5-1564/2

5-1564/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

5 JUNI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LAEREMANS

Enig artikel

Het voorgestelde artikel 160, derde lid, van de Grondwet doen vervallen.

Verantwoording

Er zijn meerdere redenen om de voorgestelde wijziging van de Grondwet geen doorgang te laten vinden.

De wijzigingen die aan de vermelde bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden aangebracht, zijn strijdig met de Vlaamse belangen omdat zij nieuwe faciliteiten op gerechtelijk vlak in het leven roepen voor de Franstalige inwoners van de zes randgemeenten rond Brussel. Bovendien zijn zij strijdig met de indeling van dit land in taalgebieden en met de federale logica.

Het is daarom niet wenselijk dat deze wetswijzigingen worden gebetonneerd in de Grondwet, waardoor de Vlamingen hun democratische meerderheidsrechten voor deze materies opgeven. Ten gevolge van de inschrijving in de Grondwet kunnen deze bepalingen in de toekomst immers nog slechts worden gewijzigd wanneer in een voorgaande legislatuur de preconstituante het bewuste artikel voor herziening vatbaar heeft verklaard en er daarna een twee derde meerderheid voor wordt gevonden.

Ten slotte moet erop gewezen worden dat dit voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet onontvankelijk is omdat artikel 160 van de Grondwet niet door de constituante in herziening werd gesteld. De kunstgreep om dit via de inschrijving van een tijdelijke bepaling in artikel 195 van de Grondwet een schijn van wettelijkheid te geven moet als ongrondwettig van de hand worden gewezen omdat hiermee voorbij wordt gegaan aan de noodzakelijke raadpleging van het kiezerskorps voor elke grondwetswijziging, zoals bepaald in datzelfde artikel 195.

Nr. 2 VAN DE HEER LAEREMANS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 1)

Enig artikel

Het voorgestelde artikel 160, derde lid, van de Grondwet vervangen door wat volgt :

« De bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op dezelfde dag als dit lid in werking treden, kunnen bij gewone meerderheid worden gewijzigd. »

Verantwoording

Het is onaanvaardbaar dat de wijzigingen die aan de wetten op de Raad van State worden aangebracht, voortaan enkel nog bij bijzondere meerderheid kunnen worden gewijzigd. Op die wijze geven de Vlamingen hun democratische meerderheidsrechten uit handen, vermits dit betekent dat deze bepalingen enkel nog met en twee derde meerderheid én een meerderheid in elke taalgroep kunnen worden gewijzigd. Aangezien het hier om nieuwe faciliteiten voor Franstaligen in de randgemeenten gaat, is dit voor de Vlamingen onaanvaardbaar.

Bart LAEREMANS.