diamants bruts et importe lui-même des diamants en Belgique, la Belgique doit-elle alors contrôler sévèrement les marchandises en provenance de ce pays ? De telles questions ont été posées mais n'ont pas reçu de réponse.
Les documents que vous avez reçus ont, au bout du compte, été publiés par la task force mais on nous a finalement interdit de nous en servir.
Votre commission d'enquête a une tâche précise. C'est pourquoi je suis heureux de vous transmettre cette information.
Quant à l' « executive order » des États-Unis, vous faites référence à une entreprise américaine, la seule qui a été et est toujours active dans ces pays. Il s'agit de la firme Lazare Kaplan International de M. Maurice Tempelsman qui a bien entendu des connexions avec les diamantaires anversois. Le contraire serait inimaginable. Je ne crois finalement pas que ces gens aient eu une influence quelconque sur le report de l' « executive order » concernant la Sierra Leone. Je n'en vois d'ailleurs pas la raison. Vous devez quand même vous rendre compte qu'officiellement la Sierra Leone produit à peine 70.000 carats. Aucune entreprise diamantaire aussi connue ne risquerait sa réputation pour cela en contournant la législation. Il en irait autrement s'il s'agissait de l'Angola. Le diamant est important pour la population de la Sierra Leone, mais ce pays est pratiquement insignifiant par rapport au secteur diamantaire dans son ensemble.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Lazare Kaplan wordt vermeld in het SGR-rapport. Nadat ASCORP in 2000 alles overnam viel Kaplan uit de boot, maar hij zou toch de aankoper geweest zijn van de illegale UNITA-diamanten uit Angola. We hebben ook informatie dat er een verband zou zijn met een Belgische onderneming, maar we weten nog niet duidelijk welke, die zou opgetreden zijn als financier. De link Lazare Kaplan-State Department en de link Lazare Kaplan-Belgische onderneming is wel belangrijk.
Hebt u meer informatie over die Belgische onderneming?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Lazare Kaplan est cité dans le rapport du SGR. Après que l'ASCORP a tout racheté en 2000, Kaplan est resté sur la touche. C'est pourtant lui qui aurait acheté les diamants illégaux de l'UNITA en Angola. Nous avons aussi des renseignements selon lesquels il y aurait un lien avec une entreprise belge mais nous ignorons encore laquelle, qui serait intervenue en tant que financier. Le lien Lazare Kaplan-State Department et le lien Lazare Kaplan - entreprise belge est important.
Avez-vous d'autres informations sur cette entreprise belge ?

De heer Mark Van Bockstael. - Ik zou me meer toespitsen op de heer Tempelsman. Door zijn uitzonderlijke contacten binnen de democratische partij fungeerde hij als referentiefiguur voor de executive branch voor alles wat diamant aangaat in Afrika en voor een deel ook wat Afrika zelf betreft. Hij is één van de mensen met de meeste ervaring in Afrika. Hij zou u wel kunnen vertellen hoe de zaken daar gaan of gegaan zijn.
Lazare Kaplan International is eind 1999 bij het opstarten van ASCORP single channel systeem door de Angolese autoriteiten buiten de markt gezet. Vijf comptoirs mochten officieel aankopen. Eén van hun licenties was LKappaI (LKI) Eén van die vijf comptoirs werd door de Angolese overheid aangewezen als de single channel. De vier andere werden geconfronteerd met het monopolie, vergelijkbaar met het IDI-monopolie dat in Congo door vader Kabila in augustus 2000 werd toegekend.
Om daaruit het gevolg te trekken dat al degenen die afgewezen werden hun zaken in de illegaliteit voortzetten, lijkt me iets te hoog gegrepen. Het eerste VN-rapport of Fowler-rapport over de periode april 1999 tot maart 2000 is geschreven door het team van ambassadeur Molander. Het jongste rapport dateert van 26 april van dit jaar. Men is nog steeds op zoek naar de smoking gun, al wordt alleen nog circumstantial gezocht. Het is niet meer de bedoeling om UNITA te vinden. Als men het laatste rapport leest, kan men zich afvragen of men nog probeert conflictdiamant op de markt te vermijden of probeert te vermijden dat er na het single channel ook nog een ander systeem zou blijven bestaan.
Dit brengt me bij de andere Belgische bedrijven. Lazare Kaplan heeft een Belgische tak, die perfect legaal werkt, en die met de hoofdzetel in New York handelt in ruwe en geslepen diamant. Ik denk niet dat ze nog strategische allianties hebben met andere Belgische bedrijven.
Er was ook een vraag over de vrijhandel binnen de Europese Unie, de WTO-reglementering en de NGO-vergadering die in het Europees Parlement werd georganiseerd en waarop wij schitterenden door onze `georganiseerde' afwezigheid. De Europese Commissie gaat ervan uit dat de handel binnen de Europese Unie perfect vrij moet zijn. Er mag geen controle zijn. Na de uitbreiding tot Oost-Europa zal het mogelijk zijn om van de Russische grens tot in Antwerpen te gaan zonder enige vorm van controle. Dat baart ons wel zorgen. We hebben contacten met Tsjechië om ervoor ter zorgen dat er toch een zekere vorm van beveiliging kan worden ingesteld zodat we niet volledig aan de vrijhandel worden overgeleverd.
Enerzijds is er de absolute vrijhandel, anderzijds is er de bepaling van de VN-Veiligheidsraad dat alle lidstaten verplicht zijn alle nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat diamanten rechtstreeks of onrechtstreeks uit Angola, Sierra Leone of Liberia naar de lidstaten komen. Volgens sommigen in de Europese Unie die als dusdanig geen lid is van de VN, zijn de VN-regels niet op haar van toepassing. Mag ik erop wijzen dat bijvoorbeeld Frankrijk en België als aparte lidstaten van de VN onder de VN-resoluties vallen en dat de VN-resoluties boven de Europese wetgeving staan.

M. Mark Van Bockstael. - Je me concentrerais plutôt sur M. Tempelsman. Par ses contacts exceptionnels au sein du parti démocratique, il faisait figure de référence pour l'« executive branch » à propos de tout ce qui touche au diamant en Afrique et en partie aussi pour tout ce qui concerne l'Afrique elle-même. Il est l'un de ceux qui ont la plus grande expérience de l'Afrique. Il pourrait vous raconter comment les choses se passent là-bas.
Fin 1999, au moment du lancement du système « single channel » de l'ASCORP, Lazare Kaplan a été évincé du marché par les autorités angolaises. Il y avait cinq comptoirs d'achats officiels. L'une de leurs licences était LKappaI (LKI). L'un des cinq comptoirs a été désigné par les autorités angolaises comme « single channel ». Les quatre autres ont été confrontés au monopole, comparable au monopole IDI octroyé au Congo par Kabila père en août 2000.
Il me semble un peu exagéré d'en conclure que tous ceux qui sont évincés poursuivent leurs affaires dans l'illégalité. Le premier rapport des Nations unies ou rapport Fowler sur la période d'avril 1999 à mars 2000 a été rédigé par l'équipe de l'ambassadeur Molander. Le dernier rapport date du 26 avril de cette année. On est toujours à la recherche du « smoking gun », bien qu'on n'en recherche plus que les preuves. À la lecture de ce rapport, on peut se demander si l'on cherche encore à éliminer du marché les diamants de la guerre ou si l'on tente d'éviter qu'il subsiste un autre système après le « single channel ».
J'en arrive ainsi aux autres entreprises belges. Lazare Kaplan a une branche belge qui travaille tout à fait légalement et qui fait le négoce de diamant bruts et taillés, avec siège à New York. Je ne pense pas que cette société ait encore des alliances stratégiques avec d'autres entreprises belges.
Une question portait sur le libre-échange au sein de l'Union européenne, sur la réglementation de l'OMC et sur la réunion d'ONG organisée au Parlement européen, à laquelle nous avons brillé par notre absence « organisée ». La Commission européenne considère que le commerce à l'intérieur de l'Union doit être tout à fait libre et ne doit être soumis à aucun contrôle. Après l'élargissement à l'Europe de l'Est, il sera possible d'aller de la frontière russe à Anvers sans la moindre forme de contrôle. Cela nous préoccupe. Nous entretenons des contacts avec la Tchéquie pour qu'une certaine forme de protection soit mise en place.
Nous sommes confrontés, d'une part, au libre-échange absolu et, d'autre part, à l'obligation, imposée par le Conseil de Sécurité de l'ONU, de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des diamants d'Angola, du Sierra Leone ou du Liberia n'arrivent directement ou indirectement sans les États membres. Certains estiment que les règles de l'ONU ne s'appliquent pas à l'Union européenne qui n'est pas membre en tant que telle de l'ONU. Puis-je rappeler que les résolutions de l'ONU prime la législation européenne.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Verschilt u wat dit betreft van mening met de heer Anthonius de Vries?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Votre point de vue à ce sujet diffère-t-il de celui de M. Anthonius de Vries ?

De heer Mark Van Bockstael. - Wat dat betreft staan we diametraal tegenover elkaar.

M. Mark Van Bockstael. - Nos points de vue sont diamétralement opposés.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Om die reden heeft u beslist afwezig te blijven op de vergadering.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - C'est pour cette raison que vous avez choisi de ne pas participer à la réunion.

De heer Mark Van Bockstael. - Het leek ons toen contraproductief om juist vóór Ottawa een confrontatie aan te gaan. Achteraf gezien hadden we even goed kunnen gaan.
Een volgende punt is de invloed van de wijzigingen in de Zuid-Afrikaanse mijnwetgeving voor Antwerpen. We kunnen hierover nog niets zeggen omdat we niet weten welke richting de wetgeving zal uitgaan. Er is nog wat speelruimte. De Zuid-Afrikaanse mijnmaatschappijen zetten alles in het werk om de geplande wetgeving tegen te houden. Het is dus zeer goed mogelijk dat ze nog drastisch wordt gewijzigd. De Zuid-Afrikaanse regering wou met de nieuwe wet de participatie van het zwarte deel van de bevolking verhogen.
De bedoeling was de gevolgen van het apartheidsregime ook in de mijnorganisaties weg te werken. Of ze daar zullen in slagen is een andere vraag. Voor Antwerpen zal het gevolg zijn dat er nog grotere druk komt om in Zuid-Afrika lokale industrieën op te zetten in plaatsen als Kimberley, met zwarte slijpers bijvoorbeeld.

M. Mark Van Bockstael. - Il nous semblait contre-productif de provoquer une confrontation juste avant Ottawa. A posteriori, nous pensons toutefois que nous aurions tout aussi bien pu y participer.
Un autre point est l'incidence des modifications de la législation sud-africaine sur les mines pour Anvers. Nous ne pouvons encore rien en dire car nous ignorons quelle direction va emprunter la législation. Il reste une marge de manœuvre. Les sociétés minières sud-africaines mettent tout en œuvre pour faire barrage à la législation projetée. Il est donc tout à fait possible qu'elle soit encore modifiée fondamentalement. Le gouvernement sud-africain visait, par cette nouvelle loi, à accroître la participation de la population noire.
L'objectif était d'éliminer aussi les vestiges du régime d'apartheid dans les organisations minières. L'incidence pour Anvers sera que les entreprises seront davantage incitées à créer, en Afrique du Sud, des industries locales employant des tailleurs noirs, par exemple.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Kan die nieuwe Zuid-Afrikaanse mijnwetgeving ook invloed hebben op de huidige contracten of concessies in Centraal-Afrika? Kan dat een invloed hebben op de naleving van de contracten tussen de plaatselijke regering en de concessiehouders? We weten dat er op het ogenblik veel bindingen zijn tussen Angola en de DRC en Zuid-Afrika. Een aantal mensen verschijnen opnieuw op het toneel. Het is van belang hierop een juist zicht te hebben om te weten welke maatregelen politiek kunnen voorgesteld worden.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Cette nouvelle législation sud-africaine sur les mines peut-elle aussi avoir un impact sur les contrats ou concessions actuels en Afrique centrale ? Nous savons qu'à l'heure actuelle, il existe de nombreux liens entre l'Angola, la RDC et l'Afrique du Sud. Certaines personnes apparaissent à nouveau sur le devant de la scène. Il importe d'avoir une idée précise de la situation pour savoir quelles mesures proposer sur le plan politique.

De heer Mark Van Bockstael. - Ik denk dat het veel ruimer is dan de diamantsector. Zuid-Afrika wenst zich te manifesteren als de grote regionale macht. Binnen de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) is Zuid-Afrika op het ogenblik duidelijk de sturende macht. Als men een bepaalde richting zou uitgaan inzake mijnwetgeving, nemen we aan dat Zuid-Afrika alles zal doen om ook de andere SADC-landen daarvan te overtuigen. SADC is een heel groot blok, dat Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Tanzania, Zambia, Congo en Angola omvat. Al die landen manifesteren een vrij groot belang in de diamantsector. De groter wordende invloed van SADC betekent dat onze politieke en andere bewegingsruimte alleen kleiner kan worden. Wat Congo betreft, weten we dat de minister van Mijnwezen zeer lang in Zuid-Afrika heeft gewerkt, evenals de grote baas van de CEEC. Er zijn uiteraard zeer goede contacten met Zuid-Afrika, die wat de officiële betrekkingen betreft, wellicht beter zijn dan die met België.

M. Mark Van Bockstael. - Je pense que le problème ne se limite pas au secteur du diamant. L'Afrique du Sud veut se profiler comme la grande puissance régionale. C'est elle qui oriente la politique de la Southern African Development Community. Si elle réoriente sa législation minière, elle s'efforcera de convaincre les autres pays de la SADC de suivre son exemple. La SADC est un bloc très vaste qui englobe l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, la Tanzanie, la Zambie, le Congo et l'Angola. Tous ces pays ont des intérêts relativement grands dans le secteur du diamant. L'influence croissante de la SADC implique un rétrécissement de notre marge de manœuvre politique et autre. Quant au Congo, il entretient de très bons contacts avec l'Afrique du Sud. Ses relations officielles avec l'Afrique du Sud sont sans doute meilleures qu'avec la Belgique.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - U hebt daarnet gewezen op het geologisch verband tussen diamant, petroleum en gas. In het conflictgebied vindt men op verschillende plaatsen diamant. Begin juni verschenen persartikelen over een nieuwe petroleumexploitatie in het noorden. Het betreft Heritage Oil van een louche figuur, Buckingham genaamd, die al langer bekend is, zowel in Angola als in Sierra Leone. De geologen die we gehoord hebben blijken het niet eens te zijn over de vraag of er exploiteerbaar petroleum aanwezig is in dat gebied. Politiek-strategisch zou het dus nuttig zijn te weten wat er in het oosten kan gebeuren en wie daar achter de schermen mee bezig is. De vraag is dus eigenlijk: wat is daarvan aan? Is dat een constructie die ver buiten de regio van de Grote Meren vertakt is? Ik denk niet dat de heer Buckingham zich met Heritage Oil zou bezighouden als het een onrendabele exploitatie zou zijn en daar mensen van Executive Outcomes of Sandline International zou bijhalen enkel en alleen om leuk oliezaken te doen. Daar kan wel meer achter zitten. Heeft u daar enige toekomstvisie op?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Vous avez souligné le lien géologique entre le diamant, le pétrole et le gaz. On trouve des diamants en plusieurs endroits de la région déchirée par le conflit. Début juin, des articles de presse ont parlé d'une nouvelle exploitation de pétrole au nord. Il s'agit de la firme Heritage Oil, dirigée par un certain Buckingham, un personnage louche déjà connu en Angola et au Sierra Leone. Les géologues ont des avis partagés sur la présence de pétrole exploitable dans cette région. Sur le plan politicostratégique, il serait utile de savoir ce qu'il peut se passer à l'est et qui tire les ficelles. S'agit-il d'une construction ayant des ramifications loin de la région des Grands Lacs ? Je ne pense pas que M. Buckingham interviendrait avec Heritage Oil si l'exploitation n'était pas rentable et qu'il associerait à ses activités des représentants d'Executive Outcomes ou de Sandline International rien que pour faire des affaires dans le pétrole. Cela doit cacher autre chose. Avez-vous une idée à ce sujet ?

De heer Mark Van Bockstael. - Als geïnteresseerde geoloog volg ik uiteraard deze zaken vanuit de verte. Tussen diamant en olie zijn er duidelijke verschillen. Wie aan olie-exploitatie wil doen, moet ervan uitgaan dat dat even moeilijk is als de exploitatie van een kimberlietmijn. Er moet eerst een exploratieteam zijn. Dat kost per jaar tussen 1 à 60 miljoen dollar. De ontwikkeling duurt dan nog een aantal jaren. Bij het vinden van kimberliet rijst de vraag of er diamant in zit en of dat voldoende is voor exploitatie. Dan moeten nog financiers worden gevonden. Al die vragen gelden ook voor olie. De eerste vraag is of er traps of geologische vallen zijn waarin zich olie zou kunnen bevinden. De tweede vraag is of er effectief olie in die traps zit. In België bleken de gevonden traps altijd steriel. Dat alles vraagt veel jaren tijd. Dat is niet te vergelijken met artisanale diamantproductie. Boren naar petroleum vereist veel infrastructuur en grote investeringen. Dat kost dus veel tijd en geld.
In de praktijk worden de risico's zowel voor petroleum als voor industriële diamantontginning eigenlijk gedragen door junior mining companies. Het gaat bijna over cowboyverhalen. Sommige mensen nemen daarbij grote risico's in de hoop een indicatie te vinden. Zo'n indicatie is dikwijls voldoende om één van de `grote jongens' wakker te maken. Dan verkoopt men aan of gaat men een joint venture aan met een grote maatschappij. Die doet dan verder de exploratie en eventueel de exploitatie. Ik kan me niet voorstellen dat een kleine junior erin zou slagen om op een lucratieve manier in een gebied zonder enige infrastructuur aan olie- en gaswinning te gaan doen.

M. Mark Van Bockstael. - Il y a de nettes différences entre le diamant et le pétrole. L'exploitation pétrolière est aussi difficile que l'exploitation d'une mine de kimberlite. La réalisation de forages en vue de la découverte de pétrole exige une infrastructure considérable et de gros investissements. Pour une mine de kimberlite, il faut voir si la teneur en diamants justifie une exploitation. Tout cela nécessite beaucoup de temps et d'argent et n'a rien de comparable avec la production artisanale de diamants.
Dans la pratique, les risques sont pris par les junior mining companies, tant en ce qui concerne le diamant que le pétrole. Certaines personnes prennent de gros risques dans l'espoir de découvrir un indice qui suscite l'intérêt des grandes sociétés. La petite société passe alors un marché avec une grande société ou réalise une joint venture avec cette dernière, qui poursuit l'exploration et l'exploitation. Je ne puis m'imaginer qu'une junior puisse réussir à exploiter du pétrole ou du gaz de manière lucrative dans une région dépourvue de toute infrastructure.