5-266/1

5-266/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

12 OKTOBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke)


TOELICHTING


De jongste jaren ontwikkelden zich een aantal nieuwe inzichten met betrekking tot de besteding van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen is er nood aan meer middelen om de extreme armoede te bestrijden en de Millenniumdoelstellingen te halen; er is ook meer nood aan harmonisatie van de hulp. Extern moeten donoren meer samenwerken om de hulp te maximaliseren.

Een efficiŰnte besteding van de middelen is intern maar mogelijk in de mate dat een donorland zicht heeft op wat de verschillende departementen en overheden besteden aan official development assistance (ODA)-aanrekenbare middelen. Uiteraard is het de bedoeling om de samenhang en de afstemming op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te bevorderen. Een aantal landen, waaronder Nederland, hebben onder andere in het licht van de nieuwe inzichten dit principe reeds ingevoerd. Daarom wil dit wetsvoorstel een nota van de geplande ODA-aanrekenbare bestedingen wettelijk verankeren in de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 1991. Een dergelijke nota is daarmee een belangrijk instrument voor een ge´ntegreerd en coherent beleid betreffende ontwikkelingssamenwerking. Dit geldt eveneens voor een nota over de uitgevoerde schuldkwijtscheldingen wat een transparant en efficiŰnt beleid mogelijk maakt. Daarom wil het voorliggende voorstel dit principe wettelijk verankeren in de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 1991.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Reeds in de vorige zittingsperiode verbond de toenmalige regering in haar regeerakkoord van 18 maart 2008 zich ertoe dat in de toekomst aan de algemene toelichting van de begroting een nota toegevoegd zou worden die een overzicht geeft van alle geplande ODA-aanrekenbare bestedingen. De indieners wensen dit engagement te hernemen door de nota van de geplande ODA-aanrekenbare bestedingen wettelijk te verankeren.

In dezelfde passage van het regeerakkoord was er tevens sprake van een overzicht van alle leningen van Staat tot Staat. Met dit artikel wordt het engagement om een overzicht te geven van dergelijke leningen wettelijk verankerd door middel van een ź schuldnota ╗, naar analogie van de solidariteitsnota in artikel 10 van de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. Het is evenzeer nuttig om niet enkel een stand van zaken te geven van de lopende leningen, maar ook van de terugbetalingen.

Daaraan gekoppeld is het wenselijk om in functie van de transparantie een overzicht te geven van de uitgevoerde schuldkwijtscheldingen van het laatste afgesloten begrotingsjaar en de geplande operaties van het komende begrotingsjaar. In concreto gaat het om zowel bilaterale schuldkwijtscheldingsoperaties via de Nationale Delcrederedienst en het bilaterale luik van het HIPC-initiatief (heavily indebted poor countries) als de verlichting van de schuld in een multilateraal kader via het HIPC-initiatief en het ź Multilateral Debt Relief Initiative ╗. Het overzicht geeft eveneens de voorwaarden weer waaronder de operaties worden uitgevoerd alsook de werkelijke begrotingskost.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, gewijzigd bij de wetten van 5 september 2001 en 24 december 2002, wordt aangevuld met de bepalingen onder 7║ en 8║, luidende :

ź 7║ een ODA-nota, waarin alle begrotingsuitgaven in het kader van internationale samenwerking van de verschillende federale overheidsdiensten worden weergegeven, waarbij een duidelijk onderscheid bestaat tussen de ODA-aanrekenbare (officiŰle ontwikkelingshulp volgens de normen van het ComitÚ voor Ontwikkelingshulp van de OESO) en de niet-ODA aanrekenbare uitgaven;

8║ een schuldnota, waarin een overzicht wordt gegeven van de leningen van Staat tot Staat en een stand van zaken van de terugbetalingen van deze leningen, alsook een overzicht van de uitgevoerde schuldverlichtingen van het laatste afgesloten begrotingsjaar en de voorziene schuldverlichtingen, inclusief de voorwaarden en de begrotingskost voor het volgende begrotingsjaar, zowel in een bilateraal als multilateraal kader. ╗

Art. 3

Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

20 juli 2010.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.