5-1673/2

5-1673/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

3 JULI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LAEREMANS

Enig artikel

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Het communautaire deelakkoord inzake het gerechtelijk arrondissement Brussel heeft catastrofale gevolgen voor de rechtsbedeling van de Nederlandstaligen in Brussel en zet de gerechtelijke verfransing van Halle-Vilvoorde op het spoor.

Door dit ontwerp worden de bepalingen uit het communautaire akkoord, afgesloten door de regeringspartijen en hun medestanders, die betrekking hebben op de ontdubbeling van het gerechtelijk arrondissement Brussel grondwettelijk gebetonneerd in een bijzondere wet.

Door de verankering in een bijzondere wet wordt de Vlaamse democratische meerderheid aan banden gelegd door de minderheid in dit land.

Jaren geleden riep oud-CD&V-voorzitter Marc Van Peel dat de splitsing van Justitie dringender was dan die van BHV. Vandaag wordt het gerechtelijk arrondissement BHV grondwettelijk gebetonneerd en is de splitsing van Justitie verder weg dan ooit.

Door een grondwettelijke betonnering van de zogenaamde gerechtelijke rechten van de Franstaligen in Vlaanderen, zal het de facto onmogelijk zijn om binnen de Belgische context ooit nog een echte splitsing van Justitie door te drukken.

De voorgestelde hervorming, waartoe dit ontwerp tot herziening van de Grondwet de eerste aanzet geeft, moet dan ook resoluut worden afgewezen.

Bart LAEREMANS.