5-338/8

5-338/8

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

12 JANUARI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere produkten, laatst gewijzigd bij de wet van 19 mei 2010, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 3/1. — De handel of het in de handel brengen en de fabricage van voor voedingsmiddelen voor kinderen van 0 tot 3 jaar bestemde verpakkingen die bisfenol A bevatten zijn verboden. »

Art. 3

Artikel 13, 3º, van dezelfde wet, opgeheven door de wet van 22 december 2009, wordt hersteld in de volgende lezing :

« 3º hij die een inbreuk pleegt op de bepalingen van artikel 3/1; »

Art. 4

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013.