5-2236/2

5-2236/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

18 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LAEREMANS

Enig artikel

In dit artikel een 3 invoegen, luidende :

 3 er wordt een vijfde lid ingevoegd, luidende :

 In afwijking van artikel 35, lid twee, en artikel 195 kunnen het Vlaams Parlement en het Waals Parlement, ieder voor zich, de bepalingen van dit artikel aanvullen, wijzigen, vervangen of opheffen. In dit geval mogen zij niet beraadslagen wanneer niet ten minste twee derden van hun leden aanwezig zijn; en een verandering is alleen dan aangenomen, indien zij ten minste twee derden van de stemmen heeft verkregen.  

Verantwoording

Met de huidige regeling in artikel 11bis van de Grondwet is het de federale wetgever die de deelstaten op het vlak van gender in een bepaald keurslijf dwingt, waarbinnen de deelstaten moeten/kunnen handelen. Het is momenteel ook de exclusieve bevoegdheid van de federale wetgever om daar desgevallend verandering in aan te brengen.

De indiener van dit amendement is van oordeel dat aan het Vlaamse en het Waalse volk een zo groot mogelijke autonomie dient te worden gegeven. Het komt in zijn ogen derhalve het Vlaamse en het Waalse Parlement toe hierover in volle soevereiniteit een beslissing te nemen en van de in artikel 11bis van de Grondwet voorgeschreven regels desgevallend af te wijken, zij het door deze aan te vullen, te wijzigen, te vervangen of zelfs op te heffen. Dat is dan ook de strekking van dit amendement.

Bart LAEREMANS.