5-1146/3

5-1146/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

28 JANUARI 2013


Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis


AMENDEMENTEN


Nr. 6 VAN DE HEER SWENNEN EN MEVROUW TAELMAN

Art. 5

Een artikel 5 invoegen, luidende :

« Art. 5. — In artikel 1231-33/5 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « Binnen vijftien dagen na de zitting doet de rechtbank uitspraak over de verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptant of de adoptanten om over te gaan tot een interlandelijke adoptie. » vervangen door de woorden « Binnen vijftien dagen na de ontvangst van het gemotiveerde attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap in de gevallen bedoeld in artikel 1231-33/3, § 2 binnen vijftien dagen na de zitting in de gevallen bedoeld in artikel 1231-33/3, § 3 of binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn van een maand in de gevallen bedoeld in artikel 1231-33/3, § 4, doet de rechtbank uitspraak over de verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptant of de adoptanten om over te gaan tot een interlandelijke adoptie. »;

2º In het tweede lid worden de woorden « van de zitting » vervangen door de woorden « van de neerlegging van het verzoekschrift ». »

Verantwoording

Krachtens de eerste wijziging spreekt de rechter zich binnen vijftien dagen na de ontvangst van het gemotiveerde attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap bedoeld in artikel 1231-33/3, tweede paragraaf, of bij ontstentenis daarvan, binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn van een maand bedoeld in artikel 1321-33/3, vierde paragraaf, zonder zitting uit over de verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptanten.

De tweede wijziging is noodzakelijk aangezien de vereenvoudigde procedure tot verlenging van de geschiktheid om te adopteren niet langer voorziet in een zitting voor de rechtbank.

Nr. 7 VAN DE HEER SWENNEN EN MEVROUW TAELMAN

Art. 4

Een artikel 4 invoegen, luidende :

« Art. 4. — In artikel 1231-33/4 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009, worden de woorden « Binnen drie dagen na de neerlegging ter griffie van de actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek worden de adoptant of de adoptanten opgeroepen bij gerechtsbrief, teneinde : » vervangen door de woorden « In de gevallen bedoeld in artikel 1231-33/3, § 3, worden de adoptant of de adoptanten opgeroepen bij gerechtsbrief binnen drie dagen na de neerlegging ter griffie van de actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek, teneinde : ».

Verantwoording

Teneinde de procedure te vereenvoudigen in de gevallen waarin de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap aan de rechtbank verklaart dat de toestand van de adoptanten geen wijzigingen heeft ondergaan die vatbaar zijn om de geschiktheid te wijzigen, wordt erin voorzien dat artikel 1231-33/4 niet van toepassing is in een dergelijke situatie.

Het artikel is evenmin van toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 1231-33/3, vierde paragraaf.

Derhalve zullen enkel de adoptanten voor wie de procedure waarin is voorzien in de nieuwe derde paragraaf van artikel 1231-33/3 van toepassing is, worden opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen.

Nr. 8 VAN DE HEER SWENNEN EN MEVROUW TAELMAN

Art. 3

Een artikel 3 invoegen, luidende :

« Art. 3. — Artikel 1231-33/3 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 1231-33/3. § 1. Vanaf de ontvangst van het verzoekschrift richt de griffie zich onverwijld tot de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap die alle elementen onderzoekt die zij in haar bezit heeft.

§ 2. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de toestand van de adoptant of de adoptanten geen wijzigingen heeft ondergaan die vatbaar zijn om de geschiktheid, vastgesteld door het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis, te wijzigen, bezorgt de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap binnen een maand aan de griffie een gemotiveerd attest om de rechtbank hierover te informeren.

§ 3. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de toestand van de adoptant of de adoptanten wijzigingen heeft ondergaan die vatbaar zijn om de geschiktheid, vastgesteld door het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis, te wijzigen, informeert de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de griffie binnen een maand hierover en gaat zij onverwijld over tot een maatschappelijk onderzoek.

De bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap bezorgt de griffie een actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek opgesteld in het kader van de procedure houdende vaststelling van de geschiktheid om te adopteren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de in § 1 bedoelde brief van de griffie.

De actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek gebeurt door de diensten die bevoegd zijn voor het opstellen van het verslag van het oorspronkelijke maatschappelijk onderzoek.

De actualisering bevat een evaluatie van de huidige toestand van de adoptant of de adoptanten en beschrijft de mogelijke elementen die een impact kunnen hebben op de geschiktheid om te adopteren.

§ 4. Indien de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de griffie niet binnen de in de §§ 2 en 3 bedoelde termijn van een maand informeert over de toestand van de adoptant of de adoptanten, worden de adoptant of de adoptanten geacht zich in een toestand te bevinden die overeenstemt met de in het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis vastgestelde toestand. ». »

Verantwoording

Artikel 1231-33/3 van het Gerechtelijk Wetboek wordt gewijzigd met het oog op de invoering van een vereenvoudigde procedure houdende verlenging van de termijn van geschiktheid wanneer de toestand van de adoptanten geen wijzigingen heeft ondergaan die vatbaar zijn om hun geschiktheid, vastgesteld door het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis, te wijzigen.

Het artikel wordt onderverdeeld in vier paragrafen voor meer duidelijkheid.

De eerste paragraaf voorziet, zoals nu het geval is, erin dat de griffie zich vanaf de ontvangst van het verzoekschrift richt tot de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap.

Deze laatste onderzoekt de toestand van de adoptant of de adoptanten.

De tweede paragraaf bepaalt de gevallen waarvoor de vereenvoudigde procedure van toepassing is.

De bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap, en niet de adoptiedienst, moet de rechtbank een attest bezorgen waaruit blijkt dat de toestand van de adoptanten geen wijzigingen heeft ondergaan die vatbaar zijn om hun geschiktheid te wijzigen.

Enerzijds vallen sommige adoptieprojecten rechtstreeks onder de centrale autoriteit van de gemeenschap en worden zij niet begeleid door een adoptiedienst.

Anderzijds biedt de bevoegdheid van de centrale autoriteit van de gemeenschap de mogelijkheid om een zekere uniformiteit te verzekeren in de keuze van de in aanmerking genomen criteria om de toestand van de adoptanten en de eventuele impact ervan op hun geschiktheid te evalueren.

Het amendement voorziet erin dat het attest afgeleverd door de centrale autoriteit van de gemeenschap gemotiveerd moet zijn opdat de rechtbank over de elementen zou beschikken om haar beoordelingsbevoegdheid uit te oefenen.

De centrale autoriteit van de gemeenschap krijgt een termijn van een maand om dat attest aan de rechtbank te bezorgen.

In de derde paragraaf worden de gevallen beoogd waarin de toestand van de adoptanten wijzigingen heeft ondergaan die vatbaar zijn om hun geschiktheid te wijzigen. De centrale autoriteit van de gemeenschap moet dat binnen een maand melden aan de griffie en onverwijld overgaan tot een maatschappelijk onderzoek.

Deze paragraaf neemt grotendeels de huidige procedure van artikel 1231-33/3 van het Gerechtelijk Wetboek over.

In de bepaling wordt verduidelijkt dat de actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek moet gebeuren binnen een totale termijn van drie maanden.

Overeenkomstig de vierde paragraaf kan de rechtbank, indien de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap geen gemotiveerd attest bezorgt en evenmin een advies geeft over het gegeven dat een maatschappelijk onderzoek noodzakelijk is, binnen een maand na de aanhangigmaking door de griffie, ervan uitgaan dat er geen wijzigingen zijn geweest die vatbaar zijn om de geschiktheid van de adoptant of de adoptanten, vastgesteld door het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis, te wijzigen.

Nr. 9 VAN DE HEER SWENNEN EN MEVROUW TAELMAN

Art. 2

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 2. — In artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009, worden de woorden « en een attest van gezinssamenstelling » ingevoegd na de woorden « De adoptant of de adoptanten bezorgen de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap een afschrift van het verzoekschrift. ».

Verantwoording

De adoptanten moeten de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap een attest van gezinssamenstelling bezorgen opdat deze laatste geïnformeerd zou worden van eventuele belangrijke wijzigingen in het leven van de adoptanten.

Het onderzoek van dit document biedt inzonderheid de mogelijkheid wijzigingen vast te stellen zoals een (echt)scheiding, een verhuizing of een geboorte.

Guy SWENNEN.
Martine TAELMAN.

Nr. 10 VAN DE HEREN TORFS EN SWENNEN

(Subamendement op amendement nr. 8)

Art. 3

In het voorgestelde artikel 1231-33/3, § 1, eerste lid, de woorden « die alle elementen onderzoekt die zij in haar bezit heeft. » vervangen door de woorden « die alle relevante elementen onderzoekt. ».

Verantwoording

Verbetering van de tekst.

Het amendement maakt het onderzoek van de centrale autoriteit onafhankelijk van de bezitsvereiste.

Rik TORFS.
Guy SWENNEN.