5-219/1

5-219/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

4 OKTOBER 2010


Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's

(Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.)


TOELICHTING


Dit voorstel van bijzondere wet neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 16 oktober 2007 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-279/1 - 2007/2008).

In een democratie dingen tal van partijen naar de gunst van de kiezer, meestal aan de hand van een uitgebreid programma, waarin de partij de concrete vertaling inschrijft van haar doelstellingen en idealen.

Dat kan evenwel slechts een eerste stap zijn in een effectief besluitvormingsproces. De realisatie van de voorstellen heeft noodzakelijkerwijs een budgettaire impact. De vaststelling van de kostprijs van de voorgestelde maatregelen moet de kiezer in staat stellen een bewuste en weloverwogen keuze te maken. Verder dient elke partij bij de publicatie van haar programma een prioriteitenlijst en een financieel plan voor te leggen. Op die manier kan de kiezer zelf vaststellen in welke mate een bepaalde politieke partij als een bonus pater familias zal omgaan met de overheidsfinanciën.

Het spreekt voor zich dat de kiezer op een objectieve manier moet kunnen worden voorgelicht en geïnformeerd. Dit voorstel wil daartoe bijdragen door het instellen van een verplichte controle door het Rekenhof van de verstrekte financiële gegevens. Het kan daarbij uiteraard niet de bedoeling zijn dat dit Hof een opportuniteitscontrole zou uitoefenen op de voorgestelde maatregelen. Integendeel, over de maatregelen zelf kan geen uitspraak worden gedaan, wel over de juistheid van de door de partijen aangekondigde financiële gevolgen.

Dat deze maatregel de geloofwaardigheid van de politieke partijen en van de politiek in het algemeen ten goede zou kunnen komen, staat buiten kijf. Daarom wordt voorgesteld deze verplichting reeds in te voeren bij de eerstvolgende vernieuwing van Kamer van volksvertegenwoordigers, Senaat en regionale parlementen. Later kan eventueel worden overwogen een analoge regeling in te stellen voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen.

Wouter BEKE
Dirk CLAES
Jan DURNEZ.

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET


Artikel 1

Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder :

1º « politieke partij » : de vereniging, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, van natuurlijke personen die aan de verkiezingen van Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat deelneemt en kandidaten voordraagt in elk kiesarrondissement van een gemeenschap of een gewest en waarvan het statuut kadert binnen de wettelijke en reglementaire voorschriften;

2º « kiesprogramma » : de gezamenlijke uitgangspunten, doelstellingen en strategie van een politieke partij voor een bepaalde periode volgend op de verkiezingen;

3º « kostenraming » : een voorlopige berekening van de kosten en baten die inherent verbonden zouden kunnen zijn aan de uitvoering van het vooropgestelde kiesprogramma;

4º « financieel plan » : een voorafbeelding van de invloed van de onder de kostenraming opgenomen bedragen op de begrotingen van de door de betrokken partij vooropgestelde komende jaren;

5º « prioriteitenlijst » : het document waarop de betrokken partij aanduidt wat voor haar, in afdalende volgorde, de meest dringende elementen van het kiesprogramma zijn die prioritair dienen te worden gerealiseerd.

Art. 3

Elke politieke partij moet bij de publicatie van haar kiesprogramma een raming van de kostprijs van de daarin voorgestelde maatregelen opnemen. Daarnaast moet een prioriteitenlijst en een financieel plan worden opgesteld.

Het kiesprogramma, de kostenraming, de prioriteitenlijst en het financieel plan moeten ten laatste vijfendertig dagen vóór de dag waarop de verkiezingen worden georganiseerd, in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Art. 4

Ter verificatie van de door de partijen verstrekte gegevens worden de in artikel 3 bedoelde documenten voorgelegd aan het Rekenhof. Dit Hof spreekt zich binnen tien dagen na de bekendmaking, bedoeld in artikel 3, uit over de financiële correctheid van de verstrekte gegevens.

Art. 5

Deze wet is van toepassing op de eerstvolgende verkiezingen ter vernieuwing van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

29 juli 2010.

Wouter BEKE
Dirk CLAES
Jan DURNEZ.