4-115

4-115

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MAART 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over źde onderhandelingen met de politievakbonden en de voorgestelde maatregelen╗ (nr. 4-1149)

De heer Dirk Claes (CD&V). - De politiediensten in ons land vragen al geruime tijd een integraal plan om het politiewerk te herwaarderen. De minister van Binnenlandse zaken speelt uiteraard een cruciale rol bij de opmaak van dat plan. De minister zou gisteren een finaal voorstel over de werking van de politiediensten aan de politievakbonden hebben voorgelegd. Eerder waren de vakbonden ontevreden over de voorstellen van de minister omdat ze onvoldoende tegemoet kwamen aan hun vragen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront besliste in februari om een nationale stakingsaanzegging in te dienen, die was gemotiveerd door een onderliggende malaise bij het hele politiekorps. De klachten gaan voornamelijk over het gebrek aan middelen, personeel en uitrusting en een te lage appreciatie voor de wijkwerking. Anderzijds worden er ook dringend maatregelen gevraagd om de veiligheid en de weerbaarheid van de politiemensen te verhogen en de politieopleidingen te versterken.

Bevestigt de minister dat ze de vakbonden een definitief voorstel heeft voorgelegd?

Wat houden die voorstellen in? Op welke manier komen ze tegemoet aan de verzuchtingen van de vakbonden?

Welke concrete maatregelen zal de minister nemen en binnen welke termijn?

Heeft de minister bij de uitwerking van het plan overleg gepleegd met de ministers van Justitie en Defensie, onder meer over de dossiers in verband met een nultolerantie voor geweld gepleegd op politieagenten, het gebruik van zware wapens en de inzet van militairen voor bewakingsopdrachten?

Voorziet de minister in bijkomende budgetten om dat plan te realiseren? Zo ja, om welke bedragen gaat het?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik bevestig dat we na moeilijke onderhandelingen een voorakkoord hebben bereikt. Ik neem de chronologie van het overleg even door.

De eerste stakingsaanzegging betrof specifiek de veiligheid in Brussel. Na overleg tussen de regering en de betrokken actoren hebben we volgende maatregelen genomen:

In de loop van het overleg hebben de vakbonden hun eerste stakingsaanzegging, die enkel de problematiek in Brussel betrof, uitgebreid tot een nationale algemene staking voor de bredere eisen van zowel de federale als de lokale politie die zich toespitsen op de capaciteitsproblemen, meer bepaald ingevolge het niet vervangen van een aantal agenten van de federale politie om algemene budgettaire maatregelen, die overigens voor alle departementen gelden.

Met het akkoord van de kern heb ik gisteren nieuwe onderhandelingen met de vakbonden aangeknoopt.

We hebben een voorakkoord bereikt over de capaciteit: op grond van objectieve argumenten worden een aantal vertrekken toch vervangen. Zo zou bijvoorbeeld de dienst CGSU, die instaat voor observatieopdrachten en optreedt bij gijzelingen, volgend jaar en het jaar nadien door pensioneringen een ondercapaciteit van 25% noteren. Uiteraard gaat het om hoogopgeleide specialisten die je niet zomaar van de straat kan plukken.

Verder heb ik me ertoe verbonden om bij de begrotingsopmaak 2011 de niet-vervanging opnieuw op de tafel zal leggen.

Concrete maatregelen zoals de overgang van militairen, mobiliteit, extra aanwervingen worden gedetailleerd in het raam van de begrotingscontrole. Dan moet het voorakkoord hierover concreet vorm krijgen.

Er zijn verschillende combinaties mogelijk, met elk een ander kostenplaatje. De kern zal daar in de komende weken over beslissen. Als de vereiste kredieten kunnen worden vrijgemaakt, dan kunnen we dat voorakkoord schriftelijk bekrachtigen.

Ik ben blij met het voorakkoord omdat alle betrokkenen in het belang van de veiligheid van de bevolking hun verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. Als we tijdens de begrotingscontrole in dezelfde geest kunnen voortwerken, zullen we goede resultaten boeken, uiteraard binnen de budgettaire mogelijkheden.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Het is goed dat er inspanningen worden gedaan voor de veiligheid. We moeten echter prioritair investeren in de veiligheid van de politieagenten zelf. Kogelwerende vesten bijvoorbeeld mogen in geen geval in de verdrukking komen om budgettaire redenen.

Ik heb echter geen antwoord gekregen op mijn vraag welke bedragen vereist zijn. De minister moet uiteraard eerst naar de begrotingscontrole. Toch zou ik het op prijs stellen, mocht ze hierover iets meer kunnen zeggen. Dat lijkt me van wezenlijk belang.