5-2373/2

5-2373/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

3 DECEMBER 2013


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER BROERS EN MEVROUW MAES

Art. 3

Het voorgestelde artikel 30ter, derde lid, vervangen door wat volgt :

 Het Grondwettelijk Hof doet uitspraak binnen zestig dagen na de indiening van het verzoek, tenzij in geval van gemotiveerde hoogdringendheid, in welk geval uitspraak volgt binnen veertien dagen na de indiening van het verzoek. 

Verantwoording

Het valt te vrezen dat een termijn van zestig dagen voor het verlenen van een uitspraak in hoofde van het Grondwettelijk Hof, te lang is indien het gaat om hoogdringende aangelegenheden.

Daarom voorziet onderhavig amendement dat het Grondwettelijk Hof, in geval van gemotiveerde hoogdringendheid, uitspraak moet doen binnen veertien dagen na de indiening van het verzoek.

Huub BROERS.
Lieve MAES.

Nr. 2 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 2

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

De indiener van dit amendement is gekant tegen de verplichte voorafgaande toetsing door het Grondwettelijk Hof van gewestelijke volksraadplegingen. Dit vormt immers een bijkomende beknotting van de aan de gewesten op dit gebied toegekende bevoegdheid, bovenop de restrictie dat de volksraadpleging niet bindend mag zijn en dat een aantal aangelegenheden niet het voorwerp mogen uitmaken van een volksraadpleging.

Nr. 3 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 3

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 2.

Nr. 4 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 2.

Nr. 5 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 5

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 2.

Nr. 6 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 6

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 2.

Nr. 7 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 7

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 2.

Bart LAEREMANS.