5-111

5-111

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het uitstellen van het doktersbezoek door personen met een handicap» (nr. 5-1093)

De voorzitter. - Mevrouw Stevens, de minister is in feite al op deze vraag ingegaan in het antwoord dat ze heeft gegeven op de vraag van collega Talhaoui. Dat antwoord kan dus ook voor uw vraag gelden. Daarom stel ik voor, de bewuste vraag als afgehandeld te beschouwen. Uiteraard bezorg ik u de tekst van het antwoord.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik wens me te verontschuldigen, want ik was verhinderd vanwege een vergadering in het Vlaams Parlement. Bovendien wist ik niet welke vraag collega Talhaoui had ingediend; ik weet evenmin welk antwoord de minister daarop heeft gegeven. Ik wil daarom toch nog mijn vraag stellen, als de minister daarmee akkoord gaat.

De voorzitter. - U stelt uw vraag, terwijl de minister reeds heeft geantwoord? De tekst van het antwoord wordt gekopieerd en wordt u bezorgd.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Excuseer, mijnheer de voorzitter, ik begrijp dat wel, maar de minister is nog aanwezig. Misschien wenst ze op mijn vraag een ander antwoord te geven dan op de vraag van collega Talhaoui, waarvan de inhoud mij niet bekend was. Ik zie het probleem niet. Is het te veel moeite mij de kans te geven mijn vraag te stellen en het antwoord aan te horen?

De voorzitter. - De minister zou op uw vraag net hetzelfde antwoord hebben gegeven als op die van mevrouw Talhaoui.