5-1561/4

5-1561/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

Artikel 63, § 4, van de Grondwet wordt aangevuld met twee leden, luidende :

« Teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren, voorziet de wet echter in bijzondere modaliteiten.

Aan de regels die deze bijzondere modaliteiten vaststellen, kan geen wijziging worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid. ».