7‑8

Sénat de Belgique

Session ordinaire 2019‑2020

Séances plénières

Vendredi 14 février 2020

Séance du matin

7‑8

Belgische Senaat

Gewone Zitting 2019‑2020

Plenaire vergaderingen

Vrijdag 14 februari 2020

Ochtendvergadering

Annales

Handelingen

Sommaire

Inhoudsopgave

Approbation de l’ordre du jour 2

Motion de déclaration d’une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques déposée au Parlement flamand relative à la proposition de décret modifiant le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l’animation socioculturelle des adultes (Doc. 7‑132) 3

Discussion. 3

Proposition de résolution relative aux droits de l’homme à Bahreïn (de M. Orry Van de Wauwer et consorts ; Doc. 7‑142) 36

Discussion. 36

Prise en considération de propositions. 40

Votes. 40

Motion de déclaration d’une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques déposée au Parlement flamand relative à la proposition de décret modifiant le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l’animation socioculturelle des adultes (Doc. 7‑132) 40

Proposition de résolution relative aux droits de l’homme à Bahreïn (Doc. 7‑142) 41

Ordre des travaux. 41

Excusés. 41

Annexe. 42

Votes nominatifs. 42

Propositions prises en considération. 43

Cour constitutionnelle – Arrêts. 43

Cour constitutionnelle – Questions préjudicielles. 44

Cour constitutionnelle – Recours. 45

Parlement européen. 46

 

Goedkeuring van de agenda. 2

Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (Stuk 7‑132) 3

Bespreking. 3

Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (van de heer Orry Van de Wauwer c.s.; Stuk 7‑142) 36

Bepreking. 36

Inoverwegingneming van voorstellen. 40

Stemmingen. 40

Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (Stuk 7‑132) 40

Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (Stuk 7‑142) 41

Regeling van de werkzaamheden. 41

Berichten van verhindering. 41

Bijlage. 42

Naamstemmingen. 42

In overweging genomen voorstellen. 43

Grondwettelijk Hof – Arresten. 43

Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vragen. 44

Grondwettelijk Hof – Beroepen. 45

Europees Parlement 46

 

Présidence de Mme Sabine Laruelle

(La séance est ouverte à 10 h 00.)

Voorzitster: mevrouw Sabine Laruelle

(De vergadering wordt geopend om 10.00 uur.)

Approbation de l’ordre du jour

Goedkeuring van de agenda

Mme la présidente. – L’ordre du jour établi par le Bureau a été communiqué aux sénateurs.

Y a-t-il des observations ?

De voorzitster. – De agenda zoals vastgesteld door het Bureau werd rondgestuurd.

Zijn er opmerkingen?

M. Orry Van de Wauwer (CD&V). – En vertu de l’article 54, 3, alinéa 1er du règlement du Sénat, je demande que nous examinions immédiatement, au cours de cette séance plénière, la proposition de résolution sur les violations des droits de l’homme à Bahreïn que j’ai déposée (Doc. 7‑142).

De heer Orry Van de Wauwer (CD&V). – Op basis van artikel 54,3, eerste lid van het reglement van de Senaat verzoek ik het voorstel van resolutie over de mensenrechtenschendingen in Bahrein dat ik heb ingediend (Stuk 7‑142), vandaag nog onmiddellijk in de plenaire vergadering te behandelen.

M. Karl Vanlouwe (N‑VA). – Cette demande m’étonne quelque peu. Nous n’avons pas abordé cette question au préalable. Même si le règlement le permet, je ne vois pas en quoi cette résolution serait urgente. Je préférerais que cette résolution, qui est très importante à nos yeux, fasse l’objet d’un examen approfondi en commission et éventuellement d’auditions et je juge donc plus opportun de l’envoyer en commission. Nous pourrons ainsi parvenir à un texte largement soutenu. Ou bien examinerons-nous d’office, à l’avenir, en séance plénière, sans la moindre motivation, toute résolution importante, comme les résolutions relatives aux droits humains ?

De heer Karl Vanlouwe (N‑VA). – Deze vraag verwondert mij enigszins. We hebben over deze zaak vooraf niet gesproken. Ik weet dat het volgens het reglement kan, maar ik zie het spoedeisend karakter van deze resolutie niet in. Uiteraard vinden we de resolutie over de mensenrechten in Bahrein uitermate belangrijk, maar ik verkies een grondige bespreking in de commissie en vind een verwijzing naar de commissie dan ook opportuun. Zullen we in de toekomst elke resolutie die belangrijk is, zoals over mensenrechten, meteen in plenaire vergadering behandelen, zonder motivering? Ik blijf erbij dat we dit beter in de commissie kunnen bespreken, eventueel met hoorzittingen, om te komen tot een breed gedragen tekst. Ik benadruk evenwel dat de mensenrechten in Bahrein uiteraard grondig besproken moeten kunnen worden.

M. Orry Van de Wauwer (CD&V). – Je comprends parfaitement la préoccupation de M. Vanlouwe mais un examen en urgence est en l’occurrence tout à fait justifié. En effet, deux hommes, Mohammed Ramadan et Husain Ali Moosa, attendent leur exécution dans le couloir de la mort. Ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable et ont été contraints sous la torture à avouer leur participation au Printemps arabe de 2011. Ils peuvent être exécutés à tout moment. C’est pourquoi je demande que ma proposition de résolution soit examinée et adoptée en urgence, de manière à adresser un signal clair et à renforcer les pressions internationales.

Il y a aujourd’hui neuf ans qu’éclatait le Printemps arabe à Bahreïn, expression de l’exigence de davantage de libertés politiques et droits humains. Or, depuis lors, les droits humains sont de plus en plus bafoués à Bahreïn.

L’exécution de ces deux hommes serait un drame. Il est donc essentiel que nous examinions et adoptions la résolution aujourd’hui.

De heer Orry Van de Wauwer (CD&V). – Ik begrijp de bekommernis van collega Vanlouwe uiteraard volkomen, maar in dit geval is een spoedbehandeling wel degelijk verantwoord. Momenteel wachten twee mannen, Mohammed Ramadhan en Husain Ali Moosa, in de dodencel op hun executie. Ze kregen geen eerlijk proces en hebben na foltering bekentenissen afgelegd over hun betrokkenheid bij de Arabische Lente in 2011. Hun executie kan elk moment worden uitgevoerd. Daarom vraag ik met spoed vandaag het voorstel van resolutie te behandelen en goed te keuren, zodat we een heel duidelijk signaal geven en de internationale druk mee opvoeren. Daarnaast is het vandaag – toevallig – negen jaar geleden dat in Bahrein de Arabische Lente van start ging. De eis voor meer politieke vrijheden en mensenrechten vormde daar toen de aanleiding toe. Sinds de Arabische Lente worden die mensenrechten echter net meer geschonden. Het zou erg zijn moesten beide mannen ook effectief worden geëxecuteerd. Daarom is het belangrijk de resolutie vandaag nog met spoed te behandelen en goed te keuren.

Mme Hélène Ryckmans (Ecolo-Groen). – Compte tenu des évènements graves qui risquent de se produire, nous appuyons cette demande d’examen en urgence.

Mevrouw Hélène Ryckmans (Ecolo-Groen). – Gelet op het zeer ernstig karakter van wat er zich dreigt voor te doen, steunen wij dit verzoek tot spoedbehandeling.

M. Bert Anciaux (sp.a). – Nous appuyons la demande d’examen en urgence.

De heer Bert Anciaux (sp.a). – Wij steunen de vraag voor een behandeling bij hoogdringendheid.

M. Karl Vanlouwe (N‑VA). – Je m’étonne quelque peu.

Les auteurs de la proposition de résolution invoquent la situation très spécifique de deux prisonniers. Or il n’en est nullement question dans les développements de leur proposition. Si les auteurs veulent apporter de nouveaux arguments, qu’ils adaptent les développements de leur proposition.

Je n’approuve pas ce procédé qui remet en question le fonctionnement des commissions et du Sénat. J’estime que nous devons d’abord examiner la résolution en profondeur en commission avant de la soumettre au vote lors de la prochaine séance plénière.

De heer Karl Vanlouwe (N‑VA). – Ik ben een beetje verbaasd.

De indieners halen als argument de zeer specifieke situatie van twee gevangenen aan. Daarover staat echter niets in de toelichting bij het voorstel. Ik vind het zeer merkwaardig dat hier in plenaire vergadering argumenten worden aangedragen om de hoogdringendheid van de resolutie, die wij inhoudelijk zouden kunnen steunen, te staven. Als de indieners een andere argumentatie naar voren schuiven, dan moeten ze de toelichting aanpassen.

Ik vind dit geen manier van werken. Ze ondermijnt de werking van de commissies, en ook van de Senaat. Ik vind dat we het voorstel van resolutie eerst grondig in de commissie moeten bespreken. Tijdens de volgende plenaire vergadering kan het dan ter stemming worden voorgelegd.

Mme Latifa Gahouchi (PS). – J’entends les arguments de M. Vanlouwe, mais deux vies humaines sont en jeu. Le groupe PS soutient donc la demande d’examen en urgence.

Mevrouw Latifa Gahouchi (PS). – Ik begrijp de argumenten van de heer Vanlouwe, maar er staan twee mensenlevens op het spel en daarom steunt de PS‑fractie het verzoek tot spoedbehandeling.

Mme la présidente. – Nous votons maintenant par assis et levé sur la modification de notre ordre du jour et l’ajout d’un point « Proposition de résolution relative aux droits de l’homme à Bahreïn ».

De voorzitster. – We stemmen nu bij zitten en opstaan over de wijziging van onze agenda en de toevoeging van een punt “Resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein”.

  La modification de l’ordre du jour est approuvée par assis et levé.

  De wijziging van de agenda is bij zitten en opstaan aangenomen.

Motion de déclaration d’une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques déposée au Parlement flamand relative à la proposition de décret modifiant le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l’animation socioculturelle des adultes (Doc. 7‑132)

Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (Stuk 7‑132)

Discussion

(Pour la proposition de décision adoptée par la commission des Affaires institutionnelles, voir document 7‑132/3.)

Bespreking

(Voor het voorstel van beslissing aangenomen door de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden, zie stuk 7‑132/3.)

M. Orry Van de Wauwer (CD&V), corapporteur. – La commission des Affaires institutionnelles du Sénat a examiné la motion au cours de ses réunions des 13 et 31 janvier et 10 février 2020. Je vais vous présenter un rapport succinct de la première réunion, au cours de laquelle nous sommes très précisément convenus de la procédure à suivre, puis j’exposerai brièvement les conclusions de la dernière réunion.

Je voudrais tout d’abord remercier les services du Sénat pour le travail accompli. Il s’agissait en effet d’une procédure exceptionnelle pour laquelle il n’existe pratiquement aucune règle. Elle exigeait évidemment un travail minutieux, qui a pu être réalisé grâce aux services du Sénat.

Au cours de la réunion du 13 janvier, la présidente nous a rappelé que le Collège des présidents d’assemblée avait déclaré la motion recevable. Contrairement à la Chambre, où la procédure est clairement définie dans le règlement, le Sénat n’est pas lié par un délai, en raison de l’absence de toute disposition légale ou réglementaire à cet égard.

M. Anciaux a proposé de procéder à des auditions, successivement, des auteurs de la proposition de décret, des auteurs de la motion et, enfin, de représentants du secteur de l’animation socioculturelle des adultes.

J’ai moi-même souligné que la commission devait se concentrer sur sa mission légale, qui est de se prononcer sur la motion quant au fond et donc sur le caractère discriminatoire de certaines dispositions du décret pour des raisons idéologiques et philosophiques.

J’ai aussi proposé d’organiser un débat sur la question de savoir si le cadre instauré pour le Sénat par la loi du 3 juillet 1971 peut encore s’appliquer et si la procédure prévue est encore actuelle.

Nous avons jugé opportun d’organiser des auditions sur cette question. Nous avons alors proposé d’entendre le professeur Velaers, constitutionnaliste. Il n’y avait, selon nous, pas lieu d’auditionner des acteurs du secteur de l’animation socioculturelle des adultes dans le cadre de la procédure prévue par la loi de 1971 ; le Sénat n’a pas à examiner le fond de la proposition de décret. Enfin, j’ai aussi souligné qu’une fois la procédure de la sonnette d’alarme terminée, le Parlement flamand pourrait reprendre l’examen de la proposition de décret. Comme le délai fixé dans celle-ci pour l’introduction des demandes de subsides aurait expiré, le texte serait dépassé et l’éventuelle adaptation de celui-ci devrait se faire en étroite concertation avec le secteur socioculturel. Mme Segers a jugé pertinentes les propositions d’organiser des auditions avec des constitutionnalistes et avec le milieu socioculturel.

La présidente du Sénat a rappelé que la discussion devait se concentrer sur la question suivante : considère-t-on ou non qu’il y a, dans les trois articles visés par la motion, risque de discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques ? M. Vanlouwe a déclaré explicitement qu’il ne pouvait être question de reprendre le débat de fond et que la commission devait se concentrer sur la question telle que formulée par la présidente du Sénat. Il s’est aussi demandé si un organe politique était bien l’instance appropriée pour juger de la conformité des dispositions incriminées aux principes juridiques de l’égalité et de la non-discrimination. M. Bex a répondu que le Parlement flamand n’avait tenu aucun débat de fond à ce sujet. Il n’a pas jugé sérieuse la méthode appliquée au Parlement flamand. Pour Ecolo-Groen, les propositions de décret devront aussi, à l’avenir, pouvoir être soumises à un contrôle de constitutionnalité.

M. Bex a proposé de suivre la même méthode qu’à la Chambre, à savoir que ceux qui pensent que la motion est fondée tout comme ceux qui sont d’un avis contraire formuleraient une proposition de décision motivée, qui pourrait ensuite être examinée et mise aux voix. Mme Van Cauter s’est ralliée à l’idée d’organiser des auditions avec des constitutionnalistes, mais celles-ci devraient d’abord porter sur la question de savoir ce que l’on entend exactement par les termes « discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques » et si les dispositions contestées comportent un risque de violation de la Constitution. Ensuite, dans un contexte plus large, on pourrait aussi examiner la question de savoir si la procédure prévue par la loi de 1971 s’applique encore.

M. D’Haese a soutenu la proposition de M. Anciaux d’entendre le secteur de l’animation socioculturelle des adultes sur l’incidence éventuelle de la réglementation proposée. Il n’a pas jugé nécessaire d’entendre des constitutionnalistes. Comme M. Bex et Mme Segers, il a estimé, au sujet de la Cour constitutionnelle, que le recours en annulation arrivait beaucoup trop tard dans la procédure.

Mme Blancquaert a indiqué qu’elle n’était pas favorable à la tenue d’auditions et s’est interrogée au sujet de la décision du Collège des présidents d’assemblée qui a déclaré, à parité de voix, la motion recevable, ce qui constitue une violation flagrante de l’autonomie culturelle de la Flandre.

La présidente du Sénat a répondu qu’elle avait pris sa décision dans ce collège sur la base de critères légaux. M. Anciaux a déclaré qu’il était d’accord avec la présidente du Sénat : l’examen à mener par le Sénat doit se limiter aux trois articles de la proposition de décret visés par la motion. Il pouvait souscrire à l’idée d’une audition d’experts en matière constitutionnelle au sujet de la pertinence de la procédure de la sonnette d’alarme idéologique et philosophique. Selon lui, nous nous trouvons aujourd’hui dans un contexte sociétal et politique différent. Cependant, il y a aujourd’hui, dans notre société, de nouveaux groupes minoritaires vulnérables qui méritent la protection de la loi de 1971. La procédure de la sonnette d’alarme idéologique et philosophique reste donc, pour M. Anciaux, un instrument important qui ne peut toutefois pas être utilisé pour restreindre l’autonomie culturelle des entités fédérées.

M. Vanlouwe a défendu le point de vue selon lequel la procédure de la sonnette d’alarme idéologique et philosophique constituait une atteinte directe à l’autonomie culturelle des entités fédérées. Il s’est dit disposé à mener un débat juridique sur le caractère soi-disant discriminatoire des dispositions contestées de la proposition de décret, mais alors sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Il a déclaré qu’il faisait davantage confiance à la Cour constitutionnelle qu’au Sénat pour déterminer si les dispositions concernées emportaient une violation des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination. Il a également évoqué la préparation parlementaire de la loi du 3 juillet 1971 et la déclaration du ministre des Relations communautaires, M. Leo Tindemans, en commission de la Chambre : « Lorsqu’on parle de non-discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques dans le cadre de l’autonomie culturelle il ne s’agit pas, par conséquent, de minorités politiques et pas davantage de minorités linguistiques. Il s’agit en l’occurrence de discrimination sur le plan philosophique ». Selon M. Vanlouwe, on a ainsi balisé le contexte dans lequel il faut examiner la motion quant au fond. Il a déclaré n’être pas preneur d’auditions de constitutionnalistes qui pourraient lui donner un autre contenu.

La présidente du Sénat a souligné que le Sénat ne devrait plus rien faire si la commission de la Chambre déclarait, le 22 janvier, la motion fondée. Si, au contraire, la commission de la Chambre déclarait la motion non fondée, il incomberait au Sénat de statuer sur la motion quant au fond. La présidente a dès lors suggéré que deux motions soient préparées, l’une pro, l’autre contra. Les tenants de chacune des deux motions pourraient organiser une audition de deux ou trois personnes de leur choix. Cette audition serait suivie d’un débat et d’un vote.

M. D’Haese a soutenu la proposition de procédure de la présidente. M. Vanlouwe a toutefois déclaré vouloir éviter toute perte de temps et voter le plus rapidement possible. Mme de Bethune a proposé de ne pas attendre la décision de la commission de la Chambre et de procéder d’ores et déjà à l’audition de constitutionnalistes quant à la portée du concept de discrimination pour des motifs idéologiques et philosophiques et au pouvoir de décision du Sénat en cette matière, sans se pencher sur la motion en tant que telle. Mme Van Cauter s’est ralliée à la proposition de Mme de Bethune. Elle souhaitait connaître l’étendue exacte de la compétence du Sénat dans cette procédure. Aussi longtemps que cette procédure prévue dans la loi de 1971 existe, elle doit être appliquée par la Chambre et par le Sénat de la manière prévue par le législateur de l’époque. Mme Segers s’est rangée à la proposition de Mme Van Cauter mais voulait aussi entendre les organisations concernées. Ce n’est qu’ensuite que la commission pourrait se prononcer sur la motion. M. Wahl s’est dit conscient du fait que le contexte était différent mais les dispositions légales sont applicables. Il sera sans aucun doute utile d’avoir, dans un deuxième temps, une réflexion globale sur les dispositions légales applicables.

L’important est cependant qu’il existe dans notre système institutionnel des mécanismes de sécurité, dont fait partie la procédure de 1971. M. Wahl a aussi jugé utile d’entendre des constitutionnalistes.

M. Anciaux a souligné que le Sénat disposait de l’autonomie de décision en la matière. À la suite d’une discussion entre plusieurs membres et la présidente sur la décision du Collège des présidents d’assemblée concernant la recevabilité de la motion, M. Wahl a souligné que le contrôle de recevabilité par le collège consistait uniquement à vérifier que la demande avait été introduite dans le respect des formes et des délais. Il y a une différence entre recevabilité et fondement.

Finalement, la commission a décidé d’auditionner les professeurs Christian Behrendt, Jan Theunis et Jan Velaers.

J’en viens, enfin, aux décisions prises au cours de la réunion du 10 février en ce qui concerne la motion. M. Anciaux et consorts ont présenté une proposition de décision visant à déclarer la motion fondée. Cette proposition a été rejetée par 10 voix contre 6 et 2 abstentions.

Mme Van Cauter, M. Van de Wauwer, Mmes de Bethune, Brouwers et Claes, MM. Vanlouwe et Daems ont déposé une proposition de décision visant à déclarer la motion non fondée. Mme de Bethune et consorts ont déposé un amendement à cette proposition de décision. Cet amendement a été adopté par 10 voix contre 5 et 3 abstentions.

La proposition de décision, telle qu’amendée, visant à déclarer la motion non fondée a été adoptée par 10 voix contre 6 et 4 abstentions.

De heer Orry Van de Wauwer (CD&V), corapporteur – De commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat heeft de motie besproken tijdens haar vergaderingen van 13 en 31 januari en 10 februari 2020. Ik zal hier beknopt verslag uitbrengen van de eerste vergadering, waarop we heel nauwkeurig de te volgen procedure hebben afgesproken, en vervolgens ook kort ingaan op de conclusie van de laatste vergadering.

Ik bedank graag eerst de diensten van de Senaat voor het geleverde werk. Dit is immers een heel uitzonderlijke procedure waarvoor nauwelijks procedureregels bestaan. Dat vergt dan uiteraard zorgvuldig werk en dat is dankzij de diensten van de Senaat ook gerealiseerd.

Op de eerste vergadering van 13 januari heeft de voorzitster ons eraan herinnerd dat het college van de voorzitters van de parlementen de motie ontvankelijk heeft verklaard. In tegenstelling tot de Kamer waar de procedure duidelijk in het reglement is geregeld, is de Senaat niet gebonden aan een termijn wegens het ontbreken van enige wettelijke of reglementaire bepaling daarover. De heer Anciaux stelde voor om achtereenvolgens hoorzittingen te houden met de indieners van het voorstel van decreet, vervolgens met de indieners van de motie en ten slotte met vertegenwoordigers van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Zelf heb ik benadrukt dat de commissie zich moet beperken tot de wettelijke opdracht, namelijk het zich uitspreken over de gegrondheid van de motie en dus of de bepalingen in het voorstel van decreet aangeduid in de motie, een discriminatie inhouden om ideologische of filosofische redenen. Ik heb ook voorgesteld om het debat te voeren over het kader dat de wet van 3 juli 1971 heeft ingesteld voor de Senaat om tot een beslissing te komen en over de vraag of de procedure van deze wet nog wel actueel is. Het leek ons opportuun om daarover hoorzittingen te houden. We hadden toen professor Velaers als constitutionalist voorgesteld. Hoorzittingen met actoren uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk waren volgens ons niet opportuun omdat het niet de bedoeling is van de wet van 1971 om het voorstel van decreet ook inhoudelijk te bespreken in de Senaat. Ik heb ten slotte ook benadrukt dat eenmaal de procedure is afgehandeld, het Vlaams Parlement de behandeling van het voorstel van decreet zou kunnen hervatten. Aangezien echter de in het voorstel van decreet voorziene termijn voor het indienen van de subsidieaanvragen zal zijn verstreken, is de tekst achterhaald en moet een eventuele aanpassing hiervan, in nauw overleg met de sociaal-culturele sector gebeuren. Collega Segers vond beide suggesties voor hoorzittingen, zowel met constitutionalisten als met het sociaal-culturele middenveld, zinvol.

De Senaatsvoorzitter herinnerde eraan dat de bespreking zich moet toespitsen op de volgende vraag: zijn de in de motie aangeduide drie artikelen van dien aard dat ze een discriminatie kunnen inhouden om ideologische of filosofische redenen? De heer Vanlouwe stelde uitdrukkelijk dat er geen sprake van kan zijn dat het inhoudelijk debat wordt overgedaan en dat de commissie zich moet toespitsen op de vraag zoals de Senaatsvoorzitster die heeft geformuleerd. Hij stelde zich ook de vraag of een politiek orgaan wel geschikt is om de geviseerde bepalingen te toetsen aan de juridische principes inzake gelijkheid en non-discriminatie. De heer Bex repliceerde dat er in het Vlaams Parlement geen inhoudelijk debat is gevoerd. Hij vond de daar gehanteerde methode niet ernstig. Ecolo-Groen was van oordeel dat ook in de toekomst voorstellen van decreet aan een grondwettelijke toets moeten kunnen onderworpen worden.

De heer Bex stelde voor om dezelfde werkwijze te hanteren als in de Kamer, namelijk dat de voor- en tegenstanders van de gegrondheid van de motie een voorstel van gemotiveerde beslissing zouden opstellen dat vervolgens kan worden besproken en ter stemming voorgelegd. Mevrouw Van Cauter sloot zich aan bij de vraag om hoorzittingen te houden met constitutionalisten, maar dan in de eerste plaats over wat er precies onder discriminatie om ideologische en filosofische redenen moet worden verstaan en of de betwiste bepalingen een mogelijke schending van de Grondwet inhouden. Ten tweede zou in een ruimere context ook kunnen worden ingegaan op de vraag of de procedure van de wet van 1971 nog van deze tijd is.

De heer D’Haese steunde het voorstel van de heer Anciaux om de sector van het sociaal-culturele volwassenenwerk te horen over de mogelijke impact van de voorgestelde regelgeving. Hij vond het niet nodig om grondwetsexperten te horen en vond net als de heer Bex en mevrouw Segers dat het vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof veel te laat komt in de procedure.

Mevrouw Blancquaert was geen voorstander van hoorzittingen en had ook vragen bij de beslissing van het College van parlementsvoorzitters, waar met staking van stemmen de motie ontvankelijk werd verklaard, omdat dit een aanslag vormt op de culturele autonomie van Vlaanderen.

De Senaatsvoorzitster heeft geantwoord dat zij haar beslissing in dit college genomen heeft op basis van de wettelijke criteria. De heer Anciaux was akkoord met de Senaatsvoorzitter dat het onderzoek van de Senaat zich dient te beperken tot de drie artikelen uit het voorstel van decreet waarnaar in de motie wordt verwezen. Hij kon zich vinden in een hoorzitting met grondwetsexperten over de pertinentie van de ideologische en filosofische alarmbelprocedure. Volgens hem bevinden we ons nu in een andere maatschappelijke en politieke constellatie. Er zijn vandaag in onze maatschappij evenwel nieuwe kwetsbare minderheidsgroepen die een bescherming van de wet van 1971 verdienen. De filosofische en ideologische alarmbelprocedure blijft dus volgens de heer Anciaux een belangrijk instrument, dat evenwel niet gebruikt mag worden om de culturele autonomie van de deelstaten in te perken.

De heer Vanlouwe verdedigde het standpunt dat de ideologische en filosofische alarmbelprocedure een regelrechte aanslag vormt op de culturele autonomie van de deelstaten. Hij wenst een juridische discussie te voeren over het zogenaamd discriminatoir karakter van de betwiste bepalingen in het voorstel van decreet, maar dan wel op grond van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Hij stelde dat hij meer vertrouwen heeft in het Grondwettelijk Hof dan in de Senaat om na te gaan of de geviseerde bepalingen een schending inhouden van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en discriminatie. Hij verwees ook naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 3 juli 1971 en naar de verklaring van de minister van Communautaire Betrekkingen, de heer Leo Tindemans, in de Kamercommissie: “Wanneer men spreekt over non-discriminatie om ideologische en filosofische redenen in het raam van de culturele autonomie, gaat het bijgevolg niet om politieke minderheden en evenmin om taalminderheden. Het gaat hier wel om discriminatie op het vlak van de levensbeschouwing”. Hiermee werd volgens de heer Vanlouwe de context afgebakend waarbinnen de gegrondheid van de motie moet worden onderzocht. Hij bedankte voor hoorzittingen met grondwetsexperten die er eventueel een andere invulling aan zullen geven.

De Senaatsvoorzitster verklaarde dat indien de Kamercommissie de motie op 22 januari gegrond verklaarde, de Senaat niets meer hoefde te doen. Als de Kamercommissie de motie daarentegen ongegrond verklaarde, dan moest de Senaat zich alsnog over de gegrondheid van de motie uitspreken. De voorzitster deed daarom het volgende procedurevoorstel: er worden twee moties voorbereid, de ene pro, de andere contra. De twee groepen kunnen elk twee of drie personen naar keuze uitnodigen op een hoorzitting. Daarna zou een debat volgen en de stemming.

De heer D’Haese ging akkoord met het procedurevoorstel van de voorzitster. De heer Vanlouwe wenste echter geen verder tijdverlies en wou zo snel mogelijk stemmen. Mevrouw de Bethune stelde voor om de beslissing van de Kamercommissie niet af te wachten en al een hoorzitting te houden met grondwetsexperten over de reikwijdte van het begrip discriminatie om ideologische en filosofische redenen en de beslissingsbevoegdheid van de Senaat in deze aangelegenheid, zonder in te gaan op de motie zelf. Mevrouw Van Cauter sloot zich aan bij het voorstel van mevrouw de Bethune. Zij wenste te weten wat de precieze reikwijdte van de bevoegdheid van de Senaat is in deze procedure. Zolang deze in de wet van 1971 bepaalde procedure bestaat, dient ze door Kamer en Senaat te worden toegepast zoals ze destijds door de wetgever is omkaderd. Mevrouw Segers ging akkoord met het voorstel van mevrouw Van Cauter maar wilde ook de betrokken organisaties horen. Pas daarna zou de commissie zich over de motie mogen uitspreken. De heer Wahl was zich bewust van de gewijzigde context, maar de wettelijke bepalingen zijn van toepassing. In een later stadium is het ongetwijfeld interessant om een algemene bezinning te houden over de geldende wettelijke bepalingen.

Het is evenwel belangrijk dat er in ons institutioneel bestel veiligheidsmechanismen bestaan en de procedure van 1971 maakt daar deel van uit. De heel Wahl achtte het ook nuttig grondwetsspecialisten te horen.

De heer Anciaux beklemtoonde dat de Senaat een autonome beslissingsmacht heeft. Na een discussie tussen een aantal leden en de voorzitster over de beslissing van het College van parlementsvoorzitters in verband met de ontvankelijkheid van de motie, benadrukte de heer Wahl nog dat ontvankelijkheidscontrole door het College enkel gaat over de naleving van de formaliteit en de termijnen. Er is een verschil tussen ontvankelijkheid en gegrondheid.

Uiteindelijk besliste de commissie in consensus om de professoren Christian Behrendt, Jan Theunis en Jan Velaers te horen.

Tot slot wil ik nog heel kort ingaan op de inhoudelijke besluitvorming rond de motie van de commissievergadering van 10 februari. Door de heer Anciaux en anderen werd een voorstel van beslissing ingediend om de motie gegrond te verklaren. Dit voorstel werd verworpen met 10 tegen 6 stemmen bij 2 onthoudingen.

Mevrouw Van Cauter, de heer Van de Wauwer, de dames de Bethune, Brouwers en Claes, de heren Vanlouwe en Daems dienden een voorstel van beslissing in om de motie ongegrond te verklaren. Daarop dienden mevrouw de Bethune en anderen een amendement in. Dat amendement werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen bij 3 onthoudingen.

Het aldus geamendeerde voorstel van beslissing om de motie ongegrond te verklaren werd aangenomen met 10 tegen 6 stemmen bij 4 onthoudingen.

M. Karl Vanlouwe (N‑VA), corapporteur. – Comme M. Van de Wauwer l’a déjà expliqué, la commission a décidé d’auditionner trois constitutionnalistes, les professeurs Behrendt, Theunis et Velaers. L’objectif était d’obtenir une réponse à plusieurs questions. Quelle est l’étendue de la compétence du Sénat en ce qui concerne l’examen de la motion quant au fond ? Comment le Sénat peut-il et doit-il se positionner en tant qu’organe politique ? Que faut-il entendre, dans le contexte de cette procédure, par la notion de « discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques » ? Dans quelle mesure faut-il tenir compte aujourd’hui d’une évolution éventuelle du contenu de cette notion qui a été inscrite dans la loi de 1971 dans un contexte sociétal et politique spécifique, alors qu’il n’y avait pas encore de Cour d’arbitrage/Cour constitutionnelle ? Enfin, existe-t-il un lien avec la loi sur le pacte culturel du 16 juillet 1973 qui garantit la protection des tendances idéologiques et philosophiques ?

Les professeurs ont chacun esquissé le cadre de la création de la loi. Selon eux, l’instauration de la sonnette d’alarme idéologique est indissociable du contexte politique de 1971. Lorsque la loi du 3 juillet 1971 a vu le jour, il y avait, sur le plan national, un équilibre entre catholiques et laïques. Je vous renvoie au rapport pour plus de détails.

Le premier professeur entendu a été le professeur Behrendt, de l’ULiège. En tant que premier orateur, il a donc expliqué les origines et le contexte de la législation. J’extrais quelques éléments de son exposé. La création de la Cour constitutionnelle et le contexte sociétal ont eu une grande influence sur la portée et le contenu de la discrimination à examiner par le biais de la procédure de la sonnette d’alarme idéologique. À cet égard, le professeur Behrendt s’est notamment référé à son collègue Hugues Dumont. Comme ce dernier le souligne, depuis la création de la Cour constitutionnelle, on doit évidemment se demander si le contrôle préventif exercé par les Chambres se justifie encore.

Ce contrôle préventif constitue une forme exceptionnelle de tutelle des Chambres fédérales sur les Communautés, selon le professeur Behrendt, qui s’est référé au professeur Dumont. Une branche de la doctrine considère toutefois que le mécanisme conserve un certain intérêt. À l’issue de son exposé, le professeur Behrendt a souligné qu’une réflexion sur la nécessité de maintenir la procédure visée à l’article 4 de la loi du 3 juillet 1971 serait indiquée, compte tenu de l’évolution du fédéralisme belge et de la création d’une Cour constitutionnelle.

Le professeur Theunis, de l’Université de Hasselt, a passé en revue les origines et le contexte de la loi et a comparé le mécanisme de la sonnette d’alarme idéologique avec la Cour constitutionnelle, où il travaille lui-même comme référendaire. On peut se demander si, en procédant à un tel examen, le Sénat n’empiète pas sur la sphère de compétences de la Cour constitutionnelle. Le contrôle opéré par le Sénat est toutefois d’une autre nature. Il s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme qui vise à prévenir la discrimination. Le contrôle de la Cour constitutionnelle a lieu a posteriori, après que le décret a vu le jour. Un élément plus important encore est le fait que le contrôle du Sénat vise la protection des minorités, alors que celui de la Cour constitutionnelle vise essentiellement la protection des droits fondamentaux individuels. Pour le professeur Theunis, ces deux contrôles sont complémentaires et constituent un mécanisme contre-majoritaire, mais à un autre niveau.

Le professeur Velaers, de l’Université d’Anvers, s’est rallié à l’avis de ses collègues pour ce qui est de la genèse de la sonnette d’alarme idéologique. Cependant, il a également situé ce concept dans l’État fédéral actuel. En 1970, la Belgique n’était pas encore un État fédéral, mais toujours un État unitaire. L’autonomie était enchâssée dans l’État belge et les communautés culturelles n’étaient dotées ni d’un parlement élu directement, ni d’un gouvernement propre. Le professeur Velaers a souligné qu’il existe à présent une Cour constitutionnelle, ce qui n’était pas le cas en 1971. Cette cour a le dernier mot lorsqu’il s’agit de juger de la conformité des lois, des décrets et des ordonnances avec l’interdiction de discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. À la différence de 1971, on ne peut plus vraiment affirmer, aux dires du professeur Velaers, que les chambres fédérales sont mieux placées que les parlements de Communauté lorsqu’il s’agit de protéger les minorités idéologiques et philosophiques. Enfin, depuis 1971, la Belgique s’est muée en un État fédéral. Une caractéristique du fédéralisme est que l’autonomie des composantes, protégée par la Constitution et par des lois à majorité spéciale, ne peut être restreinte sans autre forme de procès par une majorité simple dans les Chambres fédérales.

Le professeur Velaers a aussi formulé une observation prudente. Il a l’impression qu’il existe une différence entre le traitement différencié d’une personne basé sur sa conviction idéologique et philosophique et le traitement différencié fondé sur le fait que l’on « se replie uniquement » sur sa propre conviction idéologique et philosophique. Dans le dernier cas de traitement différencié, il s’agit plutôt d’une attitude caractérisée par un manque d’ouverture aux autres convictions. Cette attitude en soi ne constituerait pas, aux yeux du professeur Velaers, une conviction idéologique ou philosophique. Il pense en effet, mais il se trompe peut-être, que prôner un repli identitaire ne constitue pas une conviction religieuse ou philosophique. Si cette attitude reposait sur une conviction, il devrait plutôt s’agir, selon l’intervenant, d’une conviction politique et plus précisément de la conviction que les communautés doivent pouvoir vivre en parallèle, séparées les unes des autres. Les convictions politiques ne bénéficient toutefois pas de la protection de l’article 131 de la Constitution et de l’article 4 de la loi du 3 juillet 1971.

De heer Karl Vanlouwe (N‑VA), corapporteur. – Zoals de heer Van de Wauwer al aanhaalde, besloot de commissie drie constitutionalisten te horen, de professoren Behrendt, Theunis en Velaers. De bedoeling was dat ze zouden antwoorden op volgende vragen. Hoever reikt de bevoegdheid van de Senaat bij de beoordeling van de gegrondheid? Hoe kan en moet de Senaat zich als politiek orgaan positioneren? Wat dient in de context van deze procedure te worden verstaan onder het begrip ‘discriminatie om ideologische en filosofische redenen’? In welke mate moet vandaag rekening worden gehouden met een eventuele evolutie van de inhoud van het begrip dat in een specifiek maatschappelijke en politieke context in de wet van 1971 werd ingeschreven, toen er nog geen Arbitragehof of Grondwettelijk Hof bestond? Was er tot slot een verband met de cultuurpactwet van 16 juli 1973 die de bescherming van ideologische en filosofische strekkingen waarborgt?

De professoren schetsten elk het kader van het ontstaan van de wet. De invoering van de ideologische alarmbelprocedure kan volgens hen niet los worden gezien van de politieke context van 1971. Toen de wet van 3 juli 1971 tot stand kwam, bestond op nationaal vlak een evenwicht tussen katholieken en vrijzinnigen. Ik verwijs hierbij naar het verslag voor verdere details.

De eerste hoogleraar die gehoord werd was professor Behrendt van de ULiège. Hij kon dus als eerste spreker het ontstaan en het kader van de wetgeving toelichten. Ik haal enkele elementen uit zijn uiteenzetting. Belangrijk is ook de invloed van de oprichting van het Grondwettelijk Hof en van de maatschappelijke context op de draagwijdte en de inhoud van de via de ideologische alarmbelprocedure te onderzoeken discriminatie. In dit verband verwees professor Behrendt onder meer naar zijn collega Hugues Dumont, die beklemtoont dat men zich sinds de oprichting van het Grondwettelijk Hof uiteraard moet afvragen of die preventieve controle door de kamers nog te verantwoorden valt.

Die preventieve controle is een uitzonderlijke vorm van bevoogding van de gemeenschappen door de Federale kamers, meent professor Behrendt, die verwijst naar professor Dumont. Maar tegelijkertijd is er ook een tak van de rechtsleer die vindt dat het mechanisme nog enig belang behoudt. Tot besluit van zijn uiteenzetting benadrukte professor Behrendt dat men zich moet buigen over de vraag of de procedure, bedoeld in artikel 4 van de wet van 3 juli 1971, behouden moet blijven, gelet op de ontwikkelingen van het Belgisch federalisme en de oprichting van het Grondwettelijk Hof.

Professor Theunis van de universiteit van Hasselt overliep het ontstaan en de achtergrond van de wet en stelde het mechanisme van de ideologische alarmbel tegenover het Grondwettelijk Hof, waar hij zelf werkzaam is als referendaris. De vraag rijst of de Senaat zich met een beoordeling in het dossier niet op het domein van het Grondwettelijk Hof begeeft. De controle door de Senaat is echter van een andere aard. Ze kadert in een mechanisme dat discriminatie beoogt te voorkomen. Controle van het Grondwettelijk Hof vindt a posteriori plaats, nadat het decreet tot stand is gekomen. Belangrijker nog is dat de controle door de Senaat de bescherming van de minderheden beoogt en die van het Grondwettelijk Hof de bescherming van individuele grondrechten. Beide controles zijn complementair volgens professor Theunis en vormen een counter-majority mechanisme, maar op een ander niveau.

Professor Velaers van de universiteit van Antwerpen trad zijn collega’s bij waar het ging over de ontstaansgeschiedenis van de ideologische alarmbel. Hij plaatste dit concept echter ook in de huidige federale staat. In 1970 was België geen federale staat, maar nog steeds een unitaire staat. Autonomie was helemaal ingekapseld in de Belgische staat en de cultuurgemeenschappen hadden noch een eigen rechtstreeks verkozen parlement, noch een eigen regering. Professor Velaers benadrukte dat, anders dan in 1971, er thans wel een Grondwettelijk Hof bestaat. Dat Hof heeft het laatste woord om te beoordelen of wetten, decreten en ordonnanties overeenstemmen met het verbod op discriminatie om ideologische of filosofische redenen. Ook anders dan in 1971, aldus professor Velaers, kan ook niet meer overtuigend gesteld worden dat de federale kamers beter geplaatst zijn dan de gemeenschapsparlementen als het erop aankomt ideologische en filosofische minderheden te beschermen. Ten slotte, benadrukte professor Velaers, is België inmiddels wel een federale staat en het kenmerk van het federalisme is de autonomie van de deelstaten die beschermd wordt door de Grondwet en door bijzondere meerderheidswetten en niet zomaar door een gewone meerderheid in de Kamers kan worden ingeperkt.

Professor Velaers waagt zich ook aan een voorzichtige inhoudelijke beschouwing. Het komt hem voor dat er een verschil bestaat tussen een onderscheiden behandeling op grond van iemands ideologische en filosofische overtuiging en een onderscheiden behandeling op grond van het feit dat men zich “louter terugplooit” op de eigen ideologische en filosofische overtuiging. In die laatste onderscheiden behandeling gaat het veeleer om een houding die door een gebrek aan openheid ten aanzien van andere overtuigingen is gekenmerkt. Dat lijkt professor Velaers an sich geen ideologische of filosofische overtuiging te zijn. Er bestaat immers niet zoiets – maar hij vergist zich misschien – als een religieuze of filosofische overtuiging dat men zich moet kunnen terugplooien op de eigen identiteit. Als er al een overtuiging aan ten grondslag ligt, lijkt het professor Velaers, veeleer te gaan om een politieke overtuiging, namelijk de overtuiging dat gemeenschappen naast elkaar, gesegregeerd moeten kunnen leven. Politieke overtuigingen worden echter niet beschermd door artikel 131 van de Grondwet en artikel 4 van de wet van 3 juli 1971.

Mme Katia Segers (sp.a), corapporteuse. – Le lundi 10 février, la commission des Affaires institutionnelles a mené une discussion longue, intense, approfondie et passionnante.

Mme Van Cauter a présenté sa proposition de décision et a expliqué avoir tenu compte de la décision prise, le 30 janvier 2020, par la Chambre des représentants qui a déclaré la motion non fondée. Elle s’est aussi appuyée sur les auditions organisées par la commission le 31 janvier, qui ont clairement fait apparaître que le Sénat devait prendre une décision politique dans un contexte juridique existant.

Selon Mme Van Cauter, le Sénat est appelé à procéder à un contrôle marginal et non à une analyse détaillée. Elle avance quatre arguments. On ne peut pas parler de discrimination en l’espèce car il faudrait pour cela que les dispositions de la proposition de décret soient elles-mêmes discriminatoires, ce qui n’est pas le cas.

C’est ensuite à M. Anciaux de présenter la proposition de décision qu’il a déposée avec Mmes Segers et Masai, MM. D’Haese, Ben Chikha et Hermant. Il souligne que la loi du 3 juillet 1971 exécute l’article 131 de la Constitution. Il a maintes fois été rappelé au sein de la commission que la loi de 1971 avait aujourd’hui 50 ans. Depuis son adoption, de nombreuses autres compétences ont été transférés aux Communautés et Régions. Une Cour constitutionnelle a en outre vu le jour.

Les auditions ont fait apparaître par ailleurs que la loi actuelle doit incontestablement être appliquée, même si l’on peut discuter de la nécessité de l’adapter à l’avenir. Le Sénat devra en tout état de cause prendre une décision en respectant certains critères juridiques.

La loi de 1971 s’applique-t-elle à la proposition de décret déposée au Parlement flamand ? Selon les constitutionnalistes, il faut que la discrimination découle du texte même. En effet, il n’est en l’espèce pas question d’une application discriminatoire du décret. M. Anciaux part d’ailleurs du principe que certains des auteurs de la proposition n’avaient aucune intention discriminatoire.

Si l’existence d’une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques transparaît dans le texte même de la proposition, la motion déposée sera bel et bien fondée et l’on sera face à une violation de la loi de 1971.

Selon M. Anciaux, le Sénat devra, en tant qu’organe politique, rendre un jugement juridique à ce sujet. En 1971, l’attitude à l’égard des minorités ethnoculturelles était beaucoup plus positive qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Mais des minorités ethnoculturelles peuvent-elles être considérées comme des minorités idéologiques ou philosophiques ? Tout dépend de la portée de la proposition de décret. Si la proposition porte à croire que les associations organisées sur une base ethnoculturelle se replient sur leur propre origine, il est question d’un traitement différencié.

Selon M. Anciaux, les mesures concrètes élaborées dans la proposition de décret posent un problème. En effet, il en découle un renversement de la charge de la preuve et l’institution d’une présomption décrétale selon laquelle les associations en question se rendent coupables d’un repli sur leur propre origine. La discrimination transparaît donc bien dans le texte même du décret et la motion est donc fondée.

La présentation des propositions de décision est suivie d’une discussion approfondie.

M. Slootmans juge inapproprié que le Parlement fédéral se prononce sur un décret d’un parlement d’entité fédérée. Selon lui, la loi du 3 juillet 1971 est un héritage de l’État unitaire. Il est donc tout à fait inconvenant que le Sénat ait aujourd’hui à se prononcer une fois de plus sur le contenu de décrets des parlements d’entités fédérées. C’est une ingérence intolérable dans des matières strictement flamandes. Cette motion aurait dû être d’emblée déclarée irrecevable. Les partis qui ont déposé la motion représentent à peine un quart du Parlement flamand. Ils abusent scandaleusement de la procédure de la sonnette d’alarme. M. Slootmans espère bien que les partis francophones s’abstiendront comme ils l’ont fait à la Chambre.

M. Ben Chikha pense qu’il s’agit d’un débat purement idéologique. Il renvoie aux organisations de la société civile qui s’occupent de l’insertion des personnes LGBT issues de l’immigration. Dans quelle catégorie peut-on ranger ces organisations ? Il y a tant de bénévoles qui s’efforcent de construire des ponts dans ce domaine. Il faut donc, selon lui, oser considérer cela comme un acquis.

M. D’Haese renvoie à ses déclaration antérieures. Il part du principe que chacun pourra déterminer par lui-même comment il y a lieu de voter sur les propositions à l’examen. En outre, il considère aussi que les opinions peuvent encore changer, que la commission siège précisément dans le but de faire évoluer les points de vue. Selon lui, il y a trois questions majeures à poser : 1) Y a-t-il ou non discrimination en l’espèce ? Selon lui, la réponse est « oui ». 2) Cette discrimination sert-elle à quelque chose : est-elle justifiable ? La réponse à la question de la proportionnalité est négative. L’objectif qui est poursuivi a déjà à l’évidence été réalisé dans l’ancien décret. Tout ce que fait le nouveau texte, c’est donc inscrire la discrimination et introduire de vagues concepts. 3) Pouvons-nous nous prononcer à ce sujet en tant que sénateurs ? La réponse est clairement « oui ». Les constitutionnalistes étaient aussi de cet avis. Certains d’entre eux estimaient que la loi de 1971 devrait être revue. La motion n’a pas recueilli de majorité au Parlement flamand mais c’est l’essence même de la motion. Celle-ci peut en effet être déposée par un quart des membres du Parlement flamand. Il n’y a donc pas besoin de majorité. Des majorités peuvent aussi discriminer, comme l’histoire l’a montré à l’envi. M. D’Haese s’adresse également à ses collègues francophones. Ceux-ci ne sont pas élus pour pouvoir se prononcer sur les compétences flamandes. Pourtant, ils ont ici le droit de s’exprimer, car c’est l’essence même de la procédure de la sonnette d’alarme.

Mme de Bethune déclare que le groupe CD&V se rallie sans réserve à la proposition de décision déposée par Mme Van Cauter et consorts. La motion est claire et correspond à celle qui a été déposée et adoptée à la Chambre. Mme de Bethune tient ensuite à souligner que l’audition très éclairante et intéressante des constitutionnalistes a permis de mettre certains aspects spécialement en lumière et a donné lieu à la rédaction d’un amendement qu’elle a elle-même déposé conjointement avec M. Van de Wauwer, Mmes Brouwers et Van Cauter et M. Vanlouwe. Mme de Bethune se réfère en particulier à l’intervention du professeur Velaers, et plus spécialement à trois éléments de son exposé, que les autres professeurs ont d’ailleurs aussi abordés.

M. Wahl tient d’abord à exprimer son embarras vis-à-vis de la manière dont les choses sont arrivées sur la table de la commission. Il se réfère au mécanisme complexe qui pourrait faire croire que des sénateurs francophones issus des assemblées francophones deviennent les juges de ce qui se passe au Parlement flamand. Aux yeux de M. Wahl, il est néanmoins essentiel, pour plusieurs raisons, de maintenir la procédure de la sonnette d’alarme.

M. Eerdekens s’avoue lui aussi ennuyé par le débat en cours, pas tellement en raison de ses aspects politiques, mais plutôt en raison de sa composante culturelle. Il s’agit ici de porter un jugement de valeur. Lorsqu’on tranche en droit, les conséquences sont juridiques. Lorsqu’on se prononce sous l’angle politique, les conséquences sont politiques. Il comprend la frustration et l’opposition du secteur culturel en Flandre, due par exemple à l’absence d’avis du Conseil d’État. Il espère que les artistes flamands, qui suivent le dossier de près, sauront que le problème qui occupe la commission est de nature politique et qu’il ne s’agit pas d’une question de volonté. Quand on est capable de s’interroger autant sur la culture, on a encore des raisons de débattre ensemble. Le groupe PS ne veut faire plaisir ni à l’une ni à l’autre des parties, puisqu’il s’agit, selon lui, d’un problème politique qui nécessite une solution politique. Le groupe PS s’abstiendra donc.

M. Vanlouwe se réjouit que le régionalisme wallon soit toujours bien vivant dans certains partis francophones. Effectivement, la « Belgique de papa » n’existe plus et il ne saurait être question de la ramener à la vie à l’avenir.

L’autonomie des entités fédérées doit être préservée. M. Vanlouwe pense que ce débat n’a pas sa place au Sénat mais devrait être mené au Parlement flamand. Mais la motion a empêché qu’il en soit ainsi.

La décision que le Sénat est amené à prendre revêt une importance capitale. Si le Sénat adoptait la motion déposée par la minorité de gauche, il bloquerait le processus législatif au Parlement flamand. S’il rejette la motion, le Sénat respectera l’autonomie du processus démocratique au Parlement flamand. M. Vanlouwe espère que le Sénat se montrera respectueux de cette autonomie.

M. Vanlouwe est embarrassé par le fait que le Sénat doive se prononcer sur la motion quant au fond. Selon lui, le Sénat ne doit se prononcer que sur la question du caractère discriminatoire ou non du recours à « l’origine ethnoculturelle » comme critère de subventionnement. Le simple fait que l’on opère une distinction n’implique pas automatiquement une discrimination.

M. Vanlouwe se rallie lui aussi aux propos formulés par Mme Van Cauter dans sa justification de la proposition de décision et à ceux formulés par Mme de Bethune dans la justification de son amendement à cette proposition. M. Vanlouwe et son groupe demandent donc que la motion de déclaration d’une discrimination soit rejetée, et que la proposition de décision motivée déposée par Mme Van Cauter et amendée par Mme de Bethune soit adoptée.

Répondant à M. Ben Chikha, M. Van de Wauwer relève que ce dernier a parlé d’arbitraire au motif que le décret voudrait viser certains groupes, et que le Parlement flamand n’aurait pas fait la clarté sur ce point. Il souligne que ce débat était prévu, mais que la motion déposée a rendu impossible toute discussion. Il plaide lui aussi pour le rejet de la motion.

M. Anciaux pense que toute cette procédure aurait été superflue si l’on avait eu le courage de soumettre la proposition de décret au Conseil d’État. Tout comme Mme de Bethune, il pense qu’il conviendrait de réfléchir à une autre procédure, mais il n’est pas partisan d’une suppression pure et simple de toute protection des minorités idéologiques et philosophiques. Celles-ci ne sont plus aujourd’hui celles de 1971. On ne peut plus parler d’une majorité catholique en Flandre et d’une majorité laïque en Wallonie. M. Anciaux pense qu’il est possible d’organiser une protection des minorités en question dans le cadre de la législation des Communautés. Cette protection est aujourd’hui plus nécessaire que jamais. Il constate en effet que les préjugés et la suspicion à l’égard des personnes d’origines ethnoculturelles différentes ne cessent d’augmenter, et ce dans toutes les régions du pays.

Se référant à l’intervention de M. Slootmans, Mme Van Cauter souligne que le contrôle de recevabilité auquel s’est livré le Collège des présidents d’assemblée vise simplement à contrôler un certain nombre d’exigences formelles qui, en l’occurrence, sont remplies. Il a également été expliqué au cours de l’audition que la justification de la motion devait être sérieuse. La question de savoir si la motion est sérieuse fait l’objet du débat. Il appartient à un parlement, d’une part, de privilégier une vision non ségrégationniste et, pour ce qui concerne le groupe de l’intervenante, une vision inclusive et, d’autre part, d’aboutir à une décision dans le cadre de l’État de droit. Mme Van Cauter explique qu’il ressort des auditions que la procédure de la sonnette d’alarme pourrait donner lieu à des abus. Elle estime également qu’il faut réfléchir à une autre manière de protéger les minorités idéologiques et philosophiques C’est pourquoi son groupe soutiendra également l’amendement de Mme de Bethune.

Mevrouw Katia Segers (sp.a), corapporteur. – Op maandag 10 februari is in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden een lange, intense, grondige en boeiende discussie gevoerd.

Mevrouw Van Cauter heeft op die vergadering haar voorstel van beslissing toegelicht. Ze verklaarde dat in dit voorstel rekening wordt gehouden met de beslissing van de Kamer die de motie van het Vlaams Parlement op 30 januari 2020 ongegrond heeft verklaard. Er wordt eveneens rekening gehouden met de hoorzittingen die de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat op 31 januari heeft georganiseerd, waarbij duidelijk is geworden dat de Senaat een politieke beslissing moet nemen binnen een bestaande juridische context.

Volgens mevrouw Van Cauter wordt van de Senaat een marginale toetsing verwacht en geen gedetailleerde analyse. Ze staaft dat met vier argumenten. Er is geen sprake van discriminatie omdat de bepalingen van het voorstel van decreet daartoe zelf zouden moeten discrimineren, wat niet het geval is.

Vervolgens licht de heer Anciaux het voorstel van beslissing toe dat werd ingediend door de heer Anciaux, de dames Segers en Masai, en de heren D’Haese, Ben Chikha en Hermant. Hij wijst erop dat de wet van 3 juli 1971 uitvoering geeft aan artikel 131 van de Grondwet. In de commissie is meermaals gesteld dat de wet van 1971 intussen al 50 jaar oud is. Sindsdien zijn er een heel pak andere bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten overgeheveld. Intussen is ook een Grondwettelijk Hof opgericht.

Uit de hoorzittingen is volgens de heer Anciaux ook gebleken dat er geen discussie over kan bestaan dat de huidige wet moet worden toegepast, weze het dat men er over kan discussiëren of die wet in de toekomst niet moet worden aangepast. De Senaat zal hoe dan ook een beslissing moeten nemen binnen bepaalde juridische bakens.

Is de wet van 1971 van toepassing op het voorstel van decreet dat in het Vlaams Parlement is ingediend? Volgens de grondwetsexperts moet de discriminatie voortvloeien uit de tekst zelf. Het gaat hier inderdaad niet over een mogelijke discriminerende toepassing van het decreet. De heer Anciaux gaat er trouwens van uit dat sommigen van de indieners helemaal geen discriminerende bedoelingen hadden.

Als uit het voorstel van decreet zelf blijkt dat er discriminatie is om ideologische of filosofische redenen, dan is de ingediende motie wel degelijk gegrond en is er sprake van een schending van de wet van 1971.

Nog volgens de heer Anciaux moet de Senaat als politiek orgaan daarover een juridische uitspraak doen. In 1971 was de houding tegenover de etnisch-culturele minderheden veel positiever dan vandaag.

Kunnen etnisch-culturele minderheden evenwel als ideologische of filosofische minderheden worden beschouwd? Dat hangt af van de draagwijdte van het voorstel van decreet. Indien het een vermoeden instelt dat organisaties die op een etnisch-culturele basis zijn georganiseerd, zich terugplooien op hun eigen etnisch-culturele afkomst, dan gaat het om een onderscheiden behandeling.

Er ontstaat volgens de heer Anciaux wel een probleem in de concrete maatregelen zoals die in het voorstel van decreet worden uitgewerkt. Er is immers sprake van een omkering van de bewijslast en van de instelling van een decretaal vermoeden dat die verenigingen zich schuldig maken aan het terugplooien op de eigen afkomst. De discriminatie zit dus vervat in de tekst zelf van het decreet. Om die reden is de motie gegrond.

Op de toelichting van de voorstellen van beslissing volgt een grondige bespreking.

De heer Slootmans vindt het ongepast dat het federaal Parlement zich uitspreekt over een decreet van een deelstaatparlement. De wet van 3 juli 1971 is volgens hem een relict uit de tijd van de unitaire Staat. Het is ongepast dat de Senaat zich vandaag nog moet uitspreken over de inhoud van decreten van de deelstaatparlementen. Het is een ongeoorloofde inmenging in zuiver Vlaamse aangelegenheden. Deze motie had dan ook onmiddellijk onontvankelijk moeten worden verklaard. De indienende partijen vertegenwoordigen amper een kwart van het Vlaams Parlement. Ze maken onbeschaamd misbruik van de alarmbelprocedure. Hij rekent erop dat de Franstalige partijen zich zullen onthouden, zoals ze gedaan hebben in de Kamer.

De heer Ben Chikha vindt het een louter ideologisch debat. Hij verwijst naar organisaties uit het middenveld die zich bezighouden met de integratie van LGBTQ personen met een migratie-achtergrond. In welke categorie kan men deze organisaties onderbrengen? Er zijn zoveel vrijwilligers die op dit vlak bruggen slaan. Men moet dit volgens hem dan ook als een verworvenheid durven aanzien.

De heer D’Haese verwijst naar zijn eerdere verklaringen. Hij gaat ervan uit dat ieder voor zichzelf kan en zal uitmaken hoe over de voorliggende voorstellen gestemd moet worden. Bovendien gaat hij er ook van uit dat de meningen nog kunnen veranderen, dat de Commissie net bijeenzit om te discussiëren en de meningen te doen evolueren. Hij zegt dat er drie belangrijke vragen moeten er worden gesteld: 1) is er discriminatie in het spel? Het antwoord hierop is volgens de heer D’Haese: ja. 2) Dient deze discriminatie tot iets: kan ze gerechtvaardigd worden? Het antwoord op de proportionaliteitsvraag is negatief. Het doel dat wordt nagestreefd, is blijkbaar al gerealiseerd in het oude decreet. Het enige wat de nieuwe tekst dus doet is discriminatie inschrijven en vage begrippen introduceren. 3) Kunnen wij ons hierover uitspreken als senatoren? Duidelijk wel. Ook de grondwetsexperten waren deze mening toegedaan. Sommigen onder hen vonden wel dat de wet van 1971 zou moeten worden herzien. Er was inderdaad geen meerderheid voor de motie in het Vlaams Parlement, maar dat is net de essentie van de motie. Ze kan namelijk worden ingediend door een vierde van de leden van het Vlaams Parlement. Er is dus geen meerderheid voor nodig. Meerderheden kunnen namelijk ook discrimineren, de geschiedenis heeft dat ten overvloede aangetoond. Hij richt zich ook tot de Franstalige collega’s. Zij zijn niet verkozen om zich te kunnen uitspreken over Vlaamse bevoegdheden. Toch hebben zij hier het recht om dat te doen, want dat is de essentie van de alarmbelprocedure.

Mevrouw de Bethune verklaart dat de CD&V‑fractie zich volledig aansluit bij het voorstel van beslissing dat door mevrouw Van Cauter werd ingediend. De motie is duidelijk en stemt overeen met de motie die in de Kamer werd ingediend en er werd aangenomen. Ten tweede wil mevrouw de Bethune benadrukken dat de verhelderende en interessante hoorzitting met de grondwetspecialisten bepaalde aspecten extra onder de aandacht bracht en aanleiding gaf tot de redactie van een amendement dat mevrouw de Bethune, de heer Van de Wauwer, de dames Brouwers en Van Cauter en de heer Vanlouwe indienen. Mevrouw de Bethune refereert naar de tussenkomst van professor Velaers, meer bepaald naar drie topics uit zijn presentatie, die ook door de andere professoren werden behandeld.

De heer Wahl maakt eerst duidelijk dat hij wat verveeld zit met de manier waarop deze zaak in de commissie is beland. Hij heeft het dan over het complexe mechanisme waardoor men zou kunnen denken dat Franstalige senatoren uit Franstalige assemblees rechters worden over wat in het Vlaams Parlement gebeurt. Toch is het volgens de heer Wahl om verschillende redenen essentieel om deze alarmbelprocedure te behouden.

Ook de heer Eerdekens zit verveeld met het huidige debat, niet zozeer vanwege de politieke aspecten ervan, maar wel vanwege de culturele component. Het gaat hier om een waardeoordeel. Wanneer men een juridisch oordeel moet vellen, zijn de gevolgen zuiver juridisch. Wanneer men een politiek oordeel moet vellen, zijn de gevolgen politiek. Hij begrijpt de frustratie en de oppositie van de culturele sector in Vlaanderen, bijvoorbeeld over het ontbreken van een advies van de Raad van State. Hij hoopt dat de Vlaamse artiesten, die het dossier van nabij volgen, zullen weten dat er hier een politiek probleem voorligt en dat het hier geen kwestie van wil is. Wanneer men in staat is om zoveel vragen te stellen over cultuur, dan is er nog een bestaansreden om samen te debatteren. De PS‑fractie wil niet de ene of de andere een plezier doen, maar is van oordeel dat het om een politiek vraagstuk gaat waarvoor een politieke oplossing moet worden gevonden. Daarom zal de PS‑fractie zich onthouden.

De heer Vanlouwe verheugt er zich over dat het Waals regionalisme nog altijd leeft bij bepaalde Franstalige partijen. Het klopt dat la Belgique de papa niet langer bestaat en het is ook niet de bedoeling om dat in de toekomst opnieuw in te voeren.

De autonomie van de deelstaten moet worden behouden. De heer Vanlouwe stelt dat dit debat niet in de Senaat, maar in het Vlaams Parlement moet worden gevoerd. Dat kon echter niet meer, want de motie had dat debat onmogelijk gemaakt.

De beslissing die de Senaat moet nemen is van groot belang. Wanneer de Senaat de motie die door de linkse minderheidspartijen werd ingediend, goedkeurt, dan blokkeert hij het wetgevend proces in het Vlaams Parlement. Wanneer de motie wordt verworpen, respecteert de Senaat de autonomie van het democratisch proces in het Vlaams Parlement. De heer Vanlouwe hoopt dat de Senaat de autonomie zal respecteren.

De heer Vanlouwe voelt er zich ongemakkelijk bij dat de Senaat zich over de gegrondheid van de motie moet uitspreken. De Senaat moet zich volgens de heer Vanlouwe enkel uitspreken over het al dan niet discriminatoire karakter van de etnisch-culturele afkomst als subsidiecriterium. Het enkele feit dat er een onderscheid wordt gemaakt, houdt volgens hem niet persé een discriminatie in.

De heer Vanlouwe sluit zich ook aan bij wat mevrouw Van Cauter heeft gezegd in haar toelichting bij het voorstel van beslissing en bij mevrouw de Bethune in de verantwoording van haar amendement op dat voorstel. De heer Vanlouwe en zijn fractie vragen dus dat de motie tot verklaring van discriminatie, verworpen wordt en dat het voorstel van gemotiveerde beslissing, ingediend door mevrouw Van Cauter en geamendeerd door mevrouw de Bethune, aangenomen wordt.

In een antwoord aan de heer Ben Chikha wijst de heer Van de Wauwer erop dat die laatste het over willekeur had, met als argument dat het decreet bepaalde groepen viseerde, en dat het Vlaams parlement daarover niet duidelijk zou zijn geweest. De heer Van de Wauwer onderstreept dat dit debat gepland was, maar dat het, door het indienen van de motie, onmogelijk werd gemaakt. Ook hij pleit voor het verwerpen van de motie.

De heer Anciaux denkt dat de hele procedure overbodig was geweest, indien men de moed had gehad het voorstel van decreet aan de Raad van State voor te leggen. Net als mevrouw de Bethune meent de heer Anciaux dat wij moeten nadenken over een andere procedure, maar hij is geen voorstander van het eenvoudigweg afschaffen van iedere bescherming van ideologische en filosofische minderheden. De minderheden zijn niet meer dezelfde als in 1971. Men kan niet meer ondubbelzinnig spreken van een katholieke meerderheid in Vlaanderen en een vrijzinnige meerderheid in Wallonië. De heer Anciaux denkt dat de bescherming van deze minderheden perfect binnen het kader van de wetgeving van de Gemeenschappen kan worden georganiseerd. Er is vandaag echter, meer dan ooit, wel degelijk nood aan bescherming. De heer Anciaux stelt immers vast dat de vooroordelen en het wantrouwen tegenover personen van een andere etnisch-culturele afkomst alleen maar groeien, en dit in alle landsgedeelten.

Verwijzend naar de tussenkomst van de heer Slootmans, benadrukt mevrouw Van Cauter dat de ontvankelijkheidstoets van het College van parlementsvoorzitters slechts een toets is van een aantal formele vormvereisten, die hier wel degelijk vervuld zijn. Tijdens de hoorzitting werd ook toegelicht dat de motivering van de motie ernstig moet zijn. De vraag of de motie ernstig is, is het voorwerp van het debat. Het komt een parlement toe op een niet-segregerende, en wat haar fractie betreft inclusieve wijze naar de dingen te kijken en binnen het kader van de rechtsstaat tot een beslissing te komen. Mevrouw Van Cauter licht toe dat uit de hoorzittingen is gebleken dat de alarmbelprocedure tot misbruiken aanleiding zou kunnen geven. Ze meent ook dat er moet worden nagedacht over een andere manier om de ideologische en filosofische minderheden te beschermen. Daarom zal haar fractie ook het amendement van mevrouw de Bethune steunen.

M. Stijn Bex (Ecolo-Groen), corapporteur. – Je voudrais remercier les services pour le présent rapport, ainsi que les collègues qui ont relaté très objectivement nos réunions des 13 janvier et 10 février.

Je voudrais revenir brièvement sur les auditions des constitutionnalistes, organisées le 31 janvier.

La lecture du compte rendu de ces auditions devrait être imposée à quiconque veut s’occuper de la protection des minorités dans un État fédéral. Comme annoncé le 13 janvier, on a observé une certaine convergence entre les interventions des constitutionnalistes. Il a entre autres été question de l’autonomie des Communautés qui serait éventuellement mise à mal. Les avis divergeaient. Il a aussi été demandé si le contrôle par les Chambres fédérales devait être de nature juridique ou politico-philosophique. Enfin, on s’est demandé si les raisons idéologiques et philosophiques ne concernaient que l’opposition entre catholiques et laïques. Le professeur Velaers penchait plutôt pour cette option alors que le professeur Theunis estimait que cela devait pouvoir concerner toute vision de la société.

La question de savoir si cette procédure est toujours pertinente aujourd’hui a également été débattue. Selon le professeur Velaers, même si nous voulions supprimer cette procédure, le législateur devrait toujours veiller à une autre forme de protection conforme à la Constitution. Une des possibilités serait de permettre à un quart des membres d’un parlement de Communauté de demander l’avis du Conseil d’État, section de législation, sur la question de savoir si une proposition ou un projet de décret contient une discrimination pour raisons idéologiques ou philosophiques. En cas d’avis négatif, la procédure décrétale serait suspendue le temps d’une concertation.

De heer Stijn Bex (Ecolo-Groen), corapporteur. – Ik wil de diensten bedanken voor dit verslag, en ook de collega-senatoren, die een zeer objectief verslag hebben uitgebracht van de vergaderingen van 13 januari en 10 februari.

Ik wil nog heel kort terugkomen op de hoorzitting met de grondwetspecialisten die op 31 januari plaatsvond.

Het verslag van deze hoorzitting zou eigenlijk verplichte lectuur moeten zijn voor al wie zich met de bescherming van minderheden in een federale staat wil bezighouden. Zoals aangekondigd werd op 13 januari, was er natuurlijk een zekere bandbreedte te zien in de tussenkomsten van de grondwetsspecialisten. Het ging onder andere over de autonomie van de Gemeenschappen die al dan niet in het gedrang zou komen. Hierover waren de stellingen uiteenlopend, gaande van geen afbreuk tot een zeker risico voor die autonomie. De vraag werd ook gesteld of de toetsing door de federale kamers juridisch dan wel politiek-filosofisch van aard is. Tot slot werd ook de vraag onderzocht of die ideologische en filosofische redenen enkel betrekking hebben op de katholiek-vrijzinnige tegenstelling. Professor Velaers wees eerder hierop, maar volgens professor Theunis moet het kunnen gaan over elke maatschappijvisie.

Er werd ook gesproken over de vraag of deze procedure nog wel van deze tijd is. In dat licht zei professor Velaers dat zelfs als wij deze procedure zouden afschaffen, de wetgever toch nog altijd in een andere bescherming zal moeten voorzien conform de Grondwet. Een mogelijkheid is dat op verzoek van één vierde van de leden van een gemeenschapsparlement de Raad van State, afdeling Wetgeving, om een advies wordt verzocht over de vraag of een ontwerp of voorstel van decreet een discriminatie om ideologische of filosofische redenen inhoudt. Bij een negatief advies zou de decreetgevingsprocedure gedurende een bepaalde termijn voor overleg worden geschorst.

M. Karl Vanlouwe (N‑VA). – Nous sommes aujourd’hui sur le point de prendre une importante décision. Si nous déclarons fondée la motion à l’examen, nous bloquons en fait le processus législatif au Parlement flamand et, partant, la démocratie flamande, dont il est le garant. Cela reviendrait à méconnaître totalement l’autonomie de la Flandre.

Je m’adresse aux collègues qui veulent éviter toute discussion communautaire. Si nous déclarions fondée la motion de la sonnette d’alarme, nous lâcherions en quelque sorte une bombe institutionnelle. J’espère que chacun en est bien conscient, car il se pourrait qu’un jour, la même situation se présente dans l’autre Communauté. On ne peut en effet exclure qu’une partie de la Communauté française fasse un jour appel aux Flamands pour bloquer un décret de la Communauté française. Alors, réfléchissez bien ! Ce n’est pas pour rien que la procédure de la sonnette d’alarme idéologique n’a été activée que trois fois en un demi-siècle, sans compter le fait que la procédure est totalement dépassée, comme l’a montré l’audition des constitutionnalistes.

Comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, je trouve très curieux que nous discutions aujourd’hui d’une proposition de décret de la Communauté flamande. Je suis membre du Parlement flamand et, en tant que tel, je préférerais m’exprimer sur la proposition de décret au sein de ce parlement, qui est le seul compétent en la matière. Mais une petite minorité a voulu actionner la sonnette d’alarme idéologique. Elle estimait de son devoir d’appeler à la rescousse les amis idéologiques de l’échelon fédéral.

La loi du 3 juillet 1971 est peut-être tombée en désuétude, mais elle existe toujours et est encore appliquée aujourd’hui. La minorité concernée a le droit d’agir comme elle l’a fait ; elle est parvenue à recueillir les vingt signatures nécessaires.

De heer Karl Vanlouwe (N‑VA). – Wij staan vandaag voor een belangrijke beslissing. Als we de voorliggende motie gegrond verklaren, dan blokkeren we eigenlijk het wetgevende proces in het Vlaams Parlement, en dus eigenlijk de Vlaamse democratie, waarvoor het Vlaams Parlement is opgericht. We gaan dan ook de autonomie van Vlaanderen totaal miskennen.

Ik richt me tot de collega’s die elke communautaire discussie willen vermijden. Indien we de alarmbelmotie gegrond verklaren, dan droppen we een soort institutionele atoombom. Ik hoop dat iedereen zich daarvan rekenschap geeft, want het kan ooit eens omgekeerd zijn. Zo is het denkbaar dat een deel van de Franse Gemeenschap ooit een beroep zal doen op de Vlamingen om een decreet van de Franse Gemeenschap te blokkeren. Denk dus goed na! Er is een reden waarom de ideologische alarmbelprocedure in vijftig jaar tijd slechts drie keer is ingeroepen. Dit staat dan los van het feit dat de procedure totaal achterhaald is, zoals bleek uit de hoorzitting met de grondwetspecialisten.

Zoals ik al meermaals heb aangegeven, vind ik het bijzonder merkwaardig dat we vandaag een discussie voeren over een voorstel van decreet van de Vlaamse Gemeenschap. Ik ben lid van het Vlaams Parlement. Ik zou me dan ook het liefst over het voorstel van decreet uitspreken in dat parlement, dat ter zake bevoegd is. Een kleine minderheid heeft echter een beroep gedaan op de ideologische alarmbel. Ze dacht de hulp te moeten inroepen van de ideologische vrienden op het federale niveau.

De wet van 3 juli 1971 is misschien wel in onbruik geraakt, maar ze bestaat echter nog steeds en ze wordt nu ook toegepast. De betrokken minderheid heeft daartoe het recht; ze hebben de nodige twintig handtekeningen gevonden.

M. Fourat Ben Chikha (Ecolo-Groen). – Trente et une signatures !

De heer Fourat Ben Chikha (Ecolo-Groen). – 31 handtekeningen!

M. Karl Vanlouwe (N‑VA). – En effet, 31 signatures sur 124. Cela n’en reste pas moins une minorité. La majorité voulait lancer le débat sur la proposition de décret.

En commission, nous avons entendu des constitutionnalistes. Je n’ai guère vu de membres de cette minorité à cette occasion. Il y avait très peu de monde pour écouter ces intéressants exposés et tout aussi peu de monde pour poser des questions critiques.

Le principal problème en l’espèce est le fait que d’aucuns veuillent dépouiller la Communauté flamande d’une partie de son autonomie. À 31 sur 124, ils sont loin de constituer une majorité, ce qu’ils ont beaucoup de mal à admettre. Alors ils essaient de bloquer le dossier à un autre niveau mais qui n’est pas compétent en la matière. Toutes mes félicitations, vous êtes parvenus à bloquer tout le processus avec votre manœuvre dilatoire. Mais n’oubliez pas qu’une situation identique pourrait se présenter un jour dans l’autre Communauté, du moins si la procédure n’a pas été supprimée entre-temps.

Permettez-moi quand même de donner à certains une petite leçon de droit constitutionnel. Il n’y a pas de hiérarchie des normes, même s’il y en avait une avant. En Allemagne, il y a un principe qui veut que le droit fédéral casse le droit des entités fédérées, c’est-à-dire des Länder. Notre système fédéral ne connaît pas ce genre de logique. Les décrets et les lois sont sur un pied d’égalité. Alors pourquoi vouloir raboter l’autonomie flamande et porter un dossier à un échelon supérieur dans le but de le ralentir ou d’y faire carrément obstacle ? Tel était le seul objectif poursuivi par cette petite minorité.

C’est en 1971 seulement que la Belgique s’est dotée d’une Cour constitutionnelle, qui s’appelait encore à l’époque la Cour d’arbitrage. Elle fut créée en 1970 dans le but de gérer les conflits de compétences. L’institution était encore loin d’être l’organe juridique suprême que nous connaissons aujourd’hui et qui est à l’origine d’une abondante jurisprudence sur le principe d’égalité.

Monsieur D’Haese, vous devriez prendre le temps de lire quelques arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous mélangez les choses en prétendant que l’on peut faire une discrimination, mais qu’il y a certaines exceptions. C’est inexact. Il y a une différence entre la discrimination et l’inégalité de traitement.

Vous voulez jouer ici au grand juge en droit constitutionnel, mais vous n’y connaissez rien !

Pourquoi ne pas avoir attendu qu’il y ait un arrêt ? Vous auriez pu alors saisir la Cour constitutionnelle. Pourquoi le débat n’a-t-il pas été mené au Parlement flamand ? Monsieur Anciaux, vous vous êtes toujours battu pour l’autonomie de la Flandre et, maintenant, vous acceptez presque docilement que l’on prive le Parlement flamand d’une partie de son autonomie culturelle et que la question se traite à l’échelon fédéral. Des années durant, vous avez bataillé pour l’autonomie flamande et, aujourd’hui, vous en venez à dire qu’après tout, le Sénat est peut-être le mieux placé pour régler cette affaire.

La procédure a été enclenchée et la Chambre et le Sénat se comportent comme une sorte d’autorité tutélaire. On essaie de mettre quelque chose sous curatelle et pour cela, on bat le rappel des amis idéologiques de l’autre groupe linguistique afin qu’ils s’immiscent dans ce débat interne. Je respecte donc l’attitude du MR et du PS, qui ont décidé de ne pas intervenir. Je pense que c’est une sage décision, inspirée par la crainte de voir un jour cette situation se produire au sein de leur propre Communauté.

Les constitutionnalistes nous ayant amplement informés sur la portée de l’enjeu et la genèse, je me limiterai à épingler quelques aspects. Nous n’avons pas à nous prononcer sur le décret dans son ensemble, même si d’aucuns seraient prompts à mener le débat ici, alors qu’il aurait dû avoir lieu au Parlement flamand. Je souligne une fois encore que nous n’avons même pas eu le loisir d’en débattre au Parlement flamand à cause de la motion déposée. Nous n’avons donc pas l’intention de nous prononcer ici sur ce décret, ni de nous préoccuper de la manière dont il pourrait être interprété. Comme l’a dit le professeur Velaers, il faut toujours partir d’une interprétation conforme à la Constitution.

Je souhaiterais revenir une fois encore aux travaux parlementaires relatifs à la loi de 1971. Le ministre des Relations communautaires de l’époque, Leo Tindemans, avait déclaré qu’il s’agissait en tout cas d’une question de non-discrimination en ce qui concerne la philosophie de vie : « Lorsque l’on parle de non-discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques dans le cadre de l’autonomie culturelle, on ne parle donc pas de minorités politiques, ni de minorités linguistiques ». Par conséquent, nous devons nous prononcer exclusivement sur la question du caractère discriminatoire ou non du recours à « l’origine ethnoculturelle » comme critère d’éligibilité en termes de subventions. J’ajouterais à la motion la précision qu’il s’agit plus particulièrement du « repli pur et simple sur l’origine ethnoculturelle ».

Je précise également la définition du principe d’égalité, tel que déterminé par la Cour constitutionnelle. Les règles constitutionnelles sur l’égalité des Belges devant la loi et la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement puisse être instaurée entre des catégories de personnes, pour autant que cette différence repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une justification raisonnable doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en jeu. Le principe d’égalité et de non-discrimination est enfreint lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Comme l’ont déjà exposé les experts, différents critères doivent être pris en compte pour déterminer s’il y a ou non discrimination. Il s’agit de la comparabilité, du but de la distinction, de l’objectivité, de la pertinence et, enfin, du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par le traitement inégal. Le simple fait que l’on opère une distinction n’implique pas automatiquement une discrimination. On peut instaurer une différence de traitement, mais il y a certains critères à remplir pour cela.

On fera d’ailleurs toujours une distinction entre les associations lors de l’allocation de subventions, sans cela tout le monde y aurait droit. Il faudra faire des choix et les justifier sur la base de ces critères.

Pour nous, il est clair que le repli sur l’origine ethnoculturelle ne peut être assimilé à une conviction philosophique. Cela voudrait dire que l’origine ethnoculturelle pourrait être considérée comme une conviction philosophique et, partant, que toutes les personnes de même origine partageraient la même conviction philosophique. Voilà, me semble-t-il, un bel exemple de cloisonnement !

Si l’on examine les autres critères, on ne peut que conclure à la légitimité du but poursuivi par la distinction. Puisque les moyens sont limités, il n’est pas illogique d’appliquer certains critères. D’ailleurs, intrinsèquement, le critère n’est pas disproportionné. Il s’agit de soutenir en priorité les associations qui s’adressent à des catégories de la population d’origines ethnoculturelles diverses. Cette condition générale ne s’applique donc pas qu’à une seule catégorie de la population.

Cette mesure privera de subventions certaines associations, ce qui n’est effectivement pas sans conséquences sur celles-ci. Je constate que certaines d’entre elles adaptent d’ores et déjà leurs statuts et pensent qu’elles devraient élargir leur champ d’action et en finir avec leur attitude de repli. Nous pensons que c’est une bonne chose. En tout cas, c’est déjà un progrès.

Par ailleurs, il est faux de dire que les associations vont perdre leur raison d’être. Le droit d’association demeure un droit fondamental. Les associations ne sont entravées en aucune manière dans le développement de leurs activités.

La politique en matière de subventions présente, par définition, une dimension purement politique. Dans un parlement, la majorité peut décider de promouvoir certaines associations plus que d’autres. Le choix qui consiste à allouer les maigres moyens disponibles exclusivement à des associations ouvertes à tous les Flamands n’est donc nullement disproportionné.

Voilà les arguments que je souhaitais exposer au nom du groupe N‑VA. Nous soutiendrons dès lors la proposition de décision déposée par Mme Van Cauter, Mme de Bethune et d’autres sénateurs issus de différents groupes, qui déclare la motion de sonnette d’alarme du Parlement flamand non fondée.

De heer Karl Vanlouwe (N‑VA). – Inderdaad, 31 handtekeningen, op 124 leden. Het blijft wel een minderheid. De meerderheid wou het debat over het voorstel van decreet aangaan.

We hebben in de commissie grondwetspecialisten aan het woord gehoord. Ik heb echter weinig leden van die minderheid in de commissie gezien tijdens die hoorzittingen. Toen die interessante uiteenzettingen werden gehouden, waren er bijzonder veel afwezigen en weinig kritische vragen.

Wat vooral belangrijk is, is dat sommigen een deel van de autonomie die de Vlaamse Gemeenschap heeft verworven, willen afgeven. Ze hebben het er zeer moeilijk mee dat ze met 31 op 124 ver van een meerderheid verwijderd zijn. Daarom proberen ze het dossier te blokkeren op een ander niveau, dat ter zake niet bevoegd is. Proficiat, u bent erin geslaagd de boel te blokkeren met uw vertragingsmanoeuvre. Denk er echter aan: het zou ooit wel eens in de andere richting kunnen werken, als de procedure al niet wordt afgeschaft.

Ik wil sommigen toch nog een les grondwettelijk recht geven. Er bestaat geen hiërarchie der normen. Vroeger bestond die en in Duitsland geldt ‘Bundesricht bricht Landesricht’. In ons land bestaat dit niet. Decreten en wetten staan op gelijke voet. Waarom wilt u dan de Vlaamse autonomie inperken en een dossier op een hoger niveau vertragen of tegenhouden? Dat was de enige bedoeling van die kleine minderheid.

In 1971 leerde België pas kennis maken met het Grondwettelijk Hof, toen nog het Arbitragehof. Het is opgericht in 1970, met als taak bevoegdheidsconflicten te beheersen. De instelling stond nog ver af van het hoogste rechterlijk orgaan dat we vandaag kennen, met een uitgebreide rechtspraak over het gelijkheidsbeginsel.

Mijnheer D’Haese, u moet eens een paar arresten van het Grondwettelijk Hof lezen. U haalt de zaken door elkaar door te stellen dat men mag discrimeneren, maar dat er bepaalde uitzonderingen zijn. Dat is niet juist. Er is een verschil tussen discriminatie en ongelijke behandeling.

U wilt hier de grote rechter in grondwettelijk recht gaan spelen. U kent er gewoon niets van!

Waarom hebt u niet gewacht tot er een uitspraak was? Dan had u inderdaad naar het Grondwettelijk Hof kunnen stappen. Waarom is het debat niet gevoerd in het Vlaams Parlement? Mijnheer Anciaux, u die altijd gestreden hebt voor de autonomie van Vlaanderen, hebt er nu minder moeite mee dat dit stukje culturele autonomie wordt afgenomen van het Vlaams Parlement om dit hier op federaal niveau te behandelen. U hebt er jarenlang voor gestreden en nu zegt u: misschien zou dit eigenlijk toch beter door de Senaat worden gedaan.

De procedure is in gang gezet en de Kamer en de Senaat treden in dit dossier eigenlijk op als een voogdijoverheid. Er wordt geprobeerd iets onder curatele te zetten en daarvoor wordt aan de ideologische vrienden van de andere taalgroep gevraagd zich te mengen in het interne debat. Ik respecteer dan ook de houding van de MR en van de PS, die beslist hebben om zich daar niet in te mengen. Ik denk dat dit een slimme beslissing is in dit dossier want ik weet dat men vreest dat het ooit ook anders kan zijn.

De grondwetsexperten hebben ons uitgebreid ingelicht over de draagwijdte en de ontstaansgeschiedenis, dus ik zal mij tot enkele elementen beperken. Het is niet de bedoeling dat wij ons over het decreet in zijn geheel uitspreken, hoewel ik besef dat sommigen proberen het debat hier te voeren, terwijl het in het Vlaams Parlement gevoerd had moeten worden. Ik benadruk nogmaals dat we het debat daar niet eens hebben kunnen voeren door de ingediende motie. Het is dus niet de bedoeling dat we ons hier over dat decreet uitspreken, noch dat wij ons bezighouden met hoe het geïnterpreteerd zou kunnen worden. Zoals professor Velaers zei, moeten we steeds uitgaan van een grondwetsconforme interpretatie.

Ik herhaal nog één keer bepaalde passages uit de parlementaire voorbereiding van 1971. De toenmalige minister van Communautaire Betrekkingen, Leo Tindemans, stelde dat het in elk geval gaat om non-discriminatie inzake levensbeschouwing: “Wanneer men spreekt over non-discriminatie om ideologische en filosofische redenen in het raam van de culturele autonomie, gaat het bijgevolg niet om politieke minderheden en evenmin om taalminderheden.” We moeten ons hier bijgevolg uitspreken over het al dan niet discriminatoire karakter van het gebruik van etnisch-culturele afkomst als subsidiecriterium. Ik moet hier wel zelf aan de motie toevoegen dat het meer bepaald gaat om het zich louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst.

Ik geef ook even de definitie van het gelijkheidsbeginsel mee, zoals bepaald door het Grondwettelijk Hof. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet en de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld, rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Zoals ook uitgelegd door de experten, zijn er enkele criteria waaraan we moeten toetsen bij discriminatie: de vergelijkbaarheid, het doel van het onderscheid, de objectiviteit, de pertinentie van het onderscheid en tot slot, de redelijke verhouding tussen de aangewende middelen en het doel. Het enkele feit dat er een onderscheid wordt gemaakt, houdt niet per se een discriminatie in. Men mag ongelijk behandelen, maar dat moet voldoen aan bepaalde criteria.

Bij het toekennen van subsidies wordt trouwens altijd een onderscheid gemaakt tussen verenigingen, anders zou iedereen recht hebben op een subsidie. Men zal keuzes moeten maken en men zal die moeten verantwoorden op basis van die criteria.

Voor ons is het duidelijk dat het zich terugplooien op de etnisch-culturele afkomst geen levenbeschouwing is. Indien men etnisch-culturele afkomst als een levensbeschouwing zou beschouwen, zou dat betekenen dat iedereen van eenzelfde afkomst ook dezelfde levensbeschouwing heeft. Dat lijkt mij een voorbeeld van hokjesdenken.

Als we naar de andere criteria kijken, kunnen we alleen maar besluiten dat het doel van het gemaakte onderscheid wel degelijk legitiem is. Er zijn slechts beperkte middelen, dus is het niet onlogisch dat men bepaalde criteria gebruikt. Het criterium zelf is ook niet disproportioneel: men wil vooral verenigingen ondersteunen die zich richten op bevolkingsgroepen van verschillende etnisch-culturele afkomst. Die voorwaarde geldt in alle richtingen, en dus niet enkel voor één bepaalde bevolkingsgroep.

Door de maatregel zullen bepaalde verenigingen geen recht meer hebben op subsidies en dat kan inderdaad een impact hebben op sommige verenigingen. Ik stel vast dat er verenigingen zijn die nu hun statuten aanpassen en die van mening zijn dat ze zich moeten verbreden en zich niet altijd moeten blijven terugplooien. Dat is volgens ons een goede zaak. Op die manier is er al een vooruitgang en een verbetering.

Daarnaast is het niet zo dat het bestaansrecht van verenigingen verdwijnt. Het recht op vereniging blijft overeind als grondrecht. Verenigingen worden op geen enkele manier beperkt in de ontplooiing van hun activiteiten.

Subsidiebeleid is per definitie een politiek beleid. De meerderheid in een parlement kan beslissen om bepaalde verenigingen meer te stimuleren dan andere. De keuze om schaarse middelen enkel aan verenigingen toe te kennen die openstaan voor alle Vlamingen, is dan ook op geen enkele manier disproportioneel.

Ik heb hierbij onze argumenten namens de N‑VA‑fractie toegelicht. Wij zullen dan ook onze steun verlenen aan het voorstel van beslissing ingediend door mevrouw Van Cauter, mevrouw de Bethune en andere senatoren uit verschillende fracties, waarin de alarmbelmotie uit het Vlaams Parlement ongegrond wordt verklaard.

M. Jos D’Haese (PVDA‑PTB) (fait personnel). – M. Vanlouwe a dit que les partis de gauche étaient absents en commission et n’ont donc posé aucune question. C’est faux. J’étais moi-même présent et j’ai posé énormément de questions. M. Vanlouwe aurait mieux fait d’écouter les réponses à ces questions. Nous avons longuement discuté avec les constitutionnalistes de la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle a posteriori, et ils nous ont clairement fait comprendre qu’une telle démarche poserait problème, car elle interviendrait beaucoup trop tard dans la procédure. J’y reviendrai plus tard. Qu’on ne vienne donc pas dire ici que les autres partis n’étaient pas présents et n’ont pas fait leur travail, et encore moins que nous n’avons pas posé de questions. J’ai posé plus de questions que M. Vanlouwe et je pense avoir simplement écouté les réponses un peu plus attentivement que lui.

J’aimerais aussi demander aux collègues qui s’apprêtent à prendre la parole de ne pas répéter une nouvelle fois ce qui a été dit en commission. Nous avons de toute façon le rapport sous les yeux. Examinons plutôt les aspects qui nous permettront de progresser dans le débat.

De heer Jos D’Haese (PVDA‑PTB) (persoonlijk feit). – De heer Vanlouwe heeft gezegd dat de linkse partijen in de commissie niet aanwezig waren en geen vragen hebben gesteld. Dat klopt niet. Ik was zelf aanwezig en heb bijzonder veel vragen gesteld en de heer Vanlouwe had beter eens naar de antwoorden op die vragen geluisterd. We hebben het met de grondwetsspecialisten uitgebreid gehad over de mogelijkheid om achteraf naar het Grondwettelijk Hof te stappen en zij hebben zeer duidelijk gemaakt dat zo’n demarche effectief een probleem is, omdat ze veel te laat in de procedure komt. Ik zal daar straks nog op ingaan. Men moet hier dus niet komen vertellen dat andere partijen niet aanwezig waren en hun job dus niet hebben gedaan, en zeker niet dat we geen vragen hebben gesteld. Ik heb meer vragen gesteld dan de heer Vanlouwe en heb, denk ik, net iets beter naar de antwoorden geluisterd.

Ik wil de collega’s die zo meteen het woord gaan nemen, ook oproepen niet de uiteenzettingen in de commissie opnieuw voor te lezen. Daar hebben we zonet het verslag voor gehad. Laten we hier ingaan op zaken die ons verder brengen in het debat in plaats van te herhalen wat we eerder al hebben gezegd.

Mme la présidente. – Nous disposons de toute façon de la liste des personnes présentes en commission.

De voorzitster. – We beschikken hoe dan ook over de lijst van de in de commissie aanwezige personen.

M. Fourat Ben Chikha (Ecolo-Groen). – Selon le décret, il doit s’agir d’organisations qui « contribuent à l’émancipation d’individus et de groupes et au renforcement d’une société démocratique, inclusive et durable ainsi que d’organisations qui sont investies dans la formation socio-éducative, la mise en lien, la coopération, la lutte contre la ségrégation, la construction de ponts et l’apprentissage formel et non formel ». C’est ce qui figure dans la proposition de décret et c’est précisément ce que des associations issues de la diversité ethnoculturelle font depuis des années.

La proposition fait plus que discriminer des associations sur la base de leur origine puisqu’elle va jusqu’à priver des organisations de leur droit démocratique de se réunir. Il faut faire taire les voix critiques dans certaines organisations, purement et simplement pour des motifs politiques.

La méthode appliquée par la majorité au Parlement flamand en témoigne. Le 27 novembre 2019, la proposition de décret était distribuée. Faisant l’impasse sur toute demande d’avis au Conseil d’État et sur la tenue de discussions en commission, la majorité s’attendait à pouvoir faire adopter la proposition au pas de charge.

C’est dans ces moments-là que la procédure de la sonnette d’alarme révèle toute son utilité. La proposition de décret est truffée d’ambiguïtés. Ainsi, elle ne donne aucune définition de ce qu’il y a lieu d’entendre par « organisation ethnoculturelle ». Le texte ne précise pas non plus ce que signifie concrètement la ségrégation. Autrement dit, c’est la porte grande ouverte à l’arbitraire. Au moment même où nous avons besoin d’une société et d’acteurs de terrains qui jettent des ponts, créent des liens et élargissent leur champ d’action, nous ouvrons grand la porte à l’arbitraire. L’insécurité juridique est manifestement devenue la nouvelle norme.

Il s’agit d’une discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques, puisque cette procédure invoque l’article 23 de la Constitution, qui garantit le droit à l’épanouissement culturel et social. L’aspect philosophique en fait partie, non seulement parce qu’il concerne les convictions philosophiques et religieuses, mais aussi parce qu’il renferme une composante culturelle. Le critère de distinction ethnoculturel figurant dans la proposition de décret doit être appréhendé avec beaucoup plus d’attention et de prudence dans une société extrêmement diversifiée et en constante évolution.

Il n’y a jamais eu, dans notre société, autant d’organisations différentes qu’à l’heure actuelle. Jamais auparavant, les communautés n’ont été si nombreuses dans notre société. Elles ont un point commun : elles veulent s’enraciner ici, jouer un rôle de premier plan dans l’autonomisation des citoyens, quels que soient leur origine ou leur lieu de naissance. Or, nous ne parvenons pas à leur accorder notre confiance.

Selon les constitutionnalistes, on part du postulat que les organisations qui se replient sur leur origine ethnoculturelle propre sont d’emblée coupables. Je pensais jusqu’il y a peu que tout individu était présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Le gouvernement flamand catalogue les organisations sans recueillir le moindre avis. Est-ce sérieux ? Est-ce ainsi que nous voulons travailler avec la société civile et que nous voulons traiter les bénévoles ?

Quant à la question de savoir s’il faut supprimer ou non la procédure de la sonnette d’alarme, cela pourra faire l’objet d’un débat. Le groupe Ecolo-Groen s’y engagera en tout cas avec enthousiasme. En principe, il aurait fallu demander l’avis du Conseil d’État ; on aurait évité cette escalade dans la procédure législative.

Cela nous aurait évité de devoir choisir un camp et de nous invectiver en commission. Si le gouvernement flamand avait eu le courage et le cran de soumettre la proposition de décret au Conseil d’État, nous aurions pu au moins avoir une discussion de fond sur la procédure. Mais, malheureusement, tout ce que cherchait le gouvernement flamand, c’était de faire adopter à la hâte cette proposition. Ce n’est ni plus ni moins qu’un signe de faiblesse de la part d’un gouvernement qui ne fait pas ce qu’il devrait faire et qui ne travaille pas pour l’ensemble des citoyens de ce pays.

En commission, nous avons pu profiter de contributions fort intéressantes, y compris de la part de collègues de la majorité au Parlement flamand. Ce que j’en retiendrai, pour l’essentiel, c’est le fait qu’il existe aujourd’hui plus de mécanismes et d’instruments de contrôle qu’il n’en faut pour pouvoir garantir le respect du décret par les organisations. Pourquoi vouloir encore instaurer des conditions supplémentaires, si ce n’est à des fins politiques et dans le but d’étouffer les voix critiques ? À tout qui veut l’entendre, j’aimerais dire que la société civile ne se laissera pas museler. Elle continuera, avec tous ses bénévoles, à se battre pour sa survie. Une partie du gouvernement flamand peut penser qu’une certaine minorité de la société civile prend peur. Rien n’est moins vrai. Elle n’a jamais été aussi combative, jamais l’avenir ne lui donnera de meilleure occasion pour légitimer son existence.

Les détracteurs des organisations de la société civile seraient bien inspirés d’entamer le dialogue avec elles et de les côtoyer l’espace d’une journée afin de se rendre compte du précieux travail qu’elles accomplissent.

J’espère sincèrement que nous pourrons mettre de côté nos divergences et unir nos efforts afin de renforcer la société civile et non de l’affaiblir à des fins purement politiques ; nous n’aurions rien à y gagner, bien au contraire. Nous avons besoin plus que jamais d’une société civile dynamique et solidaire qui puisse remplir sa mission : rassembler les citoyens, contribuer à leur émancipation et rappeler aux pouvoirs publics qu’ils ont la responsabilité d’œuvrer pour le bien de tous.

De heer Fourat Ben Chikha (Ecolo-Groen). – Volgens het decreet moet het gaan om organisaties die bijdragen aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van de democratische inclusieve en duurzame samenleving, organisaties die inzetten op gemeenschapsvorming en verbinding, die segregatie tegengaan, die bruggen bouwen en die formeel en informeel leren. Dit staat in het voorstel van decreet en dit is net wat verenigingen met een verschillende etnisch-culturele achtergrond al jaren doen.

Het voorstel gaat verder dan het discrimineren van verenigingen op basis van afkomst, en gaat zelfs verder dan het ontnemen van het democratische recht van organisaties om zich te verenigen. Dit gaat om het raken van kritische stemmen in bepaalde organisaties, en dit puur en alleen uit politieke motieven.

Dat blijkt uit de methode die de meerderheid in het Vlaams Parlement heeft toegepast. Op 27 november 2019 werd het voorstel van decreet rondgedeeld. Zonder een advies van de Raad van State en zonder een bespreking in de commissie, verwachtte de meerderheid dat ze het voorstel er in een ijltempo kon doorjagen.

Net op een dergelijk moment blijkt hoe nuttig de alarmbelprocedure is. Het voorstel van decreet zit vol ambiguïteiten. Een van de belangrijkste is het feit dat de tekst geen definitie van etnisch-culturele organisaties bevat. Ook wat segregatie concreet betekent, is niet in de tekst opgenomen. Met andere woorden, de deur voor willekeur wordt wagenwijd open gezet. Net op het moment dat we een samenleving en een middenveld nodig hebben die bruggen bouwt, die verbinding maakt en verbreding opzoekt, zetten we de deur voor willekeur open. Rechtsonzekerheid is blijkbaar het nieuwe normaal.

Dit is discriminatie om ideologische of filosofische redenen, want deze procedure beroept zich op artikel 23 van de Grondwet dat het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing waarborgt. Het levensbeschouwelijke hoort daarbij, niet alleen omdat het om het levensbeschouwelijke en religie gaat, maar ook omdat er een culturele component in vervat zit. Het etnisch-cultureel onderscheidingscriterium in het voorstel van decreet moet in een steeds veranderende en superdiverse samenleving met veel meer aandacht en omzichtigheid worden bekeken.

Nog nooit zijn er zoveel diverse organisaties geweest als vandaag. Nog nooit waren zoveel gemeenschappen in onze samenleving aanwezig. Ze delen één gemeenschappelijke noemer: ze willen hier wortel schieten, ze willen een belangrijke rol spelen in het empoweren van burgers, ongeacht hun afkomst of hun geboorteplaats. Toch slagen we er niet in hen vertrouwen te geven.

Grondwetspecialisten zeggen dat wordt uitgegaan van de veronderstelling dat organisaties die zich op de eigen etnisch-culturele afkomst terugplooien bij voorbaat schuldig zijn. Ik dacht tot nader order dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. De Vlaamse regering brandmerkt organisaties nog voor er enig advies is uitgebracht. Is dit ernstig? Is dit de manier waarop we met het maatschappelijke middenveld willen omgaan? Willen we zo met de vrijwilligers omgaan?

Of de alarmbelprocedure moet worden afgeschaft, is voer voor debat. De Ecolo-Groenfractie wil dat debat met zeer veel plezier aangaan. Bij een normale gang van zaken was een advies van de Raad van State gevraagd en had de wetgevende procedure niet dermate moeten escaleren.

Dan hadden we de polarisatie niet hoeven op te zoeken, hadden we elkaar niet hoeven te beschimpen in commissies. Als de Vlaamse regering de moed en het lef had gehad om een voorstel van decreet af te toetsen bij de Raad van State, hadden we tenminste een fundamenteel gesprek kunnen hebben over de procedure. Maar helaas, er is geprobeerd dit voorstel er toch nog snel door te krijgen. Dat is niet meer dan een teken van zwakte, zwakte van een Vlaamse regering die er niet in slaagt om werkelijk te doen wat ze moet doen en er te zijn voor alle burgers in dit land.

In de commissie hebben we heel interessante input gekregen, ook van collega’s van de meerderheid in het Vlaams Parlement. Wat mij het meest is bijgebleven en wat voor mij het meest pertinente punt is, is dat er vandaag meer dan voldoende controlemechanismen en – instrumenten zijn om ervoor te zorgen dat organisaties kunnen worden gecontroleerd of ze voldoen aan het decreet. Wat is dan het nut van de invoering van nog extra drempels, behalve politieke motivatie en kritische stemmen monddood maken? Ik heb één duidelijke boodschap voor iedereen die het wil horen, ook hierbuiten: het middenveld zal zich niet monddood laten maken. Het middenveld met al zijn vrijwilligers zal zijn rug rechten en blijven vechten voor zijn voortbestaan. Een deel van de Vlaamse regering mag denken dat een bepaalde minderheid van het middenveld op dit moment angstig is. Niets is minder waar. Nog nooit zijn ze zo strijdvaardig geweest, nog nooit zullen ze in de toekomst zo bewijzen dat hun bestaan meer dan legitiem is. Het zou degenen die deze middenveldorganisaties proberen aan te vallen sieren om met hen in gesprek te gaan, of om eens een dag mee te draaien om te beseffen wat voor waardevol werk ze doen.

Ik hoop oprecht dat we eindelijk de polarisatie achter ons kunnen laten, dat we eindelijk werk kunnen maken van een middenveld dat versterkt wordt, in plaats van verzwakt om politieke doeleinden, want uiteindelijk verliezen we dan allemaal. Meer dan ooit hebben we een middenveld nodig dat veerkrachtig en solidair is en doet wat het moet doen: burgers bijeenbrengen, burgers emanciperen en een overheid proberen te responsabiliseren om er te zijn voor iedereen.

M. Klaas Slootmans (Vlaams Belang). – Tout comme M. Vanlouwe, nous déplorons vivement, pour plusieurs raisons, que ce débat se tienne aujourd’hui dans cette assemblée. Tout d’abord, nous jouons ici dans le scénario d’une gauche qui se démène pour protéger coûte que coûte son électorat allochtone. Ainsi que M. Ben Chikha l’a démontré, c’est bien de cela qu’il est question. Des associations comme l’Union turque de Belgique, qui soutiennent ouvertement le dictateur Erdogan, doivent être assurées à tout prix de conserver leurs subsides. La Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM – Association pour le développement et l’émancipation des musulmans), qui, il y a quelques années, avait accusé injustement une institutrice maternelle d’avoir maltraité des enfants, au point de la pousser pratiquement au suicide, doit, elle aussi, être assurée de bénéficier des subsides flamands. J’ai entendu lundi M. Anciaux dire à quel point ces associations fédèrent et créent du lien. Vous pouvez en être fiers !

Une deuxième raison pour laquelle nous pensons que ce débat n’avait pas sa place ici aujourd’hui, est le fait que la procédure qui nous occupe est tout à fait dépassée et date d’une époque où les deux communautés culturelles n’en étaient encore qu’à leurs balbutiements et où l’on ne s’offusquait pas encore de voir celles-ci placées sous la tutelle fédérale de la « Belgique de papa ». La loi du 3 juillet 1971 est en effet un reliquat de l’État unitaire, et le Parlement belge était alors considéré comme une institution hiérarchiquement supérieure qui pouvait mettre les communautés culturelles sous curatelle. Entre-temps, nous avons des décrets dotés de la même force de droit que les lois fédérales, si bien qu’il est tout à fait inconvenant que la Chambre et le Sénat doivent encore se prononcer sur le contenu de décrets des parlements des entités fédérées.

Monsieur Anciaux, qu’une ancienne figure de proue de la Volksunie et un défenseur presque historique du fédéralisme monte aujourd’hui au créneau pour user et abuser de ce reliquat unitariste par pur opportunisme électoral, cela dépasse l’entendement. Je vous ai entendu dire lundi que la loi est la loi. Vous avez raison. Vous êtes un légaliste, et c’est votre droit le plus strict. Mais le fédéraliste et le nationaliste flamand que vous fûtes naguère n’ignore pas que le recours à cette procédure est contraire à toute forme d’autonomie régionale et à la logique fédérale actuelle. Votre abstention, lundi, lors du vote de l’amendement déposé notamment par Mme de Bethune pour remettre en question la procédure de la sonnette d’alarme, prouve que vous avez conscience de cette réalité.

Chers collègues, les partis qui ont déposé la motion représentent à peine un quart des électeurs flamands au Parlement flamand, mais ils font néanmoins en sorte que la Chambre et le Sénat doivent statuer aujourd’hui sur un décret relevant intégralement de la compétence de la Flandre. La petite opposition de gauche, chauffée à blanc par les instigateurs du PVDA, appelle les francophones à la rescousse pour s’opposer à une politique largement soutenue en Flandre. On voit ainsi de plus en plus clairement à quel point le concept de ‘démocratie’ pose problème à la minorité de gauche, dont la vision du monde est en décalage total avec ce que pensent la grande majorité des Flamands.

Par ailleurs, la protection que la loi de 1971 offrait aux minorités idéologiques et philosophiques n’est plus du tout nécessaire aujourd’hui, comme plusieurs professeurs l’ont d’ailleurs souligné. Il a été rappelé à juste titre, lors des auditions, que la Belgique ne disposait pas encore à l’époque d’une Cour constitutionnelle qui puisse vérifier l’existence éventuelle d’une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. Une telle cour existe aujourd’hui et, lorsqu’un tel problème se pose, elle est l’instance par excellence pour statuer et pour annuler, au besoin, toute initiative législative qui présenterait un caractère discriminatoire.

À la Chambre et lors des réunions de commission au Sénat, les deux principaux partis francophones ont bien perçu cette réalité et se sont abstenus. Cela les honore. M. Wahl a souligné très justement lundi en commission du Sénat que nous avons aujourd’hui des moyens plus efficaces qu’en 1971 et qu’il trouvait cette situation gênante. Je le cite : « (…) au mécanisme complexe qui pourrait faire croire que des sénateurs francophones émanant des assemblées francophones deviennent les juges de ce qui se passe au Parlement flamand ». Je n’aurais pas pu mieux dire.

Comme un autre collègue l’a souligné lundi en commission, le régionalisme wallon revit. Et c’est fantastique, mes amis francophones ! Sincèrement, je vous le souhaite. Car ni la Flandre ni la Wallonie n’ont besoin de tuteurs belges qui, comme un empereur romain, diraient ce qui est bon et ce qui ne l’est pas pour elles. Ce temps est heureusement révolu.

Comme vous le savez, nous devons nous limiter ici à ce que la procédure de la sonnette d’alarme nous prescrit, à savoir formuler une réponse à la question de savoir si le décret litigieux contient ou non une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. La discrimination visée à l’article 131 concerne exclusivement les tendances des minorités idéologiques et philosophiques.

Les collègues de la gauche feraient bien de relire le compte rendu des discussions dans la commission de l’époque. Dans l’exposé des ministres des Relations communautaires de l’époque, on peut lire ce qui suit : « Lorsqu’une minorité idéologique et philosophique – c’est-à-dire non pas une minorité linguistique ou politique – s’estime l’objet d’une discrimination, il faut qu’une instance se prononce à ce sujet ». Il est donc bien question de « discrimination sur le plan philosophique ». Or les groupes ethnoculturels ne peuvent être assimilés à une conception philosophique. Ils ne font donc pas partie des groupes visés par la loi de 1971.

Dès lors que les groupes ethnoculturels ne peuvent bénéficier de la protection de l’article 131 de la Constitution et de la loi de 1971, le groupe Vlaams Belang ne voit pas comment il pourrait, dans cette optique, être question de discrimination.

En outre, les auteurs de la motion ne démontrent nullement l’existence d’une discrimination pour raisons idéologiques et philosophiques dans le décret même : ils signalent que le gouvernement flamand pourrait prendre des décisions discriminatoires sur la base du décret. Si cela devait arriver à l’avenir, ils seraient libres d’entreprendre une action à ce moment-là.

La gauche pourrait-elle, au demeurant, m’expliquer ce que l’on pourrait objecter à des principes fondamentaux tels que le droit à la liberté d’expression, l’égalité entre les hommes et les femmes, ou encore la séparation de l’Église et de l’État et l’égalité des chances ? Si le but est de démanteler toutes les normes et les valeurs de notre société, y compris les plus fondamentales, et de plaider pour une société qui en soit totalement dépourvue et où règne le nihilisme absolu, alors soyez assurés que vous trouverez le Vlaams Belang sur votre chemin. Pour notre parti, cette motion n’est donc pas fondée.

De heer Klaas Slootmans (Vlaams Belang). – Net als de heer Vanlouwe betreuren wij enorm dat dit debat hier vandaag wordt gevoerd, om verschillende redenen. Ten eerste spelen wij hier vandaag mee in een spelletje van links dat al zijn duivels ontbindt om zijn allochtoon kiesvee te allen prijze te beschermen. Dat is en blijft de essentie, zoals de heer Ben Chikha duidelijk heeft aangetoond. Verenigingen als de Turkse Unie van België, die openlijk dictator Erdogan steunen, moeten te allen prijze verzekerd blijven van subsidies. De Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM), die enkele jaren geleden een kleuterjuf onterecht betichtte van kindermisbruik en haar het leven zo zuur maakte dat zij bijna suïcidaal werd, moet zeker zijn dat zij nog Vlaamse centen krijgt. Ik hoorde de heer Anciaux maandag zeggen hoe verbindend die verenigingen wel zijn. Jullie mogen er trots op zijn!

Een tweede reden waarom wij vinden dat dit debat hier vandaag niet gevoerd had mogen worden, is natuurlijk dat wij vandaag meedraaien in een compleet achterhaalde procedure die dateert uit een tijd waarin beide cultuurgemeenschappen nog in hun kinderschoenen stonden en waar men nog geen graten zag in een federale betutteling door een Belgique de papa. De wet van 3 juli 1971 is inderdaad een relict van de unitaire staat, waarbij het Belgisch Parlement aanzien werd als een hiërarchisch hoger instituut dat de cultuurgemeenschappen onder curatele kon plaatsen. Ondertussen hebben wij decreten die dezelfde rechtskracht hebben als de federale wetten en is het dan ook totaal ongepast dat de Kamer en de Senaat zich nog moet uitspreken over de inhoud van decreten van de deelstaatparlementen.

Maar, mijnheer Anciaux, dat een voormalig boegbeeld van de Volksunie, en dat een bijna historische voorvechter van het federalisme, waar ikzelf nog achter gelopen heb, nu op de bühne staat om dat unitaire relict te gebruiken en te misbruiken uit electoraal opportunisme, vind ik echt beneden alle peil en bijzonder teleurstellend. Ik hoorde u maandag zeggen dat de wet de wet is. U hebt gelijk. Dat is zo. U bent een legalist en dat is uw volledig recht. Maar de federalist en de Vlaams-nationalist die u ooit was, weet dat het gebruik van deze procedure ingaat tegen elke vorm van regionale autonomie en tegen de huidige federale logica. Dat u zich maandag onthield bij de stemming van het amendement van onder andere mevrouw de Bethune dat de alarmbelprocedure in vraag stelt, bewijst ook dat u dat beseft.

Beste collega’s, de partijen die de motie indienden, vertegenwoordigen zoals gezegd in het Vlaams Parlement amper een kwart van de Vlaamse kiezers, maar toch zorgen zij er vandaag voor dat de Kamer en de Senaat moeten beslissen over een decreet dat voor honderd procent Vlaamse materie is. Kortom, de kleine linkse oppositie, opgepookt door initiatiefnemers van de PVDA, roept de hulp in van de Franstaligen om weerstand te bieden tegen een in Vlaanderen breed gedragen beleid. Het wordt dus met de dag duidelijker hoe de linkse minderheid het steeds moeilijker krijgt met de term ‘democratie’ en met het feit dat hun wereldbeeld totaal haaks staat op wat het grootste deel van de Vlamingen denken.

Vandaag is de bescherming die de wet van 1971 aan ideologische en filosofische minderheden bood bovendien ook helemaal niet meer nodig. Dat is trouwens ook door een aantal professoren te berde gebracht. Er werd tijdens de hoorzittingen immers terecht aan herinnerd dat er toen nog geen Grondwettelijk Hof bestond dat erop kon toezien of er al dan niet discriminatie is om ideologische en filosofische redenen. Dat is inmiddels wel het geval. Als zich dus een dergelijk vraagstuk stelt, dan is dit Hof bij uitstek de instantie om daar een uitspraak over te doen en desnoods een wetgevend initiatief ter zake te vernietigen als het discriminerend is.

In de Kamer en ook in de Senaatscommissies hebben de twee grootste Franstalige partijen dat ook aangevoeld met een onthouding, en dat siert hen – ook dat moet worden gezegd. Mijnheer Wahl zei maandag in de senaatscommissie volkomen terecht dat er vandaag doeltreffendere manieren zijn dan in 1971 en dat hij verveeld zit met de situatie “omdat hij niet de indruk wil doen ontstaan dat Franstalige senatoren uit Franstalige assemblees rechters worden over wat in het Vlaams Parlement gebeurt.” Ik zou het niet beter verwoord kunnen hebben.

Zoals een andere collega het maandag treffend stelde: het Waals regionalisme herleeft zowaar. Et c’est fantastique, mes amis francophones! Sincèrement, je vous le souhaite! Want zowel Vlaanderen als Wallonië hebben geen nood aan Belgische voogden die als een Romeinse keizer komen zeggen wat ze wel mogen en wat niet. Die tijd is voorbij en gelukkig maar.

Zoals u weet, moeten wij ons hier beperken tot datgene wat de alarmbelprocedure ons voorschrijft en dat is een antwoord formuleren op de vraag of er sprake is van discriminatie om ideologische en filosofische redenen in het betreffende decreet. Zoals u allen weet heeft de discriminatie bedoeld in artikel 131 uitsluitend betrekking op strekkingen van ideologische en filosofische minderheden.

De collega’s van links – de heer Vanlouwe heeft er zonet ook al op gealludeerd – moeten er de commissiebespreking van destijds maar eens op nalezen. In de uiteenzetting van de toenmalige ministers van Communautaire Zaken wordt letterlijk gesteld: “Wanneer een ideologische en filosofische minderheid – dat is dus geen taalminderheid of politieke minderheid – zich gediscrimineerd acht, moet een instantie daarover uitspraak doen.” Het gaat hier dus om discriminatie op het vlak van de levensbeschouwing. Etnisch-culturele groepen kunnen onmogelijk worden gelijkgesteld met een levensbeschouwing. Ze vallen dus niet onder de doelgroepen die de wet van 1971 voor ogen had.

Aangezien etnisch-culturele groepen niet onder de bescherming van artikel 131 van de Grondwet en de wet van 1971 vallen, zien wij als Vlaams Belang werkelijk, met de beste wil van de wereld, niet in hoe vanuit die optiek er sprake van discriminatie zou zijn.

Bovendien tonen de indieners helemaal geen discriminatie om ideologische of filosofische redenen aan in het decreet zelf. De indieners melden dat er op basis van het decreet door de Vlaamse regering zou kunnen gediscrimineerd worden. Als dat in de toekomst desgevallend zo zou zijn, dan houdt niemand hen tegen om daar op dat moment actie tegen te ondernemen.

Kan de linkerzijde mij trouwens uitleggen wat er in te brengen valt tegen grondbeginselen als het recht op vrije meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding van Kerk en Staat en het bieden van gelijke kansen? Als het de bedoeling is – en ik heb het ook in de commissie al gezegd – om alle normen en waarden van onze samenleving, ook de meest fundamentele, af te breken en te pleiten voor een totaal letterlijk norm- en waardenloze samenleving, waar het totale nihilisme heerst, dan vindt u in het Vlaams Belang een kordate tegenstander. Voor ons is deze motie dan ook niet gegrond.

M. Jean-Frédéric Eerdekens (PS). – J’ai en tête une chanson : « C’est elle qui sait que mes pieds puent. C’est elle qui sait comment j’suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière ». C’est un immense poète flamand qui a écrit cette chanson, c’est le prince d’Ostende, c’est le flibustier des dunes, le patron des estaminets. Le hasard fait que nous avons appris cette semaine, alors que nous menons ce débat culturel, qu’il devait faire une petite pause dans sa carrière pour soigner un cancer. Je pense évidemment à Arno, ce génie musical. Mais, à entendre certains propos ici, je me demande s’il entrerait encore dans les canons culturels actuels.

Quand la politique commence à se mêler de culture, il y a danger et, sur ce plan, l’histoire foisonne d’exemples, qui vont de Savonarole à McCarthy. Heureusement, l’histoire nous fournit aussi de beaux contre-exemples, passés ceux-là à la postérité, comme Botticelli ou Charlie Chaplin. Voilà, sur le fond, la position du PS.

Sur la forme, j’émets plusieurs réserves. Comme les professeurs, notamment le professeur Behrendt, l’ont rappelé, la procédure comporte trois étapes : il y a d’abord le Conseil d’État, qui procède à un contrôle juridique préalable, ensuite la procédure de la sonnette d’alarme, que l’on avait un peu oubliée et qui consiste en un contrôle politique concomitant à l’élaboration du décret, et, enfin la Cour constitutionnelle, dont la création est postérieure à la loi de 1971 et qui est chargée d’effectuer un contrôle juridique ex post.

Si un quart des députés au Parlement flamand sont parvenus à activer cette sonnette d’alarme, c’est parce qu’il y avait un sentiment positif de frustration lié à l’absence d’avis de la section de législation du Conseil d’État. Il ne m’a d’ailleurs pas échappé en commission que d’aucuns au sein de la majorité regrettaient cette absence d’avis de la section de législation. Il y a donc cet outil juridique qui pourrait être réactivé.

On nous demande de trancher politiquement. Mais, quand j’entends certains propos ici, j’ai le sentiment que d’aucuns voudraient communautariser ce débat. Or, comme le professeur Dehousse le rappelait, la sonnette d’alarme a pour vocation de protéger une communauté contre elle-même. Il est inutile de vouloir communautariser ce débat et de prétendre que les francophones vont s’immiscer dans l’autonomie flamande. Tout qui maîtrise un peu le droit sait que telle n’est pas la réalité. On ne fera pas ce cadeau à ceux qui voudraient faire croire que des gauchistes francophones vont se mêler de l’autonomie flamande. Si le PS s’abstient, tout comme le MR, il ne faudra pas nous remercier car c’est une abstention à contrecœur. Il est vrai qu’entre 1971 et maintenant, il y a une évolution institutionnelle et notamment la création de la Cour d’Arbitrage, laquelle va pouvoir trancher. Tout ce que j’ai entendu en commission me rassure sur le sort de ce décret quand on aura une Cour constitutionnelle valablement constituée. C’est à contrecœur que nous nous abstiendrons.

Je terminerai avec une autre chanson d’Arno : « Depuis que je suis sur terre, j’ai les yeux de ma mère, j’ai le reste de mon père et ça vaut mieux que le contraire ». La culture, tout le monde ne peut pas la comprendre.

De heer Jean-Frédéric Eerdekens (PS). – Ik heb een liedje in mijn hoofd: “C’est elle qui sait que mes pieds puent. C’est elle qui sait comment j’suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.” Dat liedje is geschreven door een groot Vlaams dichter, de prins van Oostende, de deugniet van de duinen, de patron van de bruine kroegen. Toevallig hebben we deze week vernomen, terwijl we dit debat over cultuur voerden, dat hij zijn carrière kort moet onderbreken voor een kankerbehandeling. Ik heb het natuurlijk over Arno, een muzikaal genie. Maar als ik afga op wat ik vandaag hoor, vraag ik me af of hij nog tot de huidige culturele canons zou behoren.

Als de politiek zich begint te moeien met cultuur, is er gevaar, en daarvan zijn er voorbeelden te over in de geschiedenis, van Savonarola tot McCarthy. Gelukkig vinden we in de geschiedenis ook mooie tegenvoorbeelden, die voortleven in de herinnering, zoals Botticelli of Charlie Chaplin. Daar komt, wat de inhoud betreft, het standpunt van de PS op neer.

Over de vorm maak ik op verschillende punten voorbehoud. Zoals onder meer professor Behrendt heeft gezegd, bestaat de procedure uit drie stappen: eerst is er een voorafgaande juridische toetsing door de Raad van State, daarna volgt de alarmbelprocedure, die we een beetje vergeten waren en die bestaat uit een politieke controle gelijktijdig met de opstelling van het decreet, en tot slot is er de rechtscontrole achteraf door het Grondwettelijk Hof, dat na de wet van 1971 is opgericht.

Als een kwart van de Vlaamse parlementsleden erin geslaagd is deze alarmbelprocedure te activeren, is dat omdat er een reëel gevoel van frustratie aanwezig was, mede doordat er geen advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State is gevraagd. In de commissie heb ik trouwens gemerkt dat sommigen van de meerderheid het ontbreken van dat advies betreurden. Die juridische toetsing is dus ook nog mogelijk.

Ons wordt nu gevraagd een politieke beslissing te nemen. Maar als ik sommigen hier hoor, heb ik het gevoel dat ze dit debat willen communautariseren. Zoals professor Dehousse echter opmerkte, heeft de alarmbel als doel een gemeenschap tegen zichzelf te beschermen. Het is zinloos dit debat te willen communautariseren en te beweren dat de Franstaligen de Vlaamse autonomie met voeten zullen treden. Iedereen die enige notie van het recht heeft, weet dat dit niet waar is. We willen geen voorwendsel cadeau doen aan wie zou willen laten uitschijnen dat linkse Franstaligen zich gaan moeien met de Vlaamse autonomie. De PS zal zich onthouden, net zoals de MR, maar we willen daar geen dank voor, want het is een onthouding met tegenzin. Het is waar dat er tussen 1971 en vandaag een evolutie heeft plaatsgevonden op institutioneel vlak, in het bijzonder na de oprichting van het Arbritragehof, dat de knoop zal kunnen doorhakken. Alles wat ik in de commissie heb gehoord, stelt me gerust over het lot van dit decreet als we een Grondwettelijk Hof zullen hebben dat rechtsgeldig is samengesteld. Het is met tegenzin dat we ons zullen onthouden.

Ik eindig met een ander liedje van Arno: “Depuis que je suis sur terre, j’ai les yeux de ma mère, j’ai le reste de mon père et ça vaut mieux que le contraire.” Cultuur begrijpen is niet voor iedereen weggelegd.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). – Le dossier qui nous occupe aujourd’hui n’est pas simple. Je ne rappellerai pas ici les éléments de débat qui ont animé les réunions de la Chambre et de la commission des Affaires institutionnelles du Sénat, mais je souhaite néanmoins souligner quelques points qui appuient la position du groupe MR sur cette question.

Comme mon collègue Jean-Paul Wahl l’a mentionné en commission, il est un peu particulier, dans le contexte actuel et dans une Belgique « version 2020 », qu’un sénateur francophone, membre du parlement de la Communauté française, de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise, soit amené à se prononcer, par le biais d’un mécanisme datant de 1971, sur un dossier strictement néerlandophone. Depuis 1971, le contexte institutionnel de la Belgique a changé de manière assez substantielle, avec plusieurs grandes réformes, comme une autonomie accentuée des Communautés et des Régions et la création de la Cour constitutionnelle, par exemple.

Je rappelle par ailleurs que le Sénat n’a plus du tout la même composition qu’à l’époque, ce qui n’est pas insignifiant dans un dossier comme celui qui nous occupe aujourd’hui. Et cela, le législateur de 1971 ne pouvait évidemment pas le prévoir.

Le contexte de 1971 qui a mené à l’instauration de ce mécanisme n’était, en l’occurrence, pas du tout communautaire. Il s’agissait de maintenir l’équilibre entre la forte majorité de catholiques au nord du pays et un grand nombre de libéraux au sud, cet équilibre constituant à cette époque un des piliers de la société belge.

Pourtant, dans ce contexte de la Belgique de 2020, on ne peut s’empêcher d’associer une connotation communautaire à ce mécanisme. Or une sonnette d’alarme communautaire existe, prévue par l’article 54 de la Constitution, qui a permis, par ailleurs, d’aboutir à des compromis.

Nous sommes ici en présence d’une sonnette d’alarme d’un tout autre type et elle ne devrait pas apparaître comme communautaire, car cela serait contraire à l’esprit de la loi qui a été pensée en 1971. Néanmoins, je considère que, même si cette loi a été adoptée dans un contexte bien différent de celui d’aujourd’hui, ni le concept ni le mécanisme ne sont désuets pour autant. De toute évidence, maintenir un mécanisme de sonnette d’alarme idéologique et philosophique est et reste essentiel dans notre pays. Face à l’évolution de notre société et de sa sociologie, cette sonnette d’alarme fait d’ailleurs partie des mécanismes qui visent à maintenir une certaine cohésion dans notre État fédéral.

C’est pour ces raisons que le groupe MR reste ouvert à une réflexion qui permettrait de faire évoluer le mécanisme à l’avenir, afin de le faire correspondre davantage au contexte institutionnel que nous connaissons. Je le pense davantage encore après avoir pris connaissance des interventions des constitutionnalistes en commission des Affaires institutionnelles le 31 janvier dernier. Je les remercie d’ailleurs pour leur présence et pour leurs interventions particulièrement pertinentes. Ils ont pu éclairer les membres de la commission sur certains aspects de la loi et de son contexte tout en ouvrant le débat sur une possible évolution du mécanisme à l’avenir.

Le MR maintiendra la position qu’il avait adoptée en commission ce lundi et s’abstiendra donc sur la proposition d’avis qui nous est présentée.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). – Het dossier dat vandaag voorligt, is niet eenvoudig. Ik ga het debat dat in de Kamer en in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat werd gevoerd, niet herhalen, maar ik wil toch enkele punten onderstrepen waarop het standpunt van de MR‑fractie in deze kwestie gebaseerd is.

Zoals mijn collega Jean-Paul Wahl heeft vermeld in de commissie, is het een beetje vreemd, in de huidige context van België in 2020, dat een Franstalige senator, parlementslid van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest of het Brussels Gewest, zich moet uitspreken, via een mechanisme uit 1971, over een zuiver Nederlandstalig dossier. Sinds 1971 is de institutionele Belgische context na verschillende grote hervormingen aanzienlijk veranderd. Zo is er nu een duidelijke autonomie van de Gemeenschappen en de Gewesten en werd het Grondwettelijk Hof opgericht.

Ook de samenstelling van de Senaat ziet er helemaal anders uit dan destijds, wat niet zonder belang is in een dossier als dit. Dat kon de wetgever van 1971 uiteraard niet voorzien.

De context van 1971 die tot de invoering van dit mechanisme heeft geleid was helemaal niet communautair. Het ging erom het evenwicht te behouden tussen de sterke katholieke meerderheid in het noorden van het land en een groot aantal liberalen in het zuiden. Dat evenwicht vormde destijds één van de pijlers van de Belgische samenleving.

Nochtans kunnen we niet anders, in de context van België in 2020, dan een communautair aspect te zien in dit mechanisme. Er bestaat echter een communautaire alarmbelprocedure, bepaald in artikel 54 van de Grondwet, die er trouwens voor heeft gezorgd dat we compromissen konden bereiken.

We staan hier voor een alarmbelprocedure van een heel andere soort en ze zou niet als communautair moeten voorkomen, want dat zou tegen de geest van de wet die in 1971 werd bedacht, ingaan. Toch meen ik dat noch het concept, noch het mechanisme vandaag verouderd zijn, ook al is die wet in een heel andere context aangenomen dan die van vandaag. Uiteraard is en blijft een ideologische en filosofische alarmbelprocedure essentieel in ons land. Gelet op de sociologische evolutie van onze samenleving is ze trouwens één van de mechanismen die gericht zijn op het behoud van een zekere cohesie in onze federale Staat.

Daarom staat de MR‑fractie open voor een reflectie over een mogelijke hervorming van dat mechanisme in de toekomst, zodat het beter overeenstemt met de huidige institutionele context. Ik ben daar nog meer van overtuigd na de uiteenzettingen van de grondwetspecialisten in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van 31 januari laatstleden. Ik dank hen trouwens voor hun aanwezigheid en voor hun bijzonder relevante uiteenzettingen. De grondwetspecialisten verhelderden sommige aspecten van de wet en de context ervan voor de commissieleden en ze gaven een aanzet tot een debat over een mogelijke evolutie van het mechanisme in de toekomst.

De MR‑fractie zal bij haar standpunt van afgelopen maandag in de commissie blijven en zal zich dus onthouden over het voorliggende voorstel van beslissing.

Mme Sabine de Bethune (CD&V). – Je voudrais commencer par souligner l’intérêt et l’importance de l’examen du présent dossier. Le Sénat est ici face à une procédure qui a vu le jour en 1970‑1971 à l’occasion de la première réforme de l’État. Cette procédure de la « sonnette d’alarme idéologique », telle qu’elle a été inscrite de façon très sommaire dans la loi du 3 juillet 1971, est importante, y compris au niveau de ses conséquences. Le fait qu’elle n’a été invoquée que sporadiquement ces dernières années en dit long.

Le seul précédent d’une motion relative à la sonnette d’alarme idéologique ayant donné lieu à un examen approfondi à la Chambre et au Sénat date de 1985. La loi de 1971 est très sommaire pour ce qui est de la procédure, et le règlement du Sénat ne prévoit rien en la matière. Il n’y a donc quasi pas de règles de procédure et c’est une des raisons pour lesquelles le groupe CD&V a insisté pour que l’examen de la motion déposée et la préparation des positions à adopter soient entourés de toutes les précautions nécessaires. De plus, la prévention de la discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques reste une matière extrêmement importante pour le CD&V.

Ce n’est donc que la seconde fois que le Sénat doit se prononcer sur une motion relative à la « sonnette d’alarme idéologique ». À la demande de mon groupe, la commission a organisé des auditions de constitutionnalistes, grâce auxquelles un cadre permettant au Sénat de prendre sa décision a pu être tracé. Je remercie particulièrement les professeurs Behrendt, Theunis et Velaers avec qui nous avons eu une réunion très passionnante. Je remercie également les services du Sénat qui ont organisé les auditions et ont donné tout le soin nécessaire à la rédaction du rapport.

C’est surtout le professeur Velaers qui a exposé en détail le cadre historique dans lequel la loi du 3 juillet 1971 a vu le jour. Selon nous, la procédure prévue dans la loi du 3 juillet 1971 doit être revue eu égard au contexte qui a fortement changé entre-temps, avec la formation de l’État fédéral, composé d’entités fédérées dont les parlements sont élus directement et qui bénéficient de compétences extensives, et avec la création de la Cour constitutionnelle. Aussi avons-nous déposé un amendement dans ce sens en commission, avec le soutien de plusieurs groupes. Il a été adopté et intégré dans la proposition de décision approuvée par la commission.

Nous plaidons cependant pour le maintien de la procédure visant à éviter la discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. L’article 131 de la Constitution prévoit d’ailleurs qu’il faut une réglementation légale en la matière. Mais nous voulons une procédure qui soit conforme au caractère fédéral de notre structure étatique et qui respecte donc l’autonomie des entités fédérées. Elle doit aussi s’aligner sur les nombreux avis du Conseil d’État et sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant le respect du principe de non-discrimination.

Nous proposons donc de mener la discussion à ce sujet à un moment ultérieur. À l’heure actuelle, c’est évidemment la loi du 1971 qui est applicable. Il serait cependant bon de réfléchir à une révision.

Le professeur Velaers a proposé une piste intéressante pour une nouvelle réglementation, à savoir la possibilité laissée à un quart des membres d’un parlement d’entité fédérée de demander un avis à la section de Législation du Conseil d’État sur la question de savoir si un projet ou une proposition de décret entraîne une discrimination pour des raisons idéologiques. On pourrait prévoir aussi qu’en cas d’avis négatif, la procédure décrétale soit suspendue pendant un délai déterminé pour permettre une concertation.

Cette possibilité offrirait deux grands avantages : elle s’inscrit pleinement dans le rôle préventif important que la section de Législation du Conseil d’État joue dans l’élaboration d’une législation de qualité, et représente une opportunité de concertation, tout en respectant l’autonomie des Communautés et de leurs parlements respectifs.

Le groupe CD&V approuvera la proposition de décision déclarant la motion non fondée. Nous attirons l’attention sur le fait que le texte de la proposition de décret contestée est dépassé. Comme le délai fixé dans la proposition de décret pour l’introduction des demandes de subsides a expiré, le texte est dépassé et l’éventuelle adaptation de celui-ci au Parlement flamand devra se faire, en tout cas en ce qui concerne le CD&V, en étroite concertation avec le secteur socioculturel.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). – Allereerst wil ik ingaan op het belang en de betekenis van de behandeling van dit dossier. De Senaat wordt hier geconfronteerd met een procedure die tot stand is gekomen in de periode 1970‑1971 naar aanleiding van de eerste staatshervorming. De procedure van de ‘ideologische alarmbel’, zoals ze zeer summier in de wet van 3 juli 1971 werd ingeschreven, is een belangrijke en zwaarwichtige procedure, ook op het vlak van de gevolgen. Het is dan ook veelbetekenend dat er de voorbije jaren nog maar heel weinig gebruik van is gemaakt.

Het enige precedent van een motie in verband met de zogenaamde ideologische alarmbel die zowel in de Kamer als de Senaat tot een grondige bespreking aanleiding heeft gegeven, dateert van 1985. De wet van 1971 is zeer summier wat de procedure betreft, en het reglement van de Senaat bevat op dat punt helemaal geen bepalingen. Er zijn dus nauwelijks procedureregels en dat is ook een van de redenen waarom de CD&V‑fractie erop heeft aangedrongen zeer zorgvuldig te werk te gaan bij de behandeling van de voorliggende motie en de voorbereiding van de standpuntbepaling. Bovendien is en blijft het voorkomen van discriminatie om ideologische en filosofische redenen voor de CD&V‑fractie een uiterst belangrijke aangelegenheid.

Het is dus eigenlijk nog maar de tweede maal dat de Senaat zich dient uit te spreken over een motie in verband met de ‘ideologische alarmbel’. Op vraag van onze fractie heeft de commissie constitutionele experts gehoord en mede dankzij deze hoorzittingen werd een duidelijk kader uitgezet waarbinnen de Senaat zijn beslissing dient te nemen. Ik dank uitdrukkelijk de professoren Behrendt, Theunis en Velaers die in een zeer boeiende vergadering ons over dit dossier hebben onderhouden. Ik dank ook de diensten van de Senaat die de hoorzittingen goed hebben georganiseerd en veel zorg aan het commissieverslag hebben besteed.

Vooral professor Velaers heeft omstandig het historisch kader uiteengezet waarin de wet van 3 juli 1971 tot stand is gekomen. Ik verwijs naar het verslag voor deze interessante uiteenzetting. De intussen sterk gewijzigde context – meer bepaald het ontstaan van de federale staat België met rechtstreeks verkozen deelstaatparlementen met uitgebreide bevoegdheden en de oprichting van het Grondwettelijk Hof – maakt dat de procedure van de wet van 3 juli 1971 volgens ons aan herziening toe is. Daarom hebben we in de commissie, met steun van verschillende fracties, een amendement in die zin ingediend. Het werd ook goedgekeurd en in het voorstel van beslissing dat de commissie heeft aangenomen, geïntegreerd.

Begrijp ons niet verkeerd: we pleiten voor het behoud van een procedure ter voorkoming van discriminatie om ideologische en filosofische reden. Artikel 131 van de Grondwet bepaalt trouwens dat er een wettelijke regeling moet zijn. Maar we willen wel een procedure die in overeenstemming is met het federale karakter van onze staatsstructuur vandaag en dus de autonomie van de deelstaten respecteert, en die zich inschakelt in de omvangrijke en belangrijke adviespraktijk van de Raad van State en de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in verband met het naleven van het non-discriminatiebeginsel.

We stellen dan ook voor om later het debat daarover aan te gaan. Nu is uiteraard de wet van 1971 van toepassing. Het zou echter goed zijn om over een aanpassing na te denken.

Professor Velaers heeft een interessante piste voor een nieuwe regeling naar voren geschoven, namelijk het toekennen van de mogelijkheid aan één vierde van de leden van een gemeenschapsparlement om de Raad van State, afdeling Wetgeving om een advies te verzoeken over de vraag of een ontwerp of voorstel van decreet een discriminatie om ideologische redenen inhoudt. Men zou daaraan kunnen toevoegen dat bij een negatief advies de decreetgevingsprocedure gedurende een welbepaalde termijn wordt geschorst voor overleg.

Deze mogelijkheid zou twee belangrijke voordelen bieden: ze sluit volledig aan bij de reeds bestaande, belangrijke preventieve rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State bij het tot stand komen van kwaliteitsvolle wetgeving. Bovendien biedt ze alle kansen op overleg, terwijl tegelijkertijd de autonomie van de gemeenschappen en de gemeenschapsparlementen wordt gerespecteerd.

De CD&V‑fractie zal het voorstel van beslissing goedkeuren die de motie ongegrond verklaart. We merken daarbij op dat de tekst van het voorstel van decreet waarover het hier gaat, achterhaald is. Aangezien de in het voorstel van decreet bepaalde termijn voor het indienen van de subsidieaanvragen is verstreken, is de tekst achterhaald en de eventuele aanpassing ervan in het Vlaams Parlement zal in ieder geval wat CD&V betreft, in nauw overleg met de sociaal-culturele sector moeten plaatshebben.

Mme Carina Van Cauter (Open Vld). – Vu le rapport très détaillé rédigé par les quatre corapporteurs, que je remercie au passage pour l’objectivité de leur compte rendu, je serai brève. Madame Segers, les débats ont effectivement été longs, approfondis, passionnants et, en ce qui me concerne, enrichissants. Ce que d’aucuns ont injustement qualifié de petit jeu mis en place par certains groupes politiques pour se substituer aux parlements des entités fédérées dans leurs compétences procède en réalité d’une préoccupation justifiée, à savoir celle de prévenir les discriminations pour des raisons idéologiques et philosophiques. Monsieur Slootmans, pour nous, un contrôle au regard de la Constitution est tout sauf un jeu. Il s’agit, ni plus ni moins, de faire respecter les droits fondamentaux de tous les Belges. Nous attachons énormément d’importance à ce principe, et c’est aussi la raison pour laquelle nous avons beaucoup réfléchi et débattu avec ceux qui estimaient qu’il était potentiellement question d’une discrimination. La mission qui est confiée au Sénat à la lumière de la loi de 1971 consiste effectivement en un contrôle marginal visant à prévenir les discriminations pour des raisons idéologiques et philosophiques. Nous devons, en d’autres termes, donner une réponse politique dans un cadre juridique existant. C’est ce que prévoit la loi et ce que nous nous sommes attachés à faire en commission. Nous nous sommes fait assister en cela par d’éminents constitutionnalistes qui ont clairement exposé la portée de ce contrôle, ce qui a en tout cas aidé notre groupe politique à prendre position dans ce dossier.

L’objectif de la loi de 1971, à savoir prévenir les discriminations pour des raisons idéologiques et philosophiques, est très clair. La notion de discrimination pour raisons idéologiques et philosophiques a évolué et s’est vu conférer une portée contemporaine. Ce concept représente aujourd’hui un ensemble de convictions, d’opinions, d’idées et de valeurs qui doit être respecté et ne doit faire l’objet d’aucune discrimination. Cette notion est tout à fait différente de l’origine ethnoculturelle. Ce sont deux concepts distincts. Une conviction n’a rien à voir avec l’origine d’une personne. Cela me paraît d’ailleurs assez essentiel dans une société libre qui respecte l’individu.

Il est en outre question d’un « contrôle marginal ». La discrimination doit apparaître dans le texte du décret proprement dit. Les auteurs de la motion n’ont pas indiqué dans quelle mesure le texte lui-même serait discriminatoire. Je tiens par ailleurs à souligner que le texte doit être interprété d’une manière conforme à la Constitution, ce qui, selon nous, est tout à fait le cas en l’occurrence. Nous l’avons déjà dit en commission et je veux le répéter aujourd’hui : la proposition de décret visait à promouvoir l’intégration et non la ségrégation, Monsieur Anciaux, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous déclarerons non fondée la motion, telle qu’elle a été déposée initialement. Aussi soutiendrons-nous le texte de la décision visant à déclarer la motion non fondée.

Mevrouw Carina Van Cauter (Open Vld). – Gelet op het zeer uitgebreide verslag van de vier corapporteurs, die ik trouwens dank voor de zeer objectieve wijze waarop zij verslag hebben uitgebracht, ga ik mijn tussenkomst kort houden. Mevrouw Segers, het debat was inderdaad lang, grondig, boeiend en, wat mij betreft, ook verrijkend. Wat door sommigen werd aangekondigd als een spelletje dat door bepaalde fracties werd opgezet om in de plaats te treden van bevoegdheden van de deelstaatparlementen, blijkt helemaal niet zo bedoeld te zijn en is deels ook ingegeven door een terechte bekommernis, namelijk het vermijden van discriminatie om ideologische en filosofische redenen. Mijnheer Slootmans, voor ons is een toetsing aan de Grondwet absoluut geen spelletje. Het is bedoeld om de grondrechten van iedere Belg te doen respecteren. Wij hechten daar enorm veel belang aan en dat is ook de reden waarom we heel grondig nagedacht hebben en in debat gegaan zijn met degenen die van oordeel waren dat er mogelijkerwijze sprake was van een eventuele discriminatie. De opdracht die toegewezen wordt aan de Senaat in het licht van de wet van 1971 is inderdaad een marginale toetsing ter voorkoming van discriminatie om ideologische en filosofische redenen. Wij moeten, met andere woorden, een politiek antwoord geven binnen een bestaand juridisch kader. Dat is zo bepaald in de wet en dat is ook wat wij in de commissie zorgvuldig hebben gedaan. Wij hebben ons daarin laten bijstaan door een aantal eminente grondwetspecialisten, die de draagwijdte van die toetsing duidelijk hebben uiteengezet, wat in elk geval onze fractie heeft geholpen om een standpunt in te nemen in dit dossier.

De doelstelling van de wet van 1971, discriminatie om ideologische en filosofische redenen voorkomen, is zeer duidelijk. Het begrip discriminatie om ideologische en filosofische redenen is geëvolueerd en heeft een hedendaagse invulling heeft gekregen. Met andere woorden: een geheel van overtuigingen, inzichten, ideeën en waarden dat moet worden gerespecteerd en niet gediscrimineerd. Dit begrip is totaal verschillend van etnisch-culturele afkomst. Dat zijn twee onderscheiden begrippen. Een overtuiging valt niet samen met iemands afkomst. Dat lijkt me trouwens ook vrij essentieel te zijn in een vrije samenleving die het individu respecteert.

Bovendien betreft het zoals ik eerder heb aangegeven een “marginale toetsing”. De discriminatie moet blijken uit de tekst van het decreet zelf. De indieners van de motie hebben niet aangegeven in welke mate de tekst zelf discriminerend zou zijn. Daarenboven wil ik benadrukken dat de tekst op een grondwetsconforme wijze moet worden geïnterpreteerd, wat naar ons aanvoelen meer dan duidelijk zo is. Wij hebben het al gezegd in de commissie en ik wil het ook vandaag benadrukken: het voorstel van decreet was bedoeld om de integratie te bevorderen en niet segregatie, mijnheer Anciaux, en dat is ook de reden waarom we de motie, zoals ze oorspronkelijk is ingediend, ongegrond zullen verklaren. We zullen de tekst die daartoe strekt dan ook steunen.

M. Jos D’Haese (PVDA‑PTB). – Il est évident que le groupe PVDA‑PTB est convaincu que la motion qu’il a cosignée au Parlement flamand est fondée. Il a été dit à juste titre qu’il s’agissait en l’espèce d’une procédure exceptionnelle, mais notre groupe pense qu’il y a suffisamment de raisons d’y recourir et de déclarer la motion fondée. Il y a trois raisons à cela.

Premièrement, il est très clairement question d’une discrimination dans le texte même de la proposition de décret. Cela a d’ailleurs été confirmé par un des constitutionnalistes lors des auditions, mais celles et ceux qui veulent rejeter la motion n’y font pratiquement pas allusion.

Deuxièmement, il n’y a aucune justification raisonnable à cette inégalité de traitement flagrante, parce que les objectifs de cette inégalité de traitement sont déjà inscrits dans le décret précédent. Celui-ci prévoit déjà que les organisations doivent chercher à créer des liens avec d’autres organisations, et donc qu’elles ne doivent pas se replier sur elles-mêmes. Il y a donc bien une discrimination en jeu.

Troisièmement, le décret ouvre grand la porte à l’arbitraire et à la discrimination politique, idéologique et philosophique. De plus, la décision finale en matière de subventions à la société civile, laquelle doit pouvoir se montrer critique à l’égard d’une autorité, est retirée des mains d’une commission indépendante pour être confiée au gouvernement flamand lui-même. On affirme qu’il faut interpréter le décret d’une manière conforme à la Constitution, alors qu’il apparaît très clairement que les auteurs du décret ne l’interprètent pas eux-mêmes de cette manière. M. Meremans, de la N‑VA, a en effet déjà déclaré que l’association Kif Kif avait des soucis à se faire et Mme Brouwers, du CD&V, a dit que les organisations qui agréent à son parti n’ont rien à craindre. Mme D’Hose, de son côté, a déclaré que Femma devait commencer sérieusement à se poser des questions. Les auteurs du décret eux-mêmes sont déjà en train de lever ou de baisser le pouce avant même le dépôt du texte. Il y a très clairement, à mes yeux, un problème fondamental et aucune réponse – ou si peu – n’y est apportée.

De heer Jos D’Haese (PVDA‑PTB). – Het is duidelijk dat we er met de PVDA van overtuigd zijn dat de motie die we mee hebben ondertekend in het Vlaams Parlement, gegrond is. Er wordt terecht gezegd dat het een uitzonderlijke procedure is, maar er zijn volgens ons genoeg redenen om van die uitzonderlijke procedure gebruik te maken en om die motie ook gegrond te verklaren.

Ten eerste is het heel duidelijk dat er sprake is van discriminatie in de tekst van het decreet zelf. Dat werd ook zo bevestigd door een van de grondwetsspecialisten tijdens de hoorzitting. Daarop wordt door de mensen die de motie willen verwerpen, amper ingegaan.

Ten tweede is er geen redelijke verantwoording voor die duidelijk ongelijke behandeling, omdat de doelen van die ongelijke behandeling al zijn ingeschreven in het vorige decreet. Het vorige decreet zegt al dat organisaties verbinding moeten zoeken met andere organisaties, dat organisaties zich dus niet mogen terugplooien op zichzelf. Er is geen enkele redelijke verantwoording in te brengen om die ongelijke behandeling te introduceren. De combinatie van die twee maakt dat er discriminatie in het spel is.

Ten derde zet het decreet ook op verschillende manieren de deuren effectief wagenwijd open voor willekeur en voor politieke, ideologische, filosofische discriminatie. Bovendien wordt de eindbeslissing over subsidies aan het middenveld, dat kritisch hoort te zijn ten opzichte van een overheid, uit handen genomen van een onafhankelijke commissie en doorgeschoven naar de Vlaamse regering zelf. Er wordt gezegd dat we het decreet op een grondwetconforme manier moeten interpreteren, maar het is heel duidelijk dat de indieners van het decreet het zelf niet op een grondwetconforme manier interpreteren. De heer Meremans van N‑VA heeft immers reeds gezegd dat Kif Kif te vrezen moet hebben en mevrouw Brouwers van CD&V zei dat de organisaties die CD&V plezant vindt, niets te vrezen hebben. Mevrouw D’Hose heeft al gezegd dat Femma zich toch eens dringend vragen moet beginnen te stellen. De indieners van het decreet zelf zijn al bezig met de duimen omhoog of omlaag te steken nog voor het decreet is ingediend. Het lijkt mij heel duidelijk dat er een fundamenteel probleem is. Er wordt ook heel weinig antwoord gegeven op dit fundamentele probleem.

M. Orry Van de Wauwer (CD&V). – Je n’avais pas l’intention de revenir sur le fond de la discussion, mais je voudrais qu’on arrête de dire n’importe quoi. Notre groupe a très clairement affirmé qu’il n’était pas question, pour le politique, de viser certaines organisations ni de décider en levant ou en abaissant le pouce. Il y aura des commissions d’évaluation, après quoi le gouvernement dans son ensemble – et non pas un seul ministre – formulera un avis motivé.

De heer Orry Van de Wauwer (CD&V). – Ik was niet van plan om hier nogmaals in te gaan op de inhoudelijke discussie, maar hou toch op met dat soort van praatjes. We hebben vanuit onze fractie heel duidelijk gezegd dat het niet aan de politiek is om bepaalde organisaties te gaan viseren en een duimpje omhoog of omlaag te houden. Zoiets gebeurt aan de hand van visitatiecommissies, beoordelingscommissies en vervolgens zal de regering – de gehele regering, niet één enkele minister – een gemotiveerd advies moeten geven. Er wordt hierin geen enkele organisatie geviseerd, dus stop met dat soort verhaaltjes te verkondigen.

M. Jos D’Haese (PVDA‑PTB). – Monsieur Van de Wauwer, vous pouvez relire vous-même les déclarations de votre collègue dans la presse. Vous verrez qu’avant même le dépôt du décret, certains levaient ou abaissaient déjà le pouce. En l’occurrence, c’était un pouce levé, ce qui est plutôt une bonne chose, mais cela pourrait ne pas toujours être le cas.

Au cours de toutes les discussions que nous avons eues, il n’a été que très rarement question d’arguments de fond. Nous avons beaucoup parlé de procédures dépassées – ce qui est peut-être le cas – mais la loi est la loi et il faut la respecter. Cette façon de procéder de la N‑VA ne m’étonne pas. Je ne suis pas surpris de voir ce parti tenter de faire passer des décrets en force pour bâillonner la société civile. En revanche, je ne comprends pas que le CD&V et l’Open Vld lui emboîtent le pas. Nous avons aujourd’hui une dernière possibilité de rectifier les choses ; c’est votre dernière chance de déclarer la motion fondée et de montrer que vous n’acceptez pas que des organisations issues de la diversité ethnoculturelle soient montrées du doigt ni que, plus largement, la société civile soit réduite au silence. Le fait que le Vlaams Belang fasse ici, à peu de choses près, la même intervention que la N‑VA vous fera peut-être réfléchir. Félicitations de vous en prendre ainsi à notre société civile !

Je voudrais m’adresser à présent aux représentants des partis francophones. Vous ne souhaitez pas participer au vote afin de ne pas faire de ce dossier une question communautaire ? Cela vous honore, mais vous obtiendrez exactement l’effet inverse. En refusant de vous prononcer en tant que francophones, vous en faites une affaire communautaire. Il n’est pas demandé ici de se prononcer en tant que néerlandophone ou francophone, en tant que Wallon, Bruxellois, Flamand ou membre de la Communauté germanophone. Il nous est demandé de nous prononcer en tant que sénateurs sur la protection de l’application de la Constitution. La langue ne joue aucun rôle en l’espèce. Nous avons assisté à de longues auditions et participé à de nombreuses réunions de commission, et chacun, quelle que soit sa langue, peut se forger une opinion sur la présente motion quant au fond. J’invite chacun et chacune à déclarer cette motion fondée.

De heer Jos D’Haese (PVDA‑PTB). – Mijnheer Van de Wauwer, u kunt de verklaringen van uw collega er zelf op nalezen in de pers. Daaruit blijkt dat al voor het decreet is ingediend, men de duim naar omhoog of naar beneden stak. In dit geval was het omhoog, wat eerder positief is, maar dat wil zeggen dat de duim ook naar beneden kan.

Het punt is dat we in alle discussies die wij hebben gehad, zeer weinig wordt ingegaan op de inhoudelijke argumenten. Er wordt heel veel gepraat over achterhaalde procedures, en dat kan zijn, maar de wet is de wet en moet worden nageleefd. Dat de N‑VA op die manier tewerk gaat, verbaast mij niet. Het verbaast mij niet dat zij decreten willen doorduwen om het middenveld monddood te maken. Maar dat de CD&V en de Open Vld daarin meegaan, begrijp ik niet. Vandaag is de laatste mogelijkheid om dit recht te zetten, jullie laatste kans om die motie nog gegrond te verklaren en te laten zien dat jullie er ook niet mee akkoord gaan dat organisaties met een etnisch-culturele afkomst met de vinger worden gewezen en het bredere middenveld monddood wordt gemaakt. Het feit dat Vlaams Belang hier bijna dezelfde tussenkomst doet als de N‑VA mag jullie wel tot nadenken stemmen. Proficiat om op die manier ons middenveld aan te vallen.

Aan de Franstalige partijen wil ik het volgende zeggen: jullie willen niet meestemmen om er geen communautaire kwestie van te maken. Dat siert jullie, maar jullie bereiken exact het omgekeerde. Net door jullie er als Franstaligen niet over te willen uitspreken, maken jullie er een communautaire kwestie van. Hier wordt niet gevraagd om zich uit te spreken als Nederlandstalige of Franstalige, als Walen, als Brusselaars, als Vlamingen of als mensen van de Duitstalige Gemeenschap. Er wordt gevraagd dat wij ons uitspreken als senatoren over de bescherming van de toepassing van de Grondwet. Daar speelt taal geen rol in. Wij hebben uitgebreide hoorzittingen en commissievergaderingen gehad, en iedereen kan zich een oordeel vormen over de gegrondheid van deze motie, welke taal hij ook spreekt. Ik roep iedereen op om die motie mee gegrond te verklaren.

M. Bert Anciaux (sp.a). – J’avais préparé un exposé mais on peut effectivement supposer que tout le monde a lu les rapports de commission. Il se peut évidemment que je me trompe.

Cela vous surprendra peut-être, mais je voudrais évoquer une allocution que le Roi Philippe a prononcée il y a deux semaines devant les corps constitués et dans laquelle il rappelait que, dans dix ans, la Belgique fêtera son 200e anniversaire. Ce n’est pas encore à l’ordre du jour, mais je présume qu’il y a, derrière les propos du Roi, une certaine intention. J’ai immédiatement pensé à la discussion d’aujourd’hui. Durant les 190 années de son existence, la Belgique a été, pendant plus de cent ans, un État gouverné par une petite minorité de bourgeois francophones bruxellois, qui a méconnu de manière éhontée les droits d’une très grande majorité de la population, les Flamands, mais aussi des Wallons. La situation a tout doucement commencé à évoluer il y a cinquante ans. Le premier grand changement fut le transfert de l’autonomie culturelle à la Flandre et à la Communauté française. Durant ces cinquante années – et vous excuserez mon cynisme –, la Flandre a même mis cette autonomie à profit pour soutenir le monde culturel, mais elle n’a pas toujours utilisé ses compétences à bon escient. Cette autonomie culturelle était fondamentale car les néerlandophones, qui sont majoritaires dans notre pays, n’avaient jadis pas le droit d’utiliser leur propre langue. Pour moi, cette autonomie culturelle est donc sacrée. Toute ma vie, je me suis battu pour le communautarisme, au sens institutionnel et sociologique du terme. Je sais que le communautarisme a une connotation négative dans la partie francophone du pays, mais à mes yeux, il est essentiel que chacun ait le droit de développer sa propre culture. Je me rappelle que, lorsque j’étais gamin, à Bruxelles, même au sein du Chiro, j’ai dû me battre pour que nous puissions être reconnus comme mouvement de jeunesse néerlandophone et ne pas être discriminés en tant que Flamands de Bruxelles. Je peux vous citer des exemples de discrimination fondamentale qui ont déterminé une grande partie de ma vie. La compétence culturelle de la Flandre m’est donc très chère.

Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est différent. La Belgique est devenue un pays fédéral dans lequel les Flamands détiennent une large part du pouvoir politique, économique et financier.

Il y a encore quelques vieux reliquats que l’on peut difficilement qualifier de flamands. En même temps, nous avons évolué vers une société extrêmement diversifiée. Cela n’est pas le cas uniquement en Belgique, où les Communautés et les Régions ont à juste titre revendiqué leur place (même si, à titre personnel, j’attache plus d’importance à la Communauté qu’à la Région, faisant moi-même partie d’une minorité dans ma propre Région). Jamais, au grand jamais, on ne pourra faire un retour en arrière et il importe qu’on fasse clairement comprendre à la population que cette société extrêmement diversifiée est un fait.

Le droit à l’identité culturelle et à l’autonomie de la Flandre, d’une part, et le droit que nous devons accorder aux diverses communautés qui vivent dans notre pays, d’autre part, sont deux choses qui se rejoignent. Des milliers de gens issus d’autres cultures viennent chez nous ; ils sont bien plus nombreux qu’on ne pense à gagner l’une des parties du monde les plus prospères, et ils ne retourneront jamais chez eux. En 1979 déjà, Hans Achterhuis avait averti que les organisations et associations d’aide aux personnes ne parviendraient pas à prendre en charge une grande partie de ces personnes d’origines ethnoculturelles diverses. Ces personnes se sont regroupées en associations, dès les années 60, généralement sous la houlette de l’Église catholique. Mais très rapidement, ces gens ont voulu prendre leur sort en main et créer leurs propres organisations. C’est de cela que nous parlons aujourd’hui, des organisations d’entraide basées sur l’identité ethnoculturelle. Nos organisations officielles d’aide au bien-être ne parviennent pas à impliquer réellement ces personnes dans notre société ni à leur donner toutes leurs chances. Il faut l’admettre. Des études ont d’ailleurs été réalisées pour voir quel rôle ces organisations d’entraide ethnoculturelle peuvent jouer pour permettre à notre communauté, à nos autorités, tant fédérales que communautaires et régionales, ou aux institutions locales, d’atteindre ces milliers de personnes.

Nous avons besoin de ces organisations d’entraide pour éviter d’évoluer vers une société complètement ségréguée ou vers une société qui, politiquement, n’existe pas, car la société est hyper diversifiée et le restera.

Pourquoi évoquer toutes ces choses ? Pour moi, l’autonomie flamande est très importante. Je pense qu’on est allé trop loin et que les droits des Flamands à Bruxelles risquent à l’avenir d’être sérieusement compromis.

Monsieur Slootmans, un nationalisme qui émane d’une communauté ou d’un peuple opprimé a souvent un rôle émancipateur. Mais un nationalisme émanant d’une communauté ou d’un peuple qui détient tout le pouvoir vise souvent à empêcher l’épanouissement d’autrui. Il faut oser mener cette discussion. L’autonomie culturelle est absolument essentielle. Mais ici, au Sénat, lieu de rencontre des entités fédérées, nous devons respecter un cadre législatif. Je sais que certains n’y attachent guère d’importance. Permettez-moi de citer ici les propos tenus par Leo Tindemans à la Chambre en 1978 : « Je considère que la Constitution n’est pas un chiffon de papier. Je quitte cette tribune et me rends chez le Roi pour lui présenter la démission du gouvernement ». Sur un point, il avait raison : la Constitution n’est pas un chiffon de papier. Le reste, c’était un peu, selon moi, de la comédie… Nous avons le droit d’essayer de modifier la Constitution. La loi de 1971 est basée sur le principe constitutionnel selon lequel la discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques n’est pas admise dans notre pays. La loi de 1971 a vu le jour à une époque où la Flandre avait une minorité laïque et la région francophone une minorité catholique. L’objectif était de ne pas opprimer ces minorités idéologiques et philosophiques. Il ne s’agissait en effet pas de minorités politiques ni de minorités linguistiques. Comme l’a confirmé le Conseil d’État, c’est en premier lieu de religion qu’il s’agit. Je suppose que certains esprits perfides entendent souvent par « organisations ethnoculturelles » des organisations religieuses. Et ils n’ont pas tort : un grand nombre de ces organisations ethnoculturelles sont aussi basées sur des convictions religieuses. Il est heureux que cela soit permis. Mais il y a, dans notre société, une religion en particulier qui est victime de préjugés. Or, toute religion est susceptible d’être utilisée et instrumentalisée. Toute religion a ses avantages et ses inconvénients, ses bons côtés et ses aspects moins reluisants, ses interprétations potentiellement dangereuses.

J’ai moi-même été élevé dans la religion catholique. J’ai vu hier, dans l’émission De Afspraak, Monsieur Slootmans, que votre président se dit également catholique. Il faut donc se laisser guider par les valeurs de cette religion. Or une de celles-ci est la fraternité. Vous venez de citer plusieurs de ces valeurs, auxquelles tous ici nous souscrivons : la liberté de religion, la séparation de l’Église et de l’État, l’égalité entre les hommes et les femmes. Tout le monde convient de la valeur de la liberté, mais il y a aussi la valeur de l’égalité, qui semble déjà moins évidente car l’idée que tout le monde puisse jouir de la même égalité ne fait pas l’unanimité. La Révolution française nous a encore légué une troisième valeur : la fraternité. Acceptons-nous que certains soient différents dans notre société ? Tel est le principe de base dont nous débattons ici : le respect des minorités ethnoculturelles. La question qui se pose est de savoir si la loi de 1971 concerne ces minorités ethnoculturelles. On peut en effet en discuter. Nous avons pris le risque de consulter trois professeurs à ce sujet, même si chacun doit prendre sa décision en son âme et conscience. Tout le monde pensait que les trois professeurs diraient que la loi de 1971 ne s’appliquait pas aux minorités ethnoculturelles. Mais ils n’ont pas dit cela.

Je suppose que mes collègues ont bien lu le compte rendu de toutes les auditions, même si le rapport n’a pas toujours été tout à fait objectif. Mais personne n’est neutre. Les professeurs estiment que les minorités ethnoculturelles ne constituent pas en soi une tendance philosophique et idéologique, mais ils soulignent tous trois que lorsque ces minorités ethnoculturelles sont soupçonnées de se replier sur elles-mêmes et de promouvoir la ségrégation, il y a un problème. Dans ce cas, il peut être procédé à un contrôle de conformité avec la loi de 1971. Il s’agit d’un contrôle marginal, ce qui signifie qu’il doit y avoir une violation manifeste du principe d’égalité. À ce propos, le professeur Velaers est allé un peu trop loin et il a d’ailleurs adapté le rapport sur un point. Il a en effet ajouté, s’agissant de la question de savoir s’il y a discrimination ou non, que « si cela n’est pas clair pour tout le monde, il n’y a pas de discrimination ». Un contrôle marginal ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination lorsqu’une seule personne affirme qu’il n’y en a pas. Un contrôle marginal signifie que la discrimination doit apparaître dans le texte même de la loi ou du décret. M. D’Haese en a déjà donné quelques exemples. Je citerai un exemple très simple d’une véritable violation manifeste du principe d’égalité. Seules les organisations basées sur l’identité ethnoculturelle sont obligées de prouver qu’elles ne se replient pas sur leur groupe ethnoculturel et qu’elles ne promeuvent pas la ségrégation. Pourquoi cette obligation ne vaut-elle pas pour tous ? Voilà la discrimination fondamentale. Si les choses se font correctement, très peu d’associations subventionnées perdront leurs subsides au motif qu’elles se replient sur leur identité ethnoculturelle. Aucune organisation d’entraide ethnoculturelle locale ne reçoit aujourd’hui des subsides de la Communauté flamande. Toutes les fédérations qui perçoivent des subsides aujourd’hui comptent, parmi leurs membres, des personnes issues de différentes communautés ethnoculturelles. Il a été scientifiquement prouvé que ces organisations d’entraide ethnoculturelles locales sont nécessaires à la cohésion d’une société au sein de laquelle chacun puisse prendre ses responsabilités et jouer un rôle actif.

Le non-subventionnement de ces organisations entraînera donc encore plus de ségrégation que ce n’est le cas aujourd’hui.

Sur la seule base du contrôle de conformité marginal, force est de conclure à la violation du principe d’égalité et, partant, à l’existence d’une discrimination au sens de la loi du 3 juillet 1971.

Je voudrais cependant terminer sur une note positive. Le passage le plus important du rapport de plus de 90 pages se trouve à la page 3, où M. Van de Wauwer souligne à juste titre que le texte de la proposition de décret est dépassé. Même si les directives des partis sont suivies et que les sénateurs de certains partis n’ont d’autre choix que de déclarer la motion non fondée, je ne me fais pas de souci car j’imagine que l’erreur ne se reproduira pas.

Le seul programme de parti où il était question de museler les organisations d’entraide basées sur l’identité ethnoculturelle était celui du Vlaams Belang. Il est donc terrible de retrouver ces termes à sept reprises dans l’accord de gouvernement flamand. L’influence du Vlaams Belang a été grande. Je suis convaincu que les choses ne prendront pas une telle ampleur, que cette stupidité ne se répétera pas et que nous nous rendrons compte que les organisations d’entraide sont un allié plutôt qu’un ennemi.

De heer Bert Anciaux (sp.a). – Ik had een uiteenzetting voorbereid, maar inderdaad, we mogen ervan uitgaan dat iedereen de commissieverslagen leest. Misschien klopt dat niet altijd, maar dat gebeurt wel vaker met vooronderstellingen. Ik zal het daar dus niet opnieuw over hebben.

Ik zal het, verrassend wellicht, hebben over een toespraak die Koning Filip twee weken geleden voor de gestelde lichamen hield. Koning Filip wees erop dat België over tien jaar tweehonderd jaar bestaat. Dat verraste me, want daar zijn we nog niet mee bezig, maar daar zat natuurlijk een bedoeling achter. Ik moest onmiddellijk aan de bespreking van vandaag denken. In de 190 jaar dat het bestaat, is België er meer dan honderd jaar lang in geslaagd een staat te zijn die werd geregeerd door een bijzonder kleine minderheid, een francofone Brusselse bourgeoisminderheid die de rechten van een bijzonder grote meerderheid, de Vlamingen, maar ook de Walen, op de meest brutale manier miskende. Vijftig jaar geleden is daar stilaan verandering in gekomen. De eerste belangrijke verandering was inderdaad de overheveling van de culturele autonomie naar Vlaanderen en de Franse Gemeenschap. Dat was een bijzonder belangrijke stap en in die vijftig jaar – sorry dat ik even cynisch ben – heeft Vlaanderen die culturele autonomie zelfs een periode gebruikt om het cultureel veld te ondersteunen. Niet altijd, want Vlaanderen heeft zijn eigen bevoegdheden niet altijd goed aangewend. Die culturele autonomie was fundamenteel omdat de Nederlandstaligen, die in ons land een meerderheid vormen, voordien niet het recht hadden hun taal te gebruiken. Voor mij is de culturele autonomie dan ook heilig. Ik heb mijn leven lang – en nog altijd – bijzonder sterk gevochten voor gemeenschapsvorming in de institutionele en sociologische betekenis van het woord. Ik weet dat communautarisme in het Franstalig landsgedeelte een vieze bijsmaak heeft, maar voor mij is het belangrijk dat iedereen het recht heeft zijn eigen cultuur te beleven. Ik herinner me dat ik als snotneus in Brussel moest vechten, ook binnen de Chiro, om gewoon als Nederlandstalige jeugdbeweging erkend te worden en niet gediscrimineerd te worden omdat we Vlamingen in Brussel waren. Ik kan u staaltjes van fundamentele discriminatie geven en die ervaringen hebben eigenlijk een groot deel van mijn leven bepaald. Dus ja, de culturele bevoegdheid van Vlaanderen ligt me zeer nauw aan het hart.

Vandaag leven we in een andere wereld. België is een federaal land geworden waarin de Vlamingen in grote mate de macht in handen hebben op politiek, economisch en financieel vlak.

Er zijn nog enkele oude restanten die niet bepaald Vlaams te noemen zijn. Je zit dus in een andere wereld. Tegelijkertijd zijn we een superdiverse samenleving geworden. Dat geldt niet alleen in België, waar die Gemeenschappen en Gewesten terecht hun plaats hebben opgeëist – wat mij betreft meer de Gemeenschappen dan de Gewesten, maar ik ben een minderheid in mijn eigen Gewest. Die superdiverse samenleving kan nooit, maar dan ook nooit, worden teruggedraaid. We zijn een superdiverse samenleving en die diversiteit heeft ook haar rechten. Het is belangrijk dat we dat ook duidelijk maken aan de bevolking.

Eigenlijk komen die twee zaken samen: dat recht op culturele identiteit, die autonomie van Vlaanderen, en het recht dat we moeten geven aan al die diverse gemeenschappen die hier in ons land wonen. Al die individuen, al die mensen die naar hier komen vanuit een andere cultuur. Duizenden mensen komen naar hier, veel meer dan veel mensen denken, en belanden in een van de meest welvarende delen van de wereld en ze vinden hun weg terug niet. Hans Achterhuis heeft er reeds in 1979 voor gewaarschuwd dat organisaties van welzijn en geluk er niet in (zullen) slagen om een groot deel van die mensen met een etnisch-cultureel diverse afkomst op te vangen. Die mensen hebben zich ook verenigd, eerst in de jaren ’60, met begeleiding. Soms heel goed bedoeld, vaak vanuit de katholieke kerk, werden organisaties opgericht waar die migranten zich thuis konden voelen. Vrij snel wilden die mensen echter hun lot zelf in handen nemen en zelf organisaties oprichten. Daar hebben we het vandaag over, zelforganisaties op basis van etnisch-culturele identiteit. We slagen er met onze officiële organisaties van welzijn en geluk niet in om die mensen echt te betrekken bij onze samenleving, om ze alle kansen te geven. We merken dat, we moeten dat toegeven en hier is onderzoek rond gebeurd. Tegelijkertijd is er ook onderzoek gedaan over de rol die die zelforganisaties op basis van etnisch-culturele identiteit kunnen spelen om net die duizenden mensen te bereiken vanuit onze gemeenschap, vanuit onze overheid op federaal, gemeenschaps- en gewestniveau of vanuit lokale instellingen.

We hebben die zelforganisaties nodig om te voorkomen dat we naar een totaal gesegregeerde samenleving evolueren, of een samenleving waarvan wij als politiek zeggen dat ze niet bestaat, want ze is superdivers en ze zal altijd superdivers blijven.

Waarom vertel ik al die zaken? Ten eerste om een antwoord te geven natuurlijk. Voor mij is Vlaamse autonomie heel belangrijk. Ik denk persoonlijk soms dat ze wat losgeslagen is en dat daardoor de rechten van de Vlaming in Brussel in de toekomst sterk in het gedrang kunnen komen.

Mijnheer Slootmans, nationalisme dat vertrekt van vanuit een gemeenschap of een volk dat onderdrukt wordt, heeft vaak een emancipatorische rol. Maar nationalisme dat uitgaat van een gemeenschap of een volk dat alle macht in handen heeft, is er vaak op gericht om anderen niet die ontplooiing te geven. Op een bepaald moment moet men die discussie ook durven voeren. Voor mij is culturele autonomie absoluut essentieel, we hebben dat recht. Maar we zitten hier in de Senaat, als Senaat van de deelgebieden, wel te werken binnen een wettelijk kader. Ik weet dat dat voor sommigen niet belangrijk is. Om Leo Tindemans te citeren in 1978, toen hij op de tribunes van de Kamer stond en zei: “Voor mij is de Grondwet geen vodje papier. Ik verlaat deze tribune, ik ga naar de koning en dien het ontslag van de regering in.” Op één punt heeft hij gelijk: de Grondwet is geen vodje papier. De rest was voor mij een beetje komedie. We hebben het recht om te proberen de Grondwet aan te passen. De wet van 1971 is gebaseerd op het grondwettelijke principe dat discriminatie op basis van ideologische en filosofische redenen niet kunnen worden geduld in dit land. De wet van 1971 is er gekomen op een ogenblik dat er in Vlaanderen een vrijzinnige minderheid bestond en een katholieke minderheid in het Franstalige gedeelte. Bedoeling was deze ideologische en filosofische minderheden niet in het gedrang te laten komen. Inderdaad: geen politieke en geen taalminderheden. In de eerste plaats, en de Raad van State heeft dat ook bevestigd, gaat het dan om godsdienst. Ik durf te veronderstellen dat sommige perfide geesten onder etnisch-cultureel diverse organisaties ook vaak godsdienstige organisaties verstaan. En het is nog waar ook: een groot aantal van die organisaties op basis van etnisch-culturele identiteit zijn ook gebaseerd op godsdienstige overtuiging. En gelukkig mag dat ook. Maar er is nu eenmaal één godsdienst in onze samenleving die het niet bepaald gemakkelijk heeft en die beladen wordt met vooroordelen. Elke godsdienst kan gebruikt en misbruikt worden. Elke godsdienst heeft voordelen en nadelen. Elke godsdienst heeft knappe onderdelen en mogelijk gevaarlijke interpretaties.

Ik ben zelf katholiek en christelijk opgevoed. Mijnheer Slootmans, ik zag gisteren in De Afspraak dat uw voorzitter zich ook katholiek noemt. Dan moet men eigenlijk uitgaan van de waarden van die godsdienst. Eén van die waarden is broederlijkheid. U hebt net een aantal waarden geciteerd, die iedereen hier onderschrijft: de vrijheid van godsdienst, de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van mannen en vrouwen. Naast de waarden van de vrijheid, waar iedereen het over eens is, is er ook de waarde van gelijkheid. Daar is al wat meer discussie over. Niet iedereen meent dat iedereen even gelijk is. Dan is er nog een derde waarde van de Franse Revolutie: de broederlijkheid. Aanvaarden wij dat mensen anders zijn in onze samenleving? Dat is de grondregel waarover we het hier hebben: het respect voor etnisch-culturele minderheden. Nu is de vraag: slaat de wet van 1971 op de etnisch-culturele minderheden? Ik geef toe dat daarover kan worden gediscussieerd. We hebben het risico genomen – al was dat niet echt nodig, want iedereen moet hier individueel over oordelen – om raad te vragen aan drie professoren. Iedereen ging ervan uit dat de drie professoren zouden verklaren dat de wet van 1971 uiteraard niet van toepassing is op etnisch-culturele minderheden. Ze hebben dit echter niet gezegd.

Ik ga ervan uit dat de collega’s alle hoorzittingen goed hebben gelezen, ook al werd het verslag niet altijd helemaal objectief weergegeven. Maar niemand is neutraal. Volgens de professoren vormen de etnisch-culturele minderheden op zich geen filosofisch-ideologische strekking, maar alle drie wijzen ze erop dat er wel een probleem is wanneer die etnisch-culturele minderheden worden gekoppeld aan het vermoeden dat ze zich op zichzelf terugplooien en segregatie bevorderen. In dat geval kan er wel degelijk een toetsing aan de wet van 1971 volgen. Dat is een marginale toetsing. Dat betekent dat er een kennelijke schending van het gelijkheidsbeginsel moet zijn. Professor Velaers ging daar net iets te ver en hij heeft het verslag dan ook op één punt aangepast. Met betrekking tot de vraag of er discriminatie is of niet, voegde hij er namelijk aan toe: “… en dat blijkt als iedereen dezelfde mening heeft.” Een marginale toetsing betekent niet dat er geen discriminatie is wanneer één iemand zegt dat er geen discriminatie is. Een marginale toetsing wil zeggen dat uit de tekst van de wet of het decreet zelf moet blijken dat er discriminatie is. De heer D’Haese heeft al enkele voorbeelden gegeven. Ik geef één heel eenvoudig voorbeeld van een echte manifeste schending van het gelijkheidsbeginsel. Alleen de organisaties gebaseerd op etnisch-culturele identiteit worden verplicht om te motiveren dat ze zich niet op hun eigen etnisch-culturele groep terugplooien en niet aan segregatie doen. Waarom moet niet iedereen dat doen? Daar ligt de fundamentele discriminatie. Als het spel eerlijk en correct wordt gespeeld, dan zullen er bijzonder weinig verenigingen die vandaag worden ondersteund, morgen die ondersteuning verliezen omdat ze zich op hun eigen etnisch-culturele identiteit terugplooien. Geen enkele lokale zelforganisatie op basis van etnisch-culturele identiteit krijgt vandaag geld van de Vlaamse Gemeenschap. Geen enkele! Alle federaties die vandaag ondersteuning krijgen, hebben intussen leden van verschillende etnisch-culturele gemeenschappen. Het is echt wetenschappelijk bewezen dat zij nodig zijn om te komen tot een samenleving met samenhang waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, meetelt en de samenleving vorm geeft. Daar hebben we ze voor nodig, die lokale zelforganisaties op basis van etnisch-culturele identiteit.

Het niet-subsidiëren van deze organisaties zal dus leiden tot nog meer segregatie dan vandaag reeds het geval is.

Alleen al op basis van een marginale toetsing moeten we besluiten dat er een schending is van het gelijkheidsbeginsel en dus een schending zoals voorzien in de wet van 3 juli 1971.

Ik wil echter eindigen met een positieve noot. De belangrijkste passage uit het meer dan negentig pagina’s tellende verslag staat op pagina 3. Daar stelt de heer Van de Wauwer terecht dat de tekst van het voorstel van decreet achterhaald is. Zelfs als de partijlijnen hier worden gevolgd en de senatoren van sommige partijen niets anders mogen zeggen dan dat de motie ongegrond is, dan nog maak ik me geen zorgen. Ik ga er immers niet van uit dat de vergissing zal worden herhaald.

Van alle partijprogramma’s was er in slechts één sprake van het monddood maken van zelforganisaties op basis van etnisch-culturele identiteit. Dat was bij het Vlaams Belang. Ik vind het dan ook verschrikkelijk dat die woorden in het Vlaamse regeerakkoord zeven maal voorkomen. De invloed van het Vlaams Belang is dus groot geweest. Ik hoop, en ik ben er eigenlijk wel van overtuigd, dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als ze is opgediend, dat deze stommiteit niet zal worden herhaald en dat we beseffen dat zelforganisaties een bondgenoot zijn in plaats van een vijand.

M. André Antoine (cdH). – Je voudrais tout d’abord vous remercier, Madame la Présidente, ainsi d’ailleurs que vos services, d’avoir mené un véritable travail d’instruction, sans complaisance aucune, et de vous être appuyée sur des experts, dont les avis sont parfois contradictoires et ne sont ni décisifs ni impératifs mais, quoi qu’il en soit, le travail réalisé est tout à l’honneur de notre assemblée.

La proposition de décret que nous sommes appelés à examiner au travers de cette proposition de décision nous renvoie au passé et, en ce qui me concerne, à mes études de droit, sous la conduite de Francis Delpérée, une bien belle époque, ma foi. Elle nous renvoie aussi aux articles 4 et 5 de la loi du 3 juillet 1971. Le gouvernement de cette époque était déjà un gouvernement de coalition, dirigé par Gaston Eyskens, notre parti étant représenté par un homme d’État, Pierre Harmel, qui a du reste participé au débat sur le thème qui nous occupe aujourd’hui.

À l’époque, l’objectif était très simple : il s’agissait de garantir la protection à l’égard de toute forme de discrimination idéologique ou philosophique. Le sujet préoccupait, de façon bien légitime, les laïcs de Flandre et, j’en fais partie, les catholiques de Wallonie qui, parfois, devaient subir certains comportements arbitraires. À partir du moment où Flamands et francophones allaient pouvoir prendre leurs propres décisions, il était normal de prévoir des garanties et un règlement potentiel en cas de discrimination. La voie choisie a été celle d’un règlement politique, par le biais des deux assemblées fédérales, la nôtre ayant considérablement évolué depuis lors. Il s’agissait de constater s’il y avait eu ou non atteinte aux droits et aux libertés de la minorité concernée. C’est évidemment un élément essentiel du vivre ensemble, dans les deux Communautés et entre elles.

Aujourd’hui, encore, le cdH est extrêmement sensible à la question et défend vigoureusement cette loi, et cela, pour cinq raisons.

Tout d’abord, par fidélité à l’identité catholique de celles et de ceux qui en furent les initiateurs.

Ensuite, parce que nous avons la culture de la minorité. Nous n’avons jamais eu le bonheur de pouvoir décider tout seuls, même si le vote humaniste est une tradition dans quelques communes, mais elles sont rares, beaucoup trop rares. Le respect des minorités est inscrit dans notre ADN. Dès que nous entendons prononcer le mot « minorité », nous nous levons comme par réflexe pour protéger les personnes visées, qu’elles appartiennent à notre courant ou à d’autres.

Troisième raison : face à la légitime autonomie, à l’époque, culturelle et, aujourd’hui, également économique, nous prônons un trait d’union fort entre celles-ci. Nous avons toujours dit qu’entre les briques flamande, bruxelloise et wallonne, il fallait des joints solides. Nous ne sommes pas maçons mais nous parvenons parfois à rejointoyer le mur, l’objectif étant de maintenir notre Belgique jusqu’en 2030 et peut-être davantage, nous l’espérons, même si le modèle évoluera certainement encore.

Quatrième raison : nous sommes sensibles aux droits de l’homme. Il faut sans cesse veiller à ne pas voter des législations susceptibles d’induire ou de tolérer certaines atteintes à cet égard.

Enfin, il existe en Wallonie une grande tradition de diversité sociologique et ethnique. Nous rencontrons des personnes de religions, d’origines et de tendances politiques différentes. Le mélange est parfois un peu bouillonnant mais cette tradition est un gage de démocratie.

Forts de ces considérations, reconnaissons toutefois, et j’en profite pour signaler que j’ai beaucoup apprécié l’intervention de Mme de Bethune, que nous manquons de pratique.

S’il existait un document décrivant la manière dont les choses ont été réglées dans telle ou telle affaire, cela nous aiderait. Mais nos prédécesseurs ne nous ont rien laissé. Il n’y a d’ailleurs, selon moi, qu’un seul précédent en l’espèce. Je regrette de n’avoir pas pu participer aux travaux de la commission, mais, entre les différents engagements à honorer au Sénat, au niveau de la Communauté et de la Région, il y a toujours un choix déchirant à faire.

Cela étant, j’ai consulté la doctrine et j’ai pu constater qu’elle n’avait plus été actualisée depuis longtemps. Comme l’ont dit les experts, peu de travaux ont été consacrés à l’évolution du concept de discrimination idéologique et philosophique. Or, ce concept a bel et bien changé au fil du temps.

La principale difficulté concernant la loi de 1971 réside dans l’esprit et dans la lettre de celle-ci. Nous ne pouvons pas faire un examen politique, et surtout pas nous les francophones, parce qu’il s’agit en fait du choix propre à une assemblée. Ce que nous devons faire, en revanche, c’est voir sous l’angle juridique si, au regard de la loi de 1971, il y a ou non une discrimination idéologique et philosophique.

Si un texte de même nature avait été soumis au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le cdH ne l’aurait pas voté. Tel aurait été notre droit dans notre propre assemblée.

Je n’entrerai donc pas dans des considérations politiques, je m’en tiendrai aux examens juridiques. Cela fait d’ailleurs partie de nos attributions en tant que sénateurs : nous ne siégeons pas ici en tant que Flamands, Wallons et Bruxellois.

Pour en revenir aux aspects juridiques, il y a le caractère idéologique ou philosophique de la discrimination alléguée. On sent bien que ce critère ne peut pas être appliqué sans discussion aux textes contestés. Il y a de la marge en termes d’interprétation.

Le texte comporte par ailleurs des ambiguïtés qui peuvent, selon certains, amener le pire – ce que je ne contesterai pas – mais il énonce aussi des choix qui relèvent strictement d’une assemblée communautaire et qui sont dès lors respectables. Il s’agit de bien comprendre la volonté du législateur flamand. La loi de 1971 ne nous aide pas beaucoup. Il y a certes l’article 13 du Pacte culturel, qui dispose que l’intervention de l’autorité publique doit se fonder exclusivement sur des critères artistiques, esthétiques, scientifiques, etc. Mais, tel qu’il est formulé, ce critère ne me permet pas encore de déduire qu’il y a discrimination de manière évidente.

À ceux qui défendent le texte, j’exprime mon regret qu’il n’y ait pas eu un avis du Conseil d’État. Nous aurions pu alors comprendre, grâce à cette juridiction administrative à la compétence incontestée, quels sont les éventuels dangers du texte et les justes interprétations à lui conférer. À défaut d’avis, il nous est difficile en tant que sénateurs de vérifier que la loi de 1971 est correctement appliquée. C’est une pièce essentielle qui manque au dossier.

S’il devait y avoir des comportements inacceptables – ce qui n’est pas évident à déterminer à la lecture du texte de la proposition de décret –, quels seraient les moyens pour y remédier ?

S’il s’agissait d’un arrêté, le Conseil d’État pourrait intervenir dans sa fonction de juridiction administrative et non plus dans sa fonction consultative. Ensuite, il y a la Cour constitutionnelle qui a vu le jour en 1988. J’ai d’ailleurs eu la chance à l’époque, en tant que membre de la commission de révision de la Constitution, de voter sur le texte portant création de cette institution majeure. Elle est en effet accessible à n’importe quel citoyen : il ne faut pas qu’un quart d’une assemblée s’exprime pour qu’elle puisse intervenir. Un citoyen ou une association peut l’alerter et obtenir gain de cause.

On voit dès lors combien la Cour constitutionnelle apporte une réponse importante, même si la loi de 1971 reste pertinente à certains égards, à condition, probablement, d’être quelque peu dépoussiérée.

Je voudrais lancer à ce propos un double appel, car cette Cour constitutionnelle n’est pas seulement la gardienne des droits les plus élémentaires ; elle surveille et corrige les discriminations et, parfois aussi, les rapports entre Wallons, Flamands et Bruxellois. Or, aujourd’hui, deux magistrats francophones font défaut, si bien que la parité de la Cour constitutionnelle est menacée. Je sais que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 mars et que nous serons appelés à délibérer les 19 et le 20 mars prochains.

Je voudrais donc lancer d’abord un appel solennel au groupe Ecolo, parce que le mandat lui revient. Bien que nous soyons très respectueux de l’initiative qui doit revenir à chaque groupe politique, j’invite vraiment le groupe Ecolo à bien réfléchir – et je ne doute pas qu’il le fait – à la candidature qu’il va déposer. Car derrière la préoccupation de voir un courant politique majeur représenté à la Cour, il y a aussi la nécessité de représenter le monde francophone en qualité, notamment aussi sur le plan juridique.

Mon deuxième appel s’adresse à vous, Madame la Présidente. Nous nous connaissons depuis longtemps et je n’ignore pas votre côté pragmatique et déterminé, sinon autoritaire à certains moments. Je vous demande de vous engager dans cette problématique pour essayer de trouver une solution qui soit respectueuse des uns et des autres, et qui permette de déboucher sur un consensus plus large. Il n’est pas bon que le Sénat ne se mette pas d’accord sur le nom d’un magistrat à la Cour constitutionnelle, surtout si cela entraîne une situation de non-parité dans le chef des francophones. La minorité que nous représentons serait dans ce cas malmenée. Je vous invite dès lors modestement, Madame la Présidente, à prendre des initiatives pour rapprocher les points de vue. Cela nous évitera probablement un grand nombre d’allers et retours et de suspensions en cours de séance. Je vous fais confiance.

Pour en revenir au dossier qui nous occupe aujourd’hui, le groupe cdH s’abstiendra parce que nous n’avons pas été éclairés par un avis du Conseil d’État, parce que nous voulons maintenir la loi de 1971 – même si elle peut être évaluée et qu’elle doit évoluer dans son principe –, parce que le texte qui nous est soumis laisse une large marge d’interprétation et permet une application diversifiée et, enfin, parce qu’en tant qu’humanistes, nous sommes particulièrement sensibles à la reconnaissance des minorités et des droits de l’homme.

De heer André Antoine (cdH). – Mevrouw de voorzitster, ik dank u, en uw diensten, voor de gedegen en onpartijdige voorbereiding van dit dossier. U hebt zich laten bijstaan door experts, die soms tegenstrijdige adviezen uitbrachten die niet dwingend of doorslaggevend zijn. Toch siert het onze assemblee dat er op die manier is te werk gegaan.

Het voorstel van decreet waar we ons naar aanleiding van dit voorstel tot beslissing over buigen doet ons terugblikken in de tijd en doet mij terugdenken aan mijn rechtenstudie en aan mijn leermeester Francis Delperée. Het was een mooie tijd, overigens. Voor een goed begrip van dit dossier moeten we de artikelen 4 en 5 van de wet van 3 juli 1971 herlezen. De toenmalige regering was al een coalitieregering onder leiding van Gaston Eyskens, waarin onze partij vertegenwoordigd was door de staatsman Pierre Harmel, die een stem had in het debat over het thema dat ons vandaag bezighoudt.

Toen was het doel heel eenvoudig: er werd voorzien in een bescherming tegen elke vorm van ideologische of filosofische discriminatie. Dat was heel belangrijk voor de vrijzinnigen in Vlaanderen en voor de katholieken in Wallonië, zoals ikzelf, die soms op arbitraire wijze werden bejegend. Vanaf het moment dat Vlamingen en Franstaligen hun eigen beslissingen konden nemen, was het normaal waarborgen in te stellen en te voorzien in een mogelijkheid om in te grijpen in geval van discriminatie. Er werd geopteerd voor een politieke regeling, waarin de twee federale assemblees een rol zouden spelen. Onze assemblee is intussen heel grondig veranderd. Het ging erom vast te stellen of de rechten en vrijheden van de betrokken minderheid al dan niet waren aangetast. Dat is uiteraard een essentieel element van het samenleven, binnen de twee Gemeenschappen en tussen de twee Gemeenschappen onderling.

Ook vandaag nog hecht cdH zeer veel belang aan deze wet, die we te allen prijze willen verdedigen, om vijf redenen.

We willen dat in eerste instantie doen omdat we trouw willen zijn aan de katholieke identiteit van de grondleggers van deze wet.

Ten tweede, omdat we het gewoon zijn om als minderheid te fungeren. We hebben nooit het geluk gehad om zelf alleen te kunnen beslissen, ook al zijn er enkele gemeenten waar traditioneel op de humanisten wordt gestemd. Ze zijn zeldzaam, te zeldzaam. Respect voor minderheden maakt deel uit van ons DNA. Zodra we het woord ‘minderheid’ horen, hebben we de reflex om op te staan om de betrokken personen te beschermen, of ze nu tot onze stroming of tot een andere behoren.

Een derde reden is: tegenover de terechte culturele autonomie van toen, die nu ook economisch is, willen we een sterk verbindingsteken plaatsen. We hebben altijd gezegd dat tussen de Vlaamse, Waalse en Brusselse bouwstenen, er een goede mortelvoeg moest zitten. We zijn geen maçons, maar toch kunnen we de muur soms weer opvoegen, om België tot in 2030 of, naar we hopen, nog langer te laten standhouden, ook al zal het model zeker nog evolueren.

Ten vierde: we hechten belang aan de rechten van de mens. We moeten er voortdurend over waken dat onze wetgeving niet van dien aard is dat die rechten kunnen worden geschonden.

In Wallonië is er een sterke traditie van sociologische en etnische diversiteit. We ontmoeten mensen van andere religies, van verschillende herkomst en met diverse politieke voorkeuren. Het is soms een kolkende smeltkroes, maar het is ook een waarborg voor democratie.

Na al die overwegingen wil ik nog erkennen – en ik moet zeggen dat ik de tussenkomst van mevrouw de Bethune zeer gewaardeerd heb – dat we weinig ervaring hebben in dit soort zaken.

Als er een document bestond waaruit zou blijken hoe soortgelijke zaken werden opgelost, zou dat een grote hulp zijn. Maar onze voorgangers hebben ons niets nagelaten. Volgens mij is er in dit geval maar één precedent. Ik betreur dat ik niet kon deelnemen aan de werkzaamheden in de commissie, ik sta vaak voor een verscheurende keuze tussen mijn verplichtingen in de Senaat of op het niveau van de Gemeenschap en het Gewest.

Ik heb er de rechtsleer op nagelezen en heb vastgesteld dat ze al lang niet meer is bijgesteld. De experts zeiden het al, er werd weinig aandacht besteed aan de evolutie van het concept ideologische en filosofische discriminatie. De lading die dit begrip dekt, is gaandeweg nochtans wel geëvolueerd.

De moeilijkheid met betrekking tot de wet van 1971 zit in de geest en in de letter van die wet. We kunnen geen politieke beoordeling doen, zeker niet als Franstaligen, omdat het om de eigen keuze van een assemblee gaat. Wat we wel moeten doen, is nagaan of er in rechte, vertrekkend van de wet van 1971, sprake is van ideologische en filosofische discriminatie.

Als een gelijkaardige tekst had voorgelegen in het Parlement van de Franse Gemeenschap, zou cdH hem niet hebben goedgekeurd. Dat zou ons goed recht zijn geweest in onze eigen assemblee.

Ik ga dus niet in op politieke overwegingen, maar ik blijf bij de juridische analyse. Dat is onze taak als senatoren: we zetelen hier niet als Vlamingen, Walen of Brusselaars.

Juridisch moet de vermeende discriminatie een ideologisch of filosofisch karakter hebben. Het is duidelijk dat dit criterium niet zomaar kan worden toegepast op de bekritiseerde teksten. Er is ruimte voor interpretatie.

De tekst is bovendien op enkele punten nogal dubbelzinnig, wat volgens sommigen risico’s op ontsporing inhoudt – wat ik niet zal tegenspreken – maar hij bevat ook keuzes die tot de bevoegdheid behoren van een gemeenschapsassemblee en die daarom moeten worden gerespecteerd. We moeten goed nagaan wat de wil is van de Vlaamse decreetgever. De wet van 1971 helpt ons niet veel. Er is weliswaar artikel 13 van het Cultuurpact, dat bepaalt dat elke aanmoediging of tegemoetkoming van de overheid uitsluitend op esthetische, wetenschappelijke of artistieke criteria moet steunen. Maar ook die formulering helpt ons niet om te besluiten of hier al dan niet sprake is van openlijke discriminatie.

Aan wie de tekst verdedigt, wil ik zeggen dat ik betreur dat er geen advies over uitgebracht is door de Raad van State. Dat administratieve rechtscollege, waarvan de bevoegdheid ter zake buiten kijf staat, had ons dan kunnen wijzen op de mogelijke gevaren van de tekst en aangeven op welke manier hij diende te worden geïnterpreteerd. Bij gebrek aan een advies is het voor ons als senatoren moeilijk om na te gaan of de wet van 1971 correct werd toegepast. Aldus ontbreekt een essentieel stuk van het dossier.

Als er sprake zou zijn van ongeoorloofde maatregelen – wat niet makkelijk te beoordelen is bij lezing van de tekst van het voorstel van decreet – hoe zou dat dan moeten verholpen worden?

Als het zou gaan om een besluit, zou de Raad van State als administratief rechtscollege, en niet als adviesorgaan, tussenbeide kunnen komen. En verder is er het Grondwettelijk Hof, dat in 1988 werd opgericht. Als lid van de commissie voor de herziening van de Grondwet, heb ik destijds trouwens de gelegenheid gehad om te stemmen over de tekst tot oprichting van deze belangrijke instelling. Iedere burger kan bij het Hof een arrest vragen: het is niet nodig dat een kwart van een assemblee daartoe beslist. Elke burger of vereniging kan een zaak aanspannen en winnen voor het Hof.

Het is bijgevolg duidelijk dat het Grondwettelijk Hof beantwoordt aan een behoefte, ook al blijft de wet van 1971 op sommige punten relevant en al zou hij zeker een opfrisbeurt kunnen gebruiken.

Ik wil een dubbele oproep doen, want dat Grondwettelijk Hof is niet enkel de hoeder van de meest elementaire rechten, het is ook alert voor mogelijke discriminatie, het duidt ze aan en stuurt de wetgeving bij, en soms ook de betrekkingen tussen Walen, Vlamingen en Brusselaars. Vandaag ontbreken er twee Franstalige rechters en zo komt de pariteit van het Grondwettelijk Hof in het gedrang. Ik weet dat kandidaten zich tot 10 maart kunnen aanmelden en dat we ons daarover op 19 en 20 maart zullen moeten uitspreken.

Daarom wil ik een plechtige oproep doen aan het adres van Ecolo, vermits het mandaat aan hen toekomt. Met alle respect voor het eigen initiatief dat aan elke politieke fractie toekomt, wil ik Ecolo toch uitnodigen om goed na te denken – en ik betwijfel niet dat dit ook gebeurt – over de kandidaat die ze naar voren willen schuiven. Naast de wil om een bepaalde politieke visie vertegenwoordigd te zien in het Hof, is er ook een noodzaak om de Franstaligen op voortreffelijke wijze te vertegenwoordigen, ook op juridisch vlak.

Mijn tweede oproep is aan u gericht, mevrouw de voorzitster. We kennen elkaar al lang en ik weet dat u pragmatisch en vastberaden bent, bij momenten zelfs op het autoritaire af. Ik vraag u dat u zich zou inzetten om een oplossing te vinden die alle partijen in hun waardigheid laat en waarover een ruimere consensus kan gevonden worden. Het is niet goed dat de Senaat niet tot overeenstemming kan komen over de naam van een magistraat in het Grondwettelijk Hof, vooral als dat leidt tot een situatie waarbij er geen pariteit meer is langs Franstalige zijde. De minderheid, die we vertegenwoordigen, wordt dan niet naar behoren behandeld. In alle bescheidenheid verzoek ik u dus, mevrouw de voorzitster, om zelf te proberen om de standpunten dichter bij elkaar te brengen. Dat kan ons veel oponthoud en schorsingen van vergaderingen besparen. Ik vertrouw op u.

Bij de stemming over het dossier waar we ons vandaag over buigen, zal de cdH‑fractie zich onthouden, omdat we ons niet kunnen baseren op een advies van de Raad van State, omdat we de wet van 1971 willen behouden – ook al moet hij geëvalueerd en mogelijk gewijzigd worden –, omdat de tekst die voorligt heel ruim kan geïnterpreteerd worden en op uiteenlopende wijze kan toegepast worden, en ten slotte, omdat we veel belang hechten aan de erkenning van de rechten van minderheden en van de rechten van de mens.

Mme la présidente. – À la proposition de décision, M. Anciaux propose l’amendement no 1 (voir document 7‑132/4) ainsi libellé :

De voorzitster. – Op het voorstel van beslissing heeft de heer Anciaux amendement 1 ingediend (zie stuk 7‑132/4) dat luidt:

Remplacer le texte de la proposition de décision comme suit :

De tekst van het voorstel van beslissing vervangen als volgt:

« Le Sénat,

Vu les articles 4, 5 et 6 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise ;

“De Senaat,

Gelet op de artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende cultuurraden voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap;

Vu la décision de recevabilité prise par le collège des présidents d’assemblée le 4 décembre 2019 ;

Gelet op de ontvankelijkheidsbeslissing van het College van parlementsvoorzitters van 4 december 2019;

Vu les auditions organisées en commission des Affaires institutionnelles du Sénat le 31 janvier 2020 ;

Gelet op de hoorzittingen gehouden in de Commissie Institutionele Aangelegenheden op 31 januari 2020;

Ayant examiné la motion déposée au Parlement flamand le 27 novembre 2019 par Björn Rzoska, Katia Segers, Jos D’Haese et consorts ;

Na een analyse van de motie die op 27 november 2019 bij het Vlaams Parlement door Björn Rzoska, Katia Segers en Jos D’Haese c.s. is ingediend;

Attendu que la proposition de décret contestée tend à ne plus subventionner les acteurs et les initiatives socioculturels qui se replient sur l’origine ethnoculturelle ;

Overwegende dat het betwiste voorstel van decreet erop gericht is om sociaal-culturele actoren en initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst niet meer te subsidiëren;

Attendu que, dans la proposition de décret, il est souligné que seules sont éligibles à une subvention les organisations qui luttent contre la ségrégation et qui ne se replient pas uniquement sur l’origine ethnoculturelle ;

Overwegende dat in het voorstel van decreet benadrukt wordt dat alleen organisaties worden gesubsidieerd die segregatie tegengaan en zich niet louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst;

Attendu que l’objectif de la proposition de décret, tel que décrit dans l’exposé général, est donc de ne plus subventionner que les organisations qui ne se replient pas uniquement sur l’origine ethnoculturelle ;

Overwegende dat het doel van het voorstel van decreet, zoals zelf omschreven in de algemene toelichting, er dus in bestaat om alleen organisaties nog te subsidiëren die zich niet louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst;

Attendu que la proposition de décret fait de cet objectif un élément d’évaluation prioritaire et que, comme cet objectif est mentionné aux articles 11 et 36 comme l’un des cinq éléments d’évaluation les plus fondamentaux, il est clair que seules les organisations qui y répondent entrent en ligne de compte pour une subvention ;

Overwegende dat dit doel een prioritair beoordelingselement wordt door het voorstel van decreet en dat, door dit doel als criterium in artikel 11 en 36 op te nemen als een van de vijf meest elementaire beoordelingselementen, het duidelijk is dat alleen organisaties die voldoen aan dit doel voor subsidiëring in aanmerking komen;

Attendu en effet que l’ajout de cette seule condition constitue en soi une inégalité de traitement dès lors que, par exemple, d’autres types de repli comme l’orientation sexuelle ou l’appartenance linguistique ne figurent pas dans les conditions de subventionnement ;

Overwegende dat de toevoeging van deze voorwaarde op zich al een ongelijke behandeling vormt, aangezien bijvoorbeeld andere vormen van terugplooien, zoals de seksuele of linguïstische voorkeur, niet onder de subsidievoorwaarden vallen;

Attendu que cette nouvelle condition peut difficilement apparaître comme un critère pertinent pour atteindre l’objectif affiché de la mesure, à savoir le soutien aux associations qui contribuent à l’émancipation des individus et groupes et au renforcement d’une société démocratique, inclusive et durable compte tenu de son imprécision à au moins trois niveaux :

Overwegende dat deze nieuwe voorwaarde nauwelijks kan worden gezien als een pertinent criterium voor het bereiken van het gestelde doelstelling van de maatregel, namelijk het ondersteunen van verenigingen die bijdragen aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van een democratische, inclusieve en duurzame samenleving, gezien de nauwkeurigheid van de maatregel op ten minste drie niveaus:

1) ni la proposition de décret déposée le 27 novembre 2019 ni aucune autre législation flamande ne définit les éléments constitutifs de la nouvelle condition de subventionnement à savoir les notions de « repli » et « origine ethnoculturelle » ;

1) noch in het op 27 november 2019 ingediende voorstel van decreet, noch in enige andere Vlaamse wetgeving worden de bestanddelen van de nieuwe subsidievoorwaarde, namelijk de begrippen ‘terugplooien’ en ‘etnisch-culturele afkomst’, gedefinieerd;

2) l’ajout de cette condition reviendrait à prétendre que les associations qui se replieraient sur l’origine ethnoculturelle ne contribueraient pas à l’émancipation des individus et groupes et au renforcement d’une société démocratique, inclusive et durable, ce qui n’est appuyé par aucun élément probant ;

2) het toevoegen van deze voorwaarde zou erop neerkomen dat men beweert dat verenigingen die zich terugplooien op de etnisch-culturele oorsprong niet zouden bijdragen aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van een democratische, inclusieve en duurzame samenleving, wat niet door enig bewijs wordt ondersteund;

3) le texte reste muet quant au critère qui serait utilisé pour déterminer si une association pratique le repli sur l’origine ethnoculturelle ;

3) de tekst zwijgt over het criterium dat zou worden gebruikt om te bepalen of een vereniging zich op de etnisch-culturele afkomst terugplooit;

Attendu que cette nouvelle condition comporte également des risques sérieux de violation de l’article 23 de la Constitution ;

Overwegende dat deze nieuwe voorwaarde een aanzienlijk risico inhoudt van schending van artikel 23 van de Grondwet;

Attendu que l’article 23 de la Constitution vise notamment à consacrer le droit à l’épanouissement culturel et social ; que l’article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill dans le chef du législateur quant au niveau de protection accordé par la législation en vigueur ;

Overwegende dat artikel 23 van de Grondwet onder meer tot doel heeft het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing te verankeren; dat artikel 23 van de Grondwet een standstill-verplichting van de wetgever inhoudt ten aanzien van het niveau van bescherming dat door de geldende wetgeving wordt geboden;

Attendu que si la nouvelle condition de non-repli sur l’origine ethnoculturelle devait avoir pour effet que les associations qui se consacrent à l’émancipation de groupes cibles particuliers avec une origine ethnoculturelle spécifique ne pourraient plus être subsidiées, cela diminuerait de manière considérable le niveau de protection et par conséquent l’obligation de standstill garantie par l’article 23 de la Constitution ;

Overwegende dat, indien de nieuwe voorwaarde “niet-terugplooien op de etnisch-culturele afkomst” tot gevolg zou hebben dat verenigingen die zich inzetten voor de emancipatie van bepaalde doelgroepen met een specifieke etnisch-culturele afkomst niet langer kunnen worden gesubsidieerd, dit het beschermingsniveau en dus de door artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde standstill-verplichting aanzienlijk zou verlagen;

Attendu que constitue une discrimination l’obligation, pour des associations organisées sur la base de l’origine ethnoculturelle, de justifier et prouver en outre qu’elles ne se replient pas purement et simplement sur leur groupe ethnoculturel et de prouver qu’elles ne favorisent pas la ségrégation, alors que cette obligation n’est pas imposée aux autres associations ;

Overwegende dat het een discriminatie is dat verenigingen die georganiseerd zijn op basis van etnisch-culturele afkomst bovendien moeten verantwoorden en bewijzen dat ze zich niet louter terugplooien op hun eigen etnisch-culturele groep en ook moeten bewijzen dat ze segregatie niet in de hand werken, daar waar dit van andere verenigingen niet geëist wordt;

Attendu, en effet, que, dans le commentaire des articles 8 et 15 de la proposition de décret, on peut lire que « cette modification a comme conséquence que l’organisation doit satisfaire à un critère d’évaluation supplémentaire pour ce qui concerne l’élément d’évaluation « la contribution de la mission et de la vision de l’organisation socioculturelle à l’objectif du décret », à savoir « indiquer ce qu’elle entreprend pour éviter de se replier uniquement sur l’origine ethnoculturelle » » ;

Overwegende immers dat in de toelichting bij de artikelen 8 en 15 van het voorstel van decreet staat dat ‘deze wijziging tot gevolg heeft dat de organisatie voor het beoordelingselement ‘de bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot doel van het decreet’ aan een aanvullend beoordelingscriterium moet voldoen, namelijk ‘aangeven hoe ze vermijdt dat ze zich louter terugplooit op etnisch-culturele afkomst’;

Attendu qu’il s’agit là d’une violation manifeste du principe d’égalité. Un préjugé est érigé en postulat et la charge de la preuve est inversée, et ce uniquement pour les organisations qui sont basées sur la diversité de l’origine ethnoculturelle ;

Overwegende dat dit een manifeste schending is van het gelijkheidsprincipe. Er wordt een vooroordeel als uitgangspunt gesteld en men draait de bewijslast om en dit enkel voor organisaties die gebaseerd zijn op etnisch-cultureel diverse afkomst;

Attendu que des études scientifiques ont montré que les organisations basées sur l’identité ethnoculturelle jettent même davantage de ponts que d’autres organisations et insistent davantage sur le lien et la collaboration avec les organisations, services et autorités officiels que ne le font ceux-ci. Il n’est donc nullement justifié de présupposer que ces organisations se replient sur leur propre origine ethnoculturelle et favorisent la ségrégation. C’est le contraire qui est vrai ;

Overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zelforganisaties op basis van etnisch-culturele identiteit méér werk maken van bridging dan andere organisaties en méér aansturen op bridging en samenwerking met officiële organisaties, diensten en overheden dan omgekeerd. Het is dus geenszins te verantwoorden dat deze organisaties voorondersteld worden dat zij zich terugplooien op de eigen etnisch-cultureel diverse afkomst en segregatie bevorderen. Integendeel;

Attendu que cette discrimination apparaît à la faveur d’un contrôle marginal de la proposition de décret et que cette discrimination ressort du texte même de la proposition de décret, et non de l’une ou l’autre interprétation du texte ;

Overwegende dat deze discriminatie aan het licht komt bij een marginale toetsing van het voorstel van decreet en dat deze discriminatie uit de tekst zelf van het voorstel van decreet blijkt en niet uit een of andere interpretatie van de tekst;

Attendu au demeurant qu’aucun avis du Conseil d’État sur la proposition de décret précitée déposée le 27 novembre 2019 n’est disponible ;

Overwegende bovendien dat er geen advies beschikbaar is van de Raad van State over het bovengenoemde voorstel van decreet ingediend op 27 november 2019;

Attendu que la procédure visée dans la loi du 3 juillet 1971 prévoit que la Chambre et le Sénat doivent, en tant qu’organes politiques, statuer dans le cadre des limites juridiques existantes ;

Overwegende dat de procedure voorzien in de wet van 3 juli 1971 voorziet dat de Kamer en de Senaat als politiek orgaan moeten oordelen binnen de bestaande juridische grenzen;

Attendu que la Constitution dispose en son article 131 que « la loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques » ;

Overwegende dat de Grondwet in artikel 131 stelt dat: “De wet stelt de regelen vast ter voorkoming van elke discriminatie om ideologische en filosofische redenen”;

Attendu que cet article de la Constitution et la loi du 3 juillet 1971 sont en vigueur aujourd’hui et parfaitement valables en droit ;

Overwegende dat dit Grondwetsartikel en de wet van 3 juli 1971 vandaag van kracht zijn en volkomen rechtsgeldig zijn;

Attendu que ce sont là les limites juridiques dans lesquelles le Sénat doit statuer et qu’ il est donc sans aucune valeur juridique de mener aujourd’hui le débat sur la question de savoir si une modification de la loi ou une révision de la Constitution serait nécessaire ou éventuellement souhaitable ;

Overwegende dat dit de juridische grenzen zijn waarbinnen de Senaat dient te oordelen en het dus zonder enige juridische waarde is vandaag de discussie te voeren of er al dan niet een wetswijziging of een wijziging aan de Grondwet zou moeten nodig zijn of eventueel zou wenselijk zijn;

Attendu qu’il ne fait aucun doute que le Sénat, dans le cadre de sa stricte mission de contrôle marginal sur la base de la loi du 3 juillet 1971, décèle clairement dans la proposition de décret des dispositions contenant une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques ;

Overwegende dat er geen twijfel kan bestaan dat de Senaat, binnen haar strikte opdracht van marginale toetsing op grond van de wet van 3 juli 1971, in het voorstel van decreet duidelijk bepalingen ziet die een discriminatie om ideologische en filosofische redenen inhouden;

Pour ces motifs, déclare fondée la motion de demande de suspension de la procédure d’examen de la proposition de décret modifiant le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l’animation socioculturelle des adultes déposée au Parlement flamand le 27 novembre 2019. »

Verklaart om deze redenen de motie tot opschorting van de behandeling van het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, ingediend bij het Vlaams Parlement op 27 november 2019, gegrond.”

M. Bert Anciaux (sp.a). – L’amendement tend à déclarer fondée la motion qui a été déposée au Parlement flamand.

De heer Bert Anciaux (sp.a). – De doelstelling van het amendement is de motie die in het Vlaams Parlement werd ingediend, gegrond te verklaren.

  La discussion est close.

  De bespreking is gesloten.

  Le vote sur l’amendement est réservé.

  De stemming over het amendement wordt aangehouden.

  Il sera procédé ultérieurement au vote sur la proposition de décision.

  De stemming over het voorstel van beslissing heeft later plaats.

Proposition de résolution relative aux droits de l’homme à Bahreïn (de M. Orry Van de Wauwer et consorts ; Doc. 7‑142)

Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (van de heer Orry Van de Wauwer c.s.; Stuk 7‑142)

Discussion

Bepreking

M. Orry Van de Wauwer (CD&V). – Je remercie la présidente et les groupes politiques qui ont permis cet examen en urgence. J’espère qu’entretemps, M. Vanlouwe aura lu plus attentivement la proposition de résolution : le considérant J. évoque la situation de huit condamnés dans le couloir de la mort, et la demande 4 cite nommément les deux personnes auxquelles j’ai fait référence pour convaincre de l’urgence.

C’est en décembre 2010 qu’a commencé le Printemps arabe, avec, en Tunisie, des mouvements de protestation contre la corruption et le chômage des jeunes. Ces manifestations se sont rapidement étendues à quasiment tout le monde arabe, avec des accents variables selon les pays.

À Bahreïn, où, bien que les chiites soient majoritaires, le pouvoir est détenu par une élite sunnite, les révoltes pour exiger davantage de liberté politique et un meilleur respect des droits de l’homme ont débuté le 14 février 2011, il y a tout juste neuf ans. Elles ont été violemment réprimées par les autorités et, depuis lors, la situation des droits l’homme n’a fait qu’empirer. La répression est de plus en plus sévère : arrestations, torture, menaces contre les membres de la famille et lourdes peines de prison visent à faire taire les critiques. Le régime étouffe la liberté d’expression, en s’en prenant surtout aux militants des droits de l’homme, aux avocats, aux politiques et aux journalistes. Pour le moment, on ne dispose pas du nombre officiel des hommes politiques et des militants des droits de l’homme emprisonnés, car les autorités les considèrent comme des terroristes ou des sympathisants de ceux-ci. Selon le Centre européen pour la démocratie et les droits de l’homme, on compterait actuellement 4 000 détenus politiques.

Non seulement la répression s’est renforcée depuis le Printemps arabe, mais le pays applique à nouveau la peine capitale. Les exécutions ont repris en 2017 et il y a actuellement 22 personnes dans le couloir de la mort. Les aveux qui ont mené aux condamnations à mort ont souvent été obtenus par la torture, ce qui fait s’interroger sur leur véracité, notamment en ce qui concerne Mohammed Ramadhan et Husain Ali Moosa, qui ont participé aux manifestations dans le contexte du Printemps arabe et ont été condamnés à l’issue d’un procès inique. Leur exécution peut intervenir à tout moment.

C’est pourquoi des pressions internationales sont indispensables pour dire stop aux injustes peines de mort et demander, pour ces deux personnes comme pour beaucoup d’autres, un procès équitable.

Le temps presse et je veux donc soumettre aujourd’hui, en cet anniversaire du début des révoltes à Bahreïn, cette proposition de résolution et la faire adopter par le Sénat en séance plénière.

En tant que représentants du peuple, dans nos parlements d’entités fédérées et au Sénat, nous avons des devoirs à l’égard non seulement de nos électeurs mais de toutes les victimes d’atteintes aux droits humains, partout dans le monde.

En 2016, l’Union européenne a engagé avec Bahreïn un dialogue informel sur les droits de l’homme. Leur situation à Bahreïn est régulièrement abordée au niveau de l’ONU et en particulier de son Conseil des droits de l’homme. Les droits humains – ou leur violation – ont des répercussions sur la politique étrangère, pour laquelle les gouvernements tant fédéral que fédérés sont compétents. J’espère par conséquent que le Sénat appuiera largement cette résolution.

Je me réjouis du soutien, non seulement du CD&V mais aussi des groupes sp.a, MR, Open Vld, Ecolo-Groen et PS qui ont cosigné cette proposition de résolution. Elle demande entre autres de rétablir le moratoire sur la peine de mort en guise de premier pas vers son abolition et d’accorder aux condamnés à mort Mohammed Ramadhan et Husain Ali Moosa un nouveau procès qui soit équitable, conformément au droit international tel que défini notamment dans les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En adoptant cette résolution, le Sénat demande par ailleurs à tous les gouvernements de Belgique d’exprimer leur inquiétude, dans les sphères internationales et vis-à-vis des autorités bahreïniennes, face aux violations des droits de l’homme et à la répression des droits démocratiques fondamentaux et d’insister pour qu’il soit mis fin à toutes les formes de violence et d’intimidation à l’encontre des activistes des droits de l’homme et des opposants politiques. Enfin, le Sénat demande de n’octroyer aucune licence d’exportation vers Bahreïn de biens stratégiques qui pourraient être utilisés à des fins de violation des droits de l’homme.

Chers collègues, nous espérons que – quelle que soit leur opinion sur le fonctionnement de notre institution et sur la question de savoir s’il aurait d’abord fallu discuter du texte en commission – tous les groupes prouveront aujourd’hui leur attachement aux droits de l’homme et à la responsabilité que nous pouvons prendre au niveau international.

De heer Orry Van de Wauwer (CD&V).Ik dank de voorzitster en de fracties die deze spoedbehandeling mogelijk maken. Collega Vanlouwe, ik hoop dat u ondertussen de resolutie iets beter heeft gelezen. Daarin zal u zien dat in overweging J. de situatie van acht mensen in de dodencel vermeld staat, en in verzoek 4 die twee mensen waarover ik zonet sprak in mijn verantwoording van hoogdringendheid zelfs bij naam worden vernoemd. Ik hoop dat u dat voldoende kan overtuigen van de hoogdringendheid van deze resolutie.

December 2010 luidde de start van de Arabische Lente in, met protesten in Tunesië, uit onvrede met de corruptie en de hoge werkloosheid bij jongeren. Die protesten sloegen snel over in een golf van opstanden in bijna heel de Arabische wereld. De concrete oorzaak verschilde van land tot land.

In Bahrein, een land bestaande uit een sjiitische meerderheid, maar bestuurd door een soennitische elite, was de aanleiding de eis naar meer politieke vrijheid en het respecteren van de mensenrechten. De opstanden in Bahrein begonnen op 14 februari 2011, vandaag negen jaar geleden. Dat protest, waarmee respect voor mensenrechten werd geëist, werd handhandig de kop ingedrukt door de overheid. De situatie rond de mensenrechten is er sindsdien enkel nog verslechterd. De repressie van het volk is er toegenomen. Kritische stemmen worden de mond gesnoerd door middel van arrestatie, foltering, bedreigingen van familieleden en zware gevangenisstraffen. Het recht op vrije meningsuiting wordt systematisch aangevallen, waarbij vooral mensenrechtenverdedigers, advocaten, politici en journalisten worden geviseerd. Momenteel zijn er geen officiële cijfers beschikbaar over het aantal politici en mensenrechtenactivisten die gedetineerd zijn, omdat de autoriteiten hen beschouwen als terroristen of als sympathisanten daarvan. Volgens het European Centre for Democracy and Human Rights zitten er momenteel 4000 mensen gevangen wegens hun politieke overtuiging.

Niet alleen de onderdrukking van het volk is toegenomen sinds de Arabische Lente. Ook voert het land opnieuw de doodstraf uit. Sinds 2017 werden de eerste gevangenen terechtgesteld en momenteel zitten er 22 mensen in de dodencel. Vaak zijn de bekentenissen die leiden tot de doodstraf er gekomen na foltering, wat vele vragen doet rijzen over de waarheidsgrond van deze bekentenissen. Zo ook voor Mohammed Ramadhan en Husain Ali Moosa, die in de dodencel wachten op hun executie. Beide heren waren betrokken bij de democratische protesten rond de Arabische Lente, zo gaven ze toe na marteling, zonder een eerlijk proces. Hun executie kan elk moment plaatsvinden.

Daarom is internationale druk vereist, om de onrechtmatige doodstraf een halt toe te roepen, en deze mannen, en vele andere, de kans te geven op een eerlijk proces.

Momenteel wachten zij in hun dodencel, dus dringt de tijd. Daarom wil ik gebruik maken van de spoedbehandeling en deze resolutie vandaag, op de verjaardag van de start van de opstanden in Bahrein, voorleggen en ze laten stemmen hier in de plenaire vergadering van onze Senaat.

Wij, verkozenen van het volk in onze deelstaatparlementen en tevens senatoren, hebben niet alleen een plicht ten aanzien van onze eigen kiezers. We hebben ook een plicht ten aanzien van iedereen die het slachtoffer is van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld.

Sinds 2016 voert de Europese Unie een informele mensenrechtendialoog met Bahrein. Ook op het niveau van de VN en meer bepaald binnen de VN‑ Mensenrechtenraad komt de problematiek van de mensenrechten in Bahrein geregeld aan bod. Mensenrechten – en een gebrek aan respect daarvoor – hebben effect op het buitenlands beleid, waarvoor zowel de federale als de deelstatelijke regeringen bevoegd zijn. Daarom hoop ik om deze resolutie zo breed mogelijk goedgekeurd te krijgen in de Senaat.

Ik ben alvast blij met de steun van mijn eigen CD&V‑fractie, maar ook met de steun vanuit sp.a, MR, Open Vld, Groen, Ecolo en PS, door deze resolutie mee in te dienen. Deze resolutie vraagt onder andere om het moratorium op de doodstraf opnieuw in te voeren en Mohammed Ramadhan en Husain Ali Moosa, die nu in de dodencel zitten, een nieuw, eerlijk proces te geven, conform het internationaal recht zoals onder andere vastgelegd werd in de artikelen 9 en 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Verder verzoekt de Senaat bij aanname van deze resolutie alle regeringen in België om hun bezorgdheid uit te drukken op internationale fora en bij de Bahreinse autoriteiten over de mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de fundamentele democratische rechten, en aan te dringen op het beëindigen van alle vormen van geweld en intimidatie jegens mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders. Tot slot verzoekt de Senaat om geen enkele uitvoervergunning naar Bahrein toe te kennen voor strategische goederen die kunnen worden ingezet om de mensenrechten te schenden.

Collega-senatoren, hopelijk toont elke fractie hier vandaag aan dat het haar menens is met mensenrechten en met de verantwoordelijkheid die wij internationaal kunnen opnemen, ongeacht de visie die wij als fracties hebben over de werking van deze instelling, of over de vraag of deze resolutie al dan niet eerst in de commissie moet worden behandeld. Hopelijk krijgt deze resolutie een zo breed mogelijke steun vanuit deze assemblee.

M. Karl Vanlouwe (N‑VA). – En tant que telle, l’initiative aurait pu recueillir un soutien unanime, mais c’est la méthode que nous déplorons. Il est clair que, pour notre groupe, le respect des droits humains au Moyen-Orient, en l’occurrence à Bahreïn, est primordial. Cependant, que le texte soit inscrit à l’ordre du jour dans l’urgence, sans débat au fond, nous pose problème. On tente de prendre tout le monde de court. J’ai encore essayé de me renseigner à la hâte sur la situation de ces deux personnes. D’ailleurs, ce débat en profondeur aurait dû avoir lieu soit en commission, soit à la Chambre ou au Parlement flamand.

Nous maintenons que les droits humains doivent être respectés, notamment à Bahreïn. Nous devons condamner fermement les poursuites contre des militants politiques. Mais cela ne doit pas se faire à la va-vite. Au Parlement flamand, nous avons posément et abondamment parlé du dossier catalan, avec un large consensus. Ici, je regrette cette façon de travailler et c’est pourquoi nous nous abstiendrons.

De heer Karl Vanlouwe (N‑VA). – Het initiatief op zich had zeker kamerbreed kunnen gesteund worden, maar wij betreuren absoluut de werkwijze. Het respect voor de mensenrechten in het Midden-Oosten, in Bahrein, is voor alle duidelijkheid ook voor onze fractie uitermate belangrijk. De manier echter waarop deze resolutie bij hoogdringendheid wordt geagendeerd, zonder grondig debat, is voor ons problematisch. Het debat hoort trouwens thuis ofwel in de commissie, ofwel in de Kamer of het Vlaams Parlement. Daar hadden wij de discussie grondig kunnen voeren. Ik stel vast dat u iedereen bij verrassing probeert te nemen. Ik heb snel nog opzoekingen proberen te doen over de situatie van de twee betrokkenen. Ik stel vast dat u dat niet hebt vermeld in uw resolutie. Wij menen dat dit thuishoort in andere assemblees, in de Kamer of het Vlaams Parlement. Anderzijds hadden wij dit in de commissie beter kunnen voorbereiden, dan had het wellicht meer weerklank gehad. Dat is de enige reden waarom wij ons zullen onthouden.

Wij blijven erbij dat mensenrechten gerespecteerd moeten worden, ook in Bahrein. Wanneer politieke activisten vervolgd worden, moeten wij dat krachtig veroordelen. Dan moet dit niet snel afgehaspeld worden. Wij hebben dit in het Vlaams Parlement gedaan over Catalonië, waarvoor er een zeer brede steun was en waarover een grondige discussie werd gevoerd. Ik vind het jammer dat er nu op deze manier is gewerkt, en dat is de reden waarom wij ons zullen onthouden.

Mme Hélène Ryckmans (Ecolo-Groen). – Je voudrais tout d’abord remercier M. Van de Wauwer pour cette proposition de résolution aussi importante qu’urgente.

En adoptant, je l’espère, cette proposition de résolution, le Sénat exprimera à nouveau son profond attachement au respect des droits humains. Nous prenons appui sur les résolutions des Nations unies à cet égard et sur la position adoptée par l’Union européenne, position que nous allons ainsi contribuer à renforcer. En écho à l’intervention de M. Vanlouwe, je pense aussi que les assemblées régionales se saisiront également de cette question ; personnellement, je compte en tout cas la porter à l’échelon du Parlement de Wallonie.

Je souhaite rappeler trois demandes principales. Nous voulons, tout d’abord, exprimer auprès des autorités du Bahreïn notre inquiétude sur les violations répétées des droits humains perpétrées dans leur pays. Il faut, ensuite, insister auprès de ces mêmes autorités pour que soit rétabli le moratoire sur la peine de mort et que les deux personnes concernées, MM. Ramadan et Moussa, bénéficient du procès le plus équitable possible. Enfin, il faut mettre fin à l’exportation de biens stratégiques à destination de Bahreïn. D’ailleurs, selon le rapport 2018 de la Wallonie relatif au transfert d’armes, aucune licence d’exportation n’a été délivrée pour ce pays, ce dont je me réjouis. Cet élément nous renforce dans notre détermination à interpeller le gouvernement bahreïni sur le plein respect des droits humains.

Mevrouw Hélène Ryckmans (Ecolo-Groen). – Ik dank de heer Van de Wauwer voor dit voorstel van resolutie, dat niet alleen belangrijk, maar ook dringend is.

Met de goedkeuring van dit voorstel van resolutie – waarop ik hoop – kunnen we opnieuw tonen dat de Senaat zeer veel belang hecht aan respect voor de mensenrechten. We steunen op de resoluties van de Verenigde Naties in dat verband en op het standpunt van de Europese Unie, dat we aldus zullen helpen versterken. Als antwoord op wat de heer Vanlouwe heeft gezegd, denk ik ook dat de deelstaatparlementen zich eveneens over dit probleem zullen buigen. Ikzelf ben in ieder geval van plan het in het Waals Parlement aan bod te laten komen.

Ik wil drie belangrijke verzoeken uit de resolutie vermelden. Eerst en vooral willen we bij de autoriteiten van Bahrein onze bezorgdheid uiten over de herhaalde schendingen van de mensenrechten in hun land. Vervolgens moeten we er bij die autoriteiten op aandringen dat het moratorium op de doodstraf opnieuw wordt ingesteld en dat beide betrokken personen, de heren Ramadan en Moussa een zo rechtvaardig mogelijk proces krijgen. Tot slot moet de export van strategische goederen naar Bahrein stoppen. Volgens het Waals jaarverslag voor 2018 over de wapenhandel, werd er trouwens geen enkele wapenvergunning voor Bahrein afgeleverd, wat me tevreden stemt. Dat laatste sterkt ons in onze vastberadenheid om de regering van Bahrein aan te manen de mensenrechten volledig te respecteren.

Mme Latifa Gahouchi (PS). – Amnesty International a récemment dénoncé la confirmation en appel de la condamnation à mort de deux Bahreïnis, à la suite d’un procès basé sur des « aveux » obtenus sous la torture, selon l’ONG.

Mohammed Ramadan et Hussein Moussa devraient être exécutés si, à la suite de cette décision de la Haute Cour criminelle, la peine était confirmée en cassation.

Si le Bahreïn rejette régulièrement les accusations de violation des droits humains et nie également toute mesure discriminatoire à l’encontre de ses concitoyens, la répression dans ce pays est, par ailleurs, régulièrement dénoncée par les organisations de défense des droits de l’homme.

Les opposants au régime sont systématiquement arrêtés, le recours à la torture est courant et les menaces envers les proches ainsi que les lourdes peines d’emprisonnement sont la règle. Les défenseurs des droits de l’homme sont les premières victimes de ce régime et si la société civile est muselée, le clergé l’est tout autant. Les données chiffrées relatives au nombre de victimes font défaut. Les personnes inquiétées sont présentées comme des terroristes.

À Bahreïn, si le Printemps arabe a marqué un tournant décisif dans l’application de la peine de mort, les exécutions ont repris, après un moratoire effectif de sept ans. En 2019, les exécutions ont donc repris et aujourd’hui, vingt-deux personnes se trouvent dans le couloir de la mort.

Des interrogations se font jour dans les pays démocratiques quant à la régularité de la procédure judiciaire et surtout à la manière dont les accusés auraient été contraints de faire des aveux. C’est pourquoi – il importe de le rappeler – l’Union européenne (UE) demande notamment de suspendre les exécutions et d’organiser un nouveau procès qui soit conforme au droit international.

Depuis 2016, ce dossier sensible, qui préoccupe encore davantage I’UE, et la question des droits de l’homme à Bahreïn sont régulièrement évoqués aux Nations unies, en particulier au sein du Conseil des droits de l’homme. Nous nous en réjouissons. La transversalité de la problématique est très bien mise en avant dans les développements de la proposition de résolution. Le Sénat peut évidemment être saisi du dossier. En effet, les droits humains et leur non-respect ont une incidence sur la politique étrangère qui relève de la responsabilité tant du gouvernement fédéral que des gouvernements des entités fédérées.

En bref, nous sommes de manière inconditionnelle contre la peine de mort et, de la même manière, en faveur du respect total des droits de l’homme. Je remercie donc mon collègue d’avoir déposé cette proposition de résolution, que nous soutenons.

Mevrouw Latifa Gahouchi (PS). – Amnesty International heeft onlangs de bevestiging in beroep van de terdoodveroordeling van twee Bahreiners aangeklaagd, na een proces gebaseerd op ‘bekentenissen’ afgelegd na marteling, aldus de ngo.

Mohammed Ramadan en Hussein Moussa zullen worden geëxecuteerd als, na deze beslissing van het Hoge Strafhof, de straf wordt bevestigd in cassatie.

Ook al verwerpt Bahrein regelmatig beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en ontkent het elke discriminerende maatregel ten opzichte van zijn burgers, toch wordt de repressie in dat land regelmatig aangeklaagd door mensenrechtenorganisaties.

Tegenstanders van het regime worden systematisch gearresteerd, het regime neemt regelmatig zijn toevlucht tot marteling, en bedreigingen van naasten; ook zware gevangenisstraffen, zijn er schering en inslag. Verdedigers van de mensenrechten zijn de eerste slachtoffers van dat regime en zowel het middenveld als de religieuzen worden gemuilkorfd. Er zijn geen cijfergegevens over het aantal slachtoffers. De personen die worden lastiggevallen, worden voorgesteld als terroristen.

De Arabische Lente bracht in Bahrein een beslissende ommekeer in de toepassing van de doodstraf teweeg, maar de executies werden hervat, na een moratorium van zeven jaar. In 2019 werden de executies dus hervat en vandaag bevinden zich 22 personen in de dodencel.

De democratische landen stellen zich vragen over de regelmatigheid van de gerechtelijke procedure en vooral over de manier waarop de beschuldigden tot bekentenissen zouden zijn gedwongen. Daarom vraagt de Europese Unie in het bijzonder de opschorting van de executies en een nieuw proces dat in overeenstemming is met het internationale recht.

Sinds 2016 komen dit gevoelige dossier – waarover de EU nog meer bezorgd is – en de kwestie van de mensenrechten in Bahrein, regelmatig aan bod in de Verenigde Naties, in het bijzonder op de Mensenrechtenraad. Dat stemt ons tevreden. Het transversale karakter van deze problematiek wordt duidelijk onderstreept in de toelichting van dit voorstel van resolutie. De Senaat is uiteraard bevoegd voor dit dossier. Immers, mensenrechten en het niet respecteren ervan beïnvloeden de buitenlandse politiek en die behoort zowel tot de bevoegdheid van de federale regering als van de deelstaten.

Kortom, wij zijn onvoorwaardelijk gekant tegen de doodstraf, en we zijn een even onvoorwaardelijke voorstander van het volledig respecteren van de mensenrechten. Ik dank dus mijn collega voor het indienen van dit voorstel van resolutie, dat we steunen.

M. Philippe Dodrimont (MR). – La proposition de résolution que nous étudions en urgence dénonce la répression, les arrestations arbitraires, la reprise de la peine de mort et les atteintes aux droits de l’homme organisées par le régime de Bahreïn. Elle rappelle que l’UE a entamé un dialogue formel et informel sur les droits de l’homme avec Bahreïn, Un tel dialogue se déroule également aux Nations unies.

Notre groupe soutient la démarche multilatérale présentée dans cette proposition de résolution. Comme souvent, notre pays est à l’avant-garde de ces discussions et rappelle avec force, dans ses actions diplomatiques, le besoin de respecter les droits de l’homme. Il n’est pas acceptable qu’un pays emprisonne des opposants politiques, pratique la torture et la peine de mort et empêche la tenue d’un procès équitable. Nous condamnons ces pratiques, qu’elles aient lieu à Bahreïn ou ailleurs.

Nous soutenons cette proposition de résolution et souhaitons rappeler encore une fois notre attachement à une diplomatie européenne forte, qui constitue le moyen de pression le plus efficace sur le plan international.

De heer Philippe Dodrimont (MR). – Het voorstel van resolutie dat we met hoogdringendheid onderzoeken, klaagt de repressie, de willekeurige arrestaties, de herneming van de doodstraf en de aantastingen van de mensenrechten door het regime in Bahrein aan. Ze herinnert eraan dat de EU een formele dialoog met Bahrein is gestart over de mensenrechten. Een dergelijke dialoog vindt ook plaats bij de Verenigde Naties.

Onze fractie steunt het multilaterale initiatief dat in dit voorstel van resolutie wordt voorgesteld. Zoals vaak staat ons land aan de spits van die gesprekken en wijst ons land in zijn diplomatieke optreden krachtdadig op de noodzaak van het respect voor de mensenrechten. Het is onaanvaardbaar dat een land politieke opposanten opsluit, foltering en de doodstraf toepast, en een eerlijk proces verhindert. We veroordelen die praktijken, in Bahrein en elders.

We steunen dit voorstel van resolutie en onderstrepen nogmaals dat we veel belang hechten aan een sterke Europese diplomatie, dat het meest efficiënte drukkingsmiddel vormt op internationaal vlak.

Mme Annick Lambrecht (sp.a). – Vous pouvez compter sur notre soutien, comme dans tous les cas de violation flagrante des droits humains.

Je voudrais ajouter qu’à nos yeux, l’urgence était indiscutable. Pour certains partis, l’urgence s’impose lorsqu’il est question, par exemple, de la Catalogne – certes importante – mais dans d’autres dossiers, on fait bien moindre diligence. Il y a matière à réflexion.

Mevrouw Annick Lambrecht (sp.a). – Mijnheer Van de Wauwer, uiteraard kunt u op onze steun rekenen. Ik zal zelfs meer zeggen, wij zullen u en anderen steeds steunen als het gaat over een dergelijke flagrante schending van de mensenrechten.

Ik kan toch niet nalaten een kleine bedenking te maken, namelijk dat de spoed voor ons hier niet ter discussie stond. Voor bepaalde partijen is er altijd spoed vereist als het over bijvoorbeeld Catalonië gaat, wat ook belangrijk is, maar als het over daarbuiten gaat, is er nooit sprake van spoed. Ik zou mijn collega’s willen vragen om daar toch ook eens over na te denken.

M. Bob De Brabandere (Vlaams Belang). – On a certainement de bonnes raisons de se préoccuper de la situation à Bahreïn, mais, à l’instar de M. Vanlouwe, je trouve le procédé en dessous de tout. On peut d’ailleurs se demander si le Sénat est l’assemblée idoine pour débattre de ce thème. Nous avons été pris au dépourvu : la proposition est arrivée cette nuit à 1 h 49 dans ma boîte mail. Il ne nous a pas été possible de vérifier les tenants et les aboutissants ; par conséquent, nous nous abstiendrons.

De heer Bob De Brabandere (Vlaams Belang). – Ongetwijfeld zijn er voldoende redenen tot ongerustheid over de situatie in Bahrein, maar net zoals de heer Vanlouwe vind ik deze manier van werken beneden alles. Los van de vraag of de Senaat wel de juiste assemblee is om over dit onderwerp te spreken, zijn we met deze resolutie overvallen. Om 1: 49 uur vannacht vond ik ze in mijn mailbox. We hebben niet de kans gehad om de achtergronden voldoende na te gaan en daarom zullen we ons bij de stemming onthouden.

  La discussion est close.

  De bespreking is gesloten.

  Il sera procédé ultérieurement au vote sur la proposition de résolution.

  De stemming over het voorstel van resolutie heeft later plaats.

Prise en considération de propositions

Inoverwegingneming van voorstellen

Mme la présidente. – La liste des propositions à prendre en considération a été distribuée par voie électronique.

Y a-t-il des observations ?

De voorzitster. – De lijst van de in overweging te nemen voorstellen werd elektronisch meegedeeld.

Zijn er opmerkingen?

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). – Madame la présidente, je souhaite vous demander, au nom du groupe MR, le retrait de notre proposition de résolution no 7‑141/1 relative à la vaccination.

En effet, une version actualisée de cette proposition de résolution a été déposée ultérieurement et se trouve d’ailleurs dans les documents de séance. C’est évidemment de celle-ci que nous souhaiterions discuter lors des prochaines séances de commission.

Je profite de l’occasion pour remercier les services du Sénat pour leur réactivité en la matière.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). – Mevrouw de voorzitster, in naam van de MR‑fractie wens ik ons voorstel van resolutie nr 7‑141/1 over vaccinatie in te trekken.

Immers, er is nadien een actuelere versie van dit voorstel van resolutie ingediend. Die versie bevindt zich trouwens in de documenten van de vergadering. We willen uiteraard over die recente versie debatteren tijdens de volgende commissievergaderingen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om de diensten van de Senaat te bedanken voor hun snelle optreden in deze zaak.

Mme la présidente. – Puisqu’il n’y a pas d’autres observations, les propositions sont considérées comme prises en considération et renvoyées à la commission indiquée par le Bureau.

De voorzitster. – Aangezien er geen andere opmerkingen zijn, beschouw ik de voorstellen als in overweging genomen en verzonden naar de commissies die door het Bureau zijn aangewezen.

(La liste des propositions prises en considération figure en annexe.)

(De lijst van de in overweging genomen voorstellen wordt in de bijlage opgenomen.)

Votes

Stemmingen

Motion de déclaration d’une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques déposée au Parlement flamand relative à la proposition de décret modifiant le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l’animation socioculturelle des adultes (Doc. 7‑132)

Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (Stuk 7‑132)

Mme la présidente. – Nous votons d’abord sur l’amendement no 1 de M. Anciaux.

De voorzitster. – We stemmen eerst over het amendement nr. 1 van de heer Anciaux.

Vote no 1

Stemming 1

Présents : 47
Pour : 15
Contre : 23
Abstentions : 9

Aanwezig: 47
Voor: 15
Tegen: 23
Onthoudingen: 9

  L’amendement n’est pas adopté.

  Het amendement is niet aangenomen.

Mme la présidente. – Nous votons à présent sur la proposition de décision.

De voorzitster. – We stemmen nu over het voorstel van beslissing.

Vote no 2

Stemming 2

Présents : 48
Pour : 22
Contre : 15
Abstentions : 11

Aanwezig: 48
Voor: 22
Tegen: 15
Onthoudingen: 11

  La proposition de décision est adoptée. Elle sera transmise à la Chambre des représentants et au Parlement flamand.

  Het voorstel van beslissing is aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan het Vlaams Parlement overgezonden worden.

Proposition de résolution relative aux droits de l’homme à Bahreïn (Doc. 7‑142)

Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (Stuk 7‑142)

Vote no 3

Stemming 3

Présents : 48
Pour : 35
Contre : 0
Abstentions : 13

Aanwezig: 48
Voor: 35
Tegen: 0
Onthoudingen: 13

  La proposition de résolution est adoptée. Elle sera transmise à la première ministre, au ministre des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi qu’aux ministres-présidents et présidents des parlements des Communautés et Régions.

  Het voorstel van resolutie is aangenomen. Het zal aan de eerste minister, aan de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, alsook aan de minister-presidenten en parlementsvoorzitters van de Gemeenschappen en Gewesten overgezonden worden.

Ordre des travaux

Regeling van de werkzaamheden

Mme la présidente. – L’ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé.

La prochaine séance aura lieu le vendredi 20 mars à 10 h 00.

De voorzitster. – De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 20 maart om 10.00 uur.

(La séance est levée à 12 h 40.)

(De vergadering wordt gesloten om 12.40 uur.)

Excusés

Berichten van verhindering

M. D’haeseleer, Mmes Tahar et Van dermeersch, pour raison de santé ; MM. Bouchez, Frédéric et Wahl, Mme Perdaens, pour d’autres devoirs ; demandent d’excuser leur absence à la présente séance.

Afwezig met bericht van verhindering: de heer D’haeseleer, de dames Tahar en Van dermeersch, om gezondheidsredenen; de heren Bouchez, Frédéric en Wahl, mevrouw Perdaens, wegens andere plichten.

  Pris pour information.

  Voor kennisgeving aangenomen.

Annexe

Bijlage

Votes nominatifs

Naamstemmingen

Vote no 1

Stemming 1

Présents : 47
Pour : 15
Contre : 23
Abstentions : 9

Aanwezig: 47
Voor: 15
Tegen: 23
Onthoudingen: 9

Pour

Voor

Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha, Stijn Bex, Kurt De Loor, Rodrigue Demeuse, Jos D’Haese, Antoine Hermant, Soetkin Hoessen, Annick Lambrecht, Laure Lekane, France Masai, John Pitseys, Hélène Ryckmans, Katia Segers, Ayse Yigit.

Contre

Tegen

Els Ampe, Adeline Blancquaert, Karin Brouwers, Yves Buysse, Allessia Claes, Sabine de Bethune, Bob De Brabandere, Mark Demesmaeker, Maaike De Vreese, Stephanie D’Hose, Martine Fournier, Karolien Grosemans, Andries Gryffroy, Sabine Laruelle, Philippe Muyters, Leo Pieters, Willem-Frederik Schiltz, Klaas Slootmans, Nadia Sminate, Carina Van Cauter, Orry Van de Wauwer, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy.

Abstentions

Onthoudingen

André Antoine, Philippe Courard, Philippe Dodrimont, Véronique Durenne, Jean-Frédéric Eerdekens, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven.

Vote no 2

Stemming 2

Présents : 48
Pour : 22
Contre : 15
Abstentions : 11

Aanwezig: 48
Voor: 22
Tegen: 15
Onthoudingen: 11

Pour

Voor

Els Ampe, Adeline Blancquaert, Karin Brouwers, Yves Buysse, Allessia Claes, Sabine de Bethune, Bob De Brabandere, Mark Demesmaeker, Maaike De Vreese, Stephanie D’Hose, Martine Fournier, Karolien Grosemans, Andries Gryffroy, Philippe Muyters, Leo Pieters, Willem-Frederik Schiltz, Klaas Slootmans, Nadia Sminate, Carina Van Cauter, Orry Van de Wauwer, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy.

Contre

Tegen

Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha, Stijn Bex, Kurt De Loor, Rodrigue Demeuse, Jos D’Haese, Antoine Hermant, Soetkin Hoessen, Annick Lambrecht, Laure Lekane, France Masai, John Pitseys, Hélène Ryckmans, Katia Segers, Ayse Yigit.

Abstentions

Onthoudingen

Fatima Ahallouch, André Antoine, Philippe Courard, Philippe Dodrimont, Véronique Durenne, Jean-Frédéric Eerdekens, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Sabine Laruelle, Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven.

Vote no 3

Stemming 3

Présents : 48
Pour : 35
Contre : 0
Abstentions : 13

Aanwezig: 48
Voor: 35
Tegen: 0
Onthoudingen: 13

Pour

Voor

Fatima Ahallouch, Els Ampe, Bert Anciaux, André Antoine, Fourat Ben Chikha, Stijn Bex, Karin Brouwers, Philippe Courard, Sabine de Bethune, Kurt De Loor, Rodrigue Demeuse, Jos D’Haese, Stephanie D’Hose, Philippe Dodrimont, Véronique Durenne, Jean-Frédéric Eerdekens, Nadia El Yousfi, Martine Fournier, Latifa Gahouchi, Antoine Hermant, Soetkin Hoessen, Annick Lambrecht, Sabine Laruelle, Laure Lekane, France Masai, Alexander Miesen, John Pitseys, Hélène Ryckmans, Willem-Frederik Schiltz, Katia Segers, Carina Van Cauter, Orry Van de Wauwer, Gaëtan Van Goidsenhoven, Peter Van Rompuy, Ayse Yigit.

Abstentions

Onthoudingen

Adeline Blancquaert, Yves Buysse, Allessia Claes, Bob De Brabandere, Mark Demesmaeker, Maaike De Vreese, Karolien Grosemans, Andries Gryffroy, Philippe Muyters, Leo Pieters, Klaas Slootmans, Nadia Sminate, Karl Vanlouwe.

Propositions prises en considération

In overweging genomen voorstellen

Proposition de loi spéciale

Voorstel van bijzondere wet

Article 77 de la Constitution

Artikel 77 van de Grondwet

Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne la nomination des juges, des référendaires et du personnel administratif (de MM. Guy D’haeseleer, Klaas Slootmans et Leo Pieters, Mmes Adeline Blancquaert et Anke Van dermeersch et MM. Bob De Brabandere et Yves Buysse ; Doc. 7‑138/1).

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel (van de heren Guy D’haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, de dames Adeline Blancquaert en Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Yves Buysse; Doc. 7‑138/1).

  Commission des Affaires institutionnelles

  Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden

Proposition de résolution

Voorstel van resolutie

Proposition de résolution en faveur d’une vaccination plus efficace de la population (de MM. Gaëtan Van Goidsenhoven et Rik Daems, Mmes Véronique Durenne et Sabine Laruelle et MM. Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont et Alexander Miesen; Doc. 7‑144/1).

Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen; Doc. 7‑144/1).

  Commission des matières transversales

  Commissie voor de Transversale Aangelegenheden

Cour constitutionnelle – Arrêts

Grondwettelijk Hof – Arresten

En application de l’article 113 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le greffier de la Cour constitutionnelle notifie au président du Sénat :

Met toepassing van artikel 113 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis aan de voorzitter van de Senaat van:

  l’arrêt no 1/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause la question préjudicielle relative à l’article 128 du Code pénal social, posée par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand (numéro du rôle 7050);

  het arrest nr. 1/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 128 van het Sociaal Strafwetboek, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (rolnummer 7050);

  l’arrêt no 2/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause la question préjudicielle relative à l’article 330 du Code civil, posée par le tribunal de la famille et de la jeunesse de Flandre occidentale, division Bruges (numéro du rôle 7092);

  het arrest nr. 2/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de familie- en jeugdrechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge (rolnummer 7092);

  l’arrêt no 3/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause le recours en annulation de l’article 2.12.4 de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2018, introduit par l’association professionnelle Belgian Gaming Association (numéro du rôle 7097);

  het arrest nr. 3/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake het beroep tot vernietiging van artikel 2.12.4 van de wet van 11 juli 2018 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, ingesteld door de beroepsvereniging Belgian Gaming Association (rolnummer 7097);

  l’arrêt no 4/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause les questions préjudicielles relatives aux articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, 1675/14, § 3, 1675/15, §§ 2/1 et 3, 1390quater, § 2, et 1390septies, alinéa 6, du Code judiciaire, posées par la cour du travail de Liège, division Liège (numéro du rôle 7101);

  het arrest nr. 4/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1675/7, § 1, derde lid, en § 4, 1675/14, § 3, 1675/15, §§ 2/1 en 3, 1390quater, § 2, en 1390septies, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het arbeidshof te Luik, afdeling Luik (rolnummer 7101);

  l’arrêt no 5/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause la question préjudicielle relative à l’article 112 du décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et formant le Code du développement territorial et à l’article D. IV.110 du Code du développement territorial, posée par le Conseil d’État (numéro du rôle 7149);

  het arrest nr. 5/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 112 van het decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium en energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium en tot vorming van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling en artikel D. IV.110 van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling, gesteld door de Raad van state (rolnummer 7149);

  l’arrêt no 6/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause la question préjudicielle relative à l’article 99bis, juncto l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, posée par la cour d’appel de Bruxelles (numéro du rôle 7163);

  het arrest nr. 6/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 99bis juncto artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, gesteld door het hof van beroep te Brussel (rolnummer 7163);

  l’arrêt no 7/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause le recours en annulation partielle de la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code judiciaire en vue d’améliorer le fonctionnement de l’ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la justice introduit par Pascal Malumgré et Geert Lambrechts (numéro du rôle 7164);

  het arrest nr. 7/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie, ingesteld door Pascal Malumgré en Geert Lambrechts (rolnummer 7164);

  l’arrêt no 8/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause la question préjudicielle relative à l’article 99bis du Code pénal, posée par le tribunal de première instance du Limbourg, division Tongres (numéro du rôle 7260);

  het arrest nr. 8/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 99bis van het Strafwetboek, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren (rolnummer 7260);

  l’arrêt no 9/2020, rendu le 16 janvier 2020, en cause les recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, introduits par la SA Integrale et par la SA Socofe (numéros du rôle 6999 et 7055);

  het arrest nr. 9/2020, uitgesproken op 16 januari 2020, inzake de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen, ingesteld door de nv Integrale en door de NV Socofe (rolnummers 6999 en 7055);

  l’arrêt no 10/2020, rendu le 23 janvier 2020, en cause les questions préjudicielles relatives aux articles 147 et suivants (dont, en particulier, les articles 149, 3º, et 150, alinéa 1er) du Code des droits de succession, posées par la cour d’appel de Liège (numéros du rôle 6933 et 6934).

  het arrest nr. 10/2020, uitgesproken op 23 januari 2020, inzake de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 147 en volgende (waaronder, in het bijzonder, de artikelen 149, 3º, en 150, eerste lid) van het Wetboek der successierechten, gesteld door het hof van beroep te Luik (rolnummers 6933 en 6934).

  Pris pour notification.

  Voor kennisgeving aangenomen.

Cour constitutionnelle – Questions préjudicielles

Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vragen

En application de l’article 77 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le greffier de la Cour constitutionnelle notifie au président du Sénat :

Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof aan de voorzitter van de Senaat kennis van:

  la question préjudicielle concernant les articles 3, 3º, et 31 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, posée par la Cour de cassation (numéro du rôle 7331);

  de prejudiciële vraag over de artikelen 3, 3º, en 31 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gesteld door het Hof van Cassatie (rolnummer 7331);

  la question préjudicielle relative aux articles 29 à 32 de la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, posée par le tribunal de police de Liège, division Liège (numéro du rôle 7332);

  de prejudiciële vraag over de artikelen 29 tot 32 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gesteld door de politierechtbank Luik, afdeling Luik (rolnummer 7332);

  la question préjudicielle relative à l’article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire, posée par le tribunal du travail de Gand, division Audenarde (numéro du rôle 7334);

  de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, § 3, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde (rolnummer 7334);

  les questions préjudicielles concernant les articles 87 et 89 du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et les articles 7, 10 et 11 du décret de la Communauté flamande du 24 septembre 2019 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions transitoires, posées par le tribunal de la jeunesse du tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers (numéro du rôle 7335);

  de prejudiciële vragen over de artikelen 87 en 89 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en de artikelen 7, 10 en 11 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24 september 2019 houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangs-bepalingen betreft, gesteld door de jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (rolnummer 7335);

  la question préjudicielle relative à l’article 78, § 3, 2º, de la loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, posée par le tribunal de la famille de Namur, division Namur (numéro du rôle 7337);

  de prejudiciële vraag betreffende artikel 78, § 3, 2º, van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake, gesteld door de familierechtbank Namen, afdeling Namen (rolnummer 7337);

  la question préjudicielle concernant l’article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par l’article 2 de la loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l’immobilisation des véhicules, posée par la cour d’appel de Liège (numéro du rôle 7339);

  de prejudiciële vraag over artikel 38, § 6, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij artikel 2 van de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft, gesteld door het hof van beroep te Luik (rolnummer 7339);

  la question préjudicielle relative à l’article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge, posée par le tribunal de la famille du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles (numéro du rôle 7340);

  de prejudiciële vraag betreffende artikel 7bis, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door de familierechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (rolnummer 7340);

  les questions préjudicielles relatives aux articles 214, 266, § 1er, et 283 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, et à l’article 1385undecies du Code judiciaire, posées par la cour d’appel de Liège (numéros du rôle 7346 et 7347, affaires jointes);

  de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 214, 266, § 1, en 283 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977, en artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het hof van beroep te Luik (rolnummers 7346 en 7347, samengevoegde zaken);

  les questions préjudicielles relatives à l’article 376, §§ 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la cour d’appel d’Anvers, par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, par la cour d’appel de Gand et par le tribunal de première instance de Louvain (numéro du rôle 7348, joint à 7256, 7258, 7265, 7274 et 7275).

  de prejudiciële vragen betreffende artikel 376, §§ 1 en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het hof van beroep te Antwerpen, door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, door het hof van beroep te Gent en door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (rolnummer 7348, toegevoegd aan 7256, 7258, 7265, 7274 en 7275).

  Pris pour notification.

  Voor kennisgeving aangenomen.

Cour constitutionnelle – Recours

Grondwettelijk Hof – Beroepen

En application de l’article 76 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le greffier de la Cour constitutionnelle notifie à la présidente du Sénat :

Met toepassing van artikel 76 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis aan de voorzitster van de Senaat van:

  le recours en annulation partielle de la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l’information policière, introduit par l’ASBL Ligue des droits humains (numéro du rôle 7330);

  het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 22 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft, ingesteld door de vzw Ligue des droits humains (rolnummer 7330);

  le recours en annulation partielle de la loi du 9 mai 2019 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d’assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction, introduit par l’Ordre des architectes et autres (numéro du rôle 7336);

  het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheids-coördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector, ingesteld door de Orde van architecten en anderen (rolnummer 7336);

  le recours en annulation de l’article 1er du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires, introduit par Didier Mercier et autres (numéro du rôle 7338);

  het beroep tot vernietiging van artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen, ingesteld door Didier Mercier en anderen (rolnummer 7338);

  le recours en annulation des articles 4, 8, 9 et 25 du décret de la Région flamande du 24 mai 2019 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement et le décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l’application du sixième programme lisier, introduit par l’ASBL Algemeen Boerensyndicaat et autres (numéro du rôle 7352).

  het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 8, 9 en 25 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 24 mei 2019 houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft, ingesteld door de vzw Algemeen Boerensyndicaat en anderen (rolnummer 7352).

  Pris pour notification.

  Voor kennisgeving aangenomen.

Parlement européen

Europees Parlement

Par lettres du 15 janvier 2020 et du 4 février 2020, le président du Parlement européen transmet au Sénat les textes adoptés par le Parlement européen du 25 au 28 novembre 2019 et du 16 au 19 décembre 2019.

Bij brieven van 15 januari 2020 en van 4 februari 2020 zendt de voorzitter van het Europees Parlement aan de Senaat de teksten aangenomen door het Europees Parlement van 25 tot en met 28 november 2019 en van 16 tot 19 december 2019.

  Dépôt au Greffe.

  Neergelegd ter Griffie.