5-1673/4

5-1673/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

12 JULI 2012


Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


Enig artikel

In de Grondwet wordt een artikel 157bis ingevoegd, luidende :

« Art. 157bis. De essentiële elementen van de hervorming met betrekking tot het gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel, alsook de ermee overeenstemmende aspecten inzake het parket, de zetel en het rechtsgebied, kunnen niet worden gewijzigd dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.

Overgangsbepaling

De wet stelt de datum van inwerkingtreding van dit artikel vast. Deze datum stemt overeen met de datum van inwerkingtreding van de wet van ... betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. »

Brussel, 12 juli 2012.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.