5-254/3

5-254/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

24 MEI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding


AMENDEMENTEN


Nr. 67 VAN MEVROUW LIJNEN

(Subamendement op amendement nr. 14)

In het voorgestelde punt 2 van het dispositief, een letter c) invoegen, luidende :

« c) in het kader van een nieuw Federaal Plan Armoedebestrijding en in samenspraak met de gewesten en gemeenschappen maximaal in te zetten op werk en de arbeidsparticipatie van mensen in armoede, gekoppeld aan een traject- en begeleidingsverhaal naar meer zekerheid in alle maatschappelijke domeinen, als belangrijke hefboom om uit de armoede te geraken. »

Nr. 68 VAN MEVROUW LIJNEN

(Subamendement op amendement nr. 14)

In het voorgestelde punt 1 van het dispositief, een letter l) toevoegen, luidende :

« l) de maatregelen inzake armoedebestrijding te evalueren op basis van objectieve parameters, om de kritische factoren inzake effectiviteit van deze maatregelen in kaart te brengen en hiervoor ondermeer gebruik te maken van het tweejaarlijks rapport van het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting; »

Nr. 69 VAN MEVROUW LIJNEN

(Subamendement op amendement nr. 14)

In het voorgestelde punt 2 van het dispositief, de letter f) vervangen als volgt :

« f) rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden en in samenspraak met de sociale partners, verder bouwend op de reeds gerealiseerde inspanningen, verdere stappen te zetten om te komen tot een groeitraject met als uiteindelijk streefdoel om binnen een kordate, maar realistische termijn te voorzien in het fundamenteel en structureel verhogen tot minimaal boven de armoededrempel van de uitkeringen en vervangingsinkomens. »

Nr. 70 VAN MEVROUW LIJNEN

(Subamendement op amendement nr. 14)

In het voorgestelde punt 2 van het dispositief, de letter g) doen vervallen.

Nele LIJNEN.

Nr. 71 VAN MEVROUW TILMANS EN DE HEER DEPREZ

(Subamendement op amendement nr. 64)

In het voorgestelde punt 2. van het dispositief, de letter i), aanvullen als volgt : « en hen hiervoor gevoelig te maken ».

Verantwoording

Nieuwe formulering. Het is niet alleen belangrijk de rechthebbenden te informeren over de toegekende sociale rechten, maar hen er ook voor gevoelig te maken.

Dominique TILMANS.
Gérard DEPREZ.

Nr. 72 VAN MEVROUW SAÏDI C.S.

(Subamendement op amendement nr. 14)

In de voorgestelde consideransen, een letter O toevoegen, luidende :

« O. gelet op de resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler, die in januari 2010 in de Senaat werd aangenomen, en het wetsvoorstel daarover dat momenteel in behandeling is in de Senaat. ».

Verantwoording

Het dossier betreffende het systeem van de derde betaler wordt momenteel besproken in de Senaat, die onlangs een resolutie over deze kwestie heeft aangenomen. Dit dient te worden vermeld in de tekst van de voorliggende resolutie.

Fatiha SAÏDI.
Muriel TARGNION.
Marleen TEMMERMAN.
Fabienne WINCKEL.
Olga ZRIHEN.

Nr. 73 VAN DE HEER du BUS de WARNAFFE

(Subamendement op amendement nr. 69)

In het voorgestelde punt 2 van het dispositief, in de letter f), de woorden « , verdere stappen te zetten om te komen tot een groeitraject met als uiteindelijk streefdoel » doen vervallen.

André du BUS de WARNAFFE.