GR 30

Belgische Senaat
Gewone Zitting 2001-2002
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»

Hoorzittingen
Vrijdag 14 juni 2002
Namiddagvergadering
Verslag

GR 30

Sénat de Belgique
Session ordinaire 2001-2002
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»

Auditions
Vendredi 14 juin 2002
Réunion de l'après-midi
Compte rendu

Hoorzitting met de heer Luc Rombouts, expert-geoloog: wereldeconomie van de diamant en de rol van Congo hierin

Audition de M. Luc Rombouts, expert-géologue : économie mondiale du diamant et la place du Congo dans celle-ci

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

De heer Luc Rombouts. - Ik ben al 25 jaar geoloog gespecialiseerd in diamantexploratie en het evalueren van diamantmijnen. Ik heb in Afrika, Australië, Canada, Zuid-Amerika, China en Rusland gewerkt en heb dus nagenoeg alle diamantafzettingen ter wereld bezocht. Ik zal een overzicht geven van de diamantnijverheid in het algemeen en van het belang van Congo en Antwerpen in het bijzonder.

Transparant 1 - De diamantpijplijn


Ik presenteer eerst de globale `pijplijn' van de diamant, van de mijn tot bij de gebruiker met daarbij de waarde. Wereldwijd is de jaarlijkse diamantproductie momenteel 7,7 miljard dollar waard. De mijnproductie wordt verkocht in de grote handelscentra, waarvan Antwerpen veruit het belangrijkste is. Van daaruit worden de ruwe diamanten doorverkocht aan de fabricagecentra. Vroeger was Antwerpen daarin ook belangrijk, maar nu staat India bovenaan. De ruwverkoop heeft momenteel een waarde van 8,4 miljard dollar per jaar. De ruwe diamanten worden gepolijst, althans die die juweelkwaliteit hebben. Terloops wijs ik erop dat een groot percentage van de totale mijnproductie van industriële kwaliteit is, maar de waarde van de industriediamant, die gebruikt wordt voor boorkoppen, snijmachines en dergelijke, beloopt maar 10% van de juweeldiamant. De waarde van de gepolijste diamant, meestal in briljantslijpsel, bedraagt 10,5 miljard dollar per jaar. De gepolijste stenen gaan dan meestal terug naar de grote handelscentra, waarvan Antwerpen alweer het belangrijkste is - zij het minder belangrijk dan voor de ruwhandel - naast New York, Londen, Tel Aviv en Bombay. Daarvoor komen we op een waarde van 11 miljard dollar. Uiteindelijk vertrekken de stenen naar de juwelenmakers en de kleinhandel, waar de totale jaarlijkse waarde stijgt tot 51 miljard dollar. Hier gaat het natuurlijk niet alleen om de waarde van de diamant, maar ook om alles wat toegevoegd is, goud, platina, nikkel, andere edelstenen, design en natuurlijk ook de branding die tegenwoordig heel belangrijk is.

Transparant 2 - Natuurlijke ruwe diamant


De mijnproductie passeert nominaal eerst langs Londen. De vroegere monopoliesituatie is nu omgezet in een oligopoliesituatie. De Beers heeft ongeveer 50 tot 60% van de markt in handen, vergroot zijn marktaandeel door contracten met onafhankelijke producenten en komt zo tot 65%. De stenen gaan eerst naar de Diamond Trading Organisation in Londen, maar de helft daarvan komt via zichthouders onmiddellijk in Antwerpen terecht.
25% van de artisanale productie komt rechtstreeks naar Antwerpen. Ook de Canadese en Australische productie komen grotendeels rechtstreeks naar Antwerpen. Ongeveer 80% van het ruwe diamant passeert eens in zijn bestaan in Antwerpen.

Transparant 3 - Tabel


15% van het wereldvolume aan ruwe diamant is van juweelkwaliteit en vertegenwoordigt 78% van de totale waarde, 40% is van bijna-juweelkwaliteit en vertegenwoordigt 20% van de totale waarde, - tot vóór de jaren '70 werd die kwaliteit voor de industrie aangewend, maar nu worden die gepolijst in lagelonenlanden, zoals India - en 45% is van industriële kwaliteit en vertegenwoordigt slechts 2% van de waarde.
Uit de tabel leren we ook dat geen enkele mijn ter wereld leefbaar zou zijn, mocht diamant enkel voor industriële toepassingen worden gebruikt. Juweeldiamant vertegenwoordigt immers 98% van de totale waarde.

Transparant 4 - Fabricagecentra


Twee derde van de stenen worden gepolijst in India, de rest wordt gepolijst in Israël, Zuid-Afrika en België. Het aandeel van België is gedaald tot iets meer dan 10%. Er worden nog maar zeer weinig stenen in Antwerpen gepolijst, maar ze vertegenwoordigen wel een zeer grote waarde. De beste stenen worden toevertrouwd aan de slijpers van Antwerpen en de Kempen vanwege hun knowhow.
De verschuiving van de slijpactiviteit naar de lagelonenlanden is onafwendbaar. Ik denk dan niet alleen aan India, maar ook aan Maleisië, Thailand, Hongkong, Mauritius en Tunesië.

Transparant 5 - Groothandel gepolijste diamant


Zodra de diamanten gepolijst zijn, komen ze terug naar de handelscentra. Antwerpen is alweer het voornaamste centrum, zij het met slechts 45% van het marktaandeel. De andere centra zijn Tel Aviv, Mumbai, New York, Bangkok en Johannesburg.

Transparant 6 - Finale kopers van diamantjuweel


De Verenigde Staten staan met 55% aan de top van de verkoop in de kleinhandel. De diamanthandel is dus heel gevoelig voor de economische situatie in de Verenigde Staten. Daarna volgen Japan en Europa met elk ongeveer hetzelfde percentage dat varieert van 15 tot 20%. De rijke opkomende landen van Zuidoost-Azië zijn goed voor 5% en de rest van de wereld ook nog eens voor 5%.

Transparant 7 - Meerwaardes die tussen de mijn en de kleinhandel worden gerealiseerd


Uiteindelijk worden er slechts op twee plaatsen belangrijke meerwaardes gerealiseerd.
De eerste meerwaarde wordt gerealiseerd door de mijnbouw zelf. De grote geïntegreerde diamantbedrijven realiseren meerwaardes op hun mijnbouwproductie van 10 tot 40%. De kleinhandel realiseert via branding en de design van het diamantjuweel meerwaardes van 30 tot 100%. De marges in de tussenstadia zijn heel klein en bedragen meestal minder dan 5%. Die worden vooral gerealiseerd in Antwerpen dat als tussenschakel optreedt zowel voor ruwe als voor gepolijste diamant. De omzet is er veel belangrijker dan de meerwaarde per eenheid van product. De directe meerwaarde op het verhandelen van diamant in Antwerpen schat ik op 1 miljard euro. De indirecte meerwaarde die wordt gerealiseerd door de verwerkende industrieën rond het diamantcentrum, zal wellicht veel belangrijker zijn.

Transparant 8 - Mijnbouwfirma's


Bij de grote mijnbouwfirma's bestaat er een trend naar verticale integratie. Een en ander is het gevolg van de kritiek op conflictdiamant. Mijnbouwfirma's hebben eigenlijk niets met conflictdiamant te maken, want ze zijn niet in de conflictgebieden gevestigd.
De grote mijnbouwfirma's zijn momenteel gevestigd in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika, Canada en Rusland. Ten dele onder impuls van het Kimberley-proces trachten ze zelf de diamantindustrie te regulariseren en conflictdiamant uit te sluiten. Daarom streven ze naar verticale integratie en naar branding, zodat de klant zeker is dat zijn diamant afkomstig is van De Beers en ethisch zuiver is.
De Beers heeft recent een overeenkomst gesloten met LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton, de Franse groep, om hun gebrande De Beersdiamanten wereldwijd in de kleinhandel te verkopen. BHP Billiton, de mijnbouwgroep van de mijn die in Canada recent is ontdekt, heeft een gelijkaardige overeenkomst gesloten met Ekati. Op een kleinere schaal doet het Belgische bedrijf Rex Mining, waarvan ik directeur ben, hetzelfde. We hebben onze eigen mijn in Zuid-Afrika en onze diamanten die gebrand zijn onder de naam Rex, worden onder die naam in de kleinhandel verkocht.

Transparant 9 - Tabel


De tabel geeft informatie over de herkomst van de diamant. Ten eerste is er formele sector. Daartoe behoren de landen met een grote diamantafzetting en waar de exploitatie in handen is van grote mijnbouwfirma's. Behoren tot die sector: Botswana, Rusland, Zuid-Afrika, Canada, Namibië, Australië, Tanzania en China. Voor diamanten uit de formele sector is er geen probleem: hun oorsprong is met zekerheid gekend en de productie gebeurt conform de mijnbouwwetgeving van het betrokken land. De hele formele sector is goed voor ongeveer zes miljard dollar, dus het gros van de wereldproductie.
Daarnaast is er een grijze zone waartoe landen als Angola en Congo behoren. Daar zijn grote mijnbouwfirma's actief. In Angola zijn dat Katoka, een joint venture tussen Odebrecht van Brazilië en Endiama, het Angolese staatsdiamantbedrijf; de Russische groep met het staatsbedrijf Almazy Rossii - Sakha (Алмазы России - Саха) en Lev Leviev van Israël. In Congo is er de MIBA, een staatsbedrijf, waarvan een deel van de productie als formeel kan worden beschouwd. In Angola vertegenwoordigt de formele sector slechts 20% van de waarde van de diamantexploitatie, in Congo slechts 14%.
Ten slotte is er de informele sector. Die is handen van kleine operatoren, artisans, die in het wilde weg diamant exploiteren, buiten de mijnbouw- of milieuwetgeving. De informele sector is heel belangrijk voor Guinea, Sierra Leone, Centraal Afrikaanse Republiek, Venezuela, Brazilië, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Lesotho, Guyana.
In de informele sector is er nagenoeg geen reglementering, ten dele wel bij de uitvoer. In veel van die landen mag de uitvoer enkel gebeuren door erkende diamantaankopers die als uitvoerders worden erkend en belasting op de uitvoer betalen. Zij exporteren bijna uitsluitend naar Antwerpen.

Transparant 10 - Kaart diamantgebieden


In Congo zijn de belangrijkste diamantproducerende gebieden Mbuji-Mayi, Tshikapa en de Cuango. Die liggen in het gebied dat wordt gecontroleerd door de regering. Rond Kisangani zijn nog drie gebieden die belangrijk zijn: het gaat om alluviale, kleinere diamantvelden, die intens worden bewerkt. Die liggen in rebellengebied.

Transparant 11 - Jaarlijkse diamantproductie


De MIBA is op sterven na dood, maar produceert jaarlijks nog 6 miljoen karaat, goed voor iets meer dan 70 miljoen dollar per jaar.
De artisans rond Mbuji-Mayi, die min of meer illegaal werken, overschaduwen de MIBA volledig. Er werken tienduizenden mensen. Ze produceren voor een waarde van 185 miljoen dollar.
Tshikapa, in de westelijke Kasai, is ook bijna volledig ongereglementeerd. Er worden wel mijnbouwconcessies verleend, maar in de praktijk doet de dorpschef zijn zin binnen zijn gebied en geeft hij aan mensen ter plaatse de toestemming om naar diamant te graven.
Tshikapa is een belangrijke producent: 161 miljoen dollar.
De productie in de Cuango, op de grens met Angola is analoog aan die van Tshikapa, maar minder omvangrijk.
Kisangani is niet te onderschatten: het gaat waarschijnlijk om 67 miljoen die de rebellen jaarlijks kunnen exporteren. Dat is natuurlijk geen geld voor de rebellen want ze moeten de mensen die de diamant opgraven betalen.

Transparant 12 - Conflictdiamant


Diamant is conflictdiamant zodra hij wordt gewonnen in een conflictgebied: Angola, Congo, Sierra Leone, Liberia. De toestand in Angola is nog niet volledig genormaliseerd. Deze definitie van conflictdiamant is natuurlijk ruimer dan die van de Verenigde Naties. Voor de VN is conflictdiamant diamant die uit rebellengebied komt. Angolese diamant die via de staatsmaatschappij wordt verhandeld beschouwen zij bijvoorbeeld niet als conflictdiamant. Dat geldt ook voor diamant van de MIBA of Tshikapa die via Kinshasa wordt verkocht. Conflictdiamanten zijn Kisangani-diamanten en de diamanten van UNITA, die via Zambia of via de Centraal-Afrikaanse Republiek in Antwerpen terechtkomen.
Er is natuurlijk een grijze zone. MIBA-diamanten zijn bijvoorbeeld geen conflictdiamanten, maar in het heetst van de strijd werd de MIBA-productie in Harare door Zimbabwaanse handelaars verkocht. De opbrengsten dienden duidelijk om het leger van Zimbabwe te steunen. Het gaat om een totale waarde van ongeveer 1.400.000 dollar of 18 procent van het wereldtotaal. Congo staat voor 7 procent van de totale wereldproductie. Kisangani heeft een kleine afzet van mooie diamanten, goed voor 0,9 procent van de totale wereldproductie.
De informele productie gaat haast volledig naar Antwerpen. De diamant wordt in Kisangani gewonnen, en daar is geen internationale controle. De lokale diggers kunnen diamant bovenhalen. In Bangui kan de stroom gemakkelijk worden overgestoken en de diamant als Centraal-Afrikaanse diamant worden aangeboden.
Zelfs de diamantkoper in Bangui, volledig in good faith, kan de diamant kopen, want de verkoper heeft maar te zeggen dat hij uit Berberati of Carnot komt, de diamantvelden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wettelijk is daar geen speld tussen te krijgen, tenzij er langs heel de rivier, die verschillende honderden kilometers lang is, zou worden gepatrouilleerd. Dat is onmogelijk. Er is geen enkele controle, iedereen steekt de rivier in kleine bootjes over. Met een broekzak vol diamanten koopt men een heel vliegtuig kalasjnikovs, die natuurlijk gemakkelijker te detecteren zijn.
Wat in de mijnbouwgebieden van de Centraal-Afrikaanse Republiek zelf wordt gevonden, bedraagt slechts de helft van de hoeveelheid die officieel naar Antwerpen komt. Waar komt die verdubbelde productie vandaan? Er is in de Centraal-Afrikaanse Republiek geen enkele nieuwe mijn opengegaan.
Het aantal Libanese dealers neemt in belangrijke mate toe, maar we weten niet waar de diamant die zij verhandelen naartoe gaat. Soms heb ik de indruk dat de discussie omtrent de conflictdiamant een omgekeerd effect heeft waardoor de diamant nog meer in de illegaliteit wordt gedrukt.
Wat is nu het diamantpotentieel in Congo als er vrede zou komen tussen de rebellen en de regering? Er is eerst en vooral de overname van de MIBA, die door wanbeleid op sterven na dood is, maar die nog voor tien jaar reserves heeft.
In de ruimere concessie van MIBA zijn er nog zeker veel mogelijkheden voor de exploratie en het vinden van nieuwe diamantafzettingen.
Kimberliet wordt gevonden in de Kasai, dat is het ruimer gebied van MIBA, maar ook daarbuiten is het mogelijk dit moedergesteente van diamant te vinden.
Andere mogelijkheden zijn er in het Tshikapa-gebied, waar de lokale diggers het riviergrind exploiteren. Dat kan ook op grote, industriële en goed gekanaliseerde schaal gebeuren.
De diamanten die in Kisangani, in het Buta-Bondo-gebied, worden gevonden, moeten ergens van een kimberliet, een brongesteente, komen dat nog niet gekend is en dat is natuurlijk een heel interessant exploratiedoelwit.
Congo heeft enkele nadelen. De zwakke infrastructuur maakt exploratie en mijnbouw heel duur. De aanvoer van brandstof is bijvoorbeeld ontzettend duur.
De mijnbouwwetgeving wordt momenteel herzien. De nieuwe wetgeving is analoog aan die van vooruitstrevende West-Afrikaanse landen, met een permis de recherche en een permis d'exploitation, volledig gebaseerd op het promoten van investeringen. Wie niet investeert, verliest zijn concessie.
Nog een nadeel is de zwakke politiek track record. Een deel van de MIBA-concessie werd door de regering wederrechtelijk toegekend aan een Zimbabwaanse groep. Daarvoor bestaat geen enkele rechtsgrond en dat creëert natuurlijk een onzekere situatie voor nieuwe investeerders. Specifiek de Zimbabwefactor weegt zeer zwaar op de regering in Kinshasa.
Tot slot zeg ik nog kort iets over het goudpotentieel omdat het noordoosten van Congo, dat in handen is van rebellen, eigenlijk de belangrijkste goudproducent van Congo is. Historisch kwam 90% van het goud uit de Kilomotomijnen, maar uiteindelijk gaat het niet om enorme hoeveelheden: tot 1980 werd 350 ton bovengehaald. Daarna zijn er geen cijfers meer. Dat is niet veel als u weet dat Zuid-Afrika momenteel per jaar 450 ton produceert en vroeger, in de beste jaren, zelfs meer dan 600 ton. Naast de Kilomotomijnen zijn er vele kleine afzettingen van circa één ton goud. In het licht van een wereldproductie van 2.500 ton per jaar is de huidige productie in Congo niet zo groot. In de Kilomotomijnen is het zeker mogelijk een ernstige industriële exploitatie te hebben die per jaar zo'n 100 tot 200 miljoen dollar aan goud kan voortbrengen, uiteraard indien de situatie in het land wordt genormaliseerd.

M. Luc Rombouts. - Je suis géologue spécialisé dans la prospection du diamant et dans l'évaluation des mines de diamant depuis 25 ans. J'ai travaillé en Afrique, en Australie, au Canada, en Amérique du Sud, en Chine et en Russie et j'ai donc visité pratiquement tous les gisements de diamant du monde. Je vais vous donner une vue d'ensemble de l'industrie du diamant en général et de l'importance du Congo et d'Anvers en particulier.

Transparent 1 - le pipe-line du diamant


Je vous présente tout d'abord le « pipe-line » global du diamant, de la mine au consommateur, avec indication de la valeur. La production mondiale annuelle de diamant est actuellement de 7,7 milliards de dollars. La production minière est vendue dans les grands centres d'affaires dont Anvers est de loin le plus important. De là, les diamants bruts sont revendus aux centres de fabrication. Anvers occupait jadis une place importante à cet égard mais aujourd'hui c'est l'Inde qui est en tête. La vente de diamants bruts se chiffre actuellement à 8,4 milliards de dollars par an. Ces diamants sont polis, tout au moins ceux qui sont de qualité bijouterie. Un grand pourcentage de la production minière totale est de qualité industrielle mais la valeur de la vente du diamant industriel est de 10% seulement de la vente globale annuelle. La vente de diamants polis représente 10,5 milliards de dollars par an. Les diamants polis retournent dans la plupart des cas vers les grands centres d'affaires, dont Anvers est le plus important, à côté de New York, Londres, Tel Aviv et Bombay. On arrive à une valeur de 11 milliards de dollars.
Les pierres précieuses vont finalement chez les bijoutiers et le commerce de détail où la valeur annuelle totale atteint 51 milliards de dollars. À ce stade, la valeur de ce qui est ajouté entre aussi en ligne de compte, comme l'or, le platine, le nickel, d'autres pierres précieuses, le design et aussi le branding, très important à l'heure actuelle.

Transparent 2 - le diamant brut naturel


La production minière passe nominalement d'abord par Londres. Aujourd'hui, le monopole est devenu oligopole. La De Beers a environ 50 à 60% du marché ; elle agrandit sa part de marché par des contrats avec des producteurs indépendants et arrive ainsi à 65%. Les pierres précieuses vont tout d'abord à la Diamond Trading Organisation à Londres mais la moitié arrive directement à Anvers par l'intermédiaire de sightholders.
Vingt-cinq pour cent de la production artisanale arrivent directement à Anvers. Les productions canadienne et australienne vont aussi pour une grande part directement à Anvers. Environ 80% du diamant brut passent une fois à Anvers.

Transparent 3 - tableau


Quinze pour cent du volume mondial du diamant brut sont de qualité bijouterie et représentent 78% de la valeur totale, 40% atteignent presque cette qualité et représentent 20% de la valeur totale - jusque dans les années 70 cette qualité était utilisée en industrie mais aujourd'hui ces pierres sont polies dans des pays à bas salaires comme l'Inde - et 45% sont de qualité industrielle et ne représentent que 2% de la valeur totale.
Aucune mine au monde ne serait viable si le diamant n'était utilisé qu'à des fins industrielles. Le diamant de bijouterie représente en effet 98% de la valeur totale.

Transparent 4 - centres de fabrication


Deux tiers des pierres précieuses sont polies en Inde, le reste en Israël, en Afrique du Sud et en Belgique. La part belge est tombée à un peu plus de 10%. Très peu de pierres sont encore polies à Anvers mais elles représentent une très grande valeur. Les meilleures pierres sont confiées aux tailleurs d'Anvers et de Campine en raison de leur knowhow.
Le déplacement du taillage vers les pays à bas salaire est inévitable. Je pense non seulement à l'Inde mais aussi à la Malaisie, la Thaïlande, Hongkong, l'Île Maurice et la Tunisie.

Transparent 5 - commerce de gros du diamant poli


Dès que les diamants sont polis, ils retournent aux centres d'affaires. Anvers est une fois de plus le centre principal mais avec 45% seulement de part du marché. Les autres centres sont Tel-Aviv, Mumbai, New York, Bangkok et Johannesburg.

Transparent 6 - l'acheteur final du bijou avec diamant


Les États-Unis sont, avec 55%, en tête de la vente dans le commerce de détail. Le commerce du diamant est donc très sensible à la situation économique des États-Unis. Viennent ensuite le Japon et l'Europe, chacun avec à peu près le même pourcentage qui oscille entre 15 et 20%, les pays de l'Asie du Sud-Est avec 5% et le reste du monde également avec 5%.

Transparent 7 - plus-values réalisées entre la mine et le commerce de détail


Des plus-values importantes sont réalisées en deux endroits seulement, la première par la mine elle-même. Les grandes entreprises diamantaires intégrées réalisent des plus-values de 10 à 40% sur leur production minière tandis que le commerce de détail fait des plus-values de 30 à 100% grâce au branding et au design du bijou. Les marges aux stades intermédiaires sont très petites, de moins de 5% dans la plupart des cas. Elles sont réalisées à Anvers qui joue un rôle d'intermédiaire tant pour le diamant brut que pour le diamant poli. Le chiffre d'affaires est beaucoup plus important à ce niveau que la plus-value par unité de produit. J'estime la plus-value directe sur le commerce du diamant à Anvers à un milliard d'euros. La plus-value indirecte réalisée par les industries de traitement du diamant autour du centre diamantaire est peut-être bien plus importante.

Transparent 8 - les firmes d'exploitation minière


Les grandes firmes d'exploitation minière tendent vers l'intégration verticale. C'est la conséquence de la critique du diamant de guerre. Les firmes d'exploitation minière n'ont rien à voir avec le diamant de guerre car elles ne sont pas établies dans les territoires en guerre.
Les grandes firmes d'exploitation minière sont actuellement établies au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, au Canada et en Russie. En partie sous l'impulsion du processus de Kimberley, elles essaient de régulariser elles-mêmes l'industrie du diamant et d'exclure le diamant de guerre. C'est pourquoi elles recherchent l'intégration verticale et le branding, de sorte que le client soit assuré que son diamant vient de chez De Beers et est éthiquement pur.
La De Beers a récemment conclu un accord avec le groupe français LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton afin de vendre leurs diamants marqués De Beers dans le commerce de détail du monde entier. BHP Billiton, le groupe d'exploitation de la mine récemment découverte au Canada, a conclu un accord semblable avec Ekati. À une échelle plus petite, l'entreprise Rex Mining, dont je suis le directeur, fait de même. Nous avons notre propre mine en Afrique du Sud et nos diamants, marqués du nom Rex, sont vendus sous cette dénomination dans le commerce de détail.

Transparent 9 - tableau


Le tableau informe sur l'origine du diamant. Il y a tout d'abord le secteur formel auquel appartiennent les pays dont les gisements sont importants et où l'exploitation est aux mains de grandes firmes d'exploitation minière. Ces pays sont le Botswana, la Russie, l'Afrique du Sud, le Canada, la Namibie, l'Australie, la Tanzanie et la Chine. Aucun problème ne se pose pour les diamants de ce secteur : leur origine est connue avec certitude et la production se déroule conformément à la législation minière du pays concerné. Le secteur entier représente environ six milliards de dollars, soit la plus grande partie de la production mondiale.
À côté de cela, il y a une zone grise à laquelle appartiennent des pays comme l'Angola et le Congo. De grandes firmes d'exploitation minière y sont actives. En Angola, il s'agit de Katoka, le groupe russe Almazy Rossii - Sakha (Алмазы России - Саха) et Lev Leviev d'Israël. Au Congo, il y a la MIBA, une entreprise publique dont une partie de la production peut être considérée comme formelle. En Angola, le secteur formel représente 20% seulement de la valeur de l'exploitation du diamant ; au Congo, seulement 14%.
Il y a enfin le secteur informel qui est aux mains de petits opérateurs, des artisans, qui exploitent le diamant sans tenir compte de la législation minière ou environnementale. Le secteur informel est très important pour la Guinée, la Sierra Leone, la République Centrafricaine, le Venezuela, le Brésil, le Liberia, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Lesotho et la Guyane.
Il n'y a pratiquement pas de réglementation dans le secteur informel, sauf partiellement à l'exportation. Dans beaucoup de ces pays, l'exportation ne peut se faire que par des acheteurs de diamants reconnus qui sont agréés comme exportateurs et paient une taxe à l'exportation. Ils exportent presque exclusivement vers Anvers.

Transparent 10 - carte des territoires diamantaires


Au Congo, les principaux territoires qui produisent des diamants sont Mbuji-Mayi, Tshikapa et le Cuango. Ils sont situés dans la zone contrôlée par le gouvernement. Il y a aussi trois territoires importants autour de Kisangani, en territoire rebelle.

Transparent 11 - production annuelle de diamant


La MIBA est au plus mal mais sa production annuelle est de six millions de carats, soit un peu plus de 70 millions de dollars par an.
Les artisans autour de Mbuji-Mayi, qui travaillent plus ou moins dans l'illégalité, éclipsent entièrement la MIBA. Des dizaines de milliers de personnes y travaillent et produisent pour une valeur de 185 millions de dollars.
Tshikapa n'est pratiquement pas non plus réglementé. Des concessions minières sont attribuées mais dans la pratique le chef du village fait ce qu'il veut sur son territoire et donne aux gens sur place l'autorisation de creuser. Tshikapa est un producteur important : 161 millions de dollars.
La production dans le Cuango est moins importante.
Kisangani ne doit pas être sous-estimé : les rebelles peuvent probablement exporter 67 millions par an. Mais avec cet argent, ils doivent aussi payer les creuseurs.

Transparent 12 - diamant de la guerre


Le diamant devient diamant de guerre dès qu'il est extrait d'une région déchirée par un conflit. Cette définition est bien sûr plus large que celle des Nations unies qui considère que le diamant de guerre provient de territoire rebelle. Il s'agit donc, pour les Nations unies, des diamants de Kisangani et de l'UNITA qui parviennent à Anvers en passant par la Zambie ou la République centrafricaine.
Il y a bien sûr une zone d'ombre. Les diamants de la MIBA par exemple ne sont pas des diamants de guerre mais au plus fort du conflit la production de la MIBA a été vendue par des négociants zimbabwéens à Harare. Le produit de ces ventes servait à soutenir l'armée du Zimbabwe. La valeur totale est de 1.400.000 dollars, soit 18% du total mondial. Le Congo représente 7% de la production mondiale. Kisangani écoule de beaux diamants, représentant 0,9% de la production mondiale.
La production informelle arrive presque entièrement à Anvers. Le diamant est extrait par les creuseurs locaux à Kisangani où n'existe aucun contrôle international. Il traverse facilement le fleuve à Bangui et est présenté comme du diamant centrafricain.
Au plan légal, il n'y a rien à redire, à moins d'organiser des patrouilles le long du fleuve qui fait plusieurs centaines de kilomètres, ce qui est impossible.
La production des régions minières de la République centrafricaine ne représente que la moitié de la quantité qui arrive à Anvers. D'où provient le surplus de production ? Aucune mine nouvelle n'a été ouverte en Centrafrique.
Le nombre de dealers libanais augmente sensiblement mais nous ignorons où va le diamant qu'ils négocient. J'ai parfois l'impression que le débat sur le diamant de la guerre produit l'effet inverse et que le diamant sombre de plus en plus dans l'illégalité.
Quel serait le potentiel diamantaire du Congo en cas de paix entre les rebelles et le gouvernement ? Se pose tout d'abord la question de la reprise de la MIBA, à l'agonie en raison d'une mauvaise gestion mais qui dispose encore de réserves pour dix ans.
La concession plus large de la MIBA offre encore de nombreuses possibilités d'exploration et de découverte de nouveaux gisements de diamant.
La kimberlite se rencontre au Kasaï mais aussi ailleurs.
La région de Tshikapa, où les diggers exploitent le gravier de la rivière, offre d'autres possibilités. L'exploitation peut aussi être organisée à l'échelle industrielle et être canalisée.
Les diamants de Kisangani, de Buta-Bondo, doivent provenir d'une kimberlite non encore identifiée. C'est évidemment un objectif d'exploration très intéressant.
Le Congo présente quelques inconvénients. La faiblesse de l'infrastructure rend l'exploration et l'exploitation minière très coûteuses.
La législation sur l'exploitation minière est actuellement en cours de révision. La nouvelle législation est analogue à celle des pays progressistes d'Afrique centrale, les permis de recherche et d'exploitation étant fondés sur la promotion des investissements. Qui n'investit pas perd sa concession.
Un autre inconvénient est le faible track record politique. Une partie de la concession de la MIBA a été octroyée illégalement à un groupe zimbabwéen, ce qui crée une situation incertaine pour les investisseurs. Le facteur zimbabwéen pèse très lourdement sur le gouvernement de Kinshasa.
Un mot enfin sur le potentiel aurifère car le nord-est du Congo, contrôlé par les rebelles, est en fait le plus grand producteur d'or du Congo. Historiquement, 90% de l'or provenaient des mines de Kilomoto mais il ne s'agit pas de quantités énormes : 350 tonnes ont été extraites jusqu'en 1980, ce qui est peu en regard des 600 tonnes produites les meilleurs années en Afrique du Sud. Il existe en outre de nombreux petits gisements représentant environ une tonne. Face aux 2.500 tonnes produites à l'échelon mondial, la production congolaise actuelle n'est pas bien grande. Dans les mines de Kilomoto, il est certainement possible de développer une exploitation industrielle sérieuse permettant de produire de 100 à 200 millions de dollars par an, à condition bien sûr que la situation du pays se normalise.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Op het einde van uw presentatie zegt u dat een deel van de MIBA-concessie wederrechtelijk gegeven is aan een Zimbabwaanse groep. Welke groep is dat?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Vous dites qu'une partie de la concession de la MIBA a été octroyée illégalement à un groupe zimbabwéen. De quel groupe s'agit-il ?

De heer Luc Rombouts. - Osleg.

M. Luc Rombouts. - De l'Osleg.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Zijn er criteria om de koper zekerheid te geven omtrent de `ethische zuiverheid' van de diamant in de kleinhandel? In hoeverre is dit te controleren? In een artikel uit La Dernière Heure van 7 april 2001 van de hand van de heer Leclercq en met als titel Connaître l'origine des pierres, c'est possible! lees ik immers in kleine lettertjes een citaat over het certificaat: "This certificate is given to the client for his own use and benefit and on his own request, without the Diamond High Council, its appointees or the University of Antwerp being able to be held responsible for any claim whatsoever which may be made on the basis of the certificate."
Dit wil duidelijk zeggen dat men niet zeker is van de afkomst.
Is het mogelijk de oorsprong van de diamanten te bewijzen?
De expert heeft vanochtend verklaard dat dit vanuit wetenschappelijk oogpunt onmogelijk is. Wij wisten dat al, maar wij vragen ons af of het experimenteel mogelijk is.
Het artikel in La Dernière Heure zegt hierover: `Si je dis 95% de certitude, c'est parce que je ne fais pas toujours la différence entre des pierres qui viennent de Bangui (Centrafrique) et celles venant de Kisangani (Congo).
Au Sierra Leone, par exemple, les pierres sont entourées d'une fine membrane verdâtre et elles présentent des aspérités légèrement friables.'
Met andere woorden er moet in Antwerpse diamantkringen een knowhow bestaan, al weet ik niet hoe lang de opleiding duurt. In datzelfde artikel lees ik immers: "Les responsables de la Task Force belge qui doit lutter contre le marché illicite du diamant de la guerre jurent pourtant qu'il est impossible d'obtenir la preuve scientifique de l'origine d'une pierre."
Hier rijst een probleem. Je kunt bepaalde dingen niet wetenschappelijk maar wel experimenteel bewijzen. Als het waar is dat van 95% van de stenen de herkomst wel kan worden aangetoond, dan zijn de experts perfect in staat om van elke partij die in Antwerpen aankomt te weten te komen waar zij vandaan komt en met welke andere stenen zij werd vermengd. Men moet toegeven dat de grijze zone maar 5% van de stenen betreft, al de rest is perfect traceerbaar. Het certificaat dat wordt afgeleverd moet uiteraard au sérieux worden genomen of duidelijk worden tegengesproken.
Wij hebben vanochtend gehoord dat er filières te werk gaan via Brazzaville. Ik vraag mij echt af hoe onze administraties van Economische Zaken en van de Douane moeten omspringen met dit probleem.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Y a-t-il des critères permettant à l'acheteur de s'assurer de la pureté éthique du diamant dans le commerce de détail ? Dans quelle mesure est-ce contrôlable ? Un article publié le 7 avril 2001 dans La Dernière Heure comporte le passage suivant relatif au certificat : « This certificate is given to the client for his own use and benefit and on his own request, without the Diamond High Council, its appointees or the University of Antwerp being able to be held responsible for any claim whatsoever which may be made on the basis of the certificate. »
Cela veut clairement dire qu'on n'est pas certain de l'origine.
Est-il possible de démontrer l'origine des diamants ?
L'expert a déclaré ce matin que scientifiquement c'est impossible.
Je déduis de l'article de La Dernière Heure qu'une preuve scientifique de l'origine des pierres est impossible mais que l'expérience en permet l'identification avec une certitude de 95%.
S'il est vrai que l'origine peut être définie pour 95% des pierres, les experts doivent alors être parfaitement capables de dire d'où provient chaque lot qui arrive à Anvers et avec quelles autres pierres il a été mélangé. Il faut admettre que la zone d'ombre ne concerne que 5% des pierres et que la traçabilité peut être assurée pour tout le reste. Le certificat délivré doit être pris au sérieux ou réfuté.
Nous avons entendu ce matin que des filières passent par Brazzaville. Comment nos administrations des Affaires économiques et des Douanes doivent-elles faire face à ce problème ?

De heer Luc Rombouts. - De herkomst van de diamant kan nog steeds niet wetenschappelijk worden aangetoond. Met enige ervaring is het echter niet moeilijk om een partij diamanten afkomstig uit de Centraal-Afrikaanse Republiek te onderscheiden van een partij uit Sierra Leone. Als populatie vertonen zij immers kenmerken van grootte, kleur, inclusies, groene schijn veroorzaakt door natuurlijke radioactieve straling. Als de populaties worden gemengd, zoals gebeurt bij de dealers in Bangui, dan wordt het heel moeilijk om de herkomst van de individuele stenen aan te tonen. Dan rijst er een probleem van legaliteit. De populaties op zichzelf zijn herkenbaar.
Het probleem wordt eigenlijk achterhaald door de feiten. Angola doet al geen problemen meer rijzen.
Ivoorkust heeft een heel beperkte productie, in Segela, in het noorden van het land. Die diamanten zijn heel specifiek en helemaal anders dan de Angolese diamanten, maar niet noodzakelijk te onderscheiden als ze met Angolese stenen worden gemengd.

M. Luc Rombouts. - L'origine du diamant ne peut toujours pas être démontrée scientifiquement. Avec une certaine expérience, il n'est toutefois pas difficile de distinguer un lot de diamants provenant de République centrafricaine d'un lot de la Sierra Leone. Chaque population présente en effet ses propres caractéristiques quant à la taille, la couleur, les inclusions, le reflet vert causé par le rayonnement radioactif naturel. Si les populations sont mélangées, il devient très difficile de démontrer l'origine de chaque pierre séparément. Un problème de légalité se pose alors, mais en réalité il est dépassé par les faits. En Angola il n'y en a déjà plus.
La Côte d'Ivoire a une très petite production localisée à Segela, dans le nord du pays. Ces diamants sont très spécifiques et tout différents des diamants angolais. Il n'est toutefois pas toujours possible de les distinguer quand ils sont mélangés avec des pierres angolaises.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Met uw instemming zal ik nu een vraag stellen over Rex Diamond Mining Corporation.
In het VN-rapport in verband met Angola staat Rex Diamond vermeld, dat wel vaker als een controversieel diamantbedrijf wordt bestempeld. De heer Muller wordt onder meer in verband gebracht met Minin. Volgens een AID-rapport zou Rex Diamond banden hebben met het paramilitaire netwerk van Zuid-Afrika, Executive Outcomes. Wat is daarvan aan? Verwarren we misschien bepaalde bedrijven? Welke feiten zijn vandaag nog relevant?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Je pose à présent une question sur la Rex Diamond Mining Corporation.
Le rapport de l'ONU relatif à l'Angola cite Rex Diamond parmi les entreprises controversées. Elle aurait des liens avec un réseau paramilitaire sud-africain, Executive Outcomes. Qu'en est-il ?

De heer Luc Rombouts. - In verband met Executive Outcomes is er een naamsverwarring. Het bedrijf dat Executive Outcomes gebruikt heeft in Sierra Leone is DiamondWorks. Als privé-bewakingsfirma moest Executive Outcomes louter en alleen de mijn beschermen. Dat was vóór de burgeroorlog. Dat gebeurde volledig onder de controle van het leger van Sierra Leone. Executive Outcomes mocht nooit alleen optreden.
Mijn functie bij Rex is exploratiegeoloog. Ik ben er verantwoordelijk voor het exploratieproject in Mauritanië. Ik ben niet goed op de hoogte van de activiteiten van Rex in Sierra Leone. Serge Muller heeft me destijds wel verteld dat Kabbah, de verkozen president, hem had gevraagd reservestukken voor zijn helikopter te kopen in Litouwen.
Het ging om een transporthelikopter die president Kabbah gebruikte om rond te reizen in het land. Nadien is gebleken dat die helikopter werd omgevormd tot een aanvalshelikopter die door het leger van Sierra Leone werd gebruikt om de rebellen te bestrijden.
Dat heeft niets te maken met Rex Mining, want hij handelde als privé-persoon.

M. Luc Rombouts. - Vous confondez les noms. L'entreprise qui utilise Executive Outcomes en Sierra Leone est DiamondWorks. Executive Outcomes est une société de gardiennage qui devait seulement protéger la mine. C'était avant la guerre civile. Cela se passait sous le contrôle total de l'armée de la Sierra Leone. Executive Outcomes ne pouvait jamais intervenir seule.
Chez Rex, je suis géologue spécialisé dans l'exploration et responsable du projet d'exploration en Mauritanie. Je ne suis pas bien au courant des activités de Rex en Sierra Leone. Serge Muller m'a certes dit en son temps que Kabbah, le président élu, lui avait demandé d'acheter des pièces pour son hélicoptère en Lituanie.
Il s'agissait d'un hélicoptère de transport que le président Kabbah utilisait pour ses déplacements dans le pays. Il semble qu'ensuite cet hélicoptère ait été utilisé par l'armée de la Sierra Leone comme hélicoptère d'assaut contre les rebelles.
Cela n'a rien à voir avec Rex Mining car il agissait en tant que personne privée.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Klopt het dat de heer Muller ook een go-between is tussen Robert en Eric Friedland van DiamondWorks, dat het overigens heel slecht doet op de Antwerpse diamantmarkt. In 1997 zou hij voor hen diamanten hebben verkocht, afkomstig uit de Lunda Norte-concessie?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Est-il vrai que M. Muller joue aussi le rôle d'intermédiaire entre Robert et Eric Friedland de DiamondWorks, qui enregistre d'ailleurs de très mauvais résultats sur le marché du diamant d'Anvers ? N'aurait-il pas vendu pour leur compte des diamants provenant de la concession de Lunda Norte ?

De heer Luc Rombouts. - Dat is helemaal niet juist. Ik ken de heren Friedland persoonlijk en Muller en Friedland zijn als water en vuur. Rex heeft nooit diamanten gekocht in Angola.

M. Luc Rombouts. - Ce n'est absolument pas exact. Je connais personnellement les Friedland et ils ne s'entendent pas du tout avec Muller. Rex n'a jamais acheté de diamant en Angola

De voorzitter. - Uw uiteenzetting was technisch, maar zeer interessant. Alle elementen dragen bij tot een beter inzicht in de reële situatie van de diamanthandel. Wij zijn natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in wat er met de diamant gebeurt in het kader van het in stand houden van het conflict in het gebied van de Grote Meren.
Uit uw statistiek blijkt het relatief kleine belang van het officiële diamantcircuit van de Congolese Republiek. De vraag is waar de diamant naar toe gaat, wie de grootste opbrengst ervan heeft en hoe de diamant terechtkomt in Kigali, Kampala enzovoort. Welke mechanismen zitten erachter?
Is het mogelijk dat wapens rechtstreeks met diamant worden betaald of acht u dat uitgesloten? Er zijn allerlei certificaten nodig om de diamant uiteindelijk op zijn bestemming te krijgen, maar het is niet ondenkbaar dat daarvoor circuits werden opgezet. In welke mate draagt diamant bij tot het in stand houden van het conflict in het gebied van de Grote Meren of speelt diamant daarin volgens u geen rol?

M. le président. - Votre intervention fut technique mais très intéressante et elle permet de mieux comprendre la situation réelle du commerce du diamant. Nous sommes spécialement intéressés à ce qui se passe autour du commerce du diamant en raison de ses effets sur la persistance du conflit dans la région des Grands lacs.
Vos statistiques montrent l'importance relativement faible du circuit officiel du diamant de la République du Congo. La question est de savoir où va ce diamant, qui en tire le plus grand profit et comment il aboutit à Kigali, Kampala, etc. Quels sont les mécanismes derrière tout cela ?
Est-il possible que des armes soient payées directement avec des diamants ?
Il faut toute sorte de certificats pour que le diamant atteigne finalement sa destination et on peut imaginer que des circuits ont été mis en place dans ce but. Dans quelle mesure le diamant contribue-t-il au maintien de la situation de guerre dans la région des Grands Lacs ? Ou estimez-vous qu'il n'y joue aucun rôle ?

De heer Luc Rombouts. - Ik denk dat diamant, eventueel samen met goud, de enige commodity is waarvoor aan beide kanten onmiddellijk deviezen kunnen worden gekregen. Dat is trouwens de reden waarom de MIBA nu op sterven na dood is. Er werd nooit geïnvesteerd om de mijn op peil te houden. Het geld werd door de regering Kabila aan de bron afgenomen om er wapens mee te kopen of om het regime in stand te houden. Met de landbouwproductie is dat niet mogelijk. Alleen met de ontginning van diamant, en in mindere mate met goud is dat mogelijk. Hetzelfde geldt voor de rebellen. Er kan van worden uitgegaan dat ze de opbrengst inderdaad daarvoor gebruiken.
In Angola zijn de petroleuminkomsten tien keer belangrijker dan de inkomsten van diamant. Het is een kwestie van opportuniteit.

M. Luc Rombouts. - Le diamant et éventuellement l'or sont les seules moyens pour les deux camps de se procurer immédiatement des devises. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la MIBA est au plus mal. On n'a jamais investi pour maintenir la mine à son meilleur niveau. L'argent a été saisi à la source par le gouvernement Kabila afin d'acheter des armes ou pour maintenir le régime à flot. L'agriculture ne permet pas cela, à la différence de l'exploitation du diamant et dans une moindre mesure de l'or. C'est pareil pour les rebelles. On peut partir du principe qu'ils en utilisent le produit à cet effet.
En Angola les revenus tirés de l'exploitation pétrolière sont dix fois plus importants que ceux du diamant. Tout est question d'opportunité.

De voorzitter. - Voor Angola is de toestand anders omdat de diamant werd ontgonnen in een gebied waar UNITA het voor het zeggen had, terwijl petroleum de officiële inkomsten genereerden voor de Angolese overheid.
Wat het rebellengebied betreft: in het gebied van de Grote Meren is de situatie een beetje anders. We zouden graag aantonen hoe de circuits liggen en wie daarin de belangrijkste actoren zijn.

M. le président. - La situation de l'Angola est différente puisque les diamants y sont extraits d'une zone contrôlée par l'UNITA tandis que l'exploitation du pétrole générait les revenus officiels du gouvernement angolais.
Pour ce qui concerne le territoire rebelle, la situation est légèrement différente dans la région des Grands lacs. Nous aimerions découvrir les circuits et qui en sont les principaux protagonistes.

De heer Luc Rombouts. - De belangrijkste actor in Congo is nu Lev Leviev uit Israël, die voor diamantaankoop een monopoliecontract heeft met Endiama in Angola. Daarmee maakt hij een grote winst die hij gebruikt om heel competitief diamant aan te kopen in Congo, waar nog een vrije markt bestaat. Hij is stilaan zijn positie in Congo aan het versterken en is al veruit de belangrijkste speler.

M. Luc Rombouts. - L'acteur principal au Congo, pour l'heure, est Lev Leviev, d'Israël, qui dispose d'un contrat de monopole d'achat de diamants avec Endiama en Angola. Il en tire un grand profit qu'il utilise pour acheter des diamants au Congo où existe encore un marché libre. Il affermit ainsi peu à peu sa position au Congo et il y est déjà de loin le principal acteur.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Mag ik hier even op inpikken? Ik heb vernomen dat Lev Leviev banden zou hebben met Victor Bout, die door België internationaal wordt opgespoord. Er zou ook een relatie zijn geweest met Arkadi Gaydamak, een bekende wapenhandelaar, en met Omega Diamonds in Angola. Hebt u daar meer informatie over? Men schrijft immers dat dit alles pertinent met de wapenhandel in de streek te maken heeft.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - J'ai appris que Lev Leviev aurait des liens avec Victor Bout, contre lequel la Belgique a lancé un mandat d'arrêt international. Il aurait aussi eu des liens avec M. Arkadi Gaydamak, un trafiquant d'armes bien connu, et avec Omega Diamonds en Angola.
Avez-vous quelques lumières à ce sujet ? On écrit que tout cela est en rapport avec le commerce des armes dans cette région.

De heer Luc Rombouts. - Ik heb daar concreet geen informatie over, maar als Lev Leviev in staat is in Angola een monopoliecontract te krijgen, dan moet hij, naar mijn aanvoelen, een schurk zijn. Dat zegt tenminste mijn gezond verstand.

M. Luc Rombouts. - Je n'ai aucune information précise à ce sujet mais si Lev Leviev est capable d'obtenir un contrat de monopole en Angola, il doit à mon sens être un forban. C'est du moins ce que me dicte mon bon sens.

De voorzitter. - Passeert de informele diamant uit Congo volgens u via Antwerpen, via Tel Aviv of via nog een ander kanaal?

M. le président. - Le diamant informel transite-t-il selon vous par Anvers, Tel Aviv ou un autre canal ?

De heer Luc Rombouts. - Hij passeert ten dele via Antwerpen, en wel voor zover hij gelegaliseerd is. Ik heb u het voorbeeld van de Centraal Afrikaanse Republiek gegeven. Een Antwerpse diamantair kan die diamanten zelfs te goeder trouw verkopen. Als hij ze in Bangui krijgt aangeboden, is het niet zijn taak te vragen of de verkoper van over de grens komt. De diamanten zijn trouwens erg gelijkend. Al denk ik niet dat er nu nog mensen zo dom zijn om in Kigali of Kampala diamant aan te kopen, want onder de grote diamantairs in Antwerpen is er genoeg zelfcontrole. Ik denk dat we die diamanten zo volledig in de illegaliteit aan het duwen zijn, dat ze door Libanezen met duister geld worden opgekocht en op duistere manier verder worden verhandeld.

M. Luc Rombouts. - Une partie passe par Anvers dans la mesure où il y est légalisé. Je vous ai donné l'exemple de la République Centrafricaine. Un diamantaire anversois peut même acheter en toute bonne foi des diamants à Bangui. Il ne lui appartient pas de demander si le vendeur vient de l'autre côté de la frontière. Au demeurant les diamants se ressemblent. Je pense néanmoins qu'aujourd'hui il reste peu de gens assez idiots pour acheter du diamant à Kigali ou à Kampala car il y a suffisamment de contrôle interne chez les gros diamantaires anversois. Nous avons tellement repoussé ces diamants dans l'illégalité qu'ils sont désormais achetés par des Libanais avec de l'argent d'origine obscure et négociés ensuite de manière tout aussi obscure.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Dat horen we inderdaad meer en meer van de mensen bij wie we ons licht opsteken. We moeten dit echt wel in het oog houden, want met dat soort geld wordt de oorlog gefinancierd. In een van onze eerste hoorzittingen werd ook gezegd dat de gecriminaliseerde netwerken direct toegang hebben tot het systeem. Misschien hebt u daar zicht op.

Mme Erika Thijs (CD&V). - C'est en effet ce que nous disent de plus en plus tous ceux qui viennent nous éclairer. Nous ne devons pas le perdre de vue car c'est avec cette sorte d'argent que se finance la guerre. Lors d'une de nos premières auditions, il a été dit que les réseaux criminels avaient un accès direct au système. Avez-vous une idée à ce sujet ?

De heer Luc Rombouts. - Ik ben niet zo zeer betrokken bij de commercialisering van diamant, maar ik vertoef wel in dat milieu. Mensen die werken met drugsgeld, staan comparatief eigenlijk heel sterk. Zij kunnen altijd een hogere prijs bieden en op die manier terug in het witte circuit trachten te geraken.

M. Luc Rombouts. - Je ne suis pas très concerné par la commercialisation du diamant mais je fréquente ce milieu. Les gens qui ont de l'argent provenant de la drogue bénéficient d'une position de force : ils peuvent toujours payer plus cher et tenter ainsi de revenir dans le circuit normal.

De voorzitter. - Zijn er duidelijke aanwijzingen dat dit ook echt gebeurt, dat drugsgeld of ander geld uit het zwarte circuit op die manier wordt witgewassen?

M. le président. - Y a-t-il des indications claires que cela se passe réellement ainsi, que l'argent sale se blanchit de cette manière ?

De heer Luc Rombouts. - Bewijzen zijn er natuurlijk niet. Diamantairs onder elkaar zijn geen rechercheurs in strafzaken. Wie kan opkopen aan een prijs die vijf procent boven de marktprijs ligt, is verdacht. Niemand koopt toch met verlies.

M. Luc Rombouts. - Il n'y a évidemment pas de preuves. Les diamantaires entre eux ne sont pas des enquêteurs judiciaires. Celui qui peut acheter à un prix supérieur de 5% au prix du marché est suspect. Personne n'achète à perte.

De voorzitter. - Hebt u een idee van de winstmarges die de diamanthandel in die conflictgebieden kan opleveren via heffingen? Van ochtend heeft zich daarover een hele discussie ontsponnen. Hebt u daarvan een idee?

M. le président. - Avez-vous une idée des marges bénéficiaires que peut fournir le commerce du diamant dans les zones de conflit à travers les prélèvements ? Ce matin, nous avons eu une longue discussion à ce sujet.

De heer Luc Rombouts. - Die winstmarges zijn wellicht het grootst in die conflictgebieden omdat daar geen vrije markt bestaat. Men werkt daar onder militaire supervisie van bij voorbeeld de UNITA. Ik veronderstel dat dit ook geldt voor Kisangani. Mensen die in die gebieden diamant vinden, kunnen zo maar niet de prijs bepalen. De militairen bepalen daar de prijs en de winstmarges zijn dus wellicht groter in die conflictgebieden.
Op de vrije markt bedragen de marges tegenwoordig minder dan 5 procent. Als u in Tshikapa op de vrije markt diamant opkoopt dan kunt u daarop niet meer dan 5 procent verdienen.

M. Luc Rombouts. - Ces marges bénéficiaires sont peut-être les plus grandes dans les zones en conflit parce qu'il n'y existe aucun marché libre. On y travaille sous le contrôle des militaires, l'UNITA par exemple. Je suppose que cela vaut aussi pour Kisangani. Les gens qui trouvent du diamant dans ces zones ne peuvent en fixer le prix, ce sont les militaires qui le font. Les marges bénéficiaires sont dès lors probablement plus importantes dans ces zones.
Sur le marché libre ces marges sont inférieures à 5%. Si vous achetez du diamant sur le marché libre à Tshikapa, vous ne pourrez gagner plus de 5%.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Bijna met een zeker genoegen heb ik de woorden `water en vuur' gehoord, toen DiamondWorks ter sprake kwam.
Eén van de eigenaars van DiamondWorks is een zogenaamde Rakesh Saxena, van Indische afkomst, die zich op dit ogenblik wegens zwendel onder huisarrest zou bevinden in Canada, maar die ook in de Congolese diamantsector wordt genoemd en tevens als één van de financiers van de coup in Sierra Leone. Beschikt u over meer informatie in verband met deze man?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - C'est presque avec un certain plaisir que j'ai entendu les mots « l'eau et le feu » lorsqu'on a parlé de DiamondWorks.
L'un des propriétaires de cette société est M. Rakesh Saxena. D'origine indienne, il serait actuellement assigné à résidence au Canada pour escroquerie. Son nom est également cité dans le secteur du diamant congolais et comme un de ceux qui ont financé le coup d'État en Sierra Leone. Avez-vous des informations sur cet homme ?

De heer Luc Rombouts. - DiamondWorks had een concessie in Sierra Leone, het Koidu-project, het belangrijkste project in Sierra Leone, en in Angola hadden zij de Yetwene-mijn, die door de rebellen werd aangevallen. Daarbij vielen heel veel slachtoffers, ook expatriates. DiamondWorks had zeer veel geld geïnvesteerd in Yetwene en de situatie aldaar heeft eigenlijk min of meer het faillissement van DiamondWorks veroorzaakt. Ik geloof dat DiamondWorks zelfs niet meer op de beurs genoteerd is. Het bedrijf is volledig verdwenen.
De genoemde Indiër ken ik niet. Ik heb eens een artikel over hem gelezen in een krant in Canada, maar ik ken hem niet. DiamondWorks is verleden tijd.

M. Luc Rombouts. - DiamondWorks avait une concession en Sierra Leone, le projet Koidu, le plus important du pays. En Angola cette société possédait la mine de Yetwene qui fut attaquée par les rebelles. Les victimes furent nombreuses, notamment des expatriés. DiamondWorks avait beaucoup investi à Yetwene et la situation là-bas a été plus ou moins la cause de sa faillite. Je crois d'ailleurs que cette société n'est même plus cotée en bourse. Elle a complètement disparu.
Je ne connais pas l'Indien en question. J'ai seulement lu un article à son sujet dans un journal au Canada. DiamondWorks, c'est du passé.

De voorzitter. - Hoe situeert Antwerpen zich ten aanzien van het informele circuit? In het VN-rapport over Angola staat Antwerpen eens te meer in een slecht daglicht. Tot mijn grote verbazing worden de andere grote diamantcentra in de wereld niet in dat rapport vernoemd.
Ik heb nog een vraag over andere grote diamantcentra in de wereld. Kunt u ons iets meer vertellen over de risico's voor Antwerpen op het vlak van de illegale diamant en op het vlak van de belangen van de verschillende actoren op het internationale terrein?

M. le président. - Comment Anvers se situe-t-il par rapport au circuit informel ? Dans le rapport des Nations unies sur l'Angola, Anvers apparaît une fois de plus sous un mauvais jour. À ma stupéfaction, les autres grands centres diamantaires mondiaux n'y sont pas mentionnés.
Pouvez-vous nous parler des risques que court Anvers aux plans du diamant illégal et des intérêts des différents acteurs sur le terrain international ?

De heer Luc Rombouts. - Bij de publieke opinie heerst een misverstand over de rol van de mijnbouwfirma's. De mijnbouwfirma's hebben alle belang bij het volledig verdwijnen van de informele sector. Hun marktaandeel wordt er groter door. Grote bedrijven zoals De Beers, de Canadese groep BHP Billiton, het Russische staatsbedrijf Almazy Rossii - Sakha zouden niet liever hebben dan dat de hele sector van de kleine `diggers' in Afrika zou verdwijnen. Door die sector verliezen ze immers marktaandeel. Er is dus een de-facto-coalitie tussen de NGO's en de grote bedrijvenwereld, samen met de UNO, tegen de kleine `diggers'.
De rol van Antwerpen bestaat erin dat ze diamanten koopt op de vrije markt. Het grootste deel van de handelaars kopen volledig te goeder trouw. In een conflictsituatie is het wel soms moeilijk voor een diamantair. Ik herinner me dat er in Angola een bestand was, en dat zowel UNITA- als Endiama-diamant legaal waren. Sommige Antwerpse handelaars hadden een contract met UNITA om diamanten te kopen. Een jaar later mocht dat niet meer. Er wordt dan wel gereageerd op de nieuwe situatie; de overeenkomst wordt stopgezet, maar dan duiken er opportunisten op die hun kans grijpen. Antwerpen beheerst de informele sector. Daarin bestaan wantoestanden. De andere actoren vinden het grandioos om dat uit te buiten. Dat vergroot hun marktaandeel.

M. Luc Rombouts. - Il y a malentendu dans l'opinion publique quant au rôle des entreprises minières. Elles ont tout intérêt à la disparition totale du secteur informel. Leur part de marché n'en serait que plus vaste. De grandes entreprises comme la De Beers, le groupe canadien BHP Billiton, l'entreprise d'État russe Almazy Rossii - Sakha ne demanderaient pas mieux que tout le secteur des petits creuseurs d'Afrique disparaisse. Il y a donc une coalition de facto entre les ONG, les entreprises de niveau mondial et l'ONU contre les petits creuseurs.
Le rôle d'Anvers consiste à acheter des diamants sur le marché libre. La plupart des commerçants achètent en toute confiance. En cas de conflit, la situation devient parfois difficile pour un diamantaire. Je me souviens d'une trêve en Angola et tant les diamants de l'UNITA que ceux d'Endiama étaient légaux. Certains commerçants anversois avaient un contrat d'achat avec l'UNITA. L'année suivante ce n'était plus possible. On a donc réellement réagi à la nouvelle situation ; on a mis un terme à l'accord mais des opportunistes ont surgi qui ont tenté leur chance.
Anvers contrôle le secteur informel. Il y a des situations intolérables. Les autres acteurs y trouvent une magnifique matière à exploiter. Cela accroît leur part de marché.

De voorzitter. - Spelen de andere diamantcentra in de wereld daar helemaal niet op in? Of spelen zij helemaal geen rol op het vlak van de informele diamanthandel?

M. le président. - Les autres centres mondiaux du diamant ne jouent-ils aucun rôle dans le secteur informel ?

De heer Luc Rombouts. - Heel weinig. Dat heeft te maken met de infrastructuur in Antwerpen, die uniek is in de wereld: er zijn afgesloten straten, specifiek uitgeruste gebouwen, toeleveringsbedrijven, een gespecialiseerd bankwezen. Iets gelijkaardigs oprichten in een ander centrum is niet gemakkelijk. Het meest voor de hand liggende centrum zou Tel Aviv zijn, maar gezien de politieke spanning in Israël, is dat ook geen aantrekkelijk alternatief.

M. Luc Rombouts. - Très peu. Cela tient à l'infrastructure anversoise qui est unique au monde : il y a des rues fermées, des bâtiments spécialement équipés, des entreprises de sous-traitance, un système bancaire spécialisé. Il n'est pas facile de reconstituer un tel environnement ailleurs. Le centre le plus évident serait Tel Aviv mais étant donné les tensions politiques en Israël, ce n'est pas vraiment une possibilité attrayante.

De voorzitter. - Antwerpen biedt meer zekerheden.

M. le président. - Anvers présente plus de sécurité.

De heer Luc Rombouts. - Vast en zeker. En waarschijnlijk is het leven er ook aangenamer.

M. Luc Rombouts. - Assurément. Et la vie y est probablement plus agréable.