5-78

5-78

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 NOVEMBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Peter Van Rompuy au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur «l'impact de l'amnistie fiscale unique sur les obligations européennes» (no 5-708)

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Hier sta ik weer met een vraag die niet nieuw is. Verwonderlijk is dat niet, gelet op de eindeloze creativiteit bij het interpreteren van de begrotingsdoelstellingen die Europa ons oplegt.

De doelstelling voor volgend jaar is het tekort te beperkingen tot 2,15%. België heeft zichzelf daarop een kleine uitzondering gepermitteerd als er belangrijke tegenvallende resultaten zijn en als er een rapport komt van de Hoge Raad van Financiën. Naast die doelstelling van 2,15% moet België ook een structurele inspanning leveren van 0,75%.

De minister zal ook wel weten dat het geen enkele zin heeft om de economie te relanceren via het opgeven van begrotingsdoelstellingen. Ricardo wist het ook al en de burger is niet dom. Hij stelt zijn consumptie uit als hij weet dat de begrotingsdoelstellingen niet worden gehaald. Het is dus zinloos in deze tijden met deficit spending de economie te willen relanceren. Bovendien verplaatsen de uitgaven zich naar het buitenland in een open economie. Dus ook economisch gezien heeft het geen enkele zin om de doelstellingen te laten varen.

Zoals vorige keer, zijn mijn vragen de volgende.

Houdt de regering vast aan de doelstellingen van Europa, zowel nominaal als structureel?

Tellen eenmalige maatregelen die in de pers worden aangekondigd, mee voor het berekenen van het structureel tekort?

Vandaag is het echt het moment om de begroting en de competitiviteit een structurele boost te geven en met minder moet de regering niet naar het parlement komen.

De heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. - De aanbeveling om het structureel tekort met gemiddeld 0,75% van het bruto binnenlands product per jaar af te bouwen, geldt voor de periode 2010-2012. Vanaf 1 januari 2013 vallen we niet meer onder die procedure.

In het eind april bij de Commissie ingediende stabiliteitsprogramma werd een traject voor de overheidsfinanciën uitgetekend dat het tekort beperkt tot 2,15% in 2013, om tegen 2015 een evenwicht te bereiken. In 2015 zou er een structureel overschot worden gerealiseerd van 0,6% van het bbp. Daarmee zou België in 2015 zijn middellangetermijndoelstelling realiseren. Het traject voorziet dus voor de periode 2012-2015 in een gemiddelde jaarlijkse verbetering van het structureel saldo met ongeveer 0,9% van het bbp.

In de aanbevelingen die de Commissie op 30 mei publiceerde, wordt België aangemoedigd om de nodige maatregelen te nemen om dit traject te realiseren. De commissie stelt het traject dus zelf niet in vraag. België zal dus een grotere inspanning leveren dan de gevraagde jaarlijkse vermindering van 0,50% van haar structureel tekort, waarin het six-pack voorziet, meer bepaald in artikel 5 van Verordening 1175/2011. Dat neemt niet weg dat een bijkomende inspanning nodig zal zijn om de doelstelling te halen.

Eenmalige factoren worden per definitie uitgesloten van de berekening van het structureel saldo. Dat geldt dus ook voor de impact van een eventuele eenmalige bevrijdende belastingaangifte.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Is de jaarlijkse inspanning van 0,9%, die we moeten leveren tot 2015, nominaal of structureel?

De heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. - Structureel.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Dat is dus nog meer dan de 0,75% die vandaag wordt opgelegd.