5-134

5-134

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden (Stuk 5-2369)

De heer Bart Laeremans (VB). - Vandaag bereiken we het slotmoment van de staatshervorming die door sommigen als historisch wordt bestempeld. Het zal allicht verwonderen, maar ik wil dit graag bevestigen.

De staatshervorming is historisch omdat ze wordt verdedigd en uitbundig gepropageerd door alle Franstalige partijen hier in de Senaat, maar ingaat tegen de helft van alle Vlamingen.

De staatshervorming is historisch omdat ze de fundamentele evenwichten in het land op de helling zet. De gedeeltelijke gelijkberechtiging van de Vlamingen in de hoofdstad werd afgekocht met een zeer sterke bevoordeling van de Franstaligen op federaal niveau. Dat evenwicht wordt heel zwaar onderuit gehaald doordat de rechten van de Vlamingen in Brussel voortaan op electoraal en juridisch vlak worden gekoppeld aan die van de Franstaligen in Vlaams-Brabant, waardoor Brussel niet langer een echt tweetalige stad is, maar een dominant Franstalige stad in een ongrondwettig Wallo-Brux-verband, waar de Vlamingen voorlopig nog worden gedoogd maar geen Kamerzetels meer mogen behalen. Voor het belangrijkste Parlement van het land worden de Brusselse Vlamingen politiek geliquideerd.

De staatshervorming is historisch omdat met de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel de oude provincie Brabant uit zijn as herrijst, waarmee nieuwe aanspraken op Vlaams-Brabant worden gevestigd. In Vlaanderen is men zo naïef dit imperialistisch spel mee te spelen en rolt men de rode loper voor Brussel steeds verder uit.

De staatshervorming is historisch omdat de tendens naar autonomie en eigen lotsbestemming op een heimelijke manier wordt omgebogen, met veel minder democratie, met samenvallende verkiezingen om de vijf jaar, een veel grotere macht van het federale Grondwettelijk Hof en een nog veel complexere bevoegdheidsverdeling, waarbij alomtegenwoordige federale tentakels de nieuwe verworven autonomie meteen verstikken.

De staatshervorming is historisch omdat de Vlamingen voortaan nog veel dieper in hun portefeuille moeten tasten om heel dat Belgische circus te onderhouden. De gigantische geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië, die nooit in omgekeerde zin heeft gevloeid, een leugen die ook eens mag worden doorprikt, wordt niet afgebouwd noch ingeperkt, integendeel. Het hele kluwen van de financieringswet, dat vandaag voorligt, zorgt in de eerste plaats voor onredelijk veel extra middelen voor Brussel, zonder dat er garanties zijn voor een beter beleid voor de Vlamingen en voor minder spilzucht.

Daarnaast is er de creatie van een nieuwe federale heffing, een gigantische saneringsbijdrage vanwege de deelstaten, ten voordele van de federale overheid, waarvan de Vlamingen het leeuwendeel zullen moeten betalen: een bedrag dat in 2030 volgens documenten van de studiedienst van een meerderheidspartij zal oplopen tot 3 miljard euro per jaar. De gevolgen zijn nu al zichtbaar. De volgende legislatuur moet Vlaanderen bijna 8 miljard euro of 315 miljard oude Belgische franken cadeau doen aan het Belgische niveau.

België komt dus onnoemelijk versterkt uit dit intrieste verhaal. Op 15 november, het naamfeest van uw Koning, blokletterde La Libre Belgique triomfantelijk: "La Flandre, grande perdante de la sixième réforme de l'État". Wanneer, leden van CD&V, VLD en sp.a, zullen eindelijk de schellen van uw ogen vallen?

M. Francis Delpérée (cdH). - Dans les contrées de l'Europe du Nord, il y a une tradition qui est bien établie : lorsque s'achève la construction d'un immeuble, le maître d'oeuvre appose sur la charpente un arbuste : c'est le symbole de la fin des travaux.

Nous allons voter dans un instant le dernier volet de la sixième réforme de l'État. Nous pourrons alors déposer un bouquet sur le toit de la maison Belgique. En ce moment, nos sentiments sont multiples, satisfaits, déterminés, convaincus.

Nous sommes satisfaits d'avoir pu mener à bien, dans les sphères gouvernementales comme dans les assemblées parlementaires, un travail important de réformes. Qui, il y a deux ans, pouvait être assuré d'un bon aboutissement de nos travaux ?

Nous sommes déterminés à utiliser les cinq années qui viennent, la prochaine législature, pour mettre en oeuvre cette réforme et pour lui donner une portée effective en termes de compétences et de moyens.

Nous sommes convaincus que la réforme en cours contribuera à consolider l'édifice institutionnel, fût-il divisé en appartements. Bien sûr, nous avons encore des appréhensions. Bien sûr, nous entendons les discours délétères. Bien sûr, nous lisons les programmes des milieux nationalistes, mais ces réactions nous encouragent à consolider encore l'immeuble dans lequel nous avons appris à vivre, dans lequel nous souhaitons poursuivre une existence commune avec tous ceux qui partagent nos préoccupations et nos valeurs, l'immeuble dans lequel nous trouverons, quoi qu'il arrive, des raisons de vivre.

Oui, la Belgique, la nôtre en tout cas, a encore un sens ! C'est le message que nous voulons émettre au moment de voter, sans hésiter, le dernier des volets de la sixième réforme de l'État.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, na de hervorming van de instellingen en de Senaat, na de bevoegdheidsoverdracht van 20 miljard euro, stemmen we vandaag over het vierde en laatste deel van de zesde staatshervorming, de nieuwe financieringswet. Deze nieuwe financieringswet geeft de deelstaten meer autonomie, zorgt voor een grotere responsabilisering en een transparante solidariteit, maar geeft het federale niveau ook de stabiliteit waarmee het zijn kernopdrachten in de gezondheidszorg en de betaling van de pensioenen in de toekomst waar kan maken.

Met de nieuwe financieringswet ronden we de zesde staatshervorming af. Een staatshervorming die vanaf juni 2010 540 dagen onderhandelingen heeft gekost en eigenlijk al sinds 1999 door het Vlaams Parlement in resoluties werd gevraagd. De CD&V-fractie zal het sluitstuk van de staatshervorming steunen en goedkeuren en wenst ook een woord van dank uit te spreken aan alle medewerkers en aan de twee staatssecretarissen, Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet, voor het goede juridische werk en voor de inzet, niet alleen legistiek, maar ook tijdens de parlementaire werkzaamheden.

De voorzitster. - Wij gaan over tot de stemming.

Stemming 4

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 21
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het ontwerp van bijzondere wet is aangenomen.

-Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.