5-77

5-77

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 OCTOBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Peter Van Rompuy au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur «le programme de stabilité» (no 5-692)

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Volgens het stabiliteitsprogramma, ingediend bij de Europese Commissie, mag België voor 2012 een begrotingstekort van maximaal 2,8% van het bbp hebben. Via de media vernam ik dat ons land op het goede spoor zit. Voor 2013 mag het begrotingstekort maximaal 2,15% bedragen en voor 2014 maximaal 1,1%.

De regeerperiode zou dan met een tekort van ongeveer 1% kunnen worden afgesloten, wat binnen de eurozone een bijzondere prestatie zou zijn.

Kan de minister bevestigen dat de regering het vaste voornemen heeft die begrotingsdoelstellingen te halen?

De heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. - Op 30 april 2012 heeft de regering bij de Commissie haar jaarlijkse stabiliteitsprogramma ingediend, dat als leidraad dient voor de begrotingsbesprekingen.

Om de begrotingsdoelstelling van 2012 te halen, heeft de federale regering drie begrotingscontroles uitgevoerd: in maart, in juli en in oktober 2012. Telkens heeft de regering de begroting 2012 aangepast aan de evolutie van het voorbije jaar, onder meer aan de lagere economische groei, de veranderingen op het vlak van uitgaven en de impact van eenmalige maatregelen. Dankzij deze drie begrotingscontroles zullen de federale overheid en de sociale zekerheid hun deel van de doelstelling van een deficit van 2,8% van het bbp voor de gezamenlijke overheid behalen, namelijk een tekort van 2,4% van het bbp voor entiteit I, terwijl voor entiteit II een tekort van 0,4% van het bbp wordt verwacht.

De regering houdt daarmee vast aan het vooropgestelde traject, namelijk een tekort van 2,8% van het bbp in 2012, van 2,15% van het bbp in 2013 en van 1,1% van het bbp in 2014 voor alle overheden samen. De afspraken voor het vorderingensaldo zullen dus worden gerespecteerd.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - De minister heeft het alleen over de begrotingsdoelstellingen, maar ik neem aan dat hij ook de uitvoering voor ogen heeft. Volgens de nieuwe regels wordt het deel van de doelstelling dat bij de uitvoering niet werd gehaald, in rekening gebracht bij de volgende jaren.

Voor het overige vond ik het antwoord van de minister zeer duidelijk.