5-62

5-62

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Hoge Raad voor de Justitie - Ontvankelijkheid van de kandidaturen

Voorstel tot terugzending naar het Bureau

De voorzitster. - Enkele fracties hebben gevraagd dit punt niet te behandelen en het terug te zenden naar het Bureau.

M. Philippe Mahoux (PS). - Madame la présidente, je suis particulièrement troublé par la lecture d'une série de textes qui ont une certaine ancienneté.

En les lisant attentivement, je suis étonné de l'interprétation qui nous est faite sur la recevabilité et je demande donc une analyse approfondie. C'est la raison pour laquelle je propose que ce point soit renvoyé au bureau du Sénat.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Welke nieuwe feiten hebben zich voorgedaan sinds we vanmiddag in het Bureau een beslissing hebben genomen? Waarom veranderen we nu van mening? Alle fracties waren toch aanwezig in het Bureau.

Mme Christine Defraigne (MR). - Madame la présidente, je souscris à la demande de report de ce point et je partage le trouble de M. Mahoux.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Is er dan iets nieuws gebeurd? Kunt u mij daarover informeren.

De voorzitster. - Twee fracties hebben mij gevraagd het punt terug te zenden naar het Bureau. Ik leg dit dus voor aan de vergadering.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je pars d'une lecture très éclairante du texte par rapport aux interprétations qui nous ont été données.

Il est très important de ne pas mettre en péril la composition et le fonctionnement même du Conseil supérieur de la justice à cause d'un problème de recevabilité. Il me semble dès lors que cette question doit être analysée de manière plus approfondie. Je propose donc le renvoi au bureau.

De voorzitster. - We moeten beslissen of we dit punt ten gronde behandelen of uitstellen.

We kunnen stemmen bij zitten en opstaan en dan zullen we zien of de meerderheid wenst dat dit punt wordt besproken.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Het gevolg hiervan is dat we pas bij de volgende vergadering van het Bureau kunnen oordelen over de ontvankelijkheid. Ik verzet mij ertegen dat nu al wordt vooruitgelopen op die beslissing. We hebben het er daarnet over gehad. Ik wil geen problemen creëren, maar men weigert ons een verklaring te geven voor het feit dat men sinds vanmiddag van standpunt verandert. De meerderheid kan ons wegstemmen, maar als geen inspanning wordt gedaan om enige reden voor deze manier van handelen te geven, mag men niet verwonderd zijn dat wij dit vervelend vinden!

De voorzitster. - Ik stel voor dat het Bureau begin volgende week samenkomt, bijvoorbeeld dinsdagmiddag, zodat we klaarheid krijgen over alle argumenten. Op basis daarvan kunnen we een beslissing nemen. Ik zal straks met de griffier de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat iedereen morgen een uitnodiging krijgt. Dan kunnen we dit probleem op korte termijn uitpraten en kunnen de fracties die ons dit verzoek tot ons hebben gericht, hun argumenten toelichten.

(Instemming)