5-1733/5

5-1733/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Enig artikel

In artikel 100 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1 in het tweede lid wordt de tweede zin vervangen als volgt :

 De Senaat kan hun aanwezigheid vorderen in het kader van de procedures bedoeld in de artikelen 77 of 78. ;

2 het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

 Overgangsbepaling

De tweede zin van het tweede lid treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die datum is, onverminderd het eerste lid en de eerste en de laatste zin van het tweede lid, de volgende bepaling van toepassing :

 De Senaat kan hun aanwezigheid vorderen voor de bespreking van een wetsontwerp of wetsvoorstel bedoeld in artikel 77, of van een wetsontwerp bedoeld in artikel 78, of voor de uitoefening van zijn recht van onderzoek bedoeld in artikel 56. . .