5-2244/2

5-2244/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

18 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LAEREMANS

Enig artikel

Het voorgestelde artikel 180, vierde en vijfde lid, van de Grondwet aanvullen met een zesde lid, luidende :

« Onverminderd het vorige lid kunnen de gewesten en de gemeenschappen bij decreet of bij de in artikel 134 bedoelde regel besluiten tot de oprichting van een eigen Rekenhof, waarvan zij de inrichting en werking zelf bepalen. Zij kunnen eveneens besluiten om de in het vierde lid bedoelde opdrachten toe te vertrouwen aan dit Rekenhof. »

Verantwoording

Het verdient aanbeveling de gewesten en de gemeenschappen de mogelijkheid te bieden een eigen Rekenhof op te richten, hetgeen tegemoetkomt aan hetgeen hieromtrent wordt bepaald in het Vlaams regeerakkoord : « Ten slotte pleiten we voor een grotere autonomie inzake het bepalen van de regels over het beheer en de controle van de financiėn. Zo kan bij het Vlaams Parlement een Vlaams Rekenhof worden ingesteld dat bevoegd is voor de controle op de uitvoering van de Vlaamse begroting. In de tussenperiode moet de structuur van het Rekenhof beter aansluiten bij de federale staatsstructuur. » Bovendien verwijzen de indieners naar de uitspraken ter zake van Vlaams minister-president Kris Peeters medio maart 2013 in de media, waarin hij zich op termijn voorstander toont van een volwaardig en volledig autonoom Vlaams Rekenhof : « Dit zou het voordeel bieden van een meer directe aansturing van het Hof door het Vlaams Parlement en zou toelaten de werkzaamheden van het Rekenhof dusdanig te organiseren dat zij maximaal rekening houden met de eigenheid van het Vlaamse bestuursniveau. » De indiener wijst er ten slotte op dat in alle federale landen de deelstaten hun eigen Rekenhoven hebben, die door de deelstaatparlementen worden aangestuurd.

Bart LAEREMANS.