5-73

5-73

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JULI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (van de mevrouw Martine Taelman, c.s.; Stuk 5 550)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (van de heer Guy Swennen; Stuk 5-303)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de aanwezigheid van de kroonprins op de militaire parade in Bujumbura» (nr. 5-639)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de rebellie in Oost-Congo» (nr. 5-652)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de recente politieke ontwikkelingen in de Arabische wereld, in het bijzonder in Egypte en Libië» (nr. 5-656)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010 (Stuk 5-1654)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 (Stuk 5-1671)

Algemene bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de overdracht van de btw-heffing op de medecontractant voor werken in onroerende staat die worden uitgevoerd door een gedeeltelijk belastingplichtige» (nr. 5-647)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de overdracht van gestructureerde kredieten naar de Belgische bankfilialen» (nr. 5-644)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de politiële criminaliteitsstatistieken en de vergelijking tussen de verschillende zones van het land» (nr. 5-646)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding» (nr. 5-648)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding» (nr. 5-653)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de bevoegdheid van de Raad van State om een beslissing van een bestuursorgaan nietig te verklaren in een geval van herverkaveling» (nr. 5-650)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de slecht functionerende protheses» (nr. 5-651)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de huidige humanitaire toestand in Mali» (nr. 5-632)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de eerste minister over «het standpunt van de regering over de veiligheidssituatie in Afghanistan» (nr. 5-657)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de duurzame oplossingen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 5-649)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de eventuele terugkeer van een afgewezen Afghaanse asielzoeker» (nr. 5-658)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Werk over «de vermindering van de sociale bijdragen voor werkgevers die jongeren na een instapstage zullen aanwerven» (nr. 5-645)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de eerste minister over «de tekortkomingen van het federaal cyberbeleid volgens het Comité I» (nr. 5-654)

Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Stuk 5-1702) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (van mevrouw Fatma Pehlivan, de heer Jan Durnez c.s.; Stuk 5-1697)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland (Stuk 5-1672)
Stemverklaringen over de wetsontwerpen betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (5-1673, 5-1674, 5-1675)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet (Stuk 5-1673)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Stuk 5-1674)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Stuk 5-1675) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010 (Stuk 5-1654)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 (Stuk 5-1671)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Stuk 5-1702) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (van mevrouw Fatma Pehlivan en de heer Jan Durnez c.s.; Stuk 5-1697)

Regeling van de werkzaamheden

Bijlage

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocatie

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Indiening van een ontwerp van bijzondere wet

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gebruik der talen bij het leger