5-101

5-101

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde legal highsĽ (nr. 5-975)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Op de ministerraad van 26 april besliste de federale regering om de zogeheten "legal highs" van bij de oorsprong strenger aan te pakken door de basisproducten duidelijker te reglementeren. Samen met collega volksvertegenwoordiger Wilrycx, tevens burgemeester van het in de grensstreek met Nederland gelegen Merksplas, heb ik me de afgelopen maanden stevig verdiept in dit dossier. Uiteraard ben ik verheugd over het initiatief van de regering.

Het reglementeren en verbieden van bepaalde basisproducten is echter maar een eerste stap. In de grensregio is de drug GHB de voorbije jaren een echte plaag geworden. Regelmatig worden jongeren na fuiven in coma opgenomen in het ziekenhuis. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn dus ernstig.

Deze drug, ook wel vloeibare XTC genoemd, is bijzonder eenvoudig te maken en de basisgrondstof is een eenvoudig industrieel schoonmaakproduct.

Op diverse websites wordt uitgelegd hoe die drug kan worden gemaakt. Het product kan ook heel gemakkelijk, op tien minuten tijd, via internet worden besteld. Het product wordt dikwijls door Nederlandse firma's binnen de 24 uur aan huis geleverd.

Biedt de beslissing die de federale regering genomen heeft voor dit specifieke product een voldoende oplossing? In hoeverre kan de verspreiding van producten als GBL die, wat het basisproduct betreft, ook een duidelijke industriŽle toepassing hebben, worden tegengegaan door het ontwerp van de regering?

Zal de Minister het dossier van de `legal highs' ook op Europees niveau aankaarten, zodat de grondstoffen voor deze drugs kunnen worden aangepakt zonder de industriŽle toepassingen ervan onmogelijk te maken?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Het wetsontwerp waarvan sprake heeft tot doel ook de voorbereidende handelingen voor de verkoop en de productie van drugs en psychoactieve substanties strafbaar te stellen. Dit wetsontwerp heeft dus betrekking op de aankoop van GBL met als doel de omzetting naar de illegale drug GHB, zonder te raken aan de uitgebreide industriŽle toepassingen van GBL.

Het dossier legal highs staat al sinds 2011 zeer expliciet op de Europese agenda.

Besluit 2005/387/JBZ, dat deze materie regelt op Europees niveau, werd reeds geŽvalueerd door de Europese Commissie en zal worden herzien.

De Europese Commissie had een nieuw wetgevend pakket beloofd tegen einde 2012, maar heeft dit uitgesteld tot juni van dit jaar. Dit neemt niet weg dat de lidstaten proactief maatregelen kunnen nemen. Verschillende lidstaten hebben dit dan ook al gedaan, waaronder nu ook BelgiŽ. In werkgroepen van de Raad informeren de lidstaten elkaar over hun nieuwe wetgeving. Dit zullen wij nu ook doen, om aldus een coherente en efficiŽnte aanpak op Europees niveau te stimuleren, waarbij de bescherming van de volksgezondheid het uitgangspunt moet zijn.

Daarnaast zorgt het Europees early warning system voor een optimale communicatie tussen de lidstaten over nieuwe psychoactieve stoffen die op de drugsmarkt verschijnen. Onze nieuwe regelgeving zal de Belgische bijdrage aan dit systeem nog optimaliseren door de wettelijke verankering van de informatiestroom, zodat alle betrokken diensten nog sneller en vollediger geÔnformeerd zullen worden.

(Voorzitster: mevrouw Sabine de Bethune.)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Het verheugt me dat de minister dit dossier op Europees niveau zal blijven aankaarten. Ik heb begrepen dat niet alleen de voorbereidende handelingen om GHB aan te maken, maar ook de aankoop van GBL strafbaar zou worden gesteld. Dat laatste product is momenteel vrij verkrijgbaar in de handel. Ik wacht de wetgevende teksten van de minister dan ook af om te zien hoe dat verbod praktisch kan worden geregeld.

Het is hoe dan ook een zeer goede zaak dat eindelijk aandacht aan dit probleem wordt besteed, ook aan de repressie in de politiezones waar het probleem groot is. Ik roep de minister dan ook op om hiervan samen met haar bevoegde collega's werk te maken.