5-939/1

5-939/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 APRIL 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale compensaties voor kinderopvang betreft

(Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch c.s.)


TOELICHTING


Ouders die zelf instaan voor de opvang van hun kinderen bewijzen de maatschappij een grote dienst. Het gaat hier meestal over eenverdienergezinnen, gezinnen van zelfstandige ondernemers, van vrije beroepen of gezinnen waar de grootouders de opvang waarnemen van hun kleinkinderen. Deze gezinnen kosten minder aan de Staat omdat zij géén gebruik maken van door de Staat gesubsidieerde instellingen. Zij betekenen dus een besparing voor de gemeenschap en toch mogen zij niet mee genieten van de financiële aftrek voor de kinderopvang.

Daarom stellen wij voor de bijkomende toeslag voor ieder kind dat de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt op 1 januari van het aanslagjaar en dat geen gebruik maakt van georganiseerde en gesubsidieerde kinderoppas, van de belastingvrije som uit te breiden tot de leeftijd van twaalf jaar.

Anke VAN DERMEERSCH
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 132, eerste lid, 6º, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden « 3 jaar » vervangen door de woorden « twaalf jaar ».

Art. 3

Deze wet treedt in werking vanaf aanslagjaar 2011.

24 maart 2011.

Anke VAN DERMEERSCH
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER.