5-1562/4

5-1562/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In de Grondwet wordt een artikel 168bis ingevoegd, luidende :

« Art. 168bis. Voor de verkiezingen van het Europese Parlement voorziet de wet in bijzondere modaliteiten teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren.

Aan de regels die deze bijzondere modaliteiten vaststellen, kan geen wijziging worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid. ».